32018L1027[1]

A Bizottság (EU) 2018/1027 végrehajtási irányelve (2018. július 19.) a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1027 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2018. július 19.)

a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

mivel:

(1) A vetőmag-előállításra vonatkozóan a 66/402/EGK irányelvben rögzített feltételek az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által létrehozott vetőmagrendszerek nemzetközileg elfogadott szabványain alapulnak.

(2) Az OECD vetőmagrendszerekre vonatkozó, 2017. évi éves ülésén a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság szabványa módosításra került mindenekelőtt azon területek figyelembevétele érdekében, ahol az S. halepense vagy az S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási problémát jelent.

(3) A 66/402/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosítása

A 66/402/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Nemzeti jogba való átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2018. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2019. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő húszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

MELLÉKLET

A 66/402/EGK irányelv I. mellékletének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. A terménynek az alábbi szabványoknak kell megfelelnie a nemkívánatos idegen beporzás veszélyét hordozó szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében: A fenti táblázatban feltüntetett minimális távolságtól el lehet tekinteni, ha megfelelő védelem áll rendelkezésre bármely nemkívánatos beporzástól."

SZÖVEG HIÁNYZIK

(*1) Azokon a területeken, ahol az S. halepense vagy az S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási problémát jelent, a következők alkalmazandók:

a) a Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;

b) a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L1027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L1027&locale=hu

Tartalomjegyzék