3226/2013. (XII. 12.) AB végzés

bírói kezdeményezés visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/E. §, 53/F. § és 53/G. §-a, továbbá az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet egésze alaptörvény-ellenességének megállapítása tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezést visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája az előtte 21.K.30.510/2013. számon folyamatban levő, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert felfüggesztette, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/B. §-a alapján kezdeményezte a perben alkalmazandó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 53/E. §, 53/F. § és 53/G. §-a, továbbá az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) egésze alaptörvény-ellenességének megállapítását, a támadott jogszabályok megsemmisítését és a felfüggesztett perben való alkalmazhatóságuk tilalmának kimondását. A bírósági pert megelőző közigazgatási eljárásokban a felperes két, 1000 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű kereskedelmi építmény vonatkozásában kérte az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentés megadását. [Az Étv. 53/F. § (1) bekezdése értelmében 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy ezt meghaladó méretre nem bővíthető és ezen tilalom alóli felmentés megadásának kér-vényezésére ad lehetőséget az Étv. 53/F. § említett (2) bekezdése.] A közigazgatási eljárás során a bírósági perben alperesként szereplő minisztérium elutasította a felperes ez irányú kérelmét.

[2] Az indítványozó bíró szerint az Étv. támadott szabályai valamint a Kr. egésze ütköznek az Alaptörvény M) cikkének (1) és (2) bekezdésébe, azaz a vállalkozás szabadságát biztosító alkotmányos értékkel, továbbá a tisztességes gazdasági verseny alkotmányos garanciájával. Az indítványozó vélekedése szerint a támadott jogi rendelkezések szempontok meghatározása nélkül nyújtanak széles lehetőséget a gazdasági vállalkozások vállalkozási tevékenységének befolyásolására, megtiltására. Erre az álláspontra az eljáró bíróság a felek által előadott iratok, dokumentumok és az előkészítő iratokba foglaltak alapján jutott. Érdemi érvelést az egyes támadott jogszabályok alaptörvény-ellenességének alátámasztására a bírói indítvány nem tartalmaz.

[3] 2. A bírói kezdeményezés nem felel meg az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 52. §-ában meghatározott tartalmi követelményeknek, amelyek szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdése szerint a kérelem - többek között - akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével, vagyis nem elegendő az Alaptörvény egyes rendelkezéseire hivatkozni, az indítványban meg kell indokolni, hogy az Alaptörvény egyes felhívott rendelkezéseit a megsemmisíteni kért jogszabály miért és mennyiben sérti. (Legutóbb: 3201/2013. (X. 31.) AB határozat, Indokolás [35]) Az indítvány nem indokolja meg - egyenként - az Étv. támadott rendelkezéseire vonatkozóan, hogy miért sértik az Alaptörvény M) cikkének (1) és (2) bekezdését, és nem jelöli meg - ugyancsak egyenként - a Kr. mely rendelkezései ütköznek az Alaptörvénybe és miért. Emiatt az indítvány nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdése e) pontjában foglalt feltételnek.

[4] Az Abtv. 52. § (4) bekezdése értelmében az alkotmánybírósági eljárás feltételeinek fennállását az indítványozónak kell igazolnia. Az Abtv. 52. § (2) bekezdése szerint a vizsgálat kizárólag a megjelölt alkotmányossági kérelemre korlátozódik. Mivel a bírói indítvány a fentiekben kifejtett okokból nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontjaiban foglalt feltételnek, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy e tartalmi követelmény hiányában az indítvány érdemben nem bírálható el, ezért azt az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.

Budapest, 2013. december 2.

Dr. Kovács Péter s. k.,

tanácsvezető, előadó alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: III/1510/2013.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére