31993L0062[1]

A Bizottság 93/62/EGK irányelve (1993. július 5.) a vetőmagon kívüli zöldségszaporító és -termesztő anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv alapján a termelők és forgalmazók felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási intézkedések kidolgozásáról

A Bizottság 93/62/EGK irányelve

(1993. július 5.)

a vetőmagon kívüli zöldségszaporító és -termesztő anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv alapján a termelők és forgalmazók felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási intézkedések kidolgozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 6. cikkének (4) bekezdésére,

mivel helyénvaló intézkedéseket kidolgozni valamennyi szállító és létesítményeik felügyeletére és ellenőrzésére azok kivételével, akiknek tevékenysége a zöldségszaporító és ültetési anyagok forgalomba hozatalára korlátozódik;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a 92/33/EGK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése értelmében megállapítja azon szállítók és létesítményeik felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket, akiknek tevékenysége nem a zöldségszaporító és ültetési anyagok piaci értékesítésére korlátozódik, olyan esetekben, amennyiben az említett irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében említett ellenőrzéseket maguk a szállítók vagy egy akkreditált szállító végzi.

2. cikk

A felelős hivatalos szerv rendszeresen, évente legalább egy alkalommal, a megfelelő időpontban elvégzi a szállítók és létesítményeik felügyeletét és ellenőrzését annak érdekében, hogy biztosítsa a 92/33/EGK irányelvben meghatározott követelmények folyamatos betartását, különösen az annak 5. cikke (2) bekezdésének első-negyedik francia bekezdésében meghatározott alapelvek vonatkozásában, figyelemmel a szállító tevékenységének vagy tevékenységeinek sajátos természetére.

3. cikk

A termelési folyamat 92/33/EGK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett kritikus pontjainak azonosítása és az 5. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett beszámolók készítése tekintetében, a felelős hivatalos szerv felügyeli és ellenőrzi a szállítót annak biztosítására, hogy a szállító:

a) adott esetben folyamatosan vegye számításba a következő kritikus pontokat:

- a termelési folyamat beindításához használt zöldségszaporító és ültetési anyagok minősége,

- a zöldségszaporító és ültetési anyagok elvetése, tűzdelése, szaporító ládába ültetése és elültetése,

- megfelelés a 77/93/EGK tanácsi irányelv [2] 3., 4. és 5. cikkében megállapított feltételeknek,

- művelési terv és módszer,

- általános növényápolás,

- szaporítási eljárások,

- betakarítási műveletek,

- higiénia,

- kezelések,

- csomagolás,

- tárolás,

- szállítás,

- ügyvitel;

b) készítsen feljegyzéseket azzal a céllal, hogy az említett felelős hivatalos szerveknek átfogó információ álljon rendelkezésükre az alábbiakról:

i. növények és egyéb tárgyak:

- a létesítményen történő tárolásra vagy elültetésre beszerzett,

- termesztés alatt álló,

vagy

- másoknak elküldött;

és

ii. a növényeken alkalmazott bármely vegyszeres kezelés, és az ezekre vonatkozó dokumentumokat legalább egy évig megőrizze;

c) személyesen elérhető legyen vagy jelöljön ki egy, a növénytermesztésben és a kapcsolódó növény-egészségügyi kérdésekben technikai tapasztalattal rendelkező másik személyt, aki az említett felelős hivatalos szervekkel a kapcsolatot tartja;

d) szükség szerint és a megfelelő időpontokban végezze el a vizuális vizsgálatokat az említett felelős hivatalos szervek által elfogadott módon;

e) az említett hivatalos szervek megbízásából eljárásra feljogosított személyeknek engedélyezzen bejárást, különösen felügyeleti és/vagy mintavételezési célokra, továbbá biztosítsa a hozzáférést a feljegyzésekhez és a b) pontban említett kapcsolódó okmányokhoz;

f) egyéb módon működjön együtt az említett felelős hivatalos szervekkel.

4. cikk

A 92/33/EGK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésében említett kritikus pontok felügyeleti és ellenőrzési módszereinek kialakítása és végrehajtása vonatkozásában a felelős hivatalos szerv felügyeli és ellenőrzi a szállítót annak biztosítására, hogy adott esetben az ilyen módszereket folyamatosan alkalmazzák, különös figyelemmel az alábbiakra:

a) a 3. cikkben említett valamennyi kritikus pont ellenőrzésére szolgáló módszerek elérhetősége és tényleges használata;

b) e módszerek megbízhatósága;

c) azok alkalmassága a termelési és a forgalomba hozatali szabályozás tartalmának értékelésére, beleértve az ügyviteli szempontokat; valamint

d) a szállító személyzetének alkalmassága a vizsgálatok elvégzésére.

5. cikk

A 92/33/EGK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett, az akkreditált laboratóriumokban történő elemzéshez végzett mintavétel vonatkozásában a felelős hivatalos szerv adott esetben felügyeli és ellenőrzi a szállítót annak biztosítására, hogy:

a) a mintákat a termesztési folyamat különböző szakaszaiban vegyék a felelős hivatalos szerv által az akkreditáláskor a termesztési módszerek igazolásakor meghatározott időközönként;

b) a mintákat szakmailag megfelelő módon és statisztikailag megbízható eljárás használatával vegyék, tekintettel az elvégzendő elemzés jellegére;

c) a mintát vételező személyek képzettek legyenek e tevékenységre; és

d) a minták elemzését olyan laboratórium végezze, amelyet az említett irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján e célra akkreditáltak.

6. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1994. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. július 5-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 157., 1992.6.10., 10. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0062 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0062&locale=hu