32003D0249[1]

A Bizottság határozata (2003. április 9.) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2003) 1184. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2003. április 9.)

a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2003) 1184. számú dokumentummal történt)

(2003/249/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/22/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre ( 2 ), és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel Franciaország kérésére,

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében a mediterrán országok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok kontinentális államai kivételével Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt szamócapalántákat (Fragaria L.), a vetőmag kivételével, elvben nem lehet behozni a Közösségbe. Azonban az irányelv lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve, ha bizonyított, hogy nem áll fenn károsító szervezetek elterjedésének kockázata.

(2)

Chilében bevett gyakorlattá vált, hogy ültetésre szánt Fragaria L. növényeket szaporítanak, a vetőmag kivételével, valamely tagállam által szállított növényekből. Az így előállított növényeket azután a Közösségbe viszik ki, hogy ott gyümölcstermesztés céljából elültessék őket.

(3)

A 2001-es szezon óta, a 2000/700/EK ( 3 ) és a 2002/316/EK ( 4 ) bizottsági határozattal, korlátozott időszakokra és egyedi feltételek mellett eltéréseket engedélyeztek a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől a Chiléből származó ültetésre szánt Fragaria L. növények tekintetében, a vetőmag kivételével.

(4)

Az ezen eltéréseket indokolttá tevő körülmények még mindig fennállnak, és nincs az egyedi feltételek felülvizsgálatára okot adó újabb információ.

(5)

A tagállamok számára ezért bizonyos korlátozott időszakokra és egyedi feltételek mellett engedélyezni kell eltérés megállapítását.

(6)

Az eltérés megállapítását lehetővé tevő engedélyt meg kell szüntetni, ha bebizonyosodik, hogy az e határozatban megállapított egyedi feltételek nem elégségesek a károsító szervezetek Közösségbe való behurcolásának megakadályozására, vagy ezeket nem tartják be.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok számára engedélyezett a 2000/29/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésétől való eltérés megállapítása, az említett irányelv III. melléklete A. részének 18. pontjában említett tilalmak tekintetében a Chiléből származó ültetésre szánt szamócapalántákra (Fragaria L.) vonatkozóan, a vetőmag kivételével (a továbbiakban: növények).

Az (1) bekezdésben előírt eltérés megállapítására vonatkozó engedélynek (a továbbiakban: engedély) - a 2000/29/EK irányelv I., II. és IV. mellékletében megállapított feltételeken kívül - az e határozat mellékletében előírt feltételeknek is eleget kell tennie, és kizárólag azokra a növényekre vonatkozik, amelyeket minden év június 1-jétől szeptember 30-ig hoznak be a Unióba.

2. cikk

A tagállamok a behozatal évében november 30. előtt a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére bocsátják az alábbiakat:

a) az e határozat értelmében behozott növények mennyiségére vonatkozó információ; és

b) a melléklet 5. pontjában említett hivatalos vizsgálatról és ellenőrzésről szóló részletes szakmai jelentés.

Minden tagállam, amelynek területén a növényeket a behozatalukat követően elültették, a behozatalt követő év március 31-ig szintén a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére bocsátja a melléklet 8. pontjában említett hivatalos vizsgálatról és ellenőrzésről szóló részletes szakmai jelentését.

3. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot minden, az e határozat értelmében területükre érkezett szállítmányról, amelyről azt követően bebizonyosodott, hogy nem felel meg e határozatnak.

3a. cikk

Ez a határozat 2020. szeptember 30-án hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az e határozat 1. cikkében előírt eltérések hatálya alá tartozó, Chiléből származó ültetésre szánt szamócapalántákra (Fragaria L.), a vetőmag kivételével, az alkalmazandó egyedi feltételek

1.

A növényeket a Közösségen belüli gyümölcstermesztésre használják, és azokat:

a) kizárólag valamely tagállamból kivitt, valamely tagállam jóváhagyott minősítési rendszere szerint minősített anyanövényekből állították elő;

b) olyan területen termesztették, ami

- a kereskedelmi szamócatermesztő területektől elkülönülten helyezkedik el,

- legalább egy kilométerre helyezkedik el a legközelebbi olyan gyümölcs- vagy indatermesztés céljára szolgáló szamócaültetvénytől, amely nem felel meg az e határozat feltételeinek,

- legalább 200 méterre található bármely más olyan Fragaria L. nemzetségbe tartozó növénytől, amely nem felel meg az e határozat előírásainak, és

- átesett - az előző növényi termék eltávolítása után és a növények kiültetése előtt - vagy a megfelelő módszerekkel végzett hivatalos vizsgálaton, és mentesnek bizonyult a talajfertőző károsító szervezetektől, beleértve a Globodera pallida (Stone) Behrenst és a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrenst, vagy az e szervezetektől való mentességet biztosító kezelésen;

c) a Chilei Növényvédelmi Szolgálat a vegetációs időszak alatt legalább három alkalommal, majd a kivitelt megelőzően újból hivatalosan megvizsgálta a 2000/29/EK irányelv I. és II. melléklete A. részében felsorolt károsító szervezetek jelenlétére, különösen az alábbiakra vonatkozóan:

- Arabis mosaic vírus,

- Globodera pallida (Stone) Behrens,

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

- Naupactus leucoloma (Boheman),

- Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae,

- Strawberry crinkle vírus (SCV),

- Strawberry mild yellow edge vírus (SMYEV),

- Strawberry vein banding vírus (SVBV),

- Xanthomonas fragariae Kennedy and King,

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (Európán kívüli populációk);

valamint bármely más károsító szervezet tekintetében, amelynek előfordulása a Közösségben nem ismert, mint például:

- Aegorhinus phaleratus Erichson,

- Aegorhinus superciliosus germari (Gay Solier),

- Chaetosiphon thomasi Hille Risambers,

- Pseudoleucania bilitura Guenée,

- Fusarium oxysporum fsp. fragariae,

- Fragaria Chiloensis ilar vírus,

és minden egyes alkalommal az összes ilyen szervezettől mentesnek bizonyultak;

d) kivitel előtt:

- a földet vagy egyéb termesztőközeget lerázták azokról,

- megtisztították (a növényi hulladékoktól) és azokon nincs virág és gyümölcs.

2.

A növényeket - a 2000/29/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével és 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az irányelvben megállapított vizsgálat alapján - Chilében kibocsátott növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

A bizonyítvány tartalmazza az alábbiakat:

- a "Kártevő-mentesítés és/vagy fertőtlenítő kezelés" rovatban a kivitelt megelőzően utoljára alkalmazott kezelés(ek) leírása,

- a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban az "Ez a szállítmány megfelel a 2003/249/EK határozatban meghatározott feltételeknek" nyilatkozat, valamint a fajta neve és az a tagállami minősítési rendszer, amely szerint az anyanövényeket minősítették.

3.

A növényeket azokon a belépési pontokon keresztül hozzák be, amelyeket az e pontok helye szerinti tagállam az engedélyezés céljából meghatározott.

E belépési pontokról, valamint a 2000/29/EK irányelvben említett, az egyes belépési pontokért felelős hivatalos szervezet nevéről és címéről a tagállamok előre, kellő időben tájékoztatják a Bizottságot, és kérésre a többi tagállam részére is rendelkezésre bocsátják ezen információkat.

Amennyiben a növényeknek a Közösségbe történő behozatala az engedélyt alkalmazó tagállamtól eltérő tagállam területén történik, a belépési tagállam felelős hivatalos szervei tájékoztatják az engedélyt alkalmazó tagállam felelős hivatalos szerveit és együttműködnek azokkal annak biztosítása céljából, hogy az e határozat rendelkezéseit betartsák.

4.

A növényeknek a Közösségbe történő behozatala előtt az importőrt hivatalosan értesítik az 1-6. pontban megállapított feltételekről.

Az említett importőr minden egyes belépésről kellő időben tájékoztatja a belépés helye szerinti tagállam felelős hivatalos szerveit, az alábbiak feltüntetésével:

- az anyag jellege,

- a növények mennyisége,

- a Közösségbe való behozatal tervezett időpontja,

- a Közösségbe való behozatal tervezett helye,

- azoknak a helyeknek a neve és címe, ahol a növényeket hivatalos ellenőrzés mellett raktározzák az 5. pontban említett vizsgálatok és ellenőrzések eredményeire várva, vagy a 6. pontban említett helyek neve és címe, ahol a növényeket az 5. pontban említett vizsgálatok és ellenőrzések sikeres elvégzése után tárolják.

Az importőr tájékoztatja az érintett felelős hivatalos szerveket a fenti adatokban bekövetkező bármilyen változásról, amint azok tudomására jutnak.

Az érintett tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az e pontban említett adatokról, valamint az azokban bekövetkező bármilyen változásról.

Az importőr legalább két héttel a növényeknek a raktározás helyéről való elszállítása előtt tájékoztatja a felelős hivatalos szervet a 6. pontban említett, a növények kiültetésének helyéül szolgáló helyről.

5.

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke és e határozat 8. pontjának rendelkezései értelmében előírt vizsgálatokat, adott esetben az ellenőrzést is beleértve, az engedélyt alkalmazó tagállam felelős hivatalos szervei végzik, - adott esetben - a növényeket elültetése helye szerinti tagállam felelős hivatalos szerveivel együttműködésben.

Az említett vizsgálatok során a tagállamok az 1. c) pontban említett károsító szervezetek előfordulását is vizsgálják, és - adott esetben - ellenőrzéseket végeznek. Az ilyen károsító szervezetek bármelyikének észleléséről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A károsító szervezetek, és - adott esetben - az érintett növények megsemmisítésére megteszik a megfelelő lépéseket.

A 2000/29/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének második franciabekezdésében említett ellenőrzés sérelme nélkül, a Bizottság határozza meg, hogy az említett franciabekezdésben említett vizsgálatokat milyen mértékben kell beépíteni az említett irányelv 21. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban levő vizsgálati programba.

6.

A növényeket kizárólag hivatalosan nyilvántartott és az engedély alkalmazására jóváhagyott helyen lehet elültetni.

A növényeket elültetni szándékozó személy a hely tulajdonosának nevéről és címéről előzetesen tájékoztatja az ültetés helye szerinti tagállam felelős hivatalos szerveit.

Amennyiben az ültetés helye az engedélyt alkalmazó tagállamtól eltérő tagállam területén található, az engedélyt alkalmazó tagállam felelős hivatalos szervei az ültetési helyek nevéről és címéről tájékoztatják a növényeket elültetése helye szerinti tagállam felelős hivatalos szerveit. Az ilyen információk nyújtására a 4. pontban említett, az importőrtől származó előzetes értesítés kézhezvételekor kerül sor.

7.

A felelős hivatalos szervek biztosítják, hogy minden olyan növényt, amelyet nem a 6. ponttal összhangban ültettek el, az ellenőrzésük alatt semmisítsenek meg.

Az ily módon megsemmisített növények számáról szóló nyilvántartásokat megőrzik, és kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

8.

A behozatalt követő vegetációs időszakban, megfelelő időközönként, a 6. pontban említett helyeken a növények elültetési helye szerinti tagállam felelős hivatalos szervei bármely károsító szervezet jelenlétére, jeleire vagy tüneteire vonatkozóan szemrevételezéses ellenőrzés alá vetik a növények megfelelő hányadát. Az ilyen szemrevételezéses ellenőrzés eredményeképpen felfedezett jeleket vagy tüneteket okozó károsító szervezeteket a megfelelő ellenőrzési eljárás segítségével azonosítják. Minden olyan növényt, amelyet az említett vizsgálatok vagy ellenőrzések során nem találtak az 1. c) pontban említett károsító szervezetektől mentesnek, haladéktalanul megsemmisítik a felelős hivatalos szervek felügyelete mellett. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot

( 1 ) HL L 78., 2003.3.25., 10. o.

( 2 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

( 3 ) HL L 287., 2000.11.14., 65. o.

( 4 ) HL L 113., 2002.4.30., 32. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0249 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0249&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003D0249-20110203 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003D0249-20110203&locale=hu

Tartalomjegyzék