32005R1236[1]

A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

A TANÁCS 1236/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

I. FEJEZET

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a halálbüntetés vagy kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozó uniós szabályokat, valamint az ezen árukhoz kapcsolódó brókertevékenység végzésére, technikai segítségnyújtás biztosítására, képzésre és reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "kínzás": bármely olyan cselekmény, amellyel szándékosan súlyos - fizikai vagy mentális - fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek abból a célból, hogy az adott személytől vagy egy harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást szerezzenek, hogy az adott személyt megbüntessék olyan cselekedetért, amelyet az adott személy vagy valamely harmadik személy elkövetett vagy amelynek elkövetésével gyanúsítják, vagy hogy az adott személyt vagy valamely harmadik személyt megfélemlítsék vagy nyomást gyakoroljanak rá, vagy bármely megkülönböztetésen alapuló okból, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy azt ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem tartozik azonban ide az olyan fájdalom vagy szenvedés, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetésnek;

b) "más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés": bármely olyan cselekmény, amellyel a súlyosság minimális fokát elérő - fizikai vagy mentális - fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy azt ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem tartozik azonban ide az olyan fájdalom vagy szenvedés, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetésnek;

c) "bűnüldöző hatóság": bármely olyan hatóság, amely bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért, az ellenük való küzdelemért és azok elkövetésének büntetéséért felelős, beleértve - de nem kizárólag - a rendőrséget, bármely ügyészséget, igazságügyi hatóságot, állami vagy magán börtönhatóságot, és adott esetben bármely állambiztonsági szervet és katonai hatóságot;

d) "kivitel": áruknak az Unió vámterületéről történő bármely indítása, beleértve az áruk olyan indítását is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint áruk indítását vámszabad területen való tárolását követően a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) értelmében;

e) "behozatal": áruknak az Unió vámterületére történő bármely beléptetése, beleértve az átmeneti megőrzést, vámszabad területen történő elhelyezést, a különleges eljárás alá helyezést és a szabad forgalomba bocsátást a 952/2013/EU rendelet értelmében;

f) "technikai segítségnyújtás": a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

g) "múzeum": olyan, a társadalom és annak képzése szolgálatában álló, nyilvános, nonprofit jellegű, állandó intézmény, amely az emberek és környezetük tárgyi bizonyítékainak tanulmányozási, oktatási és élvezeti célokra történő megszerzésével, megőrzésével, kutatásával, kiállításával és az azokra vonatkozó tájékoztatással foglalkozik;

h) "illetékes hatóság": valamely tagállamnak az I. mellékletben felsorolt hatósága, amely a 8. cikkel összhangban jogosult döntést hozni valamely engedély iránti kérelem tárgyában, vagy jogosult megtiltani egy exportőrnek, hogy uniós általános exportengedélyt használjon;

i)

"kérelmező":

1. a 3., 5. vagy 7b. cikkben említett kivitelek esetében az exportőr;

2. a 4a. cikkben említett árutovábbítás esetében az a természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, aki vagy amely az árut az Unió vámterületén belül szállítja;

3. a 3. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén a technikai segítségnyújtást szolgáltató;

4. behozatal és a 4. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén az a múzeum, amely az árukat ki fogja állítani; és

5. a 7a. cikkben említett technikai segítségnyújtás vagy a 7d. cikkben említett brókertevékenység esetén a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker;

j) "az Unió vámterülete": a 952/2013/EU rendelet 4. cikkének értelmében vett terület;

k)

"brókertevékenység":

1. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja az érintett áruk vétele, eladása vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy másik harmadik országba; vagy

2. harmadik országban található érintett áruk eladása vagy vétele egy másik harmadik országba történő átadás céljából.

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki a járulékos szolgáltatások egyedüli nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a szállítás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

l) "bróker": valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társaságot, aki vagy amely a k) pontban meghatározott szolgáltatásokat nyújt az Unión belül; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unión belül; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unión belül;

m) "technikai segítségnyújtást szolgáltató": valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társaságot, aki vagy amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unión belül; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen segítségnyújtást biztosít az Unión belül; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen segítségnyújtást biztosít az Unión belül;

n) "exportőr": bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társaságot, akinek vagy aminek nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, szerv vagy szervezet, aki vagy amely a kiviteli nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Amennyiben nem kötöttek ilyen szerződést, vagy az említett szerződés szerződő fele nem saját nevében jár el, akkor az a személy, szerv vagy szervezet minősül exportőrnek, aki vagy amely rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges jogosultsággal. Ha az áruk feletti rendelkezési jog az említett szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett személyé, szervezeté vagy szervé, akkor az Unión belül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;

o) "uniós általános exportengedély": bizonyos országokba irányuló, a d) pontban meghatározott kivitelekre érvényes engedély, amely minden olyan exportőr számára hozzáférhető, aki vagy amely tiszteletben tartja a IIIb. mellékletben felsorolt vonatkozó felhasználási feltételeket és követelményeket;

p) "egyedi engedély": az alábbiakra adott engedély:

1. egy meghatározott exportőrnek a d) pontban meghatározott, egy harmadik országbeli végfelhasználónak vagy címzettnek egy vagy több árura vonatkozó kivitelekre;

2. egy meghatározott brókernek a k) pontban meghatározott, egy harmadik országbeli végfelhasználónak vagy címzettnek egy vagy több árura vonatkozó brókertevékenységekre; vagy

3. valamely, az Unió vámterületén belül áruszállítással foglalkozó természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek az s) pontban meghatározott árutovábbításra;

q) "globális engedély": egy meghatározott exportőrnek vagy brókernek a III. vagy a IIIa. mellékletben felsorolt áruk valamely típusának tekintetében adott engedély, amely érvényes lehet:

1. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő, a d) pontban meghatározott kivitelre;

2. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott forgalmazó részére történő, a d) pontban meghatározott kivitelre, amennyiben az exportőr a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IIIa. melléklet 1. szakaszában szereplő áruk gyártója;

3. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő, valamely harmadik országban található áruk átadásával kapcsolatos brókertevékenységek végzésére;

4. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott forgalmazó részére történő, valamely harmadik országban található áruk átadásával kapcsolatos brókertevékenységek végzésére, amennyiben a bróker a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IIIa. melléklet 1. szakaszában szereplő áruk gyártója;

r) "forgalmazó": a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IIIa. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk tekintetében nagykereskedelmi tevékenységet, például ezen áruk gyártóktól történő beszerzését, vagy ezen áruk raktározását, szolgáltatását vagy kivitelét végző gazdasági szereplő; az ezen árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi tevékenység nem foglalja magában a kórházaknak, a gyógyszerészeknek vagy az egészségügyi szakembereknek az ezen áruk tekintetében kizárólag lakossági szolgáltatásra irányuló beszerzéseit;

s) "árutovábbítás": az Unió vámterületén azon kívüli rendeltetési hely felé áthaladó nem uniós áruknak az Unió vámterületén történő szállítása.

II. FEJEZET

Halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmas áruk

3. cikk

Kiviteli tilalom

(1) A II. mellékletben felsorol áruk kivitele tilos, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati felhasználásra nem alkalmas árukat a II. melléklet tartalmazza.

A technikai segítségnyújtást szolgáltatónak tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos, bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére technikai segítségnyújtást biztosítania, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk kivitelét és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban az országban, ahová az áruk kivitele irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

4. cikk

Behozatali tilalom

(1) A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala tilos, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A bármely személy, szerv vagy szervezet által a II. mellékletben felsorolt, harmadik országból szállított árukhoz kapcsolódóan biztosított technikai segítségnyújtás bármely személy, szerv vagy szervezet általi elfogadása tilos az Unióban, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében a behozatalt és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban a tagállamban, ahová a behozatal irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

4a. cikk

Az árutovábbítás tilalma

(1) A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden árutovábbítás tilos.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk továbbítását, amennyiben bizonyított, hogy a rendeltetési hely szerinti országban az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

4b. cikk

Brókertevékenységek tilalma

A brókernek tilos harmadik országbeli bármely személy, szerv vagy szervezet számára a II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

4c. cikk

A képzés tilalma

A technikai segítségnyújtást szolgáltatónak vagy a brókernek tilos a II. mellékletben felsorolt áruk felhasználásával kapcsolatos képzést nyújtania vagy kínálnia valamely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet számára.

4d. cikk

Kereskedelmi vásárok

Bármely természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társaságot, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e lakóhellyel vagy letelepedett-e valamely tagállamban, tilos a II. mellékletben felsorolt áruk bármelyikének kiállítása vagy eladásra való felkínálása az Unióban megrendezett kiállításokon vagy vásárokon, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az említett kiállítás vagy eladásra való felkínálás, figyelembe véve a kiállítás vagy a vásár jellegét, nem játszik szerepet a vonatkozó áruk bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére történő eladásában vagy szolgáltatásában, és nem is segíti elő azt.

4e. cikk

Reklámtevékenység

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társaságot, aki vagy amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vásárol az Unión belül, valamely tagállam állampolgárságával rendelkező bármely természetes személynek, aki reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, és valamely tagállam joga szerint létrehozott vagy bejegyzett bármely jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatban a nyomtatott médiában vagy az interneten reklámfelületet, illetve a televízióban vagy a rádióban reklámidőt eladni bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére, vagy azokat tőlük megvenni.

4f. cikk

Nemzeti intézkedések

(1) Az alkalmazandó uniós szabályok - beleértve az állampolgárság szerinti megkülönböztetés tilalmát - sérelme nélkül, a tagállamok elfogadhatnak vagy fenntarthatnak olyan nemzeti intézkedéseket, melyek korlátozzák a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos szállítást, pénzügyi szolgáltatásokat, biztosítást vagy viszontbiztosítást, illetve általános hirdetést vagy reklámozást.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről értesítik a Bizottságot. A meglévő intézkedésekről 2017. február 17-ig kell értesítést küldeni. Az új intézkedésekről, az intézkedések módosításáról és azok hatályon kívül helyezéséről azok hatálybalépése előtt kell értesítést küldeni.

III. FEJEZET

Kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használható áruk

5. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1) A III. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek - a nem uniós áruk vámszabad területen történő tárolását is magában foglaló - a 952/2013/EU rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A III. melléklet csak a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható alábbi árukat tartalmazza:

a) elsősorban bűnüldözési célokra használt áruk; és

b) áruk, amelyek esetében kialakításukból és műszaki jellemzőikből adódóan jelentős annak kockázata, hogy azokat kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez használják fel.

A III. melléklet nem tartalmaz:

a) a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) által ellenőrzött tűzfegyvereket,

b) a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 3 ) által ellenőrzött kettős felhasználású termékeket; valamint

c) a 2008/944/KKBP tanácsi közös állásponttal ( 4 ) összhangban ellenőrzött árukat.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a kivitelre, amennyiben az tagállamok azon területeire irányul, amelyek szerepelnek a IV. melléklet jegyzékében, és ugyanakkor nem tartoznak a Közösség vámterületéhez, feltéve, hogy olyan hatóság által kerülnek felhasználásra, amely mind a célországban vagy célterületen, mind pedig azon tagállam anyaországi részében illetékes bűnüldöző szervként működik, amelyhez az adott célterület tartozik. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e, és úgy határozhatnak, hogy az ellenőrzés folyamán a kivitelre nem kerülhet sor.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a harmadik országokba irányuló kivitelre, feltéve, hogy az árukat valamely tagállam katonai vagy polgári személyzete fogja felhasználni, amennyiben az említett személyzet az EU-nak vagy az ENSZ-nek az érintett harmadik országban zajló valamely békefenntartási vagy válságkezelési műveletében, vagy a tagállamok és harmadik országok között a védelem területén létrejött megállapodáson alapuló műveletben vesz részt. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e. Az ellenőrzés folyamán a kivitelre nem kerülhet sor.

6. cikk

A kiviteli engedély megadásának kritériumai

(1) A III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmekről az illetékes hatóságok döntenek, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kivitelre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

(2) Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.

Az illetékes hatóság figyelembe veszi:

- a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket;

- az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője jelentéseit.

Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II. és III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.

(3) A következő szabályok alkalmazandók a tervezett végfelhasználás ellenőrzésére és a nem rendeltetésszerű felhasználás jelentette kockázatra:

3.1 Amennyiben a III. melléklet 3.2. vagy 3.3. pontjában felsorolt áruk gyártója kérelmet nyújt be ezen áruk forgalmazó számára történő kivitelének engedélyezésére, az illetékes hatóság megvizsgálja a gyártó és a forgalmazó által kötött szerződéses megállapodásokat, valamint az annak érdekében tett intézkedéseiket, hogy ezen árukat és adott esetben a felhasználásukkal készülő termékeket ne használják fel kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre.

3.2 Ha a kérelem a III. melléklet 3.2. vagy 3.3. pontjában felsorolt áruk végfelhasználó számára történő kivitelének engedélyezésére irányul, az illetékes hatóság a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának értékelésekor figyelembe veheti az alkalmazandó szerződéses megállapodásokat, illetve amennyiben ilyen benyújtásra került, a végfelhasználó által aláírt végfelhasználási nyilatkozatot. Ha nincs végfelhasználási nyilatkozat, az exportőr feladata a végfelhasználó és az áruk felhasználásának megnevezése. Ha az exportőr nem szolgál elegendő információval a végfelhasználót és a végfelhasználást illetően, akkor az úgy tekintendő, hogy az illetékes hatóságnak alapos oka van feltételezni, hogy az árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt szempontok mellett a globális kiviteli engedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során az illetékes hatóság figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket és eljárásokat alkalmaz-e az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

6a. cikk

Az árutovábbítás tilalma

Tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személynek, szervnek, szervezetnek, ideértve a társulást, tilos a III. mellékletben felsorolt áruk továbbítása, ha tudatában van annak, hogy ezen áruk bármely részét kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre szándékoznak felhasználni egy harmadik országban.

7. cikk

Nemzeti intézkedések

(1) Az 5. és 6. cikk rendelkezései ellenére a tagállamok a lábbilincsek, rabláncok és hordozható elektromos sokkoló berendezések kivitelére és behozatalára vonatkozó korlátozásaikat fenntarthatják, vagy arra vonatkozóan korlátozást fogadhatnak el.

(2) A tagállamok engedélyezési kötelezettséget írhatnak elő azon kézbilincsek tekintetében, amelyek teljes mérete láncokkal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban meghaladja a 240 mm-t. Az érintett tagállam az ilyen kézbilincsekre a III. és IV. fejezet rendelkezéseit alkalmazza.

(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről értesítik a Bizottságot. A meglévő intézkedésekről legkésőbb 2006. július 30-ig, az ezt követő intézkedésekről hatálybalépésük előtt kell értesítést küldeni.

7a. cikk

Bizonyos szolgáltatások engedélykötelezettsége

(1) Engedély szükséges ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker a következő szolgáltatások bármelyikét nyújtsa bármely személy, szerv vagy szervezet számára egy harmadik országban, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e:

a) a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az ilyen áruk származásától függetlenül; és

b) a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek, az ilyen áruk származásától függetlenül.

(2) A III. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenység engedélyezési kérelmeiről való döntés során a 6. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

A III. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás engedélyezési kérelmeiről való döntés során a 6. cikkben foglalt feltételeket kell figyelembe venni az alábbiak értékelésére:

a) a technikai segítségnyújtást olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történik kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel; és

b) a technikai segítségnyújtást használhatják-e a III. mellékletben felsorolt áruk javítására, fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, karbantartására vagy összeállítására, vagy olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e a technikai segítségnyújtást, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítják kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a technikai segítségnyújtásra, amennyiben

a) a technikai segítségnyújtást egy tagállambeli bűnüldöző hatóság vagy az 5. cikk (3) bekezdésének első mondata szerinti, tagállambeli katonai vagy civil személyzet számára nyújtják;

b) a technikai segítségnyújtás olyan információk közlését jelenti, amelyek nyilvánosak; vagy

c) a technikai segítségnyújtás feltétlenül szükséges a III. mellékletben felsorolt olyan áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amelyek kivitelét egy illetékes hatóság e rendelettel összhangban engedélyezte.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően egy tagállam fenntarthatja a lábbilincsekhez, rabláncokhoz vagy hordozható elektromos sokkoló eszközökhöz kötődő brókertevékenységek végzésére vonatkozó tilalmat. Amennyiben valamely tagállam ilyen tilalmat tart fenn, értesítenie kell a Bizottságot az általa elfogadott intézkedésekről 2017. február 17-ig és tájékoztatnia kell a Bizottságot az említett intézkedések módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén.

IIIa. FEJEZET

Halálbüntetés céljára felhasználható áruk

7b. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1) A IIIa. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az ilyen áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek - a nem uniós áruk vámszabad területen történő tárolását is magában foglaló - a 952/2013/EU rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A IIIa. melléklet csak azon árukat tartalmazza, amelyek felhasználhatók halálbüntetés végrehajtására, és amelyeket egy vagy több, a halálbüntetést még nem eltörölt harmadik ország jóváhagyott vagy ténylegesen felhasznált halálbüntetés céljára. Nem tartalmazza a következőket:

a) a 258/2012/EU rendelet által ellenőrzött tűzfegyvereket;

b) a 428/2009/EK rendelet által ellenőrzött kettős felhasználású termékeket; valamint

c) a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban ellenőrzött árukat.

(2) Amennyiben a gyógyszerek kivitelét e rendelet kiviteli engedélyhez köti, és emellett a kivitel a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó nemzetközi egyezmények, például a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezmény alapján is engedélyköteles, a tagállamok egységes eljárást alkalmazhatnak az e rendeletből, valamint a vonatkozó egyezményből eredő kötelezettségeik teljesítésére.

7c. cikk

A kiviteli engedélyek megadásának kritériumai

(1) A IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmekről az illetékes hatóságok döntenek, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kivitelre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

(2) Az illetékes hatóság nem adja meg az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a IIIa. mellékletben felsorolt árukat egy harmadik országban halálbüntetés végrehajtásához használhatják fel.

(3) A tervezett végfelhasználás és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának ellenőrzésére a következő szabályok alkalmazandók:

3.1. Amennyiben a IIIa. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk gyártója kérelmet nyújt be ezen áruk forgalmazó számára történő kivitelének engedélyezésére, az illetékes hatóság megvizsgálja a gyártó és a forgalmazó által kötött szerződéses megállapodásokat, valamint az annak érdekében tett intézkedéseiket, hogy az árukat ne használják fel halálbüntetés végrehajtásához.

3.2. Abban az esetben, ha a kérelem a IIIa. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk végfelhasználó számára történő kivitelének engedélyezésére irányul, az illetékes hatóság a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának értékelésekor figyelembe veheti az alkalmazandó szerződéses megállapodásokat, illetve amennyiben az benyújtásra került, a végfelhasználó által aláírt végfelhasználási nyilatkozatot. Amennyiben nem nyújtanak be végfelhasználási nyilatkozatot, az exportőr feladata a végfelhasználó és az áruk felhasználásának megnevezése. Ha az exportőr nem szolgál elegendő információval a végfelhasználót és a végfelhasználást illetően, akkor az úgy tekintendő, hogy az illetékes hatóságnak alapos oka van feltételezni, hogy az árukat halálbüntetés végrehajtására használhatják fel.

3.3. A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos, a végfelhasználásnak és a technikai segítségnyújtás felhasználási céljának megvizsgálására vonatkozó iránymutatásokat fogadhat el.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt szempontok mellett a globális kiviteli engedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során az illetékes hatóság figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket, valamint eljárásokat alkalmaz-e az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

7d. cikk

Az árutovábbítás tilalma

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társaságot, tilos a III. mellékletben felsorolt árutovábbítást folytatni, ha tudatában van annak, hogy ezen áruk bármely részét kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre szándékoznak felhasználni egy harmadik országban.

7e. cikk

Egyes szolgáltatások engedélykötelezettsége

(1) Engedély szükséges ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker a következő szolgáltatások bármelyikét nyújtsa harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e:

a) a IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül; és

b) a IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek, az ilyen áruk származásától függetlenül.

(2) A IIIa. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenység engedélyezési kérelmeinek elbírálása során a 7c. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

A IIIa. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás engedélyezési kérelmeinek elbírálása során a 7c. cikkben foglalt feltételeket kell figyelembe venni az alábbiak értékelésére:

a) a technikai segítségnyújtást olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történik, halálbüntetés végrehajtására használhatja fel; és

b) a technikai segítségnyújtást használhatják-e a IIIa. mellékletben felsorolt áruk javítására, fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, karbantartására vagy összeállítására, vagy olyan személynek, szervnek vagy szervezetnek biztosítják-e a technikai segítségnyújtást, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítséget nyújtják, halálbüntetés végrehajtására használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra, amennyiben

a) a technikai segítségnyújtás olyan információk közlését jelenti, amelyek nyilvánosak; vagy

b) a technikai segítségnyújtás feltétlenül szükséges a IIIa. mellékletben felsorolt olyan áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amelyek kivitelét egy illetékes hatóság e rendelettel összhangban engedélyezte.

IV. FEJEZET

Engedélyezési eljárások

8. cikk

Engedélytípusok és kibocsátó hatóságok

(1) E rendelet bizonyos kivitelekre vonatkozóan a IIIb. mellékletben foglaltak szerint uniós általános exportengedélyt hoz létre.

Az exportőr lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatósága megtilthatja az exportőr számára ezen engedély használatát, amennyiben ésszerűen feltételezhető, hogy az exportőr nem képes ezen engedély feltételeinek vagy a kiviteli ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok valamely rendelkezésének eleget tenni.

A tagállamok illetékes hatóságai megosztják egymással az azon exportőrökkel kapcsolatos információkat, akiket megfosztottak az uniós általános exportengedély használatának jogától, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy egy adott exportőr a IIIa. mellékletben felsorolt árukat nem próbálja majd meg más tagállamon keresztül exportálni. E célra az információcsere biztonságos és titkosított rendszerét használják.

(2) Az (1) bekezdésben említett kivitelektől eltérő, az e rendelet alapján engedélyköteles kivitelekre vonatkozó engedélyt az exportőr lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. A III. mellékletben vagy a IIIa. mellékletben felsorolt árukra vonatkozó ezen engedély egyaránt lehet egyedi, vagy globális engedély. A II. mellékletben felsorolt áruk esetében csak egyedi engedély adható.

(3) A II. mellékletben felsorolt áruk árutovábbítási engedélyét az Unió vámterületén belül az árukat szállító természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. Amennyiben az ilyen természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet lakóhelye vagy letelepedésének helye nem egy tagállamban van, az engedélyt azon tagállam illetékes hatósága adja meg, amelyben az áruk az Unió vámterületére léptek. Az ilyen engedélynek egyedi engedélynek kell lennie.

(4) Az e rendelet alapján engedélyköteles behozatalokra vonatkozó engedélyt a múzeum letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. A II. mellékletben felsorolt áruk esetében csak egyedi engedély adható.

(5) A II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást az alábbi hatóságok engedélyezhetik:

a) a technikai segítségnyújtást szolgáltató lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a technikai segítségnyújtást szolgáltató állampolgára vagy amelynek joga szerint azt létrehozták vagy bejegyezték, amennyiben a segítségnyújtás harmadik országban lévő múzeum számára történik; vagy

b) a múzeum letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amennyiben a segítségnyújtás Unión belüli múzeum számára történik.

(6) A III. vagy a IIIa. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást a technikai segítségnyújtó szolgáltató lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága engedélyezi, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a technikai segítségnyújtó szolgáltató állampolgára vagy amelynek joga szerint azt létrehozták vagy bejegyezték.

(7) A III. vagy a IIIa. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenységet a bróker lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága engedélyezi, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a bróker állampolgára vagy amelynek joga szerint a brókert létrehozták vagy bejegyezték. Ilyen engedélyt két vagy több harmadik ország között mozgó konkrét áruk meghatározott mennyiségére adják ki. Pontosan meg kell határozni az áruknak a harmadik származási országban található elhelyezkedését, a végfelhasználót és annak pontos elhelyezkedését.

(8) A kérelmezők az egyedi vagy globális exportengedélyre, brókertevékenység engedélyezésére, technikai segítségnyújtás engedélyezésére, egyedi behozatali vagy egyedi árutovábbítási engedélyre irányuló kérelmeikhez szükséges minden vonatkozó információt benyújtanak az illetékes hatóságnak.

A kivitel vonatkozásában az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk valamennyi, különösen a végfelhasználóval, a rendeltetési hely szerinti országgal és az áruk végfelhasználásával kapcsolatos információt.

A brókertevékenységek esetén az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk az áruk harmadik származási országban található pontos elhelyezkedését, az áruk egyértelmű leírását és mennyiségét, valamint az ügyletben részt vevő harmadik felek, a rendeltetési hely szerinti harmadik ország és az ebben az országban található végfelhasználó megnevezését és annak pontos elhelyezkedését.

Az engedély megadása adott esetben végfelhasználási nyilatkozat bemutatásától tehető függővé.

(9) A (8) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyártó vagy a gyártó képviselője exportálja, adja el vagy adja át a III. melléklet 3.2 vagy 3.3 pontjában vagy a IIIa. melléklet 1. szakaszában felsorolt árukat egy harmadik országbeli forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt az annak megakadályozása érdekében megkötött megállapodásokról és meghozott intézkedésekről, hogy a III. melléklet 3.2 vagy 3.3 pontjában felsorolt árukat kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használják fel, illetve annak megakadályozása érdekében, hogy a IIIa. melléklet 1. szakaszában felsorolt árukat halálbüntetés végrehajtásához használják fel, továbbá a rendeltetési hely szerinti országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról.

(10) Az 1984. évi kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve alapján felállított nemzeti megelőző mechanizmus kérésére az illetékes hatóságok úgy dönthetnek, hogy a kérelmezőtől a rendeltetési hely szerinti ország, a címzett, a végfelhasználás és a végfelhasználó, vagy adott esetben a forgalmazó és a (9) bekezdésben hivatkozott megállapodások és intézkedések vonatkozásában megkapott információkat a nemzeti megelőző mechanizmus rendelkezésére bocsátják. Az illetékes hatóságok meghallgatják a kérelmezőt, mielőtt rendelkezésre bocsátják az információt, és korlátozhatják az információ felhasználását. Az illetékes hatóságok döntéseiket a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően hozzák meg.

(11) A tagállamok az egyedi és globális engedélykérelmeket a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat által meghatározott határidőn belül dolgozzák fel.

9. cikk

Engedélyek

(1) A kiviteli, behozatali és árutovábbítási engedélyeket az V. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. A brókertevékenységekre vonatkozó engedélyeket a VI. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. A technikai segítségnyújtásra vonatkozó engedélyeket a VII. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. Ezek az engedélyek az Unió egész területén érvényesek. Az engedélyek érvényességi ideje 3-12 hónap, amely legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A globális engedélyek érvényességi ideje 1-3 év, amely legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.

(2) A 6. vagy a 7c. cikknek megfelelően megadott kiviteli engedély magában foglalja az exportőr által a végfelhasználó számára biztosításra kerülő, olyan mértékű technikai segítségnyújtás engedélyezését, amely szükséges az engedélyezett exportálandó áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához.

(3) Az engedélyek elektronikus úton is kiállíthatók. A részletes eljárások meghatározása nemzeti szinten történik. Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

(4) A kiviteli, behozatali és árutovábbítási engedélyekre, valamint a technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységekre vonatkozó engedélyekre alkalmazni kell mindazokat a követelményeket és feltételeket, amelyeket az illetékes hatóság megfelelőnek ítél.

(5) Az illetékes hatóságok e rendelettel összhangban megtagadhatják az engedély kiadását, valamint a már kiadott engedélyt semmissé nyilváníthatják, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják.

10. cikk

Vámalakiságok

(1) A vámalakiságok teljesítése folyamán az exportőr vagy importőr köteles benyújtani az V. mellékletben meghatározott, kitöltött formanyomtatványt annak igazolására, hogy az adott kivitelhez vagy behozatalhoz szükséges engedélyt megszerezte. Amennyiben a nyomtatványt nem annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén töltötték ki, ahol a vámalakiságokat teljesítik, az exportőr vagy importőr számára előírható, hogy nyújtsa be a nyomtatvány szövegének az adott hivatalos nyelvre lefordított változatát.

(2) Amennyiben a vám-árunyilatkozatot a II., III. vagy IIIa. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk az exportőr vagy az importőr figyelmét az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követő hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja a kérelmet, a vámhatóságoknak az alkalmazandó nemzeti jog szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.

11. cikk

Értesítési és konzultációs kötelezettség

(1) A tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot, amennyiben az I. mellékletben felsorolt hatóságaik az e rendelet szerinti engedély iránti kérelmet elutasító döntést hoznak vagy amennyiben egy már megadott engedélyt semmissé nyilvánítanak. Ezt az értesítést a döntés meghozatalától, illetve a semmissé nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell küldeni.

(2) Az illetékes hatóság szükség vagy igény esetén diplomáciai csatornákon keresztül konzultációt folytat azzal a hatósággal vagy azokkal a hatóságokkal, amelyek az előző három év során egy e rendelet szerinti kivitelre, árutovábbításra, egy harmadik országban személyek, szervek vagy szervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet elutasítottak, amennyiben olyan kivitelre, árutovábbításra, egy harmadik országban személyek, szervek vagy szervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet kapnak kézhez, amely lényegében azonos ügyletre vonatkozik, mint amelyet a korábbi kérelem tartalmaz, és úgy ítélik meg, hogy az engedélyt ennek ellenére meg kell adni.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett konzultációt követően az illetékes hatóság úgy dönt, hogy megadja az engedélyt, az érintett tagállam haladéktalanul értesíti döntéséről a tagállamokat és a Bizottságot, és a megfelelő alátámasztó információk benyújtásával megindokolja azt.

(4) Amennyiben az engedély iránti kérelem elutasítása a 7. cikk (1) bekezdésével vagy a 7a. cikk (4) bekezdésével összhangban álló nemzeti tilalmon alapul, az nem minősül a kérelem e cikk (1) bekezdése szerinti elutasításának.

(5) Az e cikk által előírt valamennyi értesítést az információcsere biztonságos és titkosított rendszerén keresztül továbbítják.

V. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

12. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., a II., a III., a IIIa., a IIIb., a IV., az V., a VI. és a VII. melléklet módosítására vonatkozóan. A tagállamok I. mellékletben felsorolt illetékes hatóságaira vonatkozó adatokat a tagállamok által szolgáltatott információk alapján kell módosítani.

Amennyiben a II., III., IIIa. vagy IIIb. melléklet módosítása esetén rendkívüli sürgősség indokolja, az e cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 15b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.

12a. cikk

Áruk valamely árujegyzékbe történő felvételére irányuló kérelmek

(1) A Bizottsághoz bármely tagállam benyújthat kellően indokolt kérelmet arra vonatkozóan, hogy vegyenek fel további, bűnüldözési célokra kialakított vagy forgalmazott árukat a II. mellékletbe, a III. mellékletbe vagy a IIIa. mellékletbe. E kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozó információkat:

a) az áruk kialakítása és jellemzői;

b) az áruk valamennyi lehetséges felhasználási célja;

c) azon nemzetközi és nemzeti szabályok, amelyek megsértéséhez vezetne az áruk bűnüldözési célokra történő felhasználása.

A kérelem Bizottságnak való benyújtásakor a kérelmező tagállam a kérelmet a többi tagállamnak is továbbítja.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi ponttal kapcsolatban további információra van szüksége, a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információt szolgáltatni. A Bizottság kérdéseit továbbítja a többi tagállamnak. A többi tagállam is adhat információt a Bizottságnak a kérelem értékeléséhez.

(3) Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, a kérelem, vagy adott esetben a kiegészítő információ kézhezvételétől számított húsz héten belül megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.

13. cikk

Információcsere a tagállamok hatóságai és a Bizottság között

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó információkra.

(2) A kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább a határozat típusát, a határozat alapját vagy annak összegzését, a címzettek neveit és - amennyiben az előbbiekkel nem azonosak - a végfelhasználók neveit, továbbá az érintett árukat.

(3) A tagállamok lehetőség szerint a Bizottsággal együttműködve nyilvános, éves beszámolót készítenek, amely tájékoztatást tartalmaz a beérkezett kérelmek számáról, a kérelem által érintett árukról és országokról, valamint a kérelmekre vonatkozó határozatairól. A jelentés nem tartalmazhat olyan információt, amelynek közlését a tagállam ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel.

(3a) A Bizottság évente jelentést készít, amelyben összegzi a (3) bekezdésben említett éves tevékenységi jelentéseket. Ezen éves jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(4) A (2) bekezdésben említett, a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás kivételével ez a cikk nem érinti a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó nemzeti szabályokat.

(5) Az engedély iránti kérelem elutasítása, amennyiben a 7. cikk (1) bekezdésével összhangban lévő nemzeti tilalmon alapul, nem minősül a kérelem e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti elutasításának.

13a. cikk

Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése és cseréje a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 5 ), valamint a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 6 ) megállapított szabályokkal összhangban történik.

14. cikk

Az információ felhasználása

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ), és a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, az e rendelet alapján kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre az információkérés vonatkozott.

15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. december 16-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 8 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 12. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

15b. cikk

Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 15a. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

15c. cikk

A kínzás elleni koordinációs csoport

(1) A Bizottság képviselőjének elnökletével egy kínzás elleni koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden tagállam egy képviselőt nevez ki a csoportba.

(2) A csoport megvizsgál minden olyan kérdést, amely e rendelet alkalmazásával kapcsolatos, beleértve - korlátozások nélkül - a közigazgatási gyakorlatokról folyó eszmecserét és minden olyan kérdést is, amelyet az elnök vagy egy tagállam képviselője felvet.

(3) A kínzás elleni koordinációs csoport - bármikor, amikor azt szükségesnek tartja - konzultációt folytat az e rendelet által érintett exportőrökkel, brókerekkel, technikai segítségnyújtást szolgáltatókkal és egyéb fontos érdekeltekkel.

(4) A Bizottság éves írásos jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységéről, vizsgálatairól és a csoport által folytatott konzultációkról.

Az éves jelentést annak megfelelő figyelembevételével kell megfogalmazni, hogy az ne sértse természetes vagy jogi személyek üzleti érdekeit. A csoporton belüli vitákat bizalmasan kell kezelni.

15d. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság 2020. július 31-ig, majd azt követően ötévenként felülvizsgálja e rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely e rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A felülvizsgálat értékeli, hogy be kell-e vonni az uniós állampolgárok külföldi tevékenységeit is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

(2) A jelentés külön szakaszban foglalkozik:

a) a kínzás elleni koordinációs csoporttal és annak tevékenységeivel. A jelentést annak megfelelő figyelembevételével kell elkészíteni, hogy az ne sértse természetes vagy jogi személyek üzleti érdekeit. A csoporton belüli vitákat bizalmasan kell kezelni; és

b) a tagállamok által a 17. cikk (1) bekezdése alapján hozott azon intézkedésekről szóló információkkal, melyekről a 17. cikk (2) bekezdése alapján értesítették a Bizottságot.

17. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok a szankciókra vonatkozó szabályokról legkésőbb 2006. augusztus 29-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e szabályokat érintő minden későbbi módosítást is.

18. cikk

Területi hatály

(1) E rendelet területi hatálya megegyezik a Szerződések területi hatályával, a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, a 4a., az 5., a 6a., a 7., a 7b., és a 7d. cikk, a 8. cikk (1)-(4) bekezdése és a 10. cikk kivételével, amelyek az alábbiakra alkalmazandók:

- az Unió vámterülete,

- Ceuta és Melilla spanyol területek,

- Helgoland német terület.

(2) E rendelet alkalmazásában Ceuta, Helgoland és Melilla a Közösség vámterületeként kezelendő.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2006. július 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 8. és a 11. cikkben említett hatóságok listája és az Európai Bizottság értesítési címe

A. A tagállamok hatóságai

BELGIUM

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGÁRIA

Министерство на икономиката

ул."Славянска" № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Gazdasági Minisztérium (Ministry of Economy)

8, Slavyanska Str.,

1052 Sofia

BULGÁRIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32,

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DÁNIA

III. melléklet, 2. és 3. pont

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

II. és III. melléklet, 1., 4. pont

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ÉSZTORSZÁG

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1,

15049 Tallinn

EESTI/ÉSZTORSZÁG

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

ÍRORSZÁG

Engedélyezési Osztály (Licencing Unit)

Munkaügyi, Vállalkozási és Innovációs Minisztérium (Department of Jobs, Enterprise and Innovation)

23, Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail cím: exportcontrol@djei.ie

GÖRÖGORSZÁG

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GÖRÖGORSZÁG

Fejlesztési, Versenyképességi, Infrastrukturális, Közlekedési és a Hálózatokért Felelős Minisztérium (Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks)

Nemzetközi Gazdaságpolitikai Főigazgatóság (General Directorate for International Economic Policy)

Import-Export Rendszerek és Kereskedelmi Védelmi Eszközök Igazgatóság (Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments)

Ermou és Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GÖRÖGORSZÁG

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANYOLORSZÁG

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIAORSZÁG

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel. +33 1 57 53 43 98

Fax: + 33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

HORVÁTORSZÁG:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 1 6444 625 (626)

Fax + 385 1 6444 601

OLASZORSZÁG

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRUS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία Tel.:

ΚΥΠΡΟΣ/CIPRUS

Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

Kereskedelmi Szolgáltatások (Trade Service)

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CIPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

E-mail: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTORSZÁG

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVÁNIA

II. és III. melléklet, 1., 2., 3. és 5. pont

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

III. melléklet, 4. pont

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A,

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 852639264

Fax: +370 852639265

E-mail: vvkt@vvkt.lt

LUXEMBURG

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Tel. +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39.

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MÁLTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MÁLTA

Kereskedelmi Minisztérium (Commerce Department)

Kereskedelmi Szolgáltatások (Trade Services)

Lascaris

Valletta VLT2000

MÁLTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

HOLLANDIA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung "Außenwirtschaftskontrolle" C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

POLSKA/LENGYELORSZÁG

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGÁLIA

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMÁNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507

Fax 0040214010568, 0040213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SZLOVÉNIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 14003521

Fax +386 14003611

SZLOVÁKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINNORSZÁG

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINNORSZÁG

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINNORSZÁG

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVÉDORSZÁG

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala:

Üzleti, Innovációs és Képességek Osztály (Department for Business, Innovation and Skills) (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

A II. vagy III. mellékletben felsorolt áruk kivitele, valamint a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében említett, a II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás:

Üzleti, Innovációs és Képességek Osztály (Department for Business, Innovation and Skills) (BIS)

Exportellenőrzési Szervezet (Export Control Organisation)

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B. Address for notifications to the European Commission

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

II. MELLÉKLET

A 3. és 4. cikkben említett áruk jegyzéke

Bevezető megjegyzés:

Az ebben a mellékletben szereplő KN-kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelet ( 9 ) I. mellékletének második részében meghatározott kódokra utalnak.

Amennyiben a KN-kód előtt "ex" szerepel, az 1236/2005/EK rendelet hatálya alá tartozó termékek csak a KN-kód egy részének alkalmazási körét képezik, valamint az e mellékletben adott leírás és a KN-kód alkalmazási köre egyaránt meghatározzák ezeket.

Megjegyzések:

1. Az 1. szakasz 1.3. és 1.4. pontjában szereplő emberek kivégzésére tervezett áruk nem tartalmaznak orvosi műszaki cikkeket.

2. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések tárgya nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

KN-kódLeírás
1. Emberek kivégzésére tervezett áruk:
ex 4421 90 97
ex 8208 90 00
1.1. Akasztófák, guillotine-ok és guillotine-pengék
ex 8543 70 90
ex 9401 79 00
ex 9401 80 00
ex 9402 10 00
1.2. Emberek kivégzésére szolgáló villamosszékek
ex 9406 00 38
ex 9406 00 80
1.3. Légmentesen záródó, pl. acélból és üvegből készült kamrák, melyeket emberek halálos gáz vagy egyéb halálos anyag alkalmazásával történő kivégzése céljára terveztek
ex 8413 81 00
ex 9018 90 50
ex 9018 90 60
ex 9018 90 84
1.4. Automatikus fecskendőrendszerek, melyeket emberek halálos vegyi anyag beadásával történő kivégzése céljából terveztek vagy módosítottak
2. Áruk, amelyek nem alkamasak a bűnüldöző hatóságok által emberek fogva tartása céljából történő használatra:
ex 8543 70 902.1. Fogva tartott egyén testén való viselés céljából alkalmazott elektromos sokkolóeszközök, így például elektromos sokkolószíjak, továbbá elektromos karsokkolók és elektromos sokkolópántok, amelyeket emberek elektrosokkal történő megfékezése céljára terveztek
ex 7326 90 98
ex 7616 99 90
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
2.2. Hüvelykujjbilincsek, ujjbilincsek, hüvelykujjszorítók és ujjszorítók
Megjegyzés:
Ez a pont mind a fogazott, mind a fogazatlan bilincseket és szorítókat magában foglalja
ex 7326 90 98
ex 7616 99 90
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
ex 6217 10 00
ex 6307 90 98
2.3. Merevrudas béklyók, láb mozgását korlátozó nehezékkel ellátott eszközök, valamint rabláncok, amelyek merevrudas béklyókat vagy a láb mozgását korlátozó nehezékkel ellátott eszközöket tartalmaznak
Megjegyzések:
1. A merevrudas béklyók olyan zárszerkezettel ellátott láncos bilincsek vagy bokagyűrűk, amelyek általában egy fémből készült merev rúddal kapcsolódnak
2. Ez a pont magában foglalja a merevrudas béklyókat és a láb mozgását korlátozó nehezékkel ellátott eszközöket, amelyek lánccal kapcsolódnak a közönséges bilincsekhez
ex 7326 90 98
ex 7616 99 90
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
ex 6217 10 00
ex 6307 90 98
2.4. Bilincsek emberek fogva tartására, amelyeket a falhoz, padlóhoz vagy mennyezethez kapcsolnak
ex 9401 61 00
ex 9401 69 00
ex 9401 71 00
ex 9401 79 00
ex 9401 80 00
ex 9402 10 00
2.5. Fogva tartásra szolgáló székek: láncos bilinccsel vagy más, emberek fogva tartására szolgáló eszközzel ellátva.
Megjegyzés:
Ez a pont nem tiltja be a csak pántokkal vagy szíjakkal ellátott székeket
ex 9402 90 00
ex 9403 20 20
ex 9403 20 80
ex 9403 50 00
ex 9403 70 00
ex 9403 81 00
ex 9403 89 00
2.6. Bilincstáblák és bilincságyak: táblák és ágyak, láncos bilinccsel vagy más, emberek fogva tartására szolgáló eszközzel ellátva
Megjegyzés:
Ez a pont nem tiltja be a csak pántokkal vagy szíjakkal ellátott táblákat vagy ágyakat.
ex 9402 90 00
ex 9403 20 20
ex 9403 50 00
ex 9403 70 00
ex 9403 81 00
ex 9403 89 00
2.7. Ketrecágyak: ágyak, amelyek ketrecből állnak (négy oldal és egy tető) vagy hasonló szerkezet, amely az embereket olyan ágyon belül zárja be, amelynek a teteje vagy egy vagy több oldala csak kívülről nyitható fém vagy egyéb rudakkal van felszerelve
ex 9402 90 00
ex 9403 20 20
ex 9403 50 00
ex 9403 70 00
ex 9403 81 00
ex 9403 89 00
2.8. Hálós ágyak: ágyak, amelyek ketrecből állnak (négy oldal és egy tető) vagy hasonló szerkezet, amely az embereket olyan ágyon belül zárja be, amelynek a teteje vagy egy vagy több oldala csak kívülről nyitható hálókkal van felszerelve
3. Hordozható eszközök, amelyek nem alkalmasak a bűnüldöző hatóságok által tömegoszlatás vagy önvédelem céljából történő használatra:
ex 9304 00 003.1. Fémből, illetve más anyagokból készült, fémtüskés szárral ellátott rendőrbotok
ex 3926 90 97
ex 7326 90 98
3.2. Fémtüskés pajzsok
4. A következő korbácsok:
ex 6602 00 004.1. Több ostorcsapóval vagy ostorheggyel rendelkező korbácsok, mint a kancsuka vagy a kilencfarkú macska korbács
ex 6602 00 004.2. Korbácsok egy vagy több ostorcsapóval vagy ostorheggyel, olyan szögekkel, horgokkal, tüskékkel, fémhuzallal vagy hasonló eszközökkel felszerelve, amelyek erősítik az ostorcsapó vagy ostorhegy hatását

III. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett áruk jegyzéke

Bevezető megjegyzés:

Az ebben a mellékletben szereplő KN-kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének második részében meghatározott kódokra utalnak.

Amennyiben a KN-kód előtt "ex" szerepel, az 1236/2005/EK rendelet hatálya alá tartozó termékek csak a KN-kód egy részének alkalmazási körét képezik, valamint az e mellékletben adott leírás és a KN-kód alkalmazási köre egyaránt meghatározzák ezeket.

Megjegyzések:

1. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések tárgya nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

2. A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formái különböző CAS-számmal rendelkeznek, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.

KN-kódLeírás
1. Emberek fogva tartására tervezett áruk:
ex 7326 90 98
ex 7616 99 90
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
ex 6217 10 00
ex 6307 90 98
1.1. Bilincsek és rabláncok
Megjegyzések:
1. A láncos bilincsek olyan fogva tartásra szolgáló, zárszerkezettel ellátott eszközök, amelyek két bilincsből vagy gyűrűből állnak egy összekötő lánccal vagy rúddal
2. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.3 pontja értelmében betiltott, a láb mozgását korlátozó eszközökre és rabláncokra
3. Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsekre”. A közönséges kézbilincsek olyan kézbilincsek, amelyek a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:
— méretük lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van;
— az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 165 mm, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet;
— az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 200 mm, amikor az első bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet; és
— a bilincseket nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzanak.
ex 7326 90 98
ex 7616 99 90
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
ex 6217 10 00
ex 6307 90 98
1.2. Egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek vagy gyűrűk, amelyek belső kerülete meghaladja a 165 mm-t, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet
Megjegyzés:
Ebbe a pontba beletartoznak a nyak mozgását korlátozó eszközök és egyéb egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek és gyűrűk, amelyek egy lánccal kapcsolódnak a közönséges bilincshez
ex 6505 00 10
ex 6505 00 90
ex 6506 91 00
ex 6506 99 10
ex 6506 99 90
1.3. Köpésgátló maszkok: maszkok, amelyekbe beletartoznak a hálóból készült maszkok, amelyek a köpés megakadályozása érdekében befedik a szájat
Megjegyzés:
Ez a pont tartalmazza a köpésgátló maszkokat, amelyeket lánccal kapcsolnak a közönséges bilincshez
2. Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:
ex 8543 70 90
ex 9304 00 00
2.1. Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat
Megjegyzések:
1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra és egyéb eszközökre
2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmük céljára tartanak maguknál
ex 8543 90 00
ex 9305 99 00
2.2. A hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszerelésére vonatkozó valamennyi lényeges komponenst tartalmazó készlet, amelyekre a 2.1. pont vonatkozik
Megjegyzés:
A következő áruk tekinthetők lényeges komponensnek:
— elektrosokkot okozó egység,
— kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint
— elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák
ex 8543 70 90
ex 9304 00 00
2.3. Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyver, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal
3. Tömegoszlatás vagy önvédelem céljából cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok vagy egyes kapcsolódó anyagok alkalmazására szolgáló fegyverek és eszközök:
ex 8424 20 00
ex 8424 89 00
ex 9304 00 00
3.1. Hordozható fegyverek és eszközök, amelyek vagy egy adag cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot alkalmazhatnak, amely egy személyt céloz vagy egy adag ilyen anyagot szór ködpermet vagy füst alakjában egy kis területet érintve, amikor a vegyi anyagot alkalmazzák vagy szórják
Megjegyzések:
1. Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának (1) ML7 e) pontja alá
2. Ez a pont nem vonatkozik azokra a hordozható eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmükre tartanak maguknál, még akkor sem, ha azok vegyi anyagot tartalmaznak
3. Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a 3.3. és a 3.4. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni
ex 2924 29 983.2. Pelargonsav-vanillilamid (PAVA) (CAS RN 2444-46-4).
ex 3301 90 303.3. Olajosgyanta-tartalmú kapszaicin (OC) (CAS RN 8023-77-6).
ex 2924 29 98
ex 2939 99 00
ex 3301 90 30
ex 3302 10 90
ex 3302 90 10
ex 3302 90 90
ex 3824 90 97
3.4. Legalább 0,3 % PAVA-t vagy OC-t tartalmazó keverékek és egy oldószer (mint például az etanol, 1-propanol vagy hexán), amelyet alkalmazhatnak, mint cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagokat, különösen aeroszolokban és folyadékokban, vagy felhasználhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok előállításához
Megjegyzések:
1. Ez a pont nem vonatkozik a szószokra és az ezek előállítására szolgáló készítményekre, a levesekre és ezek előállítására szolgáló készítményekre, valamint az ételízesítő-keverékekre vagy fűszerekre, feltéve, hogy azokban a PAVA vagy az OC nem az egyetlen ízösszetevő
2. Ez a pont nem vonatkozik a gyógyszerekre, amelyekre az uniós joggal összhangban (2) megadták a forgalombahozatali engedélyt
ex 8424 20 00
ex 8424 89 00
3.5. A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátásával kapcsolatos, rögzített eszközök, amelyek egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez kapcsolhatók és amelyek egy cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot tartalmazó palackból állnak és egy távvezérlő rendszerrel aktiválhatók
Megjegyzés:
Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a 3.3. és a 3.4. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni
ex 8424 20 00
ex 8424 89 00
ex 9304 00 00
3.6. A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására alkalmas rögzített vagy felszerelhető eszközök, amelyek nagy területet fednek le, és nem kapcsolhatók egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez.
Megjegyzések:
1. Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának ML7 e) pontja alá
2. Ez a pont vonatkozik a vízágyukra is
3. Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a 3.3. és a 3.4. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni
(1) A Tanács által 2013. március 11-én elfogadott legutóbbi változat (HL C 90., 2013.3.27., 1. o.).
(2) Lásd különösen az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.) és az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

IIIa. MELLÉKLET

A 7B. CIKKBEN EMLÍTETT, HALÁLBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUK

KN-kódLeírás
1. Készítmények, amelyeket fecskendő segítségével halálos adagot beadva halálbüntetés végrehajtására használhatnak fel:
1.1. Rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok nem kizárólagosan, de beleértve:
ex 2933 53 90 [(a) – (f)]
ex 2933 59 95 [(g) és (h)]
(a) amobarbital (CAS RN 57-43-2)
(b) amobarbital nátriumsó (CAS RN 64-43-7)
(c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4)
(d) pentobarbital nátriumsó (CAS 57-33-0)
(e) szekobarbital (CAS RN 76-73-3)
(f) szekobarbital nátriumsó (CAS RN 309-43-3)
(g) tiopental (CAS RN 76-75-5)
(h) tiopental nátriumsó (CAS RN 71-73-8), amely tiopenton-nátriumként is ismert
ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 3824 90 96
Megjegyzés:
E cikk ellenőrzése alá tartoznak továbbá azok a készítmények, amelyek a rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok jegyzékében felsorolt altatószerek egyikét tartalmazzák.

IIIb. MELLÉKLET

EU GEA 1236/2005 SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

1. rész - Áruk

Ezen általános exportengedély az 1236/2005/EK tanácsi rendelet ( 10 ) IIIa. mellékletének bejegyzéseiben felsorolt árukra vonatkozik.

Az engedély magában foglalja a végfelhasználó számára biztosított technikai segítségnyújtást, amennyiben az szükséges az exportengedély hatálya alá tartozó áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amennyiben az ilyen segítségnyújtást az exportőr biztosítja.

2. rész - Rendeltetési helyek

Az 1236/2005/EK rendelet szerinti exportengedély nem kötelező az Unió vámterületének részét képező országokba vagy területekre történő szolgáltatás esetén, amely vámterület e rendelet alkalmazásában Ceutát, Helgolandot és Melillát is magában foglalja (a 18. cikk (2) bekezdése).

Ezen általános exportengedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

A vámterülethez nem tartozó dán területek:

- Feröer szigetek

- Grönland

A vámterülethez nem tartozó francia területek:

- Francia Polinézia,

- Francia Déli és Antarktiszi Területek,

- Új-Kaledónia,

- Saint-Barthélemy,

- Saint-Pierre és Miquelon,

- Wallis és Futuna

A vámterülethez nem tartozó holland területek:

- Aruba,

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten,

A vámterülethez nem tartozó érintett brit területek:

- Anguilla,

- Bermuda,

- Falkland-szigetek,

- Gibraltár,

- Montserrat,

- Szent Ilona és a hozzá tartozó területek,

- Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek,

- Turks- és Caicos-szigetek

Albánia

Andorra

Argentína

Ausztrália

Benin

Bissau-Guinea

Bolívia

Bosznia-Ηercegovina

Costa Rica

Dél-Afrika

Dzsibuti

Ecuador

Fülöp-szigetek

Gabon

Grúzia

Honduras

Izland

Kanada

Kelet-Timor

Kirgizisztán

Kolumbia

Libéria

Liechtenstein

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Mexikó

Moldova

Mongólia

Montenegró

Mozambik

Namíbia

Nepál

Nicaragua

Norvégia

Panama

Paraguay

Ruanda

San Marino

Seychelle-szigetek

Svájc (Büsingen és Campione d'Italia is)

Szerbia

Törökország

Türkmenisztán

Új-Zéland

Ukrajna

Uruguay

Üzbegisztán

Zöld-foki-szigetek

3. rész - Ezen általános exportengedély felhasználásának feltételei és követelményei

(1) Ezen általános exportengedély nem használható fel, amennyiben:

a) az exportőr számára az 1236/2005/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban megtiltották ezen általános exportengedély használatát;

b) az exportőrt tájékoztatták a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai arról, hogy a szóban forgó árukat teljes egészében vagy részben harmadik országba irányuló reexportra vagy harmadik országban halálbüntetés végrehajtásához szánják vagy szánhatják felhasználni;

c) az exportőrnek tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezheti, hogy a szóban forgó árukat teljes egészében vagy részben harmadik országba irányuló reexportra vagy harmadik országban halálbüntetés végrehajtásához szándékoznak felhasználni;

d) a szóban forgó árukat az ezen általános exportengedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba exportálják;

e) a szóban forgó gyógyszer gyártója az exportőr, aki vagy amely nem kötött a forgalmazóval olyan jogilag kötelező érvényű megállapodást, amelynek értelmében utóbbi köteles minden szolgáltatásra és átadásra vonatkozóan jogilag kötelező érvényű megállapodást kötni a vevővel, amely - lehetőleg visszatartó erejű szerződéses szankció mellett - előírja a vevő számára, hogy

i. a forgalmazótól kapott áruk egyikét sem használja fel halálbüntetés végrehajtásához;

ii. ezen áruk egyikét sem szolgáltatja vagy adja át harmadik félnek, amennyiben a vevőnek tudomása van róla vagy alapos okkal feltételezheti, hogy az árukat halálbüntetés végrehajtásához szándékoznak felhasználni; valamint, hogy

iii. amennyiben a vevő esetleg ezen áruk egyikét harmadik feleknek szolgáltatja vagy adja át, akkor e követelményeket minden esetben előírja e harmadik felek számára is.

f) az exportőr nem gyártója a szóban forgó gyógyszernek és a rendeltetési hely szerinti országbeli végfelhasználótól nem kapott aláírt végfelhasználói nyilatkozatot;

g) a gyógyszer exportőre nem kötött olyan jogilag kötelező érvényű megállapodást a forgalmazóval vagy a végfelhasználóval, amely lehetőleg visszatartó erejű szerződéses szankció mellett kötelezi a forgalmazót, illetve - amennyiben a megállapodás megkötésére a végfelhasználóval került sor, akkor - a végfelhasználót, hogy szerezze be az exportőr előzetes engedélyét

i. a szállítmány bármely részének olyan ország vagy terület bűnüldöző hatósága számára történő átadásához vagy szolgáltatásához, amely nem törölte el a halálbüntetést;

ii. a szállítmány bármely részének olyan természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet részére történő átadásához vagy szolgáltatásához, aki vagy amely az említett bűnüldöző hatóságok számára az érintett árukat beszerzi, vagy ezen áruk felhasználásával járó szolgáltatást nyújt, valamint

iii. a szállítmány bármely részének olyan országba vagy területre történő reexportálásához vagy átadásához, amely nem törölte el a halálbüntetést; vagy

h) a gyógyszerektől eltérő áruk exportőre nem kötött a g) pontban említett jogilag kötelező érvényű megállapodást a végfelhasználóval.

(2) Az EU GEA 1236/2005 számú általános exportengedélyt használó exportőröknek értesíteniük kell a lakóhelyük vagy letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságait az általános exportengedély első alkalommal történő felhasználásáról, az értesítést legkésőbb az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül kell megtenni.

Az exportőröknek a vámáru-nyilatkozatokban is - annak 44. rovatában a TARIC-adatbázisban szereplő megfelelő hivatkozási kód feltüntetésével - jelenteniük kell az EU GEA 1236/2005 általános exportengedély használatát.

(3) A tagállamok határozzák meg az ezen általános exportengedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen általános exportengedély alapján kivitt termékekre vonatkozó minden olyan kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett exportőrök az általános exportengedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően vetessék magukat nyilvántartásba. Az 1236/2005/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

IV. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett tagállami területek

DÁNIA:

- Grönland.

FRANCIAORSZÁG:

- Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek,

- Francia Polinézia,

- Francia Déli és Antarktiszi Területek,

- Wallis és Futuna szigetek,

- Mayotte,

- St Pierre és Miquelon.

Németország:

- Büsingen.

V. MELLÉKLET

A 9. cikk (1) bekezdésében említett kiviteli vagy behozatali engedély formanyomtatványa

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 x 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A szövegdobozok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz "Kínzásra felhasználható áruk kivitelének vagy behozatalának engedélyezése (1236/2005/EK rendelet)"

Ez a formanyomtatvány bizonyos árukra vonatkozó kiviteli vagy behozatali engedélyeknek a halálbüntetés, kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK rendelettel összhangban történő kiállítására használható fel.

A kiállító hatóság a 1236/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott, e rendelet I. mellékletének jegyzékében szereplő hatóság.

Az engedélyeket ezen az egy lapból álló, mindkét oldalán nyomtatott formanyomtatványon kell kiállítani. Az illetékes vámhivatal a kivitt mennyiséget levonja a teljes rendelkezésre álló mennyiségből. A hivatalnak gondoskodnia kell az engedélyezés tárgyát képező különböző cikkek e célra történő egyértelmű elkülönítéséről.

Amennyiben a tagállamok nemzeti eljárásaihoz a formanyomtatvány több példányára is szükség van (például a kérelmezéshez), ez a formanyomtatvány beilleszthető egy, a vonatkozó nemzeti szabályok szerint összeállított formanyomtatványokból álló csomagba. A formanyomtatványok minden példányán a 3. rovat feletti rovatban, valamint a bal oldali margón egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egyes példányok milyen célra (pl. a kérelem, a kérelmező példánya) készülnek. Az engedély 1 példányban készül, a 1236/2005/EK rendelet V. mellékletében foglaltak szerint.

1. rovat:Kérelmező:Kérjük feltüntetni a kérelmező nevét és teljes címét.
A kérelmező vámazonosító számát is fel lehet tüntetni (a legtöbb esetben választható adatként szerepel).
A kérelmező típusát a megfelelő rovatban kell feltüntetni (választható), az 1, 2 és 4 számok alkalmazásával, a 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének i) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásban felsorolt pontok alapján.
3. rovat:Engedély száma:Kérjük kitölteni a megfelelő számmal, és megjelölni a kivitel vagy behozatal négyzetét. A „kivitel” és a „behozatal” fogalmának meghatározását lásd a rendelet 2. cikkének d) és e) bekezdésében és 18. cikkében.
4. rovat:Lejárat napja:Kérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy).
5. rovat:Ügynök/képviselő:Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező nyújtja be, kérjük, jelölje meg a kérelmező érdekében eljáró, megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselő vagy (vám-) ügynök nevét. Lásd a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5. cikkét is.
6. rovat:Az ország, ahol az áruk megtalálhatóakKérjük megjelölni mind az érintett ország nevét, mind az 1172/95/EK tanácsi rendelet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.) alapján megállapított országkódot. Lásd: 1779/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 269., 2002.10.5., 6. o.).
7. rovat:Rendeltetési ország:Kérjük megjelölni mind az érintett ország nevét, mind az 1172/95/EK tanácsi rendelet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.) alapján megállapított országkódot. Lásd: 1779/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 269., 2002.10.5., 6. o.).
10. rovat:A cikk leírása:Kérjük, vegye figyelembe az érintett áruk csomagolásán található adatok feltüntetésének lehetőségét. Az áruk értékét a 10. rovatban is fel lehet tüntetni.
Amennyiben a 10. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.
Ez a formanyomtatvány legfeljebb háromféle áru számára készült (lásd a rendelet II. és III. cikkét). Ha több, mint három áru kivitelének vagy behozatalának engedélyezésére van szükség, két engedélyt kell kiállítani.
11. rovat:Cikkszám:Ezt a rovatot csak a nyomtatvány hátlapján kell kitölteni. Kérjük, a cikkszámot úgy töltse ki, hogy az egyezzen az első oldalon található leírásban megadott cikkszámmal.
14. rovat:Különleges követelmények és feltételek:Amennyiben a 14. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.
16. rovat:Mellékletek száma:Kérjük, tüntesse fel a mellékletek számát (lásd a 10. és 14. rovathoz fűzött magyarázatot).

VI. MELLÉKLET

A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FORMANYOMTATVÁNY BRÓKERTEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A rovatok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz

"Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek végzésének engedélyezése (1236/2005/EK tanácsi rendelet ( 11 ))"

Ez az engedélyezési formanyomtatvány brókertevékenységekre vonatkozó engedélyeknek az 1236/2005/EK rendelettel összhangban történő kiállítására használható fel.

A kiállító hatóság az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott hatóság. A hatóság szerepel az említett rendelet I. mellékletében szereplő illetékes hatóságok jegyzékében.

1. rovatEngedélyt kérő brókerKérjük, tüntesse fel a kérelmező bróker nevét és teljes címét. A bróker fogalmát az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének l) pontja határozza meg.
3. rovatEngedély számaKérjük, írja be az engedély számát és ikszelje be, hogy az engedély egyedi vagy globális engedély-e (a meghatározásokat lásd az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének p) és q) pontjában).
4. rovatLejárat időpontjaKérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy). Az egyedi engedélyek érvényességi ideje 3–12 hónap, a globális engedélyeké pedig 1–3 év. Az érvényesség lejáratának időpontjában szükség esetén kérhető annak meghosszabbítása.
5. rovatCímzettKérjük a név és a cím mellett adja meg, hogy a rendeltetési hely szerinti harmadik országbeli címzett az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének r) pontjában említett végfelhasználó, forgalmazó, vagy az ügyletben egyéb szerepet játszó fél-e.
Amennyiben a címzett forgalmazó, de a szállítmány egy részét speciális végső felhasználásra is szánja, kérjük, ikszelje be a „Forgalmazó” és a „Végfelhasználó” négyzetét is, és a 11. rovatban tüntesse fel a végső felhasználást.
6. rovatHarmadik ország, ahol az áruk megtalálhatókKérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU bizottsági rendeletet (2).
7. rovatRendeltetési hely szerinti harmadik országKérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
9. rovatKibocsátó tagállamKérjük, tüntesse fel a megfelelő sorban az érintett tagállam nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
11. rovatVégfelhasználásKérjük, pontosan írja le az áruk felhasználási módját és közölje, hogy a végfelhasználó az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott bűnüldöző hatóság vagy a közvetített áruk használatára képzést biztosító szolgáltató.
Hagyja üresen, ha a brókertevékenységet egy forgalmazó számára végzik, hacsak nem maga a forgalmazó használja fel az áruk egy részét egy speciális végfelhasználásra.
12. rovatAdja meg az áruk helyét abban a harmadik országban, ahonnan ki fogják vinni azokat.Kérjük, adja meg az áruk helyét abban a harmadik országban, ahonnan azokat a 2. rovatban említett személynek, szervnek vagy szervezetnek le fogják szállítani. A helyet egy, a 6. rovatban meghatározott országbeli címmel vagy az áruk helyét leíró egyéb információval kell megadni. Felhívjuk figyelmét, hogy postafiókszám vagy hasonló postai cím nem tüntethető fel.
13. rovatAz árucikk leírásaAz áruk leírásának tartalmaznia kell egy hivatkozást egy, az 1236/2005/EK rendelet III. vagy IIIa. mellékletében szereplő termékre. Kérjük, vegye figyelembe az érintett áruk csomagolásán található adatok feltüntetésének lehetőségét.
Amennyiben a 13. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 20. rovatban jelezze.
14. rovatÁrucikk számaEzt a rovatot csak a nyomtatvány hátlapján kell kitölteni. Kérjük, az árucikk számát úgy töltse ki, hogy az egyezzen az első oldalon található leírásban megadott árucikkszámmal.
15. rovatHR-kódA HR-kód az áru harmonizált rendszer szerinti vámkódja. Amennyiben ismert az uniós Kombinált Nómenklatúra szerinti kód, azt kell használni helyette. A Kombinált Nómenklatúra aktuális változatához lásd az (EU) 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendeletet (3).
17. rovatPénznem és értékKérjük, tüntesse fel a fizetendő árnak megfelelő értéket és pénznemet (átváltás nélkül). Amennyiben az ár nem ismert, a becsült árat kell feltüntetni, az EV megjegyzéssel. A pénznemet az alfabetikus kóddal (ISO 4217:2015) kell megadni.
18. rovatKülönleges követelmények és feltételekA 18. rovat a fenti 14–16. rovatban meghatározott 1., 2., vagy 3. árucikkre (adja meg, melyikre) vonatkozik. Amennyiben a 18. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 20. rovatban jelezze.
20. rovatMellékletek számaKérjük, tüntesse fel a mellékletek számát (lásd a 13. és 18. rovathoz fűzött magyarázatot).
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o).
(2) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).
(3) A Bizottság (EU) 2015/1754 végrehajtási rendelete (2015. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 285., 2015.10.30., 1. o.).

VII. MELLÉKLET

A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FORMANYOMTATVÁNY TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A rovatok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

KÉP HIÁNYZIK

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz

"Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosításának engedélyezése (1236/2005/EK tanácsi rendelet ( 12 ))"

Ez az engedélyezési formanyomtatvány az 1236/2005/EK rendelettel összhangban, technikai segítségnyújtás biztosításának engedélyezésére szolgál. Amennyiben a technikai segítségnyújtás olyan kivitelhez kapcsolódik, amelyet az 1236/2005/EK rendelet engedélyez vagy annak megfelelően engedélyeztek, nem kell ezt a formanyomtatványt használni, kivéve az alábbi esetekben:

- az 1236/2005/EK rendelet II. mellékletében felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás (lásd 3. cikk (2) bekezdését); vagy

- az 1236/2005/EK rendelet III. vagy IIIa. mellékletében felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás túlmutat azon, ami a kivitt áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához szükséges (lásd a 9. cikk (2) bekezdését és a IIIa. mellékletben felsorolt áruk vonatkozásában az EU GEA 1236/2005. számú, az 1236/2005/EK rendelet IIIb. mellékletében szereplő uniós általános exportengedély 1. részét).

A kiállító hatóság az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott hatóság. A hatóság szerepel az említett rendelet I. mellékletében szereplő illetékes hatóságok jegyzékében.

Az engedélyeket ezen az egy lapból álló formanyomtatványon kell kiállítani, adott esetben mellékletekkel együtt.

1. rovatEngedélyt kérő technikai segítségnyújtást szolgáltatóKérjük, tüntesse fel a kérelmező nevét és teljes címét. A technikai segítségnyújtást szolgáltató fogalmát az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének m) pontja határozza meg.
Amennyiben a technikai segítségnyújtás olyan kivitelhez kapcsolódik, amelyet engedélyeztek, kérjük, amennyiben lehetséges tüntesse fel a kérelmező vámazonosító számát is, valamint a 14. rovatba írja be a vonatkozó exportengedély számát.
3. rovatEngedély számaKérjük, írja be az engedély számát és ikszelje be a megfelelő kockát, hogy az engedély az 1236/2005/EK rendelet melyik cikkén alapul.
4. rovatLejárat időpontjaKérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy). Az engedélyek érvényességi ideje 3–12 hónap. Az érvényesség lejáratának időpontjában szükség esetén kérhető annak meghosszabbítása.
5. rovatA 2. rovatban említett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet tevékenységeKérjük, tüntesse fel azon személy, szerv vagy szervezet fő tevékenységét, aki vagy amely számára technikai segítségnyújtás történik. A bűnüldöző hatóság fogalmát az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének c) pontja határozza meg.
Amennyiben a fő tevékenység nem szerepel a listán, ikszelje be, hogy „A fentiek közül egyik sem” és általános kifejezésekkel írja le a fő tevékenységet (pl. nagykereskedő, kiskereskedő, kórház).
6. rovatA harmadik ország vagy tagállam, amely számára a technikai segítségnyújtás történni fogKérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU bizottsági rendeletet (2).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 6. rovatban csak egyetlen tagállamot lehet feltüntetni, amennyiben az engedély az 1236/2005/EK rendelet 4. cikkén alapul.
7. rovatAz engedély típusaKérjük, tüntesse fel, hogy a technikai segítségnyújtás biztosítása egy adott időszakban történik-e, és amennyiben igen, a technikai segítségnyújtást szolgáltató hány napon, héten, vagy hónapon keresztül kell rendelkezésre álljon tanácsadási, támogatási vagy képzési kérések esetén. Egy egyszeri technikai segítségnyújtás egy adott tanácsadási, támogatási vagy speciális képzési kérésre vonatkozik (még akkor is, ha egy több napos képzésről van szó).
8. rovatKibocsátó tagállamKérjük, tüntesse fel a megfelelő sorban az érintett tagállam nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
9. rovatAzon áruk jellegének leírása, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítjákKérjük, tüntesse fel azon áruk fajtáját, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítják. A leírásnak tartalmaznia kell egy hivatkozást egy, az 1236/2005/EK rendelet III. vagy IIIa. mellékletében szereplő árucikkre.
10. rovatAz engedélyezett technikai segítségnyújtás leírásaKérjük, egyértelműen és pontosan írja le a technikai segítségnyújtást. Tüntesse fel a technikai segítségnyújtást szolgáltató által kötött megállapodás dátumát és számát vagy adott esetben csatoljon egy ilyen megállapodást.
11. rovatSzolgáltatásnyújtás módjaA 11. rovatot nem kell kitölteni, ha az engedély az 1236/2005/EK rendelet 4. cikkén alapul.
Amennyiben egy olyan harmadik országnak biztosítnak technikai segítségnyújtást, amelyben a címzett nem rendelkezik lakóhellyel vagy letelepedési hellyel, kérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
12. rovatAz azon áruk használatára vonatkozó képzés leírása, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történikKérjük, tüntesse fel, hogy az 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti technikai segítségnyújtásnak minősülő technikai támogatáshoz vagy technikai szolgáltatáshoz kapcsolódik-e az adott áruk használatával kapcsolatos képzés. Kérjük, tüntesse fel, hogy milyen típusú felhasználóknak nyújtanak ilyen képzést és részletezze a képzési program célját és tartalmát.
14. rovatKülönleges követelmények és feltételekAmennyiben a 14. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.
16. rovatMellékletek számaKérjük, tüntesse fel a mellékletek számát, ha vannak (lásd a 10. és 14. rovathoz fűzött magyarázatot).
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).
(2) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

( 4 ) A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

( 7 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

( 8 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

( 9 ) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

( 10 ) A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 200., 2005.7.30., 1. o.).

( 11 ) A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 200., 2005.7.30., 1. o.).

( 12 ) A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 200., 2005.7.30., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1236 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1236&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R1236-20170317 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R1236-20170317&locale=hu

Tartalomjegyzék