31978R1883[1]

A Tanács 1883/78/EGK rendelete (1978. augusztus 2.) az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról

A TANÁCS 1883/78/EGK RENDELETE

(1978. augusztus 2.)

az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2788/72/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 3 ),

mivel a 729/70/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intervenciós intézkedések közösségi finanszírozásának általános szabályait meg kell állapítani;

mivel e cél érdekében a piac stabilizálását célzó intervenció fogalmának megfelelő intézkedések listáját össze kell állítani;

mivel helyénvaló megállapítani, hogy az intervenciós intézkedésekkel járó költségeket, amelyekre a piacok közös szervezése keretében egy egységekre lebontott összeget állapítanak meg, teljes egészében közösségi alapokból kell fedezni;

mivel olyan intervenciós intézkedések esetén, amelyeknél a piacok közös szervezése keretében nem állapítanak meg egy egységekre lebontott összeget, szükséges azon alapszabályok meghatározása, amelyek különösen a finanszírozandó összegek megállapításának módjára, az intervenciós felvásárláshoz szükséges pénzeszközök lekötéséből eredő költségek finanszírozására, az egyik pénzügyi évből a következőbe átvitt raktárkészletek értékelésére, illetve a raktározásból, adott esetben pedig a feldolgozásból eredő költségek finanszírozására vonatkoznak;

mivel e szabályok alapján a minden egyes ágazatban alkalmazandó különféle kiadási és bevételi tételeket még részletesebben kellene szabályozni; mivel az egyes ágazatokra vonatkozó szabályokat addig is hatályban kell tartani;

mivel az intervenciós intézkedések közösségi finanszírozásának szabályait egyetlen rendeletbe kell foglalni; mivel az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1972. december 28-i 2824/72/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 729/70/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az agrárpiacok stabilizálását szolgáló intervenció fogalmának megfelelő intézkedések listáját az említett rendelet 13. cikkében előírt eljárás szerint a Bizottság állítja össze, és azt az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L sorozatában ki kell hirdetni.

2. cikk

Amennyiben a piac közös szervezése keretében egy intervenciós intézkedésre egy egységekre lebontott összeget állapítanak meg, az intézkedésből származó költségeket teljes egészében közösségi alapokból kell finanszírozni.

3. cikk

Amennyiben a piac közös szervezése keretében nem állapítanak meg egy intervenciós intézkedésre egy egységekre lebontott összeget, az adott intézkedést az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege finanszírozza a 4.-8. cikk rendelkezéseivel összhangban.

4. cikk

(1) Amennyiben a 3. cikkben meghatározott intervenciós intézkedés termékek felvásárlására és raktározására irányul, a finanszírozás összegét a kifizető szolgálatok vagy ügynökségek azon éves beszámolói alapján kell meghatározni, amelyekben a különféle kiadási és bevételi tételek terhelésként, illetve jóváírásként külön-külön szerepelnek.

Az 1987-ben és 1988-ban a tej és tejtermékek piacának közös szervezése keretében előírt, a vaj intervenciós raktározásból történő értékesítésére vonatkozó különleges intézkedések esetében, amelyeknél e rendelkezésre történik hivatkozás, a veszteség finanszírozását 1989-ben kell megkezdeni, és a szóban forgó költségvetési évben a finanszírozást a vesztéség összegének 25 %-ára kell korlátozni. A fennmaradó 75 %-ot 25 %-os részletekben kell finanszírozni a következő három költségvetési évben. A finanszírozásra az esedékes év első három hónapjában kerül sor, amennyiben nem áll fenn olyan elkerülhetetlen ok, amely ezt meggátolná.

Az értékesítésből származó veszteség egyenlő - a 3247/81/EGK rendelet ( 5 ) 1. cikkének (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott - átvitt mennyiségek és az előző albekezdésben említett intézkedés alapján értékesített mennyiségek értékének különbségével.

Az így kiszámított veszteségek meg nem térített összegeire az 5. cikkben megállapított kamatláb vonatkozik.

(2) A 3. cikkben meghatározott egyéb intervenciós intézkedések finanszírozásának összege megegyezik az intézkedéssel járó kiadásoknak az összes bevétellel csökkentett összegével.

(3) A Tanács az (1) bekezdésben szereplő intervenciós intézkedések tekintetében a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel meghatározza az éves beszámolókra vonatkozó szabályokat és feltételeket, és szükség esetén, a (2) bekezdésben szereplő intervenciós intézkedések tekintetében azokat a tételeket, amelyeket a finanszírozásnál figyelembe kell venni, amennyiben ezek a tételek a piac közös szervezése keretében nem kerültek meghatározásra.

E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában, illetve amíg a fenti kérdésekben döntés nem születik, a különböző ágazatokra vonatkozó intervenciós kiadások finanszírozásáról szóló 786/69/EGK ( 6 ), 787/69/EGK ( 7 ), 788/69/EGK ( 8 ), 2334/69/ EGK ( 9 ), 2305/70/EGK ( 10 ), 2306/70/EGK ( 11 ), 1697/71/EGK ( 12 ), 272/72/EGK ( 13 ) és 273/72/EGK ( 14 ) rendelet hatályban marad.

5. cikk

Az intervenciós termékek felvásárlására fordított tagállami eredetű források esetében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által finanszírozott kamatköltség összegét a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban megállapítandó egységes közösségi módszer és kamatláb alapján kell kiszámítani. A kamatlábnak a ténylegesen alkalmazott kamatlábakra jellemzőnek kell lennie.

Az első albekezdéstől eltérően, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy -----az egységes kamatlábat annak reprezentatív szintje alatt állapítsa meg. Ha egy tagállam által viselt kamat alacsonyabb, mint a rögzített kamat, a Bizottság az ilyen tagállamra vonatkozó egységes kamatlábat ezen az alacsonyabb szinten rögzítheti.

Az első albekezdéstől eltérve, ha egy tagállam által viselt átlagos kamatláb az egységes kamatláb megállapításához használt referencia-időszakot követő harmadik hónap során meghaladja a Bizottság által meghatározott egységes kamatláb kétszeresét, a Bizottság a 2007-es és 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan az adott tagállam kamatköltségeit finanszírozva kiegyenlítheti az adott tagállam kamatlába és az egységes kamatláb közötti különbséget.

6. cikk

Az intervenciós termékek raktározásából - és adott esetben feldolgozásából - eredő konkrét műveleteket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege finanszírozza a Közösségben egységesen alkalmazott, átalányösszegű támogatással, amelyet a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban és adott esetben az érintett irányítóbizottság vizsgálatát követően kell megállapítani.

Az első albekezdéstől eltérően, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1989-től 1992-ig tartó költségvetési évek tekintetében az egységes átalányösszegeket a szokásos alapon megállapított egységes átalányösszegek háromnegyedének megfelelő szinten rögzítse.

Az intervenciós hivatalok által tárolt termékek meghatározott célra történő felhasználásának és/vagy rendeltetési helyére történő eljuttatásának biztosítására tervezett, a piacok közös szervezésének keretében elfogadott különleges intézkedések költségeit, amelyeket az EMOGA Garanciarészlege visel, szintén a Közösség területén egységesen elfogadott átalányösszegekkel kell finanszírozni. Az átalányösszegeket az első albekezdésben meghatározott eljárás alapján kell megállapítani.

7. cikk

A 4 cikk (1) bekezdésében említett éves beszámolókban szereplő raktározott és a következő évre átvitelre kerülő termékek mennyiségeit főszabály szerint a felvásárlási árukon kell értékelni. A következő pénzügyi évre átvitelre kerülő mennyiségek árának rögzítési módjait a különféle termékek esetében az intervenciós hivatalok által regisztrált könyv szerinti értékek alapján, a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

8. cikk

(1) Amennyiben egy adott termék esetében az intervenciós raktározás alatt álló termékekre vonatkozó becsült eladási ár alacsonyabb, mint azok felvásárlási ára, a kérdéses termék felvásárlásakor értékcsökkentési százalékot kell alkalmazni. Ezt a százalékot az egyes termékekre vonatkozóan mindig a pénzügyi év kezdete előtt, a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében megállapított eljárással összhangban kell megállapítani.

(2) Az értékcsökkentési százalék nem haladhatja meg a kérdéses termék felvásárlási ára és előrelátható eladási ára közötti különbséget.

(3) A felvásárláskor a Bizottság a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámított százalék bizonyos hányadára korlátozhatja az értékcsökkentést. Ez a hányad nem lehet kevesebb, mint az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzített értékcsökkentés 70 %-a.

Ilyen esetben a Bizottság a pénzügyi év végén - az (5) bekezdésben szereplő eljárással összhangban - egy második értékcsökkentést hajt végre.

(4) 1989-től 1992-ig minden év elején, az egyes évek közösségi költségvetéseiben elkülönített előirányzatok alapján rendkívüli értékcsökkentéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a raktározási helyzet 1992-re normalizálódjon.

(5) A (3) bekezdés második albekezdésben és a (4) bekezdésben említett értékcsökkentések tekintetében, a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság termékenként és tagállamonként meghatározza az értékcsökkentési végösszegeket.

9. cikk

E rendelethez az adott esetben szükséges részletes végrehajtási szabályokat a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

A 2824/72/EGK rendelet hatályát veszti.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1978. január 1. után felmerült kiadásokra kell alkalmazni. A 7. cikket azonban csak 1979. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT INTÉZKEDÉSEK

I. GABONAFÉLÉK ÉS RIZS

A. Gabonafélék

1.

Az intervenciós hivatal által a 2727/75/EGK rendelet 7. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

2.

A 2727/75/EGK rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt konkrét és különleges intervenciós intézkedések.

3.

A gazdasági év végén megmaradt termékekre vonatkozó, a 2727/75/EGK rendelet 9. cikkében előírt készletátviteli támogatások.

4.

A 2727/75/EGK rendelet 10. cikkében előírt, durumbúzára vonatkozó termelési támogatás.

5.

A 2727/75/EGK rendelet 11. cikkében előírt, burgonyakeményítőre vonatkozó termelési visszatérítések és jövedelemtámogatások.

6.

A 2727/75/EGK rendelet 23. cikkében előírt támogatások.

B. Rizs

1.

Az intervenciós hivatal által az 1418/76/EGK rendelet 5. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

2.

Az 1418/76/EGK rendelet 6. cikkében előírt különleges intervenciós intézkedések.

3.

A gazdasági év végén megmaradt termékekre vonatkozó, az 1418/76/EGK rendelet 8. cikkében előírt készletátviteli támogatások.

4.

Az 1418/76/EGK rendelet 9. cikkében előírt termelési visszatérítések.

5.

Az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikkében előírt, a közösségi rizsnek Franciaország "Réunion" tengerentúli megyéje részére történő szállítására vonatkozó támogatások.

II. CUKOR

1.

Az 1785/81/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt raktározási költségek.

2.

Az intervenciós hivatal által az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, valamint 11. és 34. cikke alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

3.

Az emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált cukorra vonatkozó, az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében előírt jövedelemtámogatás.

4.

Az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében előírt termelési visszatérítések.

5.

A Franciaország tengerentúli megyéiben előállított cukor piaci értékesítését engedélyező, az 1785/81/EGK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedések.

6.

Az ellátás biztosításának elősegítésére irányuló, az 1785/81/EGK rendelet 10. cikkében előírt különleges intervenciós intézkedések.

7.

Az 1785/81/EGK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében előírt importtámogatások.

8.

A minimális készletből származó és a megállapított szabályoktól eltérően értékesített cukorra kivetett, az 1789/81/EGK rendelet 6. cikkében említett összeg.

III. OLÍVAOLAJ

1.

A 136/66/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt termelési támogatás.

2.

A 136/66/EGK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében előírt fogyasztási támogatás.

3.

A 136/66/EGK rendelet 11. cikkének (6) bekezdésében előírt, az olívaolaj fogyasztását ösztönző népszerűsítő kampányok és egyéb projektek.

4.

Az intervenciós hivatal által a 136/66/EGK rendelet 12. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

5.

A 136/66/EGK rendelet 13. cikkében előírt intézkedések (ütközőkészlet).

6.

A tartósított hal és zöldség előállításánál felhasznált olívaolajra vonatkozó, a 136/66/EGK rendelet 20a. cikkében előírt termelési visszatérítések.

7.

A 136/66/EGK rendelet 20d. cikkének (3) bekezdésében előírt tárolási szerződések.

8.

A 2919/82/EGK rendelet 3. cikkében előírt, a Görögország és a többi tagállamok közötti kereskedelemben odaítélt vagy kivetett korrekciós összeg.

IV. OLAJOS MAGVAK ÉS FEHÉRJENÖVÉNYEK

A. Olajos magvak

A.1. Káposztarepce-, réparepce és napraforgómag

1.

Az intervenciós hivatal által a 136/66/EGK rendelet 26. cikkének (1) bekezdése alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

2.

A betakarított és feldolgozott olajos magvakra vonatkozó, a 136/66/EGK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében előírt támogatás.

3.

A 136/66/EGK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében előírt korai forgalmazási támogatás.

4.

A 136/66/EGK rendelet 36. cikke alapján elfogadott eltérés.

5.

Az 1569/72/EGK rendeletben meghatározott, a káposztarepce-, réparepce- és napraforgómag feldolgozásakor odaítélt vagy kivetett különbözeti összegek.

A.2. Egyéb olajos magvak

1.

A szójára vonatkozó, az 1614/79/EGK rendelet 2. cikkében előírt támogatás.

2.

A lenmagra vonatkozó, az 569/76/EGK rendelet 2. cikkében előírt támogatás.

3.

A ricinusmagra vonatkozó, a 2874/77/EGK rendelet 2. cikkében előírt támogatás.

4.

A ricinusmagra vonatkozó, az 1610/79/EGK rendelet 1. cikkében előírt kiegészítő támogatás.

B. Fehérjenövények

B.1. Borsó, lóbab és édes csillagfürt

1.

A takarmány-előállítás során felhasznált közösségi termékekre vonatkozó, az 1431/82/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében előírt támogatás.

2.

Az emberi vagy állati fogyasztásra szánt közösségi termékekre vonatkozó, az 1431/82/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt támogatás.

B.2. Szárított takarmány

1.

Az 1117/78/EGK rendelet 3. cikkében előírt, átalány összegű termelési támogatás.

2.

Az 1117/78/EGK rendelet 5. cikkében előírt kiegészítő támogatás.

V. TEXTILIPARI NÖVÉNYEK ÉS SELYEMHERNYÓ

A. Rostlen és -kender

1.

Az 1308/70/EGK rendelet 4. cikkében előírt termelési támogatás.

2.

Az 1308/70/EGK rendelet 5. cikkében előírt magánraktározási támogatás.

3.

A 2511/80/EGK rendelet 1. cikkében és az 1423/82/EGK rendelet 1. cikkében előírt, a lenrostfelhasználást ösztönző intézkedések.

B. Selyemhernyó

A 845/72/EGK rendelet 2. cikkében előírt selyemhernyó-tenyésztési támogatás.

VI. GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGFÉLÉK

A. Friss gyümölcs- és zöldségfélék

1.

Az 1035/72/EGK rendelet 18. cikkében előírt, termelői szervezeteknek nyújtott kompenzációs támogatás.

2.

Az 1035/72/EGK rendelet 18a. cikkében előírt, önálló termelőknek nyújtott kompenzációs támogatás.

3.

Az 1035/72/EGK rendelet 19. és 19a. cikkében előírt felvásárlás a közösségi piac súlyos válsága esetében.

4.

Az 1035/72/EGK rendelet 21. cikkének (1) és (3) bekezdésében előírt, a piacról kivont termékek hasznosítására irányuló intézkedések.

5.

Az 1035/72/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kompenzációs támogatás.

6.

A 2511/69/EGK rendelet 6. és 8. cikkében előírt, a Közösségből származó citrusfélék forgalmazásának ösztönzését célzó kompenzációs támogatás.

7.

A 2601/69/EGK rendelet 3. cikkében előírt, bizonyos narancsfajták feldolgozásának ösztönzését célzó kompenzációs támogatás.

8.

Az 1035/77/EGK rendeletben előírt, a citromból előállított termékek forgalmazásának ösztönzését célzó kompenzációs támogatás.

B. Feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék

1.

Az 525/77/EGK rendelet 1. cikkében előírt, konzervananászra vonatkozó termelési támogatás.

2.

Az 516/77/EGK rendelet 3. cikkében előírt, bizonyos feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre vonatkozó termelési támogatás.

3.

Az 516/77/EGK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében előírt, szárított szőlőre és szárított fügére vonatkozó különleges intézkedések.

4.

Az 516/77/EGK rendelet 4. cikkének (5) és (6) bekezdésében, valamint a 2194/81/EGK rendelet 10. cikkében előírt, szárított szőlőre és szárított fügére vonatkozó raktározási támogatás és kompenzációs támogatás (betakarítások 1981-tól 1983-ig).

5.

A 2194/81/EGK rendelet 10. cikkének a) pontjában előírt, szárított malagaszőlő újraraktározására vonatkozó támogatás.

6.

Az 1603/83/EGK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében előírt kompenzációs támogatás.

VII. BORÁGAZATI TERMÉKEK

1.

Az asztali borok, a szőlőmust, a sűrített szőlőmust és a finomított szőlőmustsűrítmény magánraktározására vonatkozó, a 337/79/EGK rendelet 7. cikkében előírt támogatás.

2.

A 337/79/EGK rendelet 10. cikkében előírt, az asztali borok újraraktározására vonatkozó támogatás.

3.

A 337/79/EGK rendelet 11. cikkében előírt megelőző lepárlás.

4.

A tartós tárolási szerződéssel rendelkezőkre vonatkozó, a 337/79/EGK rendelet 12a. cikkében előírt kiegészítő intézkedések.

5.

A 337/79/EGK rendelet 12b. cikkében előírt, az asztali borok piaca bővülésének ösztönzését célzó intézkedések.

6.

A 337/79/EGK rendelet 14. cikkében előírt, az alkoholtartalom növelésére felhasznált sűrített szőlőmustra és finomított szőlőmustsűrítményre vonatkozó támogatás.

7.

A 337/79/EGK rendelet 14a. cikkében előírt, a szőlőlevek, brit borok (British wines), ír borok (Irish wines) és más hasonló italok előállítása során felhasznált szőlőmustra vonatkozó támogatás.

8.

Az asztali boroknak a 337/79/EGK rendelet 15. cikkében előírt lepárlása és bármely egyéb megfelelő művelet.

9.

A 337/79/EGK rendelet 39. és 40. cikkében előírt lepárlási műveletekre vonatkozóan nyújtott támogatás, valamint az intervenciós hivatalnál e műveletekkel kapcsolatban felmerült kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott része.

10.

A 337/79/EGK rendelet 39. és 40. cikkében előírt lepárlási műveletekből származó termékek hasznosítására vonatkozó, az említett rendelet 40a. cikke alapján hozott intézkedések.

11.

A 337/79/EGK rendelet 41. cikkében előírt, az asztali borok kötelező lepárlására vonatkozó támogatás.

12.

Az intervenciós hivatal által a 337/79/EGK rendelet 41. és 41a. cikke alapján végrehajtott alkoholfelvásárlás és az azt követő ügyletek.

13.

A lepárlástól eltérő módszerek alkalmazásának ösztönzését célzó, a 337/79/EGK rendelet 41c. cikkében előírt intézkedések.

14.

A 337/79/EGK rendelet 57. cikkében előírt, asztali boroktól eltérő termékekre vonatkozó intervenciós intézkedések.

15.

A természeti katasztrófák miatti, a 337/79/EGK rendelet 62. cikkében előírt eltérések.

VIII. NYERS DOHÁNY

1.

A 727/70/EGK rendelet 3. és 4. cikkében előírt jövedelemtámogatások.

2.

Az intervenciós hivatal által a 727/70/EGK rendelet 5., 6. és 7. cikke alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

IX. EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÉS TERMÉKEK

A. Vetőmagvak

A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkében előírt termelési támogatás.

B. Komló

Az 1696/71/EGK rendelet 12. cikkében előírt termelési támogatás.

C. Méhészet

1.

Az 1196/81/EGK rendelet 1. cikkében előírt támogatás.

2.

Az 1196/81/EGK rendelet 2a. cikkében előírt, a varroatózis betegséggel kapcsolatos ad hoc kutatási program.

X. TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

A. Fölözött tej

1.

A sovány tejpornak az intervenciós hivatal által a 804/68/EGK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján végrehajtott felvásárlása és az azt követő ügyletek.

2.

A 804/68/EGK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt, a sovány tejpor magánraktározására vonatkozó támogatás.

3.

A 804/68/EGK rendelet 10. cikkében előírt, a fölözött tejnek és a sovány tejpornak az állati takarmányokban való felhasználására vonatkozó támogatás.

4.

A 804/68/EGK rendelet 11. cikkében előírt, a kazeinná vagy kazeináttá feldolgozott fölözött tejre vonatkozó támogatás.

B. Vaj

1.

Az intervenciós hivatal által a 804/68/EGK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján és 6. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján vagy második albekezdése első mondata alapján végrehajtott vajfelvásárlás és az azt követő ügyletek.

2.

A 804/68/EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében előírt, a vaj és a tejszín magánraktározására vonatkozó támogatás.

3.

A 804/68/EGK rendelet 6. cikke (3) bekezdése második albekezdésének második mondatában előírt, a vaj hasznosítására vonatkozó különleges intézkedések.

C. Egyéb intézkedések

1.

A 804/68/EGK rendelet 5c. cikkében előírt kiegészítő illeték.

2.

A Grana Padano és Parmigiano Reggiano sajtoknak az intervenciós hivatal által a 804/68/EGK rendelet 8. cikke (1) és (2) bekezdésének alapján végrehajtott felvásárlása és az azt követő ügyletek.

3.

A 804/68/EGK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt, a Grana Padano, Parmigiano Reggiano és Provolone sajtok magánraktározására vonatkozó támogatás.

4.

A 804/68/EGK rendelet 9. cikkében előírt, a tartós sajtokra vonatkozó intervenciós intézkedések.

5.

A 804/68/EGK rendelet 12. cikkében előírt, a tejtermékfelesleg csökkentésére vonatkozó intézkedések.

6.

A 804/68/EGK rendelet 26. cikkének (1) bekezdése alapján az oktatási intézményekben tanuló diákok tejtermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás.

7.

Az 1078/77/EGK rendelet 1. ( 15 ) cikkében előírt, a tej és a tejtermékek piaci értékesítésének megszüntetésére vonatkozó támogatás és az ugyanott előírt, a tejelő állományok hústermelésre történő átállítására vonatkozó támogatás.

8.

Az 1079/77/EGK rendelet 1. és 4. cikke szerinti társfelelősségi illeték és a tejtermékek piacának kiterjesztésére az említett jogszabályhelyek alapján hozott intézkedések.

9.

Az 1079/77/EGK rendelet 2a. cikkében előírt, a kisüzemi tejtermelők bevételeinek támogatását célzó intézkedések.

XI. MARHA- ÉS BORJÚHÚS

1.

A 805/68/EGK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt magánraktározási támogatás.

2.

Az intervenciós hivatal által a 805/68/EGK rendelet 5., 6. és 7. cikke alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

3.

A 805/68/EGK rendelet 23. cikkében előírt, kivételes piactámogatási intézkedések.

4.

Az 1215/83/EGK rendelettel módosított 1201/81/EGK rendelet 1. cikkében és az 1064/84/EGK rendelet 1. cikkében előírt, borjúra vonatkozó támogatások.

5.

Az 1217/83/EGK rendelettel módosított 1200/82/EGK rendelet 1. cikkében előírt, egyes kifejlett szarvasmarhák levágására vonatkozó támogatások.

6.

Az 1063/84/EGK rendelet 1. cikkében előírt, egyes kifejlett szarvasmarhafélék levágására vonatkozó támogatás és az ugyanazon rendelet 3. cikkében említett, azzal egyenértékű összeg.

7.

Az 1357/80/EGK rendelet 1. cikkében és 3. cikkének (1) bekezdésében előírt, anyatehénre vonatkozó támogatások.

8.

Az anyatehénre vonatkozó támogatásokat kiegészítő, a 870/84/EGK rendelettel módosított 1199/82/EGK rendeletben előírt támogatások.

XII. JUH- ÉS KECSKEHÚS

1.

Az 1837/80/EGK rendelet 5. cikkében előírt, bevételkiesés ellentételezését szolgáló, juhhústermelőknek nyújtott támogatások.

2.

Az 1837/80/EGK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt magánraktározási támogatás.

3.

Az intervenciós hivatal által az 1837/80/EGK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

4.

Az 1837/80/EGK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében előírt, juhra vonatkozó, változó mértékű vágási támogatás.

5.

Az 1837/80/EGK rendelet 22. cikkében előírt, kivételes piactámogatási intézkedések.

XIII. SERTÉSHÚS

1.

A 2759/75/EGK rendelet 3. cikke első albekezdésének első francia bekezdésében előírt magánraktározási támogatás.

2.

Az intervenciós hivatal által a 2759/75/EGK rendelet 3., 4., 5. és 6. cikke alapján végrehajtott felvásárlás és az azt követő ügyletek.

3.

A 2759/75/EGK rendelet 20. cikkében előírt magánraktározási támogatás.

XIV. TÖBB ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.

A tagállamok közötti kereskedelemben a 974/71/EGK rendelet alapján kivetett vagy nyújtott pénzügyi kompenzációs összegek.

2.

A tagállamok és Görögország közötti kereskedelemben az 1979. évi Csatlakozási Szerződés 43. és 61. cikke alapján nyújtott csatlakozási kompenzációs összegek.

XV. HALÁSZATI TERMÉKEK

1.

A 3796/81/EGK rendelet 13. cikkében előírt, a tagállamok által a termelői szervezeteknek nyújtott pénzügyi ellentételezés.

2.

A piacról kivont áruknak a 3796/81/EGK rendelet 13. cikke alapján történő ingyenes forgalmazása.

3.

A 3796/81/EGK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében előírt készletátviteli támogatások.

4.

A 3796/81/EGK rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében előírt, a szardellára és szardíniára vonatkozó különleges készletátviteli támogatások.

5.

A 3796/81/EGK rendelet 16. cikkében előírt magánraktározási támogatás.

6.

A 3796/81/EGK rendelet 17. cikkében előírt, a közösségi tonhaltermelőknek nyújtott ellentételezés.

7.

A 3796/81/EGK rendelet 18. cikkében előírt, a közösségi lazac- és homártermelőknek nyújtott ellentételezés.

XVI. A 729/70/EGK RENDELET RENDELKEZÉSEINEK ÉRTELEMSZERŰEN ÉS KIEGÉSZÍTÉSKÉNT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ INTÉZKEDÉS

A 2169/81/EGK rendelet 5. cikkében előírt, tisztítatlan gyapotra vonatkozó támogatás.

( 1 ) HL L 295., 1972.12.30., 1. o.

( 2 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

( 3 ) HL C 131., 1978.6.5., 70. o.

( 4 ) HL L 298., 1972.12.31., 5. o.

( 5 ) HL L 327., 1981.11.14., 1. o.

( 6 ) HL L 105., 1969.5.2., 1. o.

( 7 ) HL L 105., 1969.5.2., 4. o.

( 8 ) HL L 105., 1969.5.2., 7. o.

( 9 ) HL L 298., 1969.11.27., 1. o.

( 10 ) HL L 249., 1970.11.17., 1. o.

( 11 ) HL L 249., 1970.11.17., 4. o.

( 12 ) HL L 175., 1971.8.4., 1. o.

( 13 ) HL L 35., 1972.2.9., 1. o.

( 14 ) HL L 35., 1972.2.9., 3. o.

( 15 ) EMOGA által történő finanszírozás: a Garanciarészleg 60 %-ot, az Orientációs Részleg 40 %-ot finanszíroz.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R1883 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R1883&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978R1883-20070629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978R1883-20070629&locale=hu

Tartalomjegyzék