32011R0101[1]

A Tanács 101/2011/EU rendelete ( 2011. február 4. ) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 101/2011/EU RENDELETE

(2011. február 4.)

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem; v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vii.

vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"az Unió területe" : a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

2a. cikk

Valamely, az I. mellékletben felsorolt személy halála esetén:

a) Amennyiben az említett személlyel szemben a halálát megelőzően állami pénzeszközök hűtlen kezelése miatt büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet hoztak, fenn kell tartani azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását, amelyek az említett személyhez tartoztak, illetve amelyek a tulajdonát képezték, amelyeket birtokolt vagy ellenőrzött mindaddig, amíg a hűtlenül kezelt állami pénzeszközök visszafizettetésére és a pénzbírságok megfizetésére vonatkozó bírósági végzéseket végre nem hajtották;

b) Amennyiben az említett személlyel szemben a halálát megelőzően nem hoztak ilyen büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet, a 12. cikk (5) bekezdésére is figyelemmel, észszerű ideig fenn kell tartani azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását, amelyek az említett személyhez tartoztak, illetve amelyek a tulajdonát képezték, amelyeket birtokolt vagy ellenőrzött. Ha az említett időszakon belül a hűtlenül kezelt állami pénzeszközök visszafizettetésére irányuló polgári vagy közigazgatási keresetet indítanak, fenn kell tartani azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását, amelyek az említett személyhez tartoztak, illetve amelyek a tulajdonát képezték, amelyeket birtokolt vagy ellenőrzött mindaddig, amíg az ilyen keresetet el nem utasítják, vagy ha annak helyt adnak, mindaddig, amíg a hűtlenül kezelt pénzeszközök visszafizettetésére vonatkozó bírósági végzést végre nem hajtották.

3. cikk

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, vagy

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély megadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott engedélyt meg kell adni.

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közpolitikájával.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) e számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági, vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a listára történő felvétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat: i. a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; ii. a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését;

b) az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8. cikk

9. cikk

A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

13. cikk

14. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A. A 2. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

NévAzonosításra szolgáló adatokIndokolás
1.Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALISzületési hely: Hammam-Sousse
Születési idő: 1936. szeptember 3.
Állampolgárság: tunéziai
Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette.
2.Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1956. október 24.
Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.
3.Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunis, Tunisia
Születési idő: 1944. március 4.
Személyazonosító igazolvány száma: 05000799
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
5.Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1981. december 2.
Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.
6.Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1987. január 16.
Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.
7.Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunis, Tunisia
Születési idő: 1992. július 17.
Utolsó ismert címe: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia
Személyazonosító igazolvány száma: 09006300
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére, továbbá összefüggésbe hozható Leila Trabelsivel (2.).
8.Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1962. november 5.
Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia
Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
9.Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunis, Tunisia
Születési idő: 1948. június 24.
Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia
Személyazonosító igazolvány száma: 00104253
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
10.Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Radès
Születési idő: 1953. február 19.
Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
11.Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1974. augusztus 26.
Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
12.Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunis, Tunisia
Születési idő: 1950. április 26.
Személyazonosító igazolvány száma: 00178522
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
13.Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunis, Tunisia
Születési idő: 1955. szeptember 25.
Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia
Személyazonosító igazolvány száma: 05150331
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
14.Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1958. december 27.
Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.
15.Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: La Marsa
Születési idő: 1959. május 5.
Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
16.Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1960. február 1.
Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
17.Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIRÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1957. március 5.
Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
18.Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1973. július 3.
Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia.
Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
19.Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1975. június 25.
Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia
Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
20.Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1962. május 3.
Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia
Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
21.Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSIÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1976. szeptember 18.
Személyazonosító igazolvány száma: 05412560
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
24.Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIEDÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1988. január 29.
Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezérigazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
25.Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUBÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1959. január 13.
Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia
Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
26.Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Le Bardo
Születési idő: 1965. július 5.
Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia
Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
27.Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Le Bardo
Születési idő: 1971. augusztus 21.
Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.
Kiállító ország: Tunézia
Útlevelének száma: x599070;
kiállításának ideje: 2016. november;
az okmány 2021. november 21-én jár le.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
29.Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Le Bardo
Születési idő: 1963. március 8.
Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
Személyazonosító igazolvány száma: 00589758
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére, továbbá összefüggésbe hozható Slim Zarroukkal (30.).
30.Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUKÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunisz, Tunézia
Születési idő: 1960. augusztus 13.
Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
31.Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Hammam-Sousse
Születési idő: 1949. november 22.
Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
32.Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Hammam-Sousse
Születési idő: 1947. március 13.
Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse
Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
33.Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Hammam-Sousse
Születési idő: 1952. május 16.
Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
34.Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Sousse
Születési idő: 1956. szeptember 18.
Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse
Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: nő
Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
35.Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési idő: 1938. október 28.
Személyazonosító igazolvány száma: 02810614
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, Selma HASSEN fia, Selma MANSOUR özvegye.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
40.Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINAÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Hammam-Sousse
Születési idő: 1978. október 8.
Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.
Kiállító ország: Tunézia
Neme: férfi
Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
42.Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Monastir
Születési idő: 1982. augusztus 30.
Személyazonosító igazolvány száma: 08434380
Kiállító ország: Tunézia
Nem: nő
Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.
Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére, továbbá összefüggésbe hozható Hayet Ben Alival (33. sz.).
46.Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai, francia
Születési hely: Paris, France
Születési idő: 1966. október 27.
Személyazonosító igazolvány száma: 05515496
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
48.Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALIÁllampolgárság: tunéziai
Születési hely: Tunis, Tunisia
Születési idő: 1974. augusztus 28.
Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia
Személyazonosító igazolvány száma: 04622472
Kiállító ország: Tunézia
Nem: férfi
Egyéb információk: elhunyt, értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.
Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

B. A tunéziai jog szerinti, a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog:

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A tunéziai alkotmány 20., 27., 29. és 108. cikke, a büntetőeljárási törvénykönyv 13., 47., 50., 59., 66. és 175. cikke, valamint a 2002. június 3-i 2002-52. sz. törvény értelmében a tunéziai jog alapján az alábbi jogok megilletnek:

- minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt: 1. a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog; 2. az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg;

- minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt: 1. az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól; 2. az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel; 3. az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják; 4. az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI-t 2011. augusztus 11-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az "Instance de la Vérité et de la Dignité" (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette. 2021. február 15-én és 2021. március 10-én Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot vizsgálóbíró hallgatta ki a 19592/1. sz. ügyben. 2021. március 31-én a vizsgálóbíró úgy határozott, hogy az ügyét különválasztja a 19592/1. sz. általános ügytől. A 1137/2. sz. ügy folyamatban van.

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. 2021. március 31-én a vizsgálóbíró úgy határozott, hogy különválasztja az ügyét a 19592/1. sz. általános ügytől. A 1137/2. sz. ügy folyamatban van.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK kérelme nyomán az "Instance de la Vérité et de la Dignité" (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. A Tuniszi Fellebbviteli Bíróság a 29443. sz. ügyben hozott 2021. április 15-i keltű ítéletében állami pénzeszközök hűtlen kezelése bűncselekményben bűnösnek mondta ki Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. A Tuniszi Fellebbviteli Bíróság a 27658. sz. ügyben hozott 2018. november 1-jei keltű ítéletében állami pénzeszközök hűtlen kezelése bűncselekményben bűnösnek mondta ki Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. A 40800. sz. ügyben hozott 2019. március 14-i keltű ítélet állami pénzeszközök hűtlen kezelése bűncselekményben bűnösnek mondta ki Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. A 28264. sz. ügyben hozott 2016. január 7-i keltű ítélet állami pénzeszközök hűtlen kezelése bűncselekményben bűnösnek mondta ki Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. A Tuniszi Elsőfokú Bíróság a 41328/19. sz. ügyben hozott 2019. március 21-i keltű ítéletében állami pénzeszközök hűtlen kezelése bűncselekményben bűnösnek mondta ki Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

II. MELLÉKLET

A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 7. CIKKBEN ÉS A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK LISTÁJA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0101&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0101-20230125 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0101-20230125&locale=hu

Tartalomjegyzék