32019D2193[1]

A Bizottság (EU) 2019/2193 végrehajtási határozata (2019. december 17.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról (az értesítések a C(2019) 8995. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2193 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. december 17.)

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról

(az értesítések a C(2019) 8995. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A 2012/19/EU irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében említett minimális hasznosítási irányszámok kiszámításának szabályai

(1) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatra előkészítettként jelenthető tömege a hulladékká vált olyan teljes berendezéseknek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan alkatrészeinek a tömege, amelyek az ellenőrzési, tisztítási vagy javítási műveleteket követően további válogatás vagy előfeldolgozás nélkül újrahasználhatók.

Az alkatrészek újrahasználatra történő előkészítésekor csak magának az alkatrésznek a tömegét kell újrahasználatra előkészítettként jelenteni.

A teljes berendezések újrahasználatra történő előkészítésekor, amennyiben e folyamat során a berendezés teljes tömegének kevesebb mint 15 %-át kitevő alkatrészeket cserélnek ki új alkatrészekre, a berendezés teljes tömegét kell újrahasználatra előkészítettként jelenteni.

Azokat a berendezéseket és alkatrészeket, amelyeket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait kezelő létesítményekben különítenek el, és további válogatás vagy előfeldolgozás nélkül újrahasználatra szánnak, szintén újrahasználatra előkészítettként kell jelenteni.

(2) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozó létesítményekbe kerülő tömege az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból származó olyan anyagok tömege, amelyek a 2012/19/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti megfelelő kezelést követően belépnek abba az újrafeldolgozási műveletbe, amelynek során hulladéknak nem minősülő termékekké vagy anyagokká kerülnek átalakításra.

A későbbi átalakításra nem szánt hulladékanyagok eltávolítását célzó előzetes tevékenységek, beleértve a válogatást, szétszerelést, aprítást vagy egyéb előzetes kezelést, nem tekintendők újrafeldolgozásnak.

Az I. melléklet határozza meg azokat a pontokat, amelyektől az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból származó egyes hulladékanyagokat újrafeldolgozási műveletbe bevontnak kell tekinteni. Amennyiben a hulladékanyagok előzetes kezelés következtében az I. mellékletben meghatározott pontokon már nem minősülnek hulladéknak, ezen anyagok mennyiségét bele kell számítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozottként jelentett mennyiségébe.

Amennyiben egy újrafeldolgozó létesítmény előzetes kezelést végez, az előzetes kezelés során eltávolított, újrafeldolgozásra nem kerülő anyagok tömege nem számítható bele az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak a létesítmény által újrafeldolgozottként vagy hasznosítottként jelentett mennyiségébe, és nem számít bele az újrafeldolgozási és hasznosítási irányszámok teljesítésébe.

(3) Az elektromos és elektronikus berendezések hasznosítottként jelentett hulladékainak tömege magában foglalja az újrahasználatra előkészített, az újrafeldolgozott és az egyéb hasznosításra - többek között energetikai hasznosításra - került hulladék tömegét.

(4) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak egy adott tagállamban kezeltként jelentett tömege nem tartalmazza az ott valamely másik tagállamba vagy az Unión kívülre, kezelés céljából történő kivitelt megelőzően válogatott és tárolt, elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok mennyiségét.

(5) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak valamely tagállam által egy másik tagállamban vagy az Unión kívül kezeltként jelentett tömege magában foglalja az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak azon mennyiségét is, amelyet olyan, hulladékká vált teljes berendezések alkotnak, amelyeket szennyezésmentesítés, szétszerelés, aprítás, újrafeldolgozás vagy hasznosítás céljából egy másik tagállamba vagy az Unión kívülre szállítanak. Ez a tömeg nem foglalja magában az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak a bejelentő tagállamban végzett kezeléséből származó anyagok exportált mennyiségeit.

(6) Amennyiben az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a 2012/19/EU irányelv 10. cikkének megfelelően kezelés céljából egy másik tagállamba küldik vagy egy harmadik országba exportálják, csak az a tagállam számíthatja be az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a 2012/19/EU irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében említett minimális hasznosítási irányszámok teljesítésébe, amely azokat összegyűjtötte és kezelés céljából elküldte vagy exportálta.

(7) A tagállamok a 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (4) bekezdésében említett megalapozott becsléseket is használhatnak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból és azok alkatrészeiből származó újrafeldolgozott és hasznosított anyagok átlagos százalékos arányának kiszámításához.

2. cikk

A 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (6) bekezdésében említett adatszolgáltatás és a minőség-ellenőrzési jelentés formátuma

(1) A tagállamok a II. melléklet 1. táblázatában meghatározott formátumban jelentik a piacukon forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyiségét, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak bármely módon gyűjtött mennyiségét, az elért gyűjtési arányt és adott esetben az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékainak mennyiségét.

Ezeket az adatokat az elektromos és elektronikus berendezéseknek a 2012/19/EU irányelv III. mellékletében meghatározott kategóriái szerint kell jelenteni. A 4. kategória (nagygépek) esetében az adatokat két alkategóriában kell jelenteni: "4a. Nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével" és "4b. Fotovoltaikus panelek".

(2) A tagállamok a II. melléklet 2. táblázatában meghatározott formátumban jelentik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott és hasznosított mennyiségét, az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás során elért összesített arányt, az elért hasznosítási arányt, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseknek a tagállamban kezelt, és adott esetben másik tagállamban vagy az Unión kívül kezelt hulladékainak mennyiségét.

Ezeket az adatokat az elektromos és elektronikus berendezéseknek a 2012/19/EU irányelv III. mellékletében meghatározott kategóriái szerint kell jelenteni. A 4. kategória (nagygépek) esetében az adatokat két alkategóriában kell jelenteni: "4a. Nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével" és "4b. Fotovoltaikus panelek".

(3) A tagállamok az (1) és a (2) bekezdésben említett adatokat elektronikus formában, a Bizottság által létrehozott adatcsereszabvány használatával jelentik.

(4) A tagállamok jelentik a piacukon forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezéseknek az (EU) 2017/699 végrehajtási rendelet 3. cikke szerint kiszámított tömegére vonatkozó adatokat.

(5) A tagállamok jelentik az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékainak az (EU) 2017/699 végrehajtási rendelet 4. cikke szerint kiszámított tömegére vonatkozó adatokat.

(6) A tagállamok jelentik a tárgyévben elért gyűjtési arányt, amelyet a piacukon az előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömege alapján számítanak ki.

Amennyiben egy tagállam a gyűjtési arányt az elektromos és elektronikus berendezéseknek a területén keletkezett hulladékai mennyisége alapján számítja ki, adatokat kell szolgáltatnia az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékainak tömegéről és az annak alapján kiszámított gyűjtési arányról.

Amennyiben egy tagállam a gyűjtési arányt az előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömege alapján számítja ki, önkéntes alapon adatokat szolgáltathat az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékainak tömegéről és az annak alapján kiszámított gyűjtési arányról.

(7) A tagállamok az e határozat III. mellékletében meghatározott formátumban nyújtják be a minőség-ellenőrzési jelentést.

Amennyiben a tagállamok megalapozott becsléseket használnak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak bármely módon gyűjtött mennyiségeire és kategóriáira, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az adott tagállamban kezelt mennyiségére vagy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból és azok alkatrészeiből származó újrafeldolgozott és hasznosított anyagok átlagos százalékos arányára vonatkozó adatok jelentéséhez, az e becslésekhez használt módszertant ismertetni kell a minőség-ellenőrzési jelentésben.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT AZON PONTOK, AMELYEKEN AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKANYAGOK BELÉPNEK AZ ÚJRAFELDOLGOZÁSI MŰVELETBE

AnyagAz újrafeldolgozási műveletbe való belépés
ÜvegKiválogatott üveg, amely további feldolgozás nélkül kerül vagy üvegolvasztó kemencébe, vagy lép be szűrőközegek, csiszolóanyagok, üvegalapú szigetelések és építőanyagok gyártásába.
FémekKiválogatott fémek, amelyek további feldolgozás nélkül kerülnek fémolvasztóba vagy olvasztókemencébe.
MűanyagokPolimerek szerint válogatott műanyag, amely további feldolgozás nélkül kerül pelletálásra, sajtolásra vagy fröccsöntésre.
Olyan műanyagpelyhek, amelyek további feldolgozás nélkül kerülnek felhasználásra egy végtermékben.
FaKiválogatott fa, amely további kezelés nélkül kerül felhasználásra forgácslemezek gyártásához.
Kiválogatott fa, amely komposztálásra kerül.
TextíliákKiválogatott textília, amely további feldolgozás nélkül kerül felhasználásra textilrostok, rongyok vagy granulátumok gyártásában.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak több anyagból álló alkatrészeiAz elektromos és elektronikus berendezések hulladékai alkatrészeinek kezeléséből származó fémek, műanyagok, üveg, fa, textíliák és egyéb anyagok (pl. nyomtatott áramköri kártyák kezeléséből származó anyagok), amelyek újrafeldolgozásra kerülnek.

II. MELLÉKLET

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRÓL SZÓLÓ 2012/19/EU IRÁNYELV SZERINTI ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA

1. táblázat

Forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések, elektromos és elektronikus berendezések keletkezett és gyűjtött hulladékai, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési aránya

123456
TermékkategóriaForgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekElektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékaiElektromos és elektronikus berendezések magánháztartásokból begyűjtött hulladékaiElektromos és elektronikus berendezéseknek
a magánháztartásoktól eltérő felhasználóktól begyűjtött hulladékai
Elektromos és elektronikus berendezések gyűjtött hulladékai
összesen
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési aránya (%)
Módszertan
Össztömeg (tonna)Össztömeg (tonna)Össztömeg (tonna)Össztömeg
(tonna)
Össztömeg (tonna)A. a forgalomba hozott mennyiség alapján
(%)
B. az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékai alapján (%)
1. Hőcserélő berendezések
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak
3. Lámpák
4. Nagygépek (1)
(amelyek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
4a. Nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével (1)
4b. Fotovoltaikus panelek (1)
5. Kisgépek
(amelyek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések
(amelyek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
Összesen
(1) Az adatszolgáltatás céljából a nagygépek 4. kategóriáját a következő alkategóriákra kell felosztani: „4a. Nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével” és „4b. Fotovoltaikus panelek”. A tagállamok a 4a. és a 4b. alkategóriában jelentik az adatokat, és a 4. kategória összesített sorát üresen hagyják. Ha egy tagállam nem képes megkülönböztetni a 4a. és a 4b. alkategóriába tartozó adatokat, az egyes oszlopok mezőit csak a 4. kategória összesített sorában kell kitöltenie.
Megjegyzések:
— A világosszürke mezők azt jelentik, hogy a kapcsolódó adatok jelentése önkéntes.
— A sötétszürke mezők azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási határozat (HL L 330., 2019.12.20., 72. o.) 2. cikkének (6) bekezdése értelmében a kapcsolódó adatok jelentése az esettől függően lehet kötelező vagy önkéntes.
— A tagállamoknak különbséget kell tenniük a tényleges nulla értékek (0 tonna) és a hiányzó értékek/ismeretlen mennyiségek között. Nulla tonna jelentéséhez „0”-t kell beírniuk, ismeretlen adatok esetében pedig „M”-et.

2. táblázat

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az újrahasználatra való előkészítése, újrafeldolgozása és hasznosítása, tagállami kezelése, kivitele, valamint újrahasználatra való előkészítésének, újrafeldolgozásának és hasznosításának aránya

123456789
TermékkategóriaÚjrahasználatra való előkészítésÚjrafeldolgozásÚjrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozásÚjrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás arányaHasznosításHasznosítási arányElektromos és elektronikus berendezéseknek a tagállamban kezelt hulladékaiElektromos és elektronikus berendezéseknek egy másik tagállamban kezelt hulladékaiElektromos és elektronikus berendezéseknek az Unión kívül kezelt hulladékai
Össztömeg (tonna)Össztömeg (tonna)Össztömeg (tonna)%Össztömeg (tonna)%Össztömeg (tonna)Össztömeg (tonna)Össztömeg (tonna)
1. Hőcserélő berendezések
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak
3. Lámpák
4. Nagygépek (1)
(amelyek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
4a. Nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével (*)
4b. Fotovoltaikus panelek (1)
5. Kisgépek
(amelyek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések
(amelyek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
Összesen--
(1) Az adatszolgáltatás céljából a nagygépek 4. kategóriáját a következő alkategóriákra kell felosztani: „4a. Nagygépek a fotovoltaikus panelek kivételével” és „4b. Fotovoltaikus panelek”. A tagállamok a 4a. és a 4b. alkategóriában jelentik az adatokat, és a 4. kategória összesített sorát üresen hagyják. Ha egy tagállam nem képes megkülönböztetni a 4a. és a 4b. alkategóriába tartozó adatokat, az egyes oszlopok mezőit csak a 4. kategória összesített sorában kell kitöltenie.
Megjegyzések:
A tagállamoknak különbséget kell tenniük a tényleges nulla értékek (0 tonna) és a hiányzó értékek/ismeretlen mennyiségek között. Nulla tonna jelentéséhez „0”-t kell beírniuk, ismeretlen adatok esetében pedig „M”-et.

III. MELLÉKLET

A II. MELLÉKLETBEN EMLÍTETT ADATOKAT KÍSÉRŐ MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI JELENTÉS FORMÁTUMA

1. RÉSZ:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tagállam

Cím

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.) alkalmazásában benyújtott adatokat kísérő minőség-ellenőrzési jelentés

Az adatokat és a minőség-ellenőrzési jelentést benyújtó szervezet

Kapcsolattartó személy/kapcsolattartási adatok

Tárgyév

A minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásának napja/verzió

Bizalmas kezelés iránti kérelem

Ennek a minőség-ellenőrzési jelentésnek elérhetőnek kell lennie
— a nyilvánosság számára (a Bizottság honlapján):
— □Igen/□ Igen, a következő szakasz(ok) kivételével: ...
— □Nem
— Ha nem, kérjük, adjon konkrét tájékoztatást arról, hogy mely szakaszoknak kell bizalmasnak lenniük, és ezt indokolja meg: ...
— a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival foglalkozó szakértői csoport tagjai számára:
— □Igen/□ Igen, a következő szakasz(ok) kivételével: ...
— □Nem
— Ha nem, kérjük, adjon konkrét tájékoztatást arról, hogy mely szakaszoknak kell bizalmasnak lenniük, és ezt indokolja meg: ...

2. RÉSZ:

AZ ADATOK FORRÁSA, AZ ADATOK VALIDÁLÁSÁNAK FOLYAMATA ÉS A LEFEDETTSÉG

A. Az alkalmazott módszertanok és az adatforrások

A.1.: A forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyiségének kiszámítására vonatkozó módszertan

Kérjük, ismertesse a tagállamok piacain forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések tömegének, továbbá az elektromos és elektronikus berendezések tagállamokban keletkezett hulladékai tömegben megadott mennyiségének kiszámítására vonatkozó közös módszertan kidolgozásáról szóló, 2017. április 18-i (EU) 2017/699 bizottsági végrehajtási rendelettel (HL L 103., 2017.4.19., 17. o.) összhangban a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyiségének kiszámításához használt módszertant.
...

A.2.: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai gyűjtési arányának kiszámítására vonatkozó módszertan

Kérjük, ismertesse az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai gyűjtési arányának kiszámításához alkalmazott módszertant.

Ha az alkalmazott módszertan az előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömegén alapul, kérjük, adja meg a tárgyévet megelőző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyiségére vonatkozó adatokat:

A valamely tagállamban forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések össztömege (tonna)
Év (egy évvel a tárgyév előtt)
Év (két évvel a tárgyév előtt)
Év (három évvel a tárgyév előtt)
A három évre számított átlagos tömeg =
(az 1., a 2. és a 3. sor összege osztva 3-mal)

A.3.: Az adatok forrása

Kérjük, adja meg az alább felsorolt különböző tételekre vonatkozó adatok forrását (pl. népszámlálás/nemzeti statisztikák/ügynökségek/szervezetek/vállalkozások vagy tanúsított üzleti egységek jelentéstételi kötelezettségei/a hulladék összetételére vonatkozó felmérések/a nemzeti jogszabályok hatásvizsgálatai és a vonatkozó rendeletek).

a) Forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések (1. táblázat, 1. oszlop)

Kérjük, adja meg a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó adatok gyűjtéséhez felhasznált forrásokat.
...

b) Elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékai(1. táblázat, 2. oszlop)

Kérjük, adja meg az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékainak az e hulladékmennyiség számítására szolgáló eszköz segítségével kiszámított tömegét, és szolgáltasson információt az említett eszköz adatfrissítéseiről, ha voltak ilyenek.
Azon tagállamok számára, amelyek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési arányát az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékai alapján számítják ki, ezen adatok megadása kötelező. Azon tagállamok, amelyek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési arányát az előző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések átlagos tömege alapján számítják ki, önkéntes alapon megadhatják ezeket az adatokat.
...

c) Elektromos és elektronikus berendezések gyűjtött hulladékai(1. táblázat, 3., 4., 5. és 6. oszlop)

Kérjük, adja meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak bármely módon gyűjtött mennyiségeire vonatkozó adatok gyűjtéséhez felhasznált forrásokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2012/19/EU irányelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtött hulladékainak mennyisége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak azon mennyisége, amelyet:
a) a gyűjtőhelyek és a hulladékkezelő létesítmények megkaptak;
b) a forgalmazók megkaptak;
c) a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik felek elkülönítetten gyűjtöttek.
Kérjük, jelezze konkrétan, hogy a 2012/19/EU irányelv 5. cikkével összhangban bevezettek-e olyan rendszereket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók és a forgalmazók számára, hogy legalább ingyenesen visszajuttassák az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, és adjon tájékoztatást az e rendszerekből rendelkezésre álló adatokról.
...

d) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatra való előkészítése, újrafeldolgozása és hasznosítása (2. táblázat, 1., 2. és 5. oszlop)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 2012/19/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdése értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak, azok alkatrészeinek és anyagainak – a 2012/19/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti megfelelő kezelést követően – az újrahasználatra előkészítő, újrafeldolgozó vagy hasznosító létesítménybe történő bekerüléskori (input) tömegére vonatkozó adatokat kell felhasználni.
Kérjük, adja meg az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és hasznosítására vonatkozó, a 2012/19/EU irányelv 11. cikkének (4) bekezdése szerinti adatok forrását.
Kérjük, jelölje a különbséget az újrahasználatra előkészítő létesítménybe, az újrafeldolgozó létesítménybe, az égetőműbe (vagy olvasztási folyamatba), illetve az (energetikai) hasznosító létesítménybe kerülő hulladékok tömege között.
...

e) Elektromos és elektronikus berendezések kezelt hulladékai(2. táblázat, 7., 8. és 9. oszlop)

Kérjük, adja meg az elektromos és elektronikus berendezéseknek az adott tagállamban, valamely más tagállamban, vagy az Unión kívül kezelt hulladékaira vonatkozó adatok gyűjtéséhez felhasznált forrásokat.
Kérjük, adjon általános leírást a tagállamban rendelkezésre álló kezelési rendszerekről, és jelezze, hogy a tagállamban az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtött hulladékainak kezelésére vonatkozó kezelési követelmények vagy minimális minőségi előírások eltérnek-e a 2012/19/EU irányelv VII. mellékletétől, vagy túlmutatnak-e azokon. Ilyen esetben kérjük, ismertesse ezeket a követelményeket vagy előírásokat.
...

B. Az adatforrások minősége/Az adatok validálásának folyamata

B.1.: Az adatforrások minősége

Kérjük, ismertesse a különböző felhasznált források minőségét (beleértve az adatok minőségével kapcsolatos kihívásokat és azt, hogy a jövőben hogyan kívánják javítani a minőséget).
...

B.2.: Az eltérő kategóriák szerint forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó becslések minősége

Amennyiben a tagállamok általi adatgyűjtést megelőzően a gazdasági szereplők az elektromos és elektronikus berendezéseknek a 2012/19/EU irányelvben meghatározottaktól eltérő kategóriái vagy alkategóriák alapján gyűjtik az adatokat, kérjük, fejtse ki, hogy mely kategóriákat vagy alkategóriákat alkalmazzák, és hogy az e kategóriákba tartozó adatokat hogyan alakítják át a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések kategóriái szerinti adatokká.

B.3.: Az irányszámok teljesítésének nyomon követése

Kérjük, ismertesse a gyűjtésre, az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra, valamint a hasznosításra vonatkozó irányszámok teljesítésének előmozdítására irányuló nemzeti intézkedéseket.
Kérjük, ismertesse továbbá a 2012/19/EU irányelv 14. cikkével összhangban hozott azon intézkedéseket, amelyek célja az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak tájékoztatása, valamint arra való ösztönzése, hogy részt vegyenek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésében.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak más tagállamokban kezelt vagy az EU-n kívül kezelt mennyiségei jelentése esetén kérjük, részletezze:
— hogy ezeket az exportokat figyelembe veszik-e a hasznosítási arányok, valamint az újrahasználatra való előkészítési és újrafeldolgozási arányok kiszámítása során;
— a hasznosítási arányok, valamint az újrahasználatra való előkészítési és újrafeldolgozási arányok megállapításának módját ezen exportált mennyiségek esetében.
Amennyiben az exportált mennyiségnek az illetékes hatóságok általi jóváhagyásához a 2012/19/EU irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt igazoláson kívül további igazoló dokumentumokat is be kell nyújtani, kérjük, ismertesse a szükséges igazoló dokumentumokat.
...

B.4.: Az adatok összehangolása és következetessége

Kérjük, ismertesse az elektromos és elektronikus berendezések importált hulladékainak – amelyek nem számíthatók bele az irányszámok teljesítésébe, és amelyek nem jelenthetők az importáló tagállamban kezelt, újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott, illetve hasznosított hulladékként – kétszeres beszámítása elkerülése érdekében tett intézkedéseket.
Kérjük, ismertesse az importált és az exportált mennyiségekkel kapcsolatos esetleges korrekciókat, figyelemmel például a magánimportra és -exportra, a félrevezető nyilatkozatokra (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai helyett használt elektromos és elektronikus berendezések feltüntetése) vagy hasonlókra.
...

B.5.: Az adatok validálásának folyamata

Kérjük, ismertesse az adatok hitelességének megállapítására alkalmazott eljárást.
Kérjük, részletezze továbbá a 2012/19/EU irányelv végrehajtásának ellenőrzése érdekében a tagállamban alkalmazott vizsgálati és nyomonkövetési rendszereket.
...

C. Teljesség/Lefedettség

C.1.: A korábban tárgyalt adatforrások lefedik az egész ágazatot?
□Igen/□ Nem

C.2.: Alkalmaznak-e a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó, az (EU) 2017/699 végrehajtási rendelet szerinti megalapozott becsléseket?
□Igen/□ Nem

C.3.: Használnak-e olyan megalapozott becsléseket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtött és kezelt mennyiségeire vonatkozóan, amelyeket figyelembe vesznek a vonatkozó irányszámok teljesítésével kapcsolatos jelentéstétel során?
□Igen/□ Nem
Ha igen, kérjük, ismertesse az ilyen becslések számításának módszertanát, és nyújtsa be az ilyen becsléseket alátámasztó vonatkozó dokumentumokat.
...

C.4.: Alkalmaznak-e olyan megalapozott becsléseket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból és azok alkatrészeiből származó újrafeldolgozott és hasznosított anyagok átlagos százalékos arányára vonatkozóan, amelyeket figyelembe vesznek a vonatkozó irányszámok teljesítésével kapcsolatos jelentéstétel során?
□Igen/□ Nem
Ha igen, kérjük, ismertesse az ilyen becslések számításának módszertanát, és nyújtsa be az ilyen becsléseket alátámasztó vonatkozó dokumentumokat.
...

C.5.: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtött és kezelt mennyiségeit milyen – adott esetben becsült – arányban (%) fedi le a jelentéstételi rendszer?
...

D. Egyéb

D.1.: Hiányzó adatok

Ha valamely kötelező adat nem áll rendelkezésre, kérjük, ismertesse ennek okait, és adjon tájékoztatást a helyzet megoldása érdekében hozott intézkedésekről.
...

D.2.: Hitelességi ellenőrzés

Kérjük, jelezze, hogy fennállt-e az alábbi helyzetek valamelyike:

1. A forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyisége lakosonként kevesebb, mint 10 kg/év.□Igen/□ Nem
2. Az elektromos és elektronikus berendezések gyűjtött hulladékainak mennyisége meghaladja a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyiségét.□Igen/□ Nem
3. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési aránya meghaladja a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések 75 %-át vagy az elektromos és elektronikus berendezések keletkezett hulladékainak 100 %-át.□Igen/□ Nem
4. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelt mennyisége meghaladja az ilyen hulladékok gyűjtött mennyiségét.□Igen/□ Nem
5. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozott mennyisége (az újrahasználatra való előkészítést is beleértve) meghaladja az ilyen hulladékok hasznosított mennyiségét (az újrahasználatra való előkészítést is beleértve).□Igen/□ Nem
6. Az újrafeldolgozási arány (az újrahasználatra való előkészítést is beleértve) meghaladja a 95 %-ot.□Igen/□ Nem
7. A hasznosítási arány (az újrahasználatra való előkészítést is beleértve) meghaladja a 99 %-ot.□Igen/□ Nem
8. Törés az idősorban (a jelentett mennyiségek jelentős változásai az idők során)□Igen/□ Nem
Ha egy vagy több kérdésre igennel válaszolt, kérjük, adjon további tájékoztatást az eseményről és a kapcsolódó okokról.
...

E. Eltérések az előző években jelentett adatokhoz képest

Kérjük, ismertesse és indokolja az adatgyűjtési vagy adatvalidálási megközelítésben, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési és hasznosítási arányának kiszámításához alkalmazott módszerekben az előző tárgyévekhez képest ebben a tárgyévben bekövetkezett jelentős módszertani változásokat.
...

F. Főbb nemzeti honlapok, referenciadokumentumok és kiadványok

Kérjük, jelöljön meg minden egyéb releváns információforrást, beleértve az adatminőséggel, az adatok általi lefedettséggel, illetve a végrehajtás más vetületeivel foglalkozó jelentéseket, többek között a gyártói felelősségi szervezetek jelentéseit az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésével, kezelésével és újrafeldolgozásával kapcsolatban elért eredményekről, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos bevált gyakorlatokról szóló jelentéseket, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak importjáról és exportjáról szóló jelentéseket, valamint az ilyen hulladékokkal kapcsolatos egyéb adat- és információforrásokat.
...

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019D2193 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019D2193&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019D2193-20191220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019D2193-20191220&locale=hu

Tartalomjegyzék