32009L0155[1]

A Bizottság 2009/155/EK irányelve ( 2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metazaklór hatóanyag tisztaságának szükséges mértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/155/EK IRÁNYELVE

(2009. november 30.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metazaklór hatóanyag tisztaságának szükséges mértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) Egy felülvizsgálatot követően, amelyben az Egyesült Királyság töltötte be a referens tagállam szerepét, a 2008/116/EK bizottsági irányelv (2) előírta a metazaklór felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok közé. E hatóanyag tekintetében a 2008/116/EK irányelv a toluol formájában jelen lévő gyártási szennyeződés maximális szintjét 0,01 %-ban állapította meg. Ez a szint a referens által benyújtott specifikáción alapult.

(2) A referens most a 91/414/EK irányelv módosítását kéri, amely az említett maximális szintet 0,05 %-ra emelné. Kérése alátámasztására benyújtotta a szükséges információkat. 2009. február 2-án a referens tagállam az értékelő jelentés tervezetéhez kiegészítést (3) nyújtott be, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a 0,05 %-os maximális szint nem okoz további kockázatot azokon a kockázatokon túl, amelyeket a Bizottság vizsgálati jelentésében már figyelembe vett.

(3) A metazaklórban gyártási szennyeződésként jelen lévő toluol maximális szintjét ezért 0,05 %-ra kell emelni.

(4) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Mivel ezt az irányelvet ugyanattól a naptól kell alkalmazni, mint a 2008/116/EK irányelvet, minél gyorsabban hatályba kellene lépnie.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 223. sorában (metazaklór) a 4. oszlopban (tisztaság) szereplő "0,01 %" helyébe "0,05 %" lép.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 337., 2008.12.16., 86. o.

(3) 2. kiegészítés az Egyesült Királyság által a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdése alapján az Európai Bizottságnak benyújtott jelentése C. melléklete 4. szakaszához és határozati javaslatához, 2009. január.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0155 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0155&locale=hu