31990L0384[1]

A Tanács irányelve (1990. június 20.) a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. június 20.)

a nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

(90/384/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a tagállamok felelőssége a széles nyilvánosság védelme a nem automatikus működésű mérlegek segítségével végrehajtott mérési műveletek helytelen eredményeivel szemben, amelyeket meghatározott alkalmazási kategóriákban használnak;

mivel minden egyes tagállamban kötelező rendelkezések állapítják meg különösen a nem automatikusan működő mérlegek teljesítményére vonatkozó szükséges követelményeket a metrológiai és műszaki követelmények előírása által, az üzembe helyezést megelőző és követő ellenőrzési eljárásokkal együtt; mivel ezek a kötelező rendelkezések nem vezetnek szükségszerűen különböző védelmi szintekhez az egyes tagállamokban, azonban eltérésük következtében akadályozzák a kereskedelmet a Közösségen belül;

mivel az ilyen védelmet biztosító nemzeti rendelkezéseket össze kell hangolni a nem automatikus működésű mérlegek szabad mozgásának biztosítása érdekében, miközben gondoskodni kell a védelem indokolt szintjéről a Közösségben;

mivel a közösségi jogalkotás jelenleg úgy rendelkezik, hogy a Közösség egyik alapvető szabályának, nevezetesen az áruk szabad mozgásának sérelme nélkül a termékek felhasználásával kapcsolatos nemzeti jogszabályok eltéréseiből adódó, a Közösségen belüli mozgást korlátozó akadályokat el kell fogadni, amennyiben azoknak a nemzeti jogszabályoknak a rendelkezéseit szükségesnek ismerik el annak biztosításához, hogy az érintett termékek megfeleljenek az alapvető követelményeknek; mivel ebben az esetben a jogszabályok összehangolását ezért azokra a rendelkezésekre kell korlátozni, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy a nem automatikusan működő mérlegek teljesítsék az alapvető metrológiai és teljesítményre vonatkozó követelményeket; mivel alapvető fontosságuk miatt ezeknek a követelményeknek a megfelelő nemzeti rendelkezések helyébe kell lépniük;

mivel ez az irányelv ezért csak kötelező és alapvető követelményeket tartalmaz; mivel az alapvető követelmények teljesítése igazolásának megkönnyítése érdekében szükséges összehangolt szabványok alkalmazása európai szinten, különösen ami a metrológiai, tervezési és szerkezeti jellemzőket illeti, hogy az összehangolt szabványokat teljesítő mérlegekről feltételezhető legyen, hogy megfelelnek az alapvető követelményeknek; mivel ezeket az európai szinten összehangolt szabványokat magántestületek dolgozzák ki és továbbra sem lehetnek kötelező szövegek; mivel erre a célra az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (Cenelec) ismerik el harmonizált szabványok elfogadására jogosult szervként a Bizottság és a két említett szerv együttműködésére vonatkozó, 1984. november 13-án aláírt általános iránymutatás szerint; mivel ezen irányelv alkalmazásában egy harmonizált szabvány egy műszaki előírás (európai szabvány vagy harmonizált dokumentum), amelyet az említett két szervezet egyike vagy mindkettő elfogadott a Bizottság megbízása alapján, a 88/182/EGK ( 4 ) irányelvvel és a fent említett iránymutatással módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv szerint;

mivel a vonatkozó metrológiai és műszaki rendelkezéseknek való megfelelőség értékelése szükséges a felhasználók és harmadik személyek hatékony védelméhez; mivel a jelenlegi megfelelőség-értékelési eljárások eltérőek az egyes tagállamok között; mivel a többszörös megfelelőség-értékelések elkerülésére, amelyek hatásuk miatt korlátozzák a mérlegek szabad mozgását, intézkedéseket kell hozni a megfelelőség-értékelési eljárások kölcsönös elismeréséről a tagállamok részéről; mivel a megfelelőség-értékelési eljárások kölcsönös elismerésének megkönnyítésére összehangolt közösségi eljárásokat kell megállapítani, a megfelelőség-értékelési eljárásokra vonatkozó feladatok végrehajtásáért felelős szervek kijelölésére vonatkozó összehangolt szempontokkal együtt;

mivel ezért alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az ilyen kijelölt szervezetek magas minőségi színvonalat biztosítsanak az egész Közösségben;

mivel az CE-jelölés jelölés, vagy az "M" betűt ábrázoló matrica jelenléte egy nem automatikus működésű mérlegen azt jelzi, hogy vélelmezni kell, hogy az adott mérleg teljesíti ezen irányelvnek a rendelkezéseit és ezért szükségtelen a már elvégzett megfelelőség-értékelés megismétlése;

mivel a belső piac fokozatos létrehozására irányuló intézkedéseket 1992. december 31-ig meg kell hozni; mivel a belső piac egy belső határok nélküli térség, amelyen belül az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad mozgása biztosított,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Hatály, forgalomba hozatal, szabad mozgás

1. cikk

(1) Egy mérleg egy olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi erő felhasználásával. Egy mérleg egyúttal más tömeggel kapcsolatos értékek, mennyiségek, paraméterek vagy jellemzők meghatározására is szolgálhat.

Egy nem automatikusan működő mérleg egy olyan mérleg, amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli.

Ennek az irányelvnek a hatálya az összes nem automatikus működésű mérlegre terjed ki, a továbbiakban: "mérleg".

(2) Ezen irányelv a mérlegek felhasználásának két kategóriáját különbözteti meg:

1. tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez;

2. tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom, büntetés, díjazás, mentesítés vagy hasonló típusú fizetés megállapítása céljából;

3. tömeg megállapítása jogszabályok alkalmazására; szakértői vélemény adása bírósági eljárások során;

4. tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés céljaira;

5. tömeg meghatározása gyógyszerek gyógyszertárban vény alapján történő elkészítéséhez és a tömeg meghatározása orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzésekben;

6. az ár meghatározása a tömeg alapján közvetlen értékesítés céljaira és előcsomagoláshoz;

b) minden egyéb alkalmazás az e cikk 2) bekezdésének a) pontjában felsoroltakon kívül.

2. cikk

(1) A tagállamok minden intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy mérlegek ne kerülhessenek a piaci forgalomba, amennyiben nem teljesítik az ezen irányelv vonatkozó követelményeit.

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett alkalmazási célokra csak olyan mérlegeket állíthassanak üzembe, amelyek megfelelnek ezen irányelvek rájuk vonatkozó előírásainak, beleértve a II. fejezetben említett megfelelőség-értékelési eljárást is, és ennek megfelelően a 10. cikkben meghatározott CE-jelöléssel láttak el.

3. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt felhasználási módokra alkalmazott mérlegeknek az I. mellékletben megállapított alapvető követelményeket ki kell elégíteniük.

Azokban az esetekben, amelyekben a mérleg olyan készülékeket foglal magában, vagy olyan készülékekhez van csatlakoztatva, amelyeket nem használnak az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt felhasználási módokra, az ilyen készülékekre nem vonatkoznak az alapvető követelmények.

4. cikk

(1) A tagállamok nem akadályozhatják olyan mérlegek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek az ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

(2) A tagállamok nem akadályozhatják olyan mérlegeknek az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott felhasználási módokra történő üzembe helyezését, amelyek teljesítik az ezen irányelv vonatkozó követelményeit.

5. cikk

(1) A tagállamok vélelmezik a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelőséget az olyan mérlegek tekintetében, amelyek megfelelnek a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek megfelelő harmonizált szabványokat végrehajtó vonatkozó nemzeti szabványoknak.

(2) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdeti az (1) bekezdésben meghatározott harmonizált szabványok hivatkozásait.

A tagállamok kihirdetik az (1) bekezdésben meghatározott nemzeti szabványokra vonatkozó hivatkozásokat.

6. cikk

Amikor egy tagállam vagy a Bizottság úgy véli, hogy az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványok nem felelnek meg teljes mértékben a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek, a Bizottság vagy az érintett tagállam az ügyet a 83/189/EGK irányelv szerint létrehozott állandó bizottság elé terjeszti (a továbbiakban "a bizottság"), indokolással. A bizottság késedelem nélkül közli véleményét.

A bizottság véleményének fényében a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, hogy szükséges-e az említett szabványok visszavonása az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiadványokból.

7. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy a 2. melléklet 2., 3. és 4. szakaszában meghatározott CE-jelölés jellel ellátott mérlegek nem teljesítik ezen irányelvnek a követelményeit megfelelően üzembe helyezés és a rendeltetési célnak megfelelő használat mellett, megtesz minden megfelelő intézkedést e mérlegeknek a piaci forgalomból történő visszavonása, vagy azok üzembe helyezésének és/vagy forgalomba hozatalának megtiltása vagy korlátozása érdekében.

Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot minden ilyen intézkedésről és megindokolja határozatát különösen megjelölve, hogy a nem megfelelés a következő okok közül minek tulajdonítható:

a) a 3. cikkben meghatározott alapvető követelmények teljesítésének hiánya, amikor a mérlegek nem teljesítik az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott szabványokat;

b) az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott szabványok helytelen alkalmazása;

c) hiányosságok magukban az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott szabványokban.

(2) A Bizottság a lehető leghamarabb konzultációt kezdeményez az érintett felekkel.

Egy ilyen konzultációt követően a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az eredményről azt a tagállamot, amelyik az eljárást kezdeményezte. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az intézkedés indokolt, haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.

Amennyiben a határozat a szabványok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság az érintett felekkel folytatott konzultációt követően az ügyet két hónapon belül a bizottság elé terjeszti, amennyiben az intézkedéseket foganatosító tagállam szándékában áll azok fenntartása, és ezt követően kezdeményezi a 6. cikkben meghatározott eljárásokat.

(3) Amennyiben egy meg nem felelő mérlegen megtalálható az CE-jelölés, az illetékes tagállam meghozza a szükséges intézkedést azok ellen, akik a jelet elhelyezték, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A Bizottság biztosítja azt, hogy a tagállamok folyamatos tájékoztatást kapjanak ennek az eljárásnak az előrehaladásáról és eredményéről.

II. FEJEZET

Megfelelőség-értékelés

8. cikk

(1) A mérlegeknek az I. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek való megfelelősége a kérelmező választása szerint a következő eljárások bármelyikével tanúsítható:

a) EK-típusvizsgálat a II. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint, amelyet vagy az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat (a gyártási minőségbiztosítása) követ a II. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint, vagy pedig az EK-hitelesítés a II. melléklet 3 pontjában meghatározottak szerint.

Az EK-típusvizsgálat azonban nem kötelező olyan mérlegekre vonatkozóan, amelyek nem alkalmaznak elektronikus készülékeket és amelyek tehermérő készüléke nem használ rugót a teher ellensúlyozására;

b) Egyedi EK-ellenőrzés a II. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokra vonatkozó okmányokat és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni, amelyben az említett eljárásokat lefolytatják, vagy az illetékes szerv által elfogadott nyelven.

(3)

a) Ha a mérlegekre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, e jelölés azt jelzi, hogy e mérlegek ezen irányelvek rendelkezéseinek való megfelelőségét is vélelmezni kell.

b) Ha azonban ezen egy vagy több irányelv a gyártónak egy átmeneti időszakban az alkalmazandó szabályozás megválasztását lehetővé teszi, akkor a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést jelzi. Ebben az esetben az ezen irányelvek szerint a mérlegekhez mellékelt dokumentációban, útmutatásban vagy utasításban a mindenkor alkalmazott irányelvek számait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételüknek megfelelően fel kell tüntetni.

9. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot, mely szervezeteket jelölték ki a 8. cikkben említett eljárások elvégzésére, milyen különleges feladatokat ruháztak rájuk, és milyen azonosító számokat rendelt hozzájuk a Bizottság.

A Bizottság közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a bejelentett szervezetek listáját, azonosító számukkal és a számukra adott feladatokkal együtt. A Bizottság gondoskodik e lista naprakész állapotban tartásáról.

(2) A tagállamok az V. mellékletben megállapított minimumfeltételeket alkalmazzák a szervezetek kijelölésére. A vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított feltételeket teljesítő szervezetekről vélelmezik, hogy teljesítik az V. mellékletben megállapított feltételeket.

(3) Az a tagállam, amelyik kijelölt egy szervezetet, visszavonja a kijelölést, amennyiben a szervezet tovább már nem teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott kijelölési feltételeket. Erről azonnal tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és visszavonja az értesítést.

III. FEJEZET

Az CE-jelölés jel és egyéb feliratok

10. cikk

(1) Az CE-jelölés jelet és a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott szükséges kiegészítő adatokat világosan látható, könnyen olvasható és kitörölhetetlen formában kell feltüntetni azokon a mérlegeken, amelyekre nézve az EK-megfelelőséget megállapították.

(2) A IV. melléklet 2. pontjában meghatározott feliratokat világosan látható, könnyen olvasható és kitörölhetetlen formában kell feltüntetni minden más mérlegen.

(3) Tilos a mérlegen olyan jelöléseket elhelyezni, melyek harmadik személyt a CE-jelölés jelentésére és írásképére vonatkozóan megtéveszthetnek. Minden más jelölés elhelyezhető a mérlegen, ha az a CE-jelölés láthatóságát vagy olvashatóságát nem befolyásolja.

11. cikk

A 7. cikk sérelme nélkül:

a) ha egy tagállam megállapítja, hogy a CE-jelölést jogosulatlanul helyezték el, a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles arra, hogy a mérleget ismét a CE-jelölésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelővé tegye, és az e tagállam által elrendelt feltételek megsértését megakadályozza;

b) a tagállamnak - ha a nem megfelelőség továbbra is fennáll - minden alkalmas intézkedést meg kell tennie, hogy az illető mérleg forgalomba hozatalát korlátozza vagy megtiltsa, illetve biztosítsa, hogy azt a 7. cikkben meghatározott eljárásoknak megfelelően a forgalomból kivonják.

12. cikk

Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott bármelyik felhasználási módra használt mérlegben vagy ahhoz kapcsolva olyan készülékek találhatók, amelyekre nem vonatkozik a 8. cikkben meghatározott megfelelőség-értékelés, e készülékek mindegyikét el kell látni a IV. melléklet 3. pontjában meghatározott felhasználást korlátozó jelzéssel. Ezt a jelzést a készülékeken világosan látható és kitörölhetetlen formában kell elhelyezni.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

13. cikk

A tagállamok kötelesek minden intézkedést megtenni annak biztosítására, hogy az ezen irányelv követelményeinek való megfelelőséget tanúsító CE-jelöléslel ellátott mérlegek továbbra is megfeleljenek e követelményeknek.

14. cikk

Az ezen irányelv alapján meghozott bármely határozat, amely egy mérleg üzembe helyezésének korlátozását eredményezi, pontosan tartalmazza a megalapozó indokolást. Az ilyen határozatot késedelem nélkül az érintett fél tudomására kell hozni, akit ugyanakkor tájékoztatni kell a számára az érintett tagállamban rendelkezésre álló és a hatályos jogszabályoknak megfelelő jogorvoslati lehetőségekről és azok határidejéről.

15. cikk

(1) A tagállamok 1992. július 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok az ilyen rendelkezéseket 1993. január 1-jétől alkalmazzák.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően azonban a tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések alkalmazásának napjától számított 10 éven keresztül engedélyezik az olyan mérlegek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek az említett napot megelőzően hatályban lévő jogszabályoknak megfelelnek.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(5) A 73/360/EGK irányelv 1993. január 1-jétől hatályát veszti, a (3) bekezdés alkalmazását kivéve.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott mérlegek által teljesítendő alapvető követelmények a következők. Az alkalmazott terminológia a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet kifejezéseinek felel meg.

Előzetes észrevétel

Amennyiben egy mérleg egynél több kijelző vagy nyomtató készüléket tartalmaz vagy ahhoz van kapcsolva, amelynek alkalmazása az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt felhasználási területekre esik, azok a készülékek, amelyek a mérlegelési művelet eredményét ismétlik és amelyek nem befolyásolhatják a mérleg helyes működését, nem képezik tárgyát az alapvető követelményeknek, amennyiben a mérlegelési eredmények kinyomtatása vagy regisztrálása helyesen és kitörölhetetlen módon a mérleg egy olyan részével történik, amely teljesíti az alapvető követelményeket, és az eredmények a mérés által érintett mindkét fél részére hozzáférhetők. A vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmazott mérlegek esetében azonban az eladó és a vevő céljait szolgáló kijelző és nyomtató készülékeknek teljesíteniük kell az alapvető követelményeket.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

1. Tömegegységek

Az alkalmazott tömegegységek a legutóbb a 85/1/EGK ( 5 ) irányelvvel módosított 80/181/EGK ( 6 ) irányelv szerinti törvényes mértékegységek.

E feltétel teljesítésének a sérelme nélkül a következő mértékegységek engedélyezettek:

- SI mértékegységek: kg, mikrogramm, milligramm, gramm, tonna,

- angolszász mértékegységek: font, uncia (avoirdupois), Troy uncia,

- egyéb, nem SI mértékegységek: metrikus karát drágakövek mérésénél.

A fent meghatározott angolszász tömegegységeket alkalmazó mérlegeknél az alábbiakban előírt vonatkozó alapvető követelményeket át kell számítani az említett angolszász mértékegységekre egyszerű interpoláció alkalmazásával.

2. Pontossági osztályok

2.1. A következő pontossági osztályok kerültek meghatározásra: Ezeknek az osztályoknak az előírásait az 1. táblázat tartalmazza. 1. TÁBLÁZAT Pontossági osztályok Osztály Hitelesítési osztásérték (e) Alsó méréshatár (min) A hitelesítési osztásértékek száma minimális érték legkisebb érték legkisebb érték I. 0,001 g ≤ e 100 e 50 000 - II. 0,001 g ≤ e ≤ 0,005 g 20 e 100 100 000 0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000 III. 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000 5 g ≤ e 20 e 500 10 000 IV. 5 g ≤ e 10 e 100 1 000 Az alsó méréshatár 5e értékre csökken a II. és III. osztályokba tartozó, díjszabás meghatározására szolgáló mérlegeknél.

I.

különleges pontosságú

II.

nagy pontosságú

III.

közepes pontosságú

IV.

kis pontosságú

2.2.

2.2.1.

Az tényleges osztásértékek (d) és a hitelesítési osztásértékek (e) a következő alakúak:

1 × 10k, 2 × 10k, vagy 5 × 10k tömegegység,

k bármely egész szám vagy nulla.

2.2.2.

Minden mérlegnél, kivéve a segédkijelzővel rendelkezőket:

d = e

2.2.3.

A segédjelzővel rendelkező mérlegeknél a következő feltételek érvényesek:

e = 1 × 10k g

d < e ≤ 10 d

kivéve az I. osztályba tartozó mérlegeket, ahol d < 10-4 g, amely esetben e = 10-3 g.

3. Osztályozás

3.1. A segédkijelzővel rendelkező mérlegek az I. vagy II. osztályba tartoznak.

Ezeknél a mérlegeknél az alsó méréshatár alsó határértékeit e két osztályhoz az 1. táblázatból lehet megállapítani a harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a tényleges osztásértékkel (d) helyettesítve.

Amennyiben d < 10-4 g, az 1. osztály felbontása kisebb lehet, mint 50 000 e.

3.2. Változó méréstartományú mérlegek

A több méréstartomány megengedett, feltéve, hogy azok világosan fel vannak tüntetve a mérlegen. Minden egyes méréstartományt a 3.1. szerint osztályoznak. Amennyiben a méréstartományok különböző pontossági osztályokba esnek, a mérleg a legszigorúbb követelményeknek kell, hogy megfeleljen, amelyek azokra a pontossági osztályokra vonatkoznak, amelyekbe a méréstartományok esnek.

3.3. Változó osztásértékű mérlegek

3.3.1.

Az egy méréstartománnyal rendelkező mérlegek több rész-méréstartománnyal rendelkezhetnek (változó osztásértékű mérlegek).

A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek.

3.3.2. A változó osztásértékű mérlegek minden egyes i rész-méréstartományát az alábbiakban leírtak határozzák meg: - hitelesítési osztásértéke ei amennyiben e(i + 1) > ei - felső méréshatára Maxi amennyiben Maxr = Max - alsó méréshatára Mini amennyiben Mini = Max(i-1) és Min1 = Min ahol: Minden terhelés nettó terhelés, függetlenül az alkalmazott táraértéktől.

i

=

1, 2,... r,

i

=

rész-méréstartomány szám

r

=

a rész-méréstartományok összessége

3.3.3. A rész-méréstartományokat a 2. táblázat szerint osztályozzák. Minden rész-méréstartomány ugyanabba a pontossági osztályba tartozik, ez az osztály a mérleg pontossági osztálya. Osztály Hitelesítési osztásérték (e) Alsó méréshatár (min) A hitelesítési osztásértékek száma minimális érték minimális érték (1) minimális érték I. 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000 - II. 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1 5 000 100 000 0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000 III. 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000 IV. 5 g ≤ ei 10 e1 50 1 000 (1) i = r esetében az 1. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll.

i

=

1, 2,... r,

i

=

rész-méréstartomány szám

r

=

a rész-méréstartományok összessége

4. Pontosság

4.1. A 8. cikkben megállapított eljárások végrehajtásakor a kijelzési hiba nem haladhatja meg a 3. táblázatban feltüntetett legnagyobb megengedett kijelzési hibát. Digitális kijelzés esetén a kijelzési hibát a kerekítési hiba miatt korrigálni kell. A legnagyobb megengedett hibák a nettó és az összes táraértékre vonatkoznak az összes lehetséges terhelésnél, kivéve az előre beállított táraértéket. 3. TÁBLÁZAT Legnagyobb megengedett hibák Terhelés Legnagyobb megengedett hiba I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály 0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e 50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e 200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e

4.2.

A legnagyobb megengedett hiba üzem közben kétszer akkora, mint a 4.1. pontban rögzített legnagyobb megengedett hiba.

5.

A mérlegek tömegmérési eredményeinek ismételhetőnek és reprodukálhatónak kell lenni az alkalmazott más kijelző készülékekkel és más használt kiegyensúlyozási módszerekkel.

A tömegmérési eredményeknek érzéketleneknek kell lenniük a teherfelvevőn lévő teher helyzetének változásaira.

6.

A mérlegnek reagálnia kell a teher kismértékű változására.

7.

7.1.

Azoknak a II., III. és IV. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött helyzetben történő használatnak vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra a megdöntési fokra, amely a normális beszerelt állapotban előfordulhat.

7.2.

A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a gyártó által előírt hőmérséklet-tartományon belül teljesíteniük kell. E tartomány értéke legalább az alábbiakkal egyenlő:

5 °C az I. osztályú mérlegnél

15 °C a II. osztályú mérlegnél

30 °C a III. vagy IV. osztályú mérlegnél.

A gyártó által adott értékek hiányában a -10 °C-tól + 40 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány érvényes.

7.3.

A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a szabványos határokon belül ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell.

A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték alá csökken. Ebben az esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük vagy automatikusan üzemen kívül kell helyeződniük.

7.4.

Az elektronikus mérlegeknek, kivéve az I. osztályba és II. osztályba tartozókat, amennyiben az e kisebb, mint 1 g, a méréstechnikai követelményeket hőmérséklet-tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok között is teljesíteniük kell.

7.5

A II., III. vagy IV. osztályba tartozó mérlegek tartós terhelésének elhanyagolható hatást kell gyakorolnia a terhelés alatti kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele után.

7.6.

Más feltételek mellett a mérlegeknek vagy helyesen kell tovább működniük, vagy automatikusan ki kell kapcsolniuk. ( 7 )

TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS

8. Általános követelmények

8.1.

A mérleg tervének és kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy az megőrizze méréstechnikai jellemzőit megfelelő telepítés, használat és a rendeltetésének megfelelő környezeti körülmények esetén. A tömeg értékét a mérlegnek ki kell jeleznie.

8.2.

Külső zavarok esetén az elektronikus mérlegeknek nem szabad jelentős hibát mutatniuk vagy automatikusan észlelniük és jelezniük kell ezeket.

Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, amelynek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz vagy a hiba meg nem szűnik.

8.3.

A 8.1. és 8.2. pont követelményeit tartósan kell teljesíteni annyi ideig, amennyi a mérleg rendeltetésszerű használata esetén normálisnak tekinthető.

A számjegyes kijelzésű elektronikus mérlegeknek folyamatosan ellenőrizniük kell a mérési folyamat, a kijelző szerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését.

Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, amelynek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz vagy a hiba meg nem szűnik.

8.4.

Ha egy elektronikus mérlegre külső berendezéseket csatlakoztatunk egy csatoló elemen (interfészen) keresztül, annak a mérleg méréstechnikai jellemzőit nem szabad károsan befolyásolnia.

8.5.

A mérlegeknek nem szabad olyan jellemzőkkel rendelkezniük, amelyek esetleg előmozdíthatják a csalárd használatot, a véletlen hibás használat lehetőségének pedig minimálisnak kell lennie. Az olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak nem szabad leszerelnie vagy beállítania, az ilyen műveletekkel szemben biztosítani kell.

8.6.

A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék a meghatározott kötelező ellenőrzések könnyű végrehajtását.

9. Mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzése

A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzésének helyesnek, egyértelműnek és félre nem érthetőnek kell lennie, ugyanakkor a kijelző szerkezetnek lehetővé kell tennie normális használati feltételek mellett a kijelzés könnyű leolvasását.

Az e melléklet 1. bekezdésében meghatározott tömegegységek nevének és jelének meg kell felelnie a 80/181/EGK ( 8 ) irányelv rendelkezéseinek a metrikus karát jelképének hozzáadásával, amely a "ct" jelzés.

A kijelzés a felső méréshatár (Max) fölött 9e-vel megnövelve nem megengedett.

Segédkijelző készülék csak a tizedesjeltől jobbra megengedett. A növelt felbontású kijelzés csak ideiglenesen működhet és a nyomtatást le kell tiltani ennek működése alatt.

Másodlagos kijelzések megjeleníthetők, feltéve, hogy ezeket nem lehet összetéveszteni az elsődleges kijelzésekkel.

10. Mérlegelési eredmények és más tömegértékek kinyomtatása

A kinyomtatott eredményeknek helyeseknek, megfelelően azonosíthatóknak és egyértelműeknek kell lenniük. A nyomtatásnak világosnak, kitörölhetetlennek és tartósnak kell lennie.

11. Szintezés

Ahol erre szükség van a helyes működés biztosításához, a mérlegeket megfelelő érzékenységű szintező berendezéssel és szintjelzővel kell felszerelni.

12. Nullapont-beállítás

A mérlegeket fel lehet szerelni nullapont-beállító szerkezetekkel. Ezeknek a szerkezeteknek a működtetése pontos nullázást kell, hogy eredményezzen, és nem okozhat helytelen mérési eredményeket.

13. Tárázó szerkezetek és előre beállított tárázó szerkezetek

A mérlegeknek egy vagy több tárázó szerkezetük és egy előre beállított tárázó szerkezetük lehet. A tárázó szerkezeteknek pontos nullázást kell eredményezniük, és biztosítaniuk kell a helyes nettó tömeg mérését. Az előre beállított tárázó szerkezet működésének biztosítania kell a helyes nettó érték meghatározását.

14. A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegek 100 kg-ot meg nem haladó felső méréshatárral: kiegészítő követelmények

A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegeknek a tömegmérési műveletekkel kapcsolatos minden lényeges információt ki kell jelezniük, és árjelzős mérlegek esetében a vevő számára világosan jelezni kell a vásárolandó áru árának kiszámításához szükséges adatokat.

A kijelzésre kerülő fizetendő árnak pontosnak kell lenni.

Az árszorzós mérlegeknek a lényeges kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük ahhoz, hogy a vevő ezeket helyesen leolvashassa.

Az árszorzós mérlegek az árucikkenkénti tömegmérésen és árszámításon kívül csak akkor végezhetnek más funkciókat, ha az összes műveletre vonatkozó valamennyi kijelzés világosan, félreérthetetlenül és alkalmas módon elrendezve kerül kinyomtatásra egy blokkon vagy címkén a vevő számára.

A mérlegeket úgy kell kialakítani, hogy se közvetlenül, se közvetetten ne adjanak olyan kijelzéseket, amelyek nem könnyen vagy nem egyértelműen érthetők.

A mérlegeknek védeniük kell a vevőket a helytelen működésből következő téves eladási műveletekkel szemben.

A segédkijelző és a növelt felbontású kijelzés nem megengedett.

A kiegészítő készülékek csak akkor megengedettek, ha nem vezethetnek csalárd használathoz.

Azokon a mérlegeken, amelyek a vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmas mérlegekhez hasonlóak, de nem elégítik ki az e fejezetben megfogalmazott követelményeket, a kijelző közelében "vásárlók közvetlen kiszolgálására nem használható" eltávolíthatatlan feliratot kell elhelyezni.

15. Árfeliratozó mérlegek

Az árfeliratozó mérlegeknek a vásárlóközönség közvetlen kiszolgálására szolgáló árkijelző mérlegek követelményeit olyan mértékben kell kielégíteniük, amilyen mértékig ezek a szóban forgó mérlegekre alkalmazhatók. Az árfelirat nyomtatása az alsó méréshatár alatt nem megengedett.

II. MELLÉKLET

1. EK-típusvizsgálat

1.1.

Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amely révén egy bejelentett szerv ellenőrzi és tanúsítja, hogy egy mérleg, amely a tervezett gyártás tekintetében reprezentatív, teljesíti az ezen irányelvnek a vonatkozó követelményeit.

1.2.

A típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nyújtja be egy bejelentett szervnek.

A kérelemben a következő szerepel:

- a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtotta be, ezen kívül a képviselő neve és címe is,

- egy írásbeli nyilatkozat arra nézve, hogy a kérelmet más bejelentett szervnek nem nyújtották be,

- a tervdokumentáció, a III. mellékletben leírtak szerint.

A kérelmező a bejelentett szerv rendelkezésére bocsát egy mérleget, amely a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív, a továbbiakban "típus".

1.3. A bejelentett szerv:

1.3.1.

megvizsgálja a tervdokumentációt és ellenőrzi, hogy a típust az adott dokumentáció szerint gyártották-e;

1.3.2.

megállapodik a kérelmezővel a vizsgálatok és/vagy ellenőrzések helyéről;

1.3.3.

végrehajtja vagy végrehajtatja a megfelelő vizsgálatokat és/vagy ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a gyártó által alkalmazott megoldások teljesítik-e az alapvető követelményeket, amennyiben az 5. cikkben meghatározott szabványokat nem alkalmazták;

1.3.4.

végrehajtja vagy végrehajtatja a megfelelő vizsgálatokat és/vagy ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy, ha a gyártó a vonatkozó szabványok alkalmazását választotta, ezeket hatékonyan alkalmazta-e és így biztosította-e az alapvető követelményeknek való megfelelőséget.

1.4.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szerv kiadja az EK-típusjóváhagyási igazolást a kérelmezőnek. Az igazolás tartalmazza a vizsgálat következtetéseit, az érvényességi feltételeket (amennyiben ilyen van), a szükséges adatokat a jóváhagyott mérleg azonosítására, és ha szükséges, működésének leírását. Minden vonatkozó műszaki elemet, mint például rajzot és elrendezést, csatolni kell az EK-típusjóváhagyási igazoláshoz.

Az igazolás érvényességi ideje 10 év a kiadás napjától számítva, és megújítható további 10 éves időszakokra.

A mérleg konstrukciójában alapvető változtatások végrehajtása esetén, például új módszerek alkalmazása eredményeként, az igazolás érvényességét két évre lehet korlátozni és meg lehet hosszabbítani három évvel.

1.5.

Minden bejelentett szerv időszakonként az összes tagállam számára rendelkezésre bocsátja a következők jegyzékeit:

- EK-típusvizsgálatra átvett kérelmek,

- kiadott EK-típusjóváhagyási igazolások,

- elutasított típusigazolások kérelmei,

- a már kibocsátott okiratokkal kapcsolatos kiegészítések és módosítások.

Minden egyes bejelentett szerv haladéktalanul tájékoztatja továbbá az összes tagállamot az EK-típusjóváhagyási igazolások visszavonásairól.

Minden tagállam ezt az információt az általa bejelentett szervek rendelkezésére bocsátja.

1.6.

A többi bejelentett szerv kaphat egy példányt a igazolásokból, azok mellékleteivel együtt.

1.7.

A kérelmező az EK-típusjóváhagyási igazolást kibocsátó bejelentett szervet folyamatosan tájékoztatja a jóváhagyott típus minden esetleges módosításáról.

Az a bejelentett szerv, amelyik kibocsátotta az EK-típusjóváhagyási igazolást, kiegészítő jóváhagyást ad a jóváhagyott típus módosításaira, amennyiben az ilyen változások befolyásolják az ezen irányelv alapvető követelményeinek való megfelelőséget vagy a mérleg felhasználásához előírt feltételeket. Ezt a kiegészítő jóváhagyást az eredeti EK-típusjóváhagyási igazolás kiegészítésének formájában adják meg.

2. EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat (a gyártás minőségbiztosítása)

2.1.

Az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat (a gyártás minőségbiztosítása) az az eljárás, amely által a 2.2. bekezdés előírásait teljesítő gyártó kijelenti, hogy az érintett mérlegek adott esetben megfelelnek az EK-típusjóváhagyási igazolásban leírt típusnak, és teljesítik az ezen irányelv vonatkozó követelményeit.

A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden mérlegen elhelyezi a CE-jelölést, valamint a IV. mellékletben előírt feliratokat, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

A CE-jelölést a 2.4. szakaszban említett, az EK-felügyeletért felelős bejelentett szervezet azonosító számával kell kiegészíteni.

2.2.

A gyártó a 2.3. bekezdésben előírt, megfelelően bevezetett minőségbiztosítási rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, és a 2.4. bekezdésben előírt EK-felügyelet vonatkozik rá.

2.3.

2.3.1.

A gyártó egy bejelentett szervnek nyújt be kérelmet minőségi rendszerének jóváhagyására.

A kérelemben az alábbiak szerepelnek:

- a jóváhagyott minőségi rendszerből adódó kötelezettségek végrehajtásának vállalása,

- a jóváhagyott minőségi rendszer fenntartásának vállalása biztosítva annak folyamatos alkalmasságát és hatékonyságát.

A gyártó a bejelentett szerv rendelkezésére bocsátja az összes vonatkozó információt, különösen a minőségi rendszer dokumentációját és a mérleg tervdokumentációját.

2.3.2.

A minőségi rendszer biztosítja a mérlegek megfelelőségét az EK-típusjóváhagyási igazolásban leírt típusnak és az ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és előírást rendszerezett és rendezett módon kell nyilvántartani írott szabályok, eljárások és utasítások formájában. Ez a minőségi rendszerre vonatkozó dokumentáció biztosítja a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások megfelelő megértését.

Különösen megfelelő leírást tartalmaz a következőkről:

- minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és jogkörei a termékminőséggel kapcsolatban,

- az alkalmazandó gyártási eljárás, a minőségellenőrzési és -biztosítási technikák és a rendszeres mérések,

- a gyártás előtt, alatt és után végrehajtandó vizsgálatok és ellenőrzések és azok elvégzési gyakorisága,

- a szükséges termékminőség elérésének ellenőrzésére szolgáló eszközök és a minőségi rendszer hatékony működtetése.

2.3.3.

A bejelentett szerv vizsgálja és értékeli a minőségi rendszert annak meghatározására, hogy vajon az teljesíti-e a 2.3.2. pontban meghatározott követelményeket. Vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelőséget az olyan minőségi rendszerek tekintetében, amelyek a megfelelő harmonizált szabványt valósítják meg.

Döntését közli a gyártóval és tájékoztatja az egyéb bejelentett szerveket. A gyártó értesítése tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és visszautasítás esetén a döntés indokolását.

2.3.4.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a minőségi rendszert jóváhagyó bejelentett szervet folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszer minden felújításáról a megvalósított változtatásokkal kapcsolatban, például új technológiák és új minőségi koncepciók.

2.3.5.

Minden bejelentett szerv, amelyik egy minőségi rendszer jóváhagyását visszavonja, erről tájékoztatja az összes többi bejelentett szervet.

2.4.

2.4.1.

Az EK-felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelő módon teljesítse kötelezettségeit a jóváhagyott minőségi rendszerrel kapcsolatban.

2.4.2.

A gyártó a bejelentett szerv számára biztosítja ellenőrzési célokból a bejutást a gyártási, ellenőrzési, vizsgálati és tárolási helyiségekbe és megadja az összes szükséges információt, különösen a következőket:

- a minőségi rendszer dokumentációja,

- a tervezési dokumentáció,

- a minőségi feljegyzések, például az ellenőrzési jelentések és vizsgálatok, valamint kalibrálási adatok, jelentések az érintett személyzet képesítéséről, stb.

A bejelentett szerv időszakonként ellenőrzést végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a minőségi rendszert; a gyártó számára ellenőrzési jelentést ad át.

Ezen túlmenően a bejelentett szerv előzetesen nem egyeztetett látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások során a bejelentett szerv teljes vagy részleges ellenőrzést végezhet. A gyártónak jelentést ad a látogatás eredményéről és adott esetben ellenőrzési jelentést is.

2.4.3.

A bejelentett szerv biztosítja, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a jóváhagyott minőségi rendszert.

3. EK-ellenőrzés

3.1.

Az EK-ellenőrzés az az eljárás, amelyben a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője biztosítja és kinyilvánítja, hogy a 3.3 szakasz szerint ellenőrzött mérlegek adott esetben az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek megfelelnek.

3.2.

A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a gyártási eljárás során gyártott mérleg, adott esetben, megfeleljen az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv mindenkori követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden mérlegen elhelyezi a CE-jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

3.3.

A bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat a 3.5. szakasz szerint minden egyes termék ellenőrzésével és kipróbálásával, hogy a mérleg ezen irányelv követelményeinek való megfelelőségét ellenőrizze.

3.4.

Azon mérlegeknél, amelyekre az EK-típusjóváhagyás nem vonatkozik, a bejelentett szervezet részére a III. melléklet szerinti tervdokumentációt kérésre rendelkezésre kell bocsátani.

3.5. Minden egyes mérleg ellenőrzése és kipróbálása.

3.5.1.

Minden mérleget egyenként ellenőriznek, és az 5. cikkben említett szabványokban előírt vagy ezzel egyenértékű megfelelő vizsgálatoknak vetnek alá, hogy adott esetben az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét ellenőrizzék.

3.5.2.

A bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosító számát mindegyik mérlegen, amelyről megállapították, hogy megfelel a követelményeknek, és az elvégzett vizsgálatokról kiállít egy megfelelőségi igazolást.

3.5.3.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérésre a bejelentett szervezet megfelelőségi igazolásait be kell mutatnia.

4. Egyedi EK-ellenőrzés

4.1.

Az egyedi EK-ellenőrzés az az eljárás, amelyben a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője biztosítja és kinyilvánítja, hogy az a mérleg, amelyet általában egy meghatározott alkalmazásra terveztek, és melyre a 4.2 pontban említett igazolást kiállították, ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek megfelel. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője elhelyezi a mérlegen a CE-jelölést, és egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

4.2.

A bejelentett szervezet megvizsgálja a mérleget, és az 5. cikkben említett szabványok szerinti vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak veti alá, hogy biztosítsa ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét.

A bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosító számát mindegyik mérlegen, amelyről megállapították, hogy megfelel a követelményeknek, és az elvégzett ellenőrzésekről egy megfelelőségi igazolást állít ki.

4.3.

A III. mellékletben említett tervdokumentáció arra szolgál, hogy ellenőrizzék, a mérleg megfelel-e ezen irányelv követelményeinek, és a mérleg szerkezetét, gyártását és működésmódját elmagyarázzák. A dokumentációt a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátani.

4.4.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérésre a bejelentett szervezet megfelelőségi igazolásait be kell mutatnia.

5. Közös rendelkezések

5.1.

Az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozatot (a gyártás minőségbiztosítása), az EK-hitelesítést és az egyedi EK-ellenőrzést a gyártó telephelyén lehet elvégezni vagy bármely más telephelyen, amennyiben a felhasználás helyére történő szállítás nem igényli a mérleg szétszerelését, ha a felhasználás helyén az üzembe helyezés nem igényli a mérleg összeszerelését vagy olyan más műszaki felszerelési munkálatot, amely valószínűleg befolyásolhatja a műszer teljesítményét, és ha az üzembe helyezés helye szerinti gravitációs értéket figyelembe veszik, vagy ha a műszer teljesítménye érzéketlen a gravitáció változásaira. Minden más esetben ezeket a műveleteket a mérleg felhasználási helyén kell elvégezni.

5.2.

Amennyiben a mérleg teljesítménye érzékeny a gravitációs változásokra, az 5.1. pontban meghatározott eljárásokat két fázisban lehet lefolytatni, amennyiben a második fázis magába foglalja az összes olyan vizsgálatot és ellenőrzést, amelyek eredménye a gravitációtól függ, és az első fázisban szerepel az összes egyéb vizsgálat és ellenőrzés. A második fázist a mérleg felhasználási helyén hajtják végre. Amennyiben egy tagállam területén gravitációs zónák vannak kijelölve, a "mérleg felhasználási helyén" kifejezés értelmezése: "a mérleg felhasználás szerinti gravitációs zónájában".

5.3.1.

Ha a gyártó az 5.1 szakaszban említett eljárások egyikének két szakaszban történő elvégzését választja, és e két szakaszt különböző szervezetek végzik, akkor azon a mérlegen, mely az eljárás első szakaszán megfelelt, az első szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számát kell elhelyezni.

5.3.2.

Az a fél, amely az eljárás első szakaszát elvégezte, mindegyik mérlegre egy írásos igazolást állít ki a mérleg azonosítására szükséges adatokkal és az elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok leírásával.

Az a fél, amely az eljárás második szakaszát hajtja végre, elvégzi azon ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyeket még nem végeztek el.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérésre a bejelentett szervezet megfelelőségi igazolásait be kell mutatnia.

5.3.3.

Az a gyártó, aki az első szakaszban az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozatot választotta (a gyártás minőségbiztosítása), ugyanezt az eljárást használhatja a második szakaszban, vagy úgy dönthet, hogy a második szakaszban az EK-hitelesítéssel folytatja.

5.3.4.

A CE-jelölést, a második szakasz befejezése után, a második szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számával együtt a mérlegen el kell helyezni.

III. MELLÉKLET

TERVDOKUMENTÁCIÓ

A tervdokumentáció a termék tervezését, gyártását és működtetését érthetővé kell, hogy tegye, és biztosítania kell az értékelést az ezen irányelv követelményeinek való megfelelőség szempontjából.

A dokumentáció az alábbiakat tartalmazza, amennyiben az értékelés szempontjából jelentőségük van:

- általános típusleírás,

- koncepciótervek és gyártási rajzok, valamint alkatrészek, részegységek, áramkörök, stb. tervrajzai,

- a fentiek megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, ide értve a mérlegek működtetését is,

- az 5. cikkben meghatározott szabványok jegyzéke, amelyeket teljes egészükben vagy részlegesen alkalmaztak, az alapvető követelmények teljesítéséhez alkalmazott megoldások leírásai, amennyiben az 5. cikkben meghatározott szabványokat nem alkalmazták,

- a tervezési számítások és vizsgálatok eredményei, stb.

- vizsgálati eredmények,

- az EK-típusjóváhagyási igazolások és a vonatkozó vizsgálatok eredményei a konstrukciókban szereplőkkel azonos alkatrészeket tartalmazó műszerekkel kapcsolatban.

IV. MELLÉKLET

1. Az EK-megfelelőségértékelési eljárás tárgyát képező mérlegek

1.1.

Ezeket a mérlegeket az alábbi jelölésekkel kell ellátni: a)

- a CE-jelölést, mely a VI. mellékletben ismertetett CE-jelből áll, és azon év két utolsó számjegye, melyben a CE-jelölést felhelyezték;

- a bejelentett szervezet(ek) azonosító száma(i), amely(ek) az EK-felügyeletet vagy az EK-ellenőrzést végezté(k).

Az fent említett jelölést és feliratokat egyértelműen egymás mellé csoportosítva kell a mérlegen elhelyezni;

b) egy legalább 12,5 mm × 12,5 mm méretű négyzetes zöld matrica, amelyen fekete színnel nyomtatva helyezkedik el az "M" nagybetű;

c) a következő feliratok:

- az EK-típusjóváhagyási igazolás száma, ha alkalmazható,

- a gyártó jelölése vagy neve,

- a pontossági osztály, egy ellipszisben foglalva vagy két vízszintes vonallal összekötött két félkörben,

- a felső mérési határ Max... formában;

- az alsó mérési határ Min... formában;

- a hitelesítési osztásérték e = formában,

- azon év két utolsó számjegye, melyben a CE-jelölést elhelyezték,

továbbá, ha alkalmazható:

- sorszám,

- különálló, de kapcsolódó egységekből álló mérlegeknél: az egyes egységek azonosító jele,

- az osztásérték, ha az eltér e-től, d =... formában,

- maximális additív tárahatás, T = +... formában,

- maximális levonó tárahatás, ha az eltér a Max.-tól, T = -... formában,

- tára osztásértéke, ha eltér d-től, a dT =... formában,

- maximális terhelhetőség, ha eltér a Max.-tól, Lim... formában,

- különleges hőmérsékleti határok, a következő formában:... °C/... °C,

- a teherfelvevő és teher közötti arány.

1.2.

A mérlegeknek megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük az CE-jelölés jelölés és/vagy feliratok elhelyezésére. Ezeknek olyannak kell lenniük, hogy ne legyen lehetőség a jelölés és a feliratok eltávolítására azok megrongálása nélkül, és hogy a jelölés és a feliratok legyenek láthatók, amikor a mérleg szabályos működési pozícióban van.

1.3.

Ahol egy adatlapot használnak, lehetőséget kell biztosítani annak lepecsételésére, kivéve, ha eltávolítása rongálódás nélkül nem lehetséges. Amennyiben az adatlap lepecsételhető, lehetőséget kell biztosítani az ellenőrző jel elhelyezésére.

1.4.

A Max, Min, e, d feliratokat szintén az eredménykijelzés közelében kell feltüntetni, ha már nincsenek ott.

1.5.

Minden olyan kiértékelő egységen, amely egy vagy több teherfelvevőhöz csatlakozik vagy csatlakoztatható, fel kell tüntetni az említett teherfelvevőkre vonatkozó, megfelelő feliratokat.

2. Egyéb berendezések

Az egyéb berendezések a következőket viselik:

- a gyártó jelölése vagy neve,

- felső mérési határ Max... formában,

Ezeken a berendezéseken nem szabad elhelyezni az 1.1. b) pontban előírt matricákat.

3. A 12. cikkben előírt korlátozott felhasználásra utaló jelölés

Ez a jelölés egy "M" nagybetűből áll, fekete színben nyomtatva legalább 25 mm × 25 mm méretű, vörös alapú négyzetben, keresztet alkotó két átlóval.

V. MELLÉKLET

Az alábbiakban kerülnek meghatározásra a tagállamok által alkalmazandó azon minimális feltételek, amelyek akkor alkalmazandók, ha szerveket jelölnek ki a 8. cikkben meghatározott eljárásokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére.

1. A szerveknek rendelkezniük kell a szükséges személyzettel, eszközökkel és felszereléssel.

2. A személyzetnek rendelkeznie kell technikai hozzáértéssel és szakmai tisztességgel.

3. A szervek működése független minden olyan körtől, csoporttól vagy személytől, akik vagy amelyek közvetlen vagy közvetett érdekeltséggel rendelkeznek nem automatikus működésű mérlegekben a vizsgálatok lefolytatása, a jelentések elkészítése, az igazolások kiadása és az ezen irányelv által megkövetelt ellenőrzés tekintetében.

4. A személyzet tiszteletben tartja a szakmai titkokat.

5. A szervek rendelkeznek felelősségbiztosítással, amennyiben polgári jogi felelősségüket nem fedezi az állam a nemzeti jogszabályok szerint.

Az 1. és 2. pontban meghatározott feltételek teljesítését a tagállamok időszakonként ellenőrzik.

VI. MELLÉKLET

CE-MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS

- A CE-megfelelőségi jelölés a következő írásképű "CE" betűkből áll:

- A CE-jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fent ábrázolt rácsból adódó arányokat be kell tartani.

- A CE-jelölés különböző alkotórészeinek kb. egyenlő méretűnek kell lenniük; a legkisebb méret 5 mm.

( 1 ) HL C 55., 1989.3.4., 6. o. és

HL C 297., 1989.11.25., 13. o.

( 2 ) HL C 158., 1989.6.26., 221. o. és

HL C 149., 1990.6.18.

( 3 ) HL C 194., 1989.7.31., 1. o.

( 4 ) HL L 81., 1988.3.26., 75. o.

( 5 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

( 6 ) HL L 2., 1985.1.3., 11. o.

( 7 ) HL L 39., 1980.12.15., 39. o.

( 8 ) HL L 33., 1980.2.15., 39. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0384 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0384&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0384-19930802 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0384-19930802&locale=hu

Tartalomjegyzék