Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31980R1992[1]

A Tanács 1992/80/EGK rendelete (1980. július 22.) a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1992/80/EGK rendelete

(1980. július 22.)

a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a 357/79/EGK rendelet [3] 1. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az érintett tagállamok a szőlőterületekről tízévente kötelesek alapfelmérést, évente pedig időközi felmérést végezni; mivel előre nem látott nehézségek miatt Olaszországban nem lehetséges az előírt időszakon belül az első alapfelmérést befejezni; mivel ennélfogva helyénvaló, hogy ez a tagállam egy évvel elhalassza azokat a határidőket, ameddig ezt a felmérést be kell fejezni és az eredményeket el kell juttatni a Bizottság részére;

mivel a 357/79/EGK rendelet 5. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a borszőlővel beültetett területek időközi felmérése során az érintett tagállamoknak csak általános adatokat kell gyűjteniük a telepített vagy újratelepített területekről; mivel a Tanács ezt követően rendelkezéseket fogadott el az újratelepítési joggal kapcsolatban, amely szükségessé teszi a változások külön nyilvántartását új telepítésként vagy újratelepítésként,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 357/79/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"Mindazonáltal Olaszországban az első alapfelmérés 1981. október 31-ig végezhető el, és az 1980/81-es borászati évben végzett kivágások és telepítések utáni állapotra kell vonatkoznia. Ebben a tagállamban az első időközi felmérést 1983-ban kell elvégezni, és annak az 1981/82-es és 1982/83-as két borászati év során bekövetkezett változásokra kell vonatkoznia."

2. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A borászati év a legutóbb az 1990/80/EGK [1] HL L 195., 1980.7.29., 6. o. rendelettel módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló, 1979. február 5-i 337/79/EGK tanácsi rendelet [2] HL L 54., 1979.3.5., 1. o. 5. cikke (4) bekezdésében meghatározott borászati év."

3. Az 5. cikk (2) bekezdésében a második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- amelyeket a 337/79/EGK rendelet IVa. melléklet d) pontja értelmében újratelepítettek, továbbá külön azokat, amelyeket az említett rendelet IVa. melléklet e) pontja értelmében újonnan telepítettek,".

4. Az 5. cikk (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"Mindazonáltal Olaszország ezt a részletes leírást 1982. június 30-ig nyújthatja be."

5. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érintett tagállamoknak az 1979/80-as borászati évvel kezdődően, Olaszország esetében pedig az 1981/82-es borászati évvel kezdődően tájékoztatniuk kell a Bizottságot az egyes borászati évekre vonatkozó hektáronkénti átlagos hozamról, az adatokat must vagy bor esetében hektoliter/hektár, illetve a termelt szőlő esetében tizedtonna/hektár egységben megadva, a borszőlővel beültetett területekre vonatkozóan a (2) bekezdésben említett hozamosztályok szerinti bontásban."

6. A 6. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az érintett tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az egyes borászati évekre vonatkozó, földrajzi egységekre lebontott becsléseikről az 1979/80-as borászati évvel kezdődően, Olaszország esetében pedig az 1981/82-es borászati évvel kezdődően az általában az alábbi típusokba tartozó borok termelésére szolgáló szőlőterületeken megtermelt friss szőlő, must vagy bor térfogatszázalékban vagy Oechsle fokban kifejezett átlagos természetes alkoholtartalmáról:

- meghatározott termőhelyről származó minőségi borok,

- egyéb borok:

- ideértve azokat a borokat is, amelyeket kizárólag védett eredetmegjelöléssel rendelkező borból előállított párlatok gyártására szabad felhasználni."

7. A 6. cikk (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) és (5) bekezdésben említett éves adatokat minden borászati évet követő április 1-jéig kell benyújtani. A (2) bekezdésben említett hozamosztályokra vonatkozó információkat a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított határidőn belül kell benyújtani. A (3) bekezdésben említett, jövőbeli trendekre vonatkozó hektáronkénti átlagos hozambecsléseket:

- első alkalommal 1981. október 1-jéig, Olaszország esetében pedig 1983. október 1-jéig,

- ezután pedig ötévente április 1-jéig kell benyújtani, kivéve Olaszország esetében a második becslést, amit három év múlva kell benyújtani."

8. A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Bizottság a Tanács 337/79/EGK rendelete 30c. cikk (2) bekezdésében elrendelt éves jelentés részeként közzéteszi az időközi felmérések eredményeit és a 6. cikkben említett évenkénti információkat."

9. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

Az 1978/79-es borászati évet, Olaszország esetében pedig az 1980/81-es borászati évet követő helyzetre vonatkozó alapfelmérésekhez szükséges ráfordításokat az Európai Közösségek a költségvetésében megállapítandó átalány összegig fedezi."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1980. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1980. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Ney

[1] HL C 108., 1980.5.2., 5. o.

[2] Az 1980. július 11-én kiadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

[3] HL L 54., 1979.3.5., 124. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980R1992 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980R1992&locale=hu