32020L1833[1]

A Bizottság (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló irányelve (2020. október 2.) a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1833 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2020. október 2.)

a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, II. mellékletének II.1. szakasza és III. mellékletének III.1. szakasza az irányelv 2. cikkében meghatározott, a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseire hivatkozik.

(2) A szóban forgó nemzetközi megállapodások rendelkezéseit kétévente naprakésszé teszik. A legutóbbi módosított változatok 2021. január 1-jétől alkalmazandók, 2021. június 30-ig tartó átmeneti időszakkal.

(3) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával (2) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot.

(4) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszát, II. mellékletének II.1. szakaszát és III. mellékletének III.1. szakaszát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/68/EK irányelv módosításai

A 2008/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet I.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"I.1. ADR

Az ADR A. és B. mellékletének 2021. január 1-jétől hatályos változata azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett adott esetben »tagállam« értendő."

2. A II. melléklet II.1. szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

"II.1. RID

A RID melléklete 2021. január 1-jétől hatályos változatában, azzal az eltéréssel, hogy a »RID szerződő államai« kifejezés helyett adott esetben »tagállam« értendő."

3. A III. melléklet III.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"III.1. ADN

Az ADN mellékletében foglalt, 2021. január 1-jétől hatályos előírások, valamint az ADN 3. cikkének f) és h) pontja és 8. cikkének (1) és (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett adott esetben »tagállam« értendő."

2. cikk

Nemzeti jogba való átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2021. június 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 260., 2008.9.30., 13. o.

(2) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020L1833 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020L1833&locale=hu