PK 164. szám

Az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére a Pp. 102. §-ának (3) bekezdése alapján kirendelt ügygondnok e minőségében a perben hozott jogerős ítélet ellen perújítási kérelmet újabb kirendelés nélkül is előterjeszthet.[1]

A Pp. rendelkezései szerint a perújítás nem önálló megtámadási per, hanem rendkívüli jogorvoslat.

A Pp. 102. §-ának (3) bekezdése az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részéré történt ügygondnok-rendeléssel kapcsolatban a Pp. 74. §-ára utal, az ügygondnok jogállására tehát ez utóbbi rendelkezés az irányadó.

Eszerint pedig az ügygondnokra - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ügygondnok a bíróság külön felhatalmazása nélkül a peres pénzt vagy dolgot nem veheti át, egyezséget csak akkor köthet, vitás jogot csak akkor ismerhet el, illetőleg arról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

A per vitelére meghatalmazott a Pp. 70. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel arra is jogosult, hogy perújítási kérelmet terjesszen elő.

Ezzel ellenkező rendelkezést az ügygondnokra vonatkozólag a Pp.-nek a perújítást szabályozó XIII. fejezete nem tartalmaz.

Nincs tehát akadálya annak, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére a Pp. 102. §-ának (3) bekezdése alapján kirendelt ügygondnok e minőségben a perben hozott jogerős ítélet ellen újabb kirendelés nélkül perújítási kérelmet terjeszthessen elő.

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).