32005R1183[1]

A Tanács 1183/2005/EK rendelete 2005. július 18. a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 1183/2005/EK RENDELETE

2005. július 18.

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"igény" :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbi igényeket foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítésére vonatkozóan;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetésére vagy meghosszabbítására vonatkozóan;

iii. szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítésre vonatkozóan;

iv. amelyet valamely igénnyel szemben érvényesítettek;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerésére vagy végrehajtására vonatkozóan, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását;

b)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen alakban, függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, és függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

g)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, ideértve többek között, de nem kizárólag a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h)

"technikai segítség" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása formájában, beleértve a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

i)

"brókertevékenység" :

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

j)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

1a. cikk

(1) Tilos a következők nyújtása közvetlenül vagy közvetve:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 1 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos technikai segítség vagy brókertevékenység, vagy az említett listában felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítség vagy brókertevékenység a Kongói Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: KDK) területén tevékenykedő bármely nem kormányzati jogalany vagy személy részére;

b) a közös katonai listán felsorolt áruk és technológia eladásával, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve mindenekelőtt az említett termékek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, vagy a kapcsolódó technikai segítség vagy brókertevékenység nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást - a KDK területén tevékenykedő bármely nem kormányzati jogalany vagy személy részére.

(2) Bármely KDK-beli nem kormányzati vagy más személy, szervezet vagy szerv részére, vagy KDK-beli felhasználás céljából végzett technikai segítségről, finanszírozásról vagy pénzügyi támogatásról, vagy brókertevékenységről - az 1b. cikk (1) bekezdésének megfelelően az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziója (MONUSCO) vagy az afrikai uniós regionális akciócsoport részére végzett ilyen segítség kivételével - előzetesen értesíteni kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1533 (2004) sz. ENSZ BT-határozat 8. pontja értelmében létrehozott bizottságát (a továbbiakban: a szankcióbizottság). Az említett értesítés valamennyi szükséges információt tartalmazza, beleértve adott esetben a végfelhasználót, a szállítás tervezett időpontját és a szállítás útvonalát.

1b. cikk

(1) Az 1a. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az alábbiak végzését:

a) a kizárólag a MONUSCO támogatására vagy általa való használatra szánt fegyverekhez és kapcsolódó anyagokhoz kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, vagy brókertevékenység;

b) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, vagy brókertevékenység, amennyiben az ilyen segítség vagy tevékenység végzéséről előzetesen értesítették a szankcióbizottságot az 1a. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

c) a kizárólag az afrikai uniós regionális akciócsoport támogatására vagy általa való használatra szánt fegyverekhez és kapcsolódó anyagokhoz kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, vagy brókertevékenység;

d) fegyverek, valamint a kapcsolódó hadianyag egyéb eladásához és szolgáltatásához kapcsolódó technikai segítség, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás vagy brókertevékenység, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyásával.

(2) Nem adható engedély olyan tevékenységekhez, amelyeket már elvégeztek.

2. cikk

(1) Az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez közvetlenül vagy közvetve vagy egy a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró harmadik fél révén tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Semmilyen pénzeszközhöz vagy gazdasági erőforráshoz nem biztosítható - sem közvetlenül, sem közvetve - hozzáférés az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára, illetve azok javára.

2a. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza azokat a szankcióbizottság által jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik vagy amelyek részt vesznek a KDK békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vagy ilyen tevékenységeket támogatnak. Az ilyen tevékenységek közé tartozik:

a) a 2010/778/KKBP határozat 1. cikkében és az e rendelet 1a. cikkében említett fegyverembargó és az ahhoz kapcsolódó intézkedések megsértése;

b) a KDK-ban működő külföldi fegyveres csoportok politikai és katonai vezetése, ami megakadályozza az e csoportokhoz tartozó harcosok leszerelését és önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését;

c) a kongói milíciák politikai és katonai vezetése, ideértve azokat a vezetőket, akik a KDK-n kívülről kapnak támogatást, és akik megakadályozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a lefegyverzés és az újra beilleszkedés folyamatában;

d) gyermekek toborzása vagy fegyveres konfliktusok során való bevetése a KDK területén, az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve;

e) az emberi jogok, illetve a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősülő cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése a KDK-ban, ideértve a polgári lakossággal szemben elkövetett cselekményeket, mint például az emberölést, a megnyomorítást, a nemi erőszakot és a szexuális erőszak más formáit, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést, valamint az iskolák és kórházak elleni támadásokat;

f) a humanitárius segítséghez való hozzáférés vagy annak nyújtásának akadályozása a KDK területén;

g) olyan személyek, illetve szervezetek - többek között fegyveres csoportok és bűnszövetkezetek - támogatása, akik, illetve amelyek a természeti erőforrások, így például arany, vadon élő állatok és növények, valamint vadon élő állatokból és növényekből készült termékek illegális kiaknázása vagy tiltott kereskedelme révén a KDK-ban destabilizáló tevékenységet fejtenek ki;

h) jegyzékbe vett személy vagy szervezet nevében vagy irányítása szerinti eljárás, vagy olyan szervezet nevében vagy irányítása szerinti eljárás, amely jegyzékbe vett személy vagy szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll;

i) a MONUSCO békefenntartó erőivel vagy az ENSZ személyzetével - így többek között a szakértői csoport tagjaival - szembeni támadások kitervelése, irányítása vagy finanszírozása, illetve az azokban való részvétel;

j) pénzügyi, anyagi vagy technológiai támogatás, vagy termékek vagy szolgáltatások nyújtása jegyzékbe vett személyeknek vagy szervezetnek.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, csoportok és szervezetek jegyzékbe vételének az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi indokolását.

(3) Az I. melléklet adott esetben tartalmazza az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság által rendelkezésre bocsátott, az érintett természetes és jogi személyek, csoportok és szervezetek azonosításához szükséges adatokat is. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, csoportok és szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. melléklet tartalmazza továbbá az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

2b. cikk

(1) Az Ia. melléklet tartalmazza a Tanács által a következő indokok bármelyike alapján jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket:

a) akadályozzák a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását, többek között erőszakos cselekményekkel, elnyomással, illetve az erőszak szításával, vagy azáltal, hogy aláássák a jogállamiságot;

b) a Kongói Demokratikus Köztársaságban elkövetett olyan cselekményeket terveznek, irányítanak vagy követnek el, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének vagy az emberi jogokkal való visszaélésnek minősülnek;

c) kapcsolatban állnak az a) és a b) pontban említett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

(2) Az Ia. melléklet tartalmazza a benne felsorolt személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(3) Az Ia. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek valamint a természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az észszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak; vagy

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; és

amennyiben az engedély az I. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő négy munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy:

a) amennyiben az engedély az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a szankcióbizottság jóváhagyta; és

b) amennyiben az engedély az Ia. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam az engedély kiadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

(3) Az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

4. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

i. 2005. április 18-a előtt megállapított bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog tárgyát képezik, vagy azokra az ezen időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági ítélet vonatkozik, az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében;

ii. az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv jegyzékbe vételének időpontja előtt hozott választott bírósági határozat tárgyát képezik, vagy az ezen időpont előtt vagy után az Unión belül hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen jelzálog által fedezett, vagy az ilyen ítéletben érvényesnek elismert igények kielégítése érdekében történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvények és rendeletek által megállapított korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett zálogjogról vagy ítéletről a tagállam értesíti a szankcióbizottságot.

(3) Az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv esetében az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján kiadott bármely engedélyről.

4b. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes, az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez tartozó befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetőleg egyes, az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása humanitárius célokból vagy a KDK-ból történő evakuáláshoz szükséges, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.

(2) Az érintett tagállam az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről.

5. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák egyenlegének alábbi növekményeire:

a) az említett számlákon keletkező kamat, vagy egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően merültek fel, amikor az említett számlák e rendelet hatálya alá kerültek;

c) az Unión belül hozott vagy az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére esedékes kifizetések;

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban kerül sor.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által az I. vagy az Ia. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet az ilyen ügyletekről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat.

6. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy az említett illetékes hatóságokon keresztül továbbítani a Bizottságnak;

b) együttműködni az említett illetékes hatóságokkal az információ ellenőrzése során.

(2) A közvetlenül a Bizottsághoz érkezett bármely további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban rendelkezésre bocsátott vagy kapott információkat csak azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat rendelkezésre bocsátották vagy kapták.

7. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezt a döntést jóhiszeműen, abban a meggyőződésben hozták, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

7a. cikk

(1) Nem elégíthetők ki az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, különösen a beszámítási igényt vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. és az Ia. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott igény kielégítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése e rendelettel összhangban történő elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát.

7b. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az 1a. és a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet szerint hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különösen az e rendelet megsértésének és végrehajtásának problémájával és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat.

9. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi az I. mellékletbe.

(2) A Tanács összeállítja és módosítja az Ia. mellékletben foglalt, a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és vagy szerveket tartalmazó jegyzéket.

(3) A Tanács döntését közli - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) és a (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel -, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(4) Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5) Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

10. cikk

A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

11. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, beleértve annak légterét is;

b) valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint alapított vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

a) A 2. és a 2a. cikkben említett személyek jegyzéke

1. Eric BADEGE

Születési idő: 1971.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. december 31.

Lakcíme: Ruanda (2016 eleje).

Egyéb információ: 2013 márciusában Ruandába menekült, és 2016 elején még ott tartózkodott. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Eric Badege - mint dandárparancsnok és az M23 kapcsolattartója Masisiben - olyan műveleteket irányított, melyek destabilizálták a Masisi terület egyes részeit Észak-Kivu tartományban. Az M23 csoport katonai parancsnokaként Badege súlyos jogsértésekért felelős, többek között fegyveres konfliktusokban gyermekek és nők ellen intézett célzott támadásokért. 2012 májusa óta a Raia Mutomboki csoport az M23 csoport irányításával több száz polgárt ölt meg összehangolt támadások során. Badege 2012 augusztusában közös támadásokat hajtott végre, melyek során válogatás nélkül mészároltak le polgárokat. E támadásokat Badege és Makoma Semivumbi Jacques ezredes közösen vezényelte le. Az M23 csoport több volt katonája azt állította, hogy az M23 csoport vezetői bármiféle eljárás nélkül kivégeztek több tucat gyermekkatonának toborzott gyermeket, akik megpróbáltak elmenekülni.

A Human Rights Watch (HRW) 2012. szeptember 11-i jelentése szerint egy erőszakkal besorozott 18 éves ruandai férfi, akinek később sikerült megszöknie, azt nyilatkozta a HRW-nek, hogy szemtanúja volt annak, hogy az ő M23-as katonai egységéből kivégeztek egy 16 éves fiút, miután az júniusban megpróbált megszökni. A fiút az M23 harcosai elfogták, és halálra verték a többi besorozott előtt. A fiú megölésére parancsot adó M23-as parancsnok állítólag azzal magyarázta a fiú meggyilkolását a többi besorozottnak, hogy "el akart hagyni minket". A jelentésben az is szerepel, hogy a szemtanúk szerint eljárás nélkül legalább 33 újonnan besorozott személyt és az M23 más katonáit is kivégezték, miután azok megpróbáltak megszökni. Volt akit megkötöztek és a többiek előtt lőttek le, példát statuálva, hogy milyen büntetés várhat rájuk. Egy fiatal besorozott a következőket nyilatkozta a HRW-nek: "amikor az M23 tagjai voltunk, azt mondták nekünk, hogy [választhatunk:] vagy velük maradunk, vagy meghalunk. Sokan megpróbáltak elmenekülni. Akiknek a nyomára akadtak, azokra az azonnali halál várt."

Badege 2013 márciusában Ruandába menekült, és 2016 elején még ott tartózkodott.

2. Frank Kakolele BWAMBALE

(más néven: a) FRANK KAKORERE; b) FRANK KAKORERE BWAMBALE; c) AIGLE BLANC)

Tisztsége: az FARDC tábornoka.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Lakcíme: Kinshasa, Kongói Demokratikus Köztársaság (2016. június).

Egyéb információ: 2008 januárjában kilépett a CNDP-ből. 2011 júniusától Kinshasában tartózkodik. Kakolele 2010 óta olyan tevékenységekben vesz részt, amelyeket látszólag a KDK kormányának a fegyveres konfliktusból kikerülő övezetek stabilizációs és újjáépítési programjához (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés - STAREC) kapcsolódóan indítottak; itt említendő Kakolele részvétele egy 2011. márciusi gomai, illetve beni STAREC-misszióban. A KDK hatóságai 2013 decemberében letartóztatták az Észak-Kivu tartományban található Beniben a DDR-folyamat állítólagos akadályozásáért. A KDK-t elhagyva egy ideig Kenyában élt, majd a KDK kormánya visszahívta, hogy segítsen rendezni a Beni területen kialakult helyzetet. 2015 októberében Mambasa területén letartóztatták, mivel állítólag egy Mai Mai csoportot támogatott, ám vádat nem emeltek ellene. 2016 júniusában még Kinshasában tartózkodott. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Frank Kakolele Bwambale az RCD-ML vezetőjeként befolyást gyakorolt az RCD-ML által követett irányvonalak kialakítására, valamint ellátta a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó RCD-ML-erők tevékenységei feletti irányítást és ellenőrzést. 2008 januárjában kilépett a CNDP-ből. Kakolele 2010 óta olyan tevékenységekben vett részt, amelyeket látszólag a KDK kormányának a fegyveres konfliktusból kikerülő övezetek stabilizációs és újjáépítési programjához (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés - STAREC) kapcsolódóan indítottak; itt említendő Kakolele részvétele egy 2011. márciusi gomai, illetve beni STAREC-misszióban.

A KDK-t elhagyva egy ideig Kenyában élt, majd a KDK kormánya visszahívta, hogy segítsen rendezni a Beni területen kialakult helyzetet. 2015 októberében Mambasa közelében letartóztatták, mivel állítólag egy Mai Mai csoportot támogatott, ám vádat nem emeltek ellene. Kakolele 2016 júniusában még Kinshasában tartózkodott.

3. Gaston IYAMUREMYE

(más néven: a) Byiringiro Victor Rumuli; b) Victor Rumuri; c) Michel Byiringiro; d) Rumuli)

Tisztsége: a) az FDLR ideiglenes elnöke; b) az FDLR-FOCA első alelnöke; c) az FDLR-FOCA vezérőrnagya.

Lakcíme: Észak-Kivu tartomány, Kongói Demokratikus Köztársaság (2016. június).

Születési idő: 1948.

Születési hely: a) Musanze körzet (Északi tartomány), Ruanda; b) Ruhengeri, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2010. december 1.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Gaston Iyamuremye az FDLR első alelnöke és egyben ideiglenes elnöke. Ezenfelül az FDLR fegyveres szárnyának, a FOCA-nak a vezérőrnagya. Iyamuremye 2016 júniusában még a Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu tartományában tartózkodott.

4. Innocent KAINA

(más néven: a) Colonel Innocent KAINA; b) India Queen)

Tisztsége: az M23 volt parancsnokhelyettese.

Lakcíme: Uganda (2016 eleje).

Születési idő: 1973. november.

Születési hely: Bunagana, Rutshuru terület, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. november 30.

Egyéb információ: Az M23 parancsnokhelyettese lett azt követően, hogy Bosco Taganda frakciója 2013 márciusában Ruandába menekült. 2013 novemberében Ugandába menekült. 2016 elején még Ugandában tartózkodott. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Innocent Kaina a Mouvement du 23 Mars (M23) egykori körzetparancsnoka, majd helyettes parancsnoka. Számos alkalommal súlyosan megsértette a nemzetközi jogot és az emberi jogokat, illetve felelősség terheli ilyen jogsértésekért. 2007 júliusában a kinshasai katonai bíróság elítélte az Ituri körzetben 2003 májusa és 2005 decembere között elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények miatt. 2009-ben a kongói kormány és a CNDP közötti békemegállapodás részeként kiszabadult. Az FARDC tagjaként felelősség terheli a 2009-ben a Masisi régióban elkövetett kivégzésekért, elrablásokért és megcsonkításokért. Taganda tábornok irányítása alatt álló parancsnokként ő kezdeményezte a volt CNDP-katonák lázadását Rutshuru régióban 2012 áprilisában. Ő biztosította a lázadók Masisiből való kivonulását. 2012 májusa és augusztusa között ő felügyelte több mint 150 gyermeknek az M23 felkelés céljaira való besorozását és kiképzését, a szökni próbálókat lelőtte. 2012. júliusban Berundába és Deghóba utazott, hogy az M23 céljaira toborozzon és mozgósítson. Kaina 2013 novemberében Ugandába menekült, és 2016 elején még ott tartózkodott.

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(más néven: a) Jérôme Kakwavu; b) Commandant Jérôme)

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Az FARDC-ben 2004 decemberében megkapta a tábornoki rangot. 2011 júniusától a kinshasai Makala-börtönben tartják fogva. 2011. március 25-én a kinshasai Legfelső Katonai Bíróság háborús bűnök elkövetése ügyében eljárást indított Kakwavuval szemben. A KDK egyik katonai bírósága 2014 novemberében tíz év börtönbüntetésre ítélte nemi erőszakért, gyilkosságért és kínzásért. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Az UCD/FAPC egykori elnöke. Az Uganda és a KDK közötti illegális határátkelőhelyek az FAPC ellenőrzése alatt állnak, és kulcsfontosságú szállítási útvonalat jelentenek a fegyverek áramlásában. Az FAPC elnökeként befolyást gyakorolt a politikára, valamint ellátta a fegyverkereskedelemben érintett és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő FAPC-erők tevékenységei feletti irányítást és ellenőrzést. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint felelős volt a gyermekkatonák 2002-es ituri toborzásáért és bevetéséért. Azon öt vezető FARDC tiszt egyike, akit súlyos, nemi erőszakkal összefüggő bűncselekményekkel vádoltak, és akinek ügyeire a Biztonsági Tanács felhívta a kormány figyelmét a 2009. évi látogatása alkalmával. Az FARDC-ben 2004 decemberében megkapta a tábornoki rangot. 2011 júniusától a kinshasai Makala-börtönben tartják fogva. 2011. március 25-én a kinshasai Legfelső Katonai Bíróság háborús bűnök elkövetése ügyében eljárást indított Kakwavuval szemben.

6. Germain KATANGA

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Születési idő: 1978. április 28.

Születési hely: Mambasa, Ituri tartomány, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Lakcíme: Kongói Demokratikus Köztársaság (börtönben).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: 2004 decemberében az FARDC tábornokává nevezték ki. A KDK kormánya 2007. október 18-án átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az NBB 2014. május 23-án 12 év börtönbüntetésre ítélte háborús bűncselekményekért és emberiesség elleni bűncselekményekért, de ezt az ítéletet az NBB fellebbezési tanácsa enyhítette, kijelentve, hogy Katanga 2016. január 18-ával letölti börtönbüntetését. Noha Katangát a per során végig Hollandiában tartották fogva, 2015 decemberében egy KDK-beli börtönbe szállították át, és az Ituriban korábban elkövetett más bűncselekményekért emeltek vádat ellene. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Germain Katanga az FRPI parancsnoka volt. A fegyverembargót megsértve érintetté vált a fegyverkereskedelemben. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint a 2002-2003-as időszakban felelős volt a gyermekkatonák ituri toborzásáért és bevetéséért. 2004 decemberében az FARDC tábornokává nevezték ki. A KDK kormánya 2007. október 18-án átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az NBB 2014. május 23-án 12 év börtönbüntetésre ítélte háborús bűncselekményekért és emberiesség elleni bűncselekményekért, de ezt az ítéletet az NBB fellebbezési tanácsa enyhítette, kijelentve, hogy Katanga 2016. január 18-ával letölti börtönbüntetését. Noha Katangát a per során végig Hollandiában tartották fogva, 2015 decemberében egy KDK-beli börtönbe szállították át, és az Ituriban korábban elkövetett bűncselekményekért emeltek vádat ellene.

7. Thomas LUBANGA

Születési hely: Ituri, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: Kongói Demokratikus Köztársaság (börtönben).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: 2005 márciusában letartóztatták Kinshasában az UPC/L emberi jogok megsértésében való érintettsége miatt. 2006. március 17-én átadták az NBB-nek. Az NBB 2012 márciusában 14 év börtönbüntetésre ítélte. Az NBB fellebbviteli bírái 2014. december 1-jén helybenhagyták Lubanga bűnösségének megállapítását és a kiszabott büntetést. 2015. december 19-én átszállították egy KDK-beli börtönbe, hogy büntetése fennmaradó részét ott töltse le. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Thomas Lubanga a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L korábbi elnöke. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint a 2002-2003-as időszakban felelős volt a gyermekkatonák ituri toborzásáért és bevetéséért. 2005 márciusában letartóztatták Kinshasában az UPC/L emberi jogok megsértésében való érintettsége miatt. A KDK-beli hatóságok 2006. március 17-én átadták az NBB-nek. Az NBB 2012 márciusában 14 év börtönbüntetésre ítélte. Az NBB fellebbviteli bírái 2014. december 1-jén helybenhagyták Lubanga bűnösségének megállapítását és a kiszabott büntetést. 2015. december 19-én átszállították egy KDK-beli börtönbe, hogy büntetése fennmaradó részét ott töltse le.

8. Sultani MAKENGA

(más néven: a) Makenga, Colonel Sultani; b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Születési idő: 1973. december 25.

Születési hely: Rutshuru, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. november 12.

Egyéb információ: A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Mouvement du 23 Mars (M23) csoport egyik katonai vezetője. 2014 végén Ugandában tartózkodott. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sultani Makenga a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) működő Mouvement du 23 Mars (M23) csoport egyik katonai vezetője. Az M23 (más néven a kongói forradalmi hadsereg) egyik vezetőjeként Sultani Makenga súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, mindenekelőtt a fegyveres konfliktusok során célzottan nők és gyermekek ellen elkövetett tettekkel - ideértve az emberölést és megcsonkítást, a nemi erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is -, illetve felelősség terheli ilyen cselekményekért. Szintén felelősség terheli a nemzetközi jog azáltal való megsértéséért, hogy az M23 gyermekeket toboroz és vet be a KDK-ban zajló fegyveres konfliktusok során. Sultani Makenga vezetésével az M23 súlyos atrocitásokat követett el a KDK polgári lakosságával szemben. Vallomások és jelentések szerint a Sultani Makenga által irányított katonák a Rutshuru régió feletti ellenőrzés megszilárdítása céljából számos alkalommal követtek el nemi erőszakot nők és (akár 8 éves) gyermekek ellen a régióban. Makenga vezetésével az M23 gyermekek tömegeit toborozta erőszakosan, illetve ölte, csonkította és sebesítette meg a KDK-ban és a régióban. Az erőszakkal besorozott gyermekek közül sokan 15 év alattiak voltak. Makenga állítólag fegyvereket és azokhoz kapcsolódó egyéb felszerelést is beszerzett a KDK által a fegyverembargó végrehajtása céljából hozott intézkedések, többek között a fegyverek és kapcsolódó felszerelések behozatalára és birtoklására vonatkozó kormányrendeletek megsértésével. Makenga az M23 vezetőjeként súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, súlyos atrocitásokat elkövetve a KDK polgári lakosságával szemben, és ezáltal jelentősen hozzájárult a bizonytalansághoz, a lakosság elmeneküléséhez és a konfliktushoz a régióban. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Mouvement du 23 Mars (M23) csoport egyik katonai vezetője.

9. Khawa Panga MANDRO

(más néven: a) Kawa Panga; b) Kawa Panga Mandro; c) Kawa Mandro; d) Yves Andoul Karim; e) Mandro Panga Kahwa; f) Yves Khawa Panga Mandro; g) "Chief Kahwa" h) "Kawa")

Születési idő: 1973. augusztus 20.

Születési hely: Bunia, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Lakcíme: Uganda (2016. május).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: 2005 áprilisában a buniai börtönbe került az ituri békefolyamat szabotálása miatt. A kongói hatóságok 2005 októberében letartóztatták, a kisangani fellebbviteli bíróság felmentette, majd ezt követően átadták a kinshasai igazságügyi hatóságoknak a következő újabb vádakkal: emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, emberölés, súlyos testi sértés és bántalmazás. 2014 augusztusában a KDK egyik katonai bírósága Kisanganiban bűnösnek találta háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésében, kilenc év börtönbüntetésre ítélte és elrendelte, hogy megközelítőleg 85 000 USD kártérítést fizessen az áldozatoknak. Letöltötte börtönbüntetését, és 2016 májusában még Ugandában tartózkodott. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khawa Panga Mandro a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó PUSIC korábbi elnöke. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint a 2001-2002-es időszakban felelős volt gyermekkatonák toborzásáért és bevetéséért. 2005 áprilisában a buniai börtönbe került az ituri békefolyamat szabotálása miatt. A kongói hatóságok 2005 októberében letartóztatták, a kisangani fellebbviteli bíróság felmentette, majd ezt követően átadták a kinshasai igazságügyi hatóságoknak a következő újabb vádakkal: emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, emberölés, súlyos testi sértés és bántalmazás. 2014 augusztusában a KDK egyik katonai bírósága Kisanganiban bűnösnek találta háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésében, kilenc év börtönbüntetésre ítélte és elrendelte, hogy megközelítőleg 85 000 USD kártérítést fizessen az áldozatoknak. Letöltötte börtönbüntetését, és 2016 májusában még Ugandában tartózkodott.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Tisztsége: az FDLR ügyvezető titkára.

Születési idő: 1963. július 24.

Születési hely: Ndusu/Ruhengeri, Északi tartomány, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2009. március 3.

Egyéb információ: Az FDLR-csapatok által a Kivu tartományokban 2009-ben elkövetett háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények miatt kiadott NBB-elfogatóparancs alapján 2010. október 3-án Párizsban letartóztatták, majd 2011. január 25-én átszállították Hágába, de az NBB 2011 végén szabadlábra helyezte. 2014. november 29-én 5 évre az FDLR ügyvezető titkárának választották. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Callixte Mbarushimana a letartóztatásáig az FDLR ügyvezető titkára és az FDLR vezető katonai parancsnokságának alelnöke. Az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának b) alpontja értelmében a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport politikai/katonai vezetőjeként akadályozta a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az FDLR-csapatok által a Kivu tartományokban 2009-ben elkövetett háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények miatt kiadott NBB-elfogatóparancs alapján 2010. október 3-án Párizsban letartóztatták, 2011. január 25-én átszállították Hágába, de az NBB 2011 végén szabadlábra helyezte. 2014. november 29-én 5 évre ismét az FDLR ügyvezető titkárának választották.

11. Iruta Douglas MPAMO

(más néven: a) Doulas Iruta Mpamo; b) Mpano)

Lakcíme: Gisenyi, Ruanda (2011. június).

Születési idő: a) 1965. december 28.; b) 1965. december 29.

Születési hely: a) Bashali, Masisi, Kongói Demokratikus Köztársaság; b) Goma, Kongói Demokratikus Köztársaság; c) Uvira, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Foglalkozása nem ismert, amióta a Great Lakes Business Company (GLBC) által működtetett két repülőgép lezuhant. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Compagnie Aérienne des Grands Lacs és a Great Lakes Business Company tulajdonosa/ügyvezetője, amely társaságok légi járműveit használták az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtáshoz. A légi járatokról és a rakományról szóló adatok eltitkolásáért is felelős, amivel kétségtelenül hozzájárult a fegyverembargó megsértéséhez. Foglalkozása nem ismert, amióta a Great Lakes Business Company (GLBC) által működtetett két repülőgép lezuhant.

12. Sylvestre MUDACUMURA

(más néven: a) Mupenzi Bernard; b) General Major Mupenzi; c) General Mudacumura; d) Pharaoh; e) Radja)

Tisztsége: a) az FDLR-FOCA parancsnoka; b) az FDLR-FOCA altábornagya.

Születési idő: 1954

Születési hely: Cellule Ferege, Gatumba szektor, Kibilira kommün, Gisenyi prefektúra, Ruanda

Lakcíme: Észak-Kivu tartomány, Kongói Demokratikus Köztársaság (2016. június)

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információk: A Nemzetközi Büntetőbíróság 2012. július 12-én elfogatóparancsot adott ki Mudacumura ellen kilenc rendben elkövetett háborús bűncselekmények miatt, többek között polgárok elleni támadások, gyilkosság, csonkítás, kegyetlen bánásmód, nemi erőszak, kínzás, tulajdon megsemmisítése, fosztogatás, és az emberi méltóság többszöri kirívó megsértése miatt, melyeket a vádak szerint 2009 és 2010 között követett el a KDK-ban.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Sylvestre Mudacumura az FDLR fegyveres szárnyának, a FOCA-nak a vezetőjeként befolyást gyakorol az FDLR-FOCA által követett irányvonalak kialakítására, valamint ellátja a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti irányítást és ellenőrzést. Mudacumura (vagy beosztottja) telefonkapcsolatban volt Murwanashyaka FDLR-vezetővel Németországban, többek között a 2009. májusi busurungi mészárlás idején, és Guillaume őrnagy katonai parancsnokkal a 2009-es "Umoja Wetu" és "Kimia II" művelet idején. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint a 2002-2007-es időszakban 27 esetben felelős volt az irányítása alatt álló csapatok által gyermekkatonáknak Észak-Kivuban történő toborzásáért és bevetéséért. 2016 közepén Mudacumura az FDLR fegyveres szárnyának általános parancsnokaként és altábornagyként még a Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu tartományában tartózkodott.

13. Leodomir MUGARAGU

(más néven: a) Manzi Leon; b) Leo Manzi)

Lakcíme: FDLR-parancsnokság, Kikomai erdő, Bogoyi közelében, Walikale, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság (2011. június).

Születési idő: a) 1954; b) 1953.

Születési hely: a) Kigali, Ruanda; b) Rushashi, Északi tartomány, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2010. december 1.

Egyéb információ: Az FDLR-FOCA igazgatással megbízott vezérkari főnöke. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Nyílt forrásból és hivatalos jelentésekből származó információk szerint Leodomir Mugaragu az FDLR fegyveres szárnyának, a Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA) vezérkari főnöke. Hivatalos jelentések szerint Mugaragu az FDLR KDK keleti részén folytatott katonai hadműveleteinek legfőbb tervezője. Az FDLR-FOCA igazgatással megbízott vezérkari főnöke.

14. Leopold MUJYAMBERE

(más néven: a) Musenyeri; b) Achille; c) Frere Petrus Ibrahim)

Tisztsége: a) az FDLR-FOCA vezérkari főnöke; b) az FDLR-FOCA ideiglenes helyettes parancsnoka.

Lakcíme: Kinshasa, Kongói Demokratikus Köztársaság (2016. június).

Születési idő: a) 1962. március 17.; b) 1966 körül.

Születési hely: Kigali, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2009. március 3.

Egyéb információ: 2014-ben lett az FDLR-FOCA megbízott helyettes parancsnoka. A KDK-beli Gomában a kongói biztonsági erők 2016. május elején foglyul ejtették, majd Kinshasába szállították. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Leopold Mujyambere az FDLR fegyveres szárnya, a FOCA második hadosztályának korábbi parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetőjeként - az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának b) alpontját megsértve - akadályozta a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR-FOCA-tól kiszabadult lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR-FOCA - amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta - 10 éves kortól fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának d) és e) alpontját.

2011 júniusában az FDLR-FOCA dél-kivui műveleti körzetének (akkori elnevezése: "Amazon") parancsnoka. Később a FOCA vezérkari főnökévé, majd 2014-ben megbízott helyettes parancsnokká léptették elő. A KDK-beli Gomában a kongói biztonsági erők 2016. május elején foglyul ejtették, majd Kinshasába szállították.

15. Jamil MUKULU

(más néven: a) Steven Alirabaki; b) David Kyagulanyi; c) Musezi Talengelanimiro; d) Mzee Tutu; e) Abdullah Junjuaka; f) Alilabaki Kyagulanyi; g) Hussein Muhammad; h) Nicolas Luumu; i) Julius Elius Mashauri; j) David Amos Mazengo; k) Professor Musharaf; l) Talengelanimiro)

Tisztsége: a) a Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) vezetője; b) parancsnok, Szövetséges Demokratikus Erők.

Lakcíme: jelentések szerint börtönbüntetését tölti Ugandában (2016. szeptember).

Születési idő: a) 1965; b) 1964. január 1.

Születési hely: Ntoke falu, Ntenjeru járás, Kayunga körzet, Uganda.

Állampolgársága: ugandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2011. október 12.

Egyéb információ: 2015 áprilisában Tanzániában letartóztatták, majd 2015 júliusában kiadták Ugandának. A jelentések szerint Mukulu 2016 szeptemberében még rendőrségi fogdában várta, hogy háborús bűncselekmények és a genfi egyezmény többszöri súlyos megsértése miatt az ugandai jog szerint bíróság elé állítsák. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A nyilvános források és a hivatalos jelentések szerint - többek között az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottsága szakértői csoportjának jelentései szerint - Jamil Mukulu a KDK-ban tevékenykedő külföldi fegyveres csoport, az ADF katonai vezetője, és az 1857 (2008) sz. határozat 4. pontjának b) alpontja értelmében akadályozza az ADF fegyvereseinek leszerelését, önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottsága szakértői csoportjának jelentései szerint Jamil Mukulu anyagi és emberi támogatást nyújtott a KDK területén tevékenykedő külföldi fegyveres csoport, az ADF számára. Különböző források, többek között az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottsága szakértői csoportjának jelentései szerint Jamil Mukulu finanszírozást biztosított, befolyásolta az ADF által követett irányvonalak kialakítását és közvetlen felelősséget vállalt az ADF-erők irányításában és ellenőrzésében, különösen a nemzetközi terrorista hálózatokkal kialakított kapcsolatok felügyelete révén.

16. Ignace MURWANASHYAKA

(más néven: Dr. Ignace)

Megszólítás: Dr.

Tisztsége: az FDLR elnöke.

Lakcíme: Németország (börtönben).

Születési idő: 1963. május 14.

Születési hely: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: A német hatóságok 2009. november 17-én letartóztatták, majd a német bíróság 2015. szeptember 28-án bűnösnek találta külföldi terrorista csoport irányításának, illetve háborús bűncselekmények segédletének vádjában. 13 év börtönbüntetésre ítélték, és 2016 júniusában egy németországi börtönben töltötte büntetését. 2014. november 29-én 5 évre ismét az FDLR elnökének választották. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272382

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ignace Murwanashyaka a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR elnökeként befolyást gyakorolt az FDLR által követett irányvonalak kialakítására. Telefonkapcsolatban volt az FDLR helyszíni katonai parancsnokságával (többek között a 2009 májusi busurungi mészárlás idején); katonai parancsokat adott a legfelsőbb parancsnokságnak; részt vett a fegyverek és a lőszerek FDLR-egységeknek való átadása koordinálásában és a használati utasítások továbbításában; az FDLR ellenőrzése alá tartozó területeken található természeti erőforrások tiltott értékesítésén keresztül szerzett nagy pénzösszegeket kezelte. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint elnökként és katonai parancsnokként felelős volt az FDLR által gyermekkatonáknak Kelet-Kongóban történő toborzásáért és bevetéséért. A német hatóságok 2009. november 17-én letartóztatták, majd a német bíróság 2015. szeptember 28-án bűnösnek találta külföldi terrorista csoport irányításának, illetve háborús bűncselekmények segédletének vádjában. 13 év börtönbüntetésre ítélték, és 2016 júniusában egy németországi börtönben töltötte büntetését. 2014. november 29-én 5 évre ismét az FDLR elnökének választották.

17. Straton MUSONI

(más néven: IO Musoni)

Tisztsége: az FDLR volt elnökhelyettese.

Születési idő: a) 1961. április 6.; b) 1961. június 4.

Születési hely: Mugambazi, Kigali, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2007. március 29.

Egyéb információ: A német hatóságok 2009. november 17-én letartóztatták, majd a német bíróság 2015. szeptember 28-án bűnösnek találta külföldi terrorista csoport irányításának vádjában, és 8 év börtönbüntetésre ítélték. Musonit a pert követően azonnal szabadlábra helyezték, mivel akkor a büntetéséből már több mint 5 évet letöltött. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Straton Musoni a KDK-ban tevékenykedő külföldi fegyveres csoport, az FDLR elnökhelyettese volt. Akadályozta az e csoporthoz tartozó harcosok leszerelését és önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését, megsértve ezáltal az 1649 (2005) sz. ENSZ BT-határozatot. A német hatóságok 2009. november 17-én letartóztatták, majd a német bíróság 2015. szeptember 28-án bűnösnek találta külföldi terrorista csoport irányításának vádjában, és 8 év börtönbüntetésre ítélték. Musonit a pert követően azonnal szabadlábra helyezték, mivel akkor a büntetéséből már több mint 5 évet letöltött.

18. Jules MUTEBUTSI

(más néven: a) Jules Mutebusi; b) Jules Mutebuzi; c) Colonel Mutebutsi)

Születési idő: 1964.

Születési hely: Minembwe, Dél-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Az FARDC tizedik katonai körzetének korábbi körzeti katonai parancsnokhelyettese, 2004 áprilisában fegyelmi vétség miatt elbocsátották. A ruandai hatóságok 2007 decemberében letartóztatták, amikor a KDK irányában megkísérelte átlépni a határt. Jelentések szerint 2014. május 9-én Kigaliban elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Jules Mutebutsi az egykori RCD-G egyéb rebellis elemeivel együtt a Bukavu városát 2004 májusában erőszakkal elfoglaló erőkhöz csatlakozott. A fegyverembargót megsértve érintett abban, hogy fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől, valamint hogy felszereléseket biztosított az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportoknak és milíciáknak. Az FARDC tizedik katonai körzetének korábbi körzeti katonai parancsnokhelyettese, 2004 áprilisában fegyelmi vétség miatt elbocsátották. A ruandai hatóságok 2007 decemberében letartóztatták, amikor a KDK irányában megkísérelte átlépni a határt. Jelentések szerint 2014. május 9-én Kigaliban elhunyt.

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(más néven: Colonel Baudoin Ngaruye)

Tisztsége: a Mouvement du 23 Mars (M23) katonai vezetője.

Rangja: dandártábornok.

Lakcíme: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Születési idő: a) 1978. április 1.; b) 1978.

Születési hely: a) Bibwe, Kongói Demokratikus Köztársaság; b) Lusamambo, Lubero terület, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Nemzeti személyazonosító szám (FARDC azonosító szám): 1-78-09-44621-80.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. november 30.

Egyéb információ: 2013. március 16-án belépett a Ruandai Köztársaságba. 2014 végétől a Ngoma táborban (Ruanda) él. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2012. áprilisban Ngaruye vezette az ex-CNDP lázadást, azaz a Mouvement du 23 Mars-t (M23), Ntaganda tábornok irányítása alatt. Ő jelenleg a harmadik legmagasabb rangú katonai parancsnok az M23-ban. A KDK-val foglalkozó szakértői csoport 2008-ban és 2009-ben is javasolta jegyzékbe vételét. Számos alkalommal súlyosan megsértette a nemzetközi jogot és az emberi jogokat, illetve felelősség terheli ilyen jogsértésekért. Gyermekek százait toborozta és képezte ki az M23 számára 2008-ban és 2009-ben, valamint 2010 végén. Emberölést, csonkítást és emberrablást is elkövetett, gyakran nőkkel szemben. Felelősség terheli kivégzésekért és az M23-ból dezertáló katonák kínzásáért. Az FARDC egyik vezetőjeként 2009-ben parancsot adott a walikalei Shalio faluban lakó összes férfi kivégzésére. Ezenkívül fegyvereket, lőszereket és fizetést is biztosított Masisi és Walikale régiókban Ntaganda tábornok közvetlen utasítására. 2010-ben Lukopfuban ő irányította a lakosságnak a lakóhelye elhagyására való kényszerítését és kifosztását. Az FARDC-n belüli bűnözői körök tevékeny alakja, az ásványianyag-kereskedelemből is hasznot húzott, aminek következtében 2011-ben erőszakos összetűzésbe került Innocent Zimurinda ezredessel. 2013. március 16-án Gasizi/Rubavunál belépett a Ruandai Köztársaság területére.

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO

(más néven: a) Cui Ngudjolo)

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: Kongói Demokratikus Köztársaság.

Születési idő: 1970. október 8.

Születési hely: Bunia, Ituri tartomány, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: 2003 októberében az Egyesült Nemzetek Szervezete kongói demokratikus köztársaságbeli missziója (MONUC) letartóztatta Buniában. A KDK kormánya 2008. február 7-én átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az NBB 2012 decemberében minden vádpont alól felmentette, és a fellebbezési tanács 2015. február 27-én az ítéletet helyben hagyta. Ngudjolo Hollandiában menedékkérelmet nyújtott be, de elutasították. 2015. május 11-én visszatoloncolták a KDK-ba. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mathieu Chui Ngudjolo az FRPI vezérkari főnökeként befolyást gyakorolt az FRPI által követett irányvonalak kialakítására, valamint ellátta a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FRPI-erők tevékenységei feletti irányítást és ellenőrzést. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint felelős volt a 15 év alatti gyermekkatonák 2006-os ituri toborzásáért és bevetéséért. 2003 októberében az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársaságbeli missziója (MONUC) letartóztatta Buniában. A KDK kormánya később, 2008. február 7-én átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az NBB 2012 decemberében minden vádpont alól felmentette, és a fellebbezési tanács 2015. február 27-én az ítéletet helyben hagyta. Ngudjolo Hollandiában menedékkérelmet nyújtott be, de elutasították. 2015. május 11-én visszatoloncolták a KDK-ba.

21. Floribert Ngabu NJABU

(más néven: a) Floribert Njabu Ngabu; b) Floribert Ndjabu; c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági, útlevélszám: OB 0243318.

Születési idő: 1971. május 23.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: 2005 márciusától házi őrizetben volt Kinshasában az FNI emberi jogok megsértésében való érintettsége miatt. 2011. március 27-én átszállították Hágába, hogy az NBB-n tanúskodjon a Germain Katanga és a Mathieu Ngudjolo ellen indított ügyekben. 2011 májusában menedékjog iránti kérelmet nyújtott be Hollandiában. 2012 októberében egy holland bíróság elutasította a menedékjog iránti kérelmét. 2014 júliusában Hollandiából visszatoloncolták a KDK-ba, ahol letartóztatták. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Floribert Ngabu Njabu a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FNI elnöke. 2005 márciusától házi őrizetben volt Kinshasában az FNI emberi jogok megsértésében való érintettsége miatt. 2011. március 27-én átszállították Hágába, hogy az NBB-n tanúskodjon a Germain Katanga és a Mathieu Ngudjolo ellen indított ügyekben. 2011 májusában menedékjog iránti kérelmet nyújtott be Hollandiában. 2012 októberében egy holland bíróság elutasította a menedékjog iránti kérelmét; az ügy jelenleg fellebbezés alatt áll.

22. Laurent NKUNDA

(más néven: a) Nkunda Mihigo Laurent; b) Laurent Nkunda Bwatare; c) Laurent Nkundabatware; d) Laurent Nkunda Mahoro Batware; e) Laurent Nkunda Batware; f) Chairman; g) General Nkunda; h) Papa Six)

Születési idő: a) 1967. február 6.; b) 1967. február 2.

Születési hely: Rutshuru, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Az RDC-G egykori vezérezredese. A Nemzeti Kongresszus a Nép Védelméért alapító tagja, 2006; magas rangú tiszt, Nemzeti Tömörülés a Kongói Demokráciáért - Goma (RCD-G), 1998-2006; a Ruandai Hazafias Front (RPF) tisztje, 1992-1998. A ruandai hatóságok 2009 januárjában Ruandában letartóztatták Laurent Nkundát. Leváltották a CNDP parancsnoki posztjáról. Azóta a ruandai Kigaliban házi őrizetben él. Ruanda elutasította a kongói kormány arra irányuló kérelmét, hogy a KDK keleti részén elkövetett bűncselekmények miatt adják ki Nkundát. A gisenyi bíróság 2010-ben elutasította Nkundának a jogtalan fogva tartással szembeni beadványát. A bírósági határozat értelmében az ügyet katonai bíróságnak kell megvizsgálnia. Nkunda ügyvédei a Ruandai Katonai Bíróságnál fellebbeztek. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Az egykori RCD-G egyéb rebellis elemeivel együtt a Bukavu városát 2004 májusában erőszakkal bevevő erőkhöz csatlakozott. A fegyverembargót megsértve fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint a 2002-2009-es időszakban 264 esetben felelős volt az irányítása alatt álló csapatok által gyermekkatonáknak Észak-Kivuban történő toborzásáért és bevetéséért. Az RDC-G egykori vezérezredese. A Nemzeti Kongresszus a Nép Védelméért alapító tagja, 2006; magas rangú tiszt, Nemzeti Tömörülés a Kongói Demokráciáért - Goma (RCD-G), 1998-2006; a Ruandai Hazafias Front (RPF) tisztje, 1992-1998. A ruandai hatóságok 2009 januárjában Ruandában letartóztatták Laurent Nkundát. Leváltották a CNDP parancsnoki posztjáról. Azóta a ruandai Kigaliban házi őrizetben él. Ruanda elutasította a kongói kormány arra irányuló kérelmét, hogy a KDK keleti részén elkövetett bűncselekmények miatt adják ki Nkundát. A gisenyi bíróság 2010-ben elutasította Nkundának a jogtalan fogva tartással szembeni beadványát. A bírósági határozat értelmében az ügyet katonai bíróságnak kell megvizsgálnia. Nkunda ügyvédei a Ruandai Katonai Bírósághoz fordultak. A CNDP egyes elemei felett továbbra is némi befolyással rendelkezik.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(más néven: Fred Irakeza)

Tisztsége: a) az FDLR-FOCA alkörzeti parancsnoka; b) az FDLR-FOCA ezredese.

Lakcíme: Dél-Kivu tartomány, Kongói Demokratikus Köztársaság (2016. június).

Születési idő: 1967.

Születési hely: a) Murama, Kigali, Ruanda; b) Rubungo, Kigali, Ruanda; c) Kinyinya, Kigali, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2010. december 1.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Legalább a 2008 novembere és 2009 áprilisa közötti időszakban Felicien Nsanzubukire felügyelte és koordinálta a fegyverek és a lőszerek tiltott kereskedelmét a Tanzániai Egyesült Köztársaságból a Tanganyika-tavon keresztül a dél-kivui Uvira és Fizi tartományokban található FDLR-egységek számára. 2016 januárjában Nsanzubukire az FDLR-FOCA alkörzeti parancsnoka volt Dél-Kivu tartományban, ezredesi rangban.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

(más néven: a) Pacifique Ntawungula; b) Colonel Omega; c) Nzeri; d) Israel)

Tisztsége: a) az FDLR-FOCA "SONOKI" körzeti parancsnoka; b) az FDLR-FOCA dandártábornoka.

Lakcíme: Rutshuru terület, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság (2016. június).

Születési idő: a) 1964. január 1.; b) 1964 körül.

Születési hely: Gaseke, Gisenyi tartomány, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2009. március 3.

Egyéb információ: Egyiptomban részesült katonai kiképzésben. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Pacifique Ntawunguka az FDLR fegyveres szárnya, a FOCA első hadosztályának korábbi parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetőjeként - az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának b) alpontját megsértve - akadályozta a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR-FOCA-tól kiszabadult lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR-FOCA - amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta - 10 éves kortól fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának d) és e) alpontját. Egyiptomban részesült katonai kiképzésben.

2016 közepétől az FDLR-FOCA "SONOKI" körzeti parancsnoka Észak-Kivu tartományban.

25. James NYAKUNI

Állampolgársága: ugandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Kereskedelmi partnerség Jérôme Kakwavuval, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet formájában; többek között fegyverek és katonai eszközök ellenőrizetlen tehergépkocsikban történő csempészetével gyanúsítják. A fegyverembargó megsértése, és az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtás, beleértve a katonai működést lehetővé tevő pénzügyi támogatást is.

26. Stanislas NZEYIMANA

(más néven: a) Deogratias Bigaruka Izabayo; b) Izabayo Deo; c) Jules Mateso Mlamba; d) Bigaruka; e) Bigurura)

Tisztsége: az FDLR-FOCA volt helyettes parancsnoka.

Születési idő: a) 1966. január 1.; b) 1966. augusztus 28.; c) 1967 körül.

Születési hely: Mugusa, Butare, Ruanda.

Állampolgársága: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2009. március 3.

Egyéb információ: 2013 elején nyoma veszett Tanzániában. Tartózkodási helye még 2016 júniusában is ismeretlen volt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Stanislas Nzeyimana az FDLR fegyveres szárnya, a FOCA korábbi helyettes parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetőjeként - az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának b) alpontját megsértve - akadályozta a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR-FOCA-tól kiszabadult lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR-FOCA - amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta - 10 éves kortól fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) sz. ENSZ BT-határozat rendelkező része 4. pontjának d) és e) alpontját. Nzeyimana 2013 elején eltűnt Tanzániában. Tartózkodási helye még 2016 júniusában is ismeretlen volt.

27. Dieudonné OZIA MAZIO

(más néven: a) Ozia Mazio; b) Omari; c) Mr Omari)

Születési idő: 1949. június 6.

Születési hely: Ariwara, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Dieudonné Ozia Mazio - miközben a Kongói Vállalkozók Szövetségének (Fédération des entreprises congolaises - FEC) elnöke volt az Aru területen - feltételezhetően 2008. szeptember 23-án Ariwarában elhunyt. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Jérôme Kakwavuval és az FAPC-vel közös pénzügyi manőverek, valamint a KDK és Uganda határán folytatott csempészet lehetővé teszik Kakwavu és csapatai készletekkel, valamint készpénzzel történő ellátását. A fegyverembargó megsértése, beleértve az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtást is. Dieudonné Ozia Mazio - miközben a Kongói Vállalkozók Szövetségének (Fédération des entreprises congolaises - FEC) elnöke volt az Aru területen - feltételezhetően 2008. szeptember 23-án Ariwarában elhunyt.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(más néven: Jean-Marie Rugerero)

Tisztsége: az M23 elnöke.

Lakcíme: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Születési idő: a) 1960 körül; b) 1966. szeptember 9.

Születési hely: Bukavu, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. december 31.

Egyéb információ: 2013. március 16-án belépett a Ruandai Köztársaságba. 2016-ban még Ruandában tartózkodott. Részt vett az Alliance pour le Salut du Peuple (ASP), egy új kongói politikai párt 2016. júniusi létrehozásában. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Egy 2012. július 9-én Sultani Makenga M23 vezető által aláírt dokumentum az M23 politikai szárnyának koordinátoraként nevezi meg Runigát. A dokumentum szerint Runiga kinevezésére azért volt szükség, mert biztosítani kellett az M23 által képviselt ügy láthatóságát. A csoport honlapján szereplő bejegyzésekben Runiga az M23 "elnökeként" került megnevezésre. Vezető szerepét a szakértői csoport 2012. novemberi jelentése is megerősítette, amely Runigára az "M23 vezetőjeként" utal.

A szakértői csoport 2012. november 15-i végső jelentése szerint 2012. július 29-én Runiga vezetésével küldöttség utazott az ugandai Kampalába, mely véglegesítette a Nagy Tavak régiójáról szóló nemzetközi konferencián tervezett tárgyalások előtt az M23 mozgalom 21 pontos programját. A BBC 2012. november 23-i cikke szerint az M23 csoport akkor alakult meg, amikor a CNDP volt tagjai, akik az FARDC-hez álltak át, tiltakozásba kezdtek a rossz körülmények, az alacsony bérek és a CNDP és a KDK közötti 2009. március 23-i békemegállapodás maradéktalan végrehajtásának meghiúsulása miatt, aminek nyomán a CNDP beolvadt az FARDC-be. Az IPIS 2012. novemberi jelentése szerint az M23 csoport aktív katonai műveleteket hajtott végre annak érdekében, hogy a KDK keleti területe fölött átvegye az irányítást. Az M23 csoport és az FARDC 2012. július 24-én és 25-én összecsapott egymással több kelet-KDK-beli város és falu irányításáért; az M23 csoport 2012. július 26-án Rumangabóban megtámadta az FARDC-t; az M23 2012. november 17-én kivonulásra kényszerítette az FARDC-t Kibumbából; végezetül 2012. november 20-án átvette az irányítást Gomában. A szakértői csoport 2012. novemberi jelentése szerint az M23 csoport több volt katonája azt állítja, hogy az M23 csoport vezetői bármiféle eljárás nélkül kivégeztek több tucat gyermekkatonának toborzott gyermeket, akik megpróbáltak elmenekülni. A Human Rights Watch (HRW) 2012. szeptember 11-i jelentése szerint egy erőszakkal besorozott 18 éves ruandai férfi, akinek később sikerült megszöknie, azt nyilatkozta a HRW-nek, hogy szemtanúja volt annak, hogy az ő M23-as katonai egységéből kivégeztek egy 16 éves fiút, miután az júniusban megpróbált megszökni. A fiút az M23 harcosai elfogták, és halálra verték a többi besorozott előtt. A fiú megölésére parancsot adó M23-as parancsnok állítólag azzal magyarázta a fiú meggyilkolását a többi besorozottnak, hogy "el akart hagyni minket". A jelentésben az is szerepel, hogy a szemtanúk szerint eljárás nélkül legalább 33 újonnan besorozott személyt és az M23 más katonáit is kivégezték, miután azok megpróbáltak megszökni. Volt akit megkötöztek és a többiek előtt lőttek le, példát statuálva, hogy milyen büntetés várhat rájuk. Egy fiatal besorozott a következőket nyilatkozta a HRW-nek: "amikor az M23 tagjai voltunk, azt mondták nekünk, hogy [választhatunk:] vagy velük maradunk, vagy meghalunk. Sokan megpróbáltak elmenekülni. Akiknek a nyomára akadtak, azokra az azonnali halál várt."

Runiga 2013. március 16-án Gasizi/Rubavunál lépett be a Ruandai Köztársaságba. 2016 közepén még Ruandában tartózkodott. Részt vett az Alliance pour le Salut du Peuple (ASP), egy új kongói politikai párt 2016. júniusi létrehozásában.

29. Ntabo Ntaberi SHEKA

Tisztsége: főparancsnok, Nduma Defence of Congo, Mayi Mayi Sheka csoport

Születési idő: 1976. április 4.

Születési hely: Walikalele terület, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2011. november 28.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275453

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Mayi Mayi Sheka politikai ágának főparancsnoka, Ntabo Ntaberi Sheka egy olyan kongói fegyveres csoport politikai vezetője, amely akadályozza a fegyveresek leszerelését, feloszlatását és újrabeilleszkedését. A Mayi Mayi Sheka egy kongói székhelyű militáns csoport, amelynek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Walikale területen vannak bázisai. A Mayi Mayi Sheka csoport a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén bányák ellen követett el támadásokat, többek között elfoglalta a bisiyei bányákat, és azokat erőszakkal elvette a helyiektől. Ntabo Ntaberi Sheka ezenkívül többször súlyosan megsértette a nemzetközi jogot is, mely jogsértések közül többnek gyermekek voltak a célpontjai. Ntabo Ntaberi Sheka tervezte meg és rendelte el a 2010. július 30. és augusztus 2. közötti merényletsorozatot, amelynek a kongói kormányerőkkel való együttműködéssel gyanúsított helyi lakosság megbüntetése volt a célja. A merényletek során gyermekeket erőszakoltak meg és raboltak el, kényszermunkára fogták, valamint kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódban részesítették őket. A Mayi Mayi Sheka militáns csoport erőszakkal soroz be fiúkat, valamint soraiban toborzókörutakon beszervezett gyermekek is szolgálnak.

30. Bosco TAGANDA

(más néven: a) Bosco Ntaganda; b) Bosco Ntagenda; c) General Taganda; d) Lydia (az APR tagjaként); e) Terminator; f) Tango Romeo (hívójel); g) Romeo (hívójel); h) Major)

Lakcíme: Hága, Hollandia (2016. június).

Születési idő: 1973 és 1974 között.

Születési hely: Bigogwe, Ruanda.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Ruandában született. Gyermekkorában átköltözött Nyamitabába (Masisi-terület, Észak-Kivu). Az ituri békemegállapodásokat követően a 2004. december 11-i elnöki rendelettel az FARDC dandártábornokává nevezték ki. A CNDP korábbi vezérkari főnöke, majd Laurent Nkunda 2009. januári letartóztatását követően a CNDP katonai parancsnoka. 2009 januárjától gyakorlatilag ő az FDLR ellen irányuló észak- és dél-kivui műveletek ("Umoja Wetu", "Kimia II" és "Amani Leo") parancsnokhelyettese. 2013 márciusában Ruandába utazott, és március 22-én Kigaliban feladta magát az NBB tisztviselőinél. Hágába szállították az NBB-hez. 2014. június 9-én az NBB tizenhárom rendbeli háborús és ötrendbeli emberiesség elleni bűncselekményt állapított meg vele szemben; a bírósági tárgyalás 2015 szeptemberében kezdődött. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274913

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Bosco Taganda az UPC/L katonai vezetőjeként befolyást gyakorolt az UPC/L által követett irányvonalak kialakítására, valamint ellátta a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) sz. ENSZ BT-határozat 20. pontjában említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L tevékenységei feletti irányítást és ellenőrzést. 2004 decemberében az FARDC-ben tábornokká nevezték ki, de visszautasította az előléptetést, ezért az FARDC-n kívül maradt. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének hivatala szerint felelős volt 2002-2003-ban gyermekkatonák ituri toborzásáért és bevetéséért, a 2002-2009-es időszakban pedig 155 esetben közvetlenül/parancsnokként felelt gyermekkatonák észak-kivui toborzásáért és bevetéséért. A CNDP vezérkari főnökeként közvetlenül és parancsnokként felelős volt a 2008. novemberi kiwanjai mészárlásért.

Ruandában született. Gyermekkorában átköltözött Nyamitabába (Masisi-terület, Észak-Kivu tartomány). 2011 júniusában még Gomában élt és nagy farmjai voltak a Ngungu-körzetben (Masisi-terület, Észak-Kivu tartomány). Az ituri békemegállapodásokat követően a 2004. december 11-i elnöki rendelettel az FARDC dandártábornokává nevezték ki. A CNDP korábbi vezérkari főnöke, majd Laurent Nkunda 2009. januári letartóztatását követően a CNDP katonai parancsnoka volt. 2009 januárjától gyakorlatilag ő volt az FDLR ellen irányuló észak- és dél-kivu tartományi műveletek ("Umoja Wetu", "Kimia II" és "Amani Leo") parancsnokhelyettese. 2013 márciusában Ruandába utazott, és március 22-én Kigaliban feladta magát az NBB tisztviselőinél, majd a hollandiai Hágába szállították, ahol átadták az NBB-nek. 2014. június 9-én az NBB tizenhárom rendbeli háborús és öt rendbeli emberiesség elleni bűncselekményt állapított meg vele szemben; a bírósági tárgyalás 2015 szeptemberében kezdődött.

31. Innocent ZIMURINDA

(más néven: Zimulinda)

Tisztsége: a) az M23 dandárparancsnoka, rangja: ezredes; b) az FARDC ezredese.

Lakcíme: Rubavu, Mudende.

Születési idő: a) 1972. szeptember 1.; b) 1975 körül; c) 1972. március 16.

Születési hely: a) Ngungu, Masisi terület, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság; b) Masisi, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2010. december 1.

Egyéb információ: 2009-ben alezredesként lépett be az FARDC-be. Az FARDC dandárparancsnoka a "Kimia II" műveletben, állomáshelye: Ngungu-terület. 2009 júliusában ezredessé léptették elő, az FARDC körzetparancsnoka lett Ngunguban, majd ezt követően Kitchangában a "Kimia II" és az "Amani Leo" FARDC-műveletekben. Bár Zimurinda neve nem szerepel az FARDC magas rangú tisztjeinek kinevezéséről szóló 2010. december 31-i elnöki rendeletben, a gyakorlatban mégis megtartotta az FARDC 22. körzetének (Kitchanga) parancsnoki beosztását, továbbá viseli az FARDC-ben az új rangot és egyenruhát. 2010 decemberében a nyílt forrásból származó jelentésekben elítélték a Zimurinda parancsnoksága alatt álló egységek által végzett toborzási tevékenységeket. 2013. március 16-án belépett a Ruandai Köztársaságba. 2014 végén Ruandában tartózkodott, a Ngoma menekülttáborban. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Több forrásból származó információk szerint Innocent Zimurinda alezredes az FARDC 231. hadosztályának egyik parancsnokaként a 2009 áprilisában a Shalio körzetben folytatott katonai hadművelet során olyan parancsokat adott, amelyek több mint 100 ruandai menekült - többségben nők és gyermekek - lemészárlásához vezettek. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottsága szakértői csoportjának jelentése szerint tanúkkal bizonyítható, hogy 2009. augusztus 29-én Innocent Zimurinda alezredes megtagadta három, a parancsnoksága alá tartozó gyermek szabadon bocsátását Kalehében. Több forrásból származó információk szerint Innocent Zimurinda alezredes azt megelőzően, hogy a CNDP az FARDC része lett, részt vett a CNDP 2008. novemberi hadműveletében, amely 89 polgári személy, köztük nők és gyermekek lemészárlásához vezetett a Kiwanja régióban.

2010 márciusában a KDK keleti részén tevékenykedő 51 emberi jogi csoport azt állította, hogy Zimurinda volt a felelős a 2007 februárja és augusztusa közötti időszakban elkövetett több emberi jogi visszaélésért, amelyek során számos polgári személyt, köztük nőket és gyermekeket gyilkoltak meg. Innocent Zimurinda alezredest ugyanebben a jelentésben azzal is vádolják, hogy számos nő és lány megerőszakolásáért felelős. Az ENSZ-főtitkár gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó különleges képviselőjének 2010. május 21-i nyilatkozata szerint Innocent Zimurinda alezredes - többek között a Kimia II hadművelet során - részt vett a gyermekkatonák önkényes kivégzésében. Ugyanezen nyilatkozat szerint megtagadta, hogy az ENSZ KDK-beli missziója (MONUC) kiskorúak keresése céljából átvizsgálja a csapatokat. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja szerint Innocent Zimurinda alezredes közvetlenül és parancsnokként felelős a gyermekek toborzásáért és a gyermekeknek az irányítása alatt lévő csapatokban való tartásáért. 2009-ben alezredesként lépett be az FARDC-be. Az FARDC dandárparancsnoka a "Kimia II" műveletben, állomáshelye: Ngungu-terület. 2009 júliusában ezredessé léptették elő, az FARDC körzetparancsnoka lett Ngunguban, majd ezt követően Kitchangában a "Kimia II" és az "Amani Leo" FARDC-műveletekben. Bár Zimurinda neve nem szerepel az FARDC magas rangú tisztjeinek kinevezéséről szóló 2010. december 31-i elnöki rendeletben, a gyakorlatban mégis megtartotta az FARDC 22. körzetének (Kitchanga) parancsnoki beosztását, továbbá viseli az FARDC-ben az új rangot és egyenruhát. Továbbra is lojális Bosco Ntagandához. 2010 decemberében a nyílt forrásból származó jelentésekben elítélték a Zimurinda parancsnoksága alatt álló egységek által végzett toborzási tevékenységeket. 2013. március 16-án Gasizi/Rubavunál lépett be a Ruandai Köztársaságba.

32. Muhindo Akili Mundos (egyéb ismert név: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos).

Tisztség: a) a KDK fegyveres erőinek (FARDC) vezérezredese, a 31. dandár parancsnoka; b) a FARDC dandártábornoka.

Születési idő: 1972. november 10.

Születési hely: Kongói Demokratikus Köztársaság.

Állampolgárság: kongói demokratikus köztársasági.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. február 1.

Egyéb információ: Muhindo Akili Mundos a FARDC vezérezredese, a 31. dandár parancsnoka. 2014 szeptemberében kinevezték a FARDC műveleti körzetének parancsnokává Beni és Lubero területén, és így ő irányította többek között a Szövetséges Demokratikus Erőkkel (ADF) szembeni Sukola I. műveletet. 2015 júniusáig töltötte be ezt a tisztséget. A 2293. sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének e) pontja alapján veszélyt jelent továbbá a KDK békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A jegyzékbe vétel indokai:

Muhindo Akili Mundos 2018. február 1-jén került jegyzékre a 2293 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének e) pontjában meghatározott, a 2360 (2017) sz. határozatban újólag megerősített kritériumok alapján.

További információk:

Muhindo Akili Mundos a kongói hadsereg parancsnokaként irányította a "Sukola I." művelet keretében az ADF-fel szemben 2014 augusztusa és 2015 júniusa között végrehajtott katonai műveleteket. A Muhindo Akili Mundos irányítása alatt álló FARDC-egység nem avatkozott be, hogy megelőzze az AFD által elkövetett emberi jogi jogsértéseket, így például a polgári lakosság elleni támadásokat. Muhindo Akili Mundos helyi fegyveres csoportoktól korábbi harcosokat toborzott és fegyverzett fel, hogy azok részt vegyenek az ADF által elkövetett bírósági eljárás nélküli kivégzésekben és mészárlásokban.

Miközben ellátta a FARDC Sukola I. műveletének parancsnoki tisztségét, az ADF egyik frakciójaként ismert ADF-Mwalika alcsoportot is irányította és támogatta. Muhindo Akili Mundos irányításával az ADF-Mwalika támadásokat hajtott végre a polgári lakosság ellen. A FARDC katonái Muhindo Akili Mundos irányításával további támogatást nyújtottak az ADF-Mwalikának ezen műveletek során.

33. Guidon Shimiray Mwissa

Születési idő: 1980. március 13.

Születési hely: Kigoma, Walikalele, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. február 1.

Egyéb információ: Az mpofi középiskola végzőseként 16 évesen csatlakozott a She Kasikila által vezetett fegyveres csoporthoz, majd She Kasikilával együtt belépett a FARDC-ba, ahol a zászlóaljában S3-as besorolású tiszt lett belőle. 2007-ben megsebesült, majd ezt követőn csatlakozott az akkori parancsnok, "Mando" vezette Mai Mai Simbához. Részt vett az NDC 2008-as létrehozásában, majd az Aigle Lemabé Brigade parancsnokhelyettese lett. A 2293. sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének g) pontja alapján veszélyt jelent továbbá a KDK békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A jegyzékbe vétel indokai:

Guidon Shimiray Mwissa 2018. február 1-jén került jegyzékre a 2293 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének g) pontjában meghatározott, a 2360 (2017) sz. határozatban újólag megerősített kritériumok alapján.

További információk:

Guidon Shimiray Mwissa "vezérezredes" kivált a Nduma defense du Congóból (NDC), és 2014-ben NDC-R néven létrehozta saját csoportját.

A Guidon Shimiray Mwissa által vezetett NDC-R gyermekkatonákat toboroz és vetett be fegyveres konfliktusokban. Az NDC-R-t a következőkkel is vádolják: emberi jogi jogsértések a keleti tartományokban, jogtalan adók kivetése aranybányászattal foglalkozó területeken, valamint az ezekből származó jövedelem fegyverek beszerzésére történő felhasználása, megsértve ezzel a KDK-val szembeni fegyverembargót.

34. Lucien Nzambamwita (egyéb ismert név: André Kalume)

Születési idő: 1966.

Születési hely: Cellule Nyagitabire, Ruvune szektor, Kinyami település, Byumba prefektúra, Ruanda.

Állampolgárság: ruandai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. február 1.

Egyéb információ: A 2293. sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének j) pontja alapján veszélyt jelent továbbá a KDK békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A jegyzékbe vétel indokai:

Lucien Nzambamwita 2018. február 1-jén került jegyzékre a 2293 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének j) pontjában meghatározott, a 2360 (2017) sz. határozatban újólag megerősített kritériumok alapján.

További információk:

Lucien Nzambamwita (más néven: André Kalume) a KDK területén műveleteket végrehajtó Ruandai Demokratikus Felszabadító Erők (FDLR) egyik katonai vezetője. Az FDLR aláássa a KDK békéjét, biztonságát és stabilitását, felelős továbbá emberi jogi jogsértésekért, így például polgári személyek elleni támadásokért, illetve polgári személyek meggyilkolásáért. Az 1533. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság 2012. december 31-én szankciókat vezetett be az FDLR-rel szemben.

35. Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga

Tisztsége: a katangai lázadók vezetője.

Születési idő: 1974.

Születési hely: Manono terület, Katanga tartomány (most Tanganyika tartomány).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. február 1.

Egyéb információ: Gédéon Kyungu a balubakat etnikai csoport tagja. Az általános iskolát Likasiban, a középiskolát pedig Manonóban elvégezve pedagógusi oklevelet szerzett. 1999-ben csatlakozott a Maï Maï mozgalomhoz, és 2003 óta vezeti annak egyik legaktívabb, Katanga tartománybeli csoportját. 2006-ban felkereste az ENSZ békefenntartó erőit, hogy csatlakozzon a lefegyverzési, leszerelési és reintegrációs (DDR) folyamathoz. 2011-ben megszökött a börtönből, majd 2016 októberében feladta magát. A 2293. sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének e) pontja alapján veszélyt jelent a KDK békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A jegyzékbe vétel indokai:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga 2018. február 1-jén került jegyzékre a 2293 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 7. bekezdésének e) pontjában meghatározott, a 2360 (2017) sz. határozatban újólag megerősített kritériumok alapján.

További információk:

A Bakata Katanga (más néven: Kata Katanga) milícia vezetőjeként Gédéon Kyungu Mutanga 2011 és 2014 között súlyos emberi jogi jogsértések elkövetésében, így például polgári személyek meggyilkolásában, illetve polgári személyek elleni támadásokban vett részt, elsősorban Katanga tartomány vidéki területein. Ezért Gédéon Kyungu Mutanga - súlyos emberi jogi jogsértéseket és háborús bűncselekményeket, így például a KDK délkeleti részén a polgári lakosság elleni támadásokat elkövető Bakata Katanga fegyveres csoport parancsnokaként - veszélyt jelent a KDK békéjére, stabilitására és biztonságára nézve.

b) A 2. és a 2a. cikkben említett szervezetek jegyzéke

1. ADF (ALLIED DEMOCRATIC FORCES - SZÖVETSÉGES DEMOKRATIKUS ERŐK)

(más néven: a) Forces démocratiques alliées - Armée nationale de libération de l'Ouganda [Szövetséges Demokratikus Erők - Ugandai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg]; b) ADF/NALU; c) NALU)

Cím: Észak-Kivu tartomány, Kongói Demokratikus Köztársaság

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. június 30.

Egyéb információ: Az ADF alapítóját és vezetőjét, Jamil Mukulut 2015 áprilisában Dar es Salaamban (Tanzánia) letartóztatták. Ezt követően 2015 júliusában kiadták Kampalának (Uganda). A jelentések szerint Mukulu 2016 júniusától rendőrségi fogdában várja, hogy bíróság elé állítsák. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864623

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Az ADF-et (Allied Democratic Forces - Szövetséges Demokratikus Erők) 1995-ben alapították, és a KDK-Uganda határövezet hegyvidéki területein tevékenykedik. Az ENSZ Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkozó szakértői csoportjának 2013-as zárójelentése ugandai tisztviselőkre és ENSZ-forrásokra hivatkozva úgy becsülte, hogy az ADF 1 200 -1 500 fegyveressel rendelkezik az Észak-Kivu tartomány északkeleti részén található Beni területen, az ugandai határ közelében. Ugyanezen források 1 600 és 2 500 fő közöttire becsülik az ADF teljes tagságát - nőket és gyermekeket is beleértve. A Kongói Fegyveres Erők (FARDC) és az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziója (MONUSCO) által 2013-ban és 2014-ben végrehajtott katonai offenzívák következtében az ADF több kisebb bázison osztotta el a katonáit, a nőket és a gyermekeket pedig a Benitől nyugatra található területekre, illetve az Ituri és Észak-Kivu közötti határvidékre irányította. Az ADF katonai parancsnoka Hood Lukwago, legfelsőbb vezetője pedig Jamil Mukulu, aki szankciók hatálya alá tartozó személy.

Az ADF több alkalommal súlyosan megsértette a nemzetközi jogot és az ENSZ BT 2078 (2012). sz. határozatát, többek között a lentebb részletezettek szerint.

Az ADF az alkalmazandó nemzetközi jogot (az ENSZ BT-határozat 4. pontjának d) alpontját) megsértve gyermekkatonákat toboroz és vet be.

A szakértői csoport a 2013-as zárójelentésében beszámolt arról, hogy kikérdezte az ADF három volt katonáját, akik 2013-ban szöktek meg. A volt katonák leírták, hogy az ADF toborzói Ugandában hogyan csalják át a KDK-ba az embereket hamis ígéretekkel (a felnőtteknek munkahelyet, a gyerekeknek ingyenes oktatást ígérnek), majd hogyan kényszerítik őket arra, hogy csatlakozzanak az ADF-hez. A szakértői csoport jelentése szerint továbbá az ADF volt katonái beszámoltak arról is, hogy az ADF kiképzés alatt álló csoportjai általában felnőtt férfiakból és fiúkból állnak, és két fiú - aki 2013-ban megszökött az ADF-től - elmondta a szakértői csoport tagjainak, hogy az ADF-nél katonai kiképzést kapott. A szakértői csoport jelentésében emellett szerepel "az ADF egyik volt gyermekkatonájától" származó beszámoló az ADF által nyújtott kiképzésről.

A szakértői csoport 2012-es zárójelentése szerint az ADF gyermekeket is toboroz, amint azt annak az ADF toborzótisztnek az esete is alátámasztja, akit az ugandai hatóságok 2012 júliusában Kasesében elfogtak, hat fiatal fiúval útban a KDK felé.

Georgette Gagnon-nak, a Human Rights Watch afrikai részlege korábbi igazgatójának 2009. január 6-i levele Kiddhu Makubuyu-hoz, Uganda korábbi igazságügyi miniszteréhez, amelyben leírja, hogy egy Bushobozi Irumba nevű fiút az ADF 2000-ben, a fiú kilenc éves korában elrabolt, konkrét például szolgál annak alátámasztására, hogy az ADF gyermekeket toboroz és vet be. Bushobozi Irumba feladata az volt, hogy szállítási és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az ADF katonáinak.

Ezenfelül az "Afrika Jelentés" szerint az ADF állítólagosan már 10 éves gyerekeket is toboroz gyermekkatonái soraiba, és a jelentés idézi az Ugandai Népi Védelmi Erő (UPDF) szóvivőjét, aki arról számolt be, hogy az UPDF 30 gyermeket mentett ki a Viktória-tavi Buvuma-szigeten működő kiképzőtáborból.

Az ADF számos alkalommal megsértette a nemzetközi emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot nők és gyermekek ellen elkövetett cselekedeteivel, köztük azok meggyilkolásával, megcsonkításával és ellenük szexuális erőszak alkalmazásával (az ENSZ BT-határozat 4. pontjának e) alpontja).

A szakértői csoport 2013-as zárójelentése szerint az ADF 2013-ban számos falut megtámadott, aminek a következtében több mint 66 000 ember Ugandába menekült. E támadások eredményeként egy nagy terület elnéptelenedett, amit az ADF azóta úgy tart irányítása alatt, hogy elrabolja vagy meggyilkolja azokat, akik visszatérnek falujukba. 2013 júliusa és szeptembere között az ADF legalább öt embert lefejezett a Kamango területen, sok más embert lelőtt, több tucatnyit pedig elrabolt. Ezekkel a cselekményeivel terrorizálta a helyi lakosságot és elrettentette az embereket attól, hogy hazatérjenek.

A fegyveres konfliktusok során gyermekekkel szemben elkövetett súlyos jogsértések nyomon követésére és az ezzel kapcsolatos jelentéstételre szolgáló mechanizmus keretében kiadott ún. "globális horizontális jelentés" arról számolt be az ENSZ Biztonsági Tanácsa gyermekek és fegyveres konfliktusok kapcsolatával foglalkozó munkacsoportjának, hogy a 2013. október és december közötti jelentéstételi időszakban az ADF a dokumentált 18 gyermekáldozat közül 14-ért volt felelős. Többek között 2013. december 11-én - az észak-kivui Beni területen - megtámadták a Musuku falut, ahol megöltek 23 embert, köztük 11 gyermeket (három lányt és nyolc fiút); a legfiatalabb két hónapos, a legidősebb 17 éves volt. Valamennyi áldozatot bozótvágóval súlyosan megcsonkították; két gyermek túlélte a támadást.

A főtitkár 2014. márciusi, a konfliktusokkal összefüggésben elkövetett szexuális erőszakról szóló jelentésében az ADF (Szövetséges Demokratikus Erők/Nemzeti Hadsereg Uganda Felszabadításáért) szerepel "a fegyveres konfliktusok során nemi erőszaknak vagy szexuális erőszak más formájának az elkövetésével megalapozottan vádolt vagy ezért felelősnek tartott felek" jegyzékében.

Az ADF részt vett a MONUSCO keretében működő békefenntartók elleni támadásokban is (az ENSZ BT-határozat 4. pontjának i) alpontja).

Végül, az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziója (MONUSCO) arról számolt be, hogy az ADF legalább két támadást elkövetett a MONUSCO keretében működő békefenntartók ellen. Az első, 2013. július 14-i támadás a Mbau és Kamango közötti úton járőröző MONUSCO békefenntartó erőket célozta. Erről a támadásról a szakértői csoport a 2013-as zárójelentésében részletesen beszámol. A második támadásra 2014. március 3-án került sor. Ennek során gránátokkal támadtak meg egy MONUSCO járművet, tíz kilométerre a Beni területen lévő Mavivi repülőtértől; a támadásban öt békefenntartó megsérült.

Az ADF alapítóját és vezetőjét, Jamil Mukulut 2015 áprilisában Dar es Salaamban (Tanzánia) letartóztatták. Ezt követően 2015 júliusában kiadták Kampalának (Uganda). Mukulu 2016 júniusától rendőrségi fogdában várja, hogy bíróság elé állítsák.

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Cím: Bukavu, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2007. március 29.

Egyéb információ: Magánkézben lévő légitársaság, butembói székhellyel. A BAL 2008 decembere óta nem rendelkezik légijármű-üzemeltetési engedéllyel a KDK területén. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Kisoni Kambale (aki 2007. július 5-én elhunyt és ezt követően 2008. április 24-én lekerült a jegyzékről) az FNI aranyának, élelmiszerének és fegyvereinek Mongbwalu és Butembo közötti szállítására használta légitársaságát. Ez kimeríti az illegális fegyveres csoportok részére való "segítségnyújtást", és sérti az 1493 (2003) sz. és az 1596 (2005) sz. ENSZ BT-határozatban elrendelt fegyverembargót. Magánkézben lévő légitársaság, butembói székhellyel. A BAL 2008 decembere óta nem rendelkezik légijármű-üzemeltetési engedéllyel a KDK területén.

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Cím: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Kongói Demokratikus Köztársaság; b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2007. március 29.

Egyéb információ: 2008 decemberében a GLBC már nem rendelkezett üzemelő légi járművel, jóllehet az ENSZ-szankciók ellenére 2008-ban még számos légi jármű folytatta a repülést. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A CAGL és a GLBC vállalat tulajdonosa Douglas MPAMO, aki az 1596 (2005) sz. ENSZ BT-határozat szerinti szankciók hatálya alá tartozó személy. A CAGL-en és a GLBC-n keresztül fegyvereket és lőszereket szállítottak, ami sérti az 1493 (2003) sz. és az 1596 (2005) sz. ENSZ BT-határozatban elrendelt fegyverembargót. 2008 decemberében a GLBC már nem rendelkezett üzemelő légi járművel, jóllehet az ENSZ-szankciók ellenére 2008-ban még számos légi jármű folytatta a repülést.

4. CONGOMET TRADING HOUSE (CONGOMET KERESKEDŐHÁZ)

Cím: Butembo, Észak-Kivu

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2007. március 29.

Egyéb információ: Megszűnt mint aranykereskedéssel foglalkozó butemboi (Észak-Kivu) kereskedőház. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Congomet Trading House (korábban Congocomként szerepelt a jegyzékben) tulajdonosa Kisoni Kambale volt (aki 2007. július 5-én elhunyt és ezt követően 2008. április 24-én lekerült a jegyzékről). Kisoni kezére jutott az FNI által ellenőrzött Mongbwalu körzetben kitermelt arany szinte teljes mennyisége. Az FNI jelentős bevételhez jutott az aranykitermelésre kivetett adókból. Ez kimeríti az illegális fegyveres csoportok részére való "segítségnyújtást", és sérti az 1493 (2003) sz. és az 1596 (2005) sz. ENSZ BT-határozatban elrendelt fegyverembargót. Megszűnt mint aranykereskedéssel foglalkozó butemboi (Észak-Kivu) kereskedőház.

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA - FDLR (RUANDAI DEMOKRATIKUS FELSZABADÍTÁSI ERŐK)

(más néven: a) FDLR; b) Force Combattante Abacunguzi [Abacunguzi Harcoló Erők]; c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda [Ruandai Felszabadítási Harcoló Erők]; d) FOCA)

Cím: a) Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság; b) Dél-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. december 31.

Egyéb információ: E-mail cím: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Az FDLR az egyik legnagyobb, a KDK területén működő külföldi fegyveres csoport. A csoport 2000-ben jött létre, és többször súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, többek között a fegyveres konfliktusok során célzottan nők és gyermekek ellen végrehajtott tettekkel, ideértve a gyilkosságot és a megcsonkítást, a szexuális erőszakot és a lakóhely elhagyására kényszerítést is. Az Amnesty International által 2010-ben kiadott jelentés szerint az FDLR a felelős kilencvenhat polgári személy meggyilkolásáért Busurungiban, a Walikale területen. Az áldozatok egy része otthonában elevenen égett meg. Ugyanezen forrás szerint 2010 júniusában egy nem kormányzati szervezetként működő egészségügyi központ jelentette, hogy Észak-Kivuban, a déli Lubero területen egy hónap alatt mintegy hatvan lányt és asszonyt erőszakoltak meg fegyveres csoportok, köztük az FDLR tagjai. A Human Rights Watch (HRW) 2010. december 20-i jelentése szerint bizonyíték van arra, hogy az FDLR aktívan soroz be gyermekeket. A HRW legalább 83, az FDLR által erőszakkal besorozott, 18 év alatti kongói gyermekről tud, néhányuk csak 14 éves. A HRW 2012 januárjában jelentette, hogy az FLDR harcosai több falut is megtámadtak a Masisi területen, hat polgári személyt megöltek, két nőt megerőszakoltak, és legalább 48 személyt elraboltak.

A HRW 2012. júniusi jelentése szerint az FDLR harcosai 2012 májusában polgári személyeket támadtak meg Kamanangában és Lumenjében Dél-Kivu tartományban, Chambuchában a Walikale területen, továbbá Észak-Kivu tartomány Masisi területén az Ufumandu körzet falvaiban. Az FDLR harcosai a támadások során bozótvágókkal és késekkel kaszabolták halálra polgári személyek tucatjait, köztük sok gyermeket. A szakértői csoport 2012. júniusi jelentése szerint 2011. december 31. és 2012. január 4. között az FDLR több falut is megtámadott Dél-Kivuban. Az ENSZ által végzett vizsgálat megerősítette, hogy legalább 33 személyt - köztük 9 gyermeket és 6 nőt - gyilkoltak meg: élve elégették, lefejezték, illetve a támadás során lelőtték őket. Ezenkívül egy nőt és egy lányt megerőszakoltak. A szakértői csoport 2012. júniusi jelentése megemlíti továbbá, hogy az ENSZ által végzett vizsgálat megerősítette, hogy 2012 májusában az FDLR legalább 14 polgári személyt - köztük 5 nőt és 5 gyermeket - gyilkolt meg Dél-Kivuban. A szakértői csoport 2012. novemberi jelentése szerint az ENSZ 2011 decembere és 2012 szeptembere között legalább 106 olyan esetet dokumentált, amelyben az FDLR szexuális erőszakot követett el. A szakértői csoport 2012. novemberi jelentésében megemlíti, hogy az ENSZ által végzett vizsgálat szerint az FDLR 2012. március 10-ének éjszakáján megerőszakolt hét nőt - köztük egy kiskorút - Kalinganyában (Kabare terület). Az FDLR 2012. április 10-én újból megtámadta a falut, és a nők közül hármat ez alkalommal is megerőszakolt. A szakértői csoport 2012. novemberi jelentése beszámol továbbá arról, hogy 2012. április 6-án az FDLR megölt 11 személyt Bushibwambombóban (Kalehe), valamint, hogy májusban az FDLR részt vett további 19 személy - köztük öt kiskorú és hat nő - meggyilkolásában a Maisisi területen. A "Mouvement Du 23 Mars" (M23) egy fegyveres csoport, amely a KDK-ban tevékenykedik. Az M23 fegyvereket és azokhoz tartozó felszereléseket kapott, ideértve a katonai tevékenységekkel kapcsolatos tanácsokat, kiképzést és támogatást is.

Több szemtanú vallomása alapján a hadműveletekhez kapott felszerelési támogatás mellett az M23 általános katonai ellátmányt is kap a ruandai védelmi erőktől fegyverek és lőszerek formájában. Az M23 bűnrészes volt a KDK területén kialakult fegyveres konfliktushelyzetekben célzottan gyermekek és nők ellen irányuló, a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentő cselekmények elkövetésében, illetve felelős ezekért, ideértve a gyilkosságot és a megcsonkítást, a szexuális erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is. Számos jelentés, vizsgálat és szemtanúktól származó vallomás szerint az M23 felelős a KDK több régiójában a polgári lakosságot sújtó tömeges gyilkosságokért, valamint nők és gyermekek megerőszakolásáért. Számos jelentés említi, hogy az M23-hoz tartozó harcosok 46 nőt és lányt erőszakoltak meg, akik közül a legfiatalabb 8 éves volt. A szexuális erőszakról szóló jelentések mellett híradások érkeztek arról, hogy az M23 gyermekek tömegeit toborozta erőszakosan a soraiba. A becslések szerint 2012 júliusa óta az M23 csupán Rutshuru területen (a KDK keleti része) 146 fiatal férfit és fiút sorozott be erőszakosan. Az áldozatok némelyike még csak 15 éves volt. Az M23 által a KDK polgári lakosságával szemben elkövetett kegyetlenségek, az erőszakos toborzások, valamint az, hogy az M23 fegyvereket és katonai támogatást kap, drámai módon hozzájárult a régión belüli instabilitáshoz és konfliktusokhoz, egyes esetekben a nemzetközi jogot is megsértve.

6. M23

(más néven: Mouvement du 23 mars).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012. december 31.

Egyéb információ: E-mail cím: mouvementdu23mars1@gmail.com Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A "Mouvement Du 23 Mars" (M23) egy fegyveres csoport, amely a KDK-ban tevékenykedik. Az M23 fegyvereket és azokhoz tartozó felszereléseket kapott, ideértve a katonai tevékenységekkel kapcsolatos tanácsokat, kiképzést és támogatást is. Több szemtanú vallomása alapján a hadműveletekhez kapott felszerelési támogatás mellett az M23 általános katonai ellátmányt is kap a ruandai védelmi erőktől fegyverek és lőszerek formájában. Az M23 bűnrészes volt a KDK területén kialakult fegyveres konfliktushelyzetekben célzottan gyermekek és nők ellen irányuló, a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentő cselekmények elkövetésében, illetve felelős ezekért, ideértve a gyilkosságot és a megcsonkítást, a szexuális erőszakot, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is. Számos jelentés, vizsgálat és szemtanúktól származó vallomás szerint az M23 felelős a KDK több régiójában a polgári lakosságot sújtó tömeges gyilkosságokért, valamint nők és gyermekek megerőszakolásáért. Számos jelentés említi, hogy az M23-hoz tartozó harcosok 46 nőt és lányt erőszakoltak meg, akik közül a legfiatalabb 8 éves volt. A szexuális erőszakról szóló jelentések mellett híradások érkeztek arról, hogy az M23 gyermekek tömegeit toborozta erőszakosan a soraiba. A becslések szerint 2012 júliusa óta az M23 csupán Rutshuru területen (a KDK keleti része) 146 fiatal férfit és fiút sorozott be erőszakosan. Az áldozatok némelyike még csak 15 éves volt. Az M23 által a KDK polgári lakosságával szemben elkövetett kegyetlenségek, az erőszakos toborzások, valamint az, hogy az M23 fegyvereket és katonai támogatást kap, drámai módon hozzájárult a régión belüli instabilitáshoz és konfliktusokhoz, egyes esetekben a nemzetközi jogot is megsértve.

7. MACHANGA LTD

Cím: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2007. március 29.

Egyéb információ: Aranyexporttal foglalkozó vállalat (Igazgatók: Rajendra Kumar Vaya és Hirendra M. Vaya). A Machanga tulajdonában álló és az Emirates Gold számláján lévő vagyoni eszközöket 2010-ben a Nova Scotia Mocatta bank (UK) befagyasztotta. A Machanga tulajdonosai továbbra is vásárolnak aranyat a KDK keleti területeiről. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278291

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

A Machanga szabályszerű kereskedelmi kapcsolatain keresztül olyan KDK-beli kereskedőktől vett aranyat, amelyek szorosan kötődtek a milíciákhoz. Ez kimeríti az illegális fegyveres csoportok részére való "segítségnyújtást", és sérti az 1493 (2003) sz. és az 1596 (2005) sz. ENSZ BT-határozatban elrendelt fegyverembargót. Aranyexporttal foglalkozó vállalat (Igazgatók: Rajendra Kumar Vaya és Hirendra M. Vaya). A Machanga tulajdonában álló és az Emirates Gold számláján lévő vagyoni eszközöket 2010-ben a Nova Scotia Mocatta bank (UK) befagyasztotta. A Machanga korábbi tulajdonosa, Rajendra Kumar és testvére, Vipul Kumar továbbra is vásárolnak aranyat a KDK keleti területeiről.

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (MINDENKI A BÉKÉÉRT ÉS A FEJLŐDÉSÉRT - NEM KORMÁNYZATI SZERVEZET)

(más néven: TPD)

Cím: Goma, Észak-Kivu, Kongói Demokratikus Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2005. november 1.

Egyéb információ: Gomai székhelyű szervezet, Dél-Kivuban, Nyugat-Kasaiban, Kelet-Kasaiban és Maniemában lévő tartományi bizottságokkal. 2008-ban hivatalosan is felfüggesztette az összes tevékenységét. A gyakorlatban azonban 2011. júniusi állás szerint a TPD irodái nyitva vannak és szerepet vállalnak a belső menekültek visszatérésével kapcsolatos ügyekben, a közösségek közötti megbékélésre irányuló kezdeményezésekben, a földterületekkel kapcsolatos konfliktusok rendezésében stb. A TPD elnöke Eugene Serufuli, elnökhelyettese pedig Saverina Karomba. A TPD ismertebb tagjai közé tartozik Robert Seninga és Bertin Kirivita, Észak-Kivu tartományi képviselők. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Érintett a fegyverembargó megsértésében az RCD-G részére történő segítségnyújtás révén, nevezetesen azáltal, hogy fegyver- és csapatszállítás céljára tehergépkocsikat bocsátott annak rendelkezésére, valamint a masisi és rutshurui (Észak-Kivu) lakosság egy részének szánt fegyvereket szállított 2005 elején. Gomai székhelyű szervezet, Dél-Kivuban, Nyugat-Kasaiban, Kelet-Kasaiban és Maniemában lévő tartományi bizottságokkal. 2008-ban hivatalosan is felfüggesztette az összes tevékenységét. A gyakorlatban azonban 2011. júniusi állás szerint a TPD irodái nyitva vannak és szerepet vállalnak a belső menekültek visszatérésével kapcsolatos ügyekben, a közösségek közötti megbékélésre irányuló kezdeményezésekben, a földterületekkel kapcsolatos konfliktusok rendezésében stb. A TPD elnöke Eugene Serufuli, elnökhelyettese pedig Saverina Karomba. A TPD ismertebb tagjai közé tartozik Robert Seninga és Bertin Kirivita, Észak-Kivu tartományi képviselők.

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Cím: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9); b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2007. március 29.

Egyéb információ: Aranyexporttal foglalkozó vállalat (igazgatók: Jamnadas V. LODHIA - aki "Chuni" néven ismert - és fiai, Kunal J. LODHIA és Jitendra J. LODHIA). Az ugandai hatóságok 2011 januárjában értesítették a szankcióbizottságot, hogy miután pénzügyi eszközei mentességet kaptak a befagyasztás alól, az Emirates Gold visszafizette az UCI adósságát a kampalai Crane Bank részére, és ezt követően az UCI számláit véglegesen megszüntették. Az UCI igazgatói továbbra is vásárolnak aranyat a KDK keleti területeiről. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278486

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Az UCI szabályszerű kereskedelmi kapcsolatain keresztül olyan KDK-beli kereskedőktől vett aranyat, amelyek szorosan kötődtek a milíciákhoz. Ez kimeríti az illegális fegyveres csoportok részére való "segítségnyújtást", és sérti az 1493 (2003) sz. és az 1596 (2005) sz. ENSZ BT-határozatban elrendelt fegyverembargót. Aranyexporttal foglalkozó vállalat (Korábbi igazgatók: J. V. LODHIA - aki "Chuni" néven ismert - és fia, Kunal LODHIA). Az ugandai hatóságok 2011 januárjában értesítették a szankcióbizottságot, hogy miután pénzügyi eszközei mentességet kaptak a befagyasztás alól, az Emirates Gold visszafizette az UCI adósságát a kampalai Crane Bank részére, és ezt követően az UCI számláit véglegesen megszüntették. Az UCI korábbi tulajdonosa - J.V. Lodhia - és fia, Kumal Lodhia továbbra is vásárolnak aranyat a KDK keleti területeiről.

Ia. MELLÉKLET

A 2b. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel dátuma
1.Ilunga Kampetemás néven: Gaston Hughes Ilunga Kampete; más néven: Hugues Raston Ilunga Kampete.
Születési ideje: 1964.11.24.
Születési helye: Lubumbashi (DRC).
Katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-64-86-22311-29.
KDK-beli állampolgárság.
Lakcíme: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, KDK.
A köztársasági gárda parancsnokaként Ilunga Kampete-t felelősség terheli azért, mert 2016 szeptemberében Kinshasában bevetették a köztársasági gárda egységeit, amelyek aránytalan erőszak és erőszakos elnyomás alkalmazásában vettek részt. Következésképpen e minőségében Ilunga Kampete részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2016.12.12.
2.Gabriel Amisi Kumbamás néven: Gabriel Amisi Nkumba; „Tango Fort”; „Tango Four”.
Születési ideje: 1964.5.28.
Születési helye: Malela (KDK).
Katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-64-87-77512-30.
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, KDK.
A kongói hadsereg (FARDC) 1. védelmi körzetének korábbi parancsnoka; a FARDC erői 2016 szeptemberében Kinshasában aránytalan erőszak és erőszakos elnyomás alkalmazásában vettek részt. Következésképpen e minőségében Gabriel Amisi Kumba részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.
Gabriel Amisi Kumbát 2018 júliusában kinevezték a Kongói Fegyveres Erők (FARDC) műveleti és hírszerzési helyettes vezérkari főnökévé.
2016.12.12.
3.Ferdinand Ilunga LuyoyoSzületési ideje: 1973.3.8.
Születési helye: Lubumbashi (DRC).
Útlevélszáma: OB0260335
(érvényes 2011.4.15.-től2016.4.14.-ig).
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, KDK.
A kongói nemzeti rendőrség (PNC) Légion Nationale d'Intervention elnevezésű tömegoszlató egységének parancsnokaként Ferdinand Ilunga Luyoyót felelősség terheli a 2016 szeptemberében Kinshasában alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért. Következésképpen e minőségében Ferdinand Ilunga Luyoyo részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.
Ferdinand Ilunga Luyoyót 2017 júliusában kinevezték a PNC intézmények és magas rangú tisztviselők védelméért felelős egysége parancsnokának.
2016.12.12.
4.Celestin Kanyamamás néven: Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;
Esprit de mort.
Születési ideje: 1960.10.4.
Születési helye: Kananga (KDK).
Állampolgársága: KDK.
Útlevélszáma: OB0637580
(érvényes 2014.5.20.-tól2019.5.19.-ig).
Schengeni vízumot kapott, amelynek száma: 011518403, kiállítási dátuma: 2016.7.2.
Lakcíme: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, KDK.
A Kongói Nemzeti Rendőrség (PNC) biztosaként Celestin Kanyamát felelősség terheli a 2016 szeptemberében Kinshasában alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért. Következésképpen e minőségében Celestin Kanyama részt vett a KDK-ban elkövetett olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.
Celestin Kanyamát 2017 júliusában a nemzeti rendőrség kiképző iskoláinak főigazgatójává nevezték ki.
2016.12.12.
5.John Numbimás néven: John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.
Születési ideje: 1962.8.16.
Születési helye: Jadotville-Likasi-Kolwezi (KDK).
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, KDK.
A Kongói Nemzeti Rendőrség (PNC) korábbi főfelügyelőjeként John Numbi mindenekelőtt részt vett a négy volt katangai tartományban 2016 márciusában tartott kormányzóválasztásokhoz kapcsolódóan folytatott erőszakos megfélemlítő kampányban, így felelősség terheli a KDK-ban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldásának akadályozásáért. John Numbit 2018 júliusában kinevezték a Kongói Fegyveres Erők (FARDC) hadseregfelügyelőjévé.2016.12.12.
6.Roger Kibelisamás néven: Roger Kibelisa Ngambaswi.
Születési ideje: 1959.9.9.
Születési helye: Fayala (KDK
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 24, avenue Photopao, Kinshasa/Mont Ngafula, KDK
A Nemzeti Hírszerző Szolgálat (ANR) belügyekkel foglalkozó igazgatójaként Roger Kibelisa részt vesz az ANR tisztviselői által az ellenzék tagjaival szembeni megfélemlítő kampányban, így többek között önkényes letartóztatásokban és fogva tartásokban. Következésképpen Robert Kibelisa aláássa a jogállamiságot és akadályozza a KDK-ban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását.2016.12.12.
7.Delphin Kaimbimás néven: Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.
Születési ideje: 1969.1.15. (vagy: 1969.7.15.).
Születési helye: Kiniezire/Goma (KDK).
Állampolgársága: KDK.
Diplomata-útlevél száma: DB0006669 (érvényes 2013.11.13.-tól2018.11.12.-ig).
Lakcíme: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, KDK.
A Nemzeti Operatív Központ részét képező katonai hírszerző testület (az egykori DEMIAP) korábbi vezetője, amely vezetési és irányítási struktúraként felelős a 2016 szeptemberében Kinshasában alkalmazott önkényes letartóztatásokért és erőszakos elnyomásért; felelős továbbá azokért az erőkért, amelyek megfélemlítésekben és önkényes letartóztatásokban vettek részt, akadályozva a KDK-ban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását. Delphin Kaimbi-t 2018 júliusában kinevezték az FARDC vezérkari főnökségén belüli hírszerzésitörzsfőnök-helyettesnek.2016.12.12.
8.Evariste Boshab korábbi miniszterelnök-helyettes, valamint biztonsági és belügyminiszterMás néven: Evariste Boshab Mabub Ma Bileng
Születési ideje: 1956.1.12.
Születési helye: Tete Kalamba (KDK).
KDK-beli állampolgár.
Diplomata-útlevél száma: DP0000003 (érvényes 2015.12.21.-től2020.12.20.-ig).
Schengeni vízuma 2017.1.5.-én lejárt.
Lakcíme: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, KDK.
Miniszterelnök-helyettesként, valamint biztonsági és belügyminiszterként 2014 decemberétől 2016 decemberéig hivatalosan Evariste Boshab felelt a rendőrség és a biztonsági szolgálatok irányításáért, valamint a tartományi kormányzók munkájának koordinálásáért. E minőségében felelősség terhelte aktivisták és az ellenzék tagjainak letartóztatásáért, valamint aránytalan erőszak alkalmazásáért, többek között a 2016 szeptembere és decembere közötti kinshasai tüntetésekre válaszul, aminek következtében a biztonsági szolgálatok nagyszámú polgári személy halálát vagy sérülését okozták. Következésképpen Evariste Boshab olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2017.5.29.
9.Alex Kande Mupompa, Közép-Kasai korábbi kormányzójaMás néven: Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.
Születési ideje: 1950.9.23.
Születési helye: Kananga (KDK).
Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági és belga.
KDK útlevelének száma: OP0024910 (érvényes 2016.3.21.-től2021.3.20.-ig).
Lakcímei:
Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium.
1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, KDK.
Alex Kande Mupompát, aki 2017 októberéig Közép-Kasai kormányzója volt, felelősség terheli a biztonsági erők és a PNC által 2016 augusztusa óta Közép-Kasaiban alkalmazott aránytalan erőszakért, erőszakos elnyomásért és az általuk elkövetett törvénytelen kivégzésekért, így például a Dibaya területén 2017 februárjában elkövetett gyilkosságokért.
Következésképpen Alex Kande Mupompa olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.
2017.5.29.
10.Jean-Claude Kazembe Musonda, Felső-Katanga korábbi kormányzójaSzületési ideje: 1963.5.17.
Születési helye: Kashobwe (KDK);
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, KDK.
2017 áprilisáig Felső-Katanga kormányzójaként Jean-Claude Kazembe Musondát felelősség terhelte a biztonsági erők és a PNC által Felső-Katangában alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért, így például a 2016. december 15. és 31. közötti időszakban, amikor is a biztonsági erők – és azok részeként a PNC rendőrei – által a lubumbashi tüntetésekre válaszul alkalmazott, halált okozó erőszak miatt 12 polgári személy életét vesztette, 64 polgári személy pedig megsebesült.
Következésképpen Jean-Claude Kazembe Musonda olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.
2017.5.29.
11.Lambert Mende hírközlési és médiaügyi miniszter, kormányszóvivőMás néven: Lambert Mende Omalanga
Születési ideje: 1953.2.11.
Születési helye: Okolo (KDK).
Diplomata-útlevél száma: DB0001939 (érvényes 2017.5.4.-től2022.5.3.-ig).
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 20, avenue Kalongo, Kinshasa/Ngaliema, KDK.
2008-tól kezdődően hírközlési és médiaügyi miniszterként Lambert Mendét felelősség terheli egy olyan elnyomó médiapolitikáért, amely sérti a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jogot, továbbá aláássa a KDK-ban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását. 2016. november 12-én Lambert Mende rendeletet fogadott el, amelyben korlátozta a külföldi médiaorgánumok számára a KDK-ban való műsorszolgáltatás lehetőségét.
A 2016. december 31-én az elnöki többség és az ellenzéki pártok között létrejött politikai megállapodást megsértve, 2018. októberi állás szerint több médiaorgánum továbbra sem folytathatja a műsorszolgáltatást az országban.
Következésképpen hírközlési és médiaügyi miniszteri minőségében Lambert Mendét felelősség terheli a KDK-ban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldásának többek között elnyomás révén történő akadályozásáért.
2017.5.29.
12.Eric Ruhorimbere dandártábornok, a 21. katonai körzet (Mbuji-Mayi) parancsnokhelyetteseMás néven: Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.
Születési ideje: 1969.7.16.
Születési helye: Minembwe (KDK).
Katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-69-09-51400-64.
Állampolgársága: KDK.
KDK útlevelének száma: OB0814241.
Lakcíme: Mbujimayi, Kasai Province, KDK.
A 21. katonai körzet parancsnokhelyetteseként Eric Ruhorimbere 2014 szeptembere és 2018 júliusa között felelős volt az FARDC-erők általi, mindenekelőtt a Nsapu milícia tagjai, valamint nők és gyermekek elleni aránytalan erőszak alkalmazásáért, illetve az ellenük elkövetett törvénytelen kivégzésekért.
Következésképpen Eric Ruhorimbere olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek. Eric Ruhorimberét 2018 júliusában kinevezték az Egyenlítőtől északra fekvő műveleti körzet parancsnokának.
2017.5.29.
13.Ramazani Shadari korábbi miniszterelnök-helyettes, valamint biztonsági és belügyminiszterMás néven: Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.
Születési ideje: 1960.11.29.
Születési helye: Kasongo (KDK).
Állampolgársága: KDK.
Lakcíme: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, KDK.
Miniszterelnök-helyettesként, valamint biztonsági és belügyminiszterként Ramanzani Shadari 2018 februárjáig hivatalosan felelt a rendőrség és a biztonsági szolgálatok irányításáért, valamint a tartományi kormányzók munkájának koordinálásáért. E minőségében felelősség terhelte aktivisták és az ellenzék tagjainak letartóztatásáért, valamint aránytalan erőszak alkalmazásáért, így például a közép-kongói Bundu Dia Kongo (BDK) mozgalom tagjaival szembeni erőszakos fellépésért, a kinshasai elnyomásért, amelyre 2017 januárjában és februárjában került sor, valamint a Kasai tartományokban alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért.
Következésképpen e minőségében Ramazani Shadari olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.
Ramazani Shadarit 2018 februárjában a Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD) állandó titkárának nevezték ki.
2017.5.29.
14.Kalev Mutondo, a Nemzeti Hírszerző Szolgálat (ANR) vezetője (hivatalosan: főigazgatója)Más néven: Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.
Születési ideje: 1957.3.3.
Állampolgársága: KDK.
Útlevél száma: DB0004470 (érvényes 2012.6.8.-tól2017.6.7.-ig).
Lakcíme: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, KDK.
A Nemzeti Hírszerző Szolgálat (ANR) hosszú ideje hivatalban lévő vezetőjeként Kalev Mutondo részt vesz az ellenzék tagjainak, a civil társadalmi aktivistáknak és más személyeknek az önkényes letartóztatásában és fogva tartásában, valamint a velük szembeni rossz bánásmód alkalmazásában, illetve felelősség terheli őt ezekért a cselekedetekért. Következésképpen Kalev Mutondo aláássa a jogállamiságot és akadályozza a KDK-ban tartandó választásokkal kapcsolatos helyzet konszenzusos és békés megoldását, továbbá olyan cselekmények tervezésében, illetve irányításában vesz részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.2017.5.29.

B. Szervezetek

[...]

II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1183 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1183&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R1183-20190709 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R1183-20190709&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére