Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

31997R2629[1]

A Bizottság 2629/97/EK rendelete (1997. december 29.) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2629/97/EK rendelete

(1997. december 29.)

a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében létrehozott füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról valamint a marhahús és marhahúskészítmények címkézéséről szóló, 1997. április 21-i 820/97/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 10. cikkének a), b) és c) pontjára,

mivel a füljelzőknek együtt kell tartalmazniuk a származási tagállamra és az egyedre vonatkozó információkat, mivel ezen adatok legmegfelelőbb jogszabályi formája a kétbetűs országkód és legfeljebb 12 számjegy; mivel egyes tagállamok számára egy átmeneti időszakon keresztül engedélyezett jelenlegi rendszerük fenntartása;

mivel az országkód és legfeljebb 12 számjegy mellett engedélyezhető a vonalkód használata;

mivel helyénvaló egységes minimumszabályok meghatározása a füljelzők formájára és elrendezésére;

mivel a füljelzők tartalmára vonatkozó rendelkezéseket át kell tekinteni a 820/97/EK rendelet 5. cikkében előírt számítógépes adatbázis létrehozására figyelemmel;

mivel a marhalevélben és a nyilvántartásban lévő adatoknak olyan formájúnak kell lenniük, amely lehetővé teszi az állatok nyomon követését;

mivel ezen adatoknak meg kell egyezniük a legutóbb a 97/12/EK irányelvvel [2] módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvben [3] előírt számítógépes adatbázisba felveendő adatokkal;

mivel a közösségi támogatási rendszerre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekre való tekintettel szükséges a felárral kapcsolatban néhány adat felvétele a marhalevélbe, amint azt a legutóbb a 2321/97/EK rendelettel [4] módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 805/68/EGK tanácsi rendelet [5] 4. cikkének b) pontja előírja;

mivel a 820/97/EK rendelet alkalmazásának ütemezésére tekintettel e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET Füljelzők

1. cikk

(1) A füljelzők tartalmazzák legalább az illetékes hatóság vagy a füljelzőket kiosztó tagállam illetékes központi hatósága megnevezését, kódját vagy logóját, valamint a (2) bekezdésben előírt karaktereket.

(2) A füljelzőkön a következő karakterek lehetnek:

a) az első két karakter azon gazdaság tagállamát jelöli, ahol az állatot először azonosították. E célra a mellékletben meghatározott kétbetűs országkódokat használják.

b) az országkódot követő karakterek numerikusak és számuk nem haladja meg a 12-t. Írország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és az Egyesült Királyság azonban 1999. december 31-ig fenntarthatják jelenlegi rendszerüket, amelyben az országkód után 12 alfanumerikus karakter áll.

(3) Az (1) bekezdésben előírt adatokon túlmenően a tagállamok illetékes központi hatóságai engedélyezhetik a vonalkód használatát.

2. cikk

A füljelzőknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

a) rugalmas műanyagból készülnek;

b) hamisíthatatlanok és könnyen olvashatók az állat egész élete során;

c) nem használhatók fel újra;

d) olyan kialakításúak, hogy az állaton maradnak anélkül, hogy az ártalmas volna az állatra nézve;

e) kizárólag az 1. cikkben előírt módon el nem távolítható bejegyzéseket tartalmaznak.

3. cikk

A füljelző mintája a következő:

a) minden egyes füljelző két részből áll, egy anya és egy apa részből;

b) a füljelző mindkét része csak az 1. cikkben előírt adatokat tartalmazza;

c) a füljelző mindkét része legalább 45 mm hosszú;

d) a füljelző mindkét része legalább 55 mm széles;

e) a karakterek legalább 5 mm magasságúak.

4. cikk

A tagállamok választhatnak ettől eltérő anyagot és mintát a második füljelző esetében, és dönthetnek további adatok felviteléről, feltéve hogy az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében előírtak teljesülnek.

5. cikk

A tagállamok közlik egymással és a Bizottsággal a 3. és a 4. cikkben említett füljelző mintáit.

II. FEJEZET Marhalevelek és állomány-nyilvántartások

6. cikk

(1) A marhaleveleknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdése C. szakaszának 1. pontjában említett adatok;

b) az alábbi helyeken említett adatok:

- a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdése C. szakaszának 2. pontjának második franciabekezdése, vagy

- amennyiben a 820/97/EK rendeletben előírt adatbázis teljesen működőképes, a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdése C. szakasza 2. pontjának első franciabekezdése;

c) az állattartó(k) aláírása, a fuvarozó kivételével. Amennyiben az adatbázis a 820/97/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének első pontjában előírt módon teljesen üzemképes, csak az utolsó állattartó aláírását kell megadni;

d) a kibocsátó hatóság megnevezése;

e) a marhalevél kibocsátásának dátuma.

(2) A 91/628/EGK tanácsi irányelv [6] I. melléklete A. részének 1. fejezete rendelkezéseinek sérelme nélkül, ha 4 hetesnél fiatalabb borjút szállítanak, a tagállamok elláthatják egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott formátumú ideiglenes okmánnyal, amely legalább az 1. cikkben meghatározott adatokat tartalmazza.

Az ideiglenes okmányt a borjú első tartója adja ki és minden azt követő állattartó kitölti, a szállítók kivételével. Az állattartónak az állat négyhetes kora előtt be kell nyújtania az ideiglenes okmányt az illetékes hatósághoz, vagy hét napon belül, ha az állat négyhetes kora előtt elpusztul vagy levágják. Amennyiben a borjú még mindig életben van, az illetékes hatóság az ideiglenes okmány kézhezvételétől számítva 14 napon belül kiad egy marhalevelet. Az ilyen marhaleveleknek tartalmazniuk kell a borjú ideiglenes okmányba feljegyzett valamennyi mozgásának adatait.

Feltéve, hogy a köldökcsonk beforrott, a borjú az ideiglenes okmánnyal kettőnél több alkalommal nem mozgatható gazdaságok között. E bekezdés alkalmazásában két gazdaság között piacon vagy borjúbegyűjtő-központon keresztül történő mozgatás egy mozgásnak számít, feltéve hogy a piac vagy borjúbegyűjtő-központ kérésre az illetékes hatóságok részére ki tudja adni az e piacok és központok keretén belül végzett műveletek teljes jegyzőkönyvét.

(3) Minden egyes állattartónak az állatok mozgására, születésére és pusztulására vonatkozó, a 820/97/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésével összhangban fennálló bejelentési kötelezettség tekintetében a tagállam határozza meg a releváns időszakot, de állat születésének esetében ez nem lehet hosszabb az állat füljelzővel történő ellátásától számított 15 napnál, valamint 2000. január 1-jétől kezdve nem haladhatja meg a füljelzővel történő ellátástól számított 7 napot.

7. cikk

A 6. cikkben említett adatokon túlmenően a következő, a hím állat kiemelt helyzetével kapcsolatban a 805/68/EK tanácsi rendelet 4. cikkének b) pontjában előírt további adatok kerülnek a marhalevélbe:

a) kérelem vagy engedély: első életkor kategória;

b) kérelem vagy engedély: második életkor kategória.

8. cikk

A marhaleveleknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) a 64/432/EGK irányelv 14. cikke (3) bekezdésének C. szakasza 1. pontjának első-negyedik franciabekezdésében előírt naprakész adatok;

b) a gazdaságban tartott állat elpusztulásának napja;

c) a gazdaságból távozó állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akinek/amelybe az állatot szállították, valamint az indulás időpontja is;

d) a gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is;

e) az illetékes hatóság állomány-nyilvántartást ellenőrző képviselőjének neve és aláírása, valamint az ellenőrzés elvégzésének időpontja.

9. cikk

A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot a területükön használt marhalevél és állomány-nyilvántartás mintájáról.

III. FEJEZET Általános rendelkezések

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 29-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 117., 1997.5.7., 1. o.

[2] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[3] HL L 109., 1997.4.25., 1. o.

[4] HL L 148., 1968.6.26., 24. o.

[5] HL L 322., 1997.11.25., 25. o.

[6] HL L 340., 1991.12.11., 17. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Ausztria | AT |

Belgium | BE |

Dánia | DK |

Finnország | FI |

Franciaország | FR |

Németország | DE |

Görögország | EL |

Írország | IE |

Olaszország | IT |

Luxemburg | LU |

Hollandia | NL |

Portugália | PT |

Spanyolország | ES |

Svédország | SE |

Egyesült Királyság | UK |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R2629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R2629&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék