32003R2032[1]

A Bizottság 2032/2003/EK rendelete (2003. november 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2032/2003/EK RENDELETE

(2003. november 4.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

(1)

A 98/8/EK irányelvnek megfelelően egy munkaprogramot kell végrehajtani a biocid termékek azon hatóanyagainak felülvizsgálatára vonatkozóan, amelyek 2000. május 14-én már forgalomban voltak, a továbbiakban: létező hatóanyagok. A biocid termékekről szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program első szakaszáról szóló, 2000. szeptember 7-i 1896/2000/EK bizottsági rendelet ( 2 ) meghatározta a program kezdeti szakaszát.

(2)

Az 1896/2000/EK rendelet értelmében a biocid termékekben való felhasználásra szánt létező hatóanyagokat azonosítani kellett, és azokat, amelyek a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából egy vagy több terméktípusra vonatkozóan értékelésre kerülnek, legkésőbb 2002. március 28-ig be kellett jelenteni. A biocid felhasználás céljából már forgalomban lévő bizonyos hatóanyagoknak az 1896/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésében előírt bejelentésére vonatkozó meghosszabbított határidőről szóló, 2002. szeptember 25-i 1687/2002/EK bizottsági rendelet ( 3 ) meghosszabbított határidőt biztosított azon létező hatóanyagok bejelentésére vonatkozóan, amelyeket csak azonosítottak vagy csak bizonyos terméktípusokra jelentettek be. Ez a határidő 2003. január 31-én lejárt.

(3)

Meg kell állapítani azon létező hatóanyagok teljes körű jegyzékét, amelyeket az 1896/2000/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével vagy 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban azonosítottak, vagy amelyekre vonatkozóan az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban azzal egyenértékű információt nyújtottak be a bejelentéskor.

(4)

Meg kell állapítani azoknak a létező hatóanyagoknak a teljes körű jegyzékét, amelyekre vonatkozóan legalább egy bejelentést elfogadtak az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban, vagy amelyek vonatkozásában valamelyik tagállam jelezte érdekeltségét az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban. E jegyzéknek meg kell határoznia az érintett terméktípusokat.

(5)

Mivel azokat a létező hatóanyagokat, amelyeket csak azonosítottak, nem értékelik a felülvizsgálati program keretében, ezeket nem kell felvenni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe. Ugyanezt kell alkalmazni azokra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációkra, amelyek bejelentését nem fogadták el.

(6)

Meg kell határozni azt az időpontot, amelytől kezdve - a felvételt elutasító határozatra való tekintettel - a tagállamoknak eleget kell tenniük a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségeiknek.

(7)

Miután a létező hatóanyagok teljes körű jegyzékét megállapították, nem lehet további átmeneti időszakot engedélyezni azon hatóanyagok számára, amelyeket nem azonosítottak az 1896/2000/EK rendeletben meghatározott időtartamon belül, vagy az ilyen hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek esetében.

(8)

A felülvizsgálati program második szakaszára vonatkozóan meg kell határozni a létező hatóanyagok értékelésének prioritásait. Meg kell állapítani a fontossági sorrendbe állított hatóanyagok jegyzékét, és meg kell határozni a teljes dosszié beadásának napját. Az értékelési feladatot meg kell osztani a különböző tagállamok illetékes hatóságai között. Annak érdekében, hogy az új tagállamok bekapcsolódhassanak a felülvizsgálati programba a csatlakozásukat követően, átmenetileg helyénvaló, hogy csak bizonyos terméktípusok tekintetében jelöljenek ki referens tagállamokat. Az a tagállam, amely jelezte érdekeltségét valamely adott hatóanyag felülvizsgálatának elvégzésével kapcsolatban, nem jelölhető ki referens tagállamnak az érintett hatóanyag vonatkozásában.

(9)

Az ismételt munkavégzés, és különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek számának csökkentése érdekében a teljes dosszié elkészítésére és beadására vonatkozó követelményeknek arra kell ösztönözniük azokat, akiknek a bejelentését elfogadták (a továbbiakban: résztvevők), hogy közösen cselekedjenek, különösen a közös dosszié beadása tekintetében. A referens tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy valamely bejelentett létező hatóanyag tekintetében gerinces állatokon végzett kísérletekre vonatkozó információkat közreadjon, kivéve ha ezek az információk bizalmasnak minősülnek a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében. Továbbá, az adatszolgáltatási követelmények megfelelő voltára irányuló tapasztalatszerzés és a hatóanyagok felülvizsgálata költséghatékony módon való elvégzésének biztosítása érdekében a résztvevőket arra kell ösztönözni, hogy szolgáltassanak információt a dosszié összeállításának költségeire és a gerinces állatokon elvégzendő kísérletek szükségességére vonatkozóan.

(10)

A késedelmek elkerülése érdekében a résztvevőknek a lehető legkorábban meg kell kezdeniük az egyeztetéseket a referens tagállamokkal az adatszolgáltatási követelményekkel kapcsolatos bizonytalanságok eloszlatása céljából. Azok a kérelmezők - a résztvevőket kivéve -, akik a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kívánják kérelmezni egy olyan hatóanyag/terméktípus kombinációnak az említett irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételét, amelynek értékelése a felülvizsgálati program keretében zajlik, ne adják be az adott kombinációra vonatkozó teljes dossziéjukat korábban, mint a résztvevők, és így ne zavarják meg a felülvizsgálati program gördülékeny lebonyolítását.

(11)

A dosszié tartalmára és külalakjára vonatkozó követelményeket, valamint a beadandó dossziék számát meg kell határozni.

(12)

Rendelkezni kell azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a résztvevőhöz egy gyártó, formázó vagy szervezet társul, és azokra vonatkozóan, amikor a résztvevő kilép a felülvizsgálati programból.

(13)

A gyártóknak, formázóknak vagy szervezeteknek bizonyos határidőkön belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy átvegyék a résztvevő szerepét azon létező hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában, amelynek esetében valamennyi résztvevő kilépett, vagy egyik dosszié sem felel meg a követelményeknek. Ugyanezen határidőkön belül és bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy jelezhessék érdekeltségüket az ilyen kombinációnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. Azt a tagállamot, amelyik jelezte ilyen érdekeltségét, úgy kell tekinteni, hogy résztvevőként jár el.

(14)

Az érintett hatóanyag megfelelő értékeléséhez és a vele kapcsolatos döntés meghozatalához a 98/8/EK irányelv 10. és 11. cikkében meghatározott követelmények értelmében szükséges valamennyi információt be kell nyújtani a teljes dossziéban. Amennyiben csak részleges információt nyújtanak be, különösen az emberek és a környezet hatóanyag általi veszélyeztetettsége vonatkozásában, a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvétel feltételeit meg kell szigorítani.

(15)

Határidőket kell meghatározni, amelyeken belül a referens tagállamoknak igazolniuk kell a dossziék teljességét. Kivételes esetekben a referens tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a dosszié egyes részeinek beadására új határidőt jelöljenek ki, különösen akkor, ha a résztvevő bizonyította, hogy nem volt lehetséges az információ kellő időben történő beadása, vagy annak érdekében, hogy eloszlassák azokat az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos bizonytalanságokat, amelyek annak ellenére fennállnak, hogy korábban sor került a résztvevő és a referens tagállam közötti egyeztetésre.

(16)

Valamennyi létező hatóanyag esetében a referens tagállamnak meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a dossziét, és az eredményeket be kell mutatnia a Bizottságnak és a többi tagállamnak az illetékes hatóság jelentése és a szóban forgó hatóanyag tekintetében hozandó döntésre vonatkozó ajánlás formájában. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a döntéshozatal felesleges elnyújtása, a referens tagállamnak gondosan meg kell fontolnia a kiegészítő tanulmányok szükségességét. Ugyanezen oknál fogva a referens tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a dosszié elfogadása után benyújtott információkat csak meghatározott feltételek mellett vegyék tekintetbe.

(17)

A többi tagállamnak a Bizottság által koordinált program keretében meg kell vizsgálnia az illetékes hatóságok jelentéseit, mielőtt azokat beterjesztenék a Biocid Termékek Állandó Bizottságához.

(18)

Amennyiben valamely hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozó ajánlás ellenére a szóban forgó irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említett kételyek fennállnak, a Bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az említett irányelv 12. cikkének sérelme nélkül figyelembe vehesse az ugyanarra a felhasználásra szánt, más létező hatóanyagok értékelésének végeredményét. Rendelkezni kell arról, hogy a referens tagállamok frissítsék az illetékes hatóságok jelentéseit, amennyiben ez szükséges.

(19)

Meg kell állapítani az illetékes hatóság végleges jelentésében foglalt információkhoz való hozzáférés szabályait.

(20)

Lehetővé kell tenni az e rendeletben előírt intézkedések felfüggesztését más közösségi jogi aktusok alkalmazására való tekintettel, különösen a legutóbb a 2003/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 4 ) módosított, az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) tekintetében.

(21)

Abban a tekintetben, hogy a bejelentőket arra kötelezi, hogy a teljes dossziét a Bizottsághoz, és ne a referens tagállamhoz nyújtsák be, az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 8. cikke (2) bekezdésének első albekezdése összeegyeztethetetlen a 98/8/EK irányelv 8. és 11. cikkével. Továbbá, mivel sürgős volt, hogy a 8. és a 14. terméktípus vonatkozásában a hatóanyagok értékelése késedelem nélkül megkezdődjön, az e hatóanyagokra vonatkozó előírásokat az 1896/2000/EK rendeletben állapították meg. Az átláthatóság és a koherencia érdekében azonban helyénvaló, hogy a 98/8/EK irányelvben említett valamennyi terméktípusra vonatkozó előírásokat egyetlen jogszabály foglalja össze.

(22)

Az 1896/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(23)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet megállapítja a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett, a biocid termékek hatóanyagaként 2000. május 14-én már forgalomban lévő valamennyi hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogram (a továbbiakban: felülvizsgálati program) második szakasza végrehajtásának részletes szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 98/8/EK irányelv 2. cikkének és az 1896/2000/EK rendelet 2. cikkének fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

Ezenfelül, a "résztvevő" olyan gyártó, formázó vagy szervezet, amely a Bizottság által az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott bejelentést nyújtott be, vagy olyan tagállam, amely jelezte érdekeltségét az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

3. cikk

Létező hatóanyagok

(1) Az I. melléklet tartalmazza azoknak a létező hatóanyagoknak a teljes körű jegyzékét, amelyeket azonosítottak az 1896/2000/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének vagy 5. cikke (2) bekezdésének követelményeivel összhangban, vagy amelyekre vonatkozóan az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott bejelentésben azzal egyenértékű információt szolgáltattak.

(2) A II. melléklet tartalmazza azoknak a létező hatóanyagoknak a teljes körű jegyzékét, amelyek tekintetében:

a) a Bizottság legalább egy bejelentést elfogadott az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban; vagy

b) valamely tagállam jelezte érdekeltségét az 1896/2000/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

Ez a jegyzék a rajta szereplő valamennyi olyan bejelentett létező hatóanyagra vonatkozóan megadja a terméktípus(oka)t, amely tekintetében a bejelentést elfogadták, vagy valamely tagállam jelezte érdekeltségét.

(3) A III. melléklet tartalmazza azoknak a létező hatóanyagoknak a jegyzékét, amelyeket azonosítottak, de amelyek tekintetében nincs elfogadott bejelentés, illetve egyik tagállam sem jelezte érdekeltségét.

(4) A VII. melléklet azon hatóanyagok jegyzékét tartalmazza, amelyeket nem azonosítottak vagy nem jelentettek be az 1896/2000/EK és az 1687/2002/EK rendeletben megállapított határidőn belül annak ellenére, hogy azokat 2000. május 14. előtt hatóanyagként bizonyítottan forgalmazták biocid termékekben.

4. cikk

A felvétel elutasítása

(1) A III. és a VII. mellékletben felsorolt hatóanyagokat a felülvizsgálati program keretében nem veszik fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe.

A II. mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot nem veszik fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a felülvizsgálati program keretében bármely olyan terméktípus vonatkozásában, amelyet a II. mellékletben nem határoztak meg a szóban forgó hatóanyaggal összefüggésben.

(2) A 98/8/EK irányelv 8. cikkének sérelme nélkül 2006. szeptember 1. az az időpont, amelytől kezdődően a tagállamok a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban törlik a meglévő engedélyeket vagy regisztrációkat azon biocid termékek vonatkozásában, amelyek a III. és a VII. mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazzák, valamint biztosítják, hogy az ilyen biocid termékek nem kerülnek forgalomba a területükön.

A II. mellékletben felsorolt valamely hatóanyag esetében az első albekezdést is alkalmazni kell az adott hatóanyagra bármely olyan terméktípus tekintetében, amelyre vonatkozóan nem fogadtak el bejelentést.

2006. szeptember 1-je után a tagállamok gondoskodnak arról, hogy azok a biocid termékek, amelyek felülvizsgálati program keretében értékelésre bejelentett hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek vonatkozásában - egyes vagy valamennyi bejelentett terméktípusukat illetően - a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel elutasításáról született határozat, az érintett terméktípusok esetében a területükön ne legyenek forgalomban a kérdéses határozatok hatálybalépése után 12 hónappal kezdődő hatállyal, ha a felvétel elutasítására vonatkozó határozat másként nem rendelkezik.

(3) E rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően az I. vagy a VII. mellékletben fel nem sorolt hatóanyagok úgy tekintendők, mint amelyek nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt.

4a. cikk

Nem helyettesíthető felhasználás

(1) A tagállamok kérelmezhetik a Bizottságtól a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított időszak meghosszabbítását abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy számukra a III. vagy VII. mellékletben felsorolt hatóanyagok egészségügyi vagy biztonsági okokból, illetőleg a kulturális örökség védelme tekintetében alapvető fontosságúak vagy rendkívül fontosak a társadalom működéséhez, és amennyiben nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható más lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok.

A kérelemhez írásos indokolást kell csatolni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmeket a Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz, valamint azokhoz elektronikus formában nyilvános hozzáférést biztosít.

A tagállamoknak, illetve bármely személynek a kérelem kézhezvételét követően 60 nap áll rendelkezésére, hogy észrevételeit írásban benyújtsa a Bizottsághoz.

(3) A beérkezett észrevételeket figyelembe véve a Bizottság a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban a hatóanyagnak a kérelmező tagállam piacán való forgalomba hozatala tekintetében az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésében megállapított időszakot legfeljebb 2010. május 14-ig meghosszabbíthatja, amennyiben az érintett tagállam:

a) biztosítja, hogy a további felhasználásra kizárólag azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a hatóanyagot tartalmazó termékeket a szándékolt nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezik;

b) megállapítja, hogy az összes rendelkezésre álló információt figyelembe véve ésszerűen feltételezhető, hogy a további felhasználás nincs elfogadhatatlan hatással az emberi egészségre, az állatokra és a környezetre;

c) engedélyezés esetén meghozza a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket;

d) biztosítja, hogy a 2006. szeptember 1. után forgalomban maradó biocid termékeket új címkével látják el, amely e bekezdésnek megfelelően igazodik a tagállamok által megállapított felhasználási feltételekhez; és

e) biztosítja, hogy adott esetben az engedélyek birtokosai vagy az érintett tagállamok törekednek az adott felhasználás tekintetében más megoldási lehetőségek felkutatására, vagy a 98/8/EK irányelv 11. cikkében megállapított eljárással összhangban benyújtandó dokumentációt (dossziét) legkésőbb 2008. május 14-ig elkészítik.

(4) Az érintett tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot a (3) bekezdés alkalmazásáról és különösen az e) pont alapján hozott intézkedésekről.

(5) A tagállamok bármikor felülvizsgálhatják azon biocid termékekre kiadott engedélyeket, amelyek forgalombahozatali idejét a (3) bekezdéssel összhangban meghosszabbították. Amennyiben bármilyen ok miatt feltételezhető, hogy az említett bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feltételek közül valamelyik nem teljesül, az érintett tagállamok indokolatlan késedelem nélkül megfelelő intézkedésekkel orvosolják a helyzetet vagy - amennyiben erre nincs mód - visszavonják az érintett biocid termékekre kiadott engedélyeket.

4b. cikk

A forgalombahozatali határidő meghosszabbítása

(1) A gyártók, a formázók, a szervezetek vagy más személyek a 4. cikk (2) bekezdésében említett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalára az említett bekezdésben megállapított időszak meghosszabbítását az egyes érintett hatóanyag- és terméktípus-kombinációkra vonatkozó és a IV. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő teljes dossziéknak valamely tagállam illetékes hatóságához legkésőbb 2006. március 1-jéig történő benyújtásával kérelmezhetik.

(2) A kérelmet átvevő tagállam megvizsgálja, hogy az (1) bekezdésben említett dossziét teljesnek lehet-e elfogadni a 9. cikk (1)-(4) bekezdésével összhangban.

Amennyiben a dossziét teljesnek fogadják el, a hatóanyag/terméktípus kombinációt fel kell venni a II. és az V. mellékletbe, illetve adott esetben törölni kell a III. vagy a VII. mellékletből.

(3) A 8. és 14. terméktípustól eltérő terméktípusok tekintetében a dossziék értékelését az V. mellékletben meghatározott módon ugyanazon terméktípusban felhasznált egyéb hatóanyagokra vonatkozó dossziék értékelésével egyidejűleg kell megkezdeni.

5. cikk

A bejelentett létező hatóanyagok felülvizsgálata

(1) Valamely, a II. mellékletben felsorolt hatóanyag felülvizsgálatát, a meghatározott terméktípus(ok) vonatkozásában, az erre a célra az adott hatóanyagra és terméktípusra vonatkozó teljes dosszié alapján a kijelölt referens tagállam végzi el, feltéve hogy:

a) a dosszié megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek;

b) a teljes dossziét az e rendelet 5. mellékletében az érintett terméktípusra vonatkozóan meghatározott időtartamon belül benyújtják, a 98/8/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett és az e rendelet IV. mellékletében meghatározott összefoglaló dossziéval együtt.

E rendelet 8. cikkének sérelme nélkül, a II. mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot kizárólag azzal a terméktípussal, illetve azokkal a terméktípusokkal kapcsolatban vizsgálják felül, amelyre/amelyekre vonatkozóan a bejelentést elfogadták.

(2) A II. mellékletben felsorolt hatóanyagoknak a 8. és a 14. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet A. része határozza meg.

A II. mellékletben felsorolt hatóanyagoknak a 16., 18., 19. és 21. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet B. része határozza meg.

A II. mellékletben felsorolt létező hatóanyagoknak az 1-6. és a 13. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet C. része határozza meg. A II. mellékletben felsorolt létező hatóanyagoknak a 7., 9-12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípus vonatkozásában történő felülvizsgálatára kijelölt referens tagállamokat az V. melléklet D. része határozza meg.

Azt a tagállamot, amely az 1896/2000/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerint jelezte érdekeltségét egy létező hatóanyaggal kapcsolatban, nem jelölhetik ki referens tagállamként az adott hatóanyag vonatkozásában.

(3) E rendelet 8. cikkének sérelme nélkül, az a kérelmező, aki nem résztvevő, és a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezni kívánja egy olyan létező hatóanyag felvételét az említett irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe, amelyet bejelentettek, vagy amellyel kapcsolatban valamely tagállam jelezte érdekeltségét, az e rendelet V. mellékletében meghatározott valamely terméktípusra vonatkozóan, benyújtja a teljes dossziét az említett mellékletben meghatározott időtartamon belül az adott hatóanyag/terméktípus kombinációra vonatkozóan.

(4) A VI. melléklet tartalmazza az illetékes hatóságok felsorolását a 2005. március 1-jei állapot szerint.

6. cikk

A teljes dosszié elkészítése

(1) A teljes dosszié elkészítése során minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni többek között a gerinces állatokon történő kísérletek megismételt elvégzésének elkerülése, valamint - adott esetben - a közös teljes dosszié összeállítása érdekében.

(2) A teljes dosszié összeállításának megkezdése előtt a résztvevő:

a) tájékoztatja a referens tagállamot a gerinces állatokon már elvégzett valamennyi kísérletről;

b) kapcsolatba lép a referens tagállammal abból a célból, hogy tanácsot kérjen bizonyos tanulmányok elkészítése alóli mentességre vonatkozó igazolások elfogadhatóságával kapcsolatban;

c) tájékoztatja a referens tagállamot a teljes dosszié elkészítése céljából gerinces állatokon történő további kísérletek elvégzésére irányuló szándékáról;

d) amikor a referens tagállam tájékoztatja arról, hogy egy másik résztvevő ugyanolyan kísérletek elvégzésére irányuló terveket nyújtott be, minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy együttműködjön ezzel a résztvevővel a kísérletek közös elvégzésében.

Az első albekezdés b) pontjával összhangban a referens tagállamok által adott tanács nem határozza meg előre a 9. cikk (1) bekezdése szerinti teljességi ellenőrzés kimenetelét.

(3) A referens tagállam közreadhat az e rendelet II. mellékletében felsorolt valamely hatóanyag tekintetében gerinces állatokon végzett bármely kísérletre vonatkozó információt, kivéve ha ez az információ bizalmasnak minősül a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében. Ez az információ tartalmazhatja az érintett hatóanyag nevét, a kísérlet végeredményét és az adatok jogosultjával való kapcsolatfelvételre szolgáló címet.

(4) Amennyiben a referens tagállam tud arról, hogy több résztvevő is szándékozik felülvizsgálni egy bizonyos hatóanyagot, erről értesíti ezeket a résztvevőket.

(5) Azok a résztvevők, akik ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékoznak felülvizsgálni, minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy közösen adják be a teljes dossziét a közösségi versenyszabályok teljes mértékű betartása mellett.

Amennyiben, a fenti körülmények között, nem nyújtanak be közös dossziét, minden egyes önálló dossziéban részletezni kell az együttműködés biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket és a részvétel elmaradásának okait.

(6) A teljes dossziéban és az összefoglaló dossziéban részletezni kell a gerinces állatokon történő kísérletek ismételt elvégzésének elkerülése érdekében tett erőfeszítéseket.

(7) Annak érdekében, hogy információt nyújtsanak a felülvizsgálatra való jelentkezéssel járó költségekről és a teljes dosszié összeállításához szükséges állatkísérletekről, a résztvevők a teljes dossziéval együtt benyújthatnak a referens tagállamnak egy költségkimutatást az elvégzett vonatkozó tevékenységekről és tanulmányokról.

A referens tagállam közli ezt az információt a Bizottsággal, amikor az illetékes hatóság jelentését benyújtja a 10. cikk (5) bekezdésével összhangban.

(8) A Bizottság a 98/8/EK irányelv 18. cikkének (5) bekezdésében említett jelentésbe belefoglalja a teljes dosszié összeállításával és az ehhez szükséges állatkísérletek elvégzésével járó költségeket, a gerinces állatokon végzett kísérletek szükségességének minimalizálása, valamint a költséghatékonyság és az arányosság biztosítása érdekében az adatszolgáltatási kötelezettségek módosítására vonatkozó bármely megfelelő javaslattal együtt.

7. cikk

A teljes dosszié benyújtása

A résztvevő a teljes dosszié legalább egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányát benyújtja a referens tagállamnak. A referens tagállam igényt tarthat további nyomtatott vagy elektronikus példányokra.

Továbbá a résztvevő, a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak az összefoglaló dosszié egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányát.

Amennyiben azonban valamely tagállam kizárólag elektronikus formában tart igényt a dossziékra, vagy azt több példányban is szeretné megkapni, tájékoztatnia kell a Bizottságot, amely elektronikus formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezt az információt. Amennyiben a tagállam a későbbiekben másképp határoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a Bizottságot, és a Bizottság ennek megfelelően frissíti a nyilvánosan hozzáférhetővé tett információt.

8. cikk

A résztvevők társulása, helyettesítése és visszalépése

(1) Amennyiben kölcsönös megállapodás alapján egy gyártó, formázó vagy szervezet társul valamely résztvevőhöz, vagy helyettesít valamely résztvevőt a teljes dosszié benyújtásában, a megállapodást megkötő felek erről közösen értesítik a Bizottságot és a referens tagállamot, illetve csatolják az esetleges vonatkozó jóváhagyó nyilatkozatot.

A Bizottság ennek megfelelően értesíti a többi olyan résztvevőt, aki ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékozik felülvizsgálni.

(2) Amennyiben valamely résztvevő nem kíván tovább részt venni a felülvizsgálati programban, erről az okok megjelölésével haladéktalanul írásban értesíti a megfelelő referens tagállamot és a Bizottságot.

A Bizottság ennek megfelelően értesíti a többi tagállamot, valamint a többi olyan résztvevőt, aki ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékozik felülvizsgálni.

(3) A Bizottság értesíti a tagállamokat, ha olyan helyzet áll elő, ahol egy bizonyos létező hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában valamennyi résztvevő visszalépett. Ezt az információt elektronikus úton is nyilvánosságra kell hozni.

(4) A létező hatóanyag/terméktípus vonatkozásában a résztvevő szerepét átvenni kívánó gyártó, formázó, szervezet vagy más személy a (3) bekezdésben említett információ nyilvánosságra hozatalától számított három hónapon belül tájékoztatja erről a Bizottságot.

Az első albekezdésben említett időtartamon belül valamely tagállam ugyancsak jelezheti a Bizottságnak a létező hatóanyag/terméktípus kombinációnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételéhez fűződő érdekeltségét, amennyiben vannak olyan felhasználások, amelyeket a tagállam elengedhetetlennek tart, különösen az emberi vagy állati egészség, illetve a környezet védelme szempontjából. Az ilyen érdekeltséget jelző tagállamot résztvevőnek kell tekinteni.

Az első és második albekezdésben megnevezett esetekben az V. mellékletben meghatározott vonatkozó időtartamot, amennyiben indokolt, meg lehet hosszabbítani, és másik referens tagállamot lehet kijelölni.

Az érintett hatóanyagok, a referens tagállamok és az új időszakok felsorolását a VIII. melléklet tartalmazza. Az V. mellékletet ennek megfelelően frissíteni kell.

(5) Amennyiben a Bizottság nem kap választ a (4) bekezdésnek megfelelően, döntés születik arról, hogy a létező hatóanyagot ne vegyék fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe az érintett terméktípus(ok)ra vonatkozó felülvizsgálati program keretében.

9. cikk

A dosszié teljességének ellenőrzése

(1) Egy létező hatóanyag/terméktípus kombinációra vonatkozó dosszié kézhezvételétől számított három hónapon belül és legfeljebb három hónappal az e rendelet V. mellékletében meghatározott időtartam vége után a referens tagállam igazolja, hogy a dosszié teljesnek tekinthető-e a 98/8/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint.

Amennyiben a referens tagállam konzultációkat kezdeményezett a többi tagállammal és a Bizottsággal a dosszié elfogadhatósága vonatkozásában, az időtartam meghosszabbítható a konzultációk befejezéséig, de legfeljebb a dosszié kézhezvételétől számított hat hónappal.

(2) A referens tagállam a dosszié teljesnek tekintéséhez feltételként előírhatja a 98/8/EK irányelv 25. cikke értelmében fizetendő díj egészének vagy egy részének előre történő kifizetését, és a kifizetés bizonylatának a dossziéhoz történő csatolását.

(3) Amennyiben valamely dossziét teljesnek tekintenek, a referens tagállam megerősíti a dosszié elfogadását a résztvevő felé, és megállapodik a résztvevővel az összefoglaló dossziénak a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz a megerősítés megadásától számított egy hónapon belül történő továbbításáról.

(4) Kivételes körülmények között a referens tagállam új határidőt állapíthat meg azon információ benyújtására, amelyet kellően megindokolt okokból a résztvevő képtelen volt megfelelő időben benyújtani.

A résztvevő, az új határidőről történő értesítést követő három hónapon belül, bizonyítékkal szolgál a referens tagállamnak arról, hogy a hiányzó információ benyújtására irányuló munka elvégzésére megbízást adott.

Ha a referens tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyítékot kapott, a 10. cikkel összhangban úgy végzi el az értékelést, mintha a dosszié teljes lenne. Ellenkező esetben az értékelés addig nem kezdődik meg, amíg a hiányzó információt nem nyújtják be.

(5) Ha a teljes dosszié nem érkezik be az V. mellékletben meghatározott időtartamon belül vagy - adott esetben - a (4) bekezdéssel összhangban megállapított új határidő leteltéig, a referens tagállam a résztvevő által igazolásként előterjesztett okok ismertetésével tájékoztatja a Bizottságot.

A referens tagállam tájékoztatja a Bizottságot azon esetekről is, amikor valamely résztvevő nem tudja benyújtani a szükséges bizonyítékot a (4) bekezdés második albekezdésével összhangban.

Az első és második albekezdésben említett esetekben, és ha más dosszié nem vonatkozik ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra, a 8. cikk (3), (4) és (5) bekezdésében említett eljárást a szükséges változtatásokkal kell alkalmazni.

(6) Ha valamely tagállamnak az összefoglaló dosszié kézhezvételekor a (3) bekezdéssel összhangban alapos oka van arra, hogy a dossziét ne tekintse teljesnek, haladéktalanul közli fenntartásait a referens tagállammal, a Bizottsággal és a többi tagállammal.

A referens tagállam azonnal konzultációkat kezd az adott tagállammal és a Bizottsággal a kinyilvánított fenntartás megvitatása és az eltérő vélemények közelítése érdekében.

10. cikk

A dosszié értékelése a referens tagállam által

(1) Amennyiben a referens tagállam teljesnek tartja a dossziét, elvégzi az értékelést a 98/8/EK irányelv 11. cikk (2) bekezdésével összhangban, és jelentést készít erről az értékelésről (a továbbiakban: illetékes hatóság jelentése).

A 98/8/EK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül, a referens tagállam figyelembe vehet más műszaki vagy tudományos információt a hatóanyag, a metabolitok vagy a maradékanyagok vonatkozásában.

(2) A résztvevő megkövetelheti a referens tagállamtól, hogy vegyen figyelembe kiegészítő információt azon hatóanyag vonatkozásában, amely esetében a dossziét csak akkor fogadták el teljesnek, ha a dosszié benyújtásának időpontjában a résztvevő tájékoztatta a referens tagállamot arról, hogy az információ elkészítése folyamatban van, és ha:

a) az információt legfeljebb kilenc hónappal a dossziénak a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban történt elfogadása után nyújtották be;

b) az eredetileg benyújtott adatokkal való összehasonlítás révén megállapítható, hogy az információ ugyanannyira vagy még jobban megbízható ugyanazon vagy szigorúbb minőségi szabványok alkalmazása következtében;

c) az eredetileg benyújtott adatokkal való összehasonlítás révén megállapítható, hogy az információ eltérő következtetést támaszt alá a hatóanyag vonatkozásában a (7) bekezdés szerinti ajánlás tekintetében.

A referens tagállam csak akkor veszi figyelembe a résztvevőtől eltérő személyek által benyújtott kiegészítő információt, ha az információ megfelel az első albekezdés a), b) és c) pontjában megállapított feltételeknek.

(3) Amennyiben helyénvaló az (1) bekezdés alkalmazása során, különösen akkor, ha a kiegészítő információt a referens tagállam által megállapított határidőn belül nyújtják be, a referens tagállam kérheti, hogy a résztvevő aktualizált összefoglaló jelentést nyújtson be a Bizottságnak és a többi tagállamnak, amikor a kiegészítő információt átveszi.

A 8. cikk (3), (4) és (5) bekezdését a szükséges változtatásokkal kell alkalmazni a következő esetekben:

a) a kiegészítő információ nem érkezik be határidőre;

b) a résztvevő nem tudja megfelelően megindokolni a határidő további meghosszabbítását;

c) ugyanerre a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra nem vonatkozik más dosszié.

(4) A Bizottság, amennyiben szükséges, találkozókat szervez a tagállamok szakértőinek bevonásával a folyamatban lévő értékelések során felmerülő részletkérdések megvitatására.

A referens tagállam kérheti a Bizottságot, hogy vegyen fel bizonyos sajátos problémákat e találkozók napirendjére, amely esetben a szükséges dokumentációt a Bizottságon keresztül bocsátja rendelkezésre.

(5) A referens tagállam, indokolatlan késedelem nélkül, megküldi az illetékes hatóság jelentésének egy példányát a Bizottságnak, a többi tagállamnak és a résztvevőnek.

(6) A referens tagállam dönthet úgy, hogy visszatartja az illetékes hatóság jelentését, ha a 98/8/EK irányelv 25. cikke értelmében fizetendő díjakat nem fizették ki teljes egészében, amely esetben tájékoztatja erről a résztvevőt és a Bizottságot.

A 8. cikk (3), (4) és (5) bekezdését a szükséges változtatásokkal kell alkalmazni a következő esetekben:

a) az adott információ kézhezvételétől számított három hónapon belül nem teljesítik a teljes kifizetést;

b) ugyanerre a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra nem vonatkozik más dosszié.

(7) Az illetékes hatóság jelentését a Bizottság által javasolt formában nyújtják be, és magában foglalja a következők egyikét:

a) a létező hatóanyagnak a 98/8/EK rendelet I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozó ajánlást, beleértve, ahol szükséges, a felvétel feltételeit;

b) a létező hatóanyagnak a 98/8/EK rendelet I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételének elutasítására vonatkozó ajánlást, beleértve az elutasítás indokait.

11. cikk

A Bizottság eljárása

(1) Amikor a Bizottság kézhez kapja az illetékes hatóság jelentését e rendelet 10. cikke (5) bekezdésének megfelelően, indokolatlan késedelem nélkül elkészít egy határozattervezetet a 98/8/EK irányelv 27. cikkével összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozattervezet elkészítése előtt a Bizottság, amennyiben az illetékes hatóság jelentésére vonatkozóan kapott észrevételekre tekintettel szükséges, találkozókat szervez a tagállamok szakértőivel a fennmaradó megoldatlan problémák megvitatására. Amennyiben szükséges, a Bizottság felkérésére a referens tagállam elkészíti az illetékes hatóság aktualizált jelentését.

(3) Az olyan létező hatóanyag esetében, amely az e rendelet 10. cikkének (7) bekezdése szerinti felvételére vonatkozó ajánlás ellenére még mindig aggodalomra ad okot, a 98/8/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint, a Bizottság, az említett irányelv 12. cikkének sérelme nélkül, figyelembe veheti az ugyanarra a felhasználásra szánt más létező hatóanyagokra vonatkozó értékelés eredményét.

(4) A 98/8/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumok és információk alapján a referens tagállam naprakésszé tett, illetékes hatósági jelentést készít, amelynek I. dokuemntumára a továbbiakban értékelő jelentésként történik hivatkozás. Az értékelő jelentést a többi tagállam és a Bizottság a Biocid Termékek Állandó Bizottsága keretében felülvizsgálja.

12. cikk

Miután a referens tagállam e rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban benyújtotta az illetékes hatóság által készített jelentést, vagy miután a Biocid Termékek Állandó Bizottsága keretében értékelő jelentés véglegesítésére vagy frissítésére került sor, a Bizottság a jelentést vagy annak bármely frissítését - a 98/8/EK irányelv 19. cikkének megfelelően bizalmasan kezelendő információk kivételével - a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.

13. cikk

Az eljárások felfüggesztése

Amennyiben a Bizottság az e rendelet II. mellékletében felsorolt valamely hatóanyag vonatkozásában a 76/769/EGK irányelvnek megfelelően előterjeszt egy javaslatot az európai parlamentnek és a tanácsnak az adott hatóanyag forgalomba hozatalának vagy felhasználásának tilalmáról, beleértve a biocid felhasználást, bizonyos terméktípusok vagy az összes terméktípus esetében, az e rendeletben előírt és az adott hatóanyagnak a szóban forgó terméktípus(ok) tekintetében történő felhasználására vonatkozó eljárásokat felfüggeszthetik a javaslatra vonatkozó döntés meghozataláig.

14. cikk

Az 1896/2000/EK rendelet módosítása

Az 1896/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben a Bizottság a bejelentést elfogadja, a bejelentő benyújtja a kijelölt referens tagállam illetékes hatóságához az összes olyan adatot és információt, amely szükséges a létező hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából történő értékeléséhez a felülvizsgálati program második szakasza során. A kijelölést a Bizottság végzi el, mihelyt az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzéket megállapítják."

(2) A 4. cikk (4) bekezdésének első három albekezdését el kell hagyni.

(3) A 7. cikket el kell hagyni.

(4) A 8. cikk (2) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a Bizottság a bejelentést elfogadja, a bejelentő benyújtja a kijelölt referens tagállam illetékes hatóságához az összes olyan adatot és információt, amely szükséges a létező hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv IB. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából történő értékeléséhez a felülvizsgálati program második szakasza során. A kijelölést a Bizottság végzi el, mihelyt az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett jegyzéket megállapítják."

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

LÉTEZŐ HATÓANYAGOK

EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Formaldehid200-001-850-00-0
Ergokarciferol; Vitamin D2200-014-950-14-6
Tejsav200-018-050-21-5
Klofenotán/DDT200-024-350-29-3
Aszkorbinsav200-066-250-81-7
2-(2-Butoxietoxi)etil-6-propilpiperonil-éter/Piperonil butoxid200-076-751-03-6
2,4-Dinitrofenol200-087-751-28-5
2-Imidazol-4-iletil-amin200-100-651-45-6
Bronopol200-143-052-51-7
Triklórfon200-149-352-68-6
Nátrium-szalicilát200-198-054-21-7
Fention200-231-955-38-9
Glicerin-trinitrát200-240-855-63-0
Bisz(tributil-ón)-oxid200-268-056-35-9
Tributil-ón-acetát200-269-656-36-0
Kumafosz200-285-356-72-4
Glicerin200-289-556-81-5
Klórhexidin-diacetát200-302-456-95-1
Allil-izotiocanát200-309-257-06-7
Cetrimonium-bromid/Hexadeciltrimetilammónium-bromid200-311-357-09-0
Karbamid200-315-557-13-6
Sztrichnin200-319-757-24-9
Propán-1,2-diol200-338-057-55-6
Etinil-esztradiol200-342-257-63-6
Koffein200-362-158-08-2
Difenoxarzin-10-il-oxid200-377-358-36-6
gamma-HCH vagy gamma-BHC/Lindán/1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán200-401-258-89-9
Szulfakinoxalin200-423-259-40-5
Klórkrezol200-431-659-50-7
2-Feniletanol200-456-260-12-8
Dimetoát200-480-360-51-5
Metiltioninium-klorid200-515-261-73-4
Tiokarbamid200-543-562-56-6
Diklorvosz200-547-762-73-7
Karbaril200-555-063-25-2
Etanol200-578-664-17-5
Hangyasav200-579-164-18-6
Ecetsav200-580-764-19-7
Benzoesav200-618-265-85-0
Propán-2-ol200-661-767-63-0
Kloroform200-663-867-66-3
Kolkarciferol200-673-267-97-0
Szalicilsav200-712-369-72-7
Hexaklorofén200-733-870-30-4
Propán-1-ol200-746-971-23-8
Bután-1-ol200-751-671-36-3
Metoxiklór200-779-972-43-5
Brómmetán/Metil-bromid200-813-274-83-9
Hidrogén-cianid200-821-674-90-8
Metaldehid200-836-89002-91-9
Szén-diszulfid200-843-675-15-0
Etilén-oxid200-849-975-21-8
Jodoform/Trijódmetán200-874-575-47-8
terc-Butil-hidroperoxid200-915-775-91-2
Triklórnitrometán200-930-976-06-2
Bornán-2-on/Kámfor200-945-076-22-2
(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-Dodekahidro-2,10-dimetoxi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo[de,g]kromén-1,5,11-trion/Kvasszin200-985-976-78-8
1,3-Dibróm-5,5-dimetilhidantoin201-030-977-48-5
3-beta-Hidroxiurs-12-én-28-sav/Ursolsav201-034-077-52-1
Citromsav201-069-177-92-9
Citromsav-monohidrát201-069-15949-29-1
1,3,4,5-Tetrahidroxiciklohexánkarbonsav201-072-877-95-2
Linalool201-134-478-70-6
2-Metilpropán-1-ol201-148-078-83-1
2-Klóracetamid201-174-279-07-2
Brómecetsav201-175-879-08-3
Propionsav201-176-379-09-4
Klórecetsav201-178-479-11-8
Glikolsav201-180-579-14-1
Perecetsav201-186-879-21-0
L-(+)-Tejsav201-196-279-33-4
p-(1,1-Dimetilpropil)fenol201-280-980-46-6
Pin-2(3)-én201-291-980-56-8
Szennozid A201-339-981-27-6
Warfarin201-377-681-81-2
Kumaklór201-378-181-82-3
Difacinon201-434-582-66-6
Etil-kinin-karbonát201-500-383-75-0
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/Rotenon201-501-983-79-4
Antrakinon201-549-084-65-1
Dibutil-ftalát201-557-484-74-2
Szalicilanilid201-727-887-17-2
(+)-Borkősav201-766-087-69-4
Pentaklórfenol201-778-687-86-5
Szimklozén201-782-887-90-1
Klórxilol201-793-888-04-0
2,4,6-Triklórfenol201-795-988-06-2
Mentol201-939-089-78-1
Izopulegol201-940-689-79-2
Timol201-944-889-83-8
Gvajakol/2-Metoxifenol201-964-790-05-1
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7
Naftalin202-049-591-20-3
Propil-4-hidroxibenzoát202-307-794-13-3
Butil-4-hidroxibenzoát202-318-794-26-8
Dibenzoil-peroxid202-327-694-36-0
2-Etilhexán-1,3-diol202-377-994-96-2
Benzotriazol202-394-195-14-7
3-Klórpropán-1,2-diol202-492-496-24-2
Diklorofén202-567-197-23-4
Eugenol202-589-197-53-0
Allantoin202-592-897-59-6
Metil-4-hidroxibenzoát202-785-799-76-3
Benzil-alkohol202-859-9100-51-6
2,2'-[(1,1,3-Trimetilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]202-899-7100-89-0
Meténamin/Hexametiléntetramin202-905-8100-97-0
Triklokarban202-924-1101-20-2
Klórprofám202-925-7101-21-3
1, 1',1'',1'''-Etiléndinitrilotetrapropán-2-ol203-041-4102-60-3
2,2',2''-Nitrilotrietanol203-049-8102-71-6
Klórfenezin203-192-6104-29-0
Anetol203-205-5104-46-1
Fahéjaldehid/3-Fenilpropén-2 al203-213-9104-55-2
2-Etilhexán-1-ol/Izooktanol203-234-3104-76-7
Citronellol203-375-0106-22-9
Citronellal203-376-6106-23-0
Geraniol203-377-1106-24-1
1,4-Diklórbenzol203-400-5106-46-7
Etiléndiamin203-468-6107-15-3
Klóracetaldehid203-472-8107-20-0
Etán-1,2-diol203-473-3107-21-1
Glioxál203-474-9107-22-2
Metil-formiát203-481-7107-31-3
Bután-1,3-diol203-529-7107-88-0
Vinil-acetát203-545-4108-05-4
Ecetsav-anhidrid203-564-8108-24-7
m-Krezol203-577-9108-39-4
Rezorcin203-585-2108-46-3
Cianursav (Izocianúrsav)203-618-0108-80-5
Fenol203-632-7108-95-2
Etil-formiát203-721-0109-94-4
Borostyánkősav203-740-4110-15-6
Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav203-768-7110-44-1
Piridin203-809-9110-86-1
Morfolin203-815-1110-91-8
Glutaral203-856-5111-30-8
2-Butoxietanol203-905-0111-76-2
Cetrimonium-klorid/Hexadeciltrimetilammónium-klorid203-928-6112-02-7
Nonánsav203-931-2112-05-0
Undekán-2-on/Metil-nonil-keton203-937-5112-12-9
2,2'-Etiléndioxi)dietanol/Trietilén-glikol203-953-2112-27-6
Undec-10-énsav203-965-8112-38-9
Oleinsav204-007-1112-80-1
(Z)-Dokoz-13-énsav204-011-3112-86-7
N-(2-Etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid204-029-1113-48-4
Propoxur204-043-8114-26-1
Endoszulfán204-079-4115-29-7
1,7,7-Trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-tiocianáto-acetát204-081-5115-31-1
Dikofol204-082-0115-32-2
Linalil-acetát204-116-4115-95-7
3,3',4',5,7-Pentahidroxiflavon204-187-1117-39-5
1,3-Diklór-5,5-dimetilhidantoin204-258-7118-52-5
Metil-szalicilát204-317-7119-36-8
Klorofén204-385-8120-32-1
Etil-4-hidroxibenzoát204-399-4120-47-8
Benzil-benzoát204-402-9120-51-4
Piperonál204-409-7120-57-0
Indol204-420-7120-72-9
3-(But-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát/Cinerin II204-454-2121-20-0
2-Metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1alfa[S*(Z)],3beta]]-krizantemát/Piretrin I204-455-8121-21-1
2-Metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil-[1R-[1alfa[S*(Z)](3beta)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-eni)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Piretrin II204-462-6121-29-9
Benzetónium-klorid204-479-9121-54-0
5-Nitrotiazol-2-il-amin204-490-9121-66-4
Malation204-497-7121-75-5
Fenitrotion204-524-2122-14-5
Cetalkónium-klorid204-526-3122-18-9
Benzildimetil(oktadecil)ammónium-klorid204-527-9122-19-0
Simazin204-535-2122-34-9
Profam204-542-0122-42-9
4-Fenilbutanon204-555-1122-57-6
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5
Cetilpiridinium-klorid-monohidrát204-593-96004-24-6
2-Etilhexanal204-596-5123-05-7
Piridazin-3,6-diol/Maleinhidrazid204-619-9123-33-1
Adipinsav204-673-3124-04-9
Oktánsav204-677-5124-07-2
Dodecil-amin/Lauril-amin204-690-6124-22-1
Szén-dioxid204-696-9124-38-9
Nátrium-dimetilarzenát204-708-2124-65-2
exo-1,7,7-Trimetilbiciklo[2.2.1]heptán-2-ol204-712-4124-76-5
Nitrometilidintrimetanol204-769-5126-11-4
Nátrium-acetát204-823-8127-09-3
Nátrium-N-klórbenzolszulfonamid204-847-9127-52-6
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1
Bisz(2,3,3,3-tetraklórpropil)-éter204-870-4127-90-2
Kálium-dimetilditiokarbamát204-875-1128-03-0
Nátrium-dimetilditiokarbamát204-876-7128-04-1
N-Brómszukcinimid204-877-2128-08-5
N-Klórszukcinimid204-878-8128-09-6
2,6-Di-terc-butil-p-krezol204-881-4128-37-0
Warfarin-nátrium204-929-4129-06-6
Dimetil-ftalát205-011-6131-11-3
Nátrium-pentaklórfenolát205-025-2131-52-2
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4
Nátrium-2-bifenilát-tetrahidrát205-055-66152-33-6
Kaptán205-087-0133-06-2
N-(Triklórmetiltio)ftálimid/Folpet205-088-6133-07-3
2,4-Diklór-3,5-xilenol205-109-9133-53-9
Metil-antranilát205-132-4134-20-3
Bisz(8-hidroxikinolinium)-szulfát205-137-1134-31-6
N,N-Dietil-m-toluamid205-149-7134-62-3
Dipropilpiridin-2,5-dikarboxilát205-245-9136-45-8
Cink-bisz(2-etilhexanoát)205-251-1136-53-8
6-Metilbenzotriazol205-265-8136-85-6
Tirám205-286-2137-26-8
Zirám205-288-3137-30-4
Nátrium-dipropionát205-290-4137-40-6
Kálium-metilditiokarbamát205-292-5137-41-7
Metam-nátrium205-293-0137-42-8
Dipentén205-341-0138-86-3
Dinátrium-cianoditiokarbamát205-346-8138-93-2
Benzododecinium-klorid205-351-5139-07-1
Mirisztalkónium-klorid205-352-0139-08-2
Nitrilotriecetsav205-355-7139-13-9
p-Tolil-acetát205-413-1140-39-6
1,3-Bisz(hidroximetil)karbamid205-444-0140-95-4
Nátrium-formiát205-488-0141-53-7
2,3-Dihidroxipropil-laurát205-526-6142-18-7
Nabam205-547-0142-59-6
Hexánsav205-550-7142-62-1
Laurinsav205-582-1143-07-7
Kálium-oleát205-590-5143-18-0
Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-8
Oxálsav205-634-3144-62-7
Kinolin-8-ol205-711-1148-24-3
Tiabendazol205-725-8148-79-8
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4
Monuron205-766-1150-68-5
Rutozid205-814-1153-18-4
Glioxilsav206-058-5298-12-4
Fenklórfosz206-082-6299-84-3
Naled206-098-3300-76-5
5-Klórszalicilsav206-283-9321-14-2
Diuron206-354-4330-54-1
Kálium-tiocianát206-370-1333-20-0
Diazinon206-373-8333-41-5
Dekánsav206-376-4334-48-5
Ciánamid206-992-3420-04-2
Metronidazol207-136-1443-48-1
Cineol207-431-5470-82-6
7,8-Dihidroxikumarin207-632-8486-35-1
Nátrium-karbonát207-838-8497-19-8
2-Hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on207-880-7499-44-5
Karvakrol207-889-6499-75-2
6-beta-Acetoxi-3-beta-(beta-D-glukopiranoziloxi)-8,14-dihidroxibufa-4,20,22-trienolid/Szcillirozid208-077-4507-60-8
Bárium-karbonát208-167-3513-77-9
3-Acetil-6-metil-2H-pirán-2,4(3H)-dion208-293-9520-45-6
Osalmid208-385-9526-18-1
2,6-Dimetoxi-p-benzokinon208-484-7530-55-2
Akridin-3,6-diamin-dihidroklorid208-515-4531-73-7
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1
Dazomet208-576-7533-74-4
Trinátrium-hidrogén-dikarbonát/Nátrium-szeszkvikarbonát208-580-9533-96-0
Ezüst-karbonát208-590-3534-16-7
Krimidin208-622-6535-89-7
Kalcium-diformiát208-863-7544-17-2
Mirisztinsav208-875-2544-63-8
1-Izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]hexán-3-on208-912-2546-80-5
1,3,4,6,8,13-Hexahidroxi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8,opqra]perilén-7,14-dion/Hiperikum perforatum208-941-0548-04-9
[4-[4,4'-Bisz(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetilammónium-klorid208-953-6548-62-9
Cink-dibenzoát209-047-3553-72-0
Metil-izotiocianát209-132-5556-61-6
4,4'-(4-Iminociklohexa-2,5-dienilidénmetilén)dianilin-hidroklorid209-321-2569-61-9
[4-[alfa-[4-(Dimetilamino)fenil]benzilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetilammónium-klorid/Malachit-zöld-klorid209-322-8569-64-2
Kálium-benzoát209-481-3582-25-2
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-( 2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (minden izomer; arány: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Alletrin209-542-4584-79-2
Nátrium-3-(p-anilinofenilazo)benzolszulfonát/Metanil sárga209-608-2587-98-4
DL-Tejsav209-954-4598-82-3
BHC vagy HCH/Hexaklórciklohexán210-168-9608-73-1
DL-Almasav210-514-9617-48-1
N-(Hidroximetil)acetamid210-897-2625-51-4
Szukcinaldehid211-333-8638-37-9
2-Fluoracetamid211-363-1640-19-7
Ftálaldehid211-402-2643-79-8
2-Hidroxietánszulfonsav reakcióterméke 4,4'-[Hexán-1,6-diilbisz(oxi)]bisz[benzolkarboxamidin]-nel (2:1)211-533-5659-40-5
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurán211-797-1696-59-3
N-[(Diklórfluormetil)tio]ftálimid211-952-3719-96-0
Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/Tolilfluanid211-986-9731-27-1
Levonorgestrel212-349-8797-63-7
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2
Terbutrin212-950-5886-50-0
Proflavin-hidroklorid213-459-9952-23-8
N',1-Kinoxalin-2-ilszulfanilamid, nátriumsó213-526-2967-80-6
Norbormid213-589-6991-42-4
(Hidroximetil)karbamid213-674-81000-82-4
Diklofluanid214-118-71085-98-9
Réz-tiocianát214-183-11111-67-7
Dodeciltrimetilammónium-bromid214-290-31119-94-4
Tetradónium-bromid214-291-91119-97-7
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)méthyl (1R-trans)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate/d-trans-tétraméthrine214-619-01166-46-7
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5
Xilenol215-089-31300-71-6
Bentonit215-108-51302-78-9
Diarzén-pentaoxid215-116-91303-28-2
Dibór-trioxid215-125-81303-86-2
Kálium-hidroxid215-181-31310-58-3
Nátrium-hidroxid215-185-51310-73-2
Kovasav, káliumsó/Kálium-szilikát215-199-11312-76-1
Cink-oxid215-222-51314-13-2
Tricink-difoszfid215-244-51314-84-7
Cink-szulfid215-251-31314-98-3
Trimangán-tetraoxid215-266-51317-35-7
Réz(II)-oxid215-269-01317-38-0
Diréz-oxid215-270-71317-39-1
Krezol (izomer keverék)215-293-21319-77-3
Alumínium-klorid, bázikus215-477-21327-41-9
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4
Dinátrium-tetraborát-dekahidrát215-540-41303-96-4
Diréz(II)-klorid-trihidroxid215-572-91332-65-6
Króm-trioxid215-607-81333-82-0
Nátrium-hidrogén-difluorid215-608-31333-83-1
Nafténsavak rézsói215-657-01338-02-9
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4
Nafténsavak215-662-81338-24-5
Ammónium-hidrogén-difluorid215-676-71341-49-7
Kovasav, nátriumsó215-687-41344-09-8
Réz(II)-klorid215-704-51344-67-8
N,N-Bisz(2-etilhexil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidin-dihidroklorid216-994-61715-30-6
Monolinuron217-129-51746-81-2
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8
Etakridin-laktát217-408-11837-57-6
4,4'-(Etil-2-nitropropán-1,3-dil)biszmorfolin217-450-01854-23-5
Klorothalonil217-588-11897-45-6
Dodecilammónium-acetát217-956-12016-56-0
Fluometuron218-500-42164-17-2
Alkil-propil-diszulfid218-550-72179-59-1
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4
N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9
Didecildimetilammónium-bromid219-234-12390-68-3
Tolnaftát219-266-62398-96-1
Bisz[[4-[4-(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dien-1-ilidén]dimetilammónium]-oxalát, -dioxalát219-441-72437-29-8
Dodin219-459-52439-10-3
2-Bróm-1-(4-hidroxifenil)etán-1-on219-655-02491-38-5
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4
2,2'-[Metilénbisz(oxi)]biszetanol219-891-42565-36-8
Fentoát219-997-02597-03-7
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5
2,2'[(1-Metilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4-metil-1,3,2-dioxaborinán]220-198-42665-13-6b
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4
Szulfuril-difluorid220-281-52699-79-8
2-Amino-3-klór-1,4-naftokinon220-529-22797-51-5
2-Klór-N-(hidroximetil)acetamid220-598-92832-19-1
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9
Nátrium-diklórizocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0
Klórpirifosz220-864-42921-88-2
Mecetronium-etilszulfát221-106-53006-10-8
Dodeciletildimetilammónium-etil-szulfát221-108-63006-13-1
Bisz(triklórmetil)-szulfon221-310-43064-70-8
Nátrium-2-(2-dodeciloxietoxi)etil-szulfát221-416-03088-31-1
4-Izopropil-m-krezol221-761-73228-02-2
Réz(II)-dinitrát221-838-53251-23-8
Triklozán222-182-23380-34-5
Temefosz222-191-13383-96-8
Thuj-4(10)-én222-212-43387-41-5
Okt-1-én-3-ol222-226-03391-86-4
Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklórfenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]benzolszulfonát222-654-83567-25-7
(Etiléndioxi)dimetanol222-720-63586-55-8
Klórfacinon223-003-03691-35-8
Dipirition223-024-53696-28-4
Klórhexidin-dihidroklorid223-026-63697-42-5
Denatonium-benzoát223-095-23734-33-6
Nátrium-2,4,6-triklórfenolát223-246-23784-03-0
Pridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2
Hexahidro-1,3,5-trisz(3-metoxipropil)-1,3,5-triazin223-563-63960-05-2
4-Oxo-4-[(tributil-ón)oxi]but-2-énsav/Tributil-ón-maleát223-701-54027-18-3
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3
N-Etilheptadekafluoroktánszulfonamid223-980-34151-50-2
Izobutil-4-hidroxibenzoát/Izobutil-parabén224-208-84247-02-3
Tributil-ón-szalicilát224-397-74342-30-7
Tributil-ón-benzoát224-399-84342-36-3
Nátrium-1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-dioxo-2H-pirán-3-ilidén)etanolát224-580-14418-26-2
Dietilammónium-szalicilát224-586-44419-92-5
Dimetil-dikarbonát224-859-84525-33-1
Farnezol225-004-14602-84-0
2,2',2-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol225-208-04719-04-4
Oktilfoszfonsav225-218-54724-48-5
Nátrium-4-(metoxikarbonil)fenolát225-714-15026-62-0
Szulfamidsav226-218-85329-14-6
Citrál226-394-65392-40-5
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6
1-Benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekán-klorid226-445-25400-93-1
Dimetildioktilammónium-klorid226-901-05538-94-3
N-Dodecilpropán-1,3-diamin226-902-65538-95-4
Klórpirifosz-metil227-011-55598-13-0
N,N'-Metilénbiszmorfolin227-062-35625-90-1
Kumatetralil227-424-05836-29-3
Terbutilazin227-637-95915-41-3
(R)-p-Menta-1,8-dién227-813-55989-27-5
4-Metoxifenil-1,3-diamin-szulfát228-290-66219-67-6
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6
1,3-Bisz(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0
Dodicin229-930-76843-97-6
Almasav230-022-86915-15-7
(2-Bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0
Didecildimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5
(Z)-N-9-Oktadecenilpropán-1,3-diamin230-528-97173-62-8
Benzildodecildimetilammónium-bromid230-698-47281-04-1
Prometrin230-711-37287-19-6
Ezüst231-131-37440-22-4
Bór231-151-27440-42-8
Réz231-159-67440-50-8
Cink231-175-37440-66-6
Kén-dioxid231-195-27446-09-5
Ditallium-szulfát231-201-37446-18-6
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9
Kinin-monohidroklorid-dihidrát231-437-76119-47-7
Jód231-442-47553-56-2
Jód jodofor formábankeverék39392-86-4
Jód komplex oldatban nem ionos detergensselkeverék
Polivinilpirrolidon-iódpolimer25655-41-8
Alkilaril-poliéter-alkohol-jód komplexpolimer
Jód komplex etilén-propilén blokk kopolimerrel (pluronik)polimer
Jód komplex polialkilén-glikollalpolimer
Jódozott gyanta/Polijodid anion gyantapolimer
Trinátrium-ortofoszfát (TSP)231-509-87601-54-9
Szilícium-dioxid (amorf)231-545-47631-86-9
Nátrium-hidrogén-szulfit (vizes oldat)231-548-07631-90-5
Nátrium-nitrit231-555-97632-00-0
Nátrium-peroxometaborát/Nátrium-perborát-hidrát231-556-47632-04-4
Hidrogén-klorid/Sósav231-595-77647-01-0
Nátrium-klorid231-598-37647-14-5
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6
Ortofoszforsav231-633-27664-38-2
Hidrogén-fluorid231-634-87664-39-3
Ammónia, vízmentes231-635-37664-41-7
Kénsav231-639-57664-93-9
Kálium-jodid231-659-47681-11-0
Nátrium-hidrogén-szulfát231-665-77681-38-1
Nátrium-fluorid231-667-87681-49-4
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4
Tetrametrin231-711-67696-12-0
Kén (kicsapott, szublimált, kolloid)231-722-67704-34-9
Vas(II)-szulfát231-753-57720-78-7
Vas vitriol/Vas(II)-szulfát-heptahidrát231-753-57782-63-0
Kálium-permanganát231-760-37722-64-7
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1
Bróm231-778-17726-95-6
Dikálium-peroxodiszulfát231-781-87727-21-1
Nitrogén231-783-97727-37-9
Cink-szulfát-heptahidrát231-793-37446-20-0
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7
Nárium-klorit231-836-67758-19-2
Réz(I)-klorid231-842-97758-89-6
Réz(II)-szulfát231-847-67758-98-7
Réz(II)-szulfát-pentahidrát231-847-67758-99-8
Ezüst(I)-nitrát231-853-97761-88-8
Nátrium-tioszulfát-pentahidrát231-867-510102-17-7
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9
Dinátrium-peroxodiszulfát/Nátrium-perszulfát231-892-17775-27-1
Kálium-dikromát231-906-67778-50-9
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3
Hexahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazin231-924-47779-27-3
Klór231-959-57782-50-5
Ammónium-szulfát231-984-17783-20-2
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6
Alumínium-ammónium-biszszulfát (2:1:1)232-055-37784-25-0
Mangán-szulfát232-089-97785-87-7
Mangán-szulfát-tetrahidrát232-089-910101-68-5
Jód-monoklorid232-236-77790-99-0
Terpineol232-268-18000-41-7
Szójababolaj232-274-48001-22-7
Lenmagolaj; lenolaj232-278-68001-26-1
Gabonaolaj232-281-28001-30-7
Kókuszdióolaj232-282-88001-31-8
Kreozot232-287-58001-58-9
Ricinusolaj232-293-88001-79-4
Csontolaj/Állati olaj232-294-38001-85-2
Repceolaj232-299-08002-13-9
Piretrinek és piretroidok232-319-88003-34-7
Terpentinolaj232-350-78006-64-2
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9
Fenyőfakátrány232-374-88011-48-1
Méhviasz232-383-78012-89-3
Paraffinolaj232-384-28012-95-1
Olajok, avokádo232-428-08024-32-6
Narancs, édes, extraktum232-433-88028-48-6
Fehér ásványolaj (petróleum)232-455-88042-47-5
Szaponinok232-462-68047-15-2
Tallolajgyanta232-484-68052-10-6
Aszfalt/Bitumen232-490-98052-42-4
Kopálok (Gyanták)232-527-99000-14-0
Lignin232-682-29005-53-2
Alumínium-szulfát233-135-010043-01-3
Bórsav233-139-210043-35-3
Alumínium-kálium-biszszulfát/Alum233-141-310043-67-1
Klór-dioxid233-162-810049-04-4
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilénbisz[4-klórfenolát]233-457-110187-52-7
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2
Diezüst (1+)-szulfát233-653-710294-26-5
Nátrium-metafoszfát233-782-910361-03-2
Oxin-réz233-841-910380-28-6
Rezmetrin233-940-710453-86-8
N,N'-Etilénbisz[N-acetilacetamid]234-123-810543-57-4
Nátrium-dikromát234-190-310588-01-9
Karbendazim234-232-010605-21-7
Tridekanátrium-hipoklorit-tetrakisz(foszfát)234-307-811084-85-8
Bórsav (természetes)234-343-411113-50-1
Nátrium-perborát-tetrahidrát234-390-010486-00-7
Perbórsav, nátriumsó234-390-011138-47-9
Nafténsavak, cinksók234-409-212001-85-3
Dinátrium-oktaborát234-541-012008-41-2
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4
[-{2}-H4]Ammónium-klorid234-607-912015-14-4
Dialumínium-klorid-pentahidroxid234-933-112042-91-0
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8
Nátrium-toluolszulfonát235-088-112068-03-0
Réz (II)-karbonát-Réz (II)-hidroxid (1:1)235-113-612069-69-1
Zineb235-180-112122-67-7
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9
Tetrabór-dinátrium-heptaoxid-hidrát235-541-312267-73-1
Maneb235-654-812427-38-2
Hexabór-dicink-undekaoxid/Cink-borát235-804-212767-90-7
N-(Hidroximetil)formamid235-938-113052-19-2
2,3,5,6-Tetraklór-4-(metilszulfonil)piridin236-035-513108-52-6
Nifurpirinol236-503-913411-16-0
Pirition-cink236-671-313463-41-7
Titán-dioxid236-675-513463-67-7
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1
Bárium-dibór-tetraoxid237-222-413701-59-2
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8
Lítium-hipoklorit237-558-113840-33-0
Ortobórsav, nátriumsó237-560-213840-56-7
Bróm-klorid237-601-413863-41-7
Cink-bisz(dietilditiokarbamát)238-270-914324-55-1
(Benziloxi)metanol238-588-814548-60-8
2,2'-Oxibisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]238-749-214697-50-8
Foxim238-887-314816-18-3
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionáto-O,S)-réz238-984-014915-37-8
Bisz(8-hidroxikinolil)-szulfát, monokáliumsó239-133-615077-57-3
Dibrómpropionamid239-153-515102-42-8
Nátrium-perborát-monohidrát239-172-910332-33-9
2,2'-Metilénbisz(6-bróm-4-klórfenol)239-446-815435-29-7
Klorotoluron239-592-215545-48-9
Nátrium-karbonát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal (2:3)239-707-615630-89-4
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9
Klóralóz240-016-715879-93-3
1-Bróm-3-klór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion240-230-016079-88-2
(R)-2-(4-Klór-2-metilfenoxi)propionsav240-539-016484-77-8
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8
Metomil240-815-016752-77-5
Dinátrium-hexafluoroszilikát240-934-816893-85-9
Hexafluorokovasav241-034-816961-83-4
Benomil241-775-717804-35-2
D-Glukonsav reakcióterméke N,N''-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidinnel (2:1)242-354-018472-51-0
O,O-Dietil-O-(5-fenilizoxazol-3-il)-tiofoszfát242-624-818854-01-8
Benzoxónium-klorid243-008-119379-90-9
Metil-hidroximetoxiacetát243-271-219757-97-2
p-[(Dijódmetil)szulfonil]toluol243-468-320018-09-1
Réz(II)-dihidroxid243-815-920427-59-2
Diezüst (1+)-oxid243-957-120667-12-3
2-Butén-1,4-diilbisz(brómacetát)243-962-920679-58-7
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0
Tetraklórvinfosz244-865-422248-79-9
Bendiokarb245-216-822781-23-3
2-Metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-én-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát/Pralletrin245-387-923031-36-9
Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5
2-terc-Butil-4-metoxifenol246-563-825013-16-5
Bisz(hidroximetil)karbamid246-679-925155-29-7
alfa,alfa,alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6
2,2'-(Oktadec-9-enilimino)biszetanol246-807-325307-17-9
3-(But-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát/Cinerin I246-948-025402-06-6
3-Fenoxibenzil-2-dimetil-3-(metilpropenil)ciklopropánkarboxilát/Fenotrin247-404-526002-80-2
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on247-500-726172-55-4
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1
Dodecilbenzolszulfonsav248-289-427176-87-0
Laurinsav monoésztere glicerinnel248-337-427215-38-9
Cink-neodekanoát248-370-427253-29-8
Dodecil(etilbenzil)dimetilammónium-klorid248-486-527479-28-3
cisz-Trikoz-9-én248-505-727519-02-4
Dimetiloktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6
N'-terc-Butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0
(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-[1R, 3R]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (csak az 1R transz, 1S cisz izomer)/S-Bioalletrin249-013-528434-00-6
Biorezmetrin249-01-4028434-01-7
3-[3-(4'-Bróm[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopiron/Bromadiolon249-205-928772-56-7
Pirimifosz-metil249-528-529232-93-7
Lítium-heptadekafluoroktánszulfonát249-644-629457-72-5
5-Bróm-5-nitro-1,3-dioxán250-001-730007-47-7
transz-Izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioil]oxi]krotonát250-517-231218-83-4
(Z,E)-Tetradeka-9,12-dienil-acetát250-753-631654-77-0
Decildimetiloctilammónium-klorid251-035-532426-11-2
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6
Amitráz251-375-433089-61-1
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamid/Izoproturon251-835-434123-59-6
2-(Hidroximetilamino)etanol251-974-034375-28-5
N-[3-(Dodecilamino)propil]glicin251-993-434395-72-7
2,6-Diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetildibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dion, mononátriumsó252-204-634769-44-3
Nátrium-4-etoxikarbonil-fenoxid252-487-635285-68-8
Nátrium-4-propoxikarbonil-fenoxid252-488-135285-69-9
N-[[(4-Klórfenil)amino]karbonil]-2,6-difluorbenzamid252-529-335367-38-5
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil252-615-035554-44-0
(+/-)-1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/technikai tisztaságú Imazalilnövényvédő szer73790-28-0
S-[(6-Klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil-tiofoszfát/Azametifosz252-626-035575-96-3
2-Bróm-2-(brómmetil)pentándinitril252-681-035691-65-7
Benzildimetiloleilammónium-klorid253-363-437139-99-4
2-Foszfonobután-1,2,4-trikarbonsav253-733-537971-36-1
4-Metoxi-m-feniléndiammónium-szulfát254-323-939156-41-7
N,N''-Metilénbisz[N'-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]karbamid]254-372-639236-46-9
Dinokap254-408-039300-45-3
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát254-484-539515-40-7
Izopropil (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoát/Metoprén254-993-240596-69-8
Dimetiltetradecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid255-451-841591-87-1
cisz- és transz-p-Mentán-3,8-diol keverék/Citriodiol255-953-742822-86-6
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4
(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-cisz)2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát257-144-451348-90-4
Ciano-(3-fenoxibenzil)metil-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát/Fenvalerát257-326-351630-58-1
Etil-N-acetil-N-butil-beta-alalinát257-835-052304-36-6
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Cipermetrin257-842-952315-07-8
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Permetrin258-067-952645-53-1
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Deltametrin258-256-652918-63-5
Bisz(2-ethilhexanoato-O)-mu-oxo-dicink259-049-354262-78-1
1-Etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát/Empentrin259-154-454406-48-3
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6
Tetrakisz-(hidroximetil)-foszfónium-szulfát(2:1)259-709-055566-30-8
3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin/Difenakum259-978-456073-07-5
4-Hidroxi-3-(3-(4'-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/Brodifakum259-980-556073-10-0
[2-(2-Butoxietoxi)etoxi]metanol260-097-256289-76-0
2-Etoxietil-brómacetát260-240-956521-73-4
N-Oktil-N'-[2-(oktilamino)etil]etiléndiamin260-725-557413-95-3
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, nátriumsó261-184-858249-25-5
Azakonazol262-102-360207-31-0
1-[[2-(2,4-Diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol262-104-460207-90-1
N,N-Bisz(2-hidroxietil)undec-10-énamid262-114-960239-68-1
2-Klór-3-(fenilszulfonil)akrilnitril262-395-860736-58-5
[1,1'-Bifenil]-2-ol, klórozott262-974-561788-42-9
Aminok, kokoalkil262-977-161788-46-3
Kvaterner ammónium vegyületek, (hidrogénezett tallowalkil)trimetil, kloridok263-005-961788-78-1
Kvaterner ammónium vegyületek, kokoalkiltrimetil, kloridok263-038-961789-18-2
Kvaterner ammónium vegyületek, benzilkokoalkilbisz(hidroxietil), kloridok263-078-761789-68-2
Kvaterner ammónium vegyületek, benzilkokoalkildimetil, kloridok263-080-861789-71-7
Kvaterner ammónium vegyületek, dikokoalkildimetil, kloridok263-087-661789-77-3
Kvaterner ammónium vegyületek, bisz(hidrogénezett tallowalkil)dimetil, kloridok263-090-261789-80-8
Kvaterner ammónium vegyületek, trimetilszójaalkil, kloridok263-134-061790-41-8
Etanol, 2,2'-iminobisz-, N-kokoalkil származékok263-163-961791-31-9
1H-Imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, 2-nortall-olaj alkil származékai263-171-261791-39-7
Imidazolium vegyületek, 1-Benzil-4,5-dihidro-1-(hidroxietil)-2-norkoko-alkil, kloridok263-185-961791-52-4
Aminok, N-tallowalkildipropiléntri-263-191-161791-57-9
Aminok, N-kokoalkiltrimetiléndi-263-195-361791-63-7
Aminok, N-kokoalkiltrimetiléndi-, acetátok263-196-961791-64-8
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C8-C18-alkildimetil, kloridok264-151-663449-41-2
4,5-Diklór-2-oktil 2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5
2-Klór-N-[[[4-(trifluormetoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid264-980-364628-44-0
Desztillátumok (petróleum), oldószerrel finomított, könnyű nafténes frakció265-098-164741-97-5
Desztillátumok (petróleum), hidrogénezett könnyű frakció265-149-864742-47-8
N-(3,4-Diklórfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroxi-1,3-dimetil-2,4-dioxopirimidin-5-karboxamid265-732-765400-98-8
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát265-898-065731-84-2
Kátránysavak, kőszén, nyers266-019-365996-85-2
Üvegpor, Üveg, oxid, vegyi anyagok266-046-065997-17-3
3,3'-Metilénbisz[5-metiloxazolidin]/Oxazolidin266-235-866204-44-2
N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin266-257-866215-27-8
Betainok, C12-C14-alkildimetil266-368-166455-29-6
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabrómetil)ciklopropánkarboxilát/Tralometrin266-493-166841-25-6
2-Klór-N-(2,6dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid266-583-067129-08-2
cisz-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin266-719-967564-91-4
N-Propil-N-[2-(2,4,6-triklórfenoxi)etil]-1H-imidazol-1-karboxamid266-994-567747-09-5
Zsírsavak, C16-18 és C18-telítetlen, Me észterek267-015-467762-38-3
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Cihalotrin268-450-268085-85-8
Dodeciletildimetilammónium-bromid/Laudacit269-249-268207-00-1
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Ciflutrin269-855-768359-37-5
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5
Kvaterner ammónium vegyületek,di-C6-12-alkildimetil, kloridok269-925-768391-06-0
Benzolszulfonsav, C10-13-alkil származék, nátriumsók270-115-068411-30-3
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridok270-324-768424-84-0
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1
Betainok, kokoalkidimetil270-329-468424-94-2
Kvaterner ammónium vegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékei Dietanolaminnal270-430-368440-04-0
1-Propánaminium, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18-acil származékok, metil-szulfátok271-063-168514-93-2
Amidok, koko, N,N-bisz(hidroxietil)271-657-068603-42-9
Kvaterner ammónium vegyületek, (oxidi-2,1-etándiil)bisz(kokoalkildimetil), dikloridok271-761-668607-28-3
9-Oktadecénsav (Z)-, szulfonált, káliumsók271-843-168609-93-8
Karbamid, reakcióterméke formaldehiddel271-898-168611-64-3
Imidazolium vegyületek, 1-[2-(karboximetoxi)etil]-1-karboximetil-4,5-dihidro-2-norkokoalkil, hidroxidok, mononátriumsók272-043-568650-39-5
Bisz(tetraammin-réz)-karbonát-dihidroxid272-415-768833-88-5
1-Hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on reakcióterméke 2-Aminoetanollal (1:1)272-574-268890-66-4
Aminok, N-tallowalkiltrimetiléndi-, diacetátok272-786-568911-78-4
Kvasszia extraktum272-809-968915-32-2
Zsírsavak (C8-10)273-086-268937-75-7
Kénsav, mono-C12-18-alkil észterek, nátriumsók273-257-168955-19-1
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok273-318-268956-79-6
Didecilmetil-[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid273-403-468959-20-6
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridok273-544-168989-00-4
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) keveréke273-545-768989-01-5
Nátrium-N-(hidroximetil)glicinát274-357-870161-44-3
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-2
Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8
N,N'-(Dekán-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidén)bisz(oktilammónium)-diklorid274-861-870775-75-6
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid274-948-070862-65-6
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]-karbamát/Fenoxikarb276-696-772490-01-8
Kvaterner ammónium vegyületek, di-C8-18-alkildimetil, kloridok277-453-873398-64-8
1-[(Hidroximetil)amino]propán-2-ol278-534-076733-35-2
1-[1,3-Bisz(hidroximetil)-2,5-dioxo-imidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroximetil)karbamid/Diazolidinilkarbamid278-928-278491-02-8
Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O-{1}-,OO-{1}-]magnezát(2-)279-013-078948-87-5
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát283-530-784665-66-7
Tributiltetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8
(2-Butoxietoxi)metanol281-648-384000-92-0
Cink, izodekanoát-izononanoát komplex, bázikus282-786-784418-73-5
Juniper, Juniperus communis (boróka), extraktum283-268-384603-69-0
Nemes babér, extraktum283-272-584603-73-6
Rozmaring, extraktum283-291-984604-14-8
Eucalyptus globulus (eukaliptusz), extraktum283-406-284625-32-1
Cinnamomum zeylanicum (fahéj), extraktum283-479-084649-98-9
Margosa, extraktum283-644-784696-25-3
Levendula, Lavandula angustifolia angustifolia, extraktum283-994-084776-65-8
Kakukkfű, Thymus serpyllum, extraktum284-023-384776-98-7
Formaldehid reakciótermékei dietilén-glikollal284-062-684777-35-5
Formamid reakciótermékei formaldehiddel284-064-784777-37-7
Glicin,N-(3-aminopropil-N'-C10-16-alkil származékai284-065-284777-38-8
Citrom extraktum284-515-884929-31-7
Kakukkfű, Thymus vulgaris, extraktum284-535-784929-51-1
Szegfűszegkivonat284-638-784961-50-2
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-9
Melaleuca alternifolia extraktum/Ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9
2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó286-344-485209-91-2
Formaldehid reakciótermékei propilén-glikollal286-695-385338-22-3
Ón, tributil-, mono(naftenoiloxi) származékok287-083-985409-17-2
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0
[R-(Z)]-3-[(12-Hidroxi-1-oxo-9-oktadecenil)amino]propiltrimetilammónium-metil-szulfát287-462-985508-38-9
Benzolszulfonsav, 4-C10-13-szek-alkil származékai287-494-385536-14-7
Guanidin, N,N-1,3-propándiilbisz-, N-kokoalkil származékok, diacetátok288-198-785681-60-3
Szulfonsavak, C13-17-szek-alkán, nátriumsók288-330-385711-69-9
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]-(+/-)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát289-244-986560-93-2
Chrysanthemum cinerariaefolium (krizantém), extraktum289-699-389997-63-7
Cymbopogon nardus (citromfű), extraktum289-753-689998-15-2
Levendula, Lavandula angustifolia, extraktum289-995-290063-37-9
Litsea cubeba (kubebabors), extraktum290-018-790063-59-5
Mentha arvensis (mezei menta) extraktum290-058-590063-97-1
Pelargonium graveolens (muskátli) extraktum290-140-090082-51-2
Benzolszulfonsav, mono-C10-14-alkil származékok reakciótermékei Metil-1H-benzimidazol-2-il-karbamáttal290-651-990194-41-5
Réz, EDTA-komplexek290-989-790294-99-8
Formaldehid reakciótermékei propanolaminnal291-325-990387-52-3
Karbamid, N,N'-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-Butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9
Kvaterner-ammónium vegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidok293-522-591080-29-4
Fenyő, Abies sibirica, extraktum294-351-991697-89-1
Boróka, Juniperus mexicana, extraktum294-461-791722-61-1
Levendula, Lavandula hybrida, extraktum/Levendulaolaj294-470-691722-69-9
Aminok, N-(3-aminopropil)-N'-kokoalkil-trimetiléndi-, monoakrilát294-702-691745-32-3
Cymbopogon winterianus (Jáva citromfűolaj), extraktum294-954-791771-61-8
Citromfű (Cymbopogon flexuosus)295-161-991844-92-7
Fehér ásványolaj (petróleum), könnyű295-550-392062-35-6
N-[3-(Dodecilamino)propil]glicin-hidroklorid298-216-593778-80-4
Bisz(2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurándionato O2,O3)réz304-146-994246-73-8
Citrom és narancs, extraktum304-454-394266-47-4
Pinea fenyő, extraktum304-455-994266-48-5
Trimetil-3-[(1-oxo-10-undecenil)amino]propilammónium-metil-szulfát304-990-894313-91-4
Borsos menta, American, extraktum308-770-298306-02-6
Kvaterner ammónium vegyület,[2-[[2-[(2-Karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkildimetil, hidroxid, belső sók309-206-8100085-64-1
Csöves gabona, por310-127-6999999-99-4
Természetes citromdzsúsz (szűrt)310-127-6999999-99-4
Hedera helix (repkény)310-127-6999999-99-4
Onion Oil (hagymaolaj)310-127-6999999-99-4
Thuja occidentalis (életfa)310-127-6999999-99-4
Salvia officinalis (szalvia)310-127-6999999-99-4
Hyssopus officinalis (izsóp)310-127-6999999-99-4
Chrysanthemum vulgare (krizantém)310-127-6999999-99-4
Artemisia absinthium (üröm)310-127-6999999-99-4
Achillea millefolium (cickafark)310-127-6999999-99-4
Origanum vulgare (vadmajoranna, oregano)310-127-6999999-99-4
Majorana hortensis (majoránna, édes)310-127-6999999-99-4
Origanum majorano (majoránna, édes)310-127-6999999-99-4
Rosmarinus officinalis (rozmaring)310-127-6999999-99-4
Satureja hortensis (csombor)310-127-6999999-99-4
Uritica dioica (csalán)310-127-6999999-99-4
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye)310-127-6999999-99-4
Symphytum officinale (fekete nadálytő)310-127-6999999-99-4
Equisetum arvense (zsúrló)310-127-6999999-99-4
Sambucus nigra (fekete bodza)310-127-6999999-99-4
1-(3,5-Diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid/Hexaflumuron401-400-186479-06-3
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2
1-(4-Klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol/Tebukonazol403-640-2107534-96-3
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)Propiléndiamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6
C8-18-Alkilbisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és C8-18-Alkilbisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-4
(4-Etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetilszilán405-020-7105024-66-6
2,3,5,6-Tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropánkarboxilát/Transzflutrin405-060-5118712-89-3
5,5-Dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidénhidrazon/Hidrametilnon405-090-967485-29-4
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter/Etofenprox407-980-280844-07-1
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0
3-Oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-il-litium, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, lítiumsó411-690-1111337-53-2
N-Metil-neodekánamid414-460-9105726-67-8
(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát és (R)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát 1:1 arányú keveréke/lambda Cihalotrin415-130-791465-08-6
1-(4-(2-Klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamid/Flufenoxuron417-680-3101463-69-8
5-Klór-2-(4-klórfenoxi)fenol429-290-03380-30-1
2-Butilbenzo[d]izotiazol-3-on420-590-704299-07-4
Tetraklór-dekaoxid-komplex420-970-292047-76-2
cisz-4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke/Flokumafen421-960-090035-08-8
szek-Butil-2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát/Ikaridin423-210-8119515-38-7
N-Ciklohexil-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid423-990-1149118-66-1
Fipronil424-610-5120068-37-3
cisz-1-(3-Klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8
1-(6-Klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin/Imidakloprid428-040-8138261-41-3
Tiametoxam428-650-4153719-23-4
[2,4-Dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-Dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-transz-krizantemát/Imiprotrin428-790-672963-72-5
2-(1-Metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridin/Piriproxifen429-800-195737-68-1
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5
Diizopropanolamin reakciótermékei Formaldehiddel (1:4)432-440-8220444-73-5
Klórmetil-n-oktil-diszulfid432-680-3180128-56-7
Dimetil-adipát, Dimetil glutarát, Dimetil-szukcinát reakcióterméke Hidrogén-peroxiddal/Perestan432-790-1
Bisz(3-aminopropil)oktil-amin433-340-786423-37-2
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-5
(E)-2-Oktadecenalmég nem besorolt51534-37-3
(E,Z)-2,13-Oktadekadienalmég nem besorolt99577-57-8
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúmég nem besorolt398477-47-9
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátmég nem besorolt
Paraformaldehid30525-89-4
Peroxioktánsav33734-57-5
Brómmirisztilizokinolin51808-87-8
9-Aminoakridin-hidroklorid-monohidrát52417-22-8
Klórozott trinátrium-foszfát56802-99-4
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9
(1S,2R,5S)-2-Izopropenil-5-metilciklohexanol104870-56-6
Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos112945-52-5
Denatónium-kapszaicinát192327-95-0
Trisz(N-ciklohexildiazéniumdioxi)alumínium312600-88-7
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8
Természetes olajok reakciótermékei ózonnal in situ (Open Air Factor (OAF))
Ezüst zeolit A
Ezüst-nátrium-boroszilikát
5-Klór-2-(4-klórfenoxi)fenol
Benzillaurildimetilmirisztilammónium-klorid/Laurilmirisztildimetilbenzilammónium-klorid
((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))mangán keveréke ((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))cinkkel/Mankozebnövényvédő szer8018-01-7
Klórszulfaminsavnövényvédő szer17172-27-9
Etil-(2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoát/Hidroprénnövényvédő szer41096-46-2
Szilícium-dioxid/Kieselguhrnövényvédő szer61790-53-2
alfa,alfa,alfa-Trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenil)-o-toluidin/Brometalinnövényvédő szer63333-35-7
S-Metoprén/Izopropil (S-(E,E))-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátnövényvédő szer65733-16-6
S-Hidroprén/Etil-(S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátnövényvédő szer65733-18-8
Esfenvalerát/(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirátnövényvédő szer66230-04-4
[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/alfa Cipermetrinnövényvédő szer67375-30-8
Abamektin (Avermektin B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; és Avermektin B1b; < 20 % EINECS 265-6111-9) keverékenövényvédő szer71751-41-2
Ciklopropánkarbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1'-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/Bifentrin/Bifenátnövényvédő szer82657-04-3
N-(2-((2,6-Dimetil)fenil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dietil-benzolmetánaminium-szacharid/Denatónium Szacharidnövényvédő szer90823-38-4
.alfa.-(4-Klórfenil)-.alfa.-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/Ciprokonazolnövényvédő szer94361-06-5
3-(3-(4'-Bróm-(1,1'bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-Brómbifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on/Difetialonnövényvédő szer104653-34-1
Guazatin-triacetátnövényvédő szer115044-19-4
4-Bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapirnövényvédő szer122453-73-0
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/Ezüst zeolitnövényvédő szer130328-18-6
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-réz-komplex/Ezüst-réz zeolitnövényvédő szer130328-19-7
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/Ezüst-cink zeolitnövényvédő szer130328-20-0
N-Izononil-N,N-dimetil-N-decilammónium-kloridnövényvédő szer138698-36-9
N-((6-Klór-3-piridinil)metil-N'-ciano-N-metiletánimidamid/Acetamipridnövényvédő szer160430-64-8
3-Fenoxibenzil(1R)-cisz,transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát/d-Fenotrinnövényvédő szer188023-86-1
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS 59720-42-2, 16,0 %) és 5-Hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-457-6, 28,8 %), és 5-Hidroxipoli[metilénoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS 56709-13-8; 5.2 %) keveréke vízben (50 %)növényvédő szer
[1. alfa.(S*), 3. alfa.]-(.alfa.)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátnövényvédő szer
S-Cifenotrinnövényvédő szer
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 izomer keveréke: 1 R transz: 1RS csak 1:1)/Bioalletrin/d-transz-Alletrinnövényvédő szer
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (4 izomer keveréke 1R transz, 1R: 1R transz, 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S 4:4:1:1)/d-Alletrinnövényvédő szer
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 izomer keveréke 1R transz: 1R/S csak 1:3/Esbiotrinnövényvédő szer
Spinozad:Talaj mikroorganizmusok fermentációs terméke, Spinozin A és Spinozinn D tartalmúnövényvédő szer
Butoxipolipropilén-glikol500-003-19003-13-8
Polidimetilsziloxánpolimer9016-00-6
N-Metilmetánamin (EINECS:204-697-4) és (Klórmetil)oxirán (EINECS:203-439-8) polimer/Polimer kvaterner ammónium-kloridpolimer25988-97-0
N,N,N,N-Tetrametil-etán-1,2-diamin és (Klórmetil)oxirán polimerpolimer25988-98-1
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS: 223-228-4) homopolimerpolimer26716-20-1
Formaldehid és akrolein polimerpolimer26781-23-7
N,N''-1,6-Hexéndiilbisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és Hexametiléndiamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid/Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)guanilguanidinium-monohidrokloridpolimer27083-27-8/32289-58-0
N,N,N',N'-Tetrametil-1,6-hexándiamin és 1,6-Diklórhexán polimerpolimer27789-57-7
Poli(hexametiléndimetilammónium-klorid)/Poli[(dimetilimino)-1,6-hexándiil-klorid]polimer28728-61-2
N,N,N',N'-Tetrametiletiléndiaminbisz(2-klóretil)-éter kopolimerpolimer31075-24-8
Poli(hexametiléndiaminguanidinium-klorid)polimer57028-96-3
Poli(hexametilénbiguanid)polimer91403-50-8
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)polimer94667-33-1
N,N-Didecil(-N-metil-poli(oxietil)ammóniumpropionát/1-Dekánaminium, N-decil-N-(2-hidroxietil)N-metil-, propanoát (só)polimer107879-22-1
2-Propenál és Propán-1,2-diol kopolimerpolimer191546-07-3
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát/Didecilpolioxetilammónium-borátpolimer214710-34-6
oligo(2-(2-Etoxi)etoxietilguanidinium-klorid)polimer374572-91-5
Tributil-ón kopolimer (TBT-kopolimer)polimer
Zsíralkohol-poliglikol-éterpolimer
Poli(vinil-klorid-ko-izobutil–vinil-éter-ko-N-vinil, N''-dimetil–oktil-bromid propil-diamin)polimer
Poliglikol-poliamin gyantapolimer
Nátrium-lignoszulfonáttermészetes polimer8061-51-6
Neem/Neem-Vital (miatyánkcserje, olvasószemfa)természetes olaj5945-86-8
Fenyőolajtermészetes olaj8000-26-8
Cédrusolajtermészetes olaj8000-27-9
Levendulaolajtermészetes olaj8000-28-0
Citronellaolajtermészetes olaj8000-29-1
Szegfűszegolajtermészetes olaj8000-34-8
Gerániumolajtermészetes olaj8000-46-2
Eukaliptuszolajtermészetes olaj8000-48-4
Narancsolajtermészetes olaj8000-57-9
Pineafenyő-olajtermészetes olaj8002-09-3
Feketeborsolajtermészetes olaj8006-82-4
Mentaolajtermészetes olaj8006-90-4
Citromfűolajtermészetes olaj8007-02-1
Csombormentaolajtermészetes olaj8007-44-1
Kakukkfűolajtermészetes olaj8007-46-3
Korianderolajtermészetes olaj8008-52-4
Fodormentaolajtermészetes olaj8008-75-5
Macskagyökérolajtermészetes olaj8008-88-6
Kajaputolajtermészetes olaj8008-98-8
Borókabogyó-olajtermészetes olaj8012-91-7
Ciprusolajtermészetes olaj8013-86-3
Pacsuliolajtermészetes olaj8014-09-3
Köményolajtermészetes olaj8014-13-9
Palmarosaolajtermészetes olaj8014-19-5
Rutaolajtermészetes olaj8014-29-7
Bazsalikomolajtermészetes olaj8015-73-4
Rózsafaolajtermészetes olaj8015-77-8
Zellerolajtermészetes olaj8015-90-5
Kamillavirág-olajtermészetes olaj8015-92-7
(Eugenia caryophyllus) Szegfűszeglevél-olajtermészetes olaj8015-97-2
Teacserjeolaj (teafaolaj)természetes olaj68647-73-4
Kubebaborsolajtermészetes olaj68855-99-2
Mezeimenta-olajtermészetes olaj68917-18-0
Cédrusfaolaj Texas, Mexikói borókafenyő-olaj, 22 %természetes olaj68990-83-0
Citrom extraktum Tabebuia avellandae magbóltermészetes olaj
Természetes olaj Cymbopogon winterianus-ból (Jáva citromfűolaj)természetes olaj
Allium sativum és Allium cepa (fokhagyma és vöröshagyma)természetes olaj
Természetes olaj Cinnamonum zeylancium-ból (fahéj)természetes olaj
Clove oil (Szegfűszegolaj): (fő komponensek: Eugenol (83,8 %), Cariofillen (12,4 %), Eugenol-acetát (0,4 %)természetes olaj
Fir needle perfume oil (Erdei fenyőtű parfümolaj): (Illóolaj, fő komponensek: Terpentinolaj (30–37,5 %), Terpinol (15–20 %), Izobornil-acetát (15–20 %), Pinén beta (12,5–15 %), Pinén alfa (7–10 %), Kumarin (1–3 %), Terpinol-frakciók (1–3 %)természetes olaj
Friss tavasz parfümolaj: illóolaj: fő komponensek: Citral-dietilacetál (Citratal) (1–3 %), Citronellol (1–3 %), Ilanat (1–3 %), Hivertal (1–3 %), Allil-kapronát (1–3 %)természetes olaj
Rózsaolajtermészetes olaj
Természetes piretrinektermészetes kivonat
Tőzeg extraktumtermészetes kivonat
Alkilbenzildimetilammónium-klorid/Benzalkónium-kloridkeverék8001-54-5
Cetrimidkeverék8044-71-1
3,6-Diamino10-metilakridinium-klorid (EINECS 201-668-8;) és 3,6-Akridindiamin keveréke/Akriflavinkeverék8048-52-0
(3,6-Diamino-10-metilakridinium-klorid (EINECS-szám: 201-668-8) és 3,6-Akridindiamin-hidroklorid keveréke/Akriflavin HClkeverék8063-24-9
Benzalkónium-szacharinát/Benzalkónium-o-szulfobenzimidátkeverék39387-42-3
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keverékekeverék55965-84-9
Sziloxánok és szilícium, di-Me, reakciótermékei szilícium-dioxiddal/Kezelt szilícium-dioxidkeverék67762-90-7
Zsírsavak (C6-18, kókuszdióolaj) észtereinek reakciótermékei ecetsavval és 2,2-metilénbisz(4-klórfenol)lalkeverék106523-52-8
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékei klórecetsavvalkeverék139734-65-9
Kvaterner ammónium jodidokkeverék308074-50-2
5,5-Dimetilhidantoin és formaldehid reakciótermékeikeverék
2-(2-Butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékeikeverék
Etilén-glikol és formaldehid reakciótermékeikeverék
Karbamid, etilén-glikol és formaldehid reakciótermékeiKeverék
Klóracetamid, 2-(2-butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékei
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-Fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékekeverék
Aktív klór Hipoklórossav és Nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvakeverék
Zsírsavak (C15-21) káliumsóikeverék
Acypetacs rézkeverék
Acypetacs cinkkeverék
Ruhamoly feromon: alkotórészei: E,Z-Oktadekadi-2,13-enál (75 %) és E-Oktadec-2-enál (25 %)keverék
Króm-trioxid (EINECS 215-607-8; 34,2 %) Diarzén-pentoxid (EINECS 215-116-9; 24,1 %), Réz(II)oxid (EINECS 215-269-1; 13,7 %) és víz keveréke (EINECS 231-791-2; 28 %)keverék
Klórometilizotiazolinon, etándiilbiszoxibiszmetanol és metilizotiazolinon keverékekeverék
Bróm (EINECS 231-778-1) és hipobrómossav (CAS-No.: 13517-11-8) keveréke in situ előállítvakeverék
Természetes növényi, vizes fermentáció terméke, kéntartalmúkeverék
Kvaterner ammónium vegyületek (benzilalkildimetil) (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKCEINECS-listába tartozó anyagok keveréke
Kvaterner ammónium vegyületek (dialkildimetil) (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDACEINECS-listába tartozó anyagok keveréke
Kvaterner ammónium vegyületek (alkiltrimetil) (C8-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/TMACEINECS-listába tartozó anyagok keveréke
Bacillus thuringiensismikroorganizmus68038-71-1
Bacillus sphaericusmikroorganizmus143447-72-7
Bacillus thuringiensis+D381is subsp. Israelensismikroorganizmus
Bacillus thuringiensis Var. Kurstakymikroorganizmus
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14mikroorganizmus
Bacillus thuringiensis var. Israelensismikroorganizmus
Bacillus subtilismikroorganizmus
Tetra-decil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid61134-95-0
Terpinol8006-39-1

II. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBA FELVETT LÉTEZŐ HATÓANYAGOK ÉS TERMÉKCSOPORTOK ( 6 )

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-számPT01PT02PT03PT04PT05PT06PT07PT08PT09PT10PT11PT12PT13PT14PT15PT16PT17PT18PT19PT20PT21PT22PT23
Formaldehid200-001-850-00-01234569111213202223
2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil-éter / Piperonil-butoxid200-076-751-03-61819
Bronopol200-143-052-51-712346791011121322
Difenoxarzin-10-il-oxid200-377-358-36-69
Klór-krezol200-431-659-50-71234691013
Diklorvosz200-547-762-73-718
Etanol200-578-664-17-51234
Hangyasav200-579-164-18-6123456911121318
Benzoesav200-618-265-85-0123461120
Propán-2-ol200-661-767-63-0123456910111218
Szalicilsav200-712-369-72-712346
Propán-1-ol200-746-971-23-81234
Hidrogén-cianid200-821-674-90-881418
Etilén-oxid200-849-975-21-8220
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-521112
Citromsav201-069-177-92-9123
Linalool201-134-478-70-619
2-Klór-acetamid201-174-279-07-23679101113
Brómecetsav201-175-879-08-34
Glikolsav201-180-579-14-123412
Perecetsav201-186-879-21-01234561112
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4123461320
Warfarin201-377-681-81-214
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/Rotenon201-501-983-79-417
Antrakinon201-549-084-65-119
Szimklozén201-782-887-90-123456791112
Klór-xilenol201-793-888-04-0123456
Bifenil-2-ol201-993-590-43-712346791013
Naftalin202-049-591-20-319
Diklorofén202-567-197-23-423467910111213
Triklokarbán202-924-1101-20-2124
Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-al203-213-9104-55-22
Geraniol203-377-1106-24-11819
1,4-Diklór-benzol203-400-5106-46-71819
Glioxál203-474-9107-22-2234612
m-Krezol203-577-9108-39-423
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-112345678910
Glutáraldehid203-856-5111-30-8123456791011121322
Nonánsav203-931-2112-05-021019
Undekán-2-on / Metil-nonil-keton203-937-5112-12-919
N-(2-Etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid204-029-1113-48-418
Propoxur204-043-8114-26-118
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-521112
Klorofén204-385-8120-32-112346
Benzil-benzoát204-402-9120-51-421819
Benzetónium-klorid204-479-9121-54-01
Malation204-497-7121-75-518
Fenitrotion204-524-2122-14-518
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6123467101113
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-51234567920
Oktánsav204-677-5124-07-241819
Szén-dioxid204-696-9124-38-91415181920
Nátrium-dimetil-arzinát204-708-2124-65-218
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4236111213
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-112345691011
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0246910111213
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-123456910111213
Warfarin-nátrium204-929-4129-06-614
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-412346791013
Kaptán205-087-0133-06-26791021
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-36791021
Metil-antranilát205-132-4134-20-319
N, N-Dietil-m-toluamid205-149-7134-62-31922
Tirám205-286-2137-26-82679101112
Zirám205-288-3137-30-426791011121921
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7291112
Metám-nátrium205-293-0137-42-8246911121320
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2291112
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4269111213
Nabam205-547-0142-59-6246910111213
Laurinsav205-582-1143-07-719
Tiabendazol205-725-8148-79-826789101112132021
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4279111213
Naled206-098-3300-76-518
Diuron206-354-4330-54-1671021
Diazinon206-373-8333-41-518
Dekánsav206-376-4334-48-541819
Ciánamid206-992-3420-04-2318
2-Hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on207-880-7499-44-510
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-11261120
Dazomet208-576-7533-74-46789101112
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (minden izomer; arány 1: 1:1: 1:1: 1:1: 1) / Alletrin209-542-4584-79-218
Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid211-986-9731-27-1781021
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-926910111213
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-226111213
Terbutrin212-950-5886-50-07910
Diklofluanid214-118-71085-98-9781021
Réz-tiocianát214-183-11111-67-721
Tetradónium-bromid214-291-91119-97-71
(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin214-619-01166-46-718
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-52691112
Dibór-trioxid215-125-81303-86-28
Kalcium-dihidroxid/kalcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész215-137-31305-62-023
Kalcium-oxid/mész/égetett mész/oltatlan mész215-138-91305-78-823
Cink-szulfid215-251-31314-98-379101821
Réz-oxid215-269-11317-38-08
Diréz-oxid215-270-71317-39-121
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-41278910111318
Nafténsavak, rézsók215-657-01338-02-98
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-41236922
Monolinuron217-129-51746-81-22
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-82679101213
Klórtalonil217-588-11897-45-66791021
Fluometuron218-500-42164-17-26791011121321
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4613
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9123468910111213
Tolnaftát219-266-62398-96-19
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-46791213
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-526791011121322
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4246791011121322
Szulfuril-difluorid220-281-52699-79-8818
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-912345691112
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-012345691112
Klórpirifosz220-864-42921-88-218
Mecetronium-etil-szulfát221-106-53006-10-812
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-86910111222
Triklozán222-182-23380-34-512379
Okt-1-én-3-ol222-226-03391-86-419
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-823469111213
Klórfacinon223-003-03691-35-814
Dipirition223-024-53696-28-49
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-02369
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-223467910111213
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3691213
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-423469111213
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-62346910111213
Klórpirifosz-metil227-011-55598-13-018
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1691113
Kumatetralil227-424-05836-29-314
Terbutilazin227-637-95915-41-321112
(R)-p-menta-1,8-dién227-813-55989-27-5121819
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-66791011121322
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-026111213
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-06111213
Didecil-dimetil-ammónium-klorid230-525-27173-51-51234678910111213
Prometrin230-711-37287-19-66791011121321
Ezüst231-131-37440-22-4245911
Réz231-159-67440-50-82451121
Kén-dioxid231-195-27446-09-51245691112132022
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-91367920
Jód231-442-47553-56-212345679101122
Polivinil-pirrolidon-jódPolimer25655-41-81
Szilikon-dioxid — amorf231-545-47631-86-9316181920
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-51245691112132022
Hidrogén-klorid / Sósav231-595-77647-01-02
Nátrium-klorid231-598-37647-14-55
Nátrium-bromid231-599-97647-15-624679111213
Ortofoszforsav231-633-27664-38-24
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-91234561112
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-41245691112132022
Tetrametrin231-711-67696-12-018
Kálium-permanganát231-760-37722-64-75
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-11234561112
Nitrogén231-783-97727-37-918
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-56111213
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-71245691112132022
Nátrium-klorit231-836-67758-19-22345111220
Réz-szulfát231-847-67758-98-72
Ezüst-nitrát231-853-97761-88-81
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9251112
Dinátrium-peroxo-diszulfát / Nátrium-perszulfát231-892-17775-27-14
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-31234511
Klór231-959-57782-50-52511
Ammónium-szulfát231-984-17783-20-21112
Ezüst-klorid232-033-37783-90-612345679101113
Kreozot232-287-58001-58-98
Csontolaj / állati olaj232-294-38001-85-219
Repceolaj232-299-08002-13-918
Piretrinek és Piretroidok232-319-88003-34-71819
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-93451819
Lignin232-682-29005-53-21234679101112131921
Bórsav233-139-210043-35-31236789101112131822
Klór-dioxid233-162-810049-04-42345111220
Kálium-szulfit233-321-110117-38-11245691112132022
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-723467910111213
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-21234567910111213
Oxin-réz233-841-910380-28-68
Karbendazim234-232-010605-21-767910111213
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-412367891011121318
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8182023
Réz(II)-karbonát — réz(II)-hidroxid (1: 1)235-113-612069-69-18
Zineb235-180-112122-67-721
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9246791112
Hexabór-dicink-undekaoxid / Cink-borát235-804-212767-90-79
Cink-pirition236-671-313463-41-72679101321
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-112679101112162122
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8691013
Bróm-klorid237-601-413863-41-721112
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8269101113
Foxim238-887-314816-18-318
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionato-O, S)-réz238-984-014915-37-8921
Klórtoluron239-592-215545-48-96791011121321
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-91234691013
Kloralóz240-016-715879-93-3141523
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-81245691112132022
Metomil240-815-016752-77-518
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-012346
Benzoxónium-klorid243-008-119379-90-919
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1679101213
Réz-dihidroxid243-815-920427-59-28
Diezüst-oxid243-957-120667-12-311
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-814182023
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-02467910111213
Bendiokarb245-216-822781-23-318
2-Metil-4-oxo-3-(prop-2-inyl)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / Pralletrin245-387-923031-36-918
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-512345678910
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-62691113
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1467910111213
Cisz-trikoz-9-én248-505-727519-02-41819
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-62791021
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0791021
(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-[1R, 3R]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (csak az 1R transz, 1S izomer) / S-Bioalletrin249-013-528434-00-618
Biorezmetrin249-014-028434-01-718
3-[3-(4'-Bróm-[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopirone / Bromadiolon249-205-928772-56-714
transz-Izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioil]oxi]krotonát250-517-231218-83-418
(Z, E)-Tetradeka-9,12-dienil-acetát250-753-631654-77-019
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6234569111213
Amitráz251-375-433089-61-118
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6679101112131821
N-[[(4-Klór-fenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid252-529-335367-38-518
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-02341320
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-023413
S-[(6-Klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O, O-dimetil tiofoszfát / Azametifosz252-626-035575-96-318
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7679101113
Kalcium-magnézium-oxid/dolomitmész253-425-037247-91-923
Kalcium-magnézium-tetrahidroxid/kalcium-magnézium-hidroxid/oltott dolomitmész254-454-139445-23-323
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát254-484-539515-40-718
Dimetil-tetradecil[3-(trimetoxi-szilil)propil]ammónium-klorid255-451-841591-87-19
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol255-953-742822-86-61219
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-46111213
Etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninát257-835-052304-36-619
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-88918
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-123589181922
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát / Deltametrin258-256-652918-63-518
1-Etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát / Empentrin259-154-454406-48-318
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6678910111318
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-82691112
3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin / Difenakum259-978-456073-07-514
4-Hidroxi-3-(3-(4'-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin / Brodifakum259-980-556073-10-014
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propiconazol262-104-460207-90-112478910121320
4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5678910111221
2-Klór-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid264-980-364628-44-018
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-22610111213
N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin266-257-866215-27-818
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4678910121321
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Ciflutrin269-855-768359-37-518
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-51234567910111213161718192122
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-11234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-312345679101112131622
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékek dietanolaminnal270-430-368440-04-03
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5241112
Nátrium-N-(hidroxi-metil)glicinát274-357-870161-44-367
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-212
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8123451112
N, N'-(dekán-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidén)-bisz(oktilammónium)-diklorid274-861-870775-75-61
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-62346710111213
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/Fenoxikarb276-696-772490-01-88
1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroxi-metil)-karbamid / Diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-867
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7234
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-82491112
Margózaextraktum283-644-784696-25-31819
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-923
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-912319
2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d, g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó286-344-485209-91-21
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-91234567910111213161718192122
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-01234569111213161718192122
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]-(±)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát289-244-986560-93-218
Chrysanthemum cinerariaefolium (krizantén), extraktum289-699-389997-63-71819
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-926111213
Boróka, Juniperus mexicana, extraktum294-461-791722-61-119
Levendula, Lavandula hybrida, extraktum / levendulaolaj294-470-691722-69-91819
Pineafenyő-extraktum304-455-994266-48-510
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-112346710111213
Kukoricacső, porított310-127-6999999-99-414
1-(3,5-Diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid / Hexaflumuron401-400-186479-06-318
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-221112
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-378910
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-61234
(C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)-ammónium-bisz(2-etilhexil)-foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)-ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-4679
2,3,5,6-Tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropánkarboxilát / Transzflutrin405-060-5118712-89-318
5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidénhidrazon / Hidrametilnon405-090-967485-29-418
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter / Etofenprox407-980-280844-07-123818
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-012341112
Metil-neodekánamid414-460-9105726-67-819
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát és alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát keveréke / Lambda cihalotrin415-130-791465-08-618
1-(4-(2-Klór-alfa, alfa, alfa-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzolil)-karbamid / Flufenoxuron417-680-3101463-69-8818
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-112469
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-46791013
Tetraklór-dekaoxid-komplex420-970-292047-76-22
Cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke / Flokumafen421-960-090035-08-814
szek-Butil 2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát / Ikaridin423-210-8119515-38-719
Fipronil424-610-5120068-37-318
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8691213
1-(6-Klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin / Imidakloprid428-040-8138261-41-318
Tiametoxam428-650-4153719-23-48918
[2,4-Dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-Dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-transz-krizantemát / Imiprotrin428-790-672963-72-518
2-(1-Metil-2-(4-fenoxi-fenoxi)-etoxi)-piridine / Piriproxifen429-800-195737-68-118
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-54679101321
Diizopropanolamin reakcióterméke formaldehiddel (1: 4)432-440-8220444-73-5613
Klórmetil-n-oktil-diszulfid432-680-3180128-56-721
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxid / Perestan432-790-1123451112
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2234111213
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-53818
(E)-2-OktadecenalMég nem sorolták be51534-37-319
(E, Z)-2,13-OktadekadienalMég nem sorolták be99577-57-819
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-912679
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták be12347910
Peroxioktánsav33734-57-52341112
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9678910111213
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-82678910111221
Ezüst-zeolit A24579
Szilícium-dioxid / kovaföldNövényvédő szer61790-53-218
S-Metoprén / Izopropil (S-(E, E))-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátNövényvédő szer65733-16-618
S-Hidroprén / Etil (S-(E, E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátNövényvédő szer65733-18-818
Esfenvalerát / (S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (S)-2-(4-klór-fenil)-3-metilbutirátNövényvédő szer66230-04-418
[1alfa (S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-86918
Abamektin (avermektin B1a;> 80 % EINECS 265-610-3, és avermektin B1b;< 20 % EINECS 265-611-9 keveréke)Növényvédő szer71751-41-218
Ciklopropánkarbonsav, 3-[(1Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1’-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)-rel- / Bifentrin / BifenátNövényvédő szer82657-04-3818
3-(3-(4’-Bróm-(1,1’-bifenil)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on / 3-((RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-brómbifenil-4-yl-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on / DifetialonNövényvédő szer104653-34-114
Guazatin-triacetátNövényvédő szer115044-19-428
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-067891012131821
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-66713
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-012679
N-((6-Klór-3-piridinil)metil-N'-ciano-N-metiletánimidamid/AcetamipridNövényvédő szer160430-64-818
3-fenoxibenzil (1R)-cisz, transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / d-FenotrinNövényvédő szer188023-86-118
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((16,0 %), 5-Hidroxi-metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-547-6; 28,8 %) és 5-Hidroxipoli(metileneoxi) metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szer613
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 isomer keveréke: 1R transz: 1RS; 1:1) / d-transz-AlletrinNövényvédő szer18
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R; 1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (4 isomer keveréke: 1R transz, 1R: 1R transz, 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S; 4:4: 1:1) / d-AlletrinNövényvédő szer18
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 isomer keveréke: 1R transz: 1R/S; 1:3) / EsbiotrinNövényvédő szer18
Spinosad: talaj-mikroorganizmusok fermentációs terméke, Spinosin A és Spinosin D tartalmúNövényvédő szer318
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-021112
Formaldehid és akrolein polimerjePolimer26781-23-73
N, N'''-1,6-Hexándiil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-81234569111222
N, N,N',N'—Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-829111213
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3123456791011121320
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8123491011
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-123468910111213
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3671013
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6268910111213
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5123456791011121320
Nátrium-lignoszulfonátTermészetes polimer8061-51-612
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-923467910111213
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-912346710111213
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-21234567
1-fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverék123467101113
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverék2345
Zsírsavak (C15-21) káliumsóiKeverék218
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keveréke1234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keveréke1234678910111213
Kvaterner ammóniumvegyületek (alkiltrimetil (C8-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok) / TMACEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keveréke8
Bacillus sphaericusMikroorganizmus143447-72-7218
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikroorganizmus2518
Bacillus subtilisMikroorganizmus3

III. MELLÉKLET

AZON LÉTEZŐ HATÓANYAGOK JEGYZÉKE, AMELYEKET AZONOSÍTOTTAK, DE AMELYEK TEKINTETÉBEN NINCS ELFOGADOTT BEJELENTÉS, ILLETVE EGYIK TAGÁLLAM SEM JELEZTE ÉRDEKELTSÉGÉT, VALAMINT AZON LÉTEZŐ HATÓANYAGOK JEGYZÉKE, AMELYEKET BEJELENTETTEK, DE AMELYEK TEKINTETÉBEN NEM NYÚJTOTTAK BE DOSSZIÉT, VAGY AZT NEM FOGADTÁK EL TELJESNEK, ÉS AMELYEK ESETÉBEN EGYIK GYÁRTÓ, FORMÁZÓ, SZERVEZET, MÁS SZEMÉLY VAGY TAGÁLLAM SEM JELEZTE ÉRDEKELTSÉGÉT A RÉSZTVEVŐK SZEREPÉNEK ÁTVÁLLALÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Ergokarciferol; Vitamin D2200-014-950-14-6
Tejsav200-018-050-21-5
Klofenotán/DDT200-024-350-29-3
Aszkorbinsav200-066-250-81-7
2,4-Dinitrofenol200-087-751-28-5
2-Imidazol-4-iletil-amin200-100-651-45-6
Triklórfon200-149-352-68-6
Nátrium-szalicilát200-198-054-21-7
Fention200-231-955-38-9
Glicerin-trinitrát200-240-855-63-0
Bisz(tributil-ón)-oxid200-268-056-35-9
Tributil-ón-acetát200-269-656-36-0
Kumafosz200-285-356-72-4
Glicerin200-289-556-81-5
Klórhexidin-diacetát200-302-456-95-1
Allil-izotiocanát200-309-257-06-7
Cetrimonium-bromid/Hexadeciltrimetilammónium-bromid200-311-357-09-0
Karbamid200-315-557-13-6
Sztrichnin200-319-757-24-9
Propán-1,2-diol200-338-057-55-6
Etinil-esztradiol200-342-257-63-6
Koffein200-362-158-08-2
Gamma-HCH vagy Gamma-BHC / Lindán / 1,2,3,4,5,6-hexaklórciklohexán200-401-258-89-9
Szulfakinoxalin200-423-259-40-5
2-Feniletanol200-456-260-12-8
Dimetoát200-480-360-51-5
Metiltioninium-klorid200-515-261-73-4
Tiokarbamid200-543-562-56-6
Karbaril200-555-063-25-2
Ecetsav200-580-764-19-7
Kloroform200-663-867-66-3
Kolkarciferol200-673-267-97-0
Hexaklorofén200-733-870-30-4
Bután-1-ol200-751-671-36-3
Metoxiklór200-779-972-43-5
Brómmetán/Metil-bromid200-813-274-83-9
Metaldehid200-836-89002-91-9
Szén-diszulfid200-843-675-15-0
Jodoform/Trijódmetán200-874-575-47-8
terc-Butil-hidroperoxid200-915-775-91-2
Triklórnitrometán200-930-976-06-2
Bornán-2-on/Kámfor200-945-076-22-2
(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-Dodekahidro-2,10-dimetoxi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo[de,g]kromén-1,5,11-trion/Kvasszin200-985-976-78-8
3-beta-Hidroxiurs-12-én-28-sav/Ursolsav201-034-077-52-1
1,3,4,5-Tetrahidroxiciklohexánkarbonsav201-072-877-95-2
2-Metilpropán-1-ol201-148-078-83-1
Propionsav201-176-379-09-4
Klórecetsav201-178-479-11-8
p-(1,1-Dimetilpropil)fenol201-280-980-46-6
Pin-2(3)-én201-291-980-56-8
Szennozid A201-339-981-27-6
Kumaklór201-378-181-82-3
Difacinon201-434-582-66-6
Etil-kinin-karbonát201-500-383-75-0
Dibutil-ftalát201-557-484-74-2
Szalicilanilid201-727-887-17-2
(+)-Borkősav201-766-087-69-4
Pentaklórfenol201-778-687-86-5
2,4,6-Triklórfenol201-795-988-06-2
Mentol201-939-089-78-1
Izopulegol201-940-689-79-2
Timol201-944-889-83-8
Gvajakol/2-Metoxifenol201-964-790-05-1
Propil-4-hidroxibenzoát202-307-794-13-3
Butil-4-hidroxibenzoát202-318-794-26-8
Dibenzoil-peroxid202-327-694-36-0
2-Etilhexán-1,3-diol202-377-994-96-2
Benzotriazol202-394-195-14-7
3-Klórpropán-1,2-diol202-492-496-24-2
Eugenol202-589-197-53-0
Allantoin202-592-897-59-6
Metil-4-hidroxibenzoát202-785-799-76-3
Benzil-alkohol202-859-9100-51-6
2,2'-[(1,1,3-Trimetilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]202-899-7100-89-0
Meténamin/Hexametiléntetramin202-905-8100-97-0
Klórprofám202-925-7101-21-3
1, 1',1'',1'''-Etiléndinitrilotetrapropán-2-ol203-041-4102-60-3
2,2',2''-Nitrilotrietanol203-049-8102-71-6
Klórfenezin203-192-6104-29-0
Anetol203-205-5104-46-1
2-Etilhexán-1-ol/Izooktanol203-234-3104-76-7
Citronellol203-375-0106-22-9
Citronellal203-376-6106-23-0
Etiléndiamin203-468-6107-15-3
Klóracetaldehid203-472-8107-20-0
Etán-1,2-diol203-473-3107-21-1
Metil-formiát203-481-7107-31-3
Bután-1,3-diol203-529-7107-88-0
Vinil-acetát203-545-4108-05-4
Ecetsav-anhidrid203-564-8108-24-7
Rezorcin203-585-2108-46-3
Cianursav (Izocianúrsav)203-618-0108-80-5
Fenol203-632-7108-95-2
Etil-formiát203-721-0109-94-4
Borostyánkősav203-740-4110-15-6
Piridin203-809-9110-86-1
Morfolin203-815-1110-91-8
2-Butoxietanol203-905-0111-76-2
Cetrimonium-klorid/Hexadeciltrimetilammónium-klorid203-928-6112-02-7
2,2'-Etiléndioxi)dietanol/Trietilén-glikol203-953-2112-27-6
Undec-10-énsav203-965-8112-38-9
Oleinsav204-007-1112-80-1
(Z)-Dokoz-13-énsav204-011-3112-86-7
Endoszulfán204-079-4115-29-7
1,7,7-Trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-tiocianáto-acetát204-081-5115-31-1
Dikofol204-082-0115-32-2
Linalil-acetát204-116-4115-95-7
3,3',4',5,7-Pentahidroxiflavon204-187-1117-39-5
Metil-szalicilát204-317-7119-36-8
Etil-4-hidroxibenzoát204-399-4120-47-8
Piperonál204-409-7120-57-0
Indol204-420-7120-72-9
3-(But-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát/Cinerin II204-454-2121-20-0
2-Metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1alfa[S*(Z)],3beta]]-krizantemát/Piretrin I204-455-8121-21-1
2-Metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil-[1R-[1alfa[S*(Z)](3beta)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-eni)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Piretrin II204-462-6121-29-9
5-Nitrotiazol-2-il-amin204-490-9121-66-4
Simazin204-535-2122-34-9
Profam204-542-0122-42-9
4-Fenilbutanon204-555-1122-57-6
2-Etilhexanal204-596-5123-05-7
Piridazin-3,6-diol/Maleinhidrazid204-619-9123-33-1
Adipinsav204-673-3124-04-9
Dodecil-amin/Lauril-amin204-690-6124-22-1
exo-1,7,7-Trimetilbiciklo[2.2.1]heptán-2-ol204-712-4124-76-5
Nátrium-acetát204-823-8127-09-3
Nátrium-N-klórbenzolszulfonamid204-847-9127-52-6
Bisz(2,3,3,3-tetraklórpropil)-éter204-870-4127-90-2
N-Brómszukcinimid204-877-2128-08-5
N-Klórszukcinimid204-878-8128-09-6
2,6-Di-terc-butil-p-krezol204-881-4128-37-0
Dimetil-ftalát205-011-6131-11-3
Nátrium-pentaklór-fenolát205-025-2131-52-2
2,4-Diklór-3,5-xilenol205-109-9133-53-9
Bisz(8-hidroxikinolinium)-szulfát205-137-1134-31-6
Dipropilpiridin-2,5-dikarboxilát205-245-9136-45-8
Cink-bisz(2-etilhexanoát)205-251-1136-53-8
6-Metilbenzotriazol205-265-8136-85-6
Nátrium-dipropionát205-290-4137-40-6
Dipentén205-341-0138-86-3
Nitrilotriecetsav205-355-7139-13-9
p-Tolil-acetát205-413-1140-39-6
Nátrium-formiát205-488-0141-53-7
2,3-Dihidroxipropil-laurát205-526-6142-18-7
Hexánsav205-550-7142-62-1
Kálium-oleát205-590-5143-18-0
Nátrium-hidrogén-karbonát205-633-8144-55-8
Oxálsav205-634-3144-62-7
Kinolin-8-ol205-711-1148-24-3
Monuron205-766-1150-68-5
Rutozid205-814-1153-18-4
Glioxilsav206-058-5298-12-4
Fenklórfosz206-082-6299-84-3
5-Klórszalicilsav206-283-9321-14-2
Kálium-tiocianát206-370-1333-20-0
Metronidazol207-136-1443-48-1
Cineol207-431-5470-82-6
7,8-Dihidroxikumarin207-632-8486-35-1
Nátrium-karbonát207-838-8497-19-8
Karvakrol207-889-6499-75-2
6-beta-Acetoxi-3-beta-(beta-D-glukopiranoziloxi)-8,14-dihidroxibufa-4,20,22-trienolid/Szcillirozid208-077-4507-60-8
Bárium-karbonát208-167-3513-77-9
3-Acetil-6-metil-2H-pirán-2,4(3H)-dion208-293-9520-45-6
Osalmid208-385-9526-18-1
2,6-Dimetoxi-p-benzokinon208-484-7530-55-2
Akridin-3,6-diamin-dihidroklorid208-515-4531-73-7
Trinátrium-hidrogén-dikarbonát/Nátrium-szeszkvikarbonát208-580-9533-96-0
Ezüst-karbonát208-590-3534-16-7
Krimidin208-622-6535-89-7
Kalcium-diformiát208-863-7544-17-2
Mirisztinsav208-875-2544-63-8
1-Izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]hexán-3-on208-912-2546-80-5
1,3,4,6,8,13-Hexahidroxi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8,opqra]perilén-7,14-dion/Hiperikum perforatum208-941-0548-04-9
[4-[4,4'-Bisz(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetilammónium-klorid208-953-6548-62-9
Cink-dibenzoát209-047-3553-72-0
Metil-izotiocianát209-132-5556-61-6
4,4'-(4-Iminociklohexa-2,5-dienilidénmetilén)dianilin-hidroklorid209-321-2569-61-9
[4-[alfa-[4-(Dimetilamino)fenil]benzilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetilammónium-klorid/Malachit-zöld-klorid209-322-8569-64-2
Kálium-benzoát209-481-3582-25-2
Nátrium-3-(p-anilinofenilazo)benzolszulfonát/Metanil sárga209-608-2587-98-4
DL-Tejsav209-954-4598-82-3
BHC vagy HCH/Hexaklórciklohexán210-168-9608-73-1
DL-Almasav210-514-9617-48-1
N-(Hidroximetil)acetamid210-897-2625-51-4
Szukcinaldehid211-333-8638-37-9
2-Fluoracetamid211-363-1640-19-7
Ftálaldehid211-402-2643-79-8
2-Hidroxietánszulfonsav reakcióterméke 4,4'-[Hexán-1,6-diilbisz(oxi)]bisz[benzolkarboxamidin]-nel (2:1)211-533-5659-40-5
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurán211-797-1696-59-3
N-[(Diklórfluormetil)tio]ftálimid211-952-3719-96-0
Levonorgestrel212-349-8797-63-7
Proflavin-hidroklorid213-459-9952-23-8
N',1-Kinoxalin-2-ilszulfanilamid, nátriumsó213-526-2967-80-6
Norbormid213-589-6991-42-4
(Hidroximetil)karbamid213-674-81000-82-4
Dodeciltrimetilammónium-bromid214-290-31119-94-4
Xilenol215-089-31300-71-6
Bentonit215-108-51302-78-9
Diarzén-pentaoxid215-116-91303-28-2
Kálium-hidroxid215-181-31310-58-3
Nátrium-hidroxid215-185-51310-73-2
Kovasav, káliumsó/Kálium-szilikát215-199-11312-76-1
Cink-oxid215-222-51314-13-2
Tricink-difoszfid215-244-51314-84-7
Trimangán-tetraoxid215-266-51317-35-7
Krezol (izomer keverék)215-293-21319-77-3
Alumínium-klorid, bázikus215-477-21327-41-9
Diréz(II)-klorid-trihidroxid215-572-91332-65-6
Króm-trioxid215-607-81333-82-0
Nátrium-hidrogén-difluorid215-608-31333-83-1
Nafténsavak215-662-81338-24-5
Ammónium-hidrogén-difluorid215-676-71341-49-7
Kovasav, nátriumsó215-687-41344-09-8
Réz(II)-klorid215-704-51344-67-8
N,N-Bisz(2-etilhexil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidin-dihidroklorid216-994-61715-30-6
Etakridin-laktát217-408-11837-57-6
4,4'-(Etil-2-nitropropán-1,3-dil)biszmorfolin217-450-01854-23-5
Dodecilammónium-acetát217-956-12016-56-0
Alkil-propil-diszulfid218-550-72179-59-1
Bisz[[4-[4-(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dien-1-ilidén]dimetilammónium]-oxalát, -dioxalát219-441-72437-29-8
Dodin219-459-52439-10-3
2-Bróm-1-(4-hidroxifenil)etán-1-on219-655-02491-38-5
2,2'-[Metilénbisz(oxi)]biszetanol219-891-42565-36-8
Fentoát219-997-02597-03-7
2,2'[(1-Metilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4-metil-1,3,2-dioxaborinán220-198-42665-13-6
2-Amino-3-klór-1,4-naftokinon220-529-22797-51-5
2-Klór-N-(hidroximetil)acetamid220-598-92832-19-1
Dodeciletildimetilammónium-etil-szulfát221-108-63006-13-1
Nátrium-2-(2-dodeciloxietoxi)etil-szulfát221-416-03088-31-1
4-Izopropil-m-krezol221-761-73228-02-2
Réz(II)-dinitrát221-838-53251-23-8
Temefosz222-191-13383-96-8
Thuj-4(10)-én222-212-43387-41-5
Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-benzolszulfonát222-654-83567-25-7
Klórhexidin-dihidroklorid223-026-63697-42-5
Denatonium-benzoát223-095-23734-33-6
Hexahidro-1,3,5-trisz(3-metoxipropil)-1,3,5-triazin223-563-63960-05-2
4-Oxo-4-[(tributil-ón)oxi]but-2-énsav/Tributil-ón-maleát223-701-54027-18-3
N-Etilheptadekafluoroktánszulfonamid223-980-34151-50-2
Izobutil-4-hidroxibenzoát/Izobutil-parabén224-208-84247-02-3
Tributil-ón-szalicilát224-397-74342-30-7
Tributil-ón-benzoát224-399-84342-36-3
Nátrium-1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-dioxo-2H-pirán-3-ilidén)etanolát224-580-14418-26-2
Dietilammónium-szalicilát224-586-44419-92-5
Dimetil-dikarbonát224-859-84525-33-1
Farnezol225-004-14602-84-0
Oktilfoszfonsav225-218-54724-48-5
Nátrium-4-(metoxikarbonil)fenolát225-714-15026-62-0
Szulfamidsav226-218-85329-14-6
Citrál226-394-65392-40-5
1-Benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekán-klorid226-445-25400-93-1
N-Dodecilpropán-1,3-diamin226-902-65538-95-4
4-Metoxifenil-1,3-diamin-szulfát228-290-66219-67-6
Dodicin229-930-76843-97-6
Almasav230-022-86915-15-7
(Z)-N-9-Oktadecenilpropán-1,3-diamin230-528-97173-62-8
Bór231-151-27440-42-8
Cink231-175-37440-66-6
Ditallium-szulfát231-201-37446-18-6
Kinin-monohidroklorid-dihidrát231-437-76119-47-7
Trinátrium-ortofoszfát (TSP)231-509-87601-54-9
Nátrium-nitrit231-555-97632-00-0
Nátrium-peroxometaborát/Nátrium-perborát-hidrát231-556-47632-04-4
Hidrogén-fluorid231-634-87664-39-3
Ammónia, vízmentes231-635-37664-41-7
Kénsav231-639-57664-93-9
Kálium-jodid231-659-47681-11-0
Nátrium-hidrogén-szulfát231-665-77681-38-1
Nátrium-fluorid231-667-87681-49-4
Kén231-722-67704-34-9
Vas(II)-szulfát231-753-57720-78-7
Vas vitriol/Vas(II)-szulfát-heptahidrát231-753-57782-63-0
Bróm231-778-17726-95-6
Dikálium-peroxodiszulfát231-781-87727-21-1
Cink-szulfát-heptahidrát231-793-37446-20-0
Réz(I)-klorid231-842-97758-89-6
Nátrium-tioszulfát-pentahidrát231-867-510102-17-7
Kálium-dikromát231-906-67778-50-9
Hexahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazin231-924-47779-27-3
Alumínium-ammónium-biszszulfát232-055-37784-25-0
Mangán-szulfát232-089-97785-87-7
Mangán-szulfát-tetrahidrát232-089-910101-68-5
Jód-monoklorid232-236-77790-99-0
Terpineol232-268-18000-41-7
Szójababolaj232-274-48001-22-7
Lenmagolaj; lenolaj232-278-68001-26-1
Gabonaolaj232-281-28001-30-7
Kókuszdióolaj232-282-88001-31-8
Ricinusolaj232-293-88001-79-4
Terpentinolaj232-350-78006-64-2
Fenyőfakátrány232-374-88011-48-1
Méhviasz232-383-78012-89-3
Paraffinolaj232-384-28012-95-1
Olajok, avokádo232-428-08024-32-6
Narancs, édes, extraktum232-433-88028-48-6
Fehér ásványolaj (petróleum)232-455-88042-47-5
Szaponinok232-462-68047-15-2
Tallolajgyanta232-484-68052-10-6
Aszfalt/Bitumen232-490-98052-42-4
Kopálok (gyanták)232-527-99000-14-0
Alumínium-szulfát233-135-010043-01-3
Alumínium-kálium-biszszulfát/Alum233-141-310043-67-1
Diezüst (1+)-szulfát233-653-710294-26-5
Nátrium-metafoszfát233-782-910361-03-2
Rezmetrin233-940-710453-86-8
N,N'-Etilénbisz[N-acetilacetamid]234-123-810543-57-4
Nátrium-dikromát234-190-310588-01-9
Tridekanátrium-hipoklorit-tetrakisz(foszfát)234-307-811084-85-8
Bórsav (természetes)234-343-411113-50-1
Nátrium-perborát-tetrahidrát234-390-010486-00-7
Perbórsav, nátriumsó234-390-011138-47-9
Nafténsavak, cinksók234-409-212001-85-3
[-{2}-H4]Ammónium-klorid234-607-912015-14-4
Dialumínium-klorid-pentahidroxid234-933-112042-91-0
Nátrium-toluolszulfonát235-088-112068-03-0
Tetrabór-dinátrium-heptaoxid-hidrát235-541-312267-73-1
Maneb235-654-812427-38-2
N-(Hidroximetil)formamid235-938-113052-19-2
2,3,5,6-Tetraklór-4-(metilszulfonil)piridin236-035-513108-52-6
Nifurpirinol236-503-913411-16-0
Titán-dioxid236-675-513463-67-7
Bárium-dibór-tetraoxid237-222-413701-59-2
Lítium-hipoklorit237-558-113840-33-0
Ortobórsav, nátriumsó237-560-213840-56-7
Cink-bisz(dietilditiokarbamát)238-270-914324-55-1
2,2'-Oxibisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]238-749-214697-50-8
Bisz(8-hidroxikinolil)-szulfát, monokáliumsó239-133-615077-57-3
Dibrómpropionamid239-153-515102-42-8
Nátrium-perborát-monohidrát239-172-910332-33-9
2,2'-Metilénbisz(6-bróm-4-klórfenol)239-446-815435-29-7
Nátrium-karbonát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal (2:3)239-707-615630-89-4
1-Bróm-3-klór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion240-230-016079-88-2
(R)-2-(4-Klór-2-metilfenoxi)propionsav240-539-016484-77-8
Dinátrium-hexafluoroszilikát240-934-816893-85-9
Hexafluor-szilícium-dioxid241-034-816961-83-4
Benomil241-775-717804-35-2
O,O-Dietil-O-(5-fenilizoxazol-3-il)-tiofoszfát242-624-818854-01-8
Metil-hidroximetoxiacetát243-271-219757-97-2
2-Butén-1,4-diilbisz(brómacetát)243-962-920679-58-7
Tetraklórvinfosz244-865-422248-79-9
2-terc-Butil-4-metoxifenol246-563-825013-16-5
Bisz(hidroximetil)karbamid246-679-925155-29-7
2,2'-(Oktadec-9-enilimino)biszetanol246-807-325307-17-9
3-(But-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát/Cinerin I246-948-025402-06-6
3-Fenoxibenzil-2-dimetil-3-(metilpropenil)ciklopropánkarboxilát/Fenotrin247-404-526002-80-2
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on247-500-726172-55-4
Dodecilbenzolszulfonsav248-289-427176-87-0
Laurinsav monoésztere glicerinnel248-337-427215-38-9
Cink-neodekanoát248-370-427253-29-8
Dodecil(etilbenzil)dimetilammónium-klorid248-486-527479-28-3
Pirimifosz-metil249-528-529232-93-7
Lítium-heptadekafluoroktánszulfonát249-644-629457-72-5
5-Bróm-5-nitro-1,3-dioxán250-001-730007-47-7
2-(Hidroximetilamino)etanol251-974-034375-28-5
N-[3-(Dodecilamino)propil]glicin251-993-434395-72-7
2,6-Diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetildibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dion, mononátriumsó252-204-634769-44-3
Nátrium-4-etoxikarbonil-fenoxid252-487-635285-68-8
Nátrium-4-propoxikarbonil-fenoxid252-488-135285-69-9
2-Foszfonobután-1,2,4-trikarbonsav253-733-537971-36-1
4-Metoxi-m-feniléndiammónium-szulfát254-323-939156-41-7
N,N''-Metilénbisz[N'-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]karbamid]254-372-639236-46-9
Dinokap254-408-039300-45-3
Izopropil (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoát/Metoprén254-993-240596-69-8
(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-cisz)2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát257-144-451348-90-4
Ciano-(3-fenoxibenzil)metil-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát/Fenvalerát257-326-351630-58-1
Bisz(2-ethilhexanoato-O)-mu-oxo-dicink259-049-354262-78-1
[2-(2-Butoxietoxi)etoxi]metanol260-097-256289-76-0
2-Etoxietil-brómacetát260-240-956521-73-4
N-Oktil-N'-[2-(oktilamino)etil]etiléndiamin260-725-557413-95-3
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, nátriumsó261-184-858249-25-5
Azakonazol262-102-360207-31-0
N,N-Bisz(2-hidroxietil)undec-10-énamid262-114-960239-68-1
2-Klór-3-(fenilszulfonil)akrilnitril262-395-860736-58-5
[1,1'-Bifenil]-2-ol, klórozott262-974-561788-42-9
Aminok, kokoalkil262-977-161788-46-3
Kvaterner ammónium vegyületek, (hidrogénezett tallowalkil)trimetil, kloridok263-005-961788-78-1
Kvaterner ammónium vegyületek, benzilkokoalkilbisz(hidroxietil), kloridok263-078-761789-68-2
Kvaterner ammónium vegyületek, trimetilszójaalkil, kloridok263-134-061790-41-8
Etanol, 2,2'-iminobisz-, N-kokoalkil származékok263-163-961791-31-9
1H-Imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, 2-nortall-olaj alkil származékai263-171-261791-39-7
Imidazolium vegyületek, 1-Benzil-4,5-dihidro-1-(hidroxietil)-2-norkoko-alkil, kloridok263-185-961791-52-4
Aminok, N-tallowalkildipropiléntri-263-191-161791-57-9
Aminok, N-kokoalkiltrimetiléndi-263-195-361791-63-7
Aminok, N-kokoalkiltrimetiléndi-, acetátok263-196-961791-64-8
Desztillátumok (petróleum), oldószerrel finomított, könnyű nafténes frakció265-098-164741-97-5
Desztillátumok (petróleum), hidrogénezett könnyű frakció265-149-864742-47-8
N-(3,4-Diklórfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroxi-1,3-dimetil-2,4-dioxopirimidin-5-karboxamid265-732-765400-98-8
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát265-898-065731-84-2
Kátránysavak, kőszén, nyers266-019-365996-85-2
Üvegpor, üveg, oxid, kémiai anyagok266-046-065997-17-3
Betainok, C12-C14-alkildimetil266-368-166455-29-6
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabrómetil)ciklopropánkarboxilát/Tralometrin266-493-166841-25-6
2-Klór-N-(2,6dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid266-583-067129-08-2
N-Propil-N-[2-(2,4,6-triklórfenoxi)etil]-1H-imidazol-1-karboxamid266-994-567747-09-5
Zsírsavak, C16-18 és C18-telítetlen, Me észterek267-015-467762-38-3
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Cihalotrin268-450-268085-85-8
Dodeciletildimetilammónium-bromid/Laudacit269-249-268207-00-1
Benzolszulfonsav, C10-13-alkil származék, nátriumsók270-115-068411-30-3
Betainok, kokoalkidimetil270-329-468424-94-2
1-Propánaminium, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18-acil származékok, metil-szulfátok271-063-168514-93-2
Amidok, koko, N,N-bisz(hidroxietil)271-657-068603-42-9
Kvaterner ammónium vegyületek, (oxidi-2,1-etándiil)bisz(kokoalkildimetil), dikloridok271-761-668607-28-3
9-Oktadecénsav (Z)-, szulfonált, káliumsók271-843-168609-93-8
Karbamid, reakcióterméke formaldehiddel271-898-168611-64-3
Imidazolium vegyületek, 1-[2-(karboximetoxi)etil]-1-karboximetil-4,5-dihidro-2-norkokoalkil, hidroxidok, mononátriumsók272-043-568650-39-5
Bisz(tetraammin-réz)-karbonát-dihidroxid272-415-768833-88-5
1-Hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on reakcióterméke 2-Aminoetanollal (1:1)272-574-268890-66-4
Aminok, N-tallowalkiltrimetiléndi-, diacetátok272-786-568911-78-4
Kvasszia extraktum272-809-968915-32-2
Zsírsavak (C8-10)273-086-268937-75-7
Kénsav, mono-C12-18-alkil észterek, nátriumsók273-257-168955-19-1
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok273-318-268956-79-6
Didecilmetil-[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid273-403-468959-20-6
1-[(Hidroximetil)amino]propán-2-ol278-534-076733-35-2
Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O-{1}-,OO-{1}-]magnezát(2-)279-013-078948-87-5
(2-Butoxietoxi)metanol281-648-384000-92-0
Cink, izodekanoát-izononanoát komplex, bázikus282-786-784418-73-5
Juniper, Boróka, extraktum283-268-384603-69-0
Nemes babér, extraktum283-272-584603-73-6
Rozmaring, extraktum283-291-984604-14-8
Eucalyptus globulus (Eukaliptusz), extraktum283-406-284625-32-1
Fahéj, extraktum283-479-084649-98-9
Levendula, Lavandula angustifolia angustifolia, extraktum283-994-084776-65-8
Kakukkfű, Thymus serpyllum, extraktum284-023-384776-98-7
Formaldehid reakciótermékei dietilén-glikollal284-062-684777-35-5
Formamid reakciótermékei formaldehiddel284-064-784777-37-7
Glicin,N-(3-aminopropil-N'-C10-16-alkil származékai284-065-284777-38-8
Citrom, extraktum284-515-884929-31-7
Kakukkfű, Thymus vulgaris, extraktum284-535-784929-51-1
Szegfűszegkivonat284-638-784961-50-2
Formaldehid reakciótermékei propilén-glikollal286-695-385338-22-3
Sztannán, tributil-, mono(naftenoiloxi) származékok287-083-985409-17-2
[R-(Z)]-3-[(12-Hidroxi-1-oxo-9-oktadecenil)amino]propiltrimetilammónium-metil-szulfát287-462-985508-38-9
Benzolszulfonsav, 4-C10-13-szek-alkil származékai287-494-385536-14-7
Guanidin, N,N-1,3-propándiilbisz-, N-kokoalkil származékok, diacetátok288-198-785681-60-3
Szulfonsavak, C13-17-szek-alkán, nátriumsók288-330-385711-69-9
Citromfű, extraktum289-753-689998-15-2
Levendula, Lavandula angustifolia, extraktum289-995-290063-37-9
Kubebabors, extraktum290-018-790063-59-5
Mezei menta, extraktum290-058-590063-97-1
Muskátli, extraktum290-140-090082-51-2
Benzolszulfonsav, mono-C10-14-alkil származékok reakciótermékei Metil-1H-benzimidazol-2-il-karbamáttal290-651-990194-41-5
Réz, EDTA-komplexek290-989-790294-99-8
Formaldehid reakciótermékei propanolaminnal291-325-990387-52-3
Fenyő, Abies sibirica, extraktum294-351-991697-89-1
Aminok, N-(3-aminopropil)-N'-kokoalkil-trimetiléndi-, monoakrilát294-702-691745-32-3
Cymbopogon winterianus (Jáva citromfűolaj), extraktum294-954-791771-61-8
Citromfű (Cymbopogon flexuosus)295-161-991844-92-7
Fehér ásványolaj (petróleum), könnyű295-550-392062-35-6
N-[3-(Dodecilamino)propil]glicin-hidroklorid298-216-593778-80-4
Bisz(2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurándionato O2,O3)réz304-146-994246-73-8
Citrom és narancs, extraktum304-454-394266-47-4
Trimetil-3-[(1-oxo-10-undecenil)amino]propilammónium-metil-szulfát304-990-894313-91-4
Borsos menta, American, extraktum308-770-298306-02-6
Természetes citromdzsúsz (szűrt)310-127-6999999-99-4
Hedera helix (repkény)310-127-6999999-99-4
Hagymaolaj310-127-6999999-99-4
Thuja occidentalis (életfa)310-127-6999999-99-4
Salvia officinalis (szalvia)310-127-6999999-99-4
Hyssopus officinalis (izsóp)310-127-6999999-99-4
Chrysanthemum vulgare (krizantém)310-127-6999999-99-4
Artemisia absinthium (üröm)310-127-6999999-99-4
Achillea millefolium (cickafark)310-127-6999999-99-4
Origanum vulgare (vadmajoranna, oregano)310-127-6999999-99-4
Majorana hortensis (majoránna, édes)310-127-6999999-99-4
Origanum majorano (majoránna, édes)310-127-6999999-99-4
Rosmarinus officinalis (rozmaring)310-127-6999999-99-4
Satureja hortensis (csombor)310-127-6999999-99-4
Uritica dioica (csalán)310-127-6999999-99-4
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye)310-127-6999999-99-4
Symphytum officinale (fekete nadálytő)310-127-6999999-99-4
Equisetum arvense (zsúrló)310-127-6999999-99-4
Sambucus nigra (fekete bodza)310-127-6999999-99-4
(4-Etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetilszilán405-020-7105024-66-6
3-Oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-il-litium, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, lítiumsó411-690-1111337-53-2
N-Ciklohexil-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid423-990-1149118-66-1
Paraformaldehid30525-89-4
Brómmirisztilizokinolin51808-87-8
9-Aminoakridin-hidroklorid-monohidrát52417-22-8
Klórozott trinátrium-foszfát56802-99-4
(1S,2R,5S)-2-Izopropenil-5-metilciklohexanol104870-56-6
Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos112945-52-5
Denatónium-kapszaicinát192327-95-0
Trisz(N-ciklohexildiazéniumdioxi)alumínium312600-88-7
Természetes olajok reakciótermékei ózonnal in situ (Open Air Factor (OAF))
Ezüst-nátrium-boroszilikát
5-Klór-2-(4-klórfenoxi)fenol
Benzillaurildimetilmirisztilammónium-klorid/Laurilmirisztildimetilbenzil ammónium-klorid
((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))mangán keveréke ((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))cinkkel/Mankozebnövényvédő szer8018-01-7
Klórszulfaminsavnövényvédő szer17172-27-9
Etil-(2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoát/Hidroprénnövényvédő szer41096-46-2
N-(2-((2,6-Dimetil)fenil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dietil-benzolmetánaminium-szacharid/Denatónium Szacharidnövényvédő szer90823-38-4
..alfa.-(4-Klórfenil)-.alfa.-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/Ciprokonazolnövényvédő szer94361-06-5
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-réz komplex/Ezüst-réz zeolitnövényvédő szer130328-19-7
N-Izononil-N,N-dimetil-N-decilammónium-kloridnövényvédő szer138698-36-9
[1. alfa.(S*), 3. alfa.]-(.alfa.)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátnövényvédő szer
S-cifenotrinnövényvédő szer
Butoxipolipropilén-glikolpolimer9003-13-8
Polidimetilsziloxánpolimer9016-00-6
N,N,N,N-Tetrametil-etán-1,2-diamin és (Klórmetil)oxirán polimerpolimer25988-98-1
2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS 223-228-4) homopolimerjePolymère26716-20-1
N,N,N',N'-Tetrametil-1,6-hexándiamin és 1,6-Diklórhexán polimerpolimer27789-57-7
Poli(hexametiléndimetilammónium-klorid)/Poli[(dimetilimino)-1,6-hexándiil-klorid]polimer28728-61-2
N,N-Didecil(-N-metil-poli(oxietil)ammóniumpropionát/1-Dekánaminium, N-decil-N-(2-hidroxietil)N-metil-, propanoát (só)polimer107879-22-1
Tributil-ón kopolimer (TBT-kopolimer)polimer
Zsíralkohol-poliglikol-éterpolimer
Poli(vinil-klorid-ko-izobutil–vinil-éter-ko-N-vinil, N''-dimetil–oktil-bromid propil-diamin)polimer
Poliglikol-poliamin gyantapolimer
Alkilaril-poliéter-alkohol-jód komplexpolimer
Jód komplex etilén-propilén blokk kopolimerrel (pluronik)polimer
Jód komplex polialkilénglikollalpolimer
Jódozott gyanta/Polijodid anion gyantapolimer
Neem/Neem-Vital (miatyánkcserje, olvasószemfa)természetes olaj5945-86-8
Fenyőolajtermészetes olaj8000-26-8
Cédrusolajtermészetes olaj8000-27-9
Levendulaolajtermészetes olaj8000-28-0
Citronellaolajtermészetes olaj8000-29-1
Szegfűszegolajtermészetes olaj8000-34-8
Gerániumolajtermészetes olaj8000-46-2
Eukaliptuszolajtermészetes olaj8000-48-4
Narancsolajtermészetes olaj8000-57-9
Pineafenyő-olajtermészetes olaj8002-09-3
Feketeborsolajtermészetes olaj8006-82-4
Mentaolajtermészetes olaj8006-90-4
Citromfűolajtermészetes olaj8007-02-1
Csombormentaolajtermészetes olaj8007-44-1
Kakukkfűolajtermészetes olaj8007-46-3
Korianderolajtermészetes olaj8008-52-4
Fodormentaolajtermészetes olaj8008-75-5
Macskagyökérolajtermészetes olaj8008-88-6
Kajaputolajtermészetes olaj8008-98-8
Borókabogyó-olajtermészetes olaj8012-91-7
Ciprusolajtermészetes olaj8013-86-3
Pacsuliolajtermészetes olaj8014-09-3
Köményolajtermészetes olaj8014-13-9
Palmarosaolajtermészetes olaj8014-19-5
Rutaolajtermészetes olaj8014-29-7
Bazsalikomolajtermészetes olaj8015-73-4
Rózsafaolajtermészetes olaj8015-77-8
Zellerolajtermészetes olaj8015-90-5
Kamillavirág-olajtermészetes olaj8015-92-7
(Eugenia caryophyllus) Szegfűszeglevél-olajtermészetes olaj8015-97-2
Teacserjeolaj (teafaolaj)természetes olaj68647-73-4
Kubebaborsolajtermészetes olaj68855-99-2
Mezeimenta-olajtermészetes olaj68917-18-0
Cédrusfaolaj Texas, Mexikói borókafenyő-olaj, 22 %természetes olaj68990-83-0
Citrom extraktum Tabebuia avellandae magbóltermészetes olaj
Természetes olaj Cymbopogon winterianus-ból (Jáva citromfűolaj)természetes olaj
Allium sativum és Allium cepa (fokhagyma és vöröshagyma)természetes olaj
Természetes olaj Cinnamonum zeylancium-ból (fahéj)természetes olaj
Clove oil (Szegfűszegolaj): (fő komponensek: Eugenol (83,8 %), Cariofillen (12,4 %), Eugenol-acetát (0,4 %)természetes olaj
Fir needle perfume oil (Erdei fenyőtű parfümolaj): (Illóolaj, fő komponensek: Terpentinolaj (30–37,5 %), Terpinol (15–20 %), Izobornil-acetát (15–20 %), Pinén beta (12,5–15 %), Pinén alfa (7–10 %), Kumarin (1–3 %), Terpinol-frakciók (1–3 %)természetes olaj
Friss tavasz parfümolaj: illóolaj: fő komponensek: Citral-dietilacetál (Citratal) (1–3 %), Citronellol (1–3 %), Ilanat (1–3 %), Hivertal (1–3 %), Allil-kapronát (1–3 %)természetes olaj
Rózsaolajtermészetes olaj
Természetes piretrinektermészetes kivonat
Tőzeg extraktumtermészetes kivonat
Cetrimidkeverék8044-71-1
3,6-Diamino10-metilakridinium-klorid (EINECS 201-668-8) és 3,6-Akridindiamin keveréke/Akriflavinkeverék8048-52-0
(3,6-Diamino-10-metilakridinium-klorid (EINECS-szám: 201-668-8) és 3,6-IAkridindiamin-hidroklorid keveréke/Akriflavin HClkeverék8063-24-9
Benzalkónium-szacharinát/Benzalkónium-o-szulfobenzimidátkeverék39387-42-3
Jód jodofor formábankeverék39392-86-4
Jód komplex oldatban nem ionos detergensselkeverék
Sziloxánok és szilícium, di-Me, reakciótermékei szilícium-dioxiddal/Kezelt szilícium-dioxidkeverék67762-90-7
Zsírsavak (C6-18, kókuszdió olaj) észtereinek reakciótermékei ecetsavval és 2,2-metilénbisz(4-klórfenol)lalkeverék106523-52-8
5,5-Dimetilhidantoin és formaldehid reakciótermékeikeverék
2-(2-Butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékeikeverék
Etilén-glikol és formaldehid reakciótermékeikeverék
Karbamid, etilén-glikol és formaldehid reakciótermékeikeverék
Klóracetamid, 2-(2-butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékeikeverék
Acypetacs rézkeverék
Acypetacs cinkkeverék
Ruhamoly feromon: alkotórészei: E,Z-Oktadekadi-2,13-enál (75 %) és E-Oktadec-2-enál (25 %)keverék
Króm-trioxid (EINECS 215-607-8; 34,2 %) Diarzén-pentoxid (EINECS 215-116-9; 24,1 %), Réz(II)oxid (EINECS 215-269-1; 13,7 %) és víz keveréke (EINECS 231-791-2; 28 %)keverék
Klórmetilizotiazolinon, etándiilbiszoxibiszmetanol és metilizotiazolinon keverékekeverék
Bróm (EINECS 231-778-1) és Hipobrómossav (CAS-No.: 13517-11-8) keveréke in situ előállítvakeverék
Természetes növényi, vizes fermentáció terméke, kéntartalmúkeverék
Bacillus thuringiensismikroorganizmus68038-71-1
Bacillus thuringiensis+D381is subsp. Israelensismikroorganizmus
Bacillus thuringiensis Var. Kurstakymikroorganizmus
Bacillus thuringiensis var. Israelensismikroorganizmus
alfa, alfa, alfa-Trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenil)-o-toluidin / BrometalinNövényvédő szer63333-35-7
Tetra-decil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid61134-95-0
Terpinol8006-39-1

IV. MELLÉKLET

A TELJES DOSSZIÉVAL ÉS A DOSSZIÉ ÖSSZEFOGLALÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

a) A teljes dosszié magában foglalja az eredeti vizsgálati és tanulmányi jelentéseket a 98/8/EK irányelv IIA., IIB., IVA. és IVB. mellékletének valamennyi pontja vonatkozásában, valamint adott esetben a IIIA. és IIIB. melléklet vonatkozó részeit, illetve az említett irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett összefoglalást.

b) Az összefoglalásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- közös dosszié esetén a résztvevők neve és ezek közül annak a kijelölt személynek a neve, aki felelős a közös dossziéért, illetve annak e rendeletnek megfelelő feldolgozásáért,

- a vizsgálatok és tanulmányok összefoglalása és eredményei a 98/8/EK irányelv IIA., IIB., IVA. és IVB. mellékletének valamennyi pontja vonatkozásában, valamint adott esetben a IIIA. és IIIB. melléklet vonatkozó részei,

- hivatkozások felsorolása,

- kockázatértékelés,

- általános összefoglalás és értékelés,

- a dosszié teljességének vizsgálata a résztvevő vagy adott esetben a közös doszziéért felelős személy által.

c) A dosszié benyújtásához a Bizottság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványokat kell használni. Kiegészítésképpen a Bizottság által rendelkezésre bocsátott specifikus szoftvercsomagot kell alkalmazni (IUCLID) a dosszié azon részére, amelyre az IUCLID vonatkozik. A nyomtatványok és az adatokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó további útmutatások az ECB (Kémiai Anyagokkal Foglalkozó Európai Hivatal) weboldalán találhatók: http//ecb.jrc.it/biocides

d) Azon hatóanyagoknak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem esetén, amelyeket a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK ( 7 ) irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott növényvédő szerekre vonatkozó felülvizsgálati program keretében értékeltek, vagy jelenleg értékelnek, a 91/414/EGK I. mellékletében foglalt követelményeknek kell eleget tenni figyelembe véve a dossziéra vonatkozó követelmények közötti különbségeket. Az IUCLID programba a dosszié összefoglalását kell bevinni. A biocid felhasználással kapcsolatos egyéb adatokat e rendelet követelményeinek megfelelően kell közölni.

V. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBA FELVETT LÉTEZŐ HATÓANYAGOK TELJES DOSSZIÉJÁNAK BENYÚJTÁSA: IDŐTARTAM ÉS REFERENS TAGÁLLAMOK

A. RÉSZ

Elfogadott bejelentéssel rendelkező létező hatóanyagok a 8. és 14. termékcsoportban. Minden, specifikus termékcsoportban felhasznált hatóanyagra vonatkozó dossziénak 2003. március 24-ig meg kell érkeznie a referens tagállam illetékes hatóságához.

Faanyagvédő szerek hatóanyagaiReferens tagállam
EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9A
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8A
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter/Etofenprox407-980-280844-07-1A
Hangyasav200-579-164-18-6B
Dazomet208-576-7533-74-4B
Cink-oxid215-222-51314-13-2B
[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/alfa Cipermetrinnövényvédő szer67375-30-8B
Propán-2-ol200-661-767-63-0D
L-(+)-Tejsav201-196-279-33-4D
Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav203-768-7110-44-1D
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9D
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8D
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8D
Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5D
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Ciflutrin269-855-768359-37-5D
Margosa extraktum283-644-784696-25-3D
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-5D
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol/Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
Tiabendazol205-725-8148-79-8E
Hexabór-dicink-undekaoxid/Cink-borát235-804-212767-90-7E
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1E
Hexafluorokovasav241-034-816961-83-4E
cisz-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin266-719-967564-91-4E
Tiametoxam428-650-4153719-23-4E
Lignin232-682-29005-53-2EL
Etanol200-578-664-17-5EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát/Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Réz(II)-oxid215-269-01317-38-0F
Diréz-oxid215-270-71317-39-1F
Réz(II)-szulfát231-847-67758-98-7F
Réz (II)-karbonát-Réz (II)-hidroxid (1:1)235-113-612069-69-1F
Réz(II)-dihidroxid243-815-920427-59-2F
1-(4-(2-Klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamid/Flufenoxuron417-680-3101463-69-8F
Fipronil424-610-5120068-37-3F
Ciklopropánkarbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1'-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/Bifentrin/Bifenátnövényvédő szer82657-04-3F
Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/Tolilfluanid211-986-9731-27-1FIN
1-[[2-(2,4-Diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol262-104-460207-90-1FIN
Didecildimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1I
Kvaterner ammónium vegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9I
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0I
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1I
Kvaterner ammónium vegyületek (benzilalkildimetil) (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKCEINECS-listába tartozó anyagok keverékeI
Kvaterner ammónium vegyületek (dialkildimetil) (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDACEINECS-listába tartozó anyagok keverékeI
Kvaterner ammónium vegyületek (alkiltrimetil) (C8-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/TMACEINECS-listába tartozó anyagok keverékeI
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Permetrin258-067-952645-53-1IRL
Nátrium-pentaklórfenolát205-025-2131-52-2ILR
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil252-615-035554-44-0L
(+/-)-1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/technikai tisztaságú Imazalilnövényvédő szer73790-28-0L
Dibór-trioxid215-125-81303-86-2NL
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Klorothalonil217-588-11897-45-6NL
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]-karbamát/Fenoxikarb276-696-772490-01-8NL
N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9P
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5P
Esfenvalerát/(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirátnövényvédő szer66230-04-4P
4-Bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapirnövényvédő szer122453-73-0P
Szulfuril-difluorid220-281-52699-79-8S
Kreozot (Bitumenes szén magas hőmérsékletű kokszosításával kapott kőszénkátrány-desztillátum. Főleg aromás szénhidrogéneket, kátránysavat és kátránybázist tartalmaz.)232-287-58001-58-9S
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Deltametrin258-256-652918-63-5S
Jód231-442-47553-56-2S
Bisz(tributil-ón)-oxid200-268-056-35-9UK
Fenitrotion204-524-2122-14-5UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Diklofluanid214-118-71085-98-9UK
Diarzén-pentaoxid215-116-91303-28-2UK
Króm-trioxid215-607-81333-82-0UK
Nátrium-dikromát234-190-310588-01-9UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
Ón, tributil-, mono(naftenoiloxi) származékok287-083-985409-17-2UK
Guazatin-triacetátnövényvédő szer115044-19-4UK
2-terc-Butilaminoetil-metakrilát (EINECS: 223-228-4) homopolimerPolimer26716-20-1UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N

Rágcsálóirtók hatóanyagaiReferens tagállam
EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Tricink-difoszfid215-244-51314-84-7A
alfa,alfa,alfa-Trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenil)-o-toluidin/Brometalinnövényvédő szer63333-35-7A
Difacinon201-434-582-66-6B
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8D
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8D
Kumatetralil227-424-05836-29-3DK
Klórfacinon223-003-03691-35-8E
Csöves gabona, por (természetes anyagok)310-127-6999999-99-4EL
Szén-dioxid204-696-9124-38-9F
3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin/Difenakum259-978-456073-07-5FIN
4-Hidroxi-3-(3-(4'-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/Brodifakum259-980-556073-10-0I
Warfarin-nátrium204-929-4129-06-6IRL
Warfarin201-377-681-81-2IRL
cisz-4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke/Flokumafen421-960-090035-08-8NL
Klóralóz240-016-715879-93-3P
3-[3-(4'-Bróm[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopiron/Bromadiolon249-205-928772-56-7S
3-(3-(4'-Bróm-(1,1'bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-Brómbifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on/Difetialonnövényvédő szer104653-34-1N

B. RÉSZ

Elfogadott bejelentéssel rendelkező létező hatóanyagok a 16., 18., 19. és 21. termékcsoportban. Minden, soecifikus termékcsoportban felhasznált hatóanyagra vonatkozó dossziénak nem előbb, mint 2005. november 1-jén és nem később, mint 2006. április 30-án meg kell érkeznie a referens tagállam illetékes hatóságához.

Csigaölő szerek hatóanyagaiReferens tagállam
EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1E
Szilícium-dioxid (amorf)231-545-47631-86-9F
(Z)-N-9-Oktadecenilpropán-1,3-diamin230-528-97173-62-8I
Nárium-klorit231-836-67758-19-2I
Klór-dioxid233-162-810049-04-4I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5I
Kvaterner ammónium vegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9I
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0I
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Abamektin (Avermektin B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; és Avermektin B1b; < 20 % EINECS 265-6111-9) keverékenövényvédő szer71751-41-2NL
N,N,N',N'-Tetrametiletiléndiaminbisz(2-klóretil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK

Rovarölő, atkaölő és egyéb ízeltlábúak ellen hatásos készítmények hatóanyagaiReferens tagállam
EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Oktánsav204-677-5124-07-2A
Dekánsav206-376-4334-48-5A
cisz-Trikoz-9-én248-505-727519-02-4A
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter/Etofenprox407-980-280844-07-1A
Hangyasav200-579-164-18-6B
N-(2-Etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid204-029-1113-48-4B
Propoxur204-043-8114-26-1B
(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-[1R, 3R]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (csak az 1R transz, 1S cisz izomer)/S-Bioalletrin249-013-528434-00-6B
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Cipermetrin257-842-952315-07-8B
1-Etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát/Empentrin259-154-454406-48-3B
[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/alfa Cipermetrinnövényvédő szer67375-30-8B
Formaldehid200-001-850-00-0D
Propán-2-ol200-661-767-63-0D
Ciánamid206-992-3420-04-2D
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (minden izomer; arány: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Alletrin209-542-4584-79-2D
Repceolaj232-299-08002-13-9D
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8D
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8D
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamid/Izoproturon251-835-434123-59-6D
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Ciflutrin269-855-768359-37-5D
Margosa extraktum283-644-784696-25-3D
alfa-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]- (+/-)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát289-244-986560-93-2D
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)Propiléndiamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6D
1-(6-Klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin/Imidakloprid428-040-8138261-41-3D
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-5D
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 izomer keveréke: 1 R transz: 1RS csak 1:1)/Bioalletrin/d-transz-Alletrinnövényvédő szerD
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (4 izomer keveréke 1R transz, 1R: 1R transz, 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S 4:4:1:1)/d-Alletrinnövényvédő szerD
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (2 izomer keveréke 1R transz: 1R/S csak 1:3/Esbiotrinnövényvédő szerD
Zsírsavak (C15-21) káliumsóikeverékD
transz-Izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioil] oxi] krotonát250-517-231218-83-4DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
Klórpirifosz220-864-42921-88-2E
Klórpirifosz-metil227-011-55598-13-0E
Piretrinek és piretroidok232-319-88003-34-7E
Fokhagyma extraktum232-371-18008-99-9E
Biorezmetrin249-01-4028434-01-7E
Amitráz251-375-433089-61-1E
Chrysanthemum cinerariaefolium (krizantém) extraktum289-699-389997-63-7E
Tiametoxam428-650-4153719-23-4E
2-(2-Butoxietoxi)etil-6-propilpiperonil-éter/Piperonil butoxid200-076-751-03-6EL
Etanol200-578-664-17-5EL
2-Metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-én-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát/Pralletrin245-387-923031-36-9EL
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát254-484-539515-40-7EL
N-Ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin266-257-866215-27-8EL
Geraniol203-377-1106-24-1F
1,4-Diklórbenzol203-400-5106-46-7F
Szén-dioxid204-696-9124-38-9F
Naled206-098-3300-76-5F
Szilícium-dioxid (amorf)231-545-47631-86-9F
1-(4-(2-Klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamid/Flufenoxuron417-680-3101463-69-8F
Fipronil424-610-5120068-37-3F
Szilícium-dioxid/Kieselguhrnövényvédő szer61790-53-2F
Ciklopropánkarbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1'-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/Bifentrin/Bifenátnövényvédő szer82657-04-3F
Malation204-497-7121-75-5FIN
(1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát / d-Transz-tetrametrin214-619-01166-46-7D
Tetrametrin231-711-67696-12-0D
Foxim238-887-314816-18-3FIN
Diklorvosz200-547-762-73-7I
Didecildimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5I
2-Klór-N-[[[4-(trifluormetoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid264-980-364628-44-0I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9I
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0I
Bacillus sphaericusmikroorganizmus143477-72-7I
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14mikroorganizmusI
Nitrogén231-783-97727-37-9IRL
3-Fenoxibenzil(1R)-cisz,transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropánkarboxilát/d-Fenotrinnövényvédő szer188023-86-1IRL
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Permetrin258-067-952645-53-1IRL
5,5-Dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidénhidrazon/Hidrametilnon405-090-967485-29-4IRL
S-Metoprén/Izopropil (S-(E,E))-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátnövényvédő szer65733-16-6IRL
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Bórsav, nyers természetes, < 85 % H3BO3 tartalommal233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]-karbamát/Fenoxikarb276-696-772490-01-8NL
2,3,5,6-Tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropánkarboxilát/Transzflutrin405-060-5118712-89-3NL
2-(1-Metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridin/Piriproxifen429-800-195737-68-1NL
Abamektin (Avermektin B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; és Avermektin B1b; < 20 % EINECS 265-6111-9) keverékenövényvédő szer71751-41-2NL
Spinozad: Talaj mikroorganizmusok fermentációs terméke, Spinozin A és Spinozin D tartalmúnövényvédő szerNL
Nátrium-dimetilarzenát204-708-2124-65-2P
Diazinon206-373-8333-41-5P
(R)-p-Menta-1,8-dién227-813-55989-27-5P
Levendula, Lavandula hybrida, extraktum/Levendulaolaj294-470-691722-69-9P
1-(3,5-Diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid/Hexaflumuron401-400-186479-06-3P
Esfenvalerát/(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirátnövényvédő szer66230-04-4P
4-Bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapirnövényvédő szer122453-73-0P
Szulfuril-difluorid220-281-52699-79-8S
N-[[(4-Klórfenil)amino]karbonil]-2,6-difluorbenzamid252-529-335367-38-5S
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Deltametrin258-256-652918-63-5S
(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát és (R)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát 1:1 arányú keveréke/lambda Cihalotrin415-130-791465-08-6S
Dimetoát200-480-360-51-5UK
Benzil-benzoát204-402-9120-51-4UK
Fenitrotion204-524-2122-14-5UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
Metomil240-815-016752-77-5UK
Bendiokarb245-216-822781-23-3UK
S-[(6-Klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil-tiofoszfát/Azametifosz252-626-035575-96-3UK
[2,4-Dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-Dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-transz-krizantemát/Imiprotrin428-790-672963-72-5UK
S-Hidroprén/Etil-(S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoátnövényvédő szer65733-18-8UK

Rovarriasztó és rovarcsapda hatóanyagaiReferens tagállam
EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Oktánsav204-677-5124-07-2A
Dekánsav206-376-4334-48-5A
cisz-Trikoz-9-én248-505-727519-02-4A
(Z,E)-Tetradeka-9,12-dienil-acetát250-753-631654-77-0A
(E)-2-Oktadecenalmég nem besorolt51534-37-3A
(E,Z)-2,13-Oktadekadienalmég nem besorolt99577-57-8A
Zirám205-288-3137-30-4B
Etil-N-acetil-N-butil-beta-alalinát257-835-052304-36-6B
Propán-2-ol200-661-767-63-0D
Csontolaj/Állati olaj (A csont krakkoló desztillációjának a terméke. Főleg pirrolt, anilint, sztearonitrilt, valeronitrilt, piridint, metil-amint és egyéb nitrogéntartalmú vegyületet tartalmaz.)232-294-38001-85-2D
Margosa extraktum283-644-784696-25-3D
Linalool201-134-478-70-6DK
szek-Butil-2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát/Ikaridin423-210-8119515-38-7DK
Undekán-2-on/Metil-nonil-keton203-937-5112-12-9E
Piretrinek és piretroidok232-319-88003-34-7E
Fokhagyma extraktum232-371-18008-99-9E
Melaleuca alternifolia extraktum/Ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9E
Chrysanthemum cinerariaefolium (krizantém) extraktum289-699-389997-63-7E
N-Metil-neodekánamid414-460-9105726-67-8E
2-(2-Butoxietoxi)etil-6-propilpiperonil-éter/Piperonil butoxid200-076-751-03-6EL
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Geraniol203-377-1106-24-1F
1,4-Diklórbenzol203-400-5106-46-7F
Szén-dioxid204-696-9124-38-9F
Metil-antranilát205-132-4134-20-3F
Szilícium-dioxid (amorf)231-545-47631-86-9F
Boróka, Juniperus mexicana, extraktum294-461-791722-61-1F
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9I
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0I
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát/Permetrin258-067-952645-53-1IRL
(R)-p-Menta-1,8-dién227-813-55989-27-5P
Levendula, Lavandula hybrida, extraktum/Levendulaolaj294-470-691722-69-9P
N,N-Dietil-m-toluamid205-149-7134-62-3S
Antrakinon201-549-084-65-1UK
Naftalin202-049-591-20-3UK
Benzil-benzoát204-402-9120-51-4UK
cisz- és transz-p-Mentán-3,8-diol keverék/Citriodiol255-953-742822-86-6UK
Okt-1-én-3-ol222-226-03391-86-4N

Algásodásgátló termékek hatóanyagaiReferens tagállam
EC és/vagy más névEC-számCAS-szám
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8A
Zirám205-288-3137-30-4B
Formaldehid200-001-850-00-0D
Nátrium-hidrogén-szulfit (vizes oldat)231-548-07631-90-5D
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4D
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7D
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamid/Izoproturon251-835-434123-59-6D
Diuron206-354-4330-54-1DK
Tiabendazol205-725-8148-79-8E
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1E
Klorotoluron239-592-215545-48-9E
Dimetiloktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6E
cisz-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin266-719-967564-91-4E
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Réz-tiocianát214-183-11111-67-7F
Diréz-oxid215-270-71317-39-1F
Réz-bronz por231-159-67440-50-8F
Poli(hexametiléndiaminguanidinium-klorid)Polimer57028-96-3F
oligo(2-(2-Etoxi)etoxietilguanidinium-klorid)Polimer374572-91-5F
Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/Tolilfluanid211-986-9731-27-1FIN
Kaptán205-087-0133-06-2I
N-(Triklórmetiltio)ftálimid/Folpet205-088-6133-07-3I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1I
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9I
Kvaterner ammónium vegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok287-090-785409-23-0I
Zineb235-180-112122-67-7IRL
Kén-dioxid231-195-27446-09-5D
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1D
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8D
Klorothalonil217-588-11897-45-6NL
N'-terc-Butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
Prometrin230-711-37287-19-6P
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5P
4-Bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapirnövényvédő szer122453-73-0P
Jód231-442-47553-56-2S
Pirition-cink236-671-313463-41-7S
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionáto-O,S)-réz238-984-014915-37-8S
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Diklofluanid214-118-71085-98-9UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil 2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N
Klórmetil-n-oktil-diszulfid432-680-3180128-56-7N

C. rész

Elfogadott bejelentéssel rendelkező létező hatóanyagok az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 13. terméktípusban. A meghatározott terméktípusoknál felhasznált minden ilyen hatóanyagra vonatkozó teljes dossziénak legkorábban 2007. február 1-jén és legkésőbb 2007. július 31-ig kell megérkeznie a referens tagállam illetékes hatóságához.

Hatóanyagok humán-egészségügyi biocid termékekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Benzetónium-klorid204-479-9121-54-0BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Benzoxónium-klorid243-008-119379-90-9CY
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
N, N'-(dekán-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidén) bisz(oktilammónium)-diklorid274-861-870775-75-6HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Polivinil-pirrolidon-jódPolimer25655-41-8LV
2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d, g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó286-344-485209-91-2MT
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Mecetronium-etilszulfát221-106-53006-10-8PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-2PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Triklokarbán202-924-1101-20-2SK
Ezüst-nitrát231-853-97761-88-8SK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol255-953-742822-86-6UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Klorofén204-385-8120-32-1N
Tetradónium-bromid214-291-91119-97-7N

Hatóanyagok magán- és a közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerekhez és egyéb biocid termékekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Nonánsav203-931-2112-05-0AT
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter / Etofenprox407-980-280844-07-1AT
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Citromsav201-069-177-92-9BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
Zsírsavak (C15-21) káliumsóiKeverékDE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Bróm-klorid237-601-413863-41-7EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
m-Krezol203-577-9108-39-4FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Réz231-159-67440-50-8FR
Réz-szulfát231-847-67758-98-7FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-9HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Klór231-959-57782-50-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Bacillus sphaericusMikro-organizmus143447-72-7IT
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikro-organizmusIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Hidrogén-klorid / Sósav231-595-77647-01-0LV
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5MT
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5NL
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5NL
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
Mecetronium-etilszulfát221-106-53006-10-8PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
Aminok, C10-16-alkildimetil, N-oxidok274-687-270592-80-2PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Triklokarbán202-924-1101-20-2SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Benzil-benzoát204-402-9120-51-4UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Monolinuron217-129-51746-81-2UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Terbutilazin227-637-95915-41-3UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keveréke / Citriodiol255-953-742822-86-6UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Guazatin-triacetátNövényvédő szer115044-19-4UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Etilén-oxid200-849-975-21-8N
Klorofén204-385-8120-32-1N
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N

Hatóanyagok állat-egészségügyi biocid termékekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
3-Fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter / Etofenprox407-980-280844-07-1AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Citromsav201-069-177-92-9BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Ciánamid206-992-3420-04-2DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
(E)-1-(2-Klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin433-460-1210880-92-5DE
Bacillus subtilisMikroorganizmusDE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Brómecetsav201-175-879-08-3ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9ES
Melaleuca alternifolia, extraktum / ausztráliai teafaolaj285-377-185085-48-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
m-Krezol203-577-9108-39-4FR
Szilikon-dioxid — amorf231-545-47631-86-9FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Zsírsavak, kókusz, reakciótermékek dietanolaminnal270-430-368440-04-0HU
Kátránysavak, polialkilfenol frakció284-893-484989-05-9HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Formaldehid és akrolein polimerjePolimer26781-23-7HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Spinosad: talaj-mikroorganizmusok fermentációs terméke, Spinosin A és Spinosin D tartalmúNövényvédő szerNL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Klorofén204-385-8120-32-1N

Hatóanyagok élelmiszer- és takarmányfertőtlenítő szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Propán-1-ol200-746-971-23-8DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)-propilén-diamin reakciótermékei403-950-8164907-72-6DE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Etanol200-578-664-17-5EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
Réz231-159-67440-50-8FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5MT
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát279-013-084665-66-7PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Ortofoszforsav231-633-27664-38-2PT
Dinátrium-peroxo-diszulfát / Nátrium-perszulfát231-892-17775-27-1PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Triklokarbán202-924-1101-20-2SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Klorofén204-385-8120-32-1N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N

Hatóanyagok ivóvíz-fertőtlenítő szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Fokhagymaextraktum232-371-18008-99-9ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Réz231-159-67440-50-8FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Klór231-959-57782-50-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14Mikro-organizmusIT
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nátrium-klorid231-598-37647-14-5PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Kálium-permanganát231-760-37722-64-7SK
Aktív klór: hipoklórsav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítvaKeverékSK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK

Hatóanyagok tartályban forgalomba hozott készítmények tartósítószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
Nátrium-N-(hidroxi-metil)glicinát274-357-870161-44-3AT
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Klór-xilenol201-793-888-04-0BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
[1alfa (S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Diuron206-354-4330-54-1DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Glioxál203-474-9107-22-2FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Diizopropanolamin reakcióterméke formaldehiddel (1: 4)432-440-8220444-73-5HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Szalicilsav200-712-369-72-7LT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroxi-metil)-karbamid / Diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((16,0 %), 5-Hidroxi-metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-547-6; 28,8 %) és 5-Hidroxipoli(metileneoxi) metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szerPL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
D-glukonsav reakcióterméke N, N''-bisz(4-klór-fenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekán-diamidin (2: 1)242-354-018472-51-0PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Klorofén204-385-8120-32-1N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok fémmegmunkáló folyadékok tartósítószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
(±)-1-(2-Alliloxi-2,4-diklór-feniletil)imidazol / technikai tisztaságú imazalilNövényvédő szer73790-28-0DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
Diizopropanolamin reakcióterméke formaldehiddel (1: 4)432-440-8220444-73-5HU
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
5-Hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((16,0 %), 5-Hidroxi-metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS 229-547-6; 28,8 %) és 5-Hidroxipoli(metileneoxi) metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán ((5,2 %) keveréke vízben (50 %)Növényvédő szerPL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
4-(2-Nitrobutil)morfolin218-748-32224-44-4UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N

D. rész

Elfogadott bejelentéssel rendelkező létező hatóanyagok a 7., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípusban. A meghatározott terméktípusoknál felhasznált minden ilyen hatóanyagra vonatkozó teljes dossziénak legkorábban 2008. május 1-jén és legkésőbb 2008. október 31-ig kell megérkeznie a referens tagállam illetékes hatóságához.

Hatóanyagok bevonatvédő szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Nátrium-N-(hidroxi-metil)glicinát274-357-870161-44-3AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Diuron206-354-4330-54-1DK
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Kvaterner ammónium-jodidokKeverék308074-50-2ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst komplex / Ezüst-zeolitNövényvédő szer130328-18-6ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid211-986-9731-27-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroxi-metil)-karbamid / Diazolidinil-karbamid278-928-278491-02-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Terbutrin212-950-5886-50-0SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Diklofluanid214-118-71085-98-9UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok konzerválószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
5-Klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenol429-290-03380-30-1AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-8BE
[1alfa (S*),3alfa]-(alfa)-Ciano-(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2.2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / alfa-cipermetrinNövényvédő szer67375-30-8BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Benzoxonium klorid243-008-119379-90-9CY
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Triklozán222-182-23380-34-5DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Tiametoxam428-650-4153719-23-4ES
Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink komplex / Ezüst-cink-zeolitNövényvédő szer130328-20-0ES
Ezüst-zeolit AES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Difenoxarzin-10-il-oxid200-377-358-36-6FR
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg / Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmúMég nem sorolták be398477-47-9HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Nátrium-2,4,6-triklór-fenolát223-246-23784-03-0IE
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Hexabór-dicink-undekaoxid / Cink-borát235-804-212767-90-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
Tolnaftát219-266-62398-96-1PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
Dimetil-tetradecil[3-(trimetoxi-szilil)propil]ammónium-klorid255-451-841591-87-1PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
(C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke404-690-868132-19-4PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Dipirition223-024-53696-28-4SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionato-O, S)-réz238-984-014915-37-8SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Terbutrin212-950-5886-50-0SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok falazási anyagok konzerválószereihezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Nonánsav203-931-2112-05-0AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-on420-590-74299-07-4CZ
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Hexa-2,4-diénsav / Szorbinsav203-768-7110-44-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Kálium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát246-376-124634-61-5DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
Diuron206-354-4330-54-1DK
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
1-(4-Klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol / Tebukonazol403-640-2107534-96-3DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Bifenil-2-ol201-993-590-43-7ES
Nátrium-2-bifenilát205-055-6132-27-4ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Kálium-2-bifenilát237-243-913707-65-8ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)-propil]ammónium-klorid248-595-827668-52-6ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Diklór-N-[(dimetilamino)-szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid / Tolilfluanid211-986-9731-27-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Klór-krezol200-431-659-50-7FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Nátrium-p-klór-m-krezolát239-825-815733-22-9FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
2-Propenál és propén-1,2-diol kopolimerjePolimer191546-07-3HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Kaptán205-087-0133-06-2IT
N-(Triklórmetiltio)-ftálimid / Folpet205-088-6133-07-3IT
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Pineafenyő-extraktum304-455-994266-48-5LV
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Klórtalonil217-588-11897-45-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin248-872-328159-98-0NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfátMég nem sorolták bePL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
3-Benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid431-030-6163269-30-5PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Pirition-cink236-671-313463-41-7SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
2-Hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on207-880-7499-44-5SK
Terbutrin212-950-5886-50-0SK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Diklofluanid214-118-71085-98-9UK
Cink-szulfid215-251-31314-98-3UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok hűtőfolyadékokhoz és technológiai eljárásokhoz (rendszerfolyadékokhoz) használt konzerválószerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
N, N'-metilén-biszmorfolin227-062-35625-90-1AT
alfa, alfa, alfa-Trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol246-764-025254-50-6AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Ezüst-klorid232-033-37783-90-6CY
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2-Bróm-2-(bróm-metil)-pentándinitril252-681-035691-65-7CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát259-627-555406-53-6DK
2-Klór-acetamid201-174-279-07-2EE
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Bróm-klorid237-601-413863-41-7EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
Réz231-159-67440-50-8FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Polihexametilén-biguanidPolimer91403-50-8FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kalcium-hipoklorit231-908-77778-54-3IT
Klór231-959-57782-50-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke (1: 1)273-545-768989-01-5MT
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5NL
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5NL
Dinátrium-tetraborát, vízmentes215-540-41330-43-4NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
Tozilklóramid-nátrium204-854-7127-65-1SE
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Jód231-442-47553-56-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
Ezüst231-131-37440-22-4SK
Diezüst-oxid243-957-120667-12-3SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
2-Fenoxietanol204-589-7122-99-6UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Terbutilazin227-637-95915-41-3UK
(Benzil-oxi)-metanol238-588-814548-60-8UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
1-Fenoxipropán-2-ol (EINECS 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS 224-027-4) keverékeKeverékUK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok nyálkásodásgátló szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
2,6-Dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát212-579-9828-00-2AT
Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxil-kappa-O)diazéniumato(2-)]-réz312600-89-8AT
Ciklohexilhidroxidiazén-1-oxid, káliumsó66603-10-9AT
Hangyasav200-579-164-18-6BE
Tirám205-286-2137-26-8BE
Zirám205-288-3137-30-4BE
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Dazomet208-576-7533-74-4BE
Kálium-metil-ditiokarbamát205-292-5137-41-7CZ
Dinátrium-ciano-ditiokarbamát205-346-8138-93-2CZ
2,4-Diklórbenzil-alkohol217-210-51777-82-8CZ
1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolium-klorid274-948-070862-65-6CZ
Bisz(3-aminopropil)-oktilamin433-340-786423-37-2CZ
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Propán-2-ol200-661-767-63-0DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Karbendazim234-232-010605-21-7DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid / Izoproturon251-835-434123-59-6DE
2,2-Dibróm-2-cianoacetamid233-539-710222-01-2DK
Perecetsav201-186-879-21-0EE
Bróm-klorid237-601-413863-41-7EE
Fluometuron218-500-42164-17-2EL
Lignin232-682-29005-53-2EL
N-Didecil-N-dipolietoxiammónium-borát / Didecilpolioxetilammónium-borátPolimer214710-34-6EL
Bronopol200-143-052-51-7ES
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroxi-metil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion226-408-05395-50-6ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Klórtoluron239-592-215545-48-9ES
Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin266-719-967564-91-4ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Hidrogén-peroxid231-765-07722-84-1FI
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Glioxál203-474-9107-22-2FR
Hidroxil-2-piridon212-506-0822-89-9FR
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) keverékeKeverék55965-84-9FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Peroxioktánsav33734-57-5FR
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-karbamid205-444-0140-95-4HU
Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal / Perestan432-790-1HU
Nátrium-lignoszulfonátTermészetes polimer8061-51-6HU
N-Metilmetánamin (EINECS 204-697-4) polimerje (klór-metil)-oxiránnal (EINECS 203-439-8) / Polimer kvaterner ammónium-kloridPolimer25988-97-0HU
Diklorofén202-567-197-23-4IE
Aminok, n-C10-16-alkiltrimetiléndi-, reakciótermékek klórecetsavvalKeverék139734-65-9IE
Didecil-dimetilammónium-klorid230-525-27173-51-5IT
Nátrium-hipoklorit231-668-37681-52-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok270-325-268424-85-1IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
6-(Ftálimido)peroxihexánsav410-850-8128275-31-0IT
Kvaterner ammóniumvegyületek (benzilalkil-dimetil (C8-C22 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / BKCEINECS-jegyzékbe tartozó hatóanyagok keverékeIT
Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil (C6-C18 alkil, telített és telítetlen, tallowalkil, kókuszalkil és szójaalkil) kloridok, bromidok vagy hidroxidok) / DDACEINECS-jegyzékbe tartozó anyagok keverékeIT
Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecilmetilammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)Polimer94667-33-1IT
Glikolsav201-180-579-14-1LT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kókuszalkil-dimetil, hidroxidok, belső sók309-206-8100085-64-1LT
Nátrium-hidrogén-2,2'-metilén-bisz[4-klór-fenolát]233-457-110187-52-7LV
Tetrakisz(hidroxi-metil)-foszfónium-szulfát (2: 1)259-709-055566-30-8MT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid keveréke(1: 1)273-545-768989-01-5MT
1,3-Dibróm-5,5-dimetil-hidantoin201-030-977-48-5NL
1,3-Diklór-5,5-dimetil-hidantoin204-258-7118-52-5NL
Nátrium-bromid231-599-97647-15-6NL
Bórsav233-139-210043-35-3NL
Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát234-541-012280-03-4NL
Brómklór-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion251-171-532718-18-6NL
1,3-Diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion401-570-789415-87-2NL
Nabam205-547-0142-59-6PL
4,5-Diklór-3H-1,2-ditiol-3-on214-754-51192-52-5PL
2,2'-Ditiobisz[N-metilbenzamid]219-768-52527-58-4PL
(Etilén-dioxi)-dimetanol222-720-63586-55-8PL
Meténamin-3-klórallil-klorid223-805-04080-31-3PL
2,2',2''-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)-trietanol225-208-04719-04-4PL
1,3-Bisz(hidroxi-metil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion229-222-86440-58-0PL
7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol231-810-47747-35-5PL
3,3'-Metilén-bisz[5-metiloxazolidin] / Oxazolidin266-235-866204-44-2PL
Tributil-tetradecilfoszfónium-klorid279-808-281741-28-8PL
Karbamid, N,N'-bisz(hidroxi-metil)-, reakciótermékek 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel292-348-790604-54-9PL
Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid426-020-351229-78-8PL
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin219-145-82372-82-9PT
(R)-p-menta-1,8-dién227-813-55989-27-5PT
Prometrin230-711-37287-19-6PT
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Nátrium-klorát231-887-47775-09-9PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
4-Bróm-2-(4-klór-fenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrole-3-karbonitril / KlórfenapirNövényvédő szer122453-73-0PT
Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó223-296-53811-73-2SE
Ammónium-bromid235-183-812124-97-9SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI
Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát)274-778-770693-62-8SI
(2-bróm-2-nitrovinil)benzol230-515-87166-19-0SK
Szimklozén201-782-887-90-1UK
Nitrometilidin-trimetanol204-769-5126-11-4UK
Kálium-dimetil-ditiokarbamát204-875-1128-03-0UK
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát204-876-7128-04-1UK
Troklozén-nátrium220-767-72893-78-9UK
Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát220-767-751580-86-0UK
Terbutilazin227-637-95915-41-3UK
p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol243-468-320018-09-1UK
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on247-761-726530-20-1UK
4,4-Dimetiloxazolidin257-048-251200-87-4UK
N, N,N',N'-Tetrametiletiléndiamin-bisz(2-klór-etil)-éter kopolimerPolimer31075-24-8UK
Benzotiazol-2-tiol205-736-8149-30-4N
(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát244-445-021564-17-0N
4,5-Diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on264-843-864359-81-5N

Hatóanyagok madárirtó szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Szén-dioxid204-696-9124-38-9FR
Kloralóz240-016-715879-93-3PT

Hatóanyagok halirtó szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT

Hatóanyagok élelmiszer- és takarmánytartósító szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Metám-nátrium205-293-0137-42-8BE
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Benzoesav200-618-265-85-0DE
L-(+)-tejsav201-196-279-33-4DE
Nátrium-benzoát208-534-8532-32-1DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Kalcium-dihexa-2,4-dienoát231-321-67492-55-9DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8DE
1-[2-(Alliloxi)-2-(2,4-diklór-fenil)etil]-1H-imidazol / Imazalil252-615-035554-44-0DE
Tiabendazol205-725-8148-79-8ES
1-[[2-(2,4-Diklór-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol / Propikonazol262-104-460207-90-1FI
Szén-dioxid204-696-9124-38-9FR
Szilikon-dioxid — amorf231-545-47631-86-9FR
Oligo-(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)Polimer374572-91-5FR
Poli-(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)Polimer57028-96-3FR
Nátrium-klorit231-836-67758-19-2PT
Klór-dioxid233-162-810049-04-4PT
Cetilpiridinium-klorid204-593-9123-03-5UK
Etilén-oxid200-849-975-21-8N

Hatóanyagok balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékokhozReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Kén-dioxid231-195-27446-09-5DE
Nátrium-hidrogén-szulfit231-548-07631-90-5DE
Dinátrium-diszulfit231-673-07681-57-4DE
Nátrium-szulfit231-821-47757-83-7DE
Kálium-szulfit233-321-110117-38-1DE
Dikálium-diszulfit240-795-316731-55-8DE
Bronopol200-143-052-51-7ES
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on220-120-92634-33-5ES
Dodecilguanidin-monohidroklorid237-030-013590-97-1ES
Glutaral203-856-5111-30-8FI
Metilén-ditiocianát228-652-36317-18-6FR
N, N'''-1,6-hexánediil-bisz[N'-cianoguanidin] (EINECS 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS 240-679-6) polimer monohidroklorid / Polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)-guanilguanidinium-monohidroklorid)Polimer27083-27-8FR
2-Butanon-peroxid215-661-21338-23-4HU
m-Fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Permetrin258-067-952645-53-1IE
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok269-919-468391-01-5IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok270-331-568424-95-3IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok287-089-185409-22-9IT
Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]-dimetil, kloridok287-090-785409-23-0IT
Bisz(triklór-metil)-szulfon221-310-43064-70-8LT
Bórsav233-139-210043-35-3NL
N, N-Dietil-m-toluamide205-149-7134-62-3SE
2-Metil-2H-izotiazol-3-on220-239-62682-20-4SI

Hatóanyagok egyéb gerincesek elleni szerekhezReferens tagállam
EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Formaldehid200-001-850-00-0DE
Trimagnézium-difoszfid235-023-712057-74-8DE
Alumínium-foszfid244-088-020859-73-8DE
Kloralóz240-016-715879-93-3PT

VI. MELLÉKLET

AZ 5. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, 2005. MÁRCIUS 1-JÉTŐL ILLETÉKES HATÓSÁGOK

BELGIUM

Federal Public Service Health,

Food chain safety and Environment,

General Directorate: Environment

Eurostation

Victor Hortaplace 40, box 10

B-1060 Brussels

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministry of Health of the Czech Republic

Chemical substances Register

Palackeho namesti 4

CZ-128 01 Prague 2

DÁNIA

Danish Environmental Protection Agency - Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK-1401 København K

NÉMETORSZÁG

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Fachbereich 5

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

D-44149 Dortmund

ÉSZTORSZÁG

Chemicals Notification Centre

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

GÖRÖGORSZÁG

National Organisation for Medicines

(Product Types: 1-7, 11, 20, 22)

284 Messogion Av.

GR-15562 Cholargos Athens

Ministry of Agricultural Development and Food

General Directorate of Plant Produce

(Product Types: 8-10, 12-19, 21, 23)

150 Syngrou Av, Kallithea

GR-17671 Athens

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Sanidad y Consumo

Dirección General de Salud Pública

Paseo del Prado, 18-20

ES-28071 Madrid

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'Écologie et du Développement durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques

20 Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Dept of Agriculture and Food

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland

OLASZORSZÁG

Ministry of Health

Directorate-General for the Assessment of Medicinal Products and Drugs Surveillance

Ufficio VII

Piazzale dell'Industria, 20

I-00144 Roma

CIPRUS

Department of Agriculture

Corner of Navarinou Str. & Saripolou Str., 2nd floor

Ayios Dometios

CY-1100 Lefkosia (Nicosia)

LETTORSZÁG

Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency

Maskavas iela 165

LV-1019 Riga

LITVÁNIA

State Environmental Health Centre

Kalvariju str. 153

LT-2042 Vilnius

LUXEMBURG

Ministère de la Santé

L-2935 Luxemburgo

MAGYARORSZÁG

National Public Health and Medical Officer's Service

Office of the Chief Medical Officer of State

(Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal)

Gyáli u. 2-6

H-1097 Budapest

MÁLTA

Plant Health Departement

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

MT-Lija BZN 04

HOLLANDIA

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)

Stadsbrink 5

6707 AA Wageningen

Nederland

AUSZTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung V/3

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

LENGYELORSZÁG

Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products

Ząbkowska 41

PL-03-736 Warsaw

PORTUGÁLIA

Direccão-Geral da Saúde

(Tipos de produtos: à excepção 3 e 8)

Alameda D. Afonso Henriques, 45

P-1049-005 Lisboa

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

(Tipos de produtos: 8)

Quinta do Marquês,

P-2780-155 Oeiras

Direccão-Geral de Veterinária

(Tipos de produtos: 3)

Largo da Academia Nacional das Belas

Artes, 2

P-1249-105 Lisboa

SZLOVÉNIA

National Chemicals Bureau

Ministry of Health

Mali trg 6

SI-1000 Ljubljana

SZLOVÁKIA

Centre for Chemical Substances and Preparations

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

FINNORSZÁG

Suomen ympäristökeskus

(Product Types: 8, 10-12, 14-17, 21, 23)

Mechelininkatu 34 a

FIN-00251 Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

(Product Types: 1-7, 9, 13, 18-20, 22)

Säästöpankinranta 2 A

FIN-00531 Helsinki

SVÉDORSZÁG

Kemikalieinspektionen

PO Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Health & Safety Executive

Magdalen House

Bootle

Merseyside

L20 3QZ

United Kingdom

IZLAND

Environment and Food Agency of Iceland

Sudurlandsbraut 24

IS-108 Reikiavik

NORVÉGIA

Norwegian Pollution Control Authority

Strømsveien 96

N-0663 Oslo

VII. MELLÉKLET

2002. MÁRCIUS 28-IG NEM AZONOSÍTOTT, DE 2006. SZEPTEMBER 1-JÉIG FORGALOMBA HOZHATÓ LÉTEZŐ HATÓANYAGOK

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-szám
Ammónium-tetrafluor-borát237-531-413826-83-0
Palaolajok269-646-068308-34-9
2-Bróm-1-(2,4-diklór-fenil)vinil-dietil-foszfát / brómfenvinfoszNövényvédő szer33399-00-7

VIII. MELLÉKLET

OLYAN BEJELENTETT LÉTEZŐ HATÓANYAGOK, AMELYEK TEKINTETÉBEN NEM NYÚJTOTTAK BE DOSSZIÉT, VAGY A BENYÚJTOTT DOSSZIÉT NEM FOGADTÁK EL TELJESNEK, ÉS MÁS GYÁRTÓ, FORMÁZÓ, SZERVEZET, MÁS SZEMÉLY VAGY REFERENS TAGÁLLAM KIFEJEZTE ÉRDEKELTSÉGÉT A RÉSZTVEVŐ SZEREPÉNEK ÁTVÁLLALÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

EINECS és/vagy más névEK-számCAS-számTerméktípusReferens tagállamÚj dossziébenyújtási határidő
Nafténsavak, rézsók215-657-01338-02-98UK2006.3.31.
Oxin-réz233-841-910380-28-68DE2006.3.31.
alfa-Ciano-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát / Cipermetrin257-842-952315-07-88BE2006.3.31.

( 1 ) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

( 2 ) HL L 228., 2000.9.8., 6. o.

( 3 ) HL L 258., 2002.9.26., 15. o.

( 4 ) HL L 178., 2003.7.17., 24. o.

( 5 ) HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

( 6 ) A résztvevők elérhetőségével kapcsolatos adatok a http://ecb.jrc.it/biocides weboldalon találhatók.

( 7 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R2032 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R2032&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R2032-20070104 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R2032-20070104&locale=hu

Tartalomjegyzék