32005R2173[1]

A Tanács 2173/2005/EK rendelete ( 2005. december 20. ) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról

A TANÁCS 2173/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1) Ez a rendelet létrehozza a bizonyos fatermékek behozatalára vonatkozó közösségi szabályokat a FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtásának céljából.

(2) Az engedélyezési rendszer végrehajtására a fakitermelő országokkal kötött partnerségi megállapodásokon keresztül kerül sor.

(3) Ez a rendelet a II. és III. mellékletben meghatározott, az I. mellékletben felsorolt partnerországokból származó fatermékek behozatalára vonatkozik.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszer" (a továbbiakban: FLEGT engedélyezési rendszer): a partnerországokból származó és a Közösségbe irányuló fatermékkivitelre vonatkozó engedélyek kiadása és a rendszer végrehajtása a Közösségben, különösen a határellenőrzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések tekintetében;

2. "partnerország": az I. mellékletben felsorolt, FLEGT partnerségi megállapodást kötő állam vagy regionális szervezet;

3. "partnerségi megállapodás": a Közösség és valamely partnerország közötti olyan megállapodás, amelyben a Közösség és a partnerország kötelezettséget vállal a FLEGT cselekvési terv támogatását szolgáló együttműködésre és a FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtására;

4. "regionális szervezet": az I. mellékletben felsorolt olyan független államokból álló szervezet, amelyek hatáskört ruháztak át az adott szervezetre, felruházva azt a partnerségi megállapodás nevükben történő megkötésének a hatáskörével a FLEGT engedélyezési rendszer által szabályozott ügyek tekintetében;

5. "FLEGT-engedély": szabványos formátumú, hamisíthatatlan, ellenőrzésre alkalmas dokumentum, amelyet a szállítmány vagy a piaci szereplő alapján állítottak ki, és amely bizonyítja, hogy a szállítmány megfelel a FLEGT engedélyezési rendszer követelményeinek, és amelyet a partnerország engedélyező hatósága megfelelő módon adott ki és érvényesített. Az engedélyek kiadására, nyilvántartására és az azokkal kapcsolatos tájékoztatásra szolgáló rendszerek - adott esetben - lehetnek papír- vagy elektronikus alapúak;

6. "piaci szereplő": a fatermékekkel kapcsolatos erdészeti tevékenységben, feldolgozásban vagy kereskedelemben részt vevő magán- vagy közszereplő;

7. "engedélyező hatóság(ok)": a partnerország által a FLEGT-engedélyek kiadására és érvényesítésére kijelölt hatóság(ok);

8. "illetékes hatóság(ok)": a tagállamok által a FLEGT-engedélyek ellenőrzésére kijelölt hatóság(ok);

9. "fatermékek": a II. és III. mellékletben meghatározott azon termékek, amelyek esetében a FLEGT engedélyezési rendszert alkalmazni kell, és amelyek a Közösségbe történő behozatalkor nem minősülnek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 1. cikke 6. pontjában meghatározottak szerinti "nem kereskedelmi jellegű áru"-nak;

10. "legálisan előállított fatermékek": legálisan kitermelt hazai faanyagból vagy valamely partnerországból - a partnerország által meghatározott és a vonatkozó partnerségi megállapodásban megállapított nemzeti jogszabályokkal összhangban - jogszerűen behozott faanyagból készült fatermékek;

11. "behozatal": fatermékek szabad forgalomba bocsátása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) 79. cikke értelmében;

12. "szállítmány": fatermékszállítmány;

13. "kivitel": fatermékek távozása vagy kiszállítása a partnerországok földrajzi területének bármely részéről a Közösségbe;

14. "harmadik fél által végzett monitoring": olyan rendszer, amelyen keresztül a partnerország kormányzati hatóságaitól és erdészeti, valamint faipari ágazatától független szervezet figyelemmel kíséri a FLEGT engedélyezési rendszer működését, és arról jelentést készít.

II. FEJEZET

FLEGT ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER

3. cikk

(1) A FLEGT engedélyezési rendszert kizárólag a partnerországokból történő behozatalra kell alkalmazni.

(2) Minden egyes partnerségi megállapodásban meg kell határozni a vállalt kötelezettségek végrehajtásának megállapodás szerinti ütemtervét.

4. cikk

(1) A partnerországokból kivitt fatermék Közösségbe irányuló behozatalára kizárólag akkor kerülhet sor, ha a szállítmány FLEGT-engedéllyel rendelkezik.

(2) Az érintett fatermékek jogszerűségének biztosítása érdekében a Bizottság értékeli és végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén jóváhagyja azokat a már létező rendszereket, amelyek garantálják a partnerországokból kivitt fatermékek jogszerűségét és megbízható nyomon követését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság által jóváhagyott rendszerek képezhetik a FLEGT-engedély kiadásának alapját.

(3) A 338/97/EK tanácsi rendelet ( 3 ) A., B. és C. mellékletében felsorolt fajtákból készült fatermékek mentesülnek az e cikk (1) bekezdésében megállapított követelmény alól.

A Bizottság a piaci fejleményekre és az ezen rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatokra figyelemmel felülvizsgálja ezt a mentességet, megállapításairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.

5. cikk

(1) A szállítmányra vonatkozó FLEGT-engedélyt - minden egyes szállítmány esetében - a szállítmány Közösségben való szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vámáru-nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok nyilvántartást vezetnek - elektronikus vagy papír formában - a FLEGT-engedély eredeti példányáról a vonatkozó vámáru-nyilatkozattal együtt.

Fatermékeket a FLEGT-engedéllyel rendelkező piaci szereplő az általa birtokolt engedély érvényességének időtartama alatt hozhat be.

(2) Az illetékes hatóságok a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt személyek vagy testületek számára hozzáférhetővé teszik a vonatkozó dokumentumokat és adatokat abban az esetben, ha olyan problémák merülnek fel, amelyek hátrányosan érintik a FLEGT engedélyezési rendszer működésének hatékonyságát.

(3) Az illetékes hatóságok a partnerország által kijelölt, a FLEGT engedélyezési rendszer harmadik fél általi monitoringjáért felelős személyek vagy testületek számára hozzáférhetővé teszik a vonatkozó dokumentumokat és adatokat, azzal a kivétellel, hogy az illetékes hatóságok nem kötelesek olyan információkat átadni, amelyek közlése a nemzeti joguk értelmében nem megengedett.

(4) Az illetékes hatóságok kockázatalapú megközelítést alkalmazva határoznak arról, hogy szükség van-e a szállítmányok további ellenőrzésére.

(5) Az engedély érvényességére vonatkozó kétség esetén az illetékes hatóságok - a kiviteli partnerországgal kötött partnerségi megállapodásban meghatározottak szerint - kérhetik az engedélyező hatóságoktól az engedély kiegészítő ellenőrzését és a kérdés további tisztázását.

(6) A tagállamok díjakat szedhetnek az illetékes hatóságok által az e cikk szerinti ellenőrzési célokra végrehajtott hivatalos intézkedéseik következtében felmerülő szükséges költségek fedezésére.

(7) A vámhatóságok felfüggeszthetik a fatermékek forgalomba bocsátását vagy lefoglalhatják azokat, amennyiben megalapozottan feltételezik, hogy az engedély esetleg nem érvényes. Az ellenőrzés végrehajtása során felmerült költségeket az importőr viseli, kivéve ha az érintett tagállam másként határoz.

(8) Minden egyes tagállam megállapítja az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(9) E cikk végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság - végrehajtási jogi aktusok révén - elfogadja az eljárási szabályokat és az egységes dokumentumformátumokat, ideértve utóbbiak lehetséges változatait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

(1) Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltétel nem teljesül, akkor a hatályos nemzeti jogszabályok szerint járnak el.

(2) A tagállamok minden olyan információról értesítik a Bizottságot, amely arra utal, hogy e rendelet rendelkezéseit kijátsszák vagy kijátszották.

7. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtása, valamint a Bizottsággal való kapcsolattartás tekintetében illetékes hatóságokat.

(2) A Bizottság a tagállamok valamennyi illetékes hatósága részére átadja a partnerországok által kijelölt engedélyező hatóságok nevét és egyéb vonatkozó adatait, az engedély jogszerű kiadását tanúsító bélyegzők és aláírások hitelesített mintáit, valamint az engedélyekkel kapcsolatban kapott bármely egyéb vonatkozó információt.

8. cikk

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a megelőző év januárjától decemberéig tartó időszakra vonatkozó éves jelentést kötelesek benyújtani, amely a következőket tartalmazza:

a) a FLEGT engedélyezési rendszer szerint a tagállamba behozott fatermékek mennyiségei a II. és III. mellékletben megadott HR-vámtarifaszámok szerint és partnerországonként;

b) a kapott FLEGT-engedélyek száma a II. és III. mellékletben megadott HR-vámtarifaszámok szerint és partnerországonként;

c) azon esetek száma és az érintett fatermékek mennyisége, amelyekben a 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazására került sor.

(2) E jelentés formátumát - a FLEGT engedélyezési rendszer működése monitoringjának megkönnyítése érdekében - a Bizottság határozza meg.

(3) A Bizottság minden év június 30-ig éves összegző jelentést készít a tagállamok által a megelőző naptári év tekintetében benyújtott információk alapján, és ezt a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 4 ) összhangban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Két évvel az első partnerségi megállapodás hatálybalépését követően a Bizottság jelentést nyújt be a Tanács részére e rendelet végrehajtásáról, amelynek alapját elsősorban a 8. cikk (3) bekezdésében említett összegző jelentések és a partnerségi megállapodások felülvizsgálatai képezik. Ezt a jelentést - adott esetben - a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok is kiegészítik.

10. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a partnerországok és az általuk kijelölt engedélyező hatóságok I. mellékletben található felsorolásának módosítására vonatkozóan.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a FLEGT engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó fatermékeknek a II. mellékletben található felsorolásának módosítására vonatkozóan. E módosítások elfogadása során a Bizottság figyelembe veszi a FLEGT partnerségi megállapodások végrehajtását. Az ilyen módosítások magukban foglalják a vámtarifaszámokat a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer I. mellékletének aktuális változatában szereplő négy számjegyű vámtarifaszám vagy hat számjegyű vámtarifa-alszám szintjén.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a FLEGT engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó fatermékeknek a III. mellékletben található felsorolásának módosítására vonatkozóan. E módosítások elfogadása során a Bizottság figyelembe veszi a FLEGT partnerségi megállapodások végrehajtását. Az ilyen módosítások magukban foglalják a vámtarifaszámokat a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer I. mellékletének aktuális változatában szereplő négy számjegyű vámtarifaszám vagy hat számjegyű vámtarifa-alszám szintjén, és azokat kizárólag a III. mellékletben megjelölt partnerországok vonatkozásában kell alkalmazni.

11. cikk

(1) A Bizottságot az erdészeti jogszabályok végrehajtásával, erdészeti irányítással és erdészeti termékek kereskedelmével foglalkozó bizottság (FLEGT-bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. június 30-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A PARTNERORSZÁGOK ÉS AZ ÁLTALUK KIJELÖLT ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁGOK

PartnerországKijelölt engedélyező hatóság
INDONÉZ KÖZTÁRSASÁGEngedélyinformációs Egység (Licence Information Unit – LIU) (1)Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium (Ministry of Environment and Forestry)Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2Jln. Gatot Subroto – SenayanJakarta – Pusat – Indonézia – 10270Telefon: +62 21 5730268/269Telefax: +62 21 5737093E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com
(1) Az önkéntes partnerségi megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése alapján Indonézia létrehozta azt az engedélyinformációs egységet, amely kapcsolattartó pontként szolgál az EU tagállamainak illetékes hatóságai és az indonéziai engedélyező hatóságok közötti kommunikációban. Az egység információkezelő hivatalként jár el, és ellenőrzi a jogszerűséget igazoló dokumentumok kiállítására és a FLEGT-engedélyek kiadására vonatkozó információkat. Emellett felelős a faanyagokra vonatkozó indonéz jogszerűség-igazolási rendszerrel (TLAS) kapcsolatos általános információcseréért, továbbá fogadja és tárolja a jogszerűséget igazoló dokumentumok kiállítására és a FLEGT-engedélyek kiadására vonatkozó lényeges információkat és adatokat. Az egység mindemellett a kereskedelmi partnerek illetékes hatóságaitól és az érdekeltektől érkező megkeresésekre is válaszol. Egyes olyan igazoló szervek, amelyeket az Indonéz Nemzeti Akkreditáló Testület (KAN) megfelelőségértékelő testületként akkreditált, az indonéziai erdészeti és környezetvédelmi minisztérium felhatalmazása alapján és felügyelete alatt engedélyező hatóságként is eljárnak. Az ilyen felhatalmazással rendelkező engedélyező hatóságok naprakész jegyzéke beszerezhető a Engedélyinformációs Egységnél, és megtekinthető a következő internetcímen: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk

II. MELLÉKLET

Fatermékek, amelyek tekintetében a FLEGT engedélyezési rendszer valamennyi partnerország vonatkozásában alkalmazandó

HR-vámtarifaszámLeírás
4403Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is.
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa.
4407Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.
4408Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban.
4412Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru.

III. MELLÉKLET

Fatermékek, amelyek tekintetében a FLEGT engedélyezési rendszer kizárólag a megjelölt partnerország vonatkozásában alkalmazandó

PartnerországHR-vámtarifaszámLeírás
INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG44. ÁRUCSOPORT
Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
4401 21– Faforgács vagy hasonló részek – – tűlevelű fából
ex 4401 22– Faforgács vagy hasonló részek – – más fából (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
4403Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is. (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (1) [a továbbiakban: EU–Indonézia ÖPM] 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
ex 4404 10Faháncs és hasonló – tűlevelű fából
ex 4404 20Faháncs és hasonló – nem tűlevelű fából – – Faháncs
ex 4404Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, amely sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél vagy hasonlók készítésére alkalmas. (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az EU–Indonézia ÖPM 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa. (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az EU–Indonézia ÖPM 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
ex 4407Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva
ex 4407Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, nem gyalulva, nem csiszolva vagy nem végillesztéssel összeállítva. (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az EU–Indonézia ÖPM 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban
4408 10– Tűlevelű fából
4408 31Dark red meranti, light red meranti és meranti bakau
4408 39Más dark red meranti, light red meranti és meranti bakau, a tűlevelű fából készült kivételével
ex 4408 90Más, a tűlevelű fából és az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzések 2. pontjában meghatározott trópusi fából készült kivételével (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4409 10– Tűlevelű fából
ex 4409 29– Nem tűlevelű fából – más (nem rotangnádból)
Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is
ex 4410 11– Fából – – Forgácslemez (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4410 12– Fából – – Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4410 19– Fából – – Más (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4411Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
4412 31– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm – – Legalább egy, az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzések 2. pontjában meghatározott trópusi fa külső réteggel (színoldal)
4412 32– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm – – Más, legalább egy, nem tűlevelű fa külső réteggel (színoldal)
4412 39– Kizárólag olyan fa furnérlapokból (a bambusznád kivételével) előállított más rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm – – Más
ex 4412 94– Más – – Enyvezett bútorlap, léc- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap (nem rotangnádból)
ex 4412 99– Más – – Más – – – Barecore (összeragasztott fahulladék) (nem rotangnádból) és – – – Más (nem rotangnádból)
ex 4413Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4414Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4416Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4417Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, vagy kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4418Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4419Asztali és konyhai cikkek fából (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló cikkek fából
ex 4420 90– Más – – Fa hasáb vagy szögletesre alakított hasáb formájában, egyszerű felületmegmunkálással, faragva, finoman metszve vagy festve, jelentős hozzáadott érték és jelentős alakváltoztatás nélkül (HR ex 4420 90 90 00 Indonéziában). (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az EU–Indonézia ÖPM 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
Más faáru
ex 4421 90– Más – – Gyufaszál (nem bambusznádból vagy rotangnádból) és – – Más – – – Fa burkolólap (nem bambusznádból vagy rotangnádból)
ex 4421 90– Más – – Más – – – Fa hasáb vagy szögletesre alakított hasáb formájában, egyszerű felületmegmunkálással, faragva, finoman metszve vagy festve, jelentős hozzáadott érték és jelentős alakváltoztatás nélkül (HR ex 4421 90 99 00 Indonéziában). (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az EU–Indonézia ÖPM 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
47. ÁRUCSOPORT
Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton
4701Mechanikai úton előállított facsiszolat
4702Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag
4703Kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
4704Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
4705Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag
48. ÁRUCSOPORT (2)
ex 4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4803Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4804Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4805Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4806Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír), és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4807Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4808Hullámpapír és -karton (ragasztott sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4809Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló vagy átíró papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4810Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803 , 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4812Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4813Cigarettapapír, kiszabva vagy könyvecske vagy szivarkahüvely alakban is (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4814Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4816Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4817Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4818Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4821Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4822Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból, perforálva vagy merevítve is (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
ex 4823Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből (nem fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból)
94. ÁRUCSOPORT
Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek alkatrészei
9401 61– Más favázas ülőbútor – – Kárpitozott
9401 69– Más favázas ülőbútor – – Más
Más bútor és alkatrészei
9403 30– Hivatali fabútor
9403 40– Fa konyhabútor
9403 50– Fa hálószobabútor
9403 60– Más fabútor
ex 9403 90– Alkatrész – – Más (HR 9403 90 90 Indonéziában)
Előre gyártott épület
ex 9406 00– Más előre gyártott épület – – Fából (HR 9406 00 92 Indonéziában)
97. ÁRUCSOPORT
Eredeti metszet, nyomat és litográfia (kőnyomat)
ex 9702 00Fa hasáb vagy szögletesre alakított hasáb formájában, egyszerű felületmegmunkálással, faragva, finoman metszve vagy festve, jelentős hozzáadott érték és jelentős alakváltoztatás nélkül (HR ex 9702 00 00 Indonéziában). (Az indonéziai jog tiltja a kivitelét. Az EU–Indonézia ÖPM 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az e HR-kód alá tartozó termékekre nem állítható ki FLEGT-engedély, és így ezek a termékek nem hozhatók be az Unióba.)
(1) HL L 150., 2014.5.20., 252. o.
(2) A fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagból származó papírtermékekhez csatolni kell az Indonéz Ipari Minisztérium hivatalos levelét, amely igazolja a fától eltérő vagy újrafeldolgozott anyagok használatát. Ezekre a termékekre nem kell kiadni FLEGT-engedélyt.

( 1 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

( 3 ) A Tanács 1996. december 9-i 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.).

( 4 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2173 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2173&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R2173-20161115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R2173-20161115&locale=hu

Tartalomjegyzék