32004R1874[1]

A Bizottság 1874/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárások értékhatárai tekintetében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1874/2004/EK RENDELETE

(2004. október 28.)

a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárások értékhatárai tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

a közbeszerzési tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció alapján,

mivel:

(1) Az Európai Közösség az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986-1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat (3) alapján a Tanács jóváhagyta az említett határozat 4. mellékletében szereplő, a közbeszerzésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodást). A megállapodás értelmében, az abban meghatározott szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az adott beszerzés eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott és különleges lehívási jogokkal megállapított összeget, a továbbiakban: értékhatárt.

(2) A 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek többek között célul tűzik ki, hogy az ezeket alkalmazó ajánlatkérő szervek egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. Ezért az ezen irányelvekben meghatározott értékhatárokat, amelyekre a megállapodás vonatkozik, a Bizottságnak ellenőriznie kell, és amennyiben szükséges, úgy kell kiigazítania, hogy azok euróban kifejezett, ezres értékre lekerekített összege a megállapodásban rögzített értékhatárokkal egyező legyen. Az irányelvekben meghatározott értékhatárok nem egyeznek meg a megállapodásban a 2004. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakra újraszámított értékhatárokkal (4). Ezért helyénvaló azok felülvizsgálata.

(3) Ugyanakkor, a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvekben, a betartandó értékhatárok számának csökkentése végett, azokat az értékhatárokat, amelyek nem szerepelnek a megállapodásban, hozzáigazították az abban felsoroltakhoz. Ezért szükséges azok felülvizsgálata.

(4) Ezek a módosítások nem érintik a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek végrehajtására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket azon értékhatárok tekintetében, amelyek az irányelvekben meghatározott értékhatárok alatt maradnak.

(5) Ezért helyénvaló a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek módosítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET :

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontban, a "499 000 EUR" összeg helyébe "473 000 EUR" lép;

b) a b) pontban, a "6 242 000 EUR" összeg helyébe "5 923 000 EUR" lép;

2. a 61. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben, a "499 000 EUR" összeg helyébe "473 000 EUR" lép;

b) a (2) bekezdésben, a "499 000 EUR" összeg helyébe "473 000 EUR" lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pontban, a "162 000 EUR" összeg helyébe "154 000 EUR" lép;

b) a b) pontban, a "249 000 EUR" összeg helyébe "236 000 EUR" lép;

c) a c) pontban, a "6 242 000 EUR" összeg helyébe "5 923 000 EUR" lép;

2. a 8. cikk első albekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban, a "6 242 000 EUR" összeg helyébe "5 923 000 EUR" lép;

b) a b) pontban, a "249 000 EUR" összeg helyébe "154 000 EUR" lép;

3. az 56. cikkben, a "6 242 000 EUR" összeg helyébe "5 923 000 EUR" lép;

4. a 63. cikk (1) bekezdése első albekezdésében, a "6 242 000 EUR" összeg helyébe "5 923 000 EUR" lép;

5. a 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pontban, a "162 000 EUR" összeg helyébe "154 000 EUR" lép;

b) a b) pontban, a "249 000 EUR" összeg helyébe "236 000 EUR" lép;

c) a c) pontban, a "249 000 EUR" összeg helyébe "236 000 EUR" lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 28-án

a Bizottság részéről

Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(2) HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

(3) HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

(4) HL C 309., 2003.12.19., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1874 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1874&locale=hu