31989R0787[1]

A Tanács 787/89/EGK rendelete (1989. március 20.) az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 787/89/EGK rendelete

(1989. március 20.)

az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel [1] módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre [2] és különös tekintettel annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a legutóbb a 2050/88/EGK rendelettel [3] módosított 1883/78/EGK rendelet [4] 6. cikke előírja, hogy az intervenciós termékek raktározásából, és adott esetben feldolgozásából származó pénzügyi műveleteket az egész Közösség területén egységes átalányösszegekkel kell finanszírozni; mivel ugyanezen szabályoknak kell vonatkozniuk az EMOGA Garanciarészlege által történő azon különleges intézkedések finanszírozására, amelyeket az intervenciós hivatalok által tárolt termékek meghatározott célra történő felhasználásának és/vagy rendeltetési helyére való eljuttatása biztosítására terveztek, és amely intézkedéseket a Közösség szabályai határoznak meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1883/78/EGK rendelet 6. cikke a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az intervenciós hivatalok által tárolt termékek meghatározott célra történő felhasználásának és/vagy rendeltetési helyére történő eljuttatásának biztosítására tervezett, a piacok közös szervezésének keretében elfogadott különleges intézkedések költségeit, amelyeket az EMOGA Garanciarészlege visel, szintén a Közösség területén egységesen elfogadott átalányösszegekkel kell finanszírozni. Az átalányösszegeket az első albekezdésben meghatározott eljárás alapján kell megállapítani."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1987. január 1-jétől felmerült kiadásokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. március 20-án.

A Tanács részéről

az elnök

C. Romero Herrera

[1] HL L 185., 1988.7.15., 1. o.

[2] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[3] HL L 185., 1988.7.15., 6. o.

[4] HL L 216., 1978. 8.5., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R0787 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R0787&locale=hu