Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31993R3275[1]

A Tanács 3275/93/EK rendelete (1993. november 29.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések kielégítésének tilalmáról

A Tanács 3275/93/EK rendelete

(1993. november 29.)

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések kielégítésének tilalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 228a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Tanácsa által 1993. november 22-én elfogadott közös álláspontra,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 945/92/EGK rendeletben [1] és a 3274/93/EGK rendeletben [2] a Közösség lépéseket tett annak érdekében, hogy a Közösség és Líbia között folytatott kereskedelmet megakadályozza;

mivel a Líbiával szemben alkalmazott embargó következtében a Közösség és harmadik országok gazdasági szereplőivel szemben Líbia követelésekkel léphet fel;

mivel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1992. november 11-i 883/1993 számú határozatot, amely 8. pontjában foglalkozik az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 883/1993 számú határozatban és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedései által a teljesítés tekintetében érintett szerződéseken és ügyleteken alapuló, Líbia által támasztott követelésekkel;

mivel szükséges a gazdasági szereplőknek e követelésekkel szemben tartós védelmet nyújtani és meg kell akadályozni, hogy Líbia az embargó negatív következményeiért kompenzációban részesüljön;

mivel a Közösség egyetértett azzal, hogy Líbiának teljes mértékben be kell tartania az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 883/1993 számú határozata 8. pontjának rendelkezéseit, és azon az állásponton van, hogy az arról való döntés során, hogy Líbiával szemben enyhítsék-e vagy feloldják-e az embargót, különösen számításba kell venni azt, hogy Líbia megsértette-e az 883/1993 számú határozat 8. pontját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglalja a kötvényt, a pénzügyi garanciát, a viszontgaranciát vagy a hitelt, akár jogilag független, akár nem, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

2. "követelés": bármely e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

a) szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

b) kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránt követelés bármilyen formában;

c) szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

d) ellenkövetelés;

e) bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása - beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését - iránti követelés;

3. "az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések": az Egyesült Nemzetek Biztonságai Tanácsának intézkedései, vagy az Európai Közösségek, illetve bármely állam, ország vagy nemzetközi szervezet által az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának megfelelő határozatai szerint, azokhoz kapcsolódóan, vagy azok végrehajtása céljából bevezetett intézkedések, vagy a Líbiával folytatott kereskedelem megakadályozása céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa által engedélyezett intézkedések;

4. "líbiai természetes vagy jogi személy":

a) a líbiai állam vagy annak bármely hatósága,

b) bármely líbiai állampolgárságú természetes személy,

c) bármely jogi személy, amelynek székhelye vagy döntéshozatali központja Líbiában található,

d) bármely jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett személyek közül egy van több ellenőrzése alatt áll;

e) bármely személy, amely az a), b), c) és d) pontban említett természetes vagy jogi személyek nevében vagy javára követelést érvényesít.

A 2. cikk sérelme nélkül egy szerződés vagy ügylet teljesítését akkor is az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993. számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma közvetlenül vagy közvetve ezekre az intézkedésekre visszavezethető.

2. cikk

(1) Tilos olyan követeléseket kielégíteni, illetve olyan követelések kielégítése céljából intézkedéseket tenni, amelyeket a következő személyek támasztanak:

a) líbiai természetes vagy jogi személy, illetve olyan személy, akinek nevében líbiai természetes vagy jogi személy jár el;

b) természetes vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy közvetve líbiai természetes vagy jogi személy(ek) megbízásából vagy ilyen személy(ek) javára jár el;

c) természetes vagy jogi személy, aki líbiai természetes vagy jogi személy(ek) jogának vagy jogainak átruházásából előnyben részesül, vagy ilyen személy(ek) nevében érvényesít követelést;

d) minden, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 883/1993. számú határozatának 8. pontjában megjelölt természetes vagy jogi személy;

e) bármely természetes vagy jogi személy, aki kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia alapján felmerülő vagy ezek kifizetésével kapcsolatos követelést támaszt a fent említett személy(ek) javára,

olyan szerződések vagy ügyletek alapján vagy azokhoz kapcsolódóan, melyek teljesítését az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve érintették.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tilalmat alkalmazni kell a Közösség területén és a tagállamok bármely állampolgárára, továbbá minden olyan jogi személyre, amelyet valamely tagállam joga szerint alapítottak vagy hoztak létre.

3. cikk

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések sérelme nélkül a 2. cikket nem kell alkalmazni a következőkre:

a) olyan szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések, a kötvények, pénzügyi garanciák és viszontgaranciák kivételével, amelyek tekintetében az említett cikkben meghatározott természetes és jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy a követelést a felek elfogadták az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára;

b) a 2. cikkben meghatározott intézkedések elfogadása előtt történt esemény tekintetében felmerülő, biztosítási szerződés alapján fennálló fizetési követelések, vagy olyan biztosítási szerződésen alapuló fizetési követelések, amelyek esetében a biztosítás egy tagállam joga szerint kötelező;

c) olyan számlákra befizetett összegek visszafizetésére vonatkozó követelések, amelyekről a kifizetést a 2. cikkben említett intézkedések alapján megtiltották, feltéve, hogy e visszafizetés nem érinti az említett cikkben meghatározott szerződések tekintetében kötvények alapján kifizetett összegeket;

d) bármely tagállam jogának hatálya alá tartozó munkaszerződésekhez kapcsolódó követelések;

e) olyan árukért történő fizetésre vonatkozó követelések, amelyek tekintetében a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy azokat az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt exportálták, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára;

f) olyan összegekre vonatkozó követelések, amelyek tekintetében a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy azok az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 883/1993 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt nyújtott kölcsön alapján esedékesek, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára,

feltéve, hogy a követelés nem tartalmaz olyan összeget, sem kamat, sem díj formájában vagy egyéb módon, amely annak kompenzálására szolgál, hogy a teljesítés az említett intézkedések miatt az adott szerződés vagy ügylet eredeti feltételeitől eltérően történt.

4. cikk

Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesítő személyt illeti a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés kielégítése nem ütközik a 2. cikk tilalmába.

5. cikk

Minden tagállam meghatározza azokat a szankciókat, amelyeket e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazni kell.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1993. december 1. napjától, a New Yorkban alkalmazott EST időszámítás szerint 00:01 órától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Coëme

[1] HL L 101., 1992.4.15., 53. o.

[2] HL L 295., 1993.11.30., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3275 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3275&locale=hu