A Pécsi Ítélőtábla Pf.20647/2011/7. számú határozata szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 41. §, 43. §, 78. §, 247. §, 253. §, 254. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 200. §, 205. §, 207. §, 210. §, 234. §, 312. §] Bírók: Hrubi Adrienn, Kutasi Tünde, Lábady Tamás

Pécsi Ítélőtábla

Pf.I.20.647/2011/7. szám

A Pécsi Ítélőtábla a dr. Czirmes György ügyvéd által képviselt I.rendű felperes neve (címe) I. rendű és II.rendű felperes neve (címe) II. rendű felpereseknek - a dr. Szalay Gábor ügyvéd által képviselt I.rendű alperes neve(I.rendű alperes címe) I. rendű és a személyesen eljáró II.rendű alperes neve (II.rendű alperes címe) II. rendű alperesek ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása és egyéb iránt indított perében a Baranya Megyei Bíróság 2011. szeptember 5. napján kelt 20.P.21.228/2010/23. számú ítélete ellen a felperesek által 24. sorszámon előterjesztett és Pf.5. sorszámon kiegészített fellebbezés folytán meghozta a következő

í t é l e t e t :

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket, hogy fizessenek meg 15 napon belül az I. rendű alperesnek 285.000 (kettőszáznyolcvanötezer) forint, míg a II. rendű alperesnek 6.820 (hatezer-nyolcszázhúsz) forint másodfokú eljárásban felmerült perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperesek a C Zrt-vel, valamint a N Zrt-vel szemben fennálló tartozásuk kiegyenlítésére nem voltak képesek, a törlesztések elmaradása miatt BAR listára kerültek, így kölcsöneik kiváltására további pénzintézeti hitel felvételére nem volt lehetőségük. Ismerősük, a T Kft. alkalmazottja, D.P. ajánlotta számukra a II. rendű alperest, aki hitelképes volt és vállalta, hogy a felperesek részére az I. rendű alperestől 11.000.000 forint kölcsönt vesz fel 300.000 forint díjazás ellenében azzal, hogy a hitel fedezetéül a felperesek lakásai szolgálnak. A hitelkérelmet ennek megfelelően nyújtották be az I. rendű alpereshez, az I. rendű alperes képviseletében N.T. alkalmazott felkereste a felpereseket lakóhelyükön és részletesen megtárgyalta velük a hitelfelvétel körülményeit. A felperesek tájékoztatták őt arról, hogy a kölcsön célja, hogy abból a felperesek a felhalmozódott tartozásaikat visszafizessék, aktív BAR listáról passzív BAR listára kerüljenek, így maguk is kölcsönhöz juthassanak, amelyből vissza tudják fizetni a perbeli kölcsönt.

A felperesek kifejezetten deviza alapú hitel felvételér kérték, mivel ez a hitelkonstrukció a pénzpiacon abban az időben olcsónak, kedvezményesnek számított. N.T. alperesi alkalmazott javaslatára végül 9.000.000 forint kölcsönt vett fel az II. rendű alperes a II. rendű felperestől.

A szerződés aláírására 2008. augusztus 14-én P, a I. rendű alperes irodájában került sor. A szerződések aláírásával egyidejűleg a felperesek és a II. rendű alperes "kockázatfeltáró nyilatkozatot" írtak alá, amelyben aláírásukkal igazolták, hogy az I. rendű alperes hitelnyújtó részükre teljes körű tájékoztatást nyújtott a deviza alapú hitelhez kapcsolódó árfolyamkockázatról. A nyilatkozat aláírásával elfogadták azt is, hogy amennyiben a devizaárfolyam kedvezőtlen változása folytán a biztosítékul felajánlott ingatlanok forintban megállapított fedezeti értéke a bankhirdetményben előírt kölcsön - fedezet arányát meghaladja, a hitelintézet további biztosítékot követelhet.

Ezt követen került sor a kölcsönszerződés megkötésére, amellyel a II. rendű alperes 72.294 svájci franknak megfelelő, 9.000.000 forint szabadon felhasználható kölcsönt vett fel az I. rendű alperestől azzal, hogy azt hat hónap leteltével, a kikötött kamatokkal és egyéb járulékokkal együtt visszafizeti. A szerződésben megállapodtak a felek arról, hogy a devizaösszeg a szerződés megkötése, valamint a folyósítás időpontja közötti időszak alatt bekövetkezhető árfolyamváltozás miatt a finanszírozási igényhez képest 10 %-kal megnövelt mértékben került megállapításra. A hitelező hirdetményében meghatározott kamatláb a szerződéskötés időpontjában 8,4 % volt, a teljes hiteldíj mutató 20,03 %. A szerződés 2. pontjában a szerződéshez és hitelnyújtáshoz kapcsolódó díjak és költségek összege került részletezésre. A szerződés 3. pontja rögzítette, hogy az adós kifejezetten kérte, hogy a N Zrt-nek tartozás kiegyenlítése címén 7.300.000 forint, a C Zrt-nek hasonló okból 176.000 forintot utaljanak át. Megállapodtak abban, hogy az első havi törlesztő részlet 585,66 svájci frank, a kölcsön végső lejárata 2009. február 20. napja, a törlesztő részletek száma hat, az első fizetési kötelezettség esedékessége 2008. szeptember 30. napja.

A szerződés 16. pontjában rögzítették, hogy a hitelező a devizában megállapított kölcsön összegét a vételi árfolyam alkalmazásával átváltja és forintban fizeti meg, kivéve az adós külön kérelme esetén, amennyiben az adós tartozása devizában áll fenn. A 17. pont rögzítette a svájci frank deviza vételi árfolyam megállapításának módját, a 19. pont pedig azt, hogy az adós a kölcsön havonta számolt kamat és kezelési költség összegét tartalmazó törlesztő részletekben köteles a törlesztési napon megfizetni, a tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben esedékes. Ebben a pontban az adós kifejezetten elismerte, hogy a törlesztő részletek számítási alapjáról és módjáról a megfelelő tájékoztatást megkapta. A 20. pontban írtak szerint a kölcsön éves kamatlába a folyósítás időpontjában 8,4 % volt, amely kamatperiódusonként változó, a kamatperiódus ideje alatt állandó.

A szerződésben foglalt teljesítéséért a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg a felperesek egyetemleges készfizető kezességet vállaltak és a felperesek tulajdonában álló J belterület, 0000/A/1. és 0000/4/A/4. helyrajzi számú ingatlanokra az I. rendű alperes javára jelzálogjogot alapítottak azzal, hogy az I. rendű alperes zálogjogát a R Zrt. javára fogja átruházni. Ugyanezen a napon az alperesek óvadéki szerződést is kötöttek, amely alapján a II. rendű alperes 720.080 forintot helyezett letétbe az I. rendű alperesnél óvadék címén.

2008. augusztus 18-án a szerződő felek közjegyzői okiratba foglalták a szerződéseket. A közjegyzői okirat elkészítése során a közjegyző is tájékoztatást adott a feleknek a szerződés tartalmáról.

Az I. rendű alperes a szerződés alapján a kölcsön összegét a II. rendű alperesnek a R Zrt-nél vezetett bankszámlájára átutalta, a hitel törlesztését azonban sem az adós, sem a kezesek nem teljesítették, egyetlen részletet sem fizettek meg, erre tekintettel az I. rendű alperes 2009. január 29-én a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta és tájékoztatta a felpereseket, hogy ezzel megnyílt a vételi joga a perbeli ingatlanok tekintetében.

Az I. rendű alperes a felperesek kérelmére a perben 18/A/1. számon, majd a módosított keresetre 20. sorszámon csatolt iratában elkészítette a részletes elszámolást, amely a kölcsön terheinek időrendbeli alakulását, a kamatok esedékességét és összegét, a kezelési költségek, az árfolyam különbözet, a késedelmi kamat és a svájci frank árfolyamokat tartalmazza.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!