32000D0181[1]

A Bizottság határozata (2000. február 23.) a tiaklopridnak, a forklórfenuronnak és a tiametoxamnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2000) 474. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2000. február 23.)

a tiaklopridnak, a forklórfenuronnak és a tiametoxamnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2000) 474. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/181/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/80/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A kérelmezők négy hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz, a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(3) A Bayer plc 1998. szeptember 11-én dokumentációt nyújtott be az Egyesült Királyság hatóságaihoz a tiakloprid hatóanyagra vonatkozóan.

(4) Az SKW Trostberg AG 1998. december 7-én dokumentációt nyújtott be a spanyol hatóságokhoz a forklórfenuron hatóanyagra vonatkozóan.

(5) A Novartis Crop Protection AG 1999. március 17-én dokumentációt nyújtott be a spanyol hatóságokhoz a tiametoxam hatóanyagra vonatkozóan.

(6) Az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében a dokumentáció teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről. Ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációt a kérelmező benyújtotta a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(7) A tiaklopridra, a forklórfenuronra és a tiametoxamra vonatkozó dokumentációt 1999. július 20-án átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(8) Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(9) Ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával - a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel.

(10) Ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek.

(11) A tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy az Egyesült Királyság a tiakloprid dokumentációjának, Spanyolország a forklórfenuron és a tiametoxam dokumentációinak részletes vizsgálatát végezze el.

(12) Az Egyesült Királyság és Spanyolország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt. Ezen értékelő jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében, és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. A Bayer plc által a tiaklopridnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. július 20-án átadott dokumentáció.

2. A SKW Trostberg AG által a forklórfenuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. július 20-án átadott dokumentáció.

3. A Novartis Crop Protection AG által a tiametoxamnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. július 20-án átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. február 23-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0181 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0181&locale=hu