Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32001D2455[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2455/2001/EK határozata (2001. november 20.) a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2455/2001/EK határozata

(2001. november 20.)

a vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv [4] és az ennek keretében elfogadott irányelvek képviselik jelenleg a fő közösségi eszközt a veszélyes anyagok pontszerű és diffúz kibocsátásának ellenőrzésére.

(2) A 76/464/EGK tanácsi határozat szerinti közösségi ellenőrzéseket már megváltoztatták, összehangolták és továbbfejlesztették a vízpolitika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] alapján.

(3) A 2000/60/EK irányelv szerint közösségi szinten különleges intézkedéseket kell elfogadni a vízi környezetre vagy azon keresztül jelentős veszélyt jelentő egyes szennyező anyagok vagy szennyezőanyag-csoportok által okozott vízszennyezések ellen, beleértve az ivóvízkivételre használt vizekre vonatkozó ilyen veszélyeket is. Ezek az intézkedések a fokozatos csökkentésre, és a 2000/60/EK irányelv 2. cikke 30. pontja második mondata által meghatározott, elsőbbségi veszélyes anyagok esetében ezeknek az anyagoknak a közösségi szintű intézkedések elfogadását követő 20 éven belüli kibocsátásainak, emisszióinak és veszteségeinek megszüntetésére vagy fokozatos megszüntetésére irányulnak, azzal a vonatkozó nemzetközi megállapodásokra tekintettel felismert végső céllal, hogy a tengeri környezetben a természetes módon előforduló anyagok esetében a háttérértékeket megközelítő, az ember által előállított mesterséges anyagok esetében pedig nullához közeli koncentrációkat érjenek el. Ezen intézkedéseknek az elfogadására való tekintettel a 2000/60/EK irányelv X. mellékleteként szükséges megállapítani az elsőbbségi anyagok jegyzékét, beleértve az elsőbbségi veszélyes anyagok jegyzékét is. A jegyzék a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) bekezdésében említett ajánlások figyelembevételével készült el.

(4) A természetben előforduló vagy a természetes folyamatok során keletkező anyagok, például a kadmium, a higany és a poliaromás szénhidrogének (PAH) esetében az összes lehetséges forrásból történő kibocsátás, emisszió és veszteség teljes megszüntetése lehetetlen. A vonatkozó egyedi irányelvek kidolgozása során ezt a helyzetet megfelelően figyelembe kell venni, és az intézkedéseknek az emberi tevékenységből származó elsőbbségi veszélyes anyagok vízbe történő kibocsátásának, emissziójának és veszteségének a megszüntetését kell célozniuk.

(5) A 2000/60/EK irányelv a 16. cikkének (2) bekezdésében ismerteti az elsőbbségi anyagok vízi környezetre vagy a vízi környezeten keresztül kifejtett jelentős veszélye alapján történő kiválasztásának tudományos alapú módszertanát.

(6) A 2000/60/EK irányelvben meghatározott módszertan a leginkább gyakorlatias lehetőségként lehetővé teszi a tudományos elveken alapuló egyszerűsített kockázatbecslési eljárás alkalmazását, különös figyelmet fordítva:

- az érintett anyag lényegi veszélyének bizonyítékára, különös tekintettel az anyag vízi ökotoxicitására és a víz útján kitett emberi szervezetekre vonatkozó toxicitására,

- a széleskörű környezetszennyezés megfigyelésének bizonyítékaira, és

- az egyéb bizonyított tényezőkre, amelyek a széleskörű környezetszennyezésre engednek következtetni, például az érintett anyag termelésének, felhasználásának mértéke és a felhasználás jellemzői.

(7) A Bizottság az érdekelt felek szakértőinek együttműködésével ezen az alapon kifejlesztett egy kombinált, megfigyelésalapú és modellezésalapú fontosságmeghatározó rendszert (COMMPS - combined monitoring-based and modelling-based priority setting), bevonva a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottságot, a tagállamokat, az EFTA országokat, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, az európai üzleti szervezeteket, beleértve a kis- és középvállalkozások képviselőit és az európai környezetvédelmi szervezeteket.

(8) A Bizottságnak be kell vonnia a COMMPS-eljárásba az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országokat, elsőbbséget biztosítva azok számára, amelyek területén olyan folyóvizek haladnak át, amelyek valamelyik tagállam területén is áthaladnak, vagy területére befolynak.

(9) Az érdekelt felekkel folytatott nyilvános és átlátható tárgyalást követően a COMMPS-eljárás alapján megalkották a 33 elsőbbségi anyagot, illetve anyagcsoportot tartalmazó első jegyzéket.

(10) Kívánatos e jegyzék gyors elfogadása abból a célból, hogy lehetségessé váljon a veszélyes anyagok közösségi ellenőrzésének időszerű és folyamatos átvétele a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében megállapított stratégiának megfelelően, különös tekintettel az irányelv céljainak elérését szolgáló, a 16. cikk (6) bekezdésében megállapított korlátozási javaslatokra és a 16. cikk (7) bekezdésében megállapított minőségiszabvány-javaslatokra vonatkozóan.

(11) Az elsőbbségi anyagok e határozat szerint elfogadott jegyzéke a 76/464/EGK tanácsi irányelv [6] I. jegyzéke szerinti veszélyes anyagokról szóló, 1982. június 22-i, a tanács számára készült bizottsági közleményben szereplő anyagok jegyzékének helyébe lép.

(12) A 2000/60/EK irányelv 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően az elsőbbségi veszélyes anyagok azonosításakor szükséges figyelembe venni a veszélyes anyagokról szóló vonatkozó közösségi jogszabályokban és a vonatkozó nemzetközi egyezményekben említett anyagok kiválasztását. Az említett irányelvben a veszélyes anyagokat úgy határozták meg, mint "olyan anyagok vagy anyagok olyan csoportja, amelyek mérgezőek, perzisztensek (le nem bomlóak) és bioakkumulációra hajlamosak, illetve olyan egyéb anyagok vagy anyagcsoportok, amelyek azonos szintű megítélés alá esnek".

(13) Vonatkozó nemzetközi egyezmények többek között az Atlanti-óceán északkeleti része tengeri környezetének védelméről szóló OSPAR-egyezmény, a Balti-tenger tengeri környezetének védelméről szóló HELCOM-egyezmény, a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezmény, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belül elfogadott egyezmények, a le nem bomló (perzisztens) szerves szennyező anyagokról szóló UNEP-egyezmény, és a nagy kiterjedésű, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló ENSZ-EGB-egyezménynek a le nem bomló (perzisztens) szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyve.

(14) Az elsőbbségi anyagok kiválasztása és az elsőbbségi veszélyes anyagok azonosítása a kibocsátások, a bevezetések és a veszteségek korlátozásának meghatározását szolgálja, és hozzájárul a tengeri vizek védelméről szóló nemzetközi egyezmények szerinti célokhoz és közösségi kötelezettségvállalásokhoz, különösen a 98/249/EK tanácsi határozatnak [7] megfelelően az Atlanti-óceán északkeleti része tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény szerint az 1998. évi OSPAR miniszteri találkozón elfogadott, a veszélyes anyagokra vonatkozó stratégia végrehajtása tekintetében.

(15) Az elsőbbségi anyagok jegyzékében szereplő elsőbbségi veszélyes anyagok azonosítását többek között azokra a veszélyes anyagokra való tekintettel kell végezni, amely anyagok esetében a nemzetközi egyezmények a kibocsátás, bevezetés és veszteségek beszüntetését vagy fokozatos megszüntetését írják elő, mint például az olyan veszélyes anyagok, amelyek fokozatos megszüntetéséről nemzetközi fórumokon - mint az IMO, az UNEP vagy az ENSZ-EGB - állapodtak meg; veszélyes anyagok, amelyek esetében a kibocsátás, a bevezetés és a veszteség beszüntetését az OSPAR-egyezményben elsőbbségiként határozták meg, beleértve az OSPAR DYNAMEC I. [8] vagy III. [9] válogatásában megállapított veszélyes anyagokat; olyan veszélyes anyagok, amelyek "azonos szintű megítélés alá esnek", mint amelyek perzisztensek, mérgezőek és bioakkumulációra hajlamosak (PTB-k), mint például az az OSPAR-stratégia szerint meghatározott endokrin romboló anyagok; az országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló ENSZ-EGB-egyezmény nehézfémekről szóló jegyzőkönyvében szereplő nehézfémek, amelyeket az OSPAR 1998 és 2000 szerint elsődleges fontosságú cselekvésre választottak ki, és amelyek "azonos szintű megítélés alá esnek" mint a PTB-k.

(16) A vízszennyezés elleni küzdelem intézkedéseinek hatékonnyá tétele érdekében a Bizottság szorgalmazza a kutatások, illetve az OSPAR-egyezmény és a COMMPS-eljárás keretében született következtetések összehangolását.

(17) A COMMPS-eljárást a veszélyes és kockázatos anyagok elsőbbségiségét meghatározó dinamikus eszközként tervezték meg, amely az elsőbbségi anyagok első jegyzékének felülvizsgálatára és kiigazítására tekintettel a 2000/60/EK irányelv hatálybalépését követő legkésőbb négy év múlva, és azt követően legalább négyévente nyitott a folyamatos javításra és fejlesztésre. Annak biztosítása érdekében, hogy a következő kiválasztási folyamat során az összes lehetséges elsőbbségi anyagot figyelembe vegyék, alapvető fontosságú, hogy ne lehessen anyagokat szisztematikusan kizárni, hogy a rendelkezésre álló legmegfelelőbb ismereteket figyelembe vegyék, és hogy az EU piacán kapható összes vegyi anyagot, peszticidet és az OSPAR által "veszélyesként" meghatározott anyagokat bevonják a kiválasztási folyamatba.

(18) A COMMPS-eljárás hatékonyságát nagyban meghatározza a vonatkozó adatok hozzáférhetősége. A vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi közösségi jogszabályokban nagymértékű adathiány tapasztalható. A 2000/60/EK irányelv cél ját csak akkor lehet teljes mértékben elérni, ha vegyi anyagokról szóló közösségi jogszabályok felülvizsgálatával biztosítják a teljes adathozzáférést.

(19) A hivatkozás a COMMPS-eljárásra nem zárja ki eleve annak lehetőségét, hogy a Bizottság más, egyes anyagok káros mivoltát felmérő, egyéb környezetvédelmi intézkedések során kifejlesztett vagy alkalmazott módszereket használjon.

(20) A 2000/60/EK irányelv 1. cikkének c) pontjával összhangban a fent említett irányelv 16. cikkének (4) bekezdése szerinti elsőbbségi anyagok jegyzékének jövőbeni felülvizsgálatai hozzájárulnak az összes veszélyes anyag kibocsátásának, bevezetésének és veszteségének 2020-ig történő beszüntetéséhez, fokozatosan további anyagokat adva a jegyzékhez.

(21) Az elsőbbségi anyagok jegyzékének felülvizsgálata és kiigazítása során, a továbbfejlesztett COMMPS-eljáráson kívül megfelelő esetben figyelmet kell szentelni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [10], a meglevő anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet [11], valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [12] szerinti felülvizsgálatok eredményeinek, valamint lehetőség szerint a létező vagy új irányelvek felülvizsgálatából származó egyéb tudományos ismereteknek, különösen a vegyi anyagokról szóló jogszabályok keretén belül. A felmerülő költségekre tekintettel az anyagok kettős felülvizsgálatát el kell kerülni. Ezeknek a jegyzékeknek a kiigazítása során lehetőséget kell biztosítani az anyagoknak mind alacsonyabb fontosságú besorolására, mind magasabb kategóriába való áthelyezésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt, elsőbbségi veszélyes anyagokként azonosított anyagokat is tartalmazó elsőbbségi anyagok jegyzéke ezennel elfogadásra kerül. Az e határozat mellékletében szereplő jegyzék a 2000/60/EK irányelv X. mellékletévé válik.

2. cikk

Az elsőbbségi anyagok e határozat által megállapított jegyzéke a Bizottság 1982. június 22-i közleményében szereplő anyagok jegyzékének helyébe lép.

3. cikk

Az összes elsőbbségi anyag figyelembevételének biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a COMMPS-eljárás végrehajtásához szükséges, az anyagra és a kitettségre vonatkozó adatok rendelkezésre álljanak.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. november 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Bizottság részéről

A. Neyts-uyttebroeck

az elnök

[1] HL C 177. E., 2000.6.27., 74. o. és HL C 154. E., 2001.5.29., 117. o.

[2] HL C 268., 2000.9.19., 11. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. május 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2001. október 8-i határozata.

[4] HL L 129., 1976.5.18., 23. o. A legutóbb a 2000/60/EK irányelvvel (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

[6] HL C 176., 1982.7.14., 3. o.

[7] HL L 104., 1988.4.3., 1. o.

[8] Nem eleve biológiailag lebontható és a log Kow (oktanol-víz együttható) ≥ 5, vagy a BCF (biokoncentrációs faktor) ≥ 5000 és az akut vízi toxicitás ≤ 0,1 mg/l vagy emlős CMR (rákkeltő hatás, mutagenitás, és a szaporodásra mérgező hatású).

[9] Nem eleve biológiailag lebontható és a log Kow ≥ 4, vagy a BCF ≥ 500 és az akut vízi toxicitás ≤ 1 mg/l vagy emlős CMR.

[10] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2001/49/EK irányelvvel (HL L 176., 2001.6.29., 61. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

[12] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

X. MELLÉKLET

A VÍZPOLITIKA TERÜLETÉN ELSŐBBSÉGI ANYAGOK JEGYZÉKE [1]

| CAS-szám | EU-szám | Az elsőbbségi anyag neve | Elsőbbségi veszélyes anyagként azonosítva |

(1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alaklór | |

(2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracén | (X) |

(3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazin | (X) |

(4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzol | |

(5) | nem alkalmazható | nem alkalmazható | Brómozott difeniléterek | X |

(6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Kadmium és vegyületei | X |

(7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | C10-13- klóralkánok | X |

(8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Klórfenvinfosz | |

(9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Klórpirifosz | (X) |

(10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-Diklór-etán | |

(11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Diklór-metán | |

(12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-etil-hexil)ftalát (DEHP) | (X) |

(13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron | (X) |

(14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endoszulfán | (X) |

| 959-98-8 | nem alkalmazható | (alfa-endoszulfán) | |

(15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluorantén | |

(16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexaklór-benzén | X |

(17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexaklór-butadién | X |

(18) | 608-73-1 | 210-158-9 | Hexaklór-ciklohexán | X |

| 58-89-9 | 200-401-2 | (gamma-izomer, Lindán) | |

(19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | Izoproturon | (X) |

(20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Ólom és vegyületei | (X) |

(21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Higany és vegyületei | X |

(22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalin | (X) |

(23) | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nikkel és vegyületei | |

(24) | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonilfenolok | X |

| 104-40-5 | 203-199-4 | (4-(para)-nonilfenol | |

(25) | 1806-26-4 | 217-302-5 | Oktilfenolok | (X) |

| 140-66-9 | nem alkalmazható | (para-terc-oktilfenol) | |

(26) | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentaklór-benzol | X |

(27) | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentaklór-fenol | (X) |

(28) | nem alkalmazható | nem alkalmazható | Poliaromás szénhidrogének | X |

| 50-32-8 | 200-028-5 | (Benzo(a)pirén), | |

| 205-99-2 | 205-911-9 | (Benzo(b)fluorantén), | |

| 191-24-2 | 205-883-8 | (Benzo(g, h, i)perilén), | |

| 207-08-9 | 205-916-6 | (Benzo(k)fluorantén), | |

| 193-39-5 | 205-893-2 | (Indeno(1,2,3-cd)pirén) | |

(29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazin | (X) |

(30) | 688-73-3 | 211-704-4 | Tributilón-vegyületek | X |

| 36643-28-4 | nem alkalmazható | (Tributilón kation) | |

(31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Triklór-benzolok | (X) |

| 120-82-1 | 204-428-0 | (1,2,4-Triklór-benzén) | |

(32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Triklór-metán (Kloroform) | |

(33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluarin | (X) |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D2455 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D2455&locale=hu

Tartalomjegyzék