Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32005D0646[1]

2005/646/EK: A Bizottság határozata (2005. augusztus 17.) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 3140. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 17.)

a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról

(az értesítés a C(2005) 3140. számú dokumentummal történt)

(2005/646/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak V. melléklete 1.4.1 (vii) szakaszára,

mivel:

(1) A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja előírja a tagállamok számára az összes felszíni víztest védelmét, javítását és helyreállítását annak érdekében, hogy legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a felszíni vizek jó állapotát, az irányelv V. mellékletében megállapított rendelkezésekkel összhangban. A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja előírja a tagállamok számára az összes mesterséges és erősen módosított víztest védelmét és javítását a jó ökológiai potenciál és a felszíni vizek jó kémiai állapotának elérése céljából, az irányelv hatálybalépését követően legkésőbb tizenöt éven belül, figyelemmel bizonyos kivételekre, az irányelv V. mellékletében megállapított rendelkezésekkel összhangban. A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. szakaszának i. pontjával összhangban a mesterséges vagy erősen módosított víztestek esetében az ökológiai állapotra történő hivatkozást az ökológiai potenciálra történő hivatkozásként kell értelmezni.

(2) A 2000/60/EK irányelv V. mellékletnek 1.4.1. szakasza a tagállamok által végzett biológiai megfigyelés eredményeinek összehasonlíthatóságát biztosító eljárást határoz meg, amely az ökológiai állapot osztályozásának központi részét képezi. Ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok megfigyelő és osztályozó rendszereinek eredményeit a valamennyi tagállamban és a Közösség minden egyes ökorégiójában található megfigyelési helyekből álló interkalibrációs hálózat révén összehasonlítsák. Az irányelv előírja a tagállamok számára az interkalibrációs hálózatba felvett helyekre vonatkozó szükséges információk megfelelő összegyűjtését, hogy lehetővé tegyék a nemzeti osztályozó rendszer és a 2000/60/EK irányelv V. mellékletében szereplő normatív meghatározások közötti összhangnak, illetve az egyes tagállamok osztályozási rendszerei összehasonlíthatóságának az értékelését.

(3) A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. szakaszának vii. pontjában említett interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozása céljából felkérték a tagállamokat, hogy a kiváló/jó és a jó/mérsékelt osztályok határértékei normatív meghatározásának saját értelmezése alapján, helyeket válasszanak ki. E helyekre vonatkozóan az aktuális ideiglenes osztályozási állapotot kellett bejelenteni. Minden tagállamot felkértek, hogy - amennyiben lehetséges - a két osztály határértékei tekintetében legalább két helyre vonatkozóan lényegi információval szolgáljanak az interkalibrációs hálózathoz kiválasztott, a nemzeti területükön megtalálható közös felszíni víztesttípusok közül. A tagállamokat felkérték azon helyek megjelölésére is, melyek közel állnak a fent említett osztályozási határértékekhez, de az aktuális nemzeti értékelési módszerekkel végzett ideiglenes osztályozás szerint nem feltétlenül teljesítik a határértékeket.

(4) A kiválasztási folyamat során a tagállamokat a terhelésekre és a biológiai minőségi elemekre vonatkozó valamennyi elérhető információ figyelembevételére is felkérték. Az interkalibráció fókuszpontjaként azokat a terheléseket és minőségi elemeket választották ki, amelyek a megítélés szerint a leggyakrabban képezik megfigyelés tárgyát.

(5) A tagállamok által a nyilvántartás céljából benyújtott helyekre vonatkozó lényeges adatok és információk közé többek között az alábbiak tartoznak: a helyszín és a típusra vonatkozó szempontok leírása, a terhelésre vonatkozó információ, az összes biológiai és az ezeket alátámasztó fizikai-kémiai elemmel kapcsolatos adatok elérhetősége, a referenciaállapotok elérhetősége, a helyek ideiglenes osztályozási állapota, a helyek kiválasztásához alkalmazott szempontok, valamint a biológiai elemek minőségi értékeléséhez alkalmazott módszertan.

(6) Az ökológiai állapotok osztályozása terén folyamatban levő tevékenységeknek segíteniük kell a jelenlegi megközelítés egyes korlátainak és bizonytalanságainak leküzdését, és ez a jövőben a helyek nyilvántartásának felülvizsgálatához vezethet, figyelembe véve különösen az interkalibrációs eljárás eredményeit. Ez a felülvizsgálat növelné az interkalibrációs eredmények megbízhatóságát, és nagyobb pontossághoz vezetne, így hozzájárulna a 2000/60/EK irányelv célkitűzéseinek jobb teljesítéséhez. További felülvizsgálatok bizonyulhatnak szükségesnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv kezdeti szakaszai során, mivel a 2000/60/EK irányelv 13. cikkében leírt ismétlődő tervezési folyamat során új adatok válhatnak ismertté.

(7) A 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. szakaszának v. pontja előírja, hogy a hálózat a tagállamok által a minden egyes ökorégióban megtalálható felszíni víztesttípusok köréből kiválasztott helyekből álljon. A felszíni vizek hasonló víztesttípusokkal rendelkező tagállamok közötti összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a helyek nyilvántartásának létrehozásával együtt arra van szükség, hogy a helyek felosztása az azokhoz tartozó földrajzi interkalibrációs csoport szerint történjen, amely meghatározott felszíni víztesttípusokon osztozó tagállamok csoportjaiból áll. Ez lehetővé tenné, hogy minden egyes csoport a tagjai között összehasonlíthassa eredményeit, és elvégezhesse az interkalibrációs eljárást.

(8) Mivel Bulgária, Norvégia és Románia a tagállamokkal számos határokon átnyúló vízgyűjtőn osztozik, ezek az országok önkéntes alapon vesznek részt az interkalibrációs eljárásban, és a tagállamok által követett eljárást követve javaslatot tettek a helyek jegyzékére vonatkozóan.

(9) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. szakaszának vii. pontjában említett interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartása e határozat mellékletének 1. szakaszában szerepel. A nyilvántartásban szerepelnek - az interkalibrációs hálózatban önkéntes alapon részt vevő - Bulgáriában, Norvégiában és Romániában található helyek is.

(2) A nyilvántartás és az interkalibrációs eljárás létrehozása céljából a tagállamokat a melléklet 2. szakaszában felsoroltak szerint földrajzi interkalibrációs csoportokba osztják, amelyek meghatározott felszíni víztesttípusokon osztozó tagállamokból állnak.

2. cikk

A tagállamok szükség esetén benyújtják a Bizottságnak a mellékletben felsorolt egyes helyekkel kapcsolatos vonatkozó adatok és információk naprakész változatait.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 327., 2000.12.22., 1. o. A 2455/2001/EK határozattal (HL L 331., 2001.12.15., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

1. SZAKASZ

Az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartása

Minden helyre vonatkozóan a következő információ szerepel:

- Víztest-kategória

- Tagállam vagy ország

- A hely neve

- Földrajzi interkalibrációs csoport (GIG)

- Az ökológiai minőség állapotának a tagállamok által elvégzett értékelése szerinti határérték, amelyhez a hely legjobban közelít (kiváló/jó (HG), vagy jó/mérsékelt (GM)).

- A hely azonosító kódja

SzámVíztest-kategóriaTagállamA hely neveGIGHatárértékA hely kódja
1VízfolyásATAlm, below WieselmühleRALGMR589
2VízfolyásATAschauer (Reither) Ache, near St. Johann in TirolRALGMR611
3VízfolyásATDeutsche Thaya, near SchwarzenauRCEGMR621
4VízfolyásATGail, Wodmaier BrückeRALHGR604
5VízfolyásATGießenbach, above GrasmühleRCEHGR626
6VízfolyásATGießenbach, below GrasmühleRCEGMR628
7VízfolyásATGroße Ysper, above DonauRCEGMR629
8VízfolyásATGroße Ysper, near AltenmarktRCEGMR622
9VízfolyásATGroßer Kamp, near HaselbachRCEHGR623
10VízfolyásATIsar, near ScharnitzRALHGR606
11VízfolyásATKleine Ysper, above YspermühleRCEHGR627
12VízfolyásATLafnitz, near Altenmarkt/FürstenfeldRECHGR997
13VízfolyásATLammer, Schwaighofer BrückeRALHGR607
14VízfolyásATLitz, above SilbertalRALHGR619
15VízfolyásATLutz, above ARA SonntagRALHGR527
16VízfolyásATMur, MäanderRALGMR612
17VízfolyásATMürz, near TebrinRALGMR594
18VízfolyásATPinka, near BurgRECGMR995
19VízfolyásATRabnitz, near LutzmannsburgRECGMR1001
20VízfolyásATRauriser AcheRALGMR613
21VízfolyásATSaalach, near ViehhofenRALGMR614
22VízfolyásATSalza, near MariazellRALHGR609
23VízfolyásATSarmingbach, above AngernRCEGMR630
24VízfolyásATSarmingbach, WolfsschluchtRCEHGR625
25VízfolyásATSchwarza, below SchwarzauRALGMR597
26VízfolyásATSchwarze Aist, FrauneckRCEHGR624
27VízfolyásATStrem, near HeiligenbrunnRECGMR1000
28VízfolyásATStullneggbach, near KruckenbergRALHGR617
29VízfolyásATTaurach, St. AndräRALGMR615
30VízfolyásATVils, near VilsRALGMR598
31VízfolyásATWeiße Sulm, SulmklammRALHGR620
32VízfolyásATWildbach, near KramermirtlRALHGR618
33VízfolyásATWinklbach, near NockalmstüberlRALHGR616
34VízfolyásATYbbs, below LunzRALGMR599
35VízfolyásBEAlleinesRCEHGR3799
36VízfolyásBEBerwijnRCEHGR939
37VízfolyásBEBiesmeRCEGMR3804
38VízfolyásBEBosbeekRCEHGR941
39VízfolyásBEBurggravenstroom 1RCEHGR954
40VízfolyásBEGrote Nete 1RCEHGR947
41VízfolyásBEHonnelleRCEGMR3807
42VízfolyásBEHouilleRCEHGR3800
43VízfolyásBEIJsseRCEHGR801
44VízfolyásBEIJzerRCEGMR468
45VízfolyásBEIJzer 1RCEGMR943
46VízfolyásBEKleine Nete 1RCEHGR451
47VízfolyásBEKleine Nete 2RCEGMR662
48VízfolyásBELaanRCEGMR819
49VízfolyásBELhommeRCEHGR3801
50VízfolyásBENeblonRCEHGR3805
51VízfolyásBEOurtheRCEHGR3802
52VízfolyásBESamsonRCEHGR3806
53VízfolyásBEWarmbeek 1RCEHGR942
54VízfolyásBEWarmbeek 2RCEGMR936
55VízfolyásBEWiltzRCEGMR3803
56VízfolyásCYKargotis riverRMEGMR544
57VízfolyásCYXeropotamos river LazaridesRMEHGR550
58VízfolyásCZBečva, ústíRCEGMR672
59VízfolyásCZBerounka, RadotínRCEGMR717
60VízfolyásCZBihanka, ústíRCEHGR715
61VízfolyásCZČerny brook, BiskupiceRCEGMR711
62VízfolyásCZDyje, confluence with MoravouRCEGMR719
63VízfolyásCZLosinský potok, KacovRCEHGR713
64VízfolyásCZLuha, SloupRCEHGR708
65VízfolyásCZMoštěnka, ústíRCEGMR724
66VízfolyásCZNectava, BřezinkyRCEHGR705
67VízfolyásCZNemilka, Růžové údolíRCEHGR709
68VízfolyásCZOkluka, HamryRCEHGR3757
69VízfolyásCZOlšava, ústíRCEGMR723
70VízfolyásCZOskava potok, OskavaRCEGMR710
71VízfolyásCZPstružný potok, FrantiškodolRCEHGR712
72VízfolyásCZRokytná, ústíRCEGMR725
73VízfolyásCZSázava, PikoviceRCEHGR718
74VízfolyásCZSedlický potok, StrojeticeRCEHGR714
75VízfolyásCZŠumice, KandiaRCEGMR706
76VízfolyásCZTrnávka, SlušoviceRCEHGR716
77VízfolyásCZÚsobrnský potok, Nové DvoryRCEGMR707
78VízfolyásCZVelička, ústíRCEGMR728
79VízfolyásCZVelička, Suchovské MlýnyRCEHGR668
80VízfolyásDEAlbrechtsbachRCEGMR3128
81VízfolyásDEAubach above WiesthalRCEHGR867
82VízfolyásDEBelziger BachRCEHGR760
83VízfolyásDEBerkel SE of VredenRCEGMR796
84VízfolyásDEBischofwiesener Ache PTBY_341RALHGR23
85VízfolyásDEChemnitzbachRCEGMR3716
86VízfolyásDEDahleRCEGMR3207
87VízfolyásDEDinkel near HeekRCEGMR793
88VízfolyásDEDreibachRCEHGR759
89VízfolyásDEDünnbachRCEGMR3722
90VízfolyásDEEderRCEHGR3708
91VízfolyásDEElbe km 504RCEGMR3208
92VízfolyásDEElligastbachRCEGMR3709
93VízfolyásDEEltingmühlenbach near GrevenRCEHGR789
94VízfolyásDEErlbachRCEGMR3710
95VízfolyásDEGoldbachRCEHGR3210
96VízfolyásDEGroße PyraRCEGMR3211
97VízfolyásDEGroße VilsRCEGMR3212
98VízfolyásDEGroßwaldbachRALHGR736
99VízfolyásDEHafenlohrRCEGMR3213
100VízfolyásDEHelbeRCEGMR3706
101VízfolyásDEHochspeyerbachRCEGMR3723
102VízfolyásDEHunteRCEHGR757
103VízfolyásDEIlmeRCEHGR3215
104VízfolyásDEItterbachRCEHGR3216
105VízfolyásDEJossa below SahlenseeRCEGMR849
106VízfolyásDEKalltalsperreRCEHGR843
107VízfolyásDEKarthane near MühlenholzRCEGMR769
108VízfolyásDEKirnitzschRCEGMR3711
109VízfolyásDEKleine EnzRCEHGR3217
110VízfolyásDEKleine JahnaRCEGMR3718
111VízfolyásDEKlingbach below HausenRCEGMR841
112VízfolyásDEKremitzRCEGMR3218
113VízfolyásDELachte W of LachendorfRCEHGR767
114VízfolyásDELinneperhütteRCEHGR840
115VízfolyásDELippe near KlostermerschRCEHGR3219
116VízfolyásDELuppaRCEGMR3719
117VízfolyásDELutzkeRCEHGR756
118VízfolyásDEMühlbachRCEGMR3220
119VízfolyásDEElbrighäuser Bach near NeuludwigsdorfRCEHGR839
120VízfolyásDEOberprether MühleRCEHGR838
121VízfolyásDEOberteisendorfer AcheRALHGR737
122VízfolyásDEOberteisendorfer Ache (Achthal)RALGMR739
123VízfolyásDEOder near FrankfurtRCEGMR3664
124VízfolyásDEOder near OderhausRCEHGR3663
125VízfolyásDEÖrtze N of PoitzenRCEHGR766
126VízfolyásDEOhreRCEGMR3665
127VízfolyásDEOlbitzbachRCEHGR3666
128VízfolyásDEOsterauRCEGMR3667
129VízfolyásDEPlaneRCEHGR747
130VízfolyásDEPulsnitzRCEGMR3714
131VízfolyásDERaudaRCEGMR3668
132VízfolyásDERotbachRCEHGR3701
133VízfolyásDESaidenbachRCEGMR3715
134VízfolyásDESaußbachRCEHGR3702
135VízfolyásDESchwarze ElsterRCEGMR753
136VízfolyásDESpreeRCEGMR3720
137VízfolyásDESteinaRCEHGR3724
138VízfolyásDESteinbach (Ruhpolding)RALHGR741
139VízfolyásDEStepenitz near PutlitzRCEHGR765
140VízfolyásDEStoißer AcheRALGMR742
141VízfolyásDESüdraddeRCEGMR3703
142VízfolyásDETollenseRCEHGR3704
143VízfolyásDETrebnitzRCEGMR3721
144VízfolyásDEVereinigte MuldeRCEGMR3712
145VízfolyásDEVerlorenwasserbachRCEHGR748
146VízfolyásDEWeißbach (Schneizlreuth)RALHGR743
147VízfolyásDEWeiße AchenRALGMR744
148VízfolyásDEWerraRCEGMR3707
149VízfolyásDEWössener BachRALGMR745
150VízfolyásDKBramming Å, GammelbrogårdRCEGMR1061
151VízfolyásDKHaarby Å, 3.10RCEGMR1060
152VízfolyásDKKarstoft Å, west of Nr. GreneRCEHGR962
153VízfolyásDKKarup Å, near JættestueRCEHGR958
154VízfolyásDKLindenborg Å, upstream Røde MølleRCEHGR964
155VízfolyásDKMattrup Å, downstream Stids MølleRCEHGR963
156VízfolyásDKPøle Å, Pibe MøllegårdRCEGMR1058
157VízfolyásDKSkærbæk, near ValborghusRCEHGR961
158VízfolyásDKSkibsted Å, Skibsted BroRCEGMR1054
159VízfolyásDKSpang Å, BredstrupRCEGMR1057
160VízfolyásDKStenderup Bæk, near Stenderup BroRCEGMR1063
161VízfolyásDKSunds Nørreå, near Nr. LinåRCEHGR960
162VízfolyásDKTerpling Å, BoldingRCEGMR1064
163VízfolyásDKVibæk, Vibæk BroRCEGMR1062
164VízfolyásEEAhjaRCEHGR930
165VízfolyásEEAmmeRCEGMR3179
166VízfolyásEEEmajõgiRCEGMR3276
167VízfolyásEEJänijõgiRCEHGR3278
168VízfolyásEEJägalaRCEHGR931
169VízfolyásEEÕhneRCEGMR929
170VízfolyásEEPorijõgiRCEHGR3183
171VízfolyásEERäpuRCEGMR3277
172VízfolyásEEVõhandu — KirumpääRCEGMR3274
173VízfolyásEEVõhandu — ÜlemjooksRCEHGR3275
174VízfolyásESAbella-REGARGRCEGMR3906
175VízfolyásESÁgueda — FregenedaRMEHGR255
176VízfolyásESAlagón — CoriaRMEGMR190
177VízfolyásESAlbentosa — ManzaneraRMEHGR182
178VízfolyásESAlbercha — NavaluengaRMEGMR4035
179VízfolyásESAlmonte — MonroyRMEHGR163
180VízfolyásESAmir — RamoneteRMEGMR4036
181VízfolyásESAnllóns-ANL1AGRCEHGR3909
182VízfolyásESAnoia — JorbaRMEHGR223
183VízfolyásESAragon — CasedaRMEHGR164
184VízfolyásESArnego-ARN1AGRCEHGR3895
185VízfolyásESArnego-ARN2ORRCEHGR3900
186VízfolyásESBacares — TijolaRMEGMR149
187VízfolyásESBarrosa — ParzánRALHGR4029
188VízfolyásESBayas — Ribera AltaRMEHGR156
189VízfolyásESBelelle-BELLRGRCEHGR3912
190VízfolyásESBunol — AlboracheRMEGMR4030
191VízfolyásESCabriel — VillatoyaRMEHGR171
192VízfolyásESCaldes — GallifaRMEHGR185
193VízfolyásESCambas-CAMBRGRCEGMR3915
194VízfolyásESCarcabo — CiezaRMEGMR3944
195VízfolyásESCardener — NavasRMEHGR161
196VízfolyásESCarrión — GuardoRMEHGR173
197VízfolyásESCastro Naraio-CNARRGRCEGMR3913
198VízfolyásESChercos — LíjarRMEGMR150
199VízfolyásESChícamo — AbanillaRMEHGR3945
200VízfolyásESCinca — SalinasRALHGR110
201VízfolyásESCinqueta — SalinasRALHGR203
202VízfolyásESDaro — GualtaRMEGMR229
203VízfolyásESDeva-MI143RCEHGR3886
204VízfolyásESDuero — RoyoRMEHGR174
205VízfolyásESDúrcal — DúrcalRMEHGR153
206VízfolyásESEdo-MI112RCEGMR3883
207VízfolyásESEsera — BenasqueRALGMR3958
208VízfolyásESEsera — CastejónRALGMR204
209VízfolyásESEume-EUM1AGRCEHGR3897
210VízfolyásESFluvià — MontagutRMEGMR222
211VízfolyásESFoix — SarrocaRMEHGR230
212VízfolyásESFornalutx — FornalutxRMEHGR186
213VízfolyásESFrancolí — RibaRMEGMR224
214VízfolyásESFurelos-FUR1AGRCEGMR3899
215VízfolyásESGallego — FormigalRALHGR207
216VízfolyásESGallego — MurilloRMEHGR256
217VízfolyásESGallo — VentosaRMEGMR4034
218VízfolyásESGenestaza-NAL043RCEHGR3947
219VízfolyásESGrande Xubia-GXU1AFRCEGMR3916
220VízfolyásESGuadalfeo — LobrasRMEHGR154
221VízfolyásESGuadalfeo — OrgivaRMEGMR162
222VízfolyásESHoyamala-NAN006RCEGMR3954
223VízfolyásESIsabena — CapellaRMEGMR158
224VízfolyásESJúcar — CastellarRMEGMR176
225VízfolyásESLarín-LARIRFRCEHGR3907
226VízfolyásESLérez CerdedoRCEHGR193
227VízfolyásESLérez-LER3RFRCEHGR3894
228VízfolyásESLlobregat — CastellRMEGMR225
229VízfolyásESLlobregat — LilletRMEHGR228
230VízfolyásESLouro-MI603RCEGMR4004
231VízfolyásESLouro-MI605RCEGMR3956
232VízfolyásESMarín-BI003RCEHGR3953
233VízfolyásESMartín — ArinoRMEGMR159
234VízfolyásESMaruzo-MARZAGRCEGMR3902
235VízfolyásESMazarrón — MazarrónRMEHGR184
236VízfolyásESMijares — ValbonaRMEGMR183
237VízfolyásESMuga — BoadellaRMEHGR221
238VízfolyásESNajerilla — NájeraRMEGMR160
239VízfolyásESNavelgas — ES007RCEHGR3882
240VízfolyásESNoguera Cardós — LladorreRALHGR4028
241VízfolyásESNoguera Pallaresa — IsilRALHGR100
242VízfolyásESNoguera Pallaresa — LlavorsíRALGMR4026
243VízfolyásESOmecillo — BerguendaRMEHGR4032
244VízfolyásESOnza-ONZARGRCEHGR3914
245VízfolyásESPambre-PAMBAGRCEGMR3901
246VízfolyásESPastrana — UguejarRMEHGR3946
247VízfolyásESPerea — MulaRMEHGR148
248VízfolyásESRego Xallas-REGXRFRCEHGR3908
249VízfolyásESResinero — ToroRMEHGR4033
250VízfolyásESReventón — MazarrónRMEGMR180
251VízfolyásESRicabo-NAL052RCEHGR3948
252VízfolyásESRiotorto-RTORRCEHGR3910
253VízfolyásESSantomé-SANTORFRCEHGR3904
254VízfolyásESSegre — LliviaRALGMR206
255VízfolyásESSerranos — BeniajánRMEHGR3943
256VízfolyásESSor — AmbrosoresRCEHGR195
257VízfolyásESTajo — AranjuezRMEGMR172
258VízfolyásESTambre — TAM1AGRCEGMR3898
259VízfolyásESTea-MI151RCEGMR3887
260VízfolyásESTenes — BiguesRMEHGR179
261VízfolyásESTer — BescanoRMEHGR226
262VízfolyásESTer — RipollRMEGMR227
263VízfolyásESTernelles-T3RFRMEHGR4016
264VízfolyásESTernelles-T5RFRMEHGR4017
265VízfolyásESTrabaque — PriegoRMEGMR253
266VízfolyásESTuria — AlbarracínRMEHGR178
267VízfolyásESValdebois-VALDRFRCEHGR3911
268VízfolyásESVells — NacimientoRALGMR4027
269VízfolyásESVerdugo-VERD3RFRCEHGR3903
270VízfolyásESVillahermosa — ArgelitaRMEHGR254
271VízfolyásESVinalopo — BocairentRMEHGR4031
272VízfolyásESVinao-MI133RCEHGR3885
273VízfolyásESXesta-XESTRFRCEHGR3905
274VízfolyásESZadorra — MirandaRMEGMR169
275VízfolyásFIIsojoki, Villamo vp 16100RNOHGR1084
276VízfolyásFIKiskonjokiRNOGMR1135
277VízfolyásFIKruunupyynjokiRNOGMR1132
278VízfolyásFILestijoki, TornikoskiRNOHGR1087
279VízfolyásFINuorittajoki, ViinikoskiRNOGMR1031
280VízfolyásFISeinäjokiRNOGMR1133
281VízfolyásFISimojokiRNOHGR1134
282VízfolyásFIVanjoki 24,2RNOHGR1083
283VízfolyásFR01590040 – Solre — SolrinnesRCEGMR3162
284VízfolyásFR02080033 – Meuse — Remilly — AillicourtRCEGMR3165
285VízfolyásFR02080039 – Givonne — GivonneRCEGMR3166
286VízfolyásFR02550042 – Orne — GussainvilleRCEGMR3167
287VízfolyásFR02680036 – Liepvrette — Sainte-Marie-aux-MinesRCEHGR3133
288VízfolyásFR03100001 – Seine — Marnay-sur-SeineRCEHGR3136
289VízfolyásFR03100050 – Ource — Celles-sur-OurceRCEHGR3137
290VízfolyásFR03210050 – Seine — Nod-sur-SeineRCEGMR3172
291VízfolyásFR03270057 – Risle — Saint-Philbert-sur-RisleRCEHGR3138
292VízfolyásFR03520005 – Aube — La FertéRCEHGR3139
293VízfolyásFR03520034 – Marne — CondesRCEGMR3173
294VízfolyásFR03580010 – Yonne — ArleufRCEHGR3141
295VízfolyásFR04150002 – Courbières — CourbiresRCEHGR3143
296VízfolyásFR04180042 – Cher — BrinayRCEGMR3174
297VízfolyásFR04230004 – Tardes — amont de Saint-Silvain-BellegardeRCEGMR3175
298VízfolyásFR04360010 – Creuse — Saint-GaultierRCEHGR3145
299VízfolyásFR04490005 – Loir — CorzéRCEGMR3176
300VízfolyásFR04720011 – Huisne — AvezéRCEHGR3146
301VízfolyásFR04870014 – Rivalier — aval de Saint-Sulpice-LaurièreRCEHGR3147
302VízfolyásFR05091006 – Ariège — Savignac-les-OrmeauxRALHGR3148
303VízfolyásFR05121002 – Boralde de Flaujac — EspalionRCEHGR3149
304VízfolyásFR05170021 – Charente — ChaniersRCEGMR3177
305VízfolyásFR05190007 – Corrèze — CorrèzeRCEGMR3178
306VízfolyásFR05311001 – Pique — Cierp-GaudRALHGR3151
307VízfolyásFR05311002 – Ger — BoutxRALGMR3184
308VízfolyásFR05311004 – Volp — Le PlanRCEGMR3185
309VízfolyásFR05461001 – Bervezou — PrendeignesRCEHGR3152
310VízfolyásFR05471002 – Baise — VianneRCEGMR3186
311VízfolyásFR05651001 – Gave de Pau — GavarnieRALGMR3187
312VízfolyásFR05651002 – Gave de Pau — Saint-Pé-de-BigorreRALHGR3161
313VízfolyásFR05821008 – Lemboulas — a MolieresRCEGMR3190
314VízfolyásFR06050041 – Gyronde — VallouiseRALGMR3191
315VízfolyásFR06050048 – Drac blanc — ChampoléonRALHGR3160
316VízfolyásFR06380025 – Gre — Pont-EvêqueRCEGMR3194
317VízfolyásFR1092000 – Liane — HesdigneulRCEGMR3124
318VízfolyásFR1101000 – Aa — WizernesRCEGMR3310
319VízfolyásFR1115000 – Hem — Recques-sur-HemRCEHGR3875
320VízfolyásFR2048950 – Moselle — FresseRCEHGR3876
321VízfolyásFR2054300 – Durbion — VaxoncourtRCEHGR3877
322VízfolyásFR2061500 – Meurthe — FraizeRCEGMR3314
323VízfolyásFR2062500 – Fave — FrapelleRCEHGR3878
324VízfolyásFR2065200 – Plaine — AllarmontRCEHGR3879
325VízfolyásFR2065300 – Plaine — Celles-sur-PlaineRCEHGR3921
326VízfolyásFR2085675 – Yron — Ville-sur-YronRCEHGR3922
327VízfolyásFR2088600 – Conroy — Moyeuvre-GrandeRCEGMR3323
328VízfolyásFR2094980 – Sarre rouge — AbreschvillerRCEHGR3923
329VízfolyásFR2100600 – Horn — LiederschiedtRCEGMR3326
330VízfolyásFR2104900 – Rotte — VatimontRCEGMR3328
331VízfolyásFR2105000 – Nied-française — PontignyRCEGMR3343
332VízfolyásFR2106660 – Mouzon — VrécourtRCEGMR3347
333VízfolyásFR2107900 – Méholle — Void-VaconRCEHGR3291
334VízfolyásFR2114500 – Wiseppe — BeauclairRCEGMR3352
335VízfolyásFR2117575 – Bar — SauvilleRCEHGR3292
336VízfolyásFR2118350 – Audry — Murtin-et-BagnyRCEHGR3293
337VízfolyásFR2120000 – Semois — HaulméRCEGMR3361
338VízfolyásFR3002100 – Seine — Charrey-sur-SeineRCEHGR3296
339VízfolyásFR3006272 – Ource — Recey-sur-OurceRCEHGR3298
340VízfolyásFR3013660 – Auxence — VimpellesRCEGMR3364
341VízfolyásFR3014130 – Aube — AuberiveRCEHGR3300
342VízfolyásFR3014780 – Aube — BoudrevilleRCEHGR3303
343VízfolyásFR3021355 – Aujon — Cour-L'EvêqueRCEHGR3307
344VízfolyásFR3024245 – Yonne — Château-ChinonRCEHGR3308
345VízfolyásFR3024662 – Auxois — LormesRCEGMR3374
346VízfolyásFR3033040 – Cure — Montsauche-les-SettonsRCEHGR3313
347VízfolyásFR3033285 – Chalaux — BrassyRCEHGR3317
348VízfolyásFR3033470 – Brinjame — Saint-André-en-MorvanRCEHGR3319
349VízfolyásFR3034510 – Serein — Bierre-lés-SemurRCEGMR3379
350VízfolyásFR3036350 – Armançon — EguillyRCEGMR3384
351VízfolyásFR3039240 – Brenne — PosangesRCEHGR3321
352VízfolyásFR3040490 – Brenne — SeignyRCEGMR3453
353VízfolyásFR3047680 – Ecole — PringyRCEGMR3454
354VízfolyásFR3051500 – Almont — MoisenayRCEGMR3456
355VízfolyásFR3051840 – Loing — Saint-PrivéRCEHGR3322
356VízfolyásFR3052785 – Bézonde — PannesRCEGMR3457
357VízfolyásFR3057985 – Fusain — Château-LandonRCEGMR3458
358VízfolyásFR3061000 – Orvanne — VillecerfRCEGMR3459
359VízfolyásFR3068950 – Juine — Saint-VrainRCEGMR3460
360VízfolyásFR3075000 – Remarde — Saint-Cyr-sur-DourdanRCEHGR3325
361VízfolyásFR3089000 – Marne — MarnavalRCEGMR3461
362VízfolyásFR3097000 – Saulx — StainvilleRCEHGR3329
363VízfolyásFR3116720 – Grand Morin — Villeneuve-sur-BellotRCEHGR3330
364VízfolyásFR3167000 – Sausseron — Nesles-la-ValléeRCEGMR3832
365VízfolyásFR3172000 – Vaucouleurs — Mantes-la-VilleRCEGMR3858
366VízfolyásFR3175000 – Epte — BouchevilliersRCEHGR3264
367VízfolyásFR3178000 – Epte — FourgesRCEGMR3859
368VízfolyásFR3187000 – Eure — Saint-LuperceRCEHGR3265
369VízfolyásFR3198000 – Iton — Breteuil-sur-ItonRCEHGR3266
370VízfolyásFR3213000 – Varenne — MartignyRCEHGR3267
371VízfolyásFR3216000 – Saâne — LongueilRCEGMR3860
372VízfolyásFR3226300 – Touques — Saint-Martin-de-la-LieueRCEHGR3268
373VízfolyásFR3232450 – Vie — CoupesarteRCEHGR3269
374VízfolyásFR3244000 – Odon — Bretteville-sur-OdonRCEHGR3270
375VízfolyásFR3249880 – Beuvrogne — CouloncesRCEHGR3271
376VízfolyásFR3265600 – Sienne — La BaleineRCEHGR3272
377VízfolyásFR3265993 – Airou — VerRCEHGR3273
378VízfolyásFR4016855 – Ternin — ChampeauRCEHGR3280
379VízfolyásFR4023535 – Dragne — OnlayRCEHGR3281
380VízfolyásFR4028400 – Alagnon — LaveissiereRCEHGR3282
381VízfolyásFR4072700 – Indre — Saint-PriestRCEGMR3861
382VízfolyásFR4086550 – Grande Creuse — ClairavauxRCEHGR3283
383VízfolyásFR4154020 – Petit Lay — Saint-Mars-la-RéortheRCEGMR3332
384VízfolyásFR4156200 – Vendée — La Chapelle-aux-LysRCEHGR3284
385VízfolyásFR4171550 – Trieux — KerpertRCEGMR3333
386VízfolyásFR4172570 – Guindy — PlouguielRCEHGR3285
387VízfolyásFR4178130 – Aulne-Ster Aon — LohuecRCEHGR3288
388VízfolyásFR4200595 – Vilaine — BourgonRCEGMR3334
389VízfolyásFR5021500 – Tardoire — CussacRCEGMR3336
390VízfolyásFR5033500 – Dronne — pont de Comberanche-et-EpelucheRCEGMR3337
391VízfolyásFR5038000 – Isle — pont de la D3e4 à BeneventRCEGMR3340
392VízfolyásFR5042080 – Auvézère — Ségur-le-ChâteauRCEGMR3341
393VízfolyásFR5057150 – Vézère — BugeatRCEHGR3289
394VízfolyásFR5066000 – Cère — Comblat-le-PontRCEGMR3342
395VízfolyásFR5139310 – Gijou — RocaletRCEGMR3350
396VízfolyásFR5192051 – Les Forges — Parentis-en-BarnRCEHGR3290
397VízfolyásFR5197200 – Magescq — pont de la D50 à SoustonsRCEGMR3353
398VízfolyásFR5204000 – Gave D'Oloron — pont de la N133RCEHGR3254
399VízfolyásFR5215100 – Gave de Pau — pont d'AssatRCEHGR3261
400VízfolyásFR5219900 – Luy — CherrouRCEGMR3356
401VízfolyásFR5223130 – Louts — Saint-Geours-d'AuribatRCEGMR3360
402VízfolyásFR5226102 – Estrigon — UchacqRCEGMR3363
403VízfolyásFR5237000 – Nivelle — passerelle du cc d'UrguryRCEHGR3263
404VízfolyásFR6000990 – Saône — BelruptRCEGMR3367
405VízfolyásFR6001180 – Petite Amance — Maizières-sur-AmanceRCEGMR3371
406VízfolyásFR6003950 – Salon — CoublancRCEGMR3378
407VízfolyásFR6010000 – Ognon — PesmesRCEGMR3380
408VízfolyásFR6013800 – Tille — ChampdôtreRCEHGR3196
409VízfolyásFR6021000 – Doubs — MathayRALGMR3381
410VízfolyásFR6027000 – Doubs — Colombier-FontaineRALGMR3382
411VízfolyásFR6031200 – Doubs — GevryRCEGMR3385
412VízfolyásFR6033000 – Loue — ParceyRCEHGR3197
413VízfolyásFR6039900 – Grosne — Saint-Léger-sous-la-BussièreRCEHGR3199
414VízfolyásFR6041800 – Seille — Saint-UsugeRCEHGR3200
415VízfolyásFR6049000 – Veyle — Pont-de-VeyleRCEHGR3222
416VízfolyásFR6069050 – Usses — SeysselRALHGR3223
417VízfolyásFR6071000 – Chéran — RumillyRALHGR3224
418VízfolyásFR6071900 – Fier — MotzRALGMR3672
419VízfolyásFR6083850 – Ain — NeyRALHGR3225
420VízfolyásFR6084300 – Ain — pont de PoitteRALHGR3226
421VízfolyásFR6085500 – Bienne — JeurreRALGMR3681
422VízfolyásFR6109800 – Ouvèze — PrivasRMEHGR3228
423VízfolyásFR6124900 – Mian-Sorgue — BédarridesRMEGMR3676
424VízfolyásFR6127000 – Gardon d'Alès — CendrasRMEHGR3232
425VízfolyásFR6134000 – Doron de Bozel — MoûtiersRALGMR3682
426VízfolyásFR6142500 – Drac — ChauffayerRMEHGR3233
427VízfolyásFR6150500 – Durance — BriançonRALHGR3234
428VízfolyásFR6150800 – Guil — Mont-DauphinRALHGR3235
429VízfolyásFR6151990 – Ubaye — BarcelonnetteRALHGR3236
430VízfolyásFR6152000 – Ubaye — Saint-PonsRALHGR3237
431VízfolyásFR6152170 – Ubaye — Roches-RousRALGMR3683
432VízfolyásFR6156000 – Buech — Châteauneuf-de-ChabreRMEHGR3238
433VízfolyásFR6175300 – Berre 11 — Villesèque-des-CorbièresRMEHGR3244
434VízfolyásFR6175600 – Aude — AxatRALGMR3684
435VízfolyásFR6176000 – Aude — Luc-sur-AudeRCEHGR3245
436VízfolyásFR6177000 – Aude — PomasRCEHGR3247
437VízfolyásFR6178900 – Orbiel — Les IlhesRCEGMR3733
438VízfolyásFR6204000 – Caramy — Vins-sur-CamaryRMEHGR3248
439VízfolyásFR6204500 – Issole — CabasseRMEHGR3252
440VízfolyásFR6210400 – Loup — Cagnes-sur-MerRMEGMR3673
441VízfolyásFR6210900 – Tinee — TournefortRMEGMR3670
442VízfolyásFR6211000 – Var — MalaussèneRMEHGR3253
443VízfolyásGRAoos — MileaRMEHGR3993
444VízfolyásGRArkoudoremma-DipotamaRMEHGR946
445VízfolyásGRKrathis-TsivlosRMEGMR3994
446VízfolyásGRLousios-GortysRMEHGR3957
447VízfolyásGRNeda-EiraRMEGMR940
448VízfolyásGRNeda-MarinaRMEGMR944
449VízfolyásGROlosson-MavroremmaRMEGMR948
450VízfolyásGROnochonos-KaitsaRMEGMR949
451VízfolyásGROnochonos-SmokovoRMEGMR938
452VízfolyásGROnochonos-ThrapsimiRMEGMR950
453VízfolyásGRPamisos-VrachopanagitsaRMEGMR951
454VízfolyásGRPrasinadaRMEHGR945
455VízfolyásGRTsouraki SL98RMEGMR3996
456VízfolyásGRSteno — MethydrioRMEHGR3966
457VízfolyásGRTsourakiRMEHGR937
458VízfolyásHUDuna, KomáromRECGMR1068
459VízfolyásHUDuna, upstream BudapestRECHGR1011
460VízfolyásHUGyöngyös-patakRECGMR3527
461VízfolyásHUGyöngyös-patak, LajosházaRECHGR3524
462VízfolyásHUKemence-patak, KirályházaRECHGR3550
463VízfolyásHUKerka, MagyarföldRECHGR1016
464VízfolyásHUKoppány, SomogyacsaRECGMR1026
465VízfolyásHUPinka, VasaljaRECHGR1029
466VízfolyásHURépce, VasegerszegRECGMR1032
467VízfolyásHUDuna, BajaRECGMR1017
468VízfolyásHUSajó, SajópüspökiRECHGR1021
469VízfolyásHUTisza, AranyosapátiRECGMR1037
470VízfolyásHUTisza, TápéRECGMR1047
471VízfolyásHUSzentendrei-DunaRECHGR1019
472VízfolyásHUTelekes-patak, AlsótelekesRECGMR3548
473VízfolyásHUTisza, TiszabecsRECHGR1069
474VízfolyásIE01C060100 Clogher (Finn) Bridge northeast of LetterkillewRNOGMR352
475VízfolyásIE01E020300 Elatagh BridgeRNOHGR296
476VízfolyásIE01M010100 Mourne Beg Red Burn BridgeRNOGMR350
477VízfolyásIE01S020200 Stranagoppoge Bridge u/s Finn R conflRNOHGR301
478VízfolyásIE06B010100 Big (Louth) Ballygoly BridgeRNOHGR291
479VízfolyásIE06W010500 White (Lh) Coneyburrow BridgeRCEGMR379
480VízfolyásIE11O010500 Owenavorragh Bridge north of BallinamonaRCEGMR353
481VízfolyásIE12C030200 Clody Ford (Br) 3km u/s BunclodyRCEHGR303
482VízfolyásIE12D030200 Douglas (Ballon) Sragh BridgeRCEGMR355
483VízfolyásIE12U010200 Urrin Buck's BridgeRCEHGR383
484VízfolyásIE13D010350 Duncormick (W) Bridge nr Duncormick Rly StRNOGMR337
485VízfolyásIE16A010800 Aherlow Cappa Old BridgeRCEHGR317
486VízfolyásIE18B021900 Blackwater (Munster) Killavullen BridgeRCEGMR373
487VízfolyásIE19G010200 Glashaboy (L Mahon) Ballyvorisheen BridgeRNOGMR342
488VízfolyásIE25C060500 Clodiagh (Tullamore) Bridge at RahanRCEGMR372
489VízfolyásIE25N010300(b) Nenagh Ballysoilshaun BridgeRCEHGR335
490VízfolyásIE25N020100 Newport (Tipp.) Ford u/s Doonane R.RNOHGR294
491VízfolyásIE26I011350 Inny Shrule BridgeRCEHGR319
492VízfolyásIE30C010100 Clare (Galway) Bridge 1.5 km u/s MilltownRCEGMR381
493VízfolyásIE34M020700 Moy Ballylahan BridgeRCEHGR305
494VízfolyásIE34M020900 Moy u/s Corroy River — nr Hollywood HoRCEHGR318
495VízfolyásIE34S040800 Strade Bridge u/s Moy River conflRCEHGR325
496VízfolyásIE36A021400 Annalee 0.2 km d/s Cavan R conflRCEGMR370
497VízfolyásITCanale del LatteRCEGMR3855
498VízfolyásITCanale DeliziaRCEGMR3852
499VízfolyásITCavo CitterioRCEHGR3848
500VízfolyásITFiume Adda — Località PremadioRALHGR1219
501VízfolyásITFiume Adda — Località Le Prese — VerzedoRALGMR1220
502VízfolyásITFiume Arno — Castelluccio Buon RiposoRMEHGR1174
503VízfolyásITFiume Arno — Mulino di BucchioRMEHGR1164
504VízfolyásITFiume Arno — Ponte AcquaborraRMEGMR1159
505VízfolyásITFiume Arno — Ponte CalcinaiaRMEGMR1162
506VízfolyásITFiume Arno — Ponte di TerrossolaRMEGMR1157
507VízfolyásITFiume Biferno — Pietre CaduteRMEHGR1184
508VízfolyásITFiume Biferno — VicenneRMEHGR1186
509VízfolyásITFiume Cecina — A monte confluenza PosseraRMEHGR1178
510VízfolyásITFiume Cecina — Ponte di PonteginoriRMEHGR1179
511VízfolyásITFiume Cecina — Ex strada statale 1RMEGMR1176
512VízfolyásITFiume Cecina — Ponte per AnquaRMEHGR1177
513VízfolyásITFiume CorniaRMEGMR1180
514VízfolyásITFiume Elsa — IsolaRMEGMR1182
515VízfolyásITFiume Elsa — Presa acquedotto PoggibonsiRMEGMR1181
516VízfolyásITFiume Elsa — Ponte di Santa GiuliaRMEHGR1183
517VízfolyásITFiume EraRMEHGR1185
518VízfolyásITFiume Fiora — Ex strada statale Maremmana km 42,8RMEHGR1190
519VízfolyásITFiume Fiora — Strada provinciale 119 Cellena SelvenaRMEHGR1187
520VízfolyásITFiume Fiora — Strada provinciale 32 Manciano-FarneseRMEHGR1192
521VízfolyásITFiume Magra — Scuola maternaRMEHGR1193
522VízfolyásITFiume Magra — Località CaprigliolaRMEHGR1194
523VízfolyásITFiume Merse — Località Il Santo — MontepesciniRMEHGR1197
524VízfolyásITFiume Merse — Ponte strada statale 441 MontieriRMEHGR1196
525VízfolyásITFiume MignoneRMEGMR1138
526VízfolyásITFiume Mignone — Località confluenza Fosso VergineseRMEHGR1139
527VízfolyásITFiume Oglio — Ponte Salto del LupoRALGMR1222
528VízfolyásITFiume Ombrone Grossetano — Poggio alle MuraRMEGMR1203
529VízfolyásITFiume Ombrone Grossetano — Ponte del GarboRMEGMR1202
530VízfolyásITFiume Ombrone Grossetano — Ponte d'Istia d'OmbroneRMEGMR1205
531VízfolyásITFiume Ombrone Grossetano — Valle confluenza OrciaRMEHGR1207
532VízfolyásITFiume Ombrone Grossetano — Valle confluenza Fosso LupaieRMEHGR1208
533VízfolyásITFiume Ombrone Pistoiese — Ponte della CaseranaRMEGMR1200
534VízfolyásITFiume Ombrone Pistoiese — Presa acquedotto PrombiallaRMEHGR1201
535VízfolyásITFiume Orcia — Località Bagno VignoniRMEHGR1209
536VízfolyásITFiume Orcia — Podere La CasacciaRMEHGR1210
537VízfolyásITFiume SaccioneRMEGMR1189
538VízfolyásITFiume Sangro — SterparoRMEHGR1191
539VízfolyásITFiume Serchio — MigliarinoRMEGMR1211
540VízfolyásITFiume Serchio — RipafrattaRMEHGR1212
541VízfolyásITFiume Sieve — A monte di San PieroRMEHGR1215
542VízfolyásITFiume Sieve — Ponte per MontecuccoliRMEHGR1214
543VízfolyásITFiume Sieve — Presa acquedotto San FrancescoRMEGMR1213
544VízfolyásITFiume Tagliamento — Forni di SopraRALHGR1228
545VízfolyásITFiume Tevere — Ponte di FormoleRMEHGR1217
546VízfolyásITFiume Tevere — Molin del BeccoRMEHGR1218
547VízfolyásITFiume Tevere — Ponte di PistrinoRMEGMR1216
548VízfolyásITFiume Trigno — MontebelloRMEHGR1198
549VízfolyásITFiume Trigno — PedicagneRMEHGR1195
550VízfolyásITFiume Trino — Piana dei FumatoriRMEHGR1199
551VízfolyásITFiumi Albegna — Barca dei GraziRMEHGR1152
552VízfolyásITFiumi Albegna — Mulino per Santa CaterinaRMEHGR1154
553VízfolyásITFiumi Albegna — Ponte strada statale 322RMEHGR1151
554VízfolyásITFosso della MolaRMEHGR1140
555VízfolyásITFosso OrtolanoRMEHGR1141
556VízfolyásITRio Capodacqua — Santa CroceRMEHGR1136
557VízfolyásITRio Val di GambisRALGMR1225
558VízfolyásITRio Val di StavaRALHGR1226
559VízfolyásITRoggia di FondoRALHGR1224
560VízfolyásITRoggia DondaRCEHGR3853
561VízfolyásITRoggia NuovaRCEGMR3856
562VízfolyásITRoggia RileRCEHGR3854
563VízfolyásITTorrente AnsieiRALHGR1142
564VízfolyásITTorrente BioisRALGMR1143
565VízfolyásITTorrente Boite — Località FiammesRALHGR1144
566VízfolyásITTorrente Boite — Località Ponte di CanciaRMEGMR1147
567VízfolyásITTorrente Boite — Località ScoloRALGMR1146
568VízfolyásITTorrente CordevoleRALHGR1148
569VízfolyásITTorrente FarfaRMEHGR1137
570VízfolyásITTorrente MaeRALHGR1149
571VízfolyásITTorrente Noce — PejoRALHGR1206
572VízfolyásITTorrente Noce — PellizzanoRALHGR1204
573VízfolyásITTorrente PadolaRALGMR1150
574VízfolyásITTorrente Sarca di CampiglioRALHGR1109
575VízfolyásITTorrente Vermigliana — OssanaRALHGR1223
576VízfolyásLTAkmena at TubausiaiRCEHGR912
577VízfolyásLTBartuva above SkuodasRCEHGR3511
578VízfolyásLTBražuolė mouthRCEHGR3522
579VízfolyásLTBuka above BaluošasRCEHGR3478
580VízfolyásLTDubysa above SeredžiusRCEGMR3553
581VízfolyásLTGeluža above ValkininkaiRCEGMR3472
582VízfolyásLTJiesia at KliokiškėRCEGMR3493
583VízfolyásLTJūra above TauragėRCEHGR3567
584VízfolyásLTKražantė above KelmėRCEGMR3479
585VízfolyásLTLaukesa below ZarasaiRCEHGR3521
586VízfolyásLTLėvuo above KupiškisRCEGMR534
587VízfolyásLTLūšė PikeliaiRCEHGR3520
588VízfolyásLTMinija above PlungėRCEGMR3494
589VízfolyásLTMinija below GargždaiRCEGMR3534
590VízfolyásLTMinija below PriekulėRCEGMR538
591VízfolyásLTŠešuvis at SkirgailiaiRCEGMR3547
592VízfolyásLTSkroblus below DubininkaiRCEHGR3474
593VízfolyásLTŠventoji above AnykščiaiRCEHGR453
594VízfolyásLTVeiviržas at VeiviržėnaiRCEHGR531
595VízfolyásLTŽeimena below PabradėRCEHGR3777
596VízfolyásLTŽeimena below ŠvenčionėliaiRCEHGR3559
597VízfolyásLUAttert, aval EverlangeRCEHGR1079
598VízfolyásLUAttert, Colmar-BergRCEGMR1080
599VízfolyásLUClerve, aval ClervauxRCEGMR1082
600VízfolyásLUClerve, KautenbachRCEHGR1081
601VízfolyásLVAbava 0.5 km upstream KandavaRCEHGR3229
602VízfolyásLVBerze 1.0 km downstream DobeleRCEGMR3230
603VízfolyásLVDubna, 0.5 km upstream LivaniRCEHGR361
604VízfolyásLVGauja 3.0 km downstream ValmieraRCEGMR367
605VízfolyásLVMemele, boundary with LithuaniaRCEHGR368
606VízfolyásLVMusa, boundary with LithuaniaRCEGMR371
607VízfolyásLVRezekne 4.0 km upstream RezekneRCEHGR3227
608VízfolyásLVTebra upstream AizputeRCEHGR3295
609VízfolyásMTBahrija Valley SystemRMEGMR4039
610VízfolyásNLBeneden-DinkelRCEGMR448
611VízfolyásNLBoekelerbeekRCEGMR16
612VízfolyásNLBoven-DinkelRCEHGR51
613VízfolyásNLDrentse AaRCEGMR26
614VízfolyásNLGasterensche DiepRCEHGR49
615VízfolyásNLGulpRCEGMR45
616VízfolyásNLKeersopRCEHGR42
617VízfolyásNLNiers/ZelderheideRCEGMR40
618VízfolyásNLOude Graaf HugtenRCEGMR38
619VízfolyásNLPoppelsche LeyRCEGMR39
620VízfolyásNLPuntbeekRCEGMR70
621VízfolyásNLRammelbeekRCEGMR63
622VízfolyásNLRodebeek (Rothenbach)RCEHGR438
623VízfolyásNLRovertsche LeyRCEHGR58
624VízfolyásNLRuenbergerbeekRCEHGR50
625VízfolyásNLSelzerbeek (Partij)RCEHGR55
626VízfolyásNLSwalm (Hoosterhof)RCEGMR53
627VízfolyásNLWorm (Haanrade)RCEGMR71
628VízfolyásPLDrawaRCEHGR459
629VízfolyásPLGizelaRCEGMR430
630VízfolyásPLGrabowaRCEHGR472
631VízfolyásPLGrzybnicaRCEHGR475
632VízfolyásPLKamionkaRCEHGR394
633VízfolyásPLŁaźna StrugaRCEHGR395
634VízfolyásPLLegaRCEHGR432
635VízfolyásPLOsownicaRCEGMR456
636VízfolyásPLParsętaRCEGMR469
637VízfolyásPLStruga KoniuszynRCEHGR426
638VízfolyásPLUgoszczRCEGMR446
639VízfolyásPLWołczenicaRCEHGR477
640VízfolyásPLZimna WodaRCEHGR1030
641VízfolyásPTAruncaRMEGMR120
642VízfolyásPTAvô_1RMEHGR3505
643VízfolyásPTAzibo_1RMEGMR271
644VízfolyásPTBaceiro_1RMEHGR265
645VízfolyásPTCabreiraRMEHGR3509
646VízfolyásPTCeiraRMEGMR212
647VízfolyásPTCôja_1RMEHGR3502
648VízfolyásPTCurros_10RMEHGR236
649VízfolyásPTCurros_20RMEHGR244
650VízfolyásPTFoz_ArouceRMEGMR211
651VízfolyásPTGóisRMEHGR214
652VízfolyásPTI-GS-1 CastelãoRMEHGR115
653VízfolyásPTI-GS-CP Corte PinheiroRMEHGR124
654VízfolyásPTII-A-2 Cerca dos PomaresRMEHGR238
655VízfolyásPTIII-S-1 São CristóvãoRMEGMR3557
656VízfolyásPTLocal 7.8 Ribeira de ValverdeRMEGMR3572
657VízfolyásPTMacedo_20RMEHGR269
658VízfolyásPTMeirinhos_1RMEGMR262
659VízfolyásPTP2223031 Ribeira de São DomingosRMEGMR3539
660VízfolyásPTP4213011 Afluente do TorgalRMEHGR3536
661VízfolyásPTP4213041 Porteira RijaRMEGMR3554
662VízfolyásPTPinhão_1RMEHGR247
663VízfolyásPTRabaçal_60RMEGMR284
664VízfolyásPTRabaçal_70RMEHGR285
665VízfolyásPTSabor_1RMEHGR266
666VízfolyásPTSabor_4RMEHGR270
667VízfolyásPTSabor_5RMEGMR280
668VízfolyásPTSousa_3RMEGMR267
669VízfolyásPTTedo_1RMEHGR272
670VízfolyásPTTua_1RMEGMR278
671VízfolyásPTTuela_3RMEHGR268
672VízfolyásPTTuela_55RMEHGR283
673VízfolyásSERiver 3631RNOHGR3480
674VízfolyásSEÅ från LimmarenRCEGMR3475
675VízfolyásSEBåthusbäckenRNOGMR3518
676VízfolyásSEFällbäckenRNOGMR3370
677VízfolyásSEInsjöbäckenRNOHGR3372
678VízfolyásSEKvarnånRNOGMR3377
679VízfolyásSELarsboånRNOHGR3346
680VízfolyásSELaukersjöbäckenRNOHGR3477
681VízfolyásSEMellanälvenRNOHGR3354
682VízfolyásSERockånRNOGMR3376
683VízfolyásSESandvadsbäckenRNOGMR3365
684VízfolyásSEStorbäckenRNOHGR3375
685VízfolyásSETorrfinnånRNOHGR3373
686VízfolyásSEUllnaånRCEGMR889
687VízfolyásSEUrsånRNOGMR3525
688VízfolyásSIKoritnica KalRALHGR3790
689VízfolyásSISava OtočeRALHGR331
690VízfolyásSISavinja LučeRALHGR3785
691VízfolyásSISoča TrentaRALHGR3789
692VízfolyásSKBelá, Liptovský HrádokRECHGR1158
693VízfolyásSKČierna voda, Čierna VodaRECGMR1169
694VízfolyásSKČierna voda, SenecRECGMR1168
695VízfolyásSKDunaj (Danube), KomárnoRECGMR1173
696VízfolyásSKDunaj (Danube), MedveďovRECGMR1172
697VízfolyásSKMalý Dunaj, JelkaRECGMR1167
698VízfolyásSKMyjava, KútyRECGMR1171
699VízfolyásSKMyjava, pod MyjavouRECGMR1170
700VízfolyásSKRajčianka, ŽilinaRECHGR1163
701VízfolyásSKRonava, Slovenské Nové MestoRECGMR1165
702VízfolyásSKTrnávka, Zemplínske HradišteRECGMR1166
703VízfolyásSKVarínka, VarínRECHGR1161
704VízfolyásUKAllan Water at NN817066RCEHGR3972
705VízfolyásUKAllander Water at d/s Milngavie STWRNOGMR439
706VízfolyásUKAllt Chalder at u/s hydro offtakeRNOHGR519
707VízfolyásUKAllt ChomraidhRCEHGR561
708VízfolyásUKAllt Eigheach at road bridgeRCEGMR564
709VízfolyásUKAllt Eigheach at road bridge — N5RNOGMR1066
710VízfolyásUKAnnas at 5m d/s bridge at AnnasideRCEGMR495
711VízfolyásUKAnnas at 5m d/s bridge at Annaside — N2RNOGMR575
712VízfolyásUKAnnas at A595 bridge at BootleRCEHGR496
713VízfolyásUKAshgrove Tributary at BallykeelRCEGMR380
714VízfolyásUKAvon Water at GordletonRCEHGR501
715VízfolyásUKBidno at u/s WyeRCEGMR488
716VízfolyásUKBiggar Water at NT130349RCEGMR552
717VízfolyásUKBlack Cart Water at Howwood BridgeRNOGMR443
718VízfolyásUKBlack Cart Water at u/s Johnstone STWRNOGMR445
719VízfolyásUKCarie Burn at parking siteRNOHGR533
720VízfolyásUKCharlton Stream at Charlton/MilbourneRCEHGR498
721VízfolyásUKClun at MarlowRCEHGR492
722VízfolyásUKCothi at MoelfreRNOHGR487
723VízfolyásUKCothi Clydach at B4310RNOHGR485
724VízfolyásUKCraufurdland Water at Assloss FordRCEHGR3936
725VízfolyásUKCwm CywarchRNOGMR482
726VízfolyásUKCynfal at Pont NewyddRNOGMR486
727VízfolyásUKDall Burn at Main Road — N5RNOGMR1067
728VízfolyásUKDall Burn at main road bridgeRCEGMR537
729VízfolyásUKDean Water at NO 345 482RCEGMR3989
730VízfolyásUKEast Looe River at Trussel BridgeRNOGMR500
731VízfolyásUKEndrick Water at BalfronRNOHGR3937
732VízfolyásUKEndrick Water at Drymen Bridge (R-C4)RCEHGR3939
733VízfolyásUKEndrick Water at Drymen Bridge (R-N4)RNOHGR467
734VízfolyásUKEttrick Water at LindeanRNOHGR470
735VízfolyásUKFenwick Water at Assloss BridgeRCEGMR65
736VízfolyásUKFinn River (Cos Tyrone/Donegal) at Clady BridgeRNOGMR502
737VízfolyásUKGala Water at NT487368RCEGMR546
738VízfolyásUKGlendun River at Knocknacarry BridgeRCEGMR382
739VízfolyásUKGlenroan Burn at Glenroan BridgeRCEHGR384
740VízfolyásUKGlensawisk Burn at Campbell's BridgeRCEHGR418
741VízfolyásUKHepste at d/s Two ridges near Bryn Cul FordRCEHGR491
742VízfolyásUKHilton/Cut Throat Brook at BroughtonRCEHGR504
743VízfolyásUKKillyglen Burn at Drains BayRCEGMR385
744VízfolyásUKKing Edward Burn at Bridge of EdenRNOHGR476
745VízfolyásUKKing Edward Burn at StocherieRNOGMR479
746VízfolyásUKLeader Water at Leader Water FootRCEHGR1059
747VízfolyásUKLee (Thames) at Leasy Bridge, WheathampsteadRCEGMR507
748VízfolyásUKLen Trib. at 100m d/s Leeds STWRCEGMR506
749VízfolyásUKLeys Farm Ditch at A4095 RoadbridgeRCEGMR499
750VízfolyásUKLisnabane Burn at Lisnablane BridgeRCEHGR386
751VízfolyásUKLoughermore River at Loughermore BridgeRCEGMR388
752VízfolyásUKMain Water of Luce at u/s Penwhirn BurnRNOHGR3938
753VízfolyásUKMonnow at Monmouth GapRCEGMR494
754VízfolyásUKNant y Dernol at u/s WyeRCEHGR490
755VízfolyásUKPalnure Burn at Craignine BridgeRNOHGR525
756VízfolyásUKPolharrow Burn at A713 bridgeRNOHGR520
757VízfolyásUKPolmaddy Burn near A713 bridgeRNOGMR521
758VízfolyásUKRiver Alaw at LlanfigaelRCEGMR3817
759VízfolyásUKRiver Annan at NY117762RCEGMR3988
760VízfolyásUKRiver Annan at NY101860RCEHGR548
761VízfolyásUKRiver Annan at NY123757RCEHGR3981
762VízfolyásUKRiver Bervie at u/s MacphiesRCEHGR484
763VízfolyásUKRiver Bladnoch at Glassock BridgeRNOHGR526
764VízfolyásUKRiver Calder at d/s LochwinnochRNOHGR510
765VízfolyásUKRiver Calder at d/s Lochwinnoch RC2RCEHGR512
766VízfolyásUKRiver Carron at Tewel FordRNOHGR489
767VízfolyásUKRiver Clyde at HighleesRCEHGR513
768VízfolyásUKRiver Clyde at Hyndford BridgeRNOGMR3951
769VízfolyásUKRiver Clyde at UddingstonRCEGMR515
770VízfolyásUKRiver Cree at ArnimeanRNOGMR3891
771VízfolyásUKRiver Derg at Crew BridgeRNOHGR455
772VízfolyásUKRiver Devon at NS886962RCEGMR3940
773VízfolyásUKRiver Devon at NS845957RCEHGR549
774VízfolyásUKRiver Don at Kintore BridgeRNOGMR509
775VízfolyásUKRiver Enrick d/s DrumnadrochitRNOHGR3950
776VízfolyásUKRiver Irvine at GateheadRCEGMR3986
777VízfolyásUKRiver Isla at Wester CardeanRNOHGR471
778VízfolyásUKRiver Kelvin at TorranceRCEGMR4003
779VízfolyásUKRiver Nant at d/s TaynuiltRNOHGR517
780VízfolyásUKRiver Nith above KirkconnelRCEHGR3992
781VízfolyásUKRiver Nith at NX967778RCEGMR560
782VízfolyásUKRiver Nith at NX971765RCEGMR559
783VízfolyásUKRiver Otter 50m uRCEHGR3818
784VízfolyásUKRiver Tweed at NT682321RCEHGR556
785VízfolyásUKRiver Tweed at NT690333RCEHGR557
786VízfolyásUKRIVER TWEED AT NT907479RCEHGR3977
787VízfolyásUKRothley Brook at RatbyRCEGMR497
788VízfolyásUKShalloch at u/s Minnoch confluenceRNOHGR522
789VízfolyásUKTregeseal Stream at Carn PraunterRCEGMR503
790VízfolyásUKTregeseal Stream at Carn Praunter — N2RNOGMR576
791VízfolyásUKTweed at NT489323RCEHGR3974
792VízfolyásUKTweed at NT625316RCEHGR3952
793VízfolyásUKWater of Federate at Mill of FederateRCEGMR3990
794VízfolyásUKWater of Minnoch u/s of Shalloch confluenceRNOGMR523
795VízfolyásUKWater of Minnoch u/s of Shalloch confluence — RC3RCEGMR524
796VízfolyásUKWhiteadder at NT786567RCEHGR3880
797VízfolyásUKWhiteadder Water at Chesterfield FordRCEGMR463
798VízfolyásUKWye (Thames) at G.S. HedsorRCEHGR505
799ATAltausseer SeeLALHGL275
800ATAtterseeLALHGL240
801ATFaaker SeeLALHGL105
802ATGrundlseeLALHGL276
803ATHallstätter SeeLALHGL252
804ATIrrseeLALHGL237
805ATMattseeLALHGL219
806ATMondseeLALHGL234
807ATObertrumer SeeLALHGL220
808ATOssiacher SeeLALHGL107
809ATPressegger SeeLALHGL108
810ATWallerseeLALHGL232
811ATWeißenseeLALHGL109
812ATWörtherseeLALHGL111
813ATWolfgangseeLALHGL233
814BEBlokkersdijk — LOLCEGML656
815BEGavers — HarelbekeLCEGML478
816CYAsprokremmos damLMEGML535
817CYKouris damLMEGML452
818DEAlpsee bei FüssenLALHGL655
819DEBarniner SeeLCEGML658
820DEBodensee (Obersee)LALHGL661
821DEBothkamper SeeLCEGML665
822DEChiemseeLALHGL669
823DEGrimnitzseeLCEGML732
824DEGroßer Alpsee bei ImmenstadtLALGML673
825DEGroßer MüggelseeLCEGML3920
826DEGroßer OsterseeLALHGL676
827DEGroßer Plöner SeeLCEGML3810
828DEGroßer Wariner SeeLCEGML700
829DEGulper SeeLCEGML731
830DEKönigsseeLALHGL677
831DEMalkwitzer SeeLCEHGL685
832DESchlierseeLALGML690
833DESchöhseeLCEHGL691
834DEStarnberger SeeLALHGL692
835DESuhrer SeeLCEHGL693
836DETachinger SeeLALGML697
837DETreptowseeLCEHGL698
838DEWaginger SeeLALGML699
839DEWeißenseeLALHGL701
840DEWeitseeLALHGL702
841DEWittweseeLCEHGL730
842DEWörthseeLALHGL727
843DKAlmind SøLCEHGL3434
844DKBagsværd SøLCEGML3431
845DKBastrup SøLCEGML3426
846DKBryrup LangsøLCEGML3429
847DKDamhussøenLCEGML3427
848DKEngelsholm SøLCEGML3430
849DKEngetved SøLCEGML3444
850DKGlenstrup SøLCEGML3413
851DKHald SøLCEGML3411
852DKHampen SøLCEHGL3440
853DKHostrup SøLCEGML3442
854DKKnud SøLCEGML3414
855DKMaglesøLCEHGL3419
856DKNors SøLCEHGL3423
857DKRavnsøLCEGML3251
858DKRørbæk SøLCEGML3445
859DKSlåen SøLCEHGL3339
860DKSøby SøLCEHGL3433
861DKSøholm SøLCEGML3425
862DKSunds SøLCEGML3439
863DKVandet SøLCEGML3412
864EEEndlaLCEGML927
865EEIhamaru PalojärvLCEGML917
866EEKalliLCEHGL928
867EEKöstrejärvLCEGML921
868EEKooraste KõverjärvLCEHGL922
869EENohipalu ValgjärvLCEHGL916
870EEProssaLCEHGL920
871EESaadjärvLCEHGL924
872EETõhelaLCEHGL919
873EEUljasteLCEGML590
874EEVäike PalknaLCEHGL918
875EEVereviLCEGML923
876EEViljandiLCEGML926
877ESAgavanzalLMEGML3532
878ESÁguedaLMEGML126
879ESAldeadávilaLMEGML136
880ESBaoLMEGML117
881ESGuadalestLMEGML166
882ESGuadalmellatoLMEGML114
883ESLoriguillaLMEGML146
884ESNegratínLMEGML141
885ESPálmacesLMEGML130
886ESPortodemourosLMEGML104
887ESSalimeLMEGML102
888ESSan EstebanLMEGML112
889ESSauLMEGML260
890ESTalarnLMEGML133
891ESTanesLMEGML139
892ESValparaísoLMEGML116
893ESVilasoutoLMEGML121
894ESYeguasLMEGML113
895FIÄhtärinjärviLNOGML3872
896FIHaukkajärviLNOHGL1126
897FIJoutsijärviLNOGML1127
898FIJyväsjärviLNOGML1128
899FIKeskijärviLNOGML1129
900FILuujärviLNOHGL1130
901FIPääjärviLNOHGL3820
902FIPieksänjärviLNOGML3823
903FIPunelia, Neittysaari 158LNOHGL1014
904FISalmijärviLNOGML1131
905FITevänti, keskiosa 1LNOHGL1024
906FITuomiojärviLNOGML3822
907FRAiguebelette-le-LacLALGML984
908FRAnnecyLALHGL98
909FRLe Bourget-du-LacLALGML983
910FRCazauxLCEHGL95
911FRHourtin-carcansLCEGML96
912FRLacanauLCEGML97
913FRLaffreyLALHGL975
914FRLémanLALGML985
915FRPetichetLALGML978
916FRSainte-CroixLMEGML4022
917FRSaint-PointLCEGML99
918FRSaint-CassienLMEGML4021
919FRSylansLALGML980
920GRFragma ThisavrouLMEGML3935
921GRTehniti Limni Tavropou (Plastira)LMEHGL3941
922HUKunkápolnási-mocsárLCEHGL1078
923HUBalaton, Keszthelyi-öbölLCEGML1073
924HUBalaton, Balatonfüredi-öbölLCEHGL1075
925HUVelencei-tó, GárdonyLCEGML1074
926HUKis-Balaton, Vörsi-vízLCEHGL1076
927IELough BallynakillLATGML354
928IELough DromoreLATHGL321
929IELough LattoneLATHGL3926
930IELough AcrowLATGML399
931IELough AkibbonLNOHGL553
932IELough AnnamakerrigLATGML329
933IELough AtorickLNOGML387
934IELough BallycullinanLATGML309
935IELough BunnyLATHGL103
936IELough ColumbkilleLATHGL570
937IELough Doo (Doolough)LNOGML434
938IELough DunglowLNOHGL357
939IELough EaskyLNOHGL421
940IELough EnnellLATGML292
941IELough GaradiceLATGML338
942IELough GraneyLNOGML473
943IELough GuitaneLNOHGL424
944IELough InchiquinLATGML295
945IELough LeneLATHGL106
946IELough LickeenLNOGML435
947IELough MoherLNOHGL882
948IELough NahasleamLATHGL351
949IELough NaminnLATHGL375
950IELough O'FlynnLATHGL290
951IELough OwelLATHGL293
952IELough MacNean LowerLATGML3893
953IELough MacNean UpperLATHGL1156
954IELough MelvinLATGML1160
955ITBacino del Medio FlumendosaLMEGML1125
956ITBacino dell'Alto FlumendosaLMEGML3396
957ITBacino di CucchinadorzaLMEGML1123
958ITBacino di Punta GennartaLMEGML1124
959ITLago di CaldaroLALHGL1112
960ITLago di CandiaLALGML1113
961ITLago di ComoLALGML1108
962ITLago di EndineLALHGL1114
963ITLago di GardaLALHGL1110
964ITLago di MezzolaLALGML1111
965ITLago di MontorfanoLALHGL1115
966ITLago di PianoLALGML1116
967ITLago di SegrinoLALHGL1117
968LTAlnisLCEHGL4005
969LTDusiaLCEHGL583
970LTLūkštasLCEGML574
971LTPlateliaiLCEHGL585
972LTRubikiaiLCEGML3204
973LTŠventasLCEHGL3999
974LVLake BurtnieksLCEGML339
975LVLake KanierisLCEHGL340
976LVLake KisezersLCEGML343
977LVLake LiepajasLCEHGL345
978LVLake RaznasLCEHGL349
979LVLake UsmasLCEHGL359
980NLAchterste GoorvenLCEGML3795
981NLAnkeveense PlassenLCEHGL3755
982NLBergvenLCEHGL3811
983NLBeuvenLCEHGL3794
984NLBotsholLCEHGL436
985NLBroekveldenLCEHGL3731
986NLFluessenLCEGML416
987NLGaasperplasLCEHGL3359
988NLGooimeerLCEGML427
989NLGroot HuisvenLCEGML3814
990NLNaardermeerLCEHGL935
991NLNieuwemeerLCEGML3728
992NLNieuwkoopse PlassenLCEGML566
993NLRauwvenLCEGML3812
994NLSpiegelplasLCEHGL3729
995NLVeluwemeerLCEHGL274
996NLVenrode MiddenLCEGML3797
997NLVlietlandenLCEGML3815
998NLWiedenLCEGML4002
999NLZegerplasLCEGML3730
1000NLZevenhuizerplasLCEHGL3727
1001PLBobięcińskie WielkieLCEHGL638
1002PLBusznicaLCEHGL1
1003PLCieszęcinoLCEHGL651
1004PLDługie WigierskieLCEHGL3
1005PLGaładuśLCEHGL5
1006PLGwiazdyLCEGML636
1007PLJegocinLCEHGL634
1008PLJeleńLCEHGL637
1009PLKamienicznoLCEHGL650
1010PLKiedrowickieLCEGML1035
1011PLKołowinLCEHGL632
1012PLKrępsko DługieLCEHGL635
1013PLMajcz WielkiLCEHGL633
1014PLMiałkieLCEGML311
1015PLMokreLCEGML6
1016PLNiceminoLCEHGL652
1017PLPiasekLCEHGL645
1018PLŚmiadowoLCEHGL551
1019PLWiłkokukLCEHGL289
1020PLWiżajnyLCEGML344
1021PLZelwaLCEHGL307
1022PTAguieiraLMEGML3465
1023PTAlto LindosoLMEGML119
1024PTCaniçadaLMEGML208
1025PTFronhasLMEGML210
1026PTMaranhãoLMEGML241
1027PTMontargilLMEGML3463
1028PTMonte da RochaLMEGML249
1029PTPracanaLMEGML3566
1030SEBäenLNOGML897
1031SEBaktsjaureLNOHGL883
1032SEBysjönLNOHGL869
1033SEDalkarlsaspenLNOGML957
1034SEDegervattnetLNOHGL879
1035SEFiolenLNOHGL910
1036SEFörsjönLNOHGL871
1037SEGrytenLNOGML3762
1038SEHjärtsjönLNOGML895
1039SELimmingsjönLNOHGL878
1040SEMarsjönLNOHGL880
1041SEÖrvattnetLNOGML892
1042SEÖvre SkärsjönLNOGML3764
1043SEPahajärviLNOHGL874
1044SERemmarsjönLNOHGL877
1045SESangenLNOHGL872
1046SESpjutmosjönLNOGML3766
1047SEStensjönLNOHGL870
1048SEStensjön(2)LNOHGL881
1049SESundträsketLNOGML885
1050SETäfteträsketLNOGML876
1051SEToftanLNOGML3763
1052SEValasjönLNOHGL873
1053SEVikholmenLNOGML886
1054SEVuotnersjönLNOHGL884
1055SIBlejsko jezeroLALGML3995
1056SIBohinjsko jezeroLALHGL3998
1057UKBassenthwaite LakeLNOGML431
1058UKBosherston Lake, Central ArmLCEHGL442
1059UKButtermereLNOHGL3869
1060UKCam LochLNOHGL514
1061UKCarlingwark LochLCEGML320
1062UKCashel Upper LoughLATGML369
1063UKChasewaterLATGML3843
1064UKCoolyermer LoughLATHGL346
1065UKCrose MereLATGML3838
1066UKCrummock WaterLNOHGL3809
1067UKDerwent WaterLNOHGL458
1068UKEnnerdale WaterLNOHGL3864
1069UKEsthwaite Water or „Claife, Wray Mires Tarn”LNOGML3870
1070UKFrensham Great PondLCEGML3846
1071UKGrasmereLNOGML966
1072UKHanmer MereLATGML447
1073UKHornsea MereLATGML3842
1074UKKeenaghan LoughLATGML391
1075UKKenfig PoolLCEHGL465
1076UKLake of MenteithLNOGML981
1077UKLattoneLATHGL3892
1078UKLinlithgow LochLCEGML3691
1079UKLlangorse LakeLCEGML3871
1080UKLlyn CoronLCEGML3873
1081UKLlyn CwellynLNOHGL3865
1082UKLlyn LlygeirianLATGML3839
1083UKLlyn PadarnLNOGML3863
1084UKLlyn Tegid or Bala LakeLNOHGL3866
1085UKLocanan Lacasdail or Laxadale LochsLNOGML3741
1086UKLoch a' BhraoinLNOHGL3752
1087UKLoch BorralieLATHGL259
1088UKLoch BroraLNOHGL3740
1089UKLoch CalderLATHGL437
1090UKLoch DeeLNOGML3756
1091UKLoch DoiletLNOHGL3749
1092UKLoch DruidibeagLNOHGL3717
1093UKLoch Dun na CilleLNOGML3748
1094UKLoch GrannochLNOGML450
1095UKLoch LaidonLNOGML986
1096UKLoch LevenLATGML3686
1097UKLoch Lomond North BasinLNOHGL3888
1098UKLoch Lomond South BasinLNOGML3890
1099UKLoch LubnaigLNOHGL481
1100UKLoch MareeLNOHGL3750
1101UKLoch NessLNOHGL3751
1102UKLoch of ClunieLNOGML518
1103UKLoch of LowesLNOGML3738
1104UKLoch of SwannayLCEGML3688
1105UKLoch OsgaigLNOHGL3705
1106UKLoch OssianLNOHGL466
1107UKLoch SgealtairLATHGL3530
1108UKLoch TarffLNOHGL3754
1109UKLoch WatstonLATHGL3545
1110UKLochindorbLNOHGL3753
1111UKLough AshLATHGL363
1112UKLough CarnLATHGL390
1113UKLough MelvinLATGML972
1114UKLough MuckLATGML365
1115UKLower MacNeanLATGML967
1116UKLoweswaterLNOGML461
1117UKMartnaham LochLCEHGL3698
1118UKTatton MereLATGML3837
1119UKThe MereLATGML3841
1120UKUpper MacNeanLATHGL965
1121UKUpton BroadLCEHGL454
1122UKWast WaterLNOHGL3867
1123UKWest Loch OllayLCEHGL3690
1124UKWoodhall LochLNOHGL3739
1125Parti/ÁtmenetiBEBeneden-ZeescheldeCNEGMT1018
1126Parti/ÁtmenetiCYLimassol BayCMEGMC358
1127Parti/ÁtmenetiDEAmrumCNEGMC425
1128Parti/ÁtmenetiDEDithmarschen BightCNEGMC330
1129Parti/ÁtmenetiDEEastern EmsCNEGMC336
1130Parti/ÁtmenetiDEGeltinger BirkCBAGMC429
1131Parti/ÁtmenetiDEHeverCNEGMC412
1132Parti/ÁtmenetiDEHörnum tidal basinCNEHGC422
1133Parti/ÁtmenetiDENorthern peninsula Darß-ZingstCBAGMC308
1134Parti/ÁtmenetiDESpiekeroog Wadden SeaCNEGMC419
1135Parti/ÁtmenetiDETrischen-BlauortCNEGMC410
1136Parti/ÁtmenetiDEWangerooge Open SeaCNEGMC428
1137Parti/ÁtmenetiDEWestern EmsCNEGMC411
1138Parti/ÁtmenetiDKÅrhus Bugt (DMU 427)CNEGMC3573
1139Parti/ÁtmenetiDKBælthavet — Fynshoved (DMU 935)CNEGMC3558
1140Parti/ÁtmenetiDKBornholm west (DMU 1040050 Rønne)CBAGMC3587
1141Parti/ÁtmenetiDKDanish Wadden Sea — inner partCNEGMC3258
1142Parti/ÁtmenetiDKDybsø Fjord (103250 N Rønnen)CBAGMC3582
1143Parti/ÁtmenetiDKFaxe Bugt — Stevns (DMU 441)CBAGMC3580
1144Parti/ÁtmenetiDKHjelm Bugt (DMU 0901032)CBAGMC3576
1145Parti/ÁtmenetiDKKattegat — Læsø Rende (DMU 403)CNEGMC3544
1146Parti/ÁtmenetiDKØresund north (DMU 431)CNEGMC3564
1147Parti/ÁtmenetiDKDanish Wadden Sea — outer part (DMU 1510008)CNEGMC3529
1148Parti/ÁtmenetiDKJylland west coast — Hirtshals (1013)CNEGMC3504
1149Parti/ÁtmenetiEEKõiguste lahtCBAGMC3246
1150Parti/ÁtmenetiEEKüdema lahtCBAHGC925
1151Parti/ÁtmenetiESArenys-MatarCMEGMC3515
1152Parti/ÁtmenetiESBahía de El ConfitalCNEGMC3510
1153Parti/ÁtmenetiESBahía de SantanderCNEGMT3776
1154Parti/ÁtmenetiESBarbateCNEGMC3388
1155Parti/ÁtmenetiESCabo de GataCMEHGC3435
1156Parti/ÁtmenetiESHospitalet-AmetllaCMEHGC3516
1157Parti/ÁtmenetiESMatxitxako-GetariaCNEHGC3402
1158Parti/ÁtmenetiESEstuario del OkaCNEGMT3395
1159Parti/ÁtmenetiESPuerto de AlmeríaCMEGMT3390
1160Parti/ÁtmenetiESTossa-Sant FeliúCMEHGC3513
1161Parti/ÁtmenetiESTrafalgarCNEHGC3398
1162Parti/ÁtmenetiFIBågaskärCBAGMC3918
1163Parti/ÁtmenetiFIBergöCBAGMC1023
1164Parti/ÁtmenetiFIDomarkobbanCBAHGC3917
1165Parti/ÁtmenetiFIHailuotoCBAHGC1033
1166Parti/ÁtmenetiFIJärviluotoCBAGMC3927
1167Parti/ÁtmenetiFILångskärCBAHGC3919
1168Parti/ÁtmenetiFIPerämeriCBAHGC1013
1169Parti/ÁtmenetiFIPjelaxfjärdenCBAGMC3924
1170Parti/ÁtmenetiFIPutsaariCBAHGC3925
1171Parti/ÁtmenetiFIRounakariCBAHGC1028
1172Parti/ÁtmenetiFISeiliCBAGMC1012
1173Parti/ÁtmenetiFRAnse du Cul de Loup, Anse de JonvilleCNEHGC3769
1174Parti/ÁtmenetiFRArcachon amontCNEGMT933
1175Parti/ÁtmenetiFRArcachon AmontCNEGMC3835
1176Parti/ÁtmenetiFRBaie de BourgneufCNEGMC4009
1177Parti/ÁtmenetiFRBaie de La CiotatCMEHGC3358
1178Parti/ÁtmenetiFRBaie de La Ciotat 2CMEGMC3773
1179Parti/ÁtmenetiFRBaie des VeysCNEHGT3639
1180Parti/ÁtmenetiFRBaie du Mont-Saint-Michel OuestCNEHGC4020
1181Parti/ÁtmenetiFRBaie du Mont-Saint-Michel SudCNEHGC3630
1182Parti/ÁtmenetiFRBerck-sur-MerCNEHGC3771
1183Parti/ÁtmenetiFRCampoloroCMEHGC3369
1184Parti/ÁtmenetiFRCampoloro 2CMEGMC3775
1185Parti/ÁtmenetiFRChauseyCNEHGC3615
1186Parti/ÁtmenetiFRConcarneau largeCNEGMC4019
1187Parti/ÁtmenetiFRCôte de NacreCNEGMC3889
1188Parti/ÁtmenetiFREstuaire de la GirondeCNEGMT3772
1189Parti/ÁtmenetiFREstuaire de l'OrneCNEGMT3640
1190Parti/ÁtmenetiFREstuaire du RhôneCMEGMT3406
1191Parti/ÁtmenetiFRÉtang de LapalmeCMEHGT3896
1192Parti/ÁtmenetiFREtretat et SennevilleCNEGMC3767
1193Parti/ÁtmenetiFRFond estuarien de la baie du mont Saint-MichelCNEHGT3770
1194Parti/ÁtmenetiFRGolfe du MorbihanCNEHGC4010
1195Parti/ÁtmenetiFRÎle du LevantCMEHGC3366
1196Parti/ÁtmenetiFRÎle du Levant 2CMEGMC3774
1197Parti/ÁtmenetiFRLe Cap Romain, Saint-Aubin, Bernires, CourseullesCNEGMC3768
1198Parti/ÁtmenetiFRLorient GroixCNEHGC4015
1199Parti/ÁtmenetiFRMerville-FrancevilleCNEGMC3627
1200Parti/ÁtmenetiFRPaimpol Perros-GuirrecCNEHGC4011
1201Parti/ÁtmenetiFRPertuis charentaisCNEGMC932
1202Parti/ÁtmenetiFRRade de BrestCNEGMC4013
1203Parti/ÁtmenetiFRTatihouCNEHGC3618
1204Parti/ÁtmenetiFRThauCMEGMT3409
1205Parti/ÁtmenetiGRS. Evvoikos gulfCMEHGC953
1206Parti/ÁtmenetiGRSaronikos gulfCMEGMC934
1207Parti/ÁtmenetiGRThessaloniki gulfCMEGMC952
1208Parti/ÁtmenetiIECork HarbourCNEGMC991
1209Parti/ÁtmenetiIEDublin BayCNEGMC987
1210Parti/ÁtmenetiIEGaravoge EstuaryCNEGMT3928
1211Parti/ÁtmenetiIEInner Clew BayCNEHGC3929
1212Parti/ÁtmenetiIELough FoyleCNEHGC316
1213Parti/ÁtmenetiIEMalahide BayCNEGMC3930
1214Parti/ÁtmenetiIENewport BayCNEHGT3931
1215Parti/ÁtmenetiIEOuter Dundalk BayCNEGMC3932
1216Parti/ÁtmenetiIESligo BayCNEHGC3933
1217Parti/ÁtmenetiIESuir Estuary LowerCNEGMT996
1218Parti/ÁtmenetiIEWestport BayCNEHGT3934
1219Parti/ÁtmenetiIEWexford HarbourCNEHGC988
1220Parti/ÁtmenetiITAntignanoCMEGMC3170
1221Parti/ÁtmenetiITCarboniferaCMEHGC3144
1222Parti/ÁtmenetiITCastagnetoCMEGMC3198
1223Parti/ÁtmenetiITCattolicaCMEHGC3164
1224Parti/ÁtmenetiITCesenaticoCMEGMC3202
1225Parti/ÁtmenetiITConeroCMEHGC3129
1226Parti/ÁtmenetiITGolfo di MilazzoCMEHGC3168
1227Parti/ÁtmenetiITImperiaCMEGMC3188
1228Parti/ÁtmenetiITMarinella — Foce del MagraCMEGMC3201
1229Parti/ÁtmenetiITMiramareCMEHGC3126
1230Parti/ÁtmenetiITPorto CesareoCMEHGC3140
1231Parti/ÁtmenetiITPunta LicosaCMEHGC3134
1232Parti/ÁtmenetiITPunta MescoCMEHGC3131
1233Parti/ÁtmenetiITLaguna di Venezia — Bacino meridionaleCMEGMT3851
1234Parti/ÁtmenetiITTrappetoCMEGMC3203
1235Parti/ÁtmenetiLTCuronian Lagoon Plume, KarklėCBAGMT3625
1236Parti/ÁtmenetiLTSoutheastern Baltic Coast, JuodkrantėCBAGMC586
1237Parti/ÁtmenetiLVLatvian open Baltic Sea coastal zoneCBAGMC4012
1238Parti/ÁtmenetiMTMajjiesa-RahebCMEHGC4037
1239Parti/ÁtmenetiMTFlieguCMEGMC4038
1240Parti/ÁtmenetiNLEems-DollardCNEGMT3658
1241Parti/ÁtmenetiNLEems-Dollard kustCNEGMC3656
1242Parti/ÁtmenetiNLHollandse kustCNEGMC3651
1243Parti/ÁtmenetiNLWaddenzeeCNEGMC3657
1244Parti/ÁtmenetiNLWesterscheldeCNEGMT134
1245Parti/ÁtmenetiNLZeeuwse kustCNEGMC3655
1246Parti/ÁtmenetiPLKępa RedłowskaCBAGMC7
1247Parti/ÁtmenetiPLMielizna BorzyńskaCBAHGC286
1248Parti/ÁtmenetiPLPiaski DziewiczeCBAGMC8
1249Parti/ÁtmenetiPLRowyCBAHGC287
1250Parti/ÁtmenetiPTBuarcosCNEGMC3955
1251Parti/ÁtmenetiPTCastelejo Costa Vicentina NCNEHGC3975
1252Parti/ÁtmenetiPTEspinhoCNEGMC3585
1253Parti/ÁtmenetiPTIngrina Costa Vicentina SCNEHGC3973
1254Parti/ÁtmenetiPTInner Lima Ponte de LimaCNEGMT3982
1255Parti/ÁtmenetiPTInner Minho ValençaCNEGMT3984
1256Parti/ÁtmenetiPTLagos bayCNEGMC3976
1257Parti/ÁtmenetiPTOuter Lima Viana do CasteloCNEHGT3983
1258Parti/ÁtmenetiPTOuter Minho CaminhaCNEHGT3985
1259Parti/ÁtmenetiPTPonte da Praia de FaroCNEHGC3978
1260Parti/ÁtmenetiPTPraia do GarrãoCNEHGC3980
1261Parti/ÁtmenetiPTRamalheteCNEGMC3979
1262Parti/ÁtmenetiSETorhamns skärgårdCBAGMC649
1263Parti/ÁtmenetiSEGaviksfjärdenCBAHGC3355
1264Parti/ÁtmenetiSEHakefjord och GalteröCNEGMC3259
1265Parti/ÁtmenetiSEHarskärs och TrödjefjärdenCBAHGC3130
1266Parti/ÁtmenetiSEKungsbackafjorden — NidingenCNEGMC4008
1267Parti/ÁtmenetiSELångvinds- och SkärsåfjärdenCBAHGC3127
1268Parti/ÁtmenetiSEN KåvraCNEGMC3255
1269Parti/ÁtmenetiSESkäldervikenCNEGMC4006
1270Parti/ÁtmenetiSESydöstra Gotland, SudersCBAHGC3476
1271Parti/ÁtmenetiSESV Holmöarna, N KvarkenCBAGMC3362
1272Parti/ÁtmenetiSEAskö-områdetCBAGMC750
1273Parti/ÁtmenetiSEYttre GävlebuktenCBAGMC799
1274Parti/ÁtmenetiSELjusnans och Voxnans kustområdeCBAGMC977
1275Parti/ÁtmenetiSEGotlands östkust, GrogarnCBAHGC3471
1276Parti/ÁtmenetiSEGullmarsfjordenCNEGMC733
1277Parti/ÁtmenetiSEKosterfjordenCNEHGC734
1278Parti/ÁtmenetiSELysekils yttre skärgårdCNEHGC3221
1279Parti/ÁtmenetiSEKvarken- ÖrefjärdenCBAHGC1015
1280Parti/ÁtmenetiSEYxlanCBAGMC3635
1281Parti/ÁtmenetiSEV Landskrona och LommabuktenCNEGMC4007
1282Parti/ÁtmenetiSIPiran 000FCMEHGC3959
1283Parti/ÁtmenetiUKBelfast Lough (outer)CNEGMC313
1284Parti/ÁtmenetiUKBlackwater EstuaryCNEHGT414
1285Parti/ÁtmenetiUKBoulby CoastCNEHGC397
1286Parti/ÁtmenetiUKBusta Voe, ShetlandCNEHGC328
1287Parti/ÁtmenetiUKCardigan BayCNEHGC417
1288Parti/ÁtmenetiUKCarlingford LoughCNEGMC315
1289Parti/ÁtmenetiUKCarrick RoadsCNEGMC3645
1290Parti/ÁtmenetiUKChichester HarbourCNEGMC398
1291Parti/ÁtmenetiUKCleddau EstuaryCNEHGT4000
1292Parti/ÁtmenetiUKClyde EstuaryCNEGMT3819
1293Parti/ÁtmenetiUKConwy BayCNEHGC3646
1294Parti/ÁtmenetiUKConwy EstuaryCNEHGT3881
1295Parti/ÁtmenetiUKCumbria CoastCNEHGC3830
1296Parti/ÁtmenetiUKDart EstuaryCNEHGT406
1297Parti/ÁtmenetiUKDee EstuaryCNEHGT393
1298Parti/ÁtmenetiUKEssex CoastCNEGMC1065
1299Parti/ÁtmenetiUKExe EstuaryCNEGMT3659
1300Parti/ÁtmenetiUKFirth of ClydeCNEGMC3455
1301Parti/ÁtmenetiUKFirth of Clyde — Kilbrannan SoundCNEGMC302
1302Parti/ÁtmenetiUKFoyle EstuaryCNEGMT19
1303Parti/ÁtmenetiUKHoly Island-Budle BayCNEGMC3713
1304Parti/ÁtmenetiUKHorden CoastCNEGMC420
1305Parti/ÁtmenetiUKHumber Estuary (Lower)CNEHGT409
1306Parti/ÁtmenetiUKLoch IndaalCNEHGC306
1307Parti/ÁtmenetiUKLoch RyanCNEGMC360
1308Parti/ÁtmenetiUKLoch TorridonCNEHGC347
1309Parti/ÁtmenetiUKLough FoyleCNEHGC316
1310Parti/ÁtmenetiUKLower Forth EstuaryCNEGMT366
1311Parti/ÁtmenetiUKMedway EstuaryCNEGMT3692
1312Parti/ÁtmenetiUKMilford HavenCNEGMC3849
1313Parti/ÁtmenetiUKMontrose BasinCNEGMT364
1314Parti/ÁtmenetiUKNorth Cornwall CoastCNEHGC356
1315Parti/ÁtmenetiUKNorthumberland-Berwickshire CoastCNEHGC396
1316Parti/ÁtmenetiUKOrwell-Stour EstuaryCNEGMT3693
1317Parti/ÁtmenetiUKPoole HarbourCNEGMT3694
1318Parti/ÁtmenetiUKSalcombe HarbourCNEGMC1025
1319Parti/ÁtmenetiUKSandsound VoeCNEHGC3368
1320Parti/ÁtmenetiUKSt Bride's BayCNEHGC3874
1321Parti/ÁtmenetiUKStonehaven, AberdeenCNEHGC1020
1322Parti/ÁtmenetiUKStrangford LoughCNEHGC493
1323Parti/ÁtmenetiUKTees EstuaryCNEGMT433
1324Parti/ÁtmenetiUKThames EstuaryCNEGMT3700
1325Parti/ÁtmenetiUKThe Wash (Outer)CNEHGC1044
1326Parti/ÁtmenetiUKTor BayCNEHGC3649
1327Parti/ÁtmenetiUKTweed Estuary (lower)CNEHGT408

Az interkalibrációs eljárásban önkéntes alapon részt vevő harmadik országok:

SzámVíztest-kategóriaTagállamA hely neveGIGHatárértékA hely kódja
1328VízfolyásBGDanube — to RousseRECGMR3302
1329VízfolyásBGDanube — to OriahovoRECGMR3287
1330VízfolyásBGDjuljunitza to DjuljunitzaRECGMR3320
1331VízfolyásBGOgosta — to KobilyakRECGMR3316
1332VízfolyásBGVit — to SadovetsRECHGR3304
1333VízfolyásNOAargaardsvassdraget-2RNOGMR855
1334VízfolyásNOAkerselva, OSLEAKR4RNOGMR675
1335VízfolyásNOAkerselva, OSLEAKR5RNOGMR678
1336VízfolyásNOBendaRNOHGR786
1337VízfolyásNOBygdaelva/KorsbrekkeRNOHGR809
1338VízfolyásNODybingsvatnet, utloepRNOGMR761
1339VízfolyásNOEldalen v/EspesetRNOGMR3407
1340VízfolyásNOFiggjaRNOGMR847
1341VízfolyásNOFosstoelbekkenRNOGMR768
1342VízfolyásNOFrognerelva, OSLEFR05RNOGMR670
1343VízfolyásNOFrognerelva, OSLEFRO4RNOGMR667
1344VízfolyásNOFuglevaagvassdragetRNOHGR815
1345VízfolyásNOGira, HEDEGI02RNOHGR660
1346VízfolyásNOGira, HEDEGI03RNOHGR663
1347VízfolyásNOGrisleelvaRNOGMR806
1348VízfolyásNOGroena, HEDEGRO5RNOHGR689
1349VízfolyásNOHaaelva, STREHAAE2RNOGMR720
1350VízfolyásNOHalsjoeen, utloep, HEDEHAL1RNOGMR682
1351VízfolyásNOHesjaRNOHGR785
1352VízfolyásNOHildreelvaRNOHGR811
1353VízfolyásNOHotranvassdraget, DalingbekkenRNOGMR853
1354VízfolyásNOHunnselva, OPPEHUN1RNOGMR679
1355VízfolyásNOKnipselvaRNOGMR3404
1356VízfolyásNOKvernaaniRNOHGR777
1357VízfolyásNOLena, OPPELEN1RNOGMR680
1358VízfolyásNOLogaana v/LaudalRNOHGR774
1359VízfolyásNOLustadelvaRNOHGR859
1360VízfolyásNOMoeska-1RNOGMR781
1361VízfolyásNOMokkaelvaRNOHGR857
1362VízfolyásNONesvoldbekken, HEDEGRO3RNOHGR687
1363VízfolyásNOOestre Groena, HEDEGRO2RNOHGR686
1364VízfolyásNOOeynesvannet, bekk fraRNOHGR772
1365VízfolyásNOOgna-1RNOGMR844
1366VízfolyásNOOgna-2RNOGMR848
1367VízfolyásNORaudelva v/VaajeRNOHGR771
1368VízfolyásNORinda, OPPERIN1RNOHGR674
1369VízfolyásNOSkauga-1RNOGMR845
1370VízfolyásNOSkauga-2RNOGMR846
1371VízfolyásNOSkuruRNOHGR788
1372VízfolyásNOLogna v/Smeland, nordRNOGMR773
1373VízfolyásNOSolnoervassdragetRNOHGR813
1374VízfolyásNOSpjelkavikvassdragetRNOHGR810
1375VízfolyásNOStoraani-2RNOGMR780
1376VízfolyásNOSvartbekken, HEDESVR1RNOGMR683
1377VízfolyásNOTannaaa, HEDEGRO4RNOHGR688
1378VízfolyásNOTennfjordvassdragetRNOHGR812
1379VízfolyásNOTrylandvassdraget v/BarstoelRNOGMR779
1380VízfolyásNOVaaraana, nordRNOGMR776
1381VízfolyásNOVestre Groena, HEDEGRO1RNOHGR684
1382VízfolyásNOVikedalselva-11RNOGMR3403
1383VízfolyásNOVisa v/MyklebostadRNOHGR842
1384VízfolyásNOVismunda, OPPEVIS1RNOHGR681
1385VízfolyásNOVrangselva HEDEVRA6RNOGMR3742
1386VízfolyásNOVrangselva HEDEVRA7RNOHGR3743
1387VízfolyásNOVrangselva HEDEVRA8RNOGMR3695
1388VízfolyásROupstream Motatei (Balasan river)RECHGR1039
1389VízfolyásROMihai Viteazu (Berza river)RECGMR3827
1390VízfolyásROChiciu (Danube river)RECGMR3469
1391VízfolyásROMoreni (Cricov river)RECHGR1107
1392VízfolyásRODragu Brad (Crisul Alb river)RECHGR3831
1393VízfolyásROupstream Baile Homorod (Homorod ul Mare river)RECHGR3824
1394VízfolyásROupstream Sacel (Iza river)RECHGR3826
1395VízfolyásROupstream Cimpa (Jiu de Est river)RECHGR1094
1396VízfolyásROupstream cf. Timis (Nadrag river)RECGMR642
1397VízfolyásROupstream Nistoresti (Oltet river)RECHGR1103
1398VízfolyásRONedelea (Prahova river)RECGMR602
1399VízfolyásROPristol (Danube river)RECGMR3464
1400VízfolyásRODumitreni (Tarnava Mica river)RECGMR1097
1401VízfolyásROupstream Arges (Danube river)RECGMR3467
1402NOAasrumvatnetLNOGML3679
1403NOBandakLNOHGL3674
1404NOBergsjoeenLNOGML3678
1405NOBogstadvannetLNOGML829
1406NOBorrevatnetLNOGML3660
1407NODoelisjoeenLNOHGL3661
1408NODrivenesvatnet, NVE nr. 11147LNOGML821
1409NOFjotlandsvatn, NVE nr. 10400LNOGML740
1410NOGagnaasvatnetLNOHGL818
1411NOGaustadvatnet, NVE nr. 890LNOGML704
1412NOGoksjoeLNOGML3662
1413NOHarasjoeenLNOHGL817
1414NOHeggefjorden, NVE nr. 580LNOHGL770
1415NOHolmevatn, NVE-29741LNOGML3432
1416NOHolmsjoeen, NVE-282LNOGML3357
1417NOHostovatnet, NVE nr. 955LNOHGL807
1418NOHukusjoeenLNOHGL825
1419NOIndre Espelandsvatnet, NVE-11095LNOGML3449
1420NOKleivsetvatnet, NVE nr. 11592LNOGML824
1421NOLangen, NVE nr. 294LNOGML749
1422NOLangtjernet, NVE-7272LNOGML3448
1423NOLaugenLNOGML726
1424NOLeksdalsvatn, NVE nr. 942LNOHGL778
1425NOLynvatnet, NVE nr. 37117LNOHGL764
1426NOMarkusdalsvatnet, NVE-26000LNOGML3428
1427NOMolandsvatnet, NVE nr. 1265LNOGML738
1428NOMovatnet, NVE-1935LNOGML3450
1429NONedre Furuvatn, NVE nr. 14367LNOGML850
1430NONesvatnet, NVE nr. 37128LNOGML729
1431NONoeklevannLNOHGL827
1432NONordsjoeLNOHGL3675
1433NONugguren, NVE nr. 122LNOHGL746
1434NOOegderen (Hemnessjoeen)LNOGML3680
1435NOOeyvannet, NVE-5742LNOHGL3422
1436NORaasenLNOGML823
1437NOReinsvatnetLNOHGL828
1438NORognstoeylsvatn, NVE-31858LNOHGL3451
1439NOSaebufjorden, NVE nr. 576LNOHGL798
1440NOSkardvatnet, NVE-36436LNOHGL3438
1441NOSkjerivatnet, NVE-36727LNOHGL3446
1442NOSognevatnet, NVE-11078LNOHGL3424
1443NOStorboerja, NVE-368LNOGML3345
1444NOSundkilenLNOHGL3533
1445NOTjoernstoeltjoern, NVE nr. 8373LNOGML835
1446NOTunevatnetLNOGML3677
1447NOTussetjoern, NVE nr. 1311LNOGML836
1448NOVansjoeLNOGML3669
1449NOVermunden, NVE nr. 182LNOHGL775
1450NOVingersjoeen, NVE nr. 154LNOGML648
1451ROBezid ReservoirLMEHGL1089
1452ROBradisor ReservoirLMEGML1051
1453ROColibita ReservoirLMEHGL529
1454ROIzvorul Muntelui ReservoirLMEGML1049
1455ROSacele ReservoirLMEGML1086
1456ROSiriu ReservoirLMEGML571
1457ROVidraru ReservoirLMEGML1090
1458ROPaltinu ReservoirLMEHGL569
1459Parti/ÁtmenetiBGKaliakraCBLGMC3386
1460Parti/ÁtmenetiBGKrapetsCBLGMC3331
1461Parti/ÁtmenetiBGRousalkaCBLGMC3335
1462Parti/ÁtmenetiNOBalsfjordCNEHGC3604
1463Parti/ÁtmenetiNOBergen BoemloCNEGMC3602
1464Parti/ÁtmenetiNOBergen FeieCNEHGC3541
1465Parti/ÁtmenetiNOBergen Inner ArcCNEGMC1004
1466Parti/ÁtmenetiNOBergen SotraCNEGMC3603
1467Parti/ÁtmenetiNOCoast of AgderCNEHGC3560
1468Parti/ÁtmenetiNOCoast of ListaCNEHGC3552
1469Parti/ÁtmenetiNOGrenland fjordsCNEGMC3591
1470Parti/ÁtmenetiNOHammerfestCNEHGC3600
1471Parti/ÁtmenetiNOHardangerfjordCNEGMC3607
1472Parti/ÁtmenetiNOHvalerCNEGMC3596
1473Parti/ÁtmenetiNOKvaenangenCNEHGC3608
1474Parti/ÁtmenetiNONord- MoereCNEHGC3601
1475Parti/ÁtmenetiNOOslofjordCNEGMC3590
1476Parti/ÁtmenetiNOOslofjord Inner AreaCNEGMC3594
1477Parti/ÁtmenetiNOOslofjord Outer ECNEGMC3588
1478Parti/ÁtmenetiNOOslofjord Outer WCNEGMC3583
1479Parti/ÁtmenetiNOOslofjord SandvikaCNEGMC3595
1480Parti/ÁtmenetiNORisoer fjordsCNEHGC3592
1481Parti/ÁtmenetiNOTjoemeCNEGMC3597
1482Parti/ÁtmenetiNOTromsoe areaCNEGMC3609
1483Parti/ÁtmenetiNOTrondheim ShallowCNEGMC3610
1484Parti/ÁtmenetiNOTrondheimsfjordCNEGMC3605
1485Parti/ÁtmenetiNOUtnesCNEGMC3598
1486Parti/ÁtmenetiROChilia — PeriboinaCBLGMT657
1487Parti/ÁtmenetiROEforie NordCBLGMC3473
1488Parti/ÁtmenetiROSulina armCBLGMT3644
1489Parti/ÁtmenetiROVama VecheCBLGMC3470

2. SZAKASZ

Földrajzi interkalibrációs csoportok

A következő táblázatok sorolják fel az egyes földrajzi interkalibrációs csoportokban résztvevő tagállamokat:

1) VÍZFOLYÁSOK

A földrajzi interkalibrációs csoport neveA földrajzi interkalibrációs csoportban részt vevő tagállamok
Északi (RNO)Finnország
Írország
Svédország
Egyesült Királyság
Közép/Balti (RCE)Ausztria
Cseh Köztársaság
Belgium
Dánia
Észtország
Franciaország
Németország
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Hollandia
Lengyelország
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság
Alpesi (RAL)Ausztria
Franciaország
Németország
Olaszország
Szlovénia
Spanyolország
Keleti kontinentális (REC)Ausztria
Cseh Köztársaság
Görögország
Magyarország
Szlovákia
Földközi-tengeri (RME)Ciprus
Franciaország
Görögország
Olaszország
Málta
Portugália
Spanyolország

Norvégiát felkérték, hogy önkéntes alapon csatlakozzon az északi (RNO) csoporthoz, valamint Bulgáriát és Romániát is felkérték, hogy szintén önkéntes alapon csatlakozzanak a keleti kontinentális (REC) csoporthoz.

2) TAVAK

A földrajzi interkalibrációs csoport neveA földrajzi interkalibrációs csoportban részt vevő tagállamok
Északi (LNO)Finnország
Írország
Svédország
Egyesült Királyság
Közép/Balti (LCE)Belgium
Dánia
Észtország
Franciaország
Németország
Magyarország
Lettország
Litvánia
Hollandia
Lengyelország
Egyesült Királyság
Atlanti (LAT)Írország
Egyesült Királyság
Alpesi (LAL)Ausztria
Franciaország
Németország
Olaszország
Szlovénia
Földközi-tengeri (LME)Ciprus
Franciaország
Görögország
Olaszország
Portugália
Spanyolország

Norvégiát felkérték, hogy önkéntes alapon csatlakozzon az északi (LNO) csoporthoz, valamint Romániát felkérték, hogy szintén önkéntes alapon csatlakozzon a földközi-tengeri (LME) csoporthoz.

3) ÁTMENETI ÉS PARTI VIZEK

A földrajzi interkalibrációs csoport neveA földrajzi interkalibrációs csoportban részt vevő tagállamok
Balti (CBA)Dánia
Észtország
Finnország
Németország
Lettország
Litvánia
Lengyelország
Svédország
Északkelet-atlanti (CNE)Belgium
Dánia
Franciaország
Németország
Írország
Hollandia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság
Földközi-tengeri (CME)Ciprus
Franciaország
Görögország
Olaszország
Málta
Szlovénia
Spanyolország

Norvégiát felkérték, hogy önkéntes alapon csatlakozzon az északkelet-atlanti (CNE) csoporthoz, valamint Bulgáriát és Romániát is felkérték, hogy szintén önkéntes alapon alakítsák meg a fekete-tengeri (CBL) csoportot.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0646 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0646&locale=hu

Tartalomjegyzék