31994L0072[1]

A Tanács 94/72/EK irányelve (1994. december 19.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 94/72/EK irányelve

(1994. december 19.)

a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Norvég Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra [1] - a továbbiakban az "1994. évi csatlakozási okmány" - és különösen annak 169. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a Finnországban és Svédországban forgalomban lévő vezetői engedélyek műanyag kártyák; mivel a vezetői engedélyek más közösségi mintájával kapcsolatos döntés meghozataláig a Finn Köztársaságot és a Svéd Királyságot egyaránt fel kell hatalmazni a jelenlegi mintájuk szerinti vezetői engedélyek további kiállítására 1997. december 31-ig; mivel ennélfogva a Közösség 91/439/EGK irányelvét [2] módosítani kell;

mivel az 1994. évi csatlakozási szerződés 2. cikkének (3) bekezdésében foglaltak értelmében az Európai Közösség intézményei a csatlakozás előtt elfogadhatják a csatlakozási okmány 169. cikkében említett intézkedéseket, és ezek az intézkedések csak az említett szerződés hatálybalépése esetén és hatálybalépése napján lépnek hatályba,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/439/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:"Azonban a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság 1997. december 31-ig továbbra is kiállíthatja a jelenlegi mintája szerinti vezetői engedélyeit."

2. cikk

Ez az irányelv az 1994. évi csatlakozási szerződés hatálybalépése esetén és hatálybalépése napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. Kinkel

[1] HL C 241., 1994.8.29., 21. o.

[2] HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0072&locale=hu