Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008R0146[1]

A Tanács 146/2008/EK rendelete ( 2008. február 14. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 146/2008/EK RENDELETE

(2008. február 14.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A tapasztalatok azt mutatják, hogy szükséges rendelkezni a kölcsönös megfeleltetési követelmények nem teljesítésének olyan kisebb jelentőségű eseteire alkalmazandó türelmi intézkedésről, amely esetekben a követelmények nem teljesítésének súlyossága, mértéke és fennállásának időtartama nem teszi indokolttá a folyósítandó közvetlen kifizetések azonnali csökkentését. Egy ilyen türelmi intézkedésnek mindazonáltal magában kell foglalnia az illetékes nemzeti hatóság által végzendő megfelelő nyomon követésről a követelmények nem teljesítésének orvosolásáig. Ezen túlmenően csökkentést alkalmazni a közvetlen kifizetések nagyon alacsony induló összegeire a lehetséges visszatartó hatáshoz képest nehézkesnek bizonyulhat. Következésképpen meg kell állapítani egy olyan megfelelő küszöbértéket, amely alatt a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak csökkentést, feltéve hogy az illetékes nemzeti hatóság meghozza azon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a mezőgazdasági termelő orvosolja a követelmények nem teljesítésével kapcsolatos ténymegállapításokat.

(2) Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) 44. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a támogatható hektárszámnak megfelelő parcelláknak legalább egy tíz hónapos időtartamon át a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a feltétel nagymértékben korlátozhatja a földterületek piacának működését, és jelentős adminisztratív terhet ró az érintett mezőgazdasági termelőkre és igazgatási szervekre. Mindazonáltal annak elkerülésére, hogy ugyanarra a földterületre vonatkozóan több kérelmet is benyújthassanak, szükség van egy olyan időpont megjelölésére is, amikor a parcelláknak a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk. A tagállamoknak helyénvaló lenne meghatározni ezt az időpontot, amely a támogatás iránti kérelem módosítására meghatározott időpontnál nem lehet később. Azonos szabályt kell alkalmazni azokra a tagállamokra is, amelyek az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazzák.

(3) Annak következtében, hogy egyetlen napra csökkentették azon időtartamot, amelynek során a mezőgazdasági termelőnek egyaránt rendelkeznie kell az egységes támogatási rendszer és az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatható hektárszámnak megfelelő parcellákkal, különösen az érintett naptári év során történt földátruházás esetére vonatkozóan pontosítani kell a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó felelősségi szabályokat. Egyértelművé kell tenni ezért, hogy a támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőt terheli a felelősség az illetékes hatóság előtt a kölcsönös megfeleltetési követelmények be nem tartásáért az érintett naptári évben a támogatási kérelemben bejelentett valamennyi mezőgazdasági földterület tekintetében. Ez azonban nem zárhatja ki az érintett mezőgazdasági termelő és az olyan személy közötti magánjogi megállapodásokat, akinek a mezőgazdasági földterületet átadták, vagy aki azt átadta.

(4) Az 1782/2003/EK rendelet 71h. cikke úgy rendelkezik, hogy a szóban forgó rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti új tagállamok az egységes támogatási rendszer keretében különböző egységértékeket határozhatnak meg a 2003. június 30-án - Bulgária és Románia esetében pedig 2005. június 30-án - gyepterületként vagy állandó legelőként, illetve bármely más támogatható területként azonosított területek hektáronként megítélendő jogosultsága tekintetében. Az új tagállamok azon rendelet 20. cikkének megfelelően létrehoztak a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszert. Az erre az azonosítási rendszerre való áttéréskor tapasztalt technikai nehézségek miatt azonban egyes parcellák esetében előfordulhatott, hogy a 2003-ban rögzített tulajdonságok nem pontosan kerültek át az új azonosítási rendszerbe. Annak érdekében, hogy a különböző egységértékek meghatározásának lehetőségét zökkenőmentesen végre lehessen hajtani, a parcellák azonosítására vonatkozó időpontot 2006. június 30-ára kell igazítani. Bulgária és Románia esetében azonban helyénvaló, hogy a parcellák meghatározásának időpontja 2008. január 1. legyen. Az 1782/2003/EK rendelet 71h. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(5) A tapasztalatok azt is mutatják, hogy a kölcsönös megfeleltetési szabályok keretébe tartozó, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények kezeléséhez szükséges igazgatási infrastruktúra kiépítése számottevő adminisztratív munkával jár. Megkönnyítené a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények bevezetésének és zökkenőmentes végrehajtásának a folyamatát, ha az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok számára is biztosítanának egy, a 2004. április 30-i állapot szerinti összetételű Közösségben az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében feltüntetett ütemezéssel összhangban alkalmazott bevezetési időszakhoz hasonló, a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekre vonatkozó hároméves bevezető szakaszt. E bevezető szakasz alkalmazását abban az esetben is lehetővé kell tenni, ha valamely új tagállam úgy dönt, hogy már az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazására vonatkozóan kitűzött legutolsó lehetséges időpont előtt teljeskörűen alkalmazza a közvetlen kifizetéseket. Az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (6) bekezdését és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (3) 51. cikkének (3) bekezdését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (10) és (11) bekezdése megállapítja az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamoknak az egységes támogatási rendszer alkalmazására való áttérésére vonatkozó szabályokat. E szabályok értelmében a Bizottságnak - az érintett tagállam felkészültségi állapotának értékelését követően - előzetesen jóvá kell hagynia az adott új tagállamnak az egységes támogatási rendszer bevezetésére vonatkozó határozatát. Ez az előzetes jóváhagyás már nem szükséges, mivel csaknem valamennyi közvetlen támogatás független a termeléstől, továbbá mind az egységes területalapú támogatási rendszer, mind pedig az egységes támogatási rendszer független a termeléstől, és mindkettő területalapú támogatás, amely az integrált rendszer legtöbb elemét magában foglalja, ideértve különösen a parcellaazonosító rendszert. Ezért a szóban forgó rendelkezéseket el kell hagyni. A 143b. cikk (10) és (11) bekezdésének elhagyása a 143b. cikk (9) bekezdésének módosítását vonja maga után. Ezért ezt a rendelkezést is módosítani kell.

(7) Az 1782/2003/EK rendelet XII. mellékletében található 2. táblázat megállapítja a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések folyósítandó összegeit Cipruson, ahol az egységes területalapú támogatási rendszer 2008-ig alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy a 2012/2006/EK tanácsi rendelet (4) meghosszabbította az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazásának időtartamát, meg kell állapítani a Cipruson kifizetendő teljes összegeket azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az egységes területalapú támogatási rendszer 2009-ben és 2010-ben is alkalmazandó.

(8) Az egységes támogatási rendszert választó új tagállamok annak 2007-től kezdve történő bevezetése mellett döntöttek. Ezért indokolt az 1782/2003/EK rendelet 71h. cikkének módosítását az említett időponttól az említett új tagállamokra alkalmazni.

(9) Az e rendelettel módosított számos rendelkezés - nevezetesen a követelmények nem teljesítésének kisebb jelentőségű eseteire alkalmazandó türelmi intézkedés, adott küszöbérték alatt csökkentések alkalmazása, annak az időpontnak a meghatározása, amikor a mezőgazdasági földterületnek a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állnia az egységes támogatási rendszer és az egységes területalapú támogatási rendszer szerinti jogosultsághoz, valamint a bevezető időszak biztosítása az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok számára annak érdekében, hogy teljes mértékben be tudják tartani a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó követelményeket a területükön - kedvezőbb szabályokat eredményeznének az érintett mezőgazdasági termelők számára, mint a jelenleg hatályos szabályok. E rendelkezések visszamenőleges hatályú alkalmazása nem sértheti az érintett gazdasági szereplők jogbiztonságának elvét. Ugyanez vonatkozik az 1782/2003/EK rendelet 71h. cikkének módosított rendelkezésére. Azokat a rendelkezéseket azonban, amelyek a mezőgazdasági termelő azon felelősségével kapcsolatosak, ha a földterület átruházása esetén a követelmények nem teljesülnek, 2008. április 1-jétől kellene alkalmazni annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot garantáljanak az érintett mezőgazdasági termelőknek, ugyanakkor biztosítsák e rendelkezések eredményes alkalmazását 2008-ban.

(10) Az 1782/2003/EK és az 1698/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben egy adott naptári évben (a továbbiakban: az érintett naptári év) soha nem teljesülnek a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények vagy a jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírások, és e nem teljesítés az érintett naptári évben támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek közvetlenül felróható cselekmény vagy mulasztás eredménye, akkor a 10. és a 11. cikkben foglalt rendelkezések alkalmazását követően az említett mezőgazdasági termelő számára folyósítandó közvetlen kifizetések teljes összegét a 7. cikkben meghatározott részletes szabályokkal összhangban csökkenteni vagy törölni kell.

Az első albekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a követelmények említett nem teljesítése olyan cselekmény vagy mulasztás eredménye, amely közvetlenül annak a személynek róható fel, akinek a földterületet átadták, vagy aki azt átadta.

Az első és második albekezdésnek a 2008. évre való alkalmazásában a naptári év a 2008. április 1-jétőldecember 31-ig tartó időszaknak felel meg.

E bekezdés alkalmazásában az »átadás«: bármely olyan ügylet, amelynek révén a mezőgazdasági földterület megszűnik az átadó rendelkezésére állni.";

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés ellenére és a 7. cikk (1) bekezdésében említett részletes szabályokban megállapított feltételekkel összhangban a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak csökkentést vagy kizárást, amennyiben annak összege mezőgazdasági termelőnként és naptári évenként legfeljebb 100 EUR-t tenne ki.

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, hogy az első albekezdésben előírt lehetőséget veszi igénybe, akkor a következő évben az illetékes hatóság megteszi az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a mezőgazdasági termelő orvosolja a követelmények adott nem teljesítésével kapcsolatos ténymegállapításokat. A ténymegállapításról és a követelmények nem teljesítésének orvosolása érdekében teendő intézkedésekről értesíteni kell a mezőgazdasági termelőt.";

2. a 7. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Kellően indokolt esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak csökkentést, amennyiben a követelmények nem teljesítése - súlyossága, mértéke, valamint fennállásának időtartama alapján - kisebb jelentőségűnek minősül. A követelmények nem teljesítésének azon esetei azonban, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a köz- vagy az állategészségügy szempontjából, nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek.

Kivéve, ha a mezőgazdasági termelő azonnal megtette a követelmények megállapított nem teljesítését orvosló intézkedést, az illetékes hatóság meghozza az annak biztosításához szükséges intézkedést - amely adott esetben adminisztratív ellenőrzésre korlátozódhat -, hogy a termelő orvosolja a követelmények nem teljesítését. A követelmények kisebb jelentőségű nem teljesítésével kapcsolatos ténymegállapításokról és a követelmények nem teljesítésének orvosolása érdekében teendő intézkedésekről értesíteni kell a mezőgazdasági termelőt.";

3. a 44. cikk (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"E parcelláknak - vis maior vagy rendkívüli körülmény esetének kivételével - a tagállam által meghatározandó időpontban, de legkésőbb a támogatási kérelem módosítására a tagállamban megállapított időpontban a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk.";

4. a 71h. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"71h. cikk

Gyepterület

Az új tagállamok objektív kritériumoknak megfelelően különböző egységértékeket határozhatnak meg a regionális felső határon vagy annak egy részén belül a 71f. cikk (1) bekezdésében említett mezőgazdasági termelők részére odaítélendő jogosultságokra a 2006. június 30-án megállapított gyepterületek és egyéb támogatható hektárok, vagy a 2006. június 30-án megállapított állandó legelőként használt és egyéb támogatható hektárok tekintetében.

Bulgária és Románia esetében azonban a megállapítás időpontja 2008. január 1.";

5. a 143b. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdésben említett parcelláknak - vis maior vagy rendkívüli körülmény esetének kivételével - a tagállam által meghatározandó időpontban, de legkésőbb a támogatási kérelem módosítására a tagállamban megállapított időpontban a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk.";

b) a (6) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "2005. január 1-jétől2008. december 31-ig a 3., 4., 6., 7. és 9. cikk alkalmazása nem kötelező az új tagállamok számára a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekhez kapcsolódó rendelkezések tekintetében. 2009. január 1-jétől az ezekben a tagállamokban egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők kötelesek betartani a III. mellékletben említett, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, a következő ütemezés szerint: Bulgária és Románia számára azonban a 3., 4., 6., 7. és 9. cikk alkalmazása 2011. december 31-ig nem kötelező a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekhez kapcsolódó rendelkezések tekintetében. 2012. január 1-jétől az ezekben a tagállamokban egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők kötelesek betartani a III. mellékletben említett, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, a következő ütemezés szerint: Az új tagállamok abban az esetben is élhetnek a harmadik albekezdésben meghatározott lehetőséggel, ha úgy határoznak, hogy már a (9) bekezdésben előírt alkalmazási időszak vége előtt beszüntetik az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazását.";

a) a III. melléklet A. pontjában említett követelményeket 2009. január 1-jétől kell alkalmazni;

b) a III. melléklet B. pontjában említett követelményeket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni;

c) a III. melléklet C. pontjában említett követelményeket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

a) a III. melléklet A. pontjában említett követelményeket 2012. január 1-jétől kell alkalmazni;

b) a III. melléklet B. pontjában említett követelményeket 2014. január 1-jétől kell alkalmazni;

c) a III. melléklet C. pontjában említett követelményeket 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

c) a (9) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az egységes területalapú támogatási rendszert a 2010 végéig tartó alkalmazási időszakban valamennyi új tagállam alkalmazhatja.";

d) a (10) és a (11) bekezdést el kell hagyni;

6. a XII. melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke (3) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdésben előírt eltérés 2008. december 31-ig alkalmazandó. 2009. január 1-jétől az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők kötelesek betartani az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében említett, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, a következő ütemezés szerint:

a) a III. melléklet A. pontjában említett követelményeket 2009. január 1-jétől kell alkalmazni;

b) a III. melléklet B. pontjában említett követelményeket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni;

c) a III. melléklet C. pontjában említett követelményeket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bulgária és Románia számára azonban az 1782/2003/EK rendelet 3., 4., 6., 7. és 9. cikkének alkalmazása 2011. december 31-ig nem kötelező a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekhez kapcsolódó rendelkezések tekintetében. 2012. január 1-jétől az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők kötelesek betartani az 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében említett, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, a következő ütemezés szerint:

a) a III. melléklet A. pontjában említett követelményeket 2012. január 1-jétől kell alkalmazni;

b) a III. melléklet B. pontjában említett követelményeket 2014. január 1-jétől kell alkalmazni;

c) a III. melléklet C. pontjában említett követelményeket 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az új tagállamok abban az esetben is élhetnek a második albekezdésben meghatározott lehetőséggel, ha úgy határoznak, hogy már az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (9) bekezdésében előírt alkalmazási időszak vége előtt beszüntetik az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazását."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni, a következő kivételekkel:

a) az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontját 2008. április 1-jétől kell alkalmazni;

b) az 1. cikk (4) bekezdését 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ZVER

(1) 2007. december 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1276/2007/EK rendelettel (HL L 284., 2007.10.30., 11. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb a 2012/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 8. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 384., 2006.12.29., 8. o.

MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet XII. mellékletében a 2. táblázat az alábbi két oszloppal egészül ki:

„20092010
00
1 795 5431 572 955
00
3 456 4483 438 488
4 608 9454 608 945
10 724 28210 670 282
5 547 0005 115 000
156 332149 600
4 323 8204 312 300
1 038 5751 035 875
31 650 94530 903 405”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0146 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0146&locale=hu

Tartalomjegyzék