32006R1893[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról ( EGT-vonatkozású szöveg )

30.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 393/1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1) ,[2]

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2) ,[3]

mivel:

(1) A 3037/90/EGK tanácsi rendelet (3) létrehozta az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását (a továbbiakban: NACE Rev. 1. vagy NACE Rev. 1.1).[4]

(2) A technológiai fejlődéssel és a gazdaság szerkezeti változásaival való lépéstartás végett NACE 2. javított kiadás néven korszerű osztályozási rendszert kell létrehozni (a továbbiakban: NACE Rev. 2.).

(3) Egy korszerű osztályozási rendszer, mint a NACE Rev. 2., központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák előállításának modernizálását célzó jelenlegi erőfeszítései sorában; a cél, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok szolgáltatása révén közösségi és nemzeti szinten egyaránt hozzájáruljon a gazdaságirányítás fejlesztéséhez.

(4) A belső piac működésének biztosításához szükség van a nemzeti és közösségi statisztikák feldolgozására, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai normákra, biztosítandó, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányzati intézmények és az egységes piac összes többi szereplője megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokhoz férjen hozzá. Ennek érdekében rendkívül fontos, hogy az Európai Közösségben folyó tevékenységek osztályozási rendszerének egyes kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék.

(5) A megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézmények számára a versenyt torzító hatások megelőzésére irányuló munkájukban.

(6) A gazdasági tevékenységek közös, felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, sebességgel, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált adatok csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó tevékenységi osztályozást használnak.

(7) Biztosítani kell azt, hogy a tagállamok nemzeti kötelezettségeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a gazdasági tevékenységek európai közösségi statisztikai osztályozási rendszerén alapuló, további kategóriákat illesszenek be.

(8) A gazdasági statisztika nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamoknak és a Közösség intézményeinek a gazdasági tevékenységek olyan osztályozási rendszerét kell alkalmazniuk, amely közvetlenül igazodik a gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszerének az ENSZ Statisztikai Bizottsága által jóváhagyott negyedik felülvizsgált változatához (ISIC Rev. 4.).

(9) A közösségi gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (4) létrehozott statisztikai programbizottság, különös tekintettel a NACE Rev. 2. alkalmazásával összefüggő problémák vizsgálatára, a NACE Rev. 1.-ről a NACE Rev. 2.-re történő átállás teljes mértékben összehangolt lebonyolításának biztosítására, és a NACE Rev. 2.-ben a jövőben végrehajtandó módosítások előkészítésére.[5]

(10) A 2186/93/EGK tanácsi rendelet (5) egységes keretet alkotott a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásának felállításához, összehangolt fogalommeghatározásokkal, jellemzőkkel, alkalmazási körrel és frissítési eljárásokkal.

(11) A gazdasági tevékenységek felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása szükségessé teszi a NACE Rev. 1.-re történő hivatkozások és számos vonatkozó jogszabály módosítását. Módosítani kell a következő jogszabályokat: a 3037/90/EGK rendeletet, az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendeletet (6), a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletet (7), a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendeletet (8), a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletet (9), a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról szóló, 1999. március 9-i 530/1999/EK tanácsi rendeletet (10), a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (11), a munkaerőköltség-indexről szóló, 2003. február 27-i 450/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (12), a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról szóló, 2003. december 5-i 48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (13), az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (14), és a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló, 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (15).[6]

(12) A NACE Rev. 2.-re történő átállást megelőzően számos közösségi jogszabályt a tekintetükben alkalmazandó sajátos eljárásoknak megfelelően módosítani kell. E jogszabályok a következők: a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (16), a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17), és a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18).[7]

(13) Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (19) megfelelően kell elfogadni.[8]

(14) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a műszaki vagy gazdasági fejlemények figyelembe vétele vagy az egyéb gazdasági és szociális osztályozásokkal való összhang megteremtése érdekében módosítsa vagy kiegészítse NACE Rev. 2.-t. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak vagy e rendelet új, nem alapvető elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(15) Mivel e rendelet célját, nevezetesen olyan közös statisztikai szabványok létrehozását, amelyek összehangolt adatok előállítását teszik lehetővé, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(16) A statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Közösségben folyó gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozási rendszerét, a továbbiakban: NACE Rev. 2.-t. Ez az osztályozási rendszer biztosítja, hogy a közösségi osztályozási rendszer megfelelően tükrözi a gazdasági valóságot és növeli a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, és ezáltal a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóságot.

(2) E rendelet csak az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.

2. cikk

NACE Rev. 2.

(1) A NACE Rev. 2. az alábbi szintekből áll:

a) az első szint, amely betűkóddal azonosított osztályokból áll (egy betű) (nemzetgazdasági ágak)

b) a második szint, amely két számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (ágazatok)

c) a harmadik szint, amely három számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (alágazatok)

d) a negyedik szint, amely négy számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (szakágazatok).

(2) A NACE Rev. 2. e rendelet I. mellékletét képezi.

3. cikk

A NACE Rev. 2. használata

A NACE Rev. 2.-t a Bizottság a gazdasági tevékenységekre vonatkozó valamennyi statisztikánál alkalmazza.

4. cikk

A gazdasági tevékenységek nemzeti osztályozása

(1) A tagállamok a gazdasági tevékenységek szerinti statisztikáikat a NACE Rev. 2. vagy az abból származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el.

(2) A nemzeti osztályozási rendszer további osztályokat és szinteket vezethet be, és eltérő kódolást használhat. A legmagasabb szint kivételével a szintek mindegyikének a NACE Rev. 2. megfelelő szintjét alkotó osztályokból vagy azok maradéktalan lebontásával létrehozott osztályokból kell állnia.

(3) Jóváhagyás céljából a tagállamok nyilvánosságra hozatal előtt elküldik a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszereiket meghatározó vagy módosító tervezeteket. A Bizottság 2 hónapon belül ellenőrzi, hogy ezek a tervezetek összhangban vannak-e e cikk (2) bekezdésével. A jóváhagyott nemzeti osztályozási rendszert a Bizottság tájékoztatásul elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a NACE Rev. 2. közötti fordítókulcsot (megfelelési táblázatot).

(4) A NACE Rev. 2. egyes osztályai és az ország nemzetgazdasági szerkezetének összeegyeztethetetlensége esetén a Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a NACE Rev. 2. osztályait összevonja valamely meghatározott gazdasági szektoron belül.

Ennek az engedélynek a megszerzése érdekében az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérés elbírálásához szükséges összes információt. A Bizottság 3 hónapon belül hozza meg határozatát.

Ugyanakkor, a (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére, ez az engedély nem jogosítja fel az érintett tagállamot arra, hogy az összevont osztályokat a NACE Rev. 2.-től eltérő módon bontsa kisebb egységekre.

(5) A Bizottság az érintett tagállammal együtt időszakosan felülvizsgálja a (4) bekezdés értelmében megadott engedélyeket annak ellenőrzése érdekében, hogy továbbra is indokoltak-e.

5. cikk

A Bizottság feladatai

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a NACE Rev. 2. terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:

a) a NACE Rev. 2.-t kiegészítő tartalmi meghatározások elkészítése, aktualizálása és közzététele;

b) a statisztikai egységek NACE Rev. 2. szerinti besorolására vonatkozó irányelvek kidolgozása és közzététele;

c) a NACE Rev. 1.1. és a NACE Rev. 2. közötti, valamint a NACE Rev. 2. és a NACE Rev. 1.1. közötti fordítókulcs (megfelelési táblázat) közzététele;

d) más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.

6. cikk

Felhatalmazáson alapuló, és végrehajtási jogi aktusok[9]

(1) A NACE Rev. 2. alkalmazásával kapcsolatos alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban kell meghozni:

a) NACE Rev. 2. alkalmazásából eredő problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes gazdasági tevékenységek szakágazati besorolását; és

b) a NACE Rev. 1.1-ről a NACE Rev. 2.-re történő teljesen koordinált átállást biztosító technikai intézkedések, különösen az idősorok megszakadásával, köztük a kettős számbavétellel és az idősorok visszavezetésével összefüggő kérdésekben.

(2)[10] A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele, vagy az egyéb gazdasági és társadalmi osztályozási rendszerekkel való összehangolás érdekében módosítsa az I. mellékletet.

(3) Meg kell vizsgálni, hogy a NACE REV.2 frissítésével elért előnyök arányban állnak-e annak költségeivel, illetve, hogy a további költségek és terhek észszerű határokon belül maradnak-e.

6a. cikk[11]

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (*23) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.[12]

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 6. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

7. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)[13]

8. cikk

A NACE Rev. 2. alkalmazása

(1) A vállalkozások 2186/93/EGK rendelet által létrehozott nyilvántartásaiban a statisztikai egységeket a NACE Rev. 2. szerint kell osztályozni.

(2) A 2008. január 1-jétől a végzett gazdasági tevékenységekre vonatkozó statisztikákat a tagállamok a NACE Rev. 2. vagy az abból a 4. cikk szerint származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az 1165/98/EK rendeletben szabályozott rövid távú statisztikákat és a 450/2003/EK rendeletben szabályozott munkaerőköltség-indexet 2009. január 1-jétől a NACE Rev. 2-nek megfelelően kell elkészíteni.

(4) A (2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó a következő statisztikák összeállítása során:

a) a 2223/96/EK rendelet szerinti nemzeti számlák;

b) a 138/2004/EK rendelet szerinti mezőgazdasági számlák; és

c) a 184/2005/EK rendelet szerinti, a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák.

II. SZAKASZ

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA

9. cikk

A 3037/90/EGK rendelet módosításai

A 3037/90/EGK rendelet 3., 10. és 12. cikkét el kell hagyni.

10. cikk

A 3924/91/EGK rendelet módosításai

A 3924/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A "NACE Rev. 1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.

2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 1. cikkben említett adatgyűjtés az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B és C nemzetgazdasági ágában szereplő tevékenységekre terjed ki."

11. cikk[14]

12. cikk

Az 1165/98/EK rendelet módosítása

Az 1165/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki."

2. A 17. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"k) a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisévet (referenciaévet)

l) a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintjét, az adatszolgáltatás formáját, az első referenciaidőszakot és a referenciaidőszakot".

3. A mellékletek az e rendelet III. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosulnak.

13. cikk

A 1172/98/EK rendelet módosítása

Az 1172/98/EK rendeletben a „NACE Rev. 1.” és a „NACE Rev 1.1.” helyébe a rendelet és a mellékletek teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.

14. cikk

Az 530/1999/EK rendelet módosítása

Az 530/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A "NACE Rev. 1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.

2. A 3. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A statisztikák kiterjednek az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása - a továbbiakban: NACE Rev. 2. - alábbi nemzetgazdasági ágaiban meghatározott összes gazdasági tevékenységre: B (Bányászat, kőfejtés), C (Feldolgozóipar), D (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás), E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés), F (Építőipar), G (Kereskedelem, gépjárműjavítás), H (Szállítás, raktározás), I (Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás), J (Információ, kommunikáció), K (Pénzügyi, biztosítási tevékenység), L (Ingatlanügyletek), M (Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), N (Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység), P (Oktatás), Q (Humán-egészségügyi, szociális ellátás), R (Művészet, szórakoztatás, szabadidő) és S (Egyéb szolgáltatás)."

b) a (2) bekezdést el kell hagyni.

15. cikk

A 2150/2002/EK rendelet módosítása

A 2150/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A "NACE Rev. 1." és a "NACE Rev. 1.1." helyébe a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben a "NACE Rev. 2." lép.

2. A 2150/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet IV. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

16. cikk

A 450/2003/EK rendelet módosítása

Az 450/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A "NACE Rev. 1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.

2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a NACE Rev. 2. B-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi tevékenységre alkalmazandó.

(2) A NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységeknek az e rendelet hatálya alá történő bevonásáról a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően döntenek, figyelembe véve a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányokat."

3. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

Gyakoriság és visszamenőleges adatok

(1) Az LCI-re (munkaerőköltség-indexekre) vonatkozó, NACE Rev. 2. szerinti adatokat először 2009 első negyedévére vonatkozóan állítják össze, majd azt követően minden (évente március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én végződő) negyedévre.

(2) A tagállamok 2000 első negyedévétől 2008 utolsó negyedévéig terjedő visszamenőleges adatokat biztosítanak a NACE Rev. 2. B-N nemzetgazdasági ágaiban, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt munkaerő-költség tételekre vonatkozóan."

4. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az 5. cikkben említett visszamenőleges adatokat a 2009 első negyedévére vonatkozó LCI-vel (munkaerőköltség-indexekkel) egy időben átadják a Bizottságnak (az Eurostatnak)."

5. A 11. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a NACE Rev. 2. O-S nemzetgazdasági ágainak felvétele (3. cikk);"

17. cikk

A 48/2004/EK rendelet módosítása

A 48/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelet hatálya alá az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszerének (NACE Rev. 2.) 24.1 alágazataként meghatározott acéliparra vonatkozó adatok tartoznak.”

18. cikk

A 808/2004/EK rendelet módosítása

A 808/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet V. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

19. cikk

Az 1552/2005/EK rendelet módosítása

Az 1552/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A "NACE Rev. 1.1." helyébe a rendelet teljes szövegében a "NACE Rev. 2." lép.

2. A 2. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A statisztikák tartalma

A munkahelyi szakképzéssel kapcsolatos statisztikáknak legalább a NACE Rev. 2. B-től N-ig és R-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi gazdasági tevékenységre kell kiterjedniük."

III. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk[15]

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

I. MELLÉKLET

NACE REV. 2.

[16]
* része
ÁgazatAlágazatSzakágazatISIC
Rev. 4.
A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT
01Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
01.1Nem évelő növény termesztése
01.11Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése0111
01.12Rizstermesztés0112
01.13Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése0113
01.14Cukornádtermesztés0114
01.15Dohánytermesztés0115
01.16Rostnövénytermesztés0116
01.19Egyéb, nem évelő növény termesztése0119
01.2Évelő növény termesztése
01.21Szőlőtermesztés0121
01.22Trópusi gyümölcs termesztése0122
01.23Citrusféle termesztése0123
01.24Almatermésű, csonthéjas termesztése0124
01.25Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése0125
01.26Olajtartalmú gyümölcs termesztése0126
01.27Italgyártási növény termesztése0127
01.28Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése0128
01.29Egyéb évelő növény termesztése0129
01.3Növényi szaporítóanyag termesztése
01.30Növényi szaporítóanyag termesztése0130
01.4Állattenyésztés
01.41Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése0141*
01.42Egyéb szarvasmarha tenyésztése0141*
01.43Ló, lóféle tenyésztése0142
01.44Teve, teveféle tenyésztése0143
01.45Juh, kecske tenyésztése0144
01.46Sertéstenyésztés0145
01.47Baromfitenyésztés0146
01.49Egyéb állat tenyésztése0149
01.5Vegyes gazdálkodás
01.50Vegyes gazdálkodás0150
01.6Mezőgazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás
01.61Növénytermesztési szolgáltatás0161
01.62Állattenyésztési szolgáltatás0162
01.63Betakarítást követő szolgáltatás0163
01.64Vetési célú mag-feldolgozás0164
01.7Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
01.70Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás0170
02Erdőgazdálkodás
02.1Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.10Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység0210
02.2Fakitermelés
02.20Fakitermelés0220
02.3Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
02.30Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése0230
02.4Erdészeti szolgáltatás
02.40Erdészeti szolgáltatás0240
03Halászat, halgazdálkodás
03.1Halászat
03.11Tengeri halászat0311
03.12Édesvízi halászat0312
03.2Halgazdálkodás
03.21Tengeri halgazdálkodás0321
03.22Édesvizi halgazdálkodás0322
B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
05Szénbányászat
05.1Feketeszén-bányászat
05.10Feketeszén-bányászat0510
05.2Barnaszén-, lignitbányászat
05.20Barnaszén-, lignitbányászat0520
06Kőolaj-, földgázkitermelés
06.1Kőolaj-kitermelés
06.10Kőolaj-kitermelés0610
06.2Földgázkitermelés
06.20Földgázkitermelés0620
07Fémtartalmú érc bányászata
07.1Vasércbányászat
07.10Vasércbányászat0710
07.2Egyéb fém érc bányászata
07.21Urán-, tóriumérc-bányászat0721
07.29Színesfém érc bányászata0729
08Egyéb bányászat
08.1Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
08.11Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata0810*
08.12Kavics-, homok-, agyagbányászat0810*
08.9M.n.s. bányászat
08.91Vegyi ásvány bányászata0891
08.92Tőzegkitermelés0892
08.93Sókitermelés0893
08.99Egyéb m.n.s. bányászat0899
09Bányászati szolgáltatás
09.1Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
09.10Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás0910
09.9Egyéb bányászati szolgáltatás
09.90Egyéb bányászati szolgáltatás0990
C. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – FELDOLGOZÓIPAR
10Élelmiszergyártás
10.1Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.11Húsfeldolgozás, -tartósítás1010*
10.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása1010*
10.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1010*
10.2Halfeldolgozás, -tartósítás
10.20Halfeldolgozás, -tartósítás1020
10.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
10.31Burgonyafeldolgozás, -tartósítás1030*
10.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása1030*
10.39Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás1030*
10.4Növényi, állati olaj gyártása
10.41Olaj gyártása1040*
10.42Margarin gyártása1040*
10.5Tejfeldolgozás
10.51Tejtermék gyártása1050*
10.52Jégkrém gyártása1050*
10.6Malomipari termék, keményítő gyártása
10.61Malomipari termék gyártása1061
10.62Keményítő, keményítőtermék gyártása1062
10.7Pékáru, tésztafélék gyártása
10.71Kenyér; friss pékáru gyártása1071*
10.72Tartósított lisztes áru gyártása1071*
10.73Tésztafélék gyártása1074
10.8Egyéb élelmiszer gyártása
10.81Cukorgyártás1072
10.82Édesség gyártása1073
10.83Tea, kávé feldolgozása1079*
10.84Fűszer, ételízesítő gyártása1079*
10.85Készétel gyártása1075
10.86Homogenizált, diétás étel gyártása1079*
10.89M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása1079*
10.9Takarmány gyártása
10.91Haszonállat-eledel gyártása1080*
10.92Hobbiállat-eledel gyártása1080*
11Italgyártás
11.0Italgyártás
11.01Desztillált szeszes ital gyártása1101
11.02Szőlőbor termelése1102*
11.03Gyümölcsbor termelése1102*
11.04Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása1102*
11.05Sörgyártás1103*
11.06Malátagyártás1103*
11.07Üdítőital, ásványvíz gyártása1104
12Dohánytermék gyártása
12.0Dohánytermék gyártása
12.00Dohánytermék gyártása1200
13Textília gyártása
13.1Textilszálak fonása
13.10Textilszálak fonása1311
13.2Textilszövés
13.20Textilszövés1312
13.3Textilkikészítés
13.30Textilkikészítés1313
13.9Egyéb textiláru gyártása
13.91Kötött, hurkolt kelme gyártása1391
13.92Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)1392
13.93Szőnyeggyártás1393
13.94Kötéláru gyártása1394
13.95Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)1399*
13.96Műszaki, textiláru gyártása1399*
13.99Egyéb textiláru gyártása m.n.s.1399*
14Ruházati termék gyártása
14.1Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
14.11Bőrruházat gyártása1410*
14.12Munkaruházat gyártása1410*
14.13Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)1410*
14.14Alsóruházat gyártása1410*
14.19Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása1410*
14.2Szőrmecikk gyártása
14.20Szőrmecikk gyártása1420
14.3Kötött, hurkolt cikk gyártása
14.31Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása1430*
14.39Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása1430*
15Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
15.1Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
15.11Bőr, szőrme kikészítése1511
15.12Táskafélék, szíjazat gyártása1512
15.2Lábbeligyártás
15.20Lábbeligyártás1520
16Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
16.1Fűrészárugyártás
16.10Fűrészárugyártás1610
16.2Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
16.21Falemezgyártás1621
16.22Parkettagyártás1622*
16.23Épületasztalos-ipari termék gyártása1622*
16.24Tároló fatermék gyártása1623
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása1629
17Papír, papírtermék gyártása
17.1Papíripari rostanyag, papír gyártása
17.11Papíripari rostanyag gyártása1701*
17.12Papírgyártás1701*
17.2Papírtermék gyártása
17.21Papír csomagolóeszköz gyártása1702
17.22Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása1709*
17.23Irodai papíráru gyártása1709*
17.24Tapétagyártás1709*
17.29Egyéb papír-, kartontermék gyártása1709*
18Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
18.1Nyomdai tevékenység
18.11Napilapnyomás1811*
18.12Nyomás (kivéve: napilap)1811*
18.13Nyomdai előkészítő tevékenység1812*
18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás1812*
18.2Egyéb sokszorosítás
18.20Egyéb sokszorosítás1820
19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
19.1Kokszgyártás
19.10Kokszgyártás1910
19.2Kőolaj-feldolgozás
19.20Kőolaj-feldolgozás1920
20Vegyi anyag, -termék gyártása
20.1Vegyi alapanyag gyártása
20.11Ipari gáz gyártása2011*
20.12Színezék, pigment gyártása2011*
20.13Szervetlen vegyi alapanyag gyártása2011*
20.14Szerves vegyi alapanyag gyártása2011*
20.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása2012
20.16Műanyag-alapanyag gyártása2013*
20.17Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása2013*
20.2Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása2021
20.3Festék, bevonóanyag gyártása
20.30Festék, bevonóanyag gyártása2022
20.4Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
20.41Tisztítószer gyártása2023*
20.42Testápolási cikk gyártása2023*
20.5Egyéb vegyi termék gyártása
20.51Robbanóanyag gyártása2029*
20.52Ragasztószergyártás2029*
20.53Illóolajgyártás2029*
20.59M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása2029*
20.6Vegyi szál gyártása
20.60Vegyi szál gyártása2030
21Gyógyszergyártás
21.1Gyógyszeralapanyag-gyártás
21.10Gyógyszeralapanyag-gyártás2100*
21.2Gyógyszerkészítmény gyártása
21.20Gyógyszerkészítmény gyártása2100*
22Gumi-, műanyag termék gyártása
22.1Gumitermék gyártása
22.11Gumiabroncs, gumitömlő gyártása2211
22.19Egyéb gumitermék gyártása2219
22.2Műanyag termék gyártása
22.21Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása2220*
22.22Műanyag csomagolóeszköz gyártása2220*
22.23Műanyag építőanyag gyártása2220*
22.29Egyéb műanyag termék gyártása2220*
23Nemfém ásványi termék gyártása
23.1Üveg, üvegtermék gyártása
23.11Síküveg gyártás2310*
23.12Síküveg továbbfeldolgozása2310*
23.13Öblösüveggyártás2310*
23.14Üvegszálgyártás2310*
23.19Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása2310*
23.2Tűzálló termék gyártása
23.20Tűzálló termék gyártása2391
23.3Kerámia, agyag építőanyag gyártása
23.31Kerámiacsempe, -lap gyártása2392*
23.32Égetett agyag építőanyag gyártása2392*
23.4Porcelán, kerámiatermék gyártása
23.41Háztartási kerámia gyártása2393*
23.42Egészségügyi kerámia gyártása2393*
23.43Kerámia szigetelő gyártása2393*
23.44Műszaki kerámia gyártása2393*
23.49Egyéb kerámiatermék gyártása2393*
23.5Cement-, mész-, gipszgyártás
23.51Cementgyártás2394*
23.52Mész-, gipszgyártás2394*
23.6Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
23.61Építési betontermék gyártása2395*
23.62Építési gipsztermék gyártása2395*
23.63Előre kevert beton gyártása2395*
23.64Habarcsgyártás2395*
23.65Szálerősítésű cement gyártása2395*
23.69Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása2395*
23.7Kőmegmunkálás
23.70Kőmegmunkálás2396
23.9Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
23.91Csiszolótermék gyártása2399*
23.99M.n.s.egyéb nemfém ásványi termék gyártása2399*
24Fémalapanyag gyártása
24.1Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
24.10Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása2410*
24.2Acélcsőgyártás
24.20Acélcsőgyártás2410*
24.3Egyéb kohászati termék gyártása acélból
24.31Hidegen húzott acélrúd gyártása2410*
24.32Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása2410*
24.33Hidegen hajlított acélidom gyártása2410*
24.34Hidegen húzott acélhuzal gyártása2410*
24.4Nem vas fém alapanyag gyártása
24.41Nemesfémgyártás2420*
24.42Alumíniumgyártás2420*
24.43Ólom, cink, ón gyártása2420*
24.44Rézgyártás2420*
24.45Egyéb nem vas fém gyártása2420*
24.46Nukleáris fűtőanyag gyártása2420*
24.5Fémöntés
24.51Vasöntés2431*
24.52Acélöntés2431*
24.53Könnyűfémöntés2432*
24.54Egyéb nem vas fém öntése2432*
25Fémfeldolgozási termék gyártása
25.1Fémszerkezet, -épületelem gyártása
25.11Fémszerkezet gyártása2511*
25.12Fémépületelem gyártása2511*
25.2Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.21Központi fűtési kazán, radiátor gyártása2512*
25.29Fémtartály gyártása2512*
25.3Gőzkazán gyártása
25.30Gőzkazán gyártása2513
25.4Fegyver-, lőszergyártás
25.40Fegyver-, lőszergyártás2520
25.5Fémalakítás, porkohászat
25.50Fémalakítás, porkohászat2591
25.6Fém felületkezelése, megmunkálása
25.61Fémfelület-kezelés2592*
25.62Fémmegmunkálás2592*
25.7Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
25.71Evőeszköz gyártása2593*
25.72Lakat-, zárgyártás2593*
25.73Szerszámgyártás2593*
25.9Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
25.91Acél tárolóeszköz gyártása2599*
25.92Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása2599*
25.93Huzaltermék gyártása2599*
25.94Kötőelem, csavar gyártása2599*
25.99M.n.s.egyéb fémfeldolgozási termék gyártása2599*
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
26.1Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
26.11Elektronikai alkatrész gyártása2610*
26.12Elektronikai áramköri kártya gyártása2610*
26.2Számítógép, perifériás egység gyártása
26.20Számítógép, perifériás egység gyártása2620
26.3Híradástechnikai berendezés gyártása
26.30Híradástechnikai berendezés gyártása2630
26.4Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
26.40Elektronikus fogyasztási cikk gyártása2640
26.5Műszer-, óragyártás
26.51Mérőműszergyártás2651
26.52Óragyártás2652
26.6Elektronikus orvosi berendezés gyártása
26.60Elektronikus orvosi berendezés gyártása2660
26.7Optikai eszköz gyártása
26.70Optikai eszköz gyártása2670
26.8Mágneses, optikai információhordozó gyártása
26.80Mágneses, optikai információhordozó gyártása2680
27Villamos berendezés gyártása
27.1Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
27.11Villamos motor, áramfejlesztő gyártása2710*
27.12Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2710*
27.2Akkumulátor, szárazelem gyártása
27.20Akkumulátor, szárazelem gyártása2720
27.3Vezeték, kábel, huzalozott eszköz gyártása
27.31Száloptikai kábel gyártása2731
27.32Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása2732
27.33Huzalozott eszköz gyártása2733
27.4Villamos világítóeszköz gyártása
27.40Villamos világítóeszköz gyártása2740
27.5Háztartási készülék gyártása
27.51Háztartási villamos készülék gyártása2750*
27.52Nem villamos háztartási készülék gyártása2750*
27.9Egyéb villamos berendezés gyártása
27.90Egyéb villamos berendezés gyártása2790
28Gép, gépi berendezés gyártása
28.1Általános rendeltetésű gép gyártása
28.11Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)2811
28.12Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása2812
28.13Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása2813*
28.14Csap, szelep gyártása2813*
28.15Csapágy, erőátviteli elem gyártása2814
28.2Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
28.21Kemence gyártása2815
28.22Emelő-, anyagmozgató gép gyártása2816
28.23Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)2817
28.24Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása2818
28.25Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása2819*
28.29M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása2819*
28.3Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
28.30Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása2821
28.4Szerszámgép-gyártás
28.41Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása2822*
28.49Egyéb szerszámgép gyártása2822*
28.9Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
28.91Kohászati gép gyártása2823
28.92Bányászati, építőipari gép gyártása2824
28.93Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása2825
28.94Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása2826
28.95Papíripari gép gyártása2829*
28.96Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása2829*
28.99M.n.s. egyéb speciális gép gyártása2829*
29Közúti jármű gyártása
29.1Közúti gépjármű gyártása
29.10Közúti gépjármű gyártása2910
29.2Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.20Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása2920
29.3Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
29.31Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása2930*
29.32Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása2930*
30Egyéb jármű gyártása
30.1Hajó, csónak gyártása
30.11Hajógyártás3011
30.12Szabadidő-, sporthajó gyártása3012
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
30.20Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása3020
30.3Légi-, űrjármű gyártása
30.30Légi-, űrjármű gyártása3030
30.4Katonai harcjármű gyártása
30.40Katonai harcjármű gyártása3040
30.9Egyéb jármű gyártása
30.91Motorkerékpár gyártása3091
30.92Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása3092
30.99M.n.s. egyéb jármű gyártása3099
31Bútorgyártás
31.0Bútorgyártás
31.01Irodabútor gyártása3100*
31.02Konyhabútorgyártás3100*
31.03Ágybetét gyártása3100*
31.09Egyéb bútor gyártása3100*
32Egyéb feldolgozóipari tevékenység
32.1Ékszergyártás
32.11Érmegyártás3211*
32.12Ékszergyártás3211*
32.13Divatékszer gyártása3212
32.2Hangszergyártás
32.20Hangszergyártás3220
32.3Sportszergyártás
32.30Sportszergyártás3230
32.4Játékgyártás
32.40Játékgyártás3240
32.5Orvosi eszköz gyártása
32.50Orvosi eszköz gyártása3250
32.9M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
32.91Seprű-, kefegyártás3290*
32.99Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység3290*
33Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
33.1Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
33.11Fémfeldolgozási termék javítása3311
33.12Ipari gép, berendezés javítása3312
33.13Elektronikus, optikai eszköz javítása3313
33.14Ipari villamos gép, berendezés javítása3314
33.15Hajó, csónak javítása3315*
33.16Repülőgép, űrhajó javítása3315*
33.17Egyéb közlekedési eszköz javítása3315*
33.19Egyéb ipari eszköz javítása3319
33.2Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
33.20Ipari gép, berendezés üzembe helyezése3320
D. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
35.1Villamosenergia-termelés, -ellátás
35.11Villamosenergia-termelés3510*
35.12Villamosenergia-szállítás3510*
35.13Villamosenergia-elosztás3510*
35.14Villamosenergia-kereskedelem3510*
35.2Gázellátás
35.21Gázgyártás3520*
35.22Gázelosztás3520*
35.23Gázkereskedelem3520*
35.3Gőzellátás, légkondicionálás
35.30Gőzellátás, légkondicionálás3530
E. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
36Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.0Víztermelés, -kezelés, -ellátás
36.00Víztermelés, -kezelés, -ellátás3600
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.0Szennyvíz gyűjtése, kezelése
37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése3700
38Hulladékgazdálkodás
38.1Hulladékgyűjtés
38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése3811
38.12Veszélyes hulladék gyűjtése3812
38.2Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
38.21Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása3821
38.22Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása3822
38.3Hulladékanyag hasznosítása
38.31Használt eszköz bontása3830*
38.32Hulladék újrahasznosítása3830*
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.0Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
39.00Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés3900
F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG –ÉPÍTŐIPAR
41Épületek építése
41.1Épületépítési projekt szervezése
41.10Épületépítési projekt szervezése4100*
41.2Lakó- és nem lakó épület építése
41.20Lakó- és nem lakó épület építése4100*
42Egyéb építmény építése
42.1Út, vasút építése
42.11Út, autópálya építése4210*
42.12Vasút építése4210*
42.13Híd, alagút építése4210*
42.2Közműépítés
42.21Folyadék szállítására szolgáló közmű építése4220*
42.22Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése4220*
42.9M.n.s.Egyéb építmény építése m.n.s.
42.91Vízi létesítmény építése4290*
42.99Egyéb építmény építése m.n.s.4290*
43Speciális szaképítés
43.1Bontás, építési terület előkészítése
43.11Bontás4311
43.12Építési terület előkészítése4312*
43.13Talajmintavétel, próbafúrás4312*
43.2Épületgépészeti szerelés
43.21Villanyszerelés4321
43.22Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés4322
43.29Egyéb épületgépészeti szerelés4329
43.3Befejező építés
43.31Vakolás4330*
43.32Épületasztalos-szerkezet szerelése4330*
43.33Padló-, falburkolás4330*
43.34Festés, üvegezés4330*
43.39Egyéb befejező építés m.n.s.4330*
43.9Egyéb speciális szaképítés
43.91Tetőfedés, tetőszerkezet-építés4390*
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.4390*
G. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS
45Gépjármű-, motorkerékpár kereskedeleme, javítása
45.1Gépjármű-kereskedelem
45.11Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelme4510*
45.19Egyéb gépjármű-kereskedelme4510*
45.2Gépjárműjavítás, karbantartás
45.20Gépjárműjavítás, karbantartás4520
45.3Gépjárműalkatrész-kereskedelem
45.31Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem4530*
45.32Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem4530*
45.4Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
45.40Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása4540
46Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
46.1Ügynöki nagykereskedelem
46.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme4610*
46.12Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme4610*
46.13Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme4610*
46.14Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme4610*
46.15Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme4610*
46.16Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme4610*
46.17Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme4610*
46.18Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme4610*
46.19Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem4610*
46.2Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
46.21Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme4620*
46.22Dísznövény nagykereskedelme4620*
46.23Élőállat nagykereskedelme4620*
46.24Bőr nagykereskedelme4620*
46.3Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
46.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem4630*
46.32Hús-, húskészítmény nagykereskedelme4630*
46.33Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme4630*
46.34Ital nagykereskedelme4630*
46.35Dohányáru nagykereskedelme4630*
46.36Cukor, édesség, nagykereskedelme4630*
46.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem4630*
46.38Egyéb élelmiszer nagykereskedelme4630*
46.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme4630*
46.4Háztartási cikk nagykereskedelme
46.41Textil-nagykereskedelem4641*
46.42Ruházat, lábbeli nagykereskedelme4641*
46.43Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme4649*
46.44Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem4649*
46.45Illatszer nagykereskedelme4649*
46.46Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme4649*
46.47Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme4649*
46.48Óra-, ékszer-nagykereskedelem4649*
46.49Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.4649*
46.5Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
46.51Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme4651
46.52Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme4652
46.6Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
46.61Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme4653
46.62Szerszámgép-nagykereskedelem4659*
46.63Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme4659*
46.64Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme4659*
46.65Irodabútor-nagykereskedelem4659*
46.66Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme4659*
46.69Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme4659*
46.7Egyéb szakosodott nagykereskedelem
46.71Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme4661
46.72Fém-, érc-nagykereskedelem4662
46.73Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem4663*
46.74Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme4663*
46.75Vegyi áru nagykereskedelme4669*
46.76Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme4669*
46.77Hulladék-nagykereskedelem4669*
46.9Vegyestermékkörű nagykereskedelem
46.90Vegyestermékkörű nagykereskedelem4690
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.1Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
47.11Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem4711
47.19Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem4719
47.2 (1)Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme
47.21Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme4721*
47.22Hús-, húsáru kiskereskedelme4721*
47.23Hal kiskereskedelme4721*
47.24Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem4721*
47.25Ital-kiskereskedelem4722
47.26Dohányáru-kiskereskedelem4723
47.29Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem4721*
47.3 (1)Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
47.30Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem4730
47.4 (1)Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
47.41Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme4741*
47.42Telekommunikációs termék kiskereskedelme4741*
47.43Audio-, videoberendezés kiskereskedelme4742
47.5 (1)Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.51Textil-kiskereskedelem4751
47.52Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelme4752
47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme4753
47.54Villamos háztartási készülék kiskereskedelme4759*
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem4759*
47.6 (1)Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
47.61Könyv-kiskereskedelem4761*
47.62Újság-, papíráru-kiskereskedelem4761*
47.63Zene-, videofelvétel kiskereskedelme4762
47.64Sportszer-kiskereskedelem4763
47.65Játék-kiskereskedelem4764
47.7Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
47.71Ruházat kiskereskedelem4771*
47.72Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem4771*
47.73Gyógyszer-kiskereskedelem4772*
47.74Gyógyászati termék kiskereskedelme4772*
47.75Illatszer-kiskereskedelem4772*
47.76Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem4773*
47.77Óra-, ékszer-kiskereskedelem4773*
47.78Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme4773*
47.79Használtcikk bolti kiskereskedelem4774
47.8Piaci kiskereskedelem
47.81Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme4781
47.82Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme4782
47.89Egyéb áruk piaci kiskereskedelme4789
47.9Nem bolti, piaci kiskereskedelem
47.91Csomagküldő, internetes kiskereskedelem4791
47.99Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem4799
H. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS
49Szárazföldi, csővezetékes szállítás
49.1Helyközi vasúti személyszállítás
49.10Helyközi vasúti személyszállítás4911
49.2Vasúti áruszállítás
49.20Vasúti áruszállítás4912
49.3Egyéb szárazföldi személyszállítás
49.31Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás4921
49.32Taxis személyszállítás4922*
49.39M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás4922*
49.4Közúti áruszállítás, költöztetés
49.41Közúti áruszállítás4923*
49.42Költöztetés4923*
49.5Csővezetékes szállítás
49.50Csővezetékes szállítás4930
50Vízi szállítás
50.1Tengeri személyszállítás
50.10Tengeri személyszállítás5011
50.2Tengeri áruszállítás
50.20Tengeri áruszállítás5012
50.3Belvízi személyszállítás
50.30Belvízi személyszállítás5021
50.4Belvízi áruszállítás
50.40Belvízi áruszállítás5022
51Légi szállítás
51.1Légi személyszállítás
51.10Légi személyszállítás5110
51.2Légi áruszállítás
51.21Légi áruszállítás5120*
51.22Űrszállítás5120*
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
52.1Raktározás, tárolás
52.10Raktározás, tárolás5210
52.2Szállítást kiegészítő tevékenység
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás5221
52.22Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás5222
52.23Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás5223
52.24Rakománykezelés5224
52.29Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás5229
53Postai, futárpostai tevékenység
53.1Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
53.10Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)5310
53.2Egyéb postai, futárpostai tevékenység
53.20Egyéb postai, futárpostai tevékenység5320
I. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55Szálláshely-szolgáltatás
55.1Szállodai szolgáltatás
55.10Szállodai szolgáltatás5510*
55.2Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.20Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás5510*
55.3Kempingszolgáltatás
55.30Kempingszolgáltatás5520
55.9Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90Egyéb szálláshely-szolgáltatás5590
56Vendéglátás
56.1Éttermi-, mozgó vendéglátás
56.10Éttermi-, mozgó vendéglátás5610
56.2Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
56.21Rendezvényi étkeztetés5621
56.29Egyéb vendéglátás5629
56.3Italszolgáltatás
56.30Italszolgáltatás5630
J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ
58Kiadói tevékenység
58.1Kiadói tevékenység
58.11Könyvkiadás5811
58.12Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása5812
58.13Napilapkiadás5813*
58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása5813*
58.19Egyéb kiadói tevékenység5819
58.2Szoftverkiadás
58.21Számítógépes játék kiadása5820*
58.29Egyéb szoftverkiadás5820*
59Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
59.1Film-, videó, televízióműsor gyártása
59.11Film-, videó, televízióműsor gyártása5911
59.12Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai5912
59.13Film-, video- és televízió-program terjesztése5913
59.14Filmvetítés5914
59.2Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása5920
60Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
60.1Rádió műsorszolgáltatás
60.10Rádió műsorszolgáltatás6010
60.2Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
60.20Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása6020
61Távközlés
61.1Vezetékes távközlés
61.10Vezetékes távközlés6110
61.2Vezeték nélküli távközlés
61.20Vezeték nélküli távközlés6120
61.3Műholdas távközlés
61.30Műholdas távközlés6130
61.9Egyéb távközlés
61.90Egyéb távközlés6190
62Információ-technológiai szolgáltatás
62.0Információ-technológiai szolgáltatás
62.01Számítógépes programozás6201
62.02Információtechnológiai szaktanácsadás6202*
62.03Számítógép-üzemeltetés6202*
62.09Egyéb információ-technológiai szolgáltatás6209
63Információs szolgáltatás
63.1Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás
63.11Adatfeldolgozási szolgáltatás6311
63.12Világháló-portáli szolgáltatás6312
63.9Egyéb információs szolgáltatás
63.91Hírügynökségi tevékenység6391
63.99M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás6399
K. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
64Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
64.1Monetáris közvetítés
64.11Jegybanki tevékenység6411
64.19Egyéb monetáris közvetítés6419
64.2Vagyonkezelés (holding)
64.20Vagyonkezelés (holding)6420
64.3Befektetés-közvetítés
64.30Befektetési-közvetítés6430
64.9Egyéb pénzügyi közvetítés
64.91Pénzügyi lízing6491
64.92Egyéb hitelnyújtás6492
64.99M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés6499
65Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
65.1Biztosítás
65.11Életbiztosítás6511
65.12Nem életbiztosítás6512
65.2Viszontbiztosítás
65.20Viszontbiztosítás6520
65.3Nyugdíjalapok
65.30Nyugdíjalapok6530
66Egyéb pénzügyi tevékenység
66.1Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
66.11Pénz-, tőkepiac igazgatása6611
66.12Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység6612
66.19Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység6619
66.2Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
66.21Kockázatértékelés, kárszakértés6621
66.22Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység6622
66.29Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége6629
66.3Alapkezelés
66.30Alapkezelés6630
L. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – INGATLANÜGYLETEK
68INGATLANÜGYLETEK
68.1Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.10Saját tulajdonú ingatlan adásvétele6810*
68.2Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése6810*
68.3Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
68.31Ingatlanügynöki tevékenység6820*
68.32Ingatlankezelés6820*
M. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
69Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
69.1Jogi tevékenység
69.10Jogi tevékenység6910
69.2Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
69.20Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység6920
70Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
70.1Üzletvezetés
70.10Üzletvezetés7010
70.2Üzletviteli tanácsadás
70.21PR, kommunikáció7020*
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás7020*
71Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
71.1Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
71.11Építészmérnöki tevékenység7110*
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás7110*
71.2Műszaki vizsgálat, elemzés
71.20Műszaki vizsgálat, elemzés7120
72Tudományos kutatás, fejlesztés
72.1Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.11Biotechnológiai kutatás, fejlesztés7210*
72.19Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés7210*
72.2Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
72.20Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés7220
73Reklám, piackutatás
73.1Reklám
73.11Reklámügynöki tevékenység7310*
73.12Médiareklám7310*
73.2Piac-, közvélemény-kutatás
73.20Piac-, közvélemény-kutatás7320
74Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.1Divat-, formatervezés
74.10Divat-, formatervezés7410
74.2Fényképészet
74.20Fényképészet7420
74.3Fordítás, tolmácsolás
74.30Fordítás, tolmácsolás7490*
74.9M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
74.90M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység7490*
75Állat-egészségügyi ellátás
75.0Állat-egészségügyi ellátás
75.00Állat-egészségügyi ellátás7500
N. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG
77Kölcsönzés, operatív lízing
77.1Gépjárművkölcsönzés
77.11Személygépjármű kölcsönzése7710*
77.12Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)7710*
77.2Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
77.21Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése7721
77.22Videokazetta, lemez kölcsönzése7722
77.29Egyéb szabadidős-sporteszköz kölcsönzése7729
77.3Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése7730*
77.32Építőipari gép kölcsönzése7730*
77.33Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)7730*
77.34Vízi szállítóeszköz kölcsönzése7730*
77.35Légi szállítóeszköz kölcsönzése7730*
77.39Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése7730*
77.4Immateriális javak kölcsönzése
77.40Immateriális javak kölcsönzése7740
78Munkaerőpiaci szolgáltatás
78.1Munkaközvetítés
78.10Munkaközvetítés7810
78.2Időszaki munkaerő közvetítése
78.20Időszaki munkaerő közvetítése7820
78.3Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás
78.30Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás7830
79Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
79.1Utazásközvetítés, utazásszervezés
79.11Utazásközvetítés7911
79.12Utazásszervezés7912
79.9Egyéb foglalás
79.90Egyéb foglalás7990
80Biztonsági, nyomozói tevékenység
80.1Személybiztonsági tevékenység
80.10Személybiztonsági tevékenység8010
80.2Biztonsági rendszer szolgáltatás
80.20Biztonsági rendszer szolgáltatás8020
80.3Nyomozás
80.30Nyomozás8030
81Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés
81.1Építmény-üzemeltetés
81.10Építmény-üzemeltetés8110
81.2Takarítás
81.21Általános épülettakarítás8121
81.22Egyéb épület-, ipari takarítás8129*
81.29Egyéb takarítás8129*
81.3Zöldterület-kezelés
81.30Zöldterület-kezelés8130
82Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
82.1Adminisztratív-, kiegészítő szolgáltatás
82.11Összetett adminisztratív szolgáltatás8211
82.19Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás8219
82.2Telefoninformáció
82.20Telefoninformáció8220
82.3Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése8230
82.9Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
82.91Követelésbehajtás8291
82.92Csomagolás8292
82.99M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás8299
O. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
84.1Közigazgatás
84.11Általános közigazgatás8411
84.12Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása8412
84.13Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése8413
84.2Társadalmi közszolgáltatás
84.21Külügyek8421
84.22Honvédelem8422
84.23Igazságügy, bíróság8423*
84.24Közbiztonság, közrend8423*
84.25Tűzvédelem8423*
84.3Kötelező társadalombiztosítás
84.30Kötelező társadalombiztosítás8430
P. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – OKTATÁS
85Oktatás
85.1Iskolai előkészítő oktatás
85.10Iskolai előkészítő oktatás8510*
85.2Alapfokú oktatás
85.20Alapfokú oktatás8510*
85.3Középfokú oktatás
85.31Általános középfokú oktatás8521
85.32Szakmai középfokú oktatás8522
85.4Felső szintű oktatás
85.41Felső szintű, nem felsőfokú oktatás8530*
85.42Felsőfokú oktatás8530*
85.5Egyéb oktatás
85.51Sport, szabadidős képzés8541
85.52Kulturális képzés8542
85.53Járművezető-oktatás8549*
85.59M.n.s. egyéb oktatás8549*
85.6Oktatást kiegészítő tevékenység
85.60Oktatást kiegészítő tevékenység8550
Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
86Humán-egészségügyi ellátás
86.1Fekvőbeteg-ellátás
86.10Fekvőbeteg-ellátás8610
86.2Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
86.21Általános járóbeteg-ellátás8620*
86.22Szakorvosi járóbeteg-ellátás8620*
86.23Fogorvosi járóbeteg-ellátás8620*
86.9Egyéb humán-egészségügyi ellátás
86.90Egyéb humán-egészségügyi ellátás8690
87Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.1Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.10Bentlakásos, nem kórházi ápolás8710
87.2Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.20Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása8720
87.3Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
87.30Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása8730
87.9Egyéb bentlakásos ellátás
87.90Egyéb bentlakásos ellátás8790
88Szociális ellátás bentlakás nélkül
88.1Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.10Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül8810
88.9Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88.91Gyermekek napközbeni ellátása8890*
88.99M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül8890*
R. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ
90Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység
90.0Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység
90.01Előadó-művészet9000*
90.02Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység9000*
90.03Alkotóművészet9000*
90.04Művészeti létesítmények működtetése9000*
91Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.0Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.01Könyvtári, levéltári tevékenység9101
91.02Múzeumi tevékenység9102*
91.03Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése9102*
91.04Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése9103
92Szerencsejáték, fogadás
92.0Szerencsejáték, fogadás
92.00Szerencsejáték, fogadás9200
93Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység
93.1Sporttevékenység
93.11Sportlétesítmény működtetése9311*
93.12Sportegyesületi tevékenység9312
93.13Testedzési szolgáltatás9311*
93.19Egyéb sporttevékenység9319
93.2Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
93.21Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység9321
93.29M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység9329
S. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
94Érdekképviselet
94.1Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
94.11Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet9411
94.12Szakmai érdekképviselet9412
94.2Szakszervezeti tevékenység
94.20Szakszervezeti tevékenység9420
94.9Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
94.91Egyházi tevékenység9491
94.92Politikai tevékenység9492
94.99M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység9499
95Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása
95.1Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
95.11Számítógép, periféria javítása9511
95.12Kommunikációs eszköz javítása9512
95.2Személyi-, háztartási cikk javítása
95.21Szórakoztató-elektronikai cikk javítása9521
95.22Háztartási gép, háztartási-, kerti eszköz javítása9522
95.23Lábbeli, egyéb bőráru javítása9523
95.24Bútor, lakberendezési tárgy javítása9524
95.25Óra-, ékszerjavítás9529*
95.29Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása9529*
96Egyéb személyi szolgáltatás
96.0Egyéb személyi szolgáltatás
96.01Textil, szőrme mosása, tisztítása9601
96.02Fodrászat, szépségápolás9602
96.03Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás9603
96.04Fizikai közérzet javító szolgáltatás9609*
96.09M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás9609*
T. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA
97Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.0Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
97.00Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás9700
98Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
98.1Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
98.10Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra9810
98.2Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
98.20Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra9820
U. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99Területen kívüli szervezet
99.0Területen kívüli szervezet
99.00Területen kívüli szervezet9900

II. MELLÉKLET[17]

III. MELLÉKLET

Az 1165/98/EK rendelet A., B., C. és D. melléklete a következőképpen módosul:

1. A. melléklet

1.1. Az A. melléklet a) pontja ("Alkalmazási kör") helyébe a következő szöveg lép:

"a) pont Hatály

E melléklet a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt valamennyi tevékenységre vagy a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt termékekre vonatkozik. A NACE Rev. 2. 37-es ágazatára, a 38.1-es és a 38.2-es alágazataira és a 39-es ágazatára vonatkozó adatokat nem kell megadni. A tevékenységek listáját a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani."

1.2. Az A. melléklet c) pontja ("A változók listája") 6., 7., és 8. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"6. A termelésre vonatkozó információkra (110.) nincs szükség a NACE Rev. 2. 36-os ágazatban, valamint a 35.3-as és a 38.3-as alágazatban.

7. Az árbevételre vonatkozó információkra (120., 121., 122.) nincs szükség a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágban.

8. Megrendelésre vonatkozó információkra (130., 131., 132.) csak a NACE Rev. 2. következő ágazataiban van szükség: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A tevékenységek listáját a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet felülvizsgálni."

1.3. Az A. melléklet c) pontjának ("A változók listája") 9. és 10. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"9. A (210., 220., 230.) változókra vonatkozó információra nincs szükség a NACE Rev. 2. 38.3 alágazata esetében.

10. A termelői árakra és importárakra vonatkozó információkra (310., 311., 312. és 340.) nincs szükség a NACE Rev. 2., illetve CPA következő alágazatainál vagy szakágazatainál: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 és 38.3. A tevékenységek listáját a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani.

11. Az importárakra vonatkozó változót (340.) a CPA-termékek alapján kell kiszámítani. Az importáló szakosodott egységek a NACE B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban megnevezett tevékenységeken kívül sorolhatók be."

1.4. Az A. melléklet f) pontja ("Részletezési szint") 1. és 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az importár változó (340.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai (egy betű) és ágazatai (két számjegy) szerinti bontásban kell továbbítani A 340-es változót a CPA nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) szintjén kell továbbítani.

2. Ezenkívül a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ágban a termelési mutatót (110.) és a termelői árak mutatóját (310., 311., 312.) a NACE Rev. 2. 3 számjegyű és 4 számjegyű szintjén kell továbbítani. A 3 és 4 számjegyű szinten továbbított mutatóknak az egyes tagállamok teljes hozzáadott értékének legalább 90 %-át kell reprezentálniuk egy adott bázisévben a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ágban. E változókat nem kell ezen a részletezési szinten továbbítaniuk azon tagállamoknak, ahol a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ág teljes hozzáadott értéke egy adott bázisévben a teljes Európai Közösség 4 %-ánál kevesebbet reprezentál."

1.5. Az A. melléklet f) pontja ("Részletezési szint") 3. alpontjában a "NACE Rev. 1." helyébe a "NACE Rev. 2." lép.

1.6. Az A. melléklet f) pontja ("Részletezési szint") 4., 5., 6. és 7. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"4. Ezenkívül, az árbevétel és az új rendelések változóinak (120., 121., 122., 130., 131., 132.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. C-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, valamint az 586/2001/EK bizottsági rendeletben(1) meghatározott főbb ipari csoportok (MIGS) vonatkozásában kell megadni.[18]

5. Az árbevétel változóit (120., 121., 122.) a NACE Rev. 2. B és C nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar és a MIGS vonatkozásában, az energiával kapcsolatos tevékenységekhez tartozó főbb ipari csoport kivételével kell megadni.

6. Az új rendelések változóit (130., 131., 132.) a teljes feldolgozóipar, a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ága és a MIGS egy szűkített köre vonatkozásában kell megadni. Utóbbit ennek a mellékletnek a c) ("A változók listája") pontja alatti 8. alpontban meghatározott NACE-ágazatok listájából kell kiszámítani.

7. Az importár-változót (340.) meg kell küldeni az összes ipari termék, a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágai és a CPA termékcsoportjaiból az 586/2001/EK rendelettel összhangban meghatározott MIGS vonatkozásában. Ezt a változót nem kell megküldeniük azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót.

1.7. Az A. melléklet f) pontja ("Részletezési szint") 9. és 10. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"9. Az exportra vonatkozó változókat (122., 132. és 312.) az euro-övezet és a nem euro-övezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) vonatkozásában kell alkalmazni. Nincs szükség a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra a 122. változó vonatkozásában. Ezen kívül az importár-változót (340.) az euro-övezet és nem euro-övezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euro-övezet és nem euro-övezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság a 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározhatja a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése d) pontjában meghatározott európai mintarendszerek alkalmazásának feltételeit. Az európai mintarendszer az importár-változó alkalmazási körét a nem euro-övezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 132., 312. és 340. változók tekintetében nem kell megküldeniük az euro-övezet és a nem euro-övezet szerint megkülönböztetett adatokat.

10. Azon tagállamoknak, amelyeknek a NACE Rev. 2. B, C, D vagy E nemzetgazdasági ágában hozzáadott értéke egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak a teljes iparra, a MIGS-re és a NACE Rev. 2. vagy a CPA nemzetgazdasági ág szintjére vonatkozó adatokat kell átadniuk."

1.8. Az A. melléklet g) pontjának ("Az adatátadás határideje") 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. A határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet a NACE Rev. 2. vagy a CPA alágazati és szakágazati szintjén megadott adatokra. Azon tagállamoknál, amelyek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágában egy adott bázisévben az Európai Közösség egészénél kevesebb mint 3 %-ot reprezentál, a határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet a teljes iparra, a MIGS-re, valamint a NACE Rev. 2. vagy a CPA alágazati és szakágazati szintjén megadott adatokra."

1.9. Az A. melléklet i) pontja ("Első referencia-időszak") a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában."

2. B. melléklet

2.1. A B. melléklet a) pontja ("Alkalmazási kör") helyébe a következő szöveg lép:

"a) pont Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. F. nemzetgazdasági ágban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozik."

2.2. A B. melléklet e) pontjában ("Referencia-időszak") a "NACE" helyébe a "NACE Rev. 2." lép.

2.3. A B. melléklet f) pontjának ("Részletezési szint") 1. és 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A 110., 210., 220. és 230. változót legalább a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell megadni.

2. Az új megrendelési változókat (130., 135. és 136.) csak a NACE Rev. 2. 41.2. alágazatára és 42-es ágazatára kell megadni."

2.4. A B. melléklet f) pontjának ("Részletezési szint") 6. alpontjában a "NACE" helyébe a "NACE Rev. 2." lép.

2.5. A B. melléklet g) pontjának ("Az adatátadás határideje") 2. alpontjában a "NACE Rev. 1." helyébe a "NACE Rev. 2." lép.

2.6. A B. melléklet i) pontja ("Első referenciaév") a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában."

3. C. melléklet

3.1. A C. melléklet a) pontja ("Alkalmazási kör") helyébe a következő szöveg lép:

"a) pont Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. 47. ágazatában felsorolt tevékenységekre vonatkozik."

3.2. A C. melléklet f) pontjának ("Részletezési szint") 1., 2., 3. 4. és 5. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az árbevétel változót (120.) és az eladás deflátor/eladási volumen változókat (330./123.) a 2. és 3. pontban meghatározott részletezési szinteknek megfelelően kell átadni. A foglalkoztatott személyek változóját (210.) a 4. pontban meghatározott részletezési szintnek megfelelően kell átadni.

2. Részletezett szintű NACE Rev. 2. szakágazati és alágazati csoportok:

47.11 szakágazat;

47.19 szakágazat;

47.2 alágazat;

47.3 alágazat;

47.73, 47.74 és 47.75 szakágazatok összege;

47.51, 47.71 és 47.72 szakágazatok összege;

47.43, 47.52, 47.54, 47.59 és 47.63 szakágazatok összege;

47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 és 47.78 szakágazatok összege;

47.91 szakágazat;

3. Összesített NACE Rev. 2. szakágazati és alágazati csoportok:

47.11 szakágazat és 47.2 alágazat összege;

47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 és 47.9 alágazatok és szakágazatok összege;

47. ágazat

47. ágazat a 47.3 nélkül.

4. 47. ágazat

47. ágazat a 47.3 nélkül.

5. Azoknak a tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. 47. ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak az árbevétel változót (120.) és az eladási deflátor/eladási mennyiség változókat (330./123.) kell a 3. pontban meghatározott részletezési szintnek megfelelően átadniuk."

3.3. A C. melléklet g) pontjának ("Az adatátadás határideje") 1., 2. és 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat e melléklet f) pontjának 2. alpontjában meghatározott részletezési szinten két hónapon belül kell megadni. A határidő legfeljebb 15 nappal hosszabb lehet azon tagállamok esetében, amelyek árbevétele az 47. ágazatban egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 3 %-ánál kisebb értéket reprezentál.

2. Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az ezen melléklet f) pontjának 3. alpontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A felosztás feltételeit a 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3. A foglalkoztatott személyek száma változót a referencia-időszak végét követő 2 hónapon belül kell átadni. A határidő legfeljebb 15 nappal hosszabb lehet azon tagállamok esetében, amelyek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. 47. ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 3 %-ánál kisebb értéket reprezentál."

3.4. A C. melléklet i) pontja ("Első referenciaév") a következő mondattal egészül ki:

"Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában."

4. D. melléklet

4.1. A D. melléklet a) pontja ("Alkalmazási kör") helyébe a következő szöveg lép:

"E melléklet a NACE Rev. 2. 45. és 46. ágazatában, valamint a H-tól N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozik."

4.2. A D. melléklet c) pontjának ("A változók listája") 4. d) alpontjában a "NACE" helyébe a "NACE Rev. 2." lép.

4.3. A D. melléklet f) pontjának ("Részletezési szint") 1., 2., 3., 4. és 5. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az árbevétel változót (120.) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell megadni:

46 három számjegyű szinten;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

45.1, 45.3 és 45.4 összege;

55 és 56 összege;

69 és 70.2 összege;

2. A foglalkoztatott személyek változót (210.) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell megadni:

45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ágazatok;

69, 70.2, 71, 73 és 74 összege;

55 és 56 összege;

78, 79, 80, 81.2 és 82 összege.

3. A NACE Rev. 2. 45 és 46 ágazatában az árbevétel változót csak 2 számjegyű szinten kell megadni azon tagállamoknak, amelyeknek a hozzáadott értéke a NACE Rev. 1. megadott nemzetgazdasági ágaiban egy adott bázisévben az Európai Közösség egészének 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

4. A NACE Rev. 2. H és J nemzetgazdasági ágban a foglalkoztatott személyek változót (120.) csak a nemzetgazdasági ág szintjén szükséges megadni azon tagállamoknak, amelyeknek összes hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. H és J nemzetgazdasági ágakban egy adott bázisévben az Európai Közösség egészének 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

5. A termelői ár változót (310.) a NACE Rev. 2. következő tevékenységeinek és csoportosításainak megfelelően kell átadni:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

50.1 és 50.2 összege;

69.1, 69.2 és 70.2 összege;

A NACE Rev. 2. 78-as ágazat a toborzott munkaerő és a közvetített munkaerő teljes árára vonatkozik."

4.4. A D. melléklet f) pontjának ("Részletezési szint") 7. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"7. A NACE Rev. 2. 63-as ágazatban a termelői ár változót (310.) csak 2 számjegyű szinten kell megadnia azon tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. ezen ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 4 %-ánál kisebb értéket reprezentál."

4.5. A D. melléklet h) pontjának ("Kísérleti tanulmányok") 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. az adatfelvétel alkalmazhatóságának és megvalósíthatóságának az értékelése:

i) a NACE Rev. 2. 64.2 és 70.1 alágazat szerinti vagyonkezelés (holding) üzletvezetési tevékenységről;

ii) a NACE Rev. 2. 68. ágazat szerinti ingatlan-ügyletekről;

iii) a NACE Rev. 2. 72. ágazat szerinti tudományos kutatási, fejlesztési tevékenységről;

iv) a NACE Rev. 2. 77. ágazat szerinti kölcsönzés, operatív lízing;

v) a NACE Rev. 2. K, P, Q, R, S nemzetgazdasági ágról."

4.6. A D. melléklet i) pontja ("Első referencia-időszak") a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót meg kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009 első negyedéve."

4.7. A D. melléklet j) pontja ("Átmeneti időszak") helyébe a következő szöveg lép:

"j) Átmeneti időszak

A 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően 2008. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változó vonatkozásában. A 18. cikkben megállapított eljárással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változónak a NACE Rev.2. 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 és 81-es ágazatában történő bevezetésére. Ezen átmeneti időszakokon kívül a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető azon tagállamoknak, amelyek árbevétele az a) pont ("Alkalmazási kör") alatt említett NACE Rev 2. tevékenységekből egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál."

IV. MELLÉKLET

A 2150/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"1. szakasz - Felvételi kör

A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni, amelyet a NACE REV 2. A-U nemzetgazdasági ágaiba soroltak be. Ezek a nemzetgazdasági ágak minden gazdasági tevékenységet lefednek.

Ez a melléklet kiterjed továbbá az alábbiakra is:

a) háztartások által termelt hulladékok;

b) hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során keletkező hulladékok."

2. A 8. szakasz 1.1 pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. a NACE REV 2. alábbi tételei:

TételNACE Rev. 2. kódMegnevezés
11. ágazatNövénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
2. ágazatErdőgazdálkodás
23. ágazatHalászat, halgazdálkodás
3B nemzetgazdasági ágBányászat, kőfejtés
410. ágazatÉlelmiszergyártás
11. ágazatItalgyártás
12. ágazatDohánytermék gyártása
513. ágazatTextília gyártása
14. ágazatRuházati termék gyártása
15. ágazatBőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
616. ágazatFafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
717. ágazatPapír, papírtermék gyártása
18. ágazatNyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
819. ágazatKokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
920. ágazatVegyi anyag, -termék gyártása
21. ágazatGyógyszergyártás
22. ágazatGumi-, műanyag termék gyártása
1023. ágazatNemfém ásványi termék gyártása
1124. ágazatFémalapanyag gyártása
25. ágazatFémfeldolgozási termék gyártása
1226. ágazatSzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27. ágazatVillamos berendezés gyártása
28. ágazatGép, gépi berendezés gyártása
29. ágazatKözúti jármű gyártása
30. ágazatEgyéb jármű gyártása
1331. ágazatBútorgyártás
32. ágazatEgyéb feldolgozóipari tevékenység
33. ágazatGép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés
14D nemzetgazdasági ágVillamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
1536. ágazatVíztermelés, -kezelés, -ellátás
37. ágazatSzennyvíz gyűjtése, kezelése
39. ágazatSzennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
1638. ágazatHulladékgazdálkodás
17F nemzetgazdasági ágÉpítőipar
18Szolgáltató tevékenységek
G nemzetgazdasági ág (kivéve: 46.77)Kereskedelem, gépjárműjavítás
H nemzetgazdasági ágSzállítás, raktározás
I nemzetgazdasági ágSzálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
J nemzetgazdasági ágInformáció, kommunikáció
K nemzetgazdasági ágPénzügyi, biztosítási tevékenység
L nemzetgazdasági ágIngatlanügyletek
M nemzetgazdasági ágSzakmai, tudományos, műszaki tevékenység
N nemzetgazdasági ágAdminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
O nemzetgazdasági ágKözigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
P nemzetgazdasági ágOktatás
Q nemzetgazdasági ágHumán-egészségügyi, szociális ellátás
R nemzetgazdasági ágMűvészet, szórakoztatás, szabadidő
S nemzetgazdasági ágEgyéb szolgáltatás
T nemzetgazdasági ágHáztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
U nemzetgazdasági ágTerületen kívüli szervezetek, testületek
1946.77 szakágazatHulladék-nagykereskedelem”

V. MELLÉKLET

A 808/2004/EK rendelet I. mellékletének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) Lefedettség

E modul az Európai Közösségekben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása (NACE Rev. 2.) C–N és R nemzetgazdasági ágán, valamint a 95. ágazatán belüli gazdasági tevékenységekre vonatkozik. A sikeres előzetes próbafelmérések függvényében a K nemzetgazdasági ág is bekerülhet a modulba.

A statisztikákat vállalkozási egységekre vonatkozóan állítják össze.”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32006R1893 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1893&locale=hu

[2] ( 1 ) HL C 79., 2006.4.1., 31. o.

[3] ( 2 ) Az Európai Parlament 2006. október 12-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határozata.

[4] ( 3 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( HL L 284., 2003.10.31., 1. o. ) módosított rendelet.

[5] ( 4 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

[6] (5) HL L 196., 1993.8.5., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.; (6) HL L 374., 1991.12.31., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.; (7) HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.; (8) HL L 162., 1998.6.5., 1. o. A legutóbb az 1503/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( HL L 281., 2006.10.12., 15. o. ) módosított rendelet.; (9) HL L 163., 1998.6.6., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.; (10) HL L 63., 1999.3.12., 6. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.; (11) HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb a 783/2005/EK bizottsági rendelettel ( HL L 131., 2005.5.25., 38. o. ) módosított rendelet.; (12) HL L 69., 2003.3.13., 1. o.; (13) HL L 7., 2004.1.13., 1. o.; (14) HL L 143., 2004.4.30., 49. o.; (15) HL L 255., 2005.9.30., 1. o.

[7] (16) HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( HL L 180., 2003.7.18., 1. o. ) módosított rendelet.; (17) HL L 33., 2004.2.5., 1. o. A 909/2006/EK bizottsági rendelettel ( HL L 168., 2006.6.21., 14. o. ) módosított rendelet.; (18) HL L 35., 2005.2.8., 23. o. A 602/2006/EK bizottsági rendelettel ( HL L 106., 2006.4.19., 10. o. ) módosított rendelet.

[8] ( 19 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal ( HL L 200., 2006.7.22., 11. o. ) módosított határozat.

[9] A címet megállapította az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1243 rendeletének 1. cikke (lásd Melléklet VI/1. cím, 1. pont a) alpont), 32019R1243. Hatályos 2019.07.26.

[10] Megállapította az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1243 rendeletének 1. cikke (lásd Melléklet VI/1. cím, 1. pont b) alpont), 32019R1243. Hatályos 2019.07.26.

[11] Beiktatta az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1243 rendeletének 1. cikke (lásd Melléklet VI/1. cím, 2. pont), 32019R1243. Hatályos 2019.07.26.

[12] (*23) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

[13] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1243 rendeletének 1. cikke (lásd Melléklet VI/1. cím, 3. pont), 32019R1243. Hatálytalan 2019.07.26.

[14] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete, 32008R0295. Hatálytalan 2008.04.29.

[15] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendeletének 14. cikk (1) bekezdése, 32008R0295. Hatálytalan 2008.04.29.

[16] ( 1 ) Szakosodott kiskereskedelem.

[17] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete, 32008R0295. Hatálytalan 2008.04.29.

[18] ( 1 ) HL L 86., 2001.3.27., 11. o. ”

Tartalomjegyzék