32005R1048[1]

A Bizottság 1048/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1048/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

(1)

A 2032/2003/EK bizottsági rendelet ( 2 ) 4. cikke megállapítja, hogy a hatálybalépés napjától kezdődően az említett rendelet I. mellékletében fel nem sorolt létező hatóanyagok úgy tekintendők, mint amelyek nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt. Következésképpen, a továbbiakban csak akkor lehet forgalomba hozni az I. mellékletben fel nem sorolt hatóanyagokat tartalmazó biocid termékeket, ha a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezték azok felvételét az említett irányelv I. vagy IA. mellékletébe, és az említett irányelv 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban ideiglenes engedélyt kaptak. A tagállamok azonban kimutattak néhány olyan hatóanyagot, amelyeket az 1896/2000/EK ( 3 ) és az 1687/2002/EK ( 4 ) bizottsági rendeletben megállapított határidő előtt nem azonosítottak vagy jelentettek be annak ellenére, hogy bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy azokat a 2000. május 14. előtt forgalomba hozott biocid termékek tartalmazták. Ezek közül néhány hatóanyag társadalmi-gazdasági szempontból vagy a közegészségügy védelme tekintetében nagy jelentőséggel bír. Ezért helyénvaló egy újabb jegyzéket készíteni azokról a hatóanyagokról, amelyek forgalmazását 2006. szeptember 1-jéig még célszerű engedélyezni.

(2)

A 2032/2003/EK rendelet II. mellékletében nem szereplő bizonyos hatóanyagok olyan felhasználási célokat szolgálnak, amelyek tekintetében a tagállamok bizonyítékokkal támasztják alá, hogy azok egészségügyi és biztonsági okokból, valamint a kulturális örökség védelme szempontjából alapvető fontosságúak, illetve felhasználásuk a technológiailag és gazdaságilag megvalósítható más lehetőségek vagy a környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok hiányában rendkívül fontos a társadalom működéséhez. Ezért szükség van az ilyen hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalmazási idejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmezési rendszer bevezetésére. A tagállamok által kérelmezett határidő-meghosszabbítást csak akkor lehet jóváhagyni, ha a kérelem megalapozott, a további felhasználás nem aggályos az emberi egészség és a környezet szempontjából, valamint ha szükség esetén alternatív megoldásokat dolgoznak ki. A határidő meghosszabbítását legfeljebb 2010. május 14-ig lehet engedélyezni.

(3)

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban legkésőbb 2006. szeptember 1-jén be kell szüntetni az olyan hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalát, amelyeket nem jelentettek be vagy nem a megfelelő terméktípusnál jelentették be. Tehát most már a gazdasági szereplők érdeke, hogy bizonyos, eddig be nem jelentett hatóanyagoknak vagy hatóanyag/terméktípus kombinációknak a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe való felvételéhez elkészítsék a teljes dossziét. Ezért lehetőséget kell biztosítani az ilyen hatóanyagokat tartalmazó biocid termékeknek az érintett terméktípusban való forgalmazási határidejének meghosszabbítására azzal a feltétellel, hogy az érdekelt gazdasági szereplők 2006. szeptember 1. előtt kellő időben benyújtják a teljes dossziékat. Amennyiben elfogadják ezeket a dossziékat, az említett termékeknek az érintett terméktípusban való forgalmazása határidejének meghosszabbítását a teljes dosszié értékelésének befejezéséig engedélyezni kell, amelyet az érintett terméktípus tekintetében bejelentett hatóanyag értékelésével párhuzamosan kell elvégezni.

(4)

Az értékelési feladatokat fel kell osztani a tagállamok illetékes hatóságai között. A 2032/2003/EK rendelet V. melléklete azonban csak bizonyos hatóanyag/terméktípus kombinációk tekintetében jelöli ki a referens tagállamokat. Ezért a fennmaradó terméktípusok tekintetében ki kell jelölni a referens tagállamokat, figyelembe véve azt is, hogy 2004. május 1-jén új tagállamok csatlakoztak. Az illetékes hatóságok jegyzékét ezért ennek megfelelően módosítani is kell.

(5)

A gazdasági szereplők jelezték érdekeltségüket azzal kapcsolatban, hogy azokban az esetekben, ahol egy adott hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában valamennyi résztvevő visszalépett vagy nem volt képes eleget tenni kötelezettségvállalásának, átvállalják e résztvevők szerepét azt követően, hogy ezeket az eseteket a Bizottság közzétette. Erre három hatóanyag esetében került sor, ezért helyénvaló egy külön mellékletben felsorolni ezeket a hatóanyagokat, valamint a kijelölt referens tagállamokat és a teljes dosszié új benyújtási határidejét.

(6)

Számos bejelentett létező hatóanyag/terméktípus kombináció - különösen a 8. és a 14. terméktípusok - vonatkozásában valamennyi résztvevő visszalépett vagy nem tudott eleget tenni kötelezettségvállalásának, és sem másik gazdasági szereplő, sem másik tagállam nem jelentkezett a résztvevők szerepének átvállalására a megadott határidőn belül. Ezenkívül azt követően, hogy az illetékes hatóságok és a Bizottság legutóbb a 98/8/EK irányelv V. mellékletének megfelelően bizonyos tejhigiénés termékeket biocid termékként a 3. termékcsoportba soroltak be, helyénvaló az említett tejhigiénés termékekben használt azon hatóanyagokat felvenni a II. mellékletbe, amelyek tekintetében a gyártók, a formázók vagy a szervezetek - úgy gondolván, hogy azokra a 98/8/EK irányelv nem vonatkozik - az 1896/2000/EK és az 1687/2002/EK rendeletben megállapított határidő előtt nem tettek bejelentést, de azt e rendelet elfogadása előtt pótolják. A 2032/2003/EK rendelet II. és III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az V. melléklet A., B., C. és D. részét, valamint a VI. mellékletet szintén módosítani kell az e rendeletben foglalt rendelkezések fényében.

(7)

A 2032/2003/EK rendelet I. és II. mellékletben felsorolt egyik hatóanyag mellett rossz CAS-szám, egy másiknál pedig hibás közönséges név szerepel. Négy hatóanyag nem szerepel az I. és III. mellékletben annak ellenére, hogy azokat az 1896/2000/EK rendeletben meghatározott határidőn belül azonosították. Ezek esetében helyesbítést kell végrehajtani.

(8)

A 2032/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2032/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"Létező hatóanyagok"

2. A 3. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A VII. melléklet azon hatóanyagok jegyzékét tartalmazza, amelyeket nem azonosítottak vagy nem jelentettek be az 1896/2000/EK és az 1687/2002/EK rendeletben megállapított határidőn belül annak ellenére, hogy azokat 2000. május 14. előtt hatóanyagként bizonyítottan forgalmazták biocid termékekben."

3. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A III. és a VII. mellékletben felsorolt hatóanyagokat a felülvizsgálati program keretében nem veszik fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe."

b) A (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 98/8/EK irányelv 8. cikkének sérelme nélkül 2006. szeptember 1. az az időpont, amelytől kezdődően a tagállamok a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban törlik a meglévő engedélyeket vagy regisztrációkat azon biocid termékek vonatkozásában, amelyek a III. és a VII. mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazzák, valamint biztosítják, hogy az ilyen biocid termékek nem kerülnek forgalomba a területükön."

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"E rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően az I. vagy a VII. mellékletben fel nem sorolt hatóanyagok úgy tekintendők, mint amelyek nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt."

4. A rendelet a következő 4a. és 4b. cikkel egészül ki:

"4a. cikk

Nem helyettesíthető felhasználás

(1) A tagállamok kérelmezhetik a Bizottságtól a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított időszak meghosszabbítását abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy számukra a III. vagy VII. mellékletben felsorolt hatóanyagok egészségügyi vagy biztonsági okokból, illetőleg a kulturális örökség védelme tekintetében alapvető fontosságúak vagy rendkívül fontosak a társadalom működéséhez, és amennyiben nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható más lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok.

A kérelemhez írásos indokolást kell csatolni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmeket a Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz, valamint azokhoz elektronikus formában nyilvános hozzáférést biztosít.

A tagállamoknak, illetve bármely személynek a kérelem kézhezvételét követően 60 nap áll rendelkezésére, hogy észrevételeit írásban benyújtsa a Bizottsághoz.

(3) A beérkezett észrevételeket figyelembe véve a Bizottság a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban a hatóanyagnak a kérelmező tagállam piacán való forgalomba hozatala tekintetében az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésében megállapított időszakot legfeljebb 2010. május 14-ig meghosszabbíthatja, amennyiben az érintett tagállam:

a) biztosítja, hogy a további felhasználásra kizárólag azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a hatóanyagot tartalmazó termékeket a szándékolt nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezik;

b) megállapítja, hogy az összes rendelkezésre álló információt figyelembe véve ésszerűen feltételezhető, hogy a további felhasználás nincs elfogadhatatlan hatással az emberi egészségre, az állatokra és a környezetre;

c) engedélyezés esetén meghozza a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket;

d) biztosítja, hogy a 2006. szeptember 1. után forgalomban maradó biocid termékeket új címkével látják el, amely e bekezdésnek megfelelően igazodik a tagállamok által megállapított felhasználási feltételekhez; és

e) biztosítja, hogy adott esetben az engedélyek birtokosai vagy az érintett tagállamok törekednek az adott felhasználás tekintetében más megoldási lehetőségek felkutatására, vagy a 98/8/EK irányelv 11. cikkében megállapított eljárással összhangban benyújtandó dokumentációt (dossziét) legkésőbb 2008. május 14-ig elkészítik.

(4) Az érintett tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot a (3) bekezdés alkalmazásáról és különösen az e) pont alapján hozott intézkedésekről.

(5) A tagállamok bármikor felülvizsgálhatják azon biocid termékekre kiadott engedélyeket, amelyek forgalombahozatali idejét a (3) bekezdéssel összhangban meghosszabbították. Amennyiben bármilyen ok miatt feltételezhető, hogy az említett bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feltételek közül valamelyik nem teljesül, az érintett tagállamok indokolatlan késedelem nélkül megfelelő intézkedésekkel orvosolják a helyzetet vagy - amennyiben erre nincs mód - visszavonják az érintett biocid termékekre kiadott engedélyeket.

4b. cikk

A forgalombahozatali határidő meghosszabbítása

(1) A gyártók, a formázók, a szervezetek vagy más személyek a 4. cikk (2) bekezdésében említett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalára az említett bekezdésben megállapított időszak meghosszabbítását az egyes érintett hatóanyag- és terméktípus-kombinációkra vonatkozó és a IV. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő teljes dossziéknak valamely tagállam illetékes hatóságához legkésőbb 2006. március 1-jéig történő benyújtásával kérelmezhetik.

(2) A kérelmet átvevő tagállam megvizsgálja, hogy az (1) bekezdésben említett dossziét teljesnek lehet-e elfogadni a 9. cikk (1)-(4) bekezdésével összhangban.

Amennyiben a dossziét teljesnek fogadják el, a hatóanyag/terméktípus kombinációt fel kell venni a II. és az V. mellékletbe, illetve adott esetben törölni kell a III. vagy a VII. mellékletből.

(3) A 8. és 14. terméktípustól eltérő terméktípusok tekintetében a dossziék értékelését az V. mellékletben meghatározott módon ugyanazon terméktípusban felhasznált egyéb hatóanyagokra vonatkozó dossziék értékelésével egyidejűleg kell megkezdeni."

5. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés a következő harmadik és negyedik albekezdéssel egészül ki:

"A II. mellékletben felsorolt létező hatóanyagoknak az 1-6. és a 13. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet C. része határozza meg. A II. mellékletben felsorolt létező hatóanyagoknak a 7., 9-12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet D. része határozza meg."

b) A (4) bekezdésben a "2003. július 1-jei" időpont helyébe "2005. március 1-jei" időpont lép.

6. A 7. cikk a következő harmadik bekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben azonban valamely tagállam kizárólag elektronikus formában tart igényt a dossziékra, vagy azt több példányban is szeretné megkapni, tájékoztatnia kell a Bizottságot, amely elektronikus formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezt az információt. Amennyiben a tagállam a későbbiekben másképp határoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a Bizottságot, és a Bizottság ennek megfelelően frissíti a nyilvánosan hozzáférhetővé tett információt."

7. A 8. cikk (4) bekezdése a következő negyedik albekezdéssel egészül ki:

"Az érintett hatóanyagok, a referens tagállamok és az új időszakok felsorolását a VIII. melléklet tartalmazza. Az V. mellékletet ennek megfelelően frissíteni kell."

8. Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

9. A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

10. A III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

11. Az V. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

12. A VI. melléklet helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

13. A rendelet VII. mellékletként e rendelet VI. mellékletének szövegével egészül ki.

14. A rendelet VIII. mellékletként e rendelet VII. mellékletének szövegével egészül ki.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A "Bacillus sphaericus" hatóanyag CAS-száma helyébe "143447-72-7" lép.

2. Az "1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Tetrametrin" anyagra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin214-619-01166-46-7”

3. A melléklet a következő hatóanyagokkal egészül ki:

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
„Etinil-esztradiol200-342-257-63-6
Levonorgestrel212-349-8797-63-7
Tetra-decil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid61134-95-0
Terpinol8006-39-1”

II. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBA FELVETT LÉTEZŐ HATÓANYAGOK ÉS TERMÉKCSOPORTOK ( 5 )

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-számPT01PT02PT03PT04PT05PT06PT07PT08PT09PT10PT11PT12PT13PT14PT15PT16PT17PT18PT19PT20PT21PT22PT23
Formaldehid200-001-850-00-012345691112131820212223
2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil-éter / Piperonil-butoxid200-076-751-03-61819
Bronopol200-143-052-51-712346791011121322
Difenoxarzin-10-il-oxid200-377-358-36-69
Klór-krezol200-431-659-50-71234691013
Diklorvosz200-547-762-73-718
Etanol200-578-664-17-51234
Hangyasav200-579-164-18-6123456911121318
Benzoesav200-618-265-85-0123461120
Propán-2-ol200-661-767-63-012345691011121819
Szalicilsav200-712-369-72-712346
Propán-1-ol200-746-971-23-81234
Etilén-oxid200-849-975-21-8220
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-521112
Citromsav201-069-177-92-923
Linalool201-134-478-70-619
2-Klór-acetamid201-174-279-07-23679101113
Brómecetsav201-175-879-08-34
Glikolsav201-180-579-14-123412
Perecetsav201-186-879-21-01234561112
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4123461320
Warfarin201-377-681-81-214
Antrakinon201-549-084-65-119
Szimklozén201-782-887-90-123456791112
Klór-xilenol201-793-888-04-0123456
Bifenil-2-ol201-993-590-43-712346791013
Naftalin202-049-591-20-319
Diklorofén202-567-197-23-423467910111213
Triklokarbán202-924-1101-20-2124
Geraniol203-377-1106-24-11819
1,4-Diklór-benzol203-400-5106-46-71819
Glioxál203-474-9107-22-2234612
m-Krezol203-577-9108-39-423
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-112345678910
Glutáraldehid203-856-5111-30-8123456791011121322
Nonánsav203-931-2112-05-0210
Undekán-2-on / Metil-nonil-keton203-937-5112-12-919
N-(2-Etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid204-029-1113-48-418
Propoxur204-043-8114-26-118
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-521112
Klorofén204-385-8120-32-112346
Benzil-benzoát204-402-9120-51-421819
Benzetónium-klorid204-479-9121-54-01
Malation204-497-7121-75-518
Fenitrotion204-524-2122-14-518
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6123467101113
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-51234567920
Oktánsav204-677-5124-07-21819
Szén-dioxid204-696-9124-38-91415181920
Nátrium-dimetil-arzinát204-708-2124-65-218
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4236111213
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-112345691011
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0246910111213
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-123456910111213
Warfarin-nátrium204-929-4129-06-614
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-412346791013
Kaptán205-087-0133-06-26791021
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-36791021
Metil-antranilát205-132-4134-20-319
N, N-Dietil-m-toluamid205-149-7134-62-31922
Tirám205-286-2137-26-82679101112
Zirám205-288-3137-30-426791011121921
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7291112
Metám-nátrium205-293-0137-42-8246911121320
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2291112
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4269111213
Nabam205-547-0142-59-6246910111213
Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-813161819
Tiabendazol205-725-8148-79-826789101112132021
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4279111213
Naled206-098-3300-76-518
Diuron206-354-4330-54-1671021
Diazinon206-373-8333-41-518
Dekánsav206-376-4334-48-51819
Ciánamid206-992-3420-04-2318
2-Hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on207-880-7499-44-510
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-11261120
Dazomet208-576-7533-74-46789101112
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (minden izomer; arány 1: 1:1: 1:1: 1:1: 1) / Alletrin209-542-4584-79-218
Ftálaldehid211-402-2643-79-812346111213
Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid211-986-9731-27-1781021
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-926910111213
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-226111213
Terbutrin212-950-5886-50-07910
Diklofluanid214-118-71085-98-9781021
Réz-tiocianát214-183-11111-67-721
Tetradónium-bromid214-291-91119-97-71
(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin214-619-01166-46-718
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-52691112
Dibór-trioxid215-125-81303-86-28
Cink-szulfid215-251-31314-98-379101821
Réz-oxid215-269-11317-38-08
Diréz-oxid215-270-71317-39-121
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-41278910111318
Nafténsavak, rézsók215-657-01338-02-98
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-41236922
Monolinuron217-129-51746-81-22
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-82679101213
Klórtalonil217-588-11897-45-66791021
Fluometuron218-500-42164-17-26791011121321
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4613
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9123468910111213
Tolnaftát219-266-62398-96-19
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-46791213
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-526791011121322
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4246791011121322
Szulfuril-difluorid220-281-52699-79-8818
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-912345691112
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-012345691112
Klórpirifosz220-864-42921-88-218
Mecetronium-etil-szulfát221-106-53006-10-812
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-86910111222
Triklozán222-182-23380-34-512379
Okt-1-én-3-ol222-226-03391-86-419
Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-Benzolszulfonát222-654-83567-25-718
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-823469111213
Klórfacinon223-003-03691-35-814
Dipirition223-024-53696-28-49
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-02369
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-223467910111213
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3691213
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-423469111213
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-62346910111213
Klórpirifosz-metil227-011-55598-13-018
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1691113
Kumatetralil227-424-05836-29-314
Terbutilazin227-637-95915-41-321112
(R)-p-menta-1,8-dién227-813-55989-27-5121819
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-66791011121322
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-026111213
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-06111213
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-512346789101112131618
Prometrin230-711-37287-19-66791011121321
Ezüst231-131-37440-22-4245911
Réz231-159-67440-50-82451121
Kén-dioxid231-195-27446-09-5124569111213202122
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-91367920
Jód231-442-47553-56-212345679101121
Polivinil-pirrolidon-jódPolimer25655-41-81
Szilikon-dioxid — amorf231-545-47631-86-9316181920
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5124569111213202122
Hidrogén-klorid / Sósav231-595-77647-01-02
Nátrium-klorid231-598-37647-14-55
Nátrium-bromid231-599-97647-15-624679111213
Ortofoszforsav231-633-27664-38-24
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-91234561112
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4124569111213202122
Tetrametrin231-711-67696-12-018
Kálium-permanganát231-760-37722-64-75
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-11234561112
Nitrogén231-783-97727-37-918
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-56111213
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7124569111213202122
Nátrium-klorit231-836-67758-19-22345111220
Réz-szulfát231-847-67758-98-72
Ezüst-nitrát231-853-97761-88-81
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9251112
Dinátrium-peroxo-diszulfát / Nátrium-perszulfát231-892-17775-27-14
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-31234511
Klór231-959-57782-50-52511
Ezüst-klorid232-033-37783-90-612345679101113
Kreozot232-287-58001-58-98
Csontolaj / állati olaj232-294-38001-85-219
Repceolaj232-299-08002-13-918
Piretrinek és Piretroidok232-319-88003-34-71819
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-93451819
Lignin232-682-29005-53-21234679101112131921
Bórsav233-139-210043-35-31236789101112131822
Klór-dioxid233-162-810049-04-42345111220
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1124569111213202122
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-723467910111213
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-21234567910111213
Oxin-réz233-841-910380-28-68
Karbendazim234-232-010605-21-767910111213
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-412367891011121318
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8182023
Réz(II)-karbonát — réz(II)-hidroxid (1: 1)235-113-612069-69-18
Zineb235-180-112122-67-721
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9246791112
Hexabór-dicink-undekaoxid / Cink-borát235-804-212767-90-79
Pirition-cink236-671-313463-41-7679101321
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-112679101112162122
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8691013
Bróm-klorid237-601-413863-41-721112
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8269101113
Foxim238-887-314816-18-318
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionato-O, S)-réz238-984-014915-37-8921
Klórtoluron239-592-215545-48-96791011121321
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-91234691013
Kloralóz240-016-715879-93-3141523
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8124569111213202122
Metomil240-815-016752-77-518
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-012346
Benzoxónium-klorid243-008-119379-90-919
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1679101213
Réz-dihidroxid243-815-920427-59-28
Diezüst-oxid243-957-120667-12-311
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-814182023
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-02467910111213
Bendiokarb245-216-822781-23-318
2-Metil-4-oxo-3-(prop-2-inyl)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / Pralletrin245-387-923031-36-918
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-512345678910
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-62691113
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1467910111213
Cisz-trikoz-9-én248-505-727519-02-41819
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-62791021
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0791021
(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-[1R, 3R]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (csak az 1R transz, 1S izomer) / S-Bioalletrin249-013-528434-00-618
Biorezmetrin249-014-028434-01-718
3-[3-(4'-Bróm-[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopirone / Bromadiolon249-205-928772-56-714
Pirimifosz-metil249-528-529232-93-718
transz-Izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioil]oxi]krotonát250-517-231218-83-418
(Z, E)-Tetradeka-9,12-dienil-acetát250-753-631654-77-019
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6234569111213
Amitráz251-375-433089-61-118
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6679101112131821
N-[[(4-Klór-fenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid252-529-335367-38-518
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-02341320
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-023413
S-[(6-Klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O, O-dimetil tiofoszfát / Azametifosz252-626-035575-96-318
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7679101113
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát254-484-539515-40-718
Dimetil-tetradecil[3-(trimetoxi-szilil)propil]ammónium-klorid255-451-841591-87-19
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol255-953-742822-86-61219
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-46111213
Etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninát257-835-052304-36-619
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-88918
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-123589181922
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát / Deltametrin258-256-652918-63-518
1-Etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / Empentrin259-154-454406-48-318
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6678910111318
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-82691112
3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin / Difenakum259-978-456073-07-514
4-Hidroxi-3-(3-(4'-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin / Brodifakum259-980-556073-10-014
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propiconazol262-104-460207-90-112478910121320
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-567910111221
2-Klór-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid264-980-364628-44-018
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-22610111213
N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin266-257-866215-27-818
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4678910121321
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Ciflutrin269-855-768359-37-518
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-51234567910111213161718192122
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-11234678910111213181921
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-312345679101112131622
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékek dietanolaminnal270-430-368440-04-03
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5241112
Nátrium-N-(hidroxi-metil)glicinát274-357-870161-44-367
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-212
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8123451112
N, N'-(dekán-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidén)-bisz(oktilammónium)-diklorid274-861-870775-75-61
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-62346710111213
1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroxi-metil)-karbamid / Diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-867
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7234
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-82491112
Margózaextraktum283-644-784696-25-31819
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-923
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-912319
2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d, g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó286-344-485209-91-21
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-91234567910111213161718192122
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-01234569111213161718192122
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]-(±)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát289-244-986560-93-218
Chrysanthemum cinerariaefolium (krizantén), extraktum289-699-389997-63-71819
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-926111213
Boróka, Juniperus mexicana, extraktum294-461-791722-61-119
Levendula, Lavandula hybrida, extraktum / levendulaolaj294-470-691722-69-91819
Pineafenyő-extraktum304-455-994266-48-510
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-112346710111213
Kukoricacső, porított310-127-6999999-99-414
1-(3,5-Diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid / Hexaflumuron401-400-186479-06-318
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-221112
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-378910
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6123418
(C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-49
2,3,5,6-Tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropánkarboxilát / Transzflutrin405-060-5118712-89-318
5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidénhidrazon / Hidrametilnon405-090-967485-29-418
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter / Etofenprox407-980-280844-07-123818
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-012341112
Metil-neodekánamid414-460-9105726-67-819
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát és alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát keveréke / Lambda cihalotrin415-130-791465-08-618
1-(4-(2-Klór-alfa, alfa, alfa-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzolil)-karbamid / Flufenoxuron417-680-3101463-69-8818
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-112469
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-46791013
Cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke / Flokumafen421-960-090035-08-814
szek-Butil 2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát / Ikaridin423-210-8119515-38-719
Fipronil424-610-5120068-37-318
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8691213
1-(6-Klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin / Imidakloprid428-040-8138261-41-318
Tiametoxam428-650-4153719-23-48918
[2,4-Dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-Dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-transz-krizantemát / Imiprotrin428-790-672963-72-518
2-(1-Metil-2-(4-fenoxi-fenoxi)-etoxi)-piridine / Piriproxifen429-800-195737-68-118
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-54679101321
Diizopropanolamin reakcióterméke formaldehiddel (1: 4)432-440-8220444-73-5613
Klórmetil-n-oktil-diszulfid432-680-3180128-56-721
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxid / Perestan432-790-1123451112
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2234111213
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-53818
(E)-2-OktadecenalMég nem sorolták be51534-37-319
(E, Z)-2,13-OktadekadienalMég nem sorolták be99577-57-819
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-912679
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták be12347910
Peroxioktánsav33734-57-52341112
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9678910111213
Szilícium-dioxid (kovasav), amorf, nem kristályos112945-52-518
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-82678910111221
Ezüst-zeolit A24579
Szilícium-dioxid / kovaföldNövényvédő szer61790-53-218
S-Metoprén / Izopropil (S-(E, E))-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátNövényvédő szer65733-16-618
S-Hidroprén / Etil (S-(E, E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátNövényvédő szer65733-18-818
Esfenvalerát / (S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (S)-2-(4-klór-fenil)-3-metilbutirátNövényvédő szer66230-04-418
[1alfa (S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-86918
Abamektin (avermektin B1a; > 80 % EINECS 265-610-3, és avermektin B1b; < 20 % EINECS 265-611-9 keveréke)Növényvédő szer71751-41-21618
Ciklopropánkarbonsav, 3-[(1Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1’-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)-rel- / Bifentrin / BifenátNövényvédő szer82657-04-3818
3-(3-(4’-Bróm-(1,1’-bifenil)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on / 3-((RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-brómbifenil-4-yl-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on / DifetialonNövényvédő szer104653-34-114
Guazatin-triacetátNövényvédő szer115044-19-428
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-067891012131821
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-66713
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-012679
3-fenoxibenzil (1R)-cisz, transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / d-FenotrinNövényvédő szer188023-86-118
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((16,0 %), 5-Hidroxi-metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-547-6; 28,8 %) és 5-Hidroxipoli(metileneoxi) metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szer613
S-CifenotrinNövényvédő szer18
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 isomer keveréke: 1R transz: 1RS; 1:1) / d-transz-AlletrinNövényvédő szer18
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R; 1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (4 isomer keveréke: 1R transz, 1R: 1R transz, 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S; 4:4: 1:1) / d-AlletrinNövényvédő szer18
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 isomer keveréke: 1R transz: 1R/S; 1:3) / EsbiotrinNövényvédő szer18
Spinosad: talaj-mikroorganizmusok fermentációs terméke, Spinosin A és Spinosin D tartalmúNövényvédő szer318
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-021112
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-12456791011121321
Formaldehid és akrolein polimerjePolimer26781-23-73
N, N'''-1,6-Hexándiil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-81234569111222
N, N,N',N'—Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-829111213
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-312345679101112132021
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8123491011
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-123468910111213
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3671013
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6268910111213
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxoetil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-512345679101112132021
Nátrium-lignoszulfonátTermészetes polimer8061-51-612
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-923467910111213
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-912346710111213
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-21234567
1-fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverék123467101113
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverék2345
Zsírsavak (C15-21) káliumsóiKeverék218
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keveréke1234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keveréke1234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek (alkiltrimetil (C8-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok) / TMACEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keveréke8
Bacillus sphaericusMikroorganizmus143447-72-7218
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikroorganizmus2518
Bacillus subtilisMikroorganizmus3”

III. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"AZON LÉTEZŐ HATÓANYAGOK JEGYZÉKE, AMELYEKET AZONOSÍTOTTAK, DE AMELYEK TEKINTETÉBEN NINCS ELFOGADOTT BEJELENTÉS, ILLETVE EGYIK TAGÁLLAM SEM JELEZTE ÉRDEKELTSÉGÉT, VALAMINT AZON LÉTEZŐ HATÓANYAGOK JEGYZÉKE, AMELYEKET BEJELENTETTEK, DE AMELYEK TEKINTETÉBEN NEM NYÚJTOTTAK BE DOSSZIÉT, VAGY AZT NEM FOGADTÁK EL TELJESNEK, ÉS AMELYEK ESETÉBEN EGYIK GYÁRTÓ, FORMÁZÓ, SZERVEZET, MÁS SZEMÉLY VAGY TAGÁLLAM SEM JELEZTE ÉRDEKELTSÉGÉT A RÉSZTVEVŐK SZEREPÉNEK ÁTVÁLLALÁSÁVAL KAPCSOLATBAN"

2. A jegyzék a következő hatóanyagokkal egészül ki:

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
„Bisz(tributil-ón)-oxid200-268-056-35-9
Etinil-esztradiol200-342-257-63-6
Gamma-HCH vagy Gamma-BHC / Lindán / 1,2,3,4,5,6-hexaklórciklohexán200-401-258-89-9
Dimetoát200-480-360-51-5
Difacinon201-434-582-66-6
Nátrium-pentaklór-fenolát205-025-2131-52-2
Levonorgestrel212-349-8797-63-7
Diarzén-pentaoxid215-116-91303-28-2
Cink-oxid215-222-51314-13-2
Tricink-difoszfid215-244-51314-84-7
Króm-trioxid215-607-81333-82-0
2-Bróm-1-(4-hidroxifenil)etán-1-on219-655-02491-38-5
Nátrium-dikromát234-190-310588-01-9
Hexafluor-szilícium-dioxid241-034-816961-83-4
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát / Fenoxikarb276-696-772490-01-8
Sztannán, tributil-, mono(naftenoiloxi) származékok287-083-985409-17-2
alfa, alfa, alfa-Trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenil)-o-toluidin / BrometalinNövényvédő szer63333-35-7
Tetra-decil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid61134-95-0
Terpinol8006-39-1”

IV. MELLÉKLET

A 2032/2003/EK rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. részben a következő hatóanyagokat tartalmazó sorokat el kell hagyni:

„Nafténsavak, rézsók215-657-01338-02-9
Oxin-réz233-841-910380-28-6
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-8”

2. A B. részben, a d-tetrametrin, kén-dioxid, tetrametrin, kálium-szulfit és dikálium-diszulfit hatóanyagokat tartalmazó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin214-619-01166-46-7D
Kén-dioxid231-195-27446-09-5D
Tetrametrin231-711-67696-12-0D
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1D
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8D”

3. A C. rész helyébe a következő szöveg lép:

"C. rész

Elfogadott bejelentéssel rendelkező létező hatóanyagok az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 13. terméktípusban. A meghatározott terméktípusoknál felhasznált minden ilyen hatóanyagra vonatkozó teljes dossziénak legkorábban 2007. február 1-jén és legkésőbb 2007. július 31-ig kell megérkeznie a referens tagállam illetékes hatóságához.

Hatóanyagok humán-egészségügyi biocid termékekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Benzetónium-klorid204-479-9121-54-0BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Benzoxónium-klorid243-008-119379-90-9CY
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-8EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
N, N'-(dekán-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidén) bisz(oktilammónium)-diklorid274-861-870775-75-6HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Polivinil-pirrolidon-jódPolimer25655-41-8LV
2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d, g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó286-344-485209-91-2MT
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Mecetronium-etilszulfát221-106-53006-10-8PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-2PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Triklokarbán202-924-1101-20-2SK
Ezüst-nitrát231-853-97761-88-8SK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol255-953-742822-86-6UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Klorofén204-385-8120-32-1N
Tetradónium-bromid214-291-91119-97-7N

Hatóanyagok magán- és a közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerekhez és egyéb biocid termékekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Nonánsav203-931-2112-05-0AT
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter / Etofenprox407-980-280844-07-1AT
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Citromsav201-069-177-92-9BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
Zsírsavak (C15-21) káliumsóiKeverékDE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Bróm-klorid237-601-413863-41-7EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
m-Krezol203-577-9108-39-4FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Réz231-159-67440-50-8FR
Réz-szulfát231-847-67758-98-7FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-9HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Klór231-959-57782-50-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Bacillus sphaericusMikro-organizmus143447-72-7IT
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikro-organizmusIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Hidrogén-klorid / Sósav231-595-77647-01-0LV
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5MT
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5NL
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5NL
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
Mecetronium-etilszulfát221-106-53006-10-8PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-2PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Triklokarbán202-924-1101-20-2SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Benzil-benzoát204-402-9120-51-4UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Monolinuron217-129-51746-81-2UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Terbutilazin227-637-95915-41-3UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol255-953-742822-86-6UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Guazatin-triacetátNövényvédő szer115044-19-4UK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Etilén-oxid200-849-975-21-8N
Klorofén204-385-8120-32-1N
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N

Hatóanyagok állat-egészségügyi biocid termékekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter / Etofenprox407-980-280844-07-1AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Citromsav201-069-177-92-9BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Ciánamid206-992-3420-04-2DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-5DE
Bacillus subtilisMikroorganizmusDE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-8EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Brómecetsav201-175-879-08-3ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9ES
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
m-Krezol203-577-9108-39-4FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Szilikon-dioxid — amorf231-545-47631-86-9FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékek dietanolaminnal270-430-368440-04-0HU
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-9HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Formaldehid és akrolein polimerjePolimer26781-23-7HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Spinosad: talaj-mikroorganizmusok fermentációs terméke, Spinosin A és Spinosin D tartalmúNövényvédő szerNL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Klorofén204-385-8120-32-1N

Hatóanyagok élelmiszer- és takarmányfertőtlenítő szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Réz231-159-67440-50-8FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5MT
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Ortofoszforsav231-633-27664-38-2PT
Dinátrium-peroxo-diszulfát / Nátrium-perszulfát231-892-17775-27-1PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Triklokarbán202-924-1101-20-2SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
Klorofén204-385-8120-32-1N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N

Hatóanyagok ivóvíz-fertőtlenítő szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Réz231-159-67440-50-8FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Klór231-959-57782-50-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikro-organizmusIT
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nátrium-klorid231-598-37647-14-5PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Kálium-permanganát231-760-37722-64-7SK
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK

Hatóanyagok tartályban forgalomba hozott készítmények tartósítószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
Nátrium-N-(hidroxi-metil)glicinát274-357-870161-44-3AT
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
[1alfa (S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Diuron206-354-4330-54-1DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Diizopropanolamin reakcióterméke formaldehiddel (1: 4)432-440-8220444-73-5HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroxi-metil)-karbamid / Diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((16,0 %), 5-Hidroxi-metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-547-6; 28,8 %) és 5-Hidroxipoli(metileneoxi) metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szerPL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
Klorofén204-385-8120-32-1N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok fémmegmunkáló folyadékok tartósítószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
Diizopropanolamin reakcióterméke formaldehiddel (1: 4)432-440-8220444-73-5HU
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((16,0 %), 5-Hidroxi-metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-547-6; 28,8 %) és 5-Hidroxipoli(metileneoxi) metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szerPL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N”

4. A D. rész helyébe a következő szöveg lép:

"D. rész

Elfogadott bejelentéssel rendelkező létező hatóanyagok a 7., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípusban. A meghatározott terméktípusoknál felhasznált minden ilyen hatóanyagra vonatkozó teljes dossziénak legkorábban 2008. május 1-jén és legkésőbb 2008. október 31-ig kell megérkeznie a referens tagállam illetékes hatóságához.

Hatóanyagok bevonatvédő szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Nátrium-N-(hidroxi-metil)glicinát274-357-870161-44-3AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Diuron206-354-4330-54-1DK
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid211-986-9731-27-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroxi-metil)-karbamid / Diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Terbutrin212-950-5886-50-0SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Diklofluanid214-118-71085-98-9UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok konzerválószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-8BE
[1alfa (S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Benzoxonium klorid243-008-119379-90-9CY
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Tiametoxam428-650-4153719-23-4ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Difenoxarzin-10-il-oxid200-377-358-36-6FR
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Hexabór-dicink-undekaoxid / Cink-borát235-804-212767-90-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
Tolnaftát219-266-62398-96-1PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
Dimetil-tetradecil[3-(trimetoxi-szilil)propil]ammónium-klorid255-451-841591-87-1PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
(C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-4PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Dipirition223-024-53696-28-4SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionato-O, S)-réz238-984-014915-37-8SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Terbutrin212-950-5886-50-0SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok falazási anyagok konzerválószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Nonánsav203-931-2112-05-0AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Diuron206-354-4330-54-1DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid211-986-9731-27-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Pineafenyő-extraktum304-455-994266-48-5LV
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
2-Hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on207-880-7499-44-5SK
Terbutrin212-950-5886-50-0SK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Diklofluanid214-118-71085-98-9UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok hűtőfolyadékokhoz és technológiai eljárásokhoz (rendszerfolyadékokhoz) használt konzerválószerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Bróm-klorid237-601-413863-41-7EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Réz231-159-67440-50-8FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Klór231-959-57782-50-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5MT
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5NL
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5NL
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Diezüst-oxid243-957-120667-12-3SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Terbutilazin227-637-95915-41-3UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok nyálkásodásgátló szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Bróm-klorid237-601-413863-41-7EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Glioxál203-474-9107-22-2FR
Ftálaldehid211-402-2643-79-8FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Nátrium-lignoszulfonátTermészetes polimer8061-51-6HU
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke(1: 1)273-545-768989-01-5MT
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5NL
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
(R)-p-menta-1,8-dién227-813-55989-27-5PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Terbutilazin227-637-95915-41-3UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolimer26716-20-1UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok madárirtó szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Szén-dioxid204-696-9124-38-9FR
Kloralóz240-016-715879-93-3PT

Hatóanyagok halirtó szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT

Hatóanyagok élelmiszer- és takarmánytartósító szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Szén-dioxid204-696-9124-38-9FR
Szilikon-dioxid — amorf231-545-47631-86-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Etilén-oxid200-849-975-21-8N

Hatóanyagok balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékokhozReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Bronopol200-143-052-51-7ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Bórsav233-139-210043-35-3NL
N, N-Dietil-m-toluamide205-149-7134-62-3SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI

Hatóanyagok egyéb gerincesek elleni szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8DE
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8DE
Kloralóz240-016-715879-93-3PT”

V. MELLÉKLET

"VI. MELLÉKLET

AZ 5. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, 2005. MÁRCIUS 1-JÉTŐL ILLETÉKES HATÓSÁGOK

BELGIUM

Federal Public Service Health,

Food chain safety and Environment,

General Directorate: Environment

Eurostation

Victor Hortaplace 40, box 10

B-1060 Brussels

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministry of Health of the Czech Republic

Chemical substances Register

Palackeho namesti 4

CZ-128 01 Prague 2

DÁNIA

Danish Environmental Protection Agency - Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK-1401 København K

NÉMETORSZÁG

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Fachbereich 5

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

D-44149 Dortmund

ÉSZTORSZÁG

Chemicals Notification Centre

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

GÖRÖGORSZÁG

National Organisation for Medicines

(Product Types: 1-7, 11, 20, 22)

284 Messogion Av.

GR-15562 Cholargos Athens

Ministry of Agricultural Development and Food

General Directorate of Plant Produce

(Product Types: 8-10, 12-19, 21, 23)

150 Syngrou Av, Kallithea

GR-17671 Athens

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Sanidad y Consumo

Dirección General de Salud Pública

Paseo del Prado, 18-20

ES-28071 Madrid

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'Écologie et du Développement durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques

20 Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Dept of Agriculture and Food

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland

OLASZORSZÁG

Ministry of Health

Directorate-General for the Assessment of Medicinal Products and Drugs Surveillance

Ufficio VII

Piazzale dell'Industria, 20

I-00144 Roma

CIPRUS

Department of Agriculture

Corner of Navarinou Str. & Saripolou Str., 2nd floor

Ayios Dometios

CY-1100 Lefkosia (Nicosia)

LETTORSZÁG

Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency

Maskavas iela 165

LV-1019 Riga

LITVÁNIA

State Environmental Health Centre

Kalvariju str. 153

LT-2042 Vilnius

LUXEMBURG

Ministère de la Santé

L-2935 Luxemburgo

MAGYARORSZÁG

National Public Health and Medical Officer's Service

Office of the Chief Medical Officer of State

(Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal)

Gyáli u. 2-6

H-1097 Budapest

MÁLTA

Plant Health Departement

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

MT-Lija BZN 04

HOLLANDIA

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)

Stadsbrink 5

6707 AA Wageningen

Nederland

AUSZTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung V/3

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

LENGYELORSZÁG

Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products

Ząbkowska 41

PL-03-736 Warsaw

PORTUGÁLIA

Direccão-Geral da Saúde

(Tipos de produtos: à excepção 3 e 8)

Alameda D. Afonso Henriques, 45

P-1049-005 Lisboa

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

(Tipos de produtos: 8)

Quinta do Marquês,

P-2780-155 Oeiras

Direccão-Geral de Veterinária

(Tipos de produtos: 3)

Largo da Academia Nacional das Belas

Artes, 2

P-1249-105 Lisboa

SZLOVÉNIA

National Chemicals Bureau

Ministry of Health

Mali trg 6

SI-1000 Ljubljana

SZLOVÁKIA

Centre for Chemical Substances and Preparations

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

FINNORSZÁG

Suomen ympäristökeskus

(Product Types: 8, 10-12, 14-17, 21, 23)

Mechelininkatu 34 a

FIN-00251 Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

(Product Types: 1-7, 9, 13, 18-20, 22)

Säästöpankinranta 2 A

FIN-00531 Helsinki

SVÉDORSZÁG

Kemikalieinspektionen

PO Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Health & Safety Executive

Magdalen House

Bootle

Merseyside

L20 3QZ

United Kingdom

IZLAND

Environment and Food Agency of Iceland

Sudurlandsbraut 24

IS-108 Reikiavik

NORVÉGIA

Norwegian Pollution Control Authority

Strømsveien 96

N-0663 Oslo"

VI. MELLÉKLET

"VII. MELLÉKLET

2002. MÁRCIUS 28-IG NEM AZONOSÍTOTT, DE 2006. SZEPTEMBER 1-JÉIG FORGALOMBA HOZHATÓ LÉTEZŐ HATÓANYAGOK

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Kalcium-dihidroxid / kalcium-hidroxid / égetett mész / mészhidrát / oltott mész215-137-31305-62-0
Kalcium-oxid / mész / égetett mész / oltatlan mész215-138-91305-78-8
Ammónium-tetrafluor-borát237-531-413826-83-0
Kalcium-magnézium-oxid / dolomitmész253-425-037247-91-9
Kalcium-magnézium-tetrahidroxid / kalcium-magnézium-hidroxid / oltott dolomitmész254-454-139445-23-3
Palaolajok269-646-068308-34-9
2-Bróm-1-(2,4-diklór-fenil)vinil-dietil-foszfát / brómfenvinfoszNövényvédő szer33399-00-7”

VII. MELLÉKLET

"VIII. MELLÉKLET

OLYAN BEJELENTETT LÉTEZŐ HATÓANYAGOK, AMELYEK TEKINTETÉBEN NEM NYÚJTOTTAK BE DOSSZIÉT, VAGY A BENYÚJTOTT DOSSZIÉT NEM FOGADTÁK EL TELJESNEK, ÉS MÁS GYÁRTÓ, FORMÁZÓ, SZERVEZET, MÁS SZEMÉLY VAGY REFERENS TAGÁLLAM KIFEJEZTE ÉRDEKELTSÉGÉT A RÉSZTVEVŐ SZEREPÉNEK ÁTVÁLLALÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-számTerméktípusReferens tagállamÚj dossziébenyújtási határidő
Nafténsavak, rézsók215-657-01338-02-98UK2006.3.31.
Oxin-réz233-841-910380-28-68DE2006.3.31.
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-88BE2006.3.31.”

( 1 ) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 307., 2003.11.24., 1. o.

( 3 ) HL L 228., 2000.9.8., 6. o. A 2032/2033/EK rendelettel módosított rendelet.

( 4 ) HL L 258., 2002.9.26., 15. o.

( 5 ) A résztvevők elérhetőségével kapcsolatos adatok a http://ecb.jrc.it/biocides weboldalon találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1048 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1048&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R1048-20050729 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R1048-20050729&locale=hu

Tartalomjegyzék