31994L0031[1]

A Tanács 94/31/ek irányelve (1994. június 27.) a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 94/31/EK irányelve

(1994. június 27.)

a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel a 75/442/EGK tanácsi irányelv [3] 18. cikke szerint felállított bizottság munkája következtében nyilvánvalóvá vált, hogy a 91/689/EGK irányelv [4] által rögzített határidőn belül nem lehet megfogalmazni egy kötelező jegyzéket a veszélyes hulladékokról, de mivel a 91/689/EGK irányelv végrehajtása egy ilyen, a Bizottság által megállapítandó jegyzéktől függ;

mivel a 91/689/EGK irányelv végrehajtásának biztosítása a lehető legrövidebb időn belül szükséges;

mivel mindazonáltal a veszélyes hulladékok bizottsági jegyzékét a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének megfelelően meg kell állapítani;

mivel ezért a mérgező és veszélyes hulladékokról szóló, 1978. március 20-i 78/319/EGK tanácsi irányelv [5] hatályon kívül helyezését el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/689/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. június 27-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot."

2. A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

A 78/319/EGK irányelv 1995. június 27-ével hatályát veszti."

2. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1994. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Simitis

[1] HL C 271., 1993.10.7., 16. o.

[2] HL C 34., 1994.2.2., 7. o.

[3] HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 91/156/EGK irányelvvel (HL L 78., 1991.3.26., 32. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

[5] HL L 84., 1978.3.31., 43. o A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0031&locale=hu