32021L1159[1]

A Tanács (EU) 2021/1159 irányelve (2021. július 13.) a 2006/112/EK irányelvnek az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett ideiglenes mentességek tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2021/1159 IRÁNYELVE

(2021. július 13.)

a 2006/112/EK irányelvnek az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett ideiglenes mentességek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A Tanács 2006/112/EK irányelve (3) értelmében a tagállamok a hozzáadottérték-adó (héa) alóli mentességet biztosítanak az Unió, az Európai Atomenergia-közösség, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank, valamint az Unió által létrehozott szervek - amelyekre vonatkozik az Európai Unióról szóló szerződéshez és Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) - által végzett termékimportra, valamint az ezek részére történő termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, a jegyzőkönyvben és a végrehajtására vonatkozó megállapodásokban vagy a székhelyről szóló egyezményekben meghatározott korlátozásokkal és feltételekkel, amennyiben ez nem eredményezi a verseny torzulását. Az említett mentesség ugyanakkor szigorúan a hivatalos felhasználás céljából elvégzett beszerzésekre korlátozódik, és nem terjed ki az uniós szervek által a Covid19-világjárvány okozta szükséghelyzetre adandó válaszintézkedések keretében lebonyolított termék- vagy szolgáltatásbeszerzésekre, különös tekintettel a tagállamoknak vagy harmadik feleknek, például nemzeti hatóságoknak vagy intézményeknek való ingyenes rendelkezésre bocsátásra szánt tételekre.

(2) Ezért mivel továbbra is sürgősen szükség van olyan intézkedések elfogadására, amelyek révén fel lehet készülni a cselekvésre a folyamatban lévő egészségügyi válság kezelése keretében, héamentességet kell biztosítani az olyan termék- és szolgáltatásbeszerzésekre, amelyeket a Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott valamely ügynökség vagy szerv a feladataik ellátása során, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében végez. Ez biztosítaná, hogy az említett helyzetben a különféle uniós kezdeményezések keretében hozott intézkedéseket ne akadályozzák sem olyan héaösszegek, amelyeket az uniós intézmények nem tudnak visszaigényelni, sem pedig a héa céljából való nyilvántartásba vételre vonatkozó kötelezettségből eredő szabályozási terhek.

(3) Az (EU) 2020/2020 tanácsi irányelv (4) révén nem lehet kielégítően megvalósítani a Covid19-világjárvány elleni küzdelem fokozására vonatkozó célt, ugyanis az csak azt teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy korlátozott ideig kedvezményes adómértéket alkalmazzanak a Covid19-in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök értékesítésére és az ezen eszközökhöz szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan, vagy hogy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával héamentességet biztosítsanak a Covid19-oltóanyagok és Covid19-in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök értékesítése és az ezen oltóanyagokhoz és eszközökhöz szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tekintetében.

(4) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) A jelenlegi Covid19-világjárványra tekintettel már jelenleg is folyamatban vannak - például az (EU) 2020/521 tanácsi rendelettel (5) létrehozott Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében - a Covid19-világjárvány hatásainak kezelését célzó olyan intézkedések, amelyek az új mentesség hatálya alá tartozhatnának. Ha az ilyen intézkedésekhez kapcsolódó ügyletek után héát kellene fizetni, értékes források vesznének el, ami ahhoz vezetne, hogy a tagállamok a fizetendő adóhoz képest arányaiban kevesebb termékhez és szolgáltatáshoz jutnának. Annak érdekében, hogy az uniós költségvetést a lehető leghatékonyabban lehessen felhasználni a Covid19-világjárvány rendkívül súlyos következményeinek kezelésére, az ezen irányelv által bevezetett mentességeket visszaható hatállyal, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. Ez a visszamenőleges alkalmazás elengedhetetlen annak az elkerüléséhez, hogy a Covid19-világjárvány hatásainak kezelése érdekében hozott intézkedések ne tudják kifejteni a hatásukat. Az eredetileg adóztatott ügyletekkel kapcsolatban szükséges kiigazításokat el lehetne végezni a meglévő korrekciós mechanizmusok alkalmazásával, például egy későbbi héabevallás keretében.

(6) Tekintettel a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos helyzet sürgősségére, ennek az irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 143. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"fb) a Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott valamely ügynökség vagy szerv által végzett termékimport, amennyiben a Bizottság vagy egy ilyen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében importálja az említett termékeket, kivéve, ha az importált termékeket a Bizottság vagy egy ilyen ügynökség, illetve szerv akár azonnal, akár egy későbbi időpontban ellenérték fejében történő további termékértékesítés céljára használja;";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben az (1) bekezdés fb) pontjában meghatározott mentességre vonatkozó feltételek már nem alkalmazhatók, a Bizottság vagy az érintett ügynökség, illetve szerv tájékoztatja azt a tagállamot, amelyben a mentességet alkalmazták, és az említett termékek importjának héakötelesnek kell lennie az adott időpontban alkalmazandó feltételeknek megfelelően.";

2. a 151. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdés az alábbi ponttal egészül ki:

"ab) a Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott valamely ügynökség vagy szerv részére történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amennyiben a Bizottság vagy egy ilyen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében szerzi be a termékeket vagy szolgáltatásokat, kivéve, ha a beszerzett termékeket és szolgáltatásokat a Bizottság vagy egy ilyen ügynökség, illetve szerv akár azonnal, akár egy későbbi időpontban ellenérték fejében történő további értékesítés céljára használja;";

ii. a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdésben meghatározott adómentességeket az ab) pontban említett mentesség kivételével az egységes adószabályozás elfogadásáig a fogadó tagállam által megállapított korlátozásokkal kell alkalmazni.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben az (1) bekezdés első albekezdésének ab) pontjában megállapított mentességre vonatkozó feltételek már nem alkalmazhatók, a Bizottság vagy az érintett ügynökség, illetve szerv, amely részére adómentesen terméket értékesítettek vagy szolgáltatást nyújtottak, tájékoztatja azt a tagállamot, amelyben a mentességet alkalmazták, és az említett termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak héakötelesnek kell lennie az adott időpontban alkalmazandó feltételeknek megfelelően."

2. cikk

Átültetés

A tagállamok 2021. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok az 1. cikkben meghatározott intézkedéseket 2021. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1. cikket 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. ŠIRCELJ

(1) A 2021. május 18-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) A 2021. április 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4) A Tanács (EU) 2020/2020 irányelve (2020. december 7.) a 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Covid19-oltóanyagokra és -in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatban, a Covid19-világjárványra válaszul hozott ideiglenes intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 419., 2020.12.11., 1. o.).

(5) A Tanács (EU) 2020/521 rendelete (2020. április 14.) az (EU) 2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetéséről, valamint az említett rendelet rendelkezéseinek a COVID-19-járványra tekintettel történő módosításáról (HL L 117., 2020.4.15., 3. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021L1159 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021L1159&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére