31983L0477[1]

A Tanács irányelve (1983. szeptember 19.) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében)

A Tanács irányelve

(1983. szeptember 19.)

a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében)

(83/477/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az Európai Közösségek munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi cselekvési programjáról szóló, 1978. június 29-i tanács állásfoglalás [4] egyedi harmonizált intézkedések meghatározását írja elő a munkavállalóknak az azbesztre vonatkozó védelme tekintetében;

mivel a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelemről szóló, 1980. november 27-i 80/1107/EGK tanácsi irányelv [5] megállapított egyes rendelkezéseket, amelyeket e védelem érdekében figyelembe kell venni; mivel az irányelv előírja, hogy az I. mellékletben felsorolt anyagokra, köztük az azbesztre, egyedi irányelvekben kell megállapítani a határértékeket és a különleges követelményeket;

mivel az azbeszt számos munkahelyzetben előforduló egészségkárosító anyag; mivel ezért sok munkavállaló lehetséges egészségügyi kockázatnak van kitéve; mivel a krokidolit különösen veszélyes azbesztfajtának tekinthető;

mivel azonban a tudomány jelenlegi állása szerint nem alakítható ki olyan szint, amely alatt az egészségügyi kockázatok megszűnnének, az azbesztnek való kitettség csökkentése mindenképpen csökkentené az azbeszt által okozott betegségek kialakulásának kockázatát; mivel ez az irányelv minimumkövetelményeket tartalmaz, amelyeket az e területen szerzett tapasztalatok és a technológia fejlődése alapján felülvizsgálnak;

mivel az optikai mikroszkópia, noha nem teszi lehetővé az egészségre ártalmas legkisebb szálak megszámlálását, mégis a legújabban használt módszer az azbeszt rendszeres mérésére;

mivel ezért fontosak az azbesztnek kitett munkavállalók egészségének védelmére vonatkozó megelőző intézkedések és a tagállamok által a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatával kapcsolatosan előirányzott kötelezettségvállalás,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ennek az irányelvnek, amely a második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében, az a célja, hogy védje a munkavállalókat azoktól az egészségüket érintő kockázatoktól, amelyek munkájuk során az azbesztnek való kitettséggel kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek fel, valamint hogy az ilyen kockázatokat megelőzzék. Az irányelv határértékeket és más különös követelményeket állapít meg.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazható:

- a tengeri közlekedésre,

- a légi közlekedésre.

(3) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy a munkavállalók számára nagyobb védelmet biztosító törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket alkalmazzanak, illetve vezessenek be, különösen az azbesztnek kevésbé veszélyes anyagokkal történő helyettesítésére.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában "azbeszt" a következő szálas szerkezetű szilikát:

- aktinolit, 77536-66-4 (*) CAS-szám [6],

- grünerit (amozit)-azbeszt, 12172-73-5 (*) CAS-szám [7],

- antofillit, 77536-67-5 (*) CAS-szám [8],

- krizotil, 12001-29-5 CAS-szám [9],

- krokidolit, 12001-28-4 CAS-szám [10],

- tremolit, 77536-68-6 (*) CAS-szám [11].

3. cikk

(1) Ez az irányelv olyan tevékenységekre alkalmazandó, amelyek folyamán a munkavállalók munkájuk során azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagokból származó pornak vannak, illetve lehetnek kitéve.

(2) Abban az esetben, ha bármilyen tevékenység valószínűsíthetően magában foglalja az azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagokból keletkező pornak való kitettség kockázatát, ezt a kockázatot oly módon kell értékelni, hogy meg lehessen határozni a munkavállalóknak az azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagokból származó pornak való kitettségének jellegét és mértékét.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett értékelés azt mutatja, hogy a munkahelyen, egyéni védőeszköz hiányában, az azbesztszálak koncentrációja a levegőben nyolcórás referencia-időre vonatkoztatva, mérve vagy számítva, a tagállamok választása szerint

- kisebb, mint 0,25 szál/cm3, illetve

- három hónap alatt annak kumulatív dózisa kisebb, mint 15,00 szál nap/cm3,

akkor a 4., a 7., a 13. cikk, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. és a 16. cikk nem alkalmazható.

(4) A (2) bekezdésben előírt értékelés a vállalkozás, illetve telephely munkavállalóival, illetve munkavállalói képviselőivel folytatott konzultáció tárgyát képezi; ezt az értékelést felül kell vizsgálni, amikor okkal vélhető, hogy az nem pontos, vagy a munkában lényeges változás történt.

4. cikk

A 3. cikk (3) bekezdésre is figyelemmel a következő intézkedéseket kell tenni:

1. A 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenység a tagállam illetékes hatósága által kezelt bejelentési rendszerbe tartozik.

2. A bejelentést a munkáltatónak kell megtennie a tagállam illetékes hatóságának, a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően. Ennek a bejelentésnek legalább a következők rövid leírását kell tartalmaznia:

- a használt azbeszt fajtája és mennyisége,

- az azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljárások,

- az előállított termékek.

3. A vállalkozás vagy telephely munkavállalói, illetve a munkavállalók képviselői a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hozzáférhetnek a dokumentumokhoz, amelyek vállalkozásukat, illetve telephelyüket érintően a bejelentési kötelezettség alá esnek.

4. Minden alkalommal, amikor lényeges változást hajtanak végre az azbeszt, illetve az azbeszttartalmú anyagok használatában, új értesítést kell benyújtani.

5. cikk

Az azbeszt porlasztásos eljárással történő felhasználását be kell tiltani.

6. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésében említett minden tevékenység esetében a munkavállalóknak a munkájuk során az azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagokból származó pornak való kitettségét az ésszerűen megvalósítható legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, bármely más esetben pedig a 8. cikkben megállapított határértékek alá, különösen a következő intézkedések alkalmazásával, ha az indokolt:

1. Az egyes esetekben felhasznált azbeszt mennyiségét az ésszerűen megvalósítható legkisebb mennyiségre kell korlátozni.

2. Az azbesztből vagy az azbeszttartalmú anyagokból származó pornak ténylegesen vagy esetlegesen kitett munkavállalók számát a lehető legkisebbre kell korlátozni.

3. A munkafolyamatokat úgy kell megtervezni, hogy elkerülhető legyen az azbesztpornak a levegőbe történő kibocsátása.

Ha ez nem valósítható meg ésszerűen, akkor a port a kibocsátási ponthoz a lehető legközelebb eső helyen kell eltávolítani.

4. Az azbeszt feldolgozására, illetve kezelésére szolgáló épületeknek, illetve üzemeknek, valamint berendezéseknek rendszeresen és hatékonyan tisztíthatónak és karbantarthatónak kell lenniük.

5. Az azbesztet mint nyersanyagot megfelelően zárt csomagolásban kell tárolni és szállítani.

6. A hulladékot össze kell gyűjteni, és a lehető leghamarabb el kell távolítani a munkahelyről az azbeszttartalmat feltüntető címkével ellátott, megfelelően zárt csomagolásban. Bányászati tevékenységek esetében ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni.

Az előző bekezdésben említett hulladékot a mérgező és veszélyes hulladékról szóló, 1978. március 20-i 78/319/EGK tanácsi irányelvnek [12] megfelelően kell kezelni.

7. cikk

A 3. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a következő intézkedéseket kell tenni:

1. A 8. cikkben megállapított határértékek betartásának biztosítása érdekében a munkahelyi levegőben található azbeszt mérését az I. mellékletben leírt vagy azzal egyenértékű eredményt adó referencia-módszernek megfelelően kell elvégezni. Az ilyen mérést rendszeresen kell megtervezni és elvégezni a munkavállalók egyéni, azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagokból származó pornak való kitettségére vonatkozó reprezentatív mintavétellel.

A levegőben található azbesztnek az előző bekezdés szerinti mérése céljából csak az öt mikrométernél hosszabb, három mikrométernél vékonyabb szálakat kell figyelembe venni, amelyek hosszúságának és szélességének aránya nagyobb, mint 3:1.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, és figyelembe véve különösen a tudományos ismeretek és a technológia fejlődését, továbbá az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, az irányelv elfogadását követő öt éven belül újra megvizsgálja az első albekezdés első mondatát abból a célból, hogy a levegőben található azbeszt koncentrációjának mérésére közösségi szinten egységes módszert vezessen be.

2. A mintavételt a vállalkozás vagy telephely munkavállalóival, illetve munkavállalói képviselőivel folytatott konzultációt követően kell elvégezni.

3. A mintavételt megfelelő képesítéssel rendelkező személyeknek kell elvégezni. A vett mintákat ezt követően az elemzésükre felszerelt és a szükséges azonosítási technikák alkalmazására megfelelő laboratóriumokban elemzik.

4. Általános szabályként a levegőben található azbeszt mennyiségét háromhavonta kell mérni, valamint minden olyan esetben is, amikor műszaki változtatást vezetnek be. A mérések gyakorisága azonban az (5) bekezdésben meghatározott körülmények között csökkenthető.

5. A mérések gyakorisága évi egy mérésre csökkenthető, ha:

- nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben, és

- a két megelőző mérés eredményei nem haladják meg a 8. cikkben rögzített határértékek felét.

Ahol munkavállalók csoportjai azonos vagy hasonló feladatokat látnak el ugyanazon a helyen, és így azonos egészséget érintő kockázatnak vannak kitéve, a mintavételt csoportonként is lehet végezni.

6. A mintavétel időtartamának olyannak kell lennie, hogy a mérések vagy az idővel súlyozott számítások alapján reprezentatív expozíció legyen megállapítható nyolcórás referencia-időre vonatkoztatva (egy műszak). A különböző mintavételi folyamatok időtartamát az I. melléklet 6. pontja alapján is meg lehet határozni.

8. cikk

A következő határértékek alkalmazandóak:

a) a munkahelyen a levegőben található, a krokidolittól különböző azbesztszálak koncentrációja:

1,00 szál/cm3 nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatva, mérve vagy számítva;

b) a munkahelyen a levegőben található krokidolitszálak koncentrációja:

0,50 szál/cm3 nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatva, mérve vagy számítva;

c) a munkahelyen a levegőben található azbesztszálak koncentrációja krokidolit- és más azbesztszálak keverékei esetén:

a határérték az a) és b) pontban megállapított határértékek alapján számított szint, figyelembe véve a krokidolit és más azbesztfajták részarányát a keverékben.

9. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján, és figyelembe véve különösen a tudományos ismeretek és a technológia fejlődését és az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, 1990. január 1-je előtt felülvizsgálja a 3. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikkben megállapított rendelkezéseket.

10. cikk

(1) A 8. cikkben megállapított határértékek túllépése esetén meg kell állapítani a túllépés okait, és a helyzet orvoslására a lehető leghamarabb megfelelő intézkedéseket kell tenni.

A munka nem folytatható az érintett területen, amíg megfelelő intézkedéseket nem tesznek az érintett munkavállalók védelmére.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett intézkedések eredményességének ellenőrzése érdekében újból meg kell határozni a levegőben található azbeszt koncentrációját.

(3) Ahol az expozíció más eszközökkel ésszerűen nem csökkenthető, és ahol egyéni légzésvédő eszköz viselése válik szükségessé, ez az állapot nem maradhat fent tartósan, és a munkavállalókat csak a feltétlenül szükséges ideig érintheti.

11. cikk

(1) Bizonyos tevékenységek esetében, amelyek kapcsán előre látható, hogy a 8. cikkben megállapított határértéket túllépik, és amelyek tekintetében nem valósíthatók meg ésszerűen a levegőben található azbeszt koncentrációjának korlátozására szolgáló műszaki megelőző intézkedések, a munkáltató meghatározza az ilyen tevékenységek végzésére kötelezett munkavállalók védelmének biztosítására tervezett intézkedéseket, nevezetesen a következőket:

a) a munkavállalókat megfelelő légzőkészülékkel és más egyéni védőeszközzel látják el, amelyet viselniük kell; és

b) figyelmeztető jelzéseket kell kifüggeszteni arról, hogy a 8. cikkben megállapított határértékeket előreláthatóan túllépik.

(2) A vállalkozás vagy telephely munkavállalóival, illetve munkavállalói képviselőivel konzultálni kell ezekről az intézkedésekről, mielőtt az érintett tevékenységeket elvégzik.

12. cikk

(1) Bontási munkák előtt, valamint az azbesztnek, illetve azbeszttartalmú termékeknek épületekből, szerkezetekből, üzemekből, létesítményekből, illetve hajókból történő eltávolítására szolgáló munkák megkezdése előtt munkatervet kell készíteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett tervnek elő kell írnia a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének biztosításához szükséges intézkedéseket.

A tervben meg kell határozni különösen azt, hogy:

- az azbesztet, illetve az azbeszttartalmú termékeket a bontási technikák alkalmazása előtt eltávolítják, amennyire ez ésszerűen megvalósítható,

- szükség esetén biztosítják a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett egyéni védőeszközt.

13. cikk

(1) Minden, a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenység esetében és a 3. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy:

a) azok a helyek, ahol a fenti tevékenységeket végzik:

i. egyértelműen legyenek elhatárolva, és figyelmeztető jelzésekkel legyenek ellátva;

ii. ne legyenek hozzáférhetők más munkavállalók számára, kivéve azokat, akiknek munkájuk vagy szolgálati kötelezettségük szükségessé teszi az oda történő belépést;

iii. olyan területeket képezzenek, ahol tilos a dohányzás;

b) legyenek kijelölt területek, ahol a munkavállalók azbesztporral történő szennyeződés kockázata nélkül étkezhetnek és ihatnak;

c) i. a munkavállalókat megfelelő munkaruhával és védőöltözettel lássák el;

ii. ez a munkaruha, illetve védőöltözet a vállalkozás területét ne hagyja el. Tisztításuk azonban elvégezhető a vállalkozáson kívüli, mégpedig az ilyen munka elvégzéséhez szükséges felszereléssel ellátott tisztítókban, ha a vállalkozás maga nem végez tisztítást; ebben az esetben a ruházatot zárt konténerekben kell elszállítani;

iii. elkülönített tárolók álljanak rendelkezésre a munkaruha vagy a védőöltözet, illetve az utcai ruha elhelyezésére;

iv. megfelelő mosdók és illemhelyek álljanak a munkavállalók rendelkezésére, porral járó tevékenységek esetében zuhanyozók is;

v. védőeszközöket helyezzenek el egy megfelelően beazonosított helyen, ezeket minden használat után ellenőrizni és tisztítani kell; megfelelő intézkedéseket tegyenek a hibás eszközök javítására, illetve cseréjére a további használat előtt.

(2) Az (1) bekezdés alapján tett intézkedések költségei nem terhelhetik a munkavállalókat.

14. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek esetében megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozás vagy a telephely munkavállalói és munkavállalói képviselői megfelelő tájékoztatást kapjanak a következőkről:

- az azbesztből, illetve az azbeszttartalmú anyagokból keletkező pornak való kitettségből származó lehetséges, egészséget érintő kockázatokról,

- az előírt határértékek létezéséről és a levegő ellenőrzésének szükségességéről,

- a higiéniai követelményekről, beleértve a dohányzástól való tartózkodás szükségességét is,

- az óvintézkedések megtételéről, továbbá a védőeszköz és -öltözet viseléséről és használatáról,

- az azbesztnek való kitettség minimalizálására tervezett különleges óvintézkedésekről.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseken felül, és a 3. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy:

a) a vállalkozás vagy telephely munkavállalói, illetve a munkavállalók képviselői hozzáférhessenek a levegőben található azbeszt koncentrációjára vonatkozó mérési eredményekhez, és magyarázatokat kapjanak ezeknek az eredményeknek a lényegéről;

b) ha az eredmények túllépik a 8. cikkben megállapított határértékeket, akkor a vállalkozás vagy telephely érintett munkavállalóit és a munkavállalók képviselőit a lehető leggyorsabban tájékoztatni kell a túllépésről és annak okáról, valamint konzultálni kell velük a meghozandó intézkedésekről, illetve veszélyhelyzet esetén, tájékoztatni kell őket a megtett intézkedésekről.

15. cikk

A 3. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a következő intézkedéseket kell tenni:

1. Az egyes munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó értékeléseknek rendelkezésre kell állnia a munkahelyen az azbesztből, illetve az azbeszttartalmú anyagokból származó pornak való kitettség kezdete előtt.

Ennek az értékelésnek tartalmaznia kell a különleges mellkasi vizsgálat eredményét is. A II. melléklet gyakorlati ajánlásokat ad, amelyekre a tagállamok hivatkozhatnak a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatánál; ezeket az ajánlásokat a műszaki fejlődéshez kell igazítani a 80/1107/EGK irányelv 10. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.

Új értékelést kell készíteni háromévente, mindaddig, amíg az expozíció tart.

Az első albekezdésben említett minden munkavállalóról egyéni egészségügyi dokumentációt kell vezetni a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat alapján.

2. Az 1. pontban említett egészségügyi felülvizsgálatot követően a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvosnak, illetve hatóságnak a nemzeti jogszabályok alapján tájékoztatást kell adnia, illetve meg kell határoznia a szükséges egyéni védintézkedéseket és megelőző intézkedéseket; ezek az intézkedések szükség esetén tartalmazhatják az érintett munkavállaló kivonását az azbesztnek való kitettség alól.

3. A munkavállalóknak tájékoztatást és tanácsot kell kapniuk minden egészségvizsgálati lehetőség tekintetében, amelynek az expozíciónak való kitettséget követően alávethetik magukat.

4. Az érintett munkavállaló, illetve a munkáltató a nemzeti jogszabályokkal összhangban kérheti a 2. pontban említett vizsgálatok felülvizsgálatát.

16. cikk

A 3. cikk (3) bekezdésére is figyelemmel a következő intézkedéseket kell tenni:

1. A munkáltatónak nyilvántartásba kell vennie a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek elvégzéséért felelős munkavállalókat, feltüntetve a tevékenység jellegét és időtartamát, továbbá az elszenvedett expozíciót. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvos, illetve hatóság részére hozzáférést kell biztosítani ehhez a nyilvántartáshoz. Minden munkavállaló hozzáférhet a személyére vonatkozó nyilvántartások adataihoz. A munkavállalók, illetve képviselőik hozzáférhetnek a nyilvántartások névtelen, csoportos információihoz.

2. Az 1. pontban említett nyilvántartást és a 15. cikk 1. pontjában említett egészségügyi dokumentációt az expozíció végétől számítva legalább 30 évig meg kell őrizni, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

17. cikk

A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük a felismert azbesztózis- és mesothelioma-megbetegedésekről.

18. cikk

(1) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1987. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Az azbesztbányászati tevékenységek esetében azonban az 1987. január 1-jei dátum 1990. január 1-jére változik.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

19. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1983. július 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Varfis

[1] HL C 262., 1980.10. 9., 7. o. és HL C 301., 1982.11.18., 6. o.

[2] HL C 310., 1981.11.30., 43. o.

[3] HL C 125., 1982. 5.17., 155. o.

[4] HL C 165., 1978. 7.11., 1. o.

[5] HL L 327., 1980.12. 3., 8. o.

[6] A Chemical Abstract Service (CAS) jegyzékében szereplő szám.

[7] A Chemical Abstract Service (CAS) jegyzékében szereplő szám.

[8] A Chemical Abstract Service (CAS) jegyzékében szereplő szám.

[9] A Chemical Abstract Service (CAS) jegyzékében szereplő szám.

[10] A Chemical Abstract Service (CAS) jegyzékében szereplő szám.

[11] A Chemical Abstract Service (CAS) jegyzékében szereplő szám.

[12] HL L 84., 1978. 3.31., 43. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 7. cikk (1) bekezdésében említett referencia-módszer a munkahelyi levegőben található azbeszt mérésére

1. A mintákat az egyes munkavállalók légzési zónájában kell venni, azaz egy 300 mm sugarú, az arc előtt és a füleket összekötő vonal középpontjától mért félgömbön belül.

2. 0,8-1,2 mikrométer pórusátmérőjű, nyomtatott négyzetes, 25 mm átmérőjű (cellulóz, illetve cellulóz-nitrát észtereinek keverékéből készült) membránszűrőket kell használni.

3. Nyitott fedelű szűrőtartót kell használni; a szűrő előtt egy 33-44 mm hosszú, legalább 20 mm átmérőjű, kör alakú területet lefedő, henger alakú fúvókaharanggal felszerelve. Használat során a fúvókaharang lefelé mutat.

4. A munkavállaló övén vagy zsebében hordozható, akkumulátor-meghajtású szivattyút kell használni. Az áramlás legyen egyenletes, és a sebességét kezdetben 1,0 liter/perc ± 5 %-ra kell beállítani. Az áramlás sebességét a mintavétel időtartama alatt a kezdeti sebesség ± 10 %-án belül szükséges tartani.

5. A mintavétel időtartamát 2 %-os tűrésen belül kell mérni.

6. A szűrőkön az optimális száltöltet 100-400 szál/mm2 tartományba esik.

7. Szabályszerűen az egész szűrőt vagy a szűrő egy részét aceton-triacetin eljárással átlátszóvá kell tenni, és mikroszkóp (tárgy)lemezre kell helyezni, majd üveg fedőlemezzel kell lefedni.

8. A számlálásra binokuláris mikroszkópot kell használni, amelynek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- Köhler-féle megvilágítás,

- a mikroszkóp-segédalátét szerelvénye magában foglal egy Abbe- vagy akromatikus fáziskontraszt gyűjtőlencsét a centráló fókuszáló foglalatban. A fáziskontraszt központi beállítása független a gyűjtőlencse centráló mechanizmusától,

- 40-szeres sáv-gyújtóponti pozitív fáziskontraszt akromatikus objektív, 0,65-0,70-es numerikus apertúrával és 65-85 %-os tartományba eső fázisgyűrű abszorpcióval,

- 12,5-szeres kompenzáló okulárok; legalább az egyik okulárba legyen behelyezhető a rácsháló-lemez, és fókuszáló típusú legyen,

- Walton-Beckett cirkuláris okulárrácsozat, a tárgy síkjában 100 mikrométer ± 2 mikrométeres látszólagos átmérővel, tárgymikrométerrel ellenőrzött szabványos objektív és okulár használata esetén.

9. A mikroszkópot a gyártó útmutatójának megfelelően kell felállítani és a detektációs határt "fáziskontraszt-tesztlemezt" használva kell ellenőrizni. Ha a gyártó utasításait betartják, egy résznek az AIA tesztlemezeken az 5-ös kódig vagy a HSE/NPL 2-es jelzésű tesztlemezeken az 5-ös blokkig kell láthatónak lennie. Ezt az eljárást a használatbavételi nap elején kell elvégezni.

10. A mintákat a következő szabályoknak megfelelően kell számlálni:

- megszámlálandónak kell tekinteni a 7. cikk 1. pontjának második albekezdésében említett szálakat, amelyek nem érintkeznek három mikrométernél nagyobb maximális átmérőjű részecskékkel,

- minden, mindkét végével a rácshálólemez területében lévő szálat egy szálnak; minden szálat, amely csak az egyik végével van a rácshálólemez területében, félszálnak kell tekinteni,

- a számláláshoz a rácshálólemez területeit véletlenszerűen választjuk ki a szűrő exponált területén,

- a több szálból álló agglomerátumot, amely hosszának egy vagy több pontján összefüggőnek és osztatlannak látszik, de más pontjain ellenben különálló fonalakra esett szét (hasadt szál), egy szálnak kell tekinteni, ha eleget tesz a 7. cikk 1. pontja második albekezdésében és e bekezdés 1. francia bekezdésében szereplő leírásnak úgy, hogy a mért átmérő az összefüggő, és nem a hasadt részre vonatkozik,

- bármelyik más szálagglomerátumban, amelyben az egyedi szálak érintik vagy keresztezik egymást (köteg), a szálakat egyesével kell számolni, ha elegendő mértékben megkülönböztethetők ahhoz, hogy eleget tegyenek a 7. cikk 1. pontjának második albekezdésében és e bekezdés 1. francia bekezdésében szereplő leírásnak. Ha a meghatározásnak megfelelő egyedi szálakat nem lehet megkülönböztetni, a köteget számlálandó szálnak kell tekinteni, ha mint egész eleget tesz a 7. cikk 1. pontja második albekezdésében és e bekezdés 1. francia bekezdésében szereplő leírásnak,

- ha a rácshálólemez területének több mint egynyolcad részét egy szál-, illetve egy részecskeagglomerátum foglalja el, akkor a rácshálólemez e felületrészét figyelmen kívül kell hagyni, és más felületrészeken kell a részecskék számlálását elvégezni,

- 100 szálat kell számlálni, ami a rácshálólemezen legalább 20 és legfeljebb 100 részterület vizsgálatára ad lehetőséget.

11. Az átlagos szál/rácshálólemez mérőszámot úgy kapjuk meg, hogy a számlált szálak számát elosztjuk a rácshálólemez vizsgált részterületeinek számával. A szűrőn lévő hibás területrészek és a szennyezések számlálására gyakorolt hatást három szál/100 rácsháló-lemezrészterület alatt kell tartani, és üres (vak) szűrőket használva kell értékelni.

A levegőben kialakuló koncentráció = (részecskék száma per rácsháló-lemezrészterület × exponált szűrőterület) / (rácsháló-lemezrészterület × gyűjtött levegő térfogata).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 15. cikk (1) bekezdésében említett gyakorlati ajánlások a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára

1. A jelenlegi ismeretek azt mutatják, hogy a szabad azbesztszálaknak való kitettség a következő betegségeket okozhatja:

- azbesztózist,

- mesotheliomát,

- hörgőkarcinómát,

- gyomor-bélcsatorna karcinómát.

2. Az azbesztnek kitett munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvosnak, illetve hatóságnak ismernie kell az egyes munkavállalókat érintő expozíció feltételeit vagy körülményeit.

3. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát a foglalkozás-egészségügy elveinek és gyakorlatának megfelelően kell elvégezni, mi legalább a következő intézkedéseket foglalja magában:

- feljegyzések a munkavállalók kórtörténetéről és szakmai pályafutásáról,

- személyes beszélgetés,

- klinikai mellkas-vizsgálat,

- légzésfunkció-vizsgálat.

További standard formátumú mellkas-röntgenfelvétel és laboratóriumi vizsgálatok, például köpetcitológiai tesztet magában foglaló vizsgálatok elvégzése is kívánatos. E vizsgálatokról munkavállalónként döntenek az egészségügyi felülvizsgálatok során, a foglakozás-egészségügy rendelkezésre álló legújabb ismeretei fgyelembevételével.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983L0477 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983L0477&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére