3355/2012. (XII. 5.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a Kúria Pfv.VII.22.059/2011/4. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. Az indítványozó alapítvány 2012. május 15-én az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Kúria Pfv.VII.22.059/2011/4. számú ítélete ellen. Kérte az ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

[2] Az indítványozó, aki egyúttal az egyedi ügy felperese, egy vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése miatt indított pert. Azt sérelmezte, hogy az alperes a beruházáshoz szükséges műszaki terveket és leírásokat állítólagos szerződési kötelezettsége ellenére nem adta át. Így, azaz a hatósági engedély megszerzéséhez szükséges műszaki tervek és leírások nélkül hiányoztak az építési engedély iránti kérelem indítványozó általi benyújtásának előfeltételei. Erre hivatkozva pedig az indítványozó követelte az alperesnek átutalt 2 500 000 Ft vállalkozói díjelőleg visszafizetését a Ptk. 313. §-ára hivatkozva.

[3] Az indítványozó panaszában azt állította, hogy az eljáró bíróságok tévesen állapították meg, hogy az alperes a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett. Sérelmezte azt, hogy az I. és II. fokú, illetve a felülvizsgálati bíróság szerint a módosított szerződésben foglalt beruházás megvalósításához olyan dokumentációkra lett volna szükség, amelyekért az indítványozó további 12 227 000 Ft vállalkozói díjat lett volna köteles az alperesnek fizetni.

[4] Az indítványozó álláspontja szerint a felülvizsgálati ítélet, közvetve pedig a hatályában fenntartott első-és másodfokú ítélet sérti az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdését, XXIV. cikk (1) bekezdését, továbbá 28. cikkét. Panaszában az indítványozó alapvetően az eljárt bíróságok által feltárt tények értékelését, a tényállás megállapítását vitatta.

[5] 2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a panasz nem felel meg az Abtv. 52. § (1) bekezdés e) pontja által az indítványokkal szemben támasztott formai követelménynek.

[6] Az indítványozó nem fejtett ki alkotmányjogilag értékelhető okfejtést a bírói döntés alaptörvény-elle-nességére vonatkozóan. Indítványa valójában a bíróságok eljárását kifogásolta, sérelmezve azt, hogy az eljáró bíróságok nem a "józan észnek", a "társadalmi erkölcs szerinti elvárásnak megfelelő tisztességes módon" döntöttek. Ez a hivatkozás az alaptörvény-ellenesség részletes indokolása nélkül mindazonáltal nem alkalmas annak alátámasztására, hogy maga a bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseivel.

[7] Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Abtv. 52. § (1) bekezdés e) pontja és az Alkotmánybíró -ság Ügyrendjének 30. § (5) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

Budapest, 2012. november 26.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

tanácsvezető alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/3004/2012.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére