32008R1024[1]

A Bizottság 1024/2008/EK rendelete ( 2008. október 17. ) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1024/2008/EK RENDELETE

(2008. október 17.)

az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1) Az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányítására és kereskedelmére vonatkozó engedélyezési rendszer (FLEGT) uniós cselekvési terve (2) olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek célja az illegális fakitermelés és az ehhez társuló kereskedelem elleni küzdelem. A cselekvési terv javaslatot tesz az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, irányításával és kereskedelmével kapcsolatos engedélyezési rendszer (a továbbiakban: FLEGT engedélyezési rendszer) kialakítására annak biztosítása érdekében, hogy a rendszerben részt vevő országokból csak legálisan kitermelt fa legyen importálható.

(2) E rendszer keretében a Közösség önkéntes partnerségi megállapodásokat kíván kötni országokkal és regionális szervezetekkel (FLEGT partnerországok). A FLEGT partnerországokból a Közösségbe exportált fatermékeknek az ország engedélyező hatósága által kiállított érvényes FLEGT-engedéllyel kell rendelkezniük. A FLEGT önkéntes partnerségi megállapodásokban lefektetetteknek megfelelően a FLEGT-engedély igazolja, hogy a kérdéses termékek legálisan kitermelt faanyagból készültek.

(3) A 2173/2005/EK rendelet meghatározza a FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtására vonatkozó uniós eljárásokat, amelyek kiterjednek arra a követelményre is, hogy a FLEGT partnerországból származó, Közösségbe importált fatermékeknek FLEGT-engedéllyel kell rendelkezniük.

(4) A FLEGT engedélyezési rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében az illetékes hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a Közösségen belül szabad forgalomba bocsátott fatermékek rendelkeznek-e FLEGT-engedéllyel. A megfelelő feltételek teljesítése esetén a FLEGT-engedélyeket el kell fogadni.

(5) Ezért szükség van a FLEGT-engedélyek elfogadásának feltételeivel kapcsolatban részletes rendelkezések meghatározására.

(6) Annak érdekében, hogy biztosított legyen a FLEGT-engedélyek következetes kezelése a tagállamok hatóságai részéről, meg kell határozni, hogy az engedélyeknek milyen információkat kell tartalmazniuk. Meg kell határozni a FLEGT-engedélyek egységes formátumát, hogy ellenőrzésük hatékony lehessen.

(7) A nemzetközi faanyag-kereskedelmet jellemző verseny miatt a FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtása megköveteli, hogy a FLEGT-engedéllyel rendelkező fatermékek szabad forgalomba bocsátására vonatkozó eljárások ne okozzanak indokolatlan késedelmet az importeljárás során. Ezért a FLEGT-engedélyek ellenőrzésére és elfogadására vonatkozóan a lehető legegyszerűbb és legpraktikusabb eljárásokat kell kialakítani, amelyek ugyanakkor nem vonják kétségbe a rendszer hitelét.

(8) A lisszaboni menetrend keretében a Közösség és a tagállamok elkötelezték magukat, hogy javítják az Európában üzleti tevékenységet folytató vállalkozások versenyképességét. A páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról szóló, 2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (IDABC) (3) szerint a Bizottságnak és a tagállamoknak hatékony, eredményes és interoperábilis információs és kommunikációs rendszert kell létrehozniuk a közigazgatási szervek és a Közösség állampolgárai közötti információáramlás érdekében.

(9) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szabályozza a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmét, amely irányelv teljes mértékben alkalmazandó a személyes adatok e rendelet alkalmazása során történő feldolgozására, különös tekintettel az engedélyekben feltüntetett személyes adatok feldolgozására.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, irányításával és kereskedelmével (FLEGT) foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet létrehozza a 2173/2005/EK rendelet 5. cikkében előírt fatermékekre vonatkozó behozatal rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

A 2173/2005/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "szállítmány": a 2173/2005/EK rendelet II. és III. mellékletében felsorolt, FLEGT-engedéllyel rendelkező fatermékmennyiség, amelyet egy partnerországból adott fel egy feladó vagy szállító, és szabad forgalomba bocsátását kérték a vámhivataltól;

2. "elektronikus engedély": digitális formátumú FLEGT-engedély, amely elektronikusan benyújtható vagy feldolgozható, és amely tartalmazza a mellékletben felsorolt mezők által meghatározott összes információt;

3. "papíralapú engedély": olyan FLEGT-engedély, amely megegyezik a mellékletben meghatározott formanyomtatvánnyal;

4. "illetékes hatóság(ok)": a tagállamok által a FLEGT-engedélyek beérkezésére, elfogadására és ellenőrzésére kijelölt hatóság(ok).

II. FEJEZET

A FLEGT-ENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

3. cikk

(1) A FLEGT-engedély (a továbbiakban: engedély) papíralapú vagy elektronikus engedély lehet.

(2) A Bizottság az egyes partnerországok által jóváhagyott engedélyek mintapéldányát vagy technikai előírásait eljuttatja az összes tagállam illetékes hatóságainak és vámhatóságainak.

4. cikk

Az engedély használata az áruk Közösségen belüli szabad áramlásával kapcsolatos egyéb formai követelmények sérelme nélkül történik.

5. cikk

Annak a tagállamnak az illetékes hatóságai vagy vámhatóságai, amelyben a szállítmányt szabadon forgalomba bocsáthatónak nyilvánították, megkövetelhetik, hogy az engedélyt fordítsák le az adott tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére.

Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket az importőr viseli.

III. FEJEZET

ELFOGADÁS ÉS ELLENŐRZÉS

6. cikk

(1) Az engedélyt annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz kell benyújtani, amelyben az engedéllyel rendelkező szállítmányt szabadon forgalomba bocsáthatónak nyilvánították.

(2) Az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok az alkalmazandó nemzeti eljárásoknak megfelelően az engedély elfogadása esetén azonnal értesítik a vámhatóságokat.

(3) Az engedély érvénytelennek tekintendő, ha azt az engedélyben feltüntetett érvényességi idő dátuma után nyújtják be.

(4) A szállítmány megérkezése előtt benyújtott engedély elfogadható, ha az engedély megfelel a 7. cikkben meghatározott összes követelménynek, és nincs szükség a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően további ellenőrzésre.

(5) Amennyiben szükségesnek ítélik az engedély vagy a szállítmány további ellenőrzését a 9. és 10. cikknek megfelelően, az engedély csak a további ellenőrzés pozitív kimenetelű lezárása után fogadható el.

7. cikk

(1) A papír alapú engedélyeknek meg kell egyezniük az engedély mintapéldányával.

(2) A papír alapú és az elektronikus engedélyeknek egyaránt tartalmazniuk kell a mellékletben felsorolt információkat, a mellékletben található útmutatónak megfelelően.

8. cikk

(1) Az engedélyben foglalt adatok törlése vagy módosítása csak akkor fogadható el, ha az engedélyező hatóság jóváhagyja ezeket a törléseket vagy módosításokat.

(2) Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása csak akkor fogadható el, ha az engedélyező hatóság jóváhagyja ezt a hosszabbítást.

(3) Az engedély másodpéldánya vagy pótengedély csak akkor fogadható el, ha azt az engedélyező hatóság bocsátotta ki és hagyta jóvá.

(4) Az engedély nem fogadható el, ha - szükség szerint a 9. cikk szerinti további információk megadását vagy a 10. cikk szerinti további vizsgálatot követően - megállapításra kerül, hogy az engedély nem felel meg a szállítmánynak.

9. cikk

Amennyiben nem egyértelmű, hogy egy engedély, annak másodpéldánya vagy pótengedély elfogadható-e, az illetékes hatóság további információt kérhet a partnerország engedélyező hatóságától.

A kérdéses engedély, másodpéldány vagy pótengedély másolata továbbítható a kérelemmel együtt.

10. cikk

(1) Amennyiben szükségesnek találják a szállítmány további vizsgálatát, mielőtt az illetékes hatóságok döntenek az engedély elfogadásáról, ellenőrzésekre kerülhet sor annak megállapítására, hogy a kérdéses szállítmány megfelel-e az engedélyben feltüntetett információknak. Adott esetben ellenőrizhető az is, hogy a szállítmány megfelel-e az adott engedélyről az engedélyező hatóság nyilvántartásában tárolt példányban szereplő adatoknak.

(2) Amennyiben a szabadon forgalomba bocsátásra szánt szállítmány fatermékeinek térfogata vagy súlya nem tér el 10 %-nál nagyobb mértékben a vonatkozó engedélyben feltüntetett térfogattól vagy súlytól, úgy kell tekinteni, hogy a szállítmány megfelel az engedélyben megadott térfogatra vagy súlyra vonatkozó információnak.

11. cikk

(1) Azon egységes vámokmány 44. mezőjében, amelyben vámnyilatkozatot tesznek a fatermékek szabad forgalomba bocsátásáról, fel kell tüntetni a fatermékekre vonatkozó engedély számát.

Amennyiben a vámnyilatkozatot adatfeldolgozási módszer segítségével állították elő, a hivatkozást a megfelelő mezőben kell feltüntetni.

(2) A fatermékek csak akkor bocsáthatók szabadon forgalomba, amikor lezárult a 6. cikk (2) bekezdésében leírt eljárás.

12. cikk

Amennyiben nem a vámhatóságok az illetékes hatóságok, a tagállamok az illetékes hatóságok meghatározott feladatait átruházhatják a vámhatóságokra.

A Bizottságot erről értesíteni kell.

13. cikk

Az ebben a fejezetben leírt eljárásokat az illetékes hatóságok és a vámhatóságok közti együttműködésben kell végrehajtani.

IV. FEJEZET

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK

14. cikk

(1) A tagállamok használhatnak elektronikus rendszereket az engedélyekben szereplő adatok egymás közti cseréjére és rögzítésére.

(2) Az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszereknek lehetővé kell tenniük a tagállamok illetékes hatóságai és vámhatóságai közötti, valamint az egyrészt a tagállamok illetékes hatóságai és vámhatóságai, és másrészt a Bizottság vagy a partnerországok engedélyező hatóságai közti adatcserét.

(3) A tagállamok az elektronikus rendszer kialakításakor szem előtt tartják a komplementaritás, a kompatibilitás és az interoperabilitás elveit. Figyelembe veszik a Bizottság útmutatását.

15. cikk

A 13. cikk (1) bekezdésében említett elektronikus rendszerek többek között a következőkre terjedhetnek ki:

a) az engedélyekben szereplő adatok fogadási és rögzítési eljárására;

b) az engedélyekben szereplő adatok cseréjére;

c) az engedélyekben szereplő adatok tárolásának módjára.

V. FEJEZET

ADATVÉDELEM

16. cikk

Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti az egyéneknek a közösségi és nemzeti jog szerinti védelmi szintjét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában, különösen nem változtatja meg a 95/46/EK irányelv szerinti jogokat és kötelezettségeket. Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmét különösen az engedélyekben foglalt személyes adatok nyilvánosságra hozatalának vagy közlésének vonatkozásában kell biztosítani.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet attól a naptól kezdve alkalmazandó, amelyiktől a 2173/2005/EK rendeletnek a 10. cikkével összhangban elfogadott, I. mellékletét érintő első módosítása alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 17-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 347., 2005.12.30., 1. o.

(2) COM(2003) 251 végleges.

(3) HL L 144., 2004.4.30., 65. o.

(4) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott formanyomtatvány

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1024&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék