31987R2658[1]

A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról

A Tanács 2658/87/EGK rendelete

(1987. július 23.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28., 43., 113. és 235. cikkére,

tekintettel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az Európai Gazdasági Közösség egy vámunión alapul, amely magában foglalja egy közös vámtarifa használatát;

mivel a Közösség külkereskedelmére vonatkozó statisztikai adatok összegyűjtése és cseréje leginkább a meglévő Közös Vámtarifa és Nimex-nómenklatúrák helyébe lépő Kombinált Nómenklatúra használata révén érhető el annak érdekében, hogy egyidejűleg teljesüljenek a vám- és a statisztikai követelmények;

mivel a Közösség aláírta a "Harmonizált Rendszerként" ismert, a harmonizált áruleíró és kódrendszerről szóló nemzetközi egyezményt, amely az áruk vámtarifákban történő osztályozására vonatkozó nómenklatúráról szóló, 1950. december 15-i egyez ményt hivatott felváltani; mivel ennek következtében az említett Kombinált Nómenklatúrát a Harmonizált Rendszer alapján kell kidolgozni;

mivel helyénvaló a tagállamok számára lehetővé tenni, hogy nemzeti statisztikai albontásokat hozzanak létre;

mivel bizonyos különös közösségi intézkedéseket nem lehet a Kombinált Nómenklatúra keretein belül kezelni; mivel ezért további közösségi albontások létrehozása, és azoknak az Európai Közösségek integrált vámtarifájába (TARIC) való beillesztése szükséges; mivel a TARIC hatékony kezelése olyan rendszert követel meg, amely azonnal frissíthető; mivel ezért a Bizottságnak kell felhatalmazást kapnia a TARIC kezelésére;

mivel Spanyolország és Portugália a csatlakozási okmányban meghatározott átmeneti tarifális szabályok miatt nem lesz képes alkalmazni a TARIC-rendszert ugyanolyan módon, mint ahogy más tagállamok; mivel ezért helyénvaló, hogy ezt a két tagállamot felhatalmazzák arra, hogy ne alkalmazza a TARIC-ot abban az időszakban, amikor az átmeneti szabályokat kell alkalmazni;

mivel helyénvaló, hogy a tagállamok további albontásokat iktathassanak be a TARIC-alszámok után annak érdekében, hogy teljesítsék a további nemzeti követelményeket; mivel ezeket az albontásokat a megfelelő kódszámok alapján kell beazonosítani a 678/85/EGK, az 1900/85/EGK és a 222/77/EGK tanácsi rendeletben szereplő nyomtatványokon alkalmazandó kódok megállapításáról szóló, 1986. július 22-i 2793/86/EGK bizottsági rendelet [4] rendelkezéseivel összhangban;

mivel elengedhetetlen, hogy a Kombinált Nómenklatúrát és minden egyéb, teljesen vagy részben azon alapuló, illetve ahhoz képest további albontást tartalmazó nómenklatúrát valamennyi tagállamnak egységesen kell alkalmaznia; mivel az ehhez szükséges rendelkezéseket közösségi szinten kell tudni elfogadni; mivel továbbá a 86/98/ESZAK határozatban [5] foglalt, a Közös Vámtarifa nómenklatúrájának egységes alkalmazását biztosító közösségi rendelkezések alkalmazandók az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékekre;

mivel e rendelkezések kidolgozása és alkalmazása a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést igényel; mivel e rendelkezések haladéktalan végrehajtása szükséges a bármely késedelem okozta súlyos gazdasági következményekre való tekintettel;

mivel a Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges, hogy a Bizottságot egy olyan bizottság segítse, amely felelős valamennyi, a Kombinált Nómenklatúrával, a TARIC-kal és minden más, a Kombinált Nómenklatúrán alapuló nómenklatúrával kapcsolatos kérdésért; mivel ennek a bizottságnak a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának időpontját megelőzően a lehető legkorábban működőképesnek kell lennie;

mivel a Kombinált Nómenklatúra alkalmazási területének meghatározása érdekében kívánatos bevezető rendelkezéseket, az áruosztályokhoz és árucsoportokhoz kiegészítő megjegyzéseket és megfelelő lábjegyzeteket megállapítani;

mivel a Közös Vámtarifa nemcsak a szerződéses és autonóm vámtételeket, illetve a Kombinált Nómenklatúra alapján az e rendelet I. mellékletében meghatározott vonatkozó egyéb díjakat tartalmazza, hanem a TARIC-ban és más közösségi jogszabályokban foglalt tarifális intézkedéseket is;

mivel a szerződéses vámtételek meghatározásakor helyénvaló figyelembe venni az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében folytatott tárgyalásokat;

mivel a korábbi nómenklatúráról a Kombinált Nómenklatúrára történő áttérés nehézségekkel járhat bizonyos preferenciális rendszerekre vonatkozó származási szabályok alkalmazásakor, különösen ott, ahol az érintett harmadik ország nem fogadta el a Harmonizált Rendszert; mivel helyénvaló ilyen körülmények között e nehézségek orvoslására megfelelő intézkedéseket hozni;

mivel noha az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó nómenklatúra és vámtételek nem képezik a Közös Vámtarifa részét, helyénvaló azonban az e termékekre vonatkozó szerződéses vámtételeket tájékoztatás céljából belefoglalni e rendeletbe;

mivel a Kombinált Nómenklatúra létrehozását követően a Közösség számos jogi aktusát, különösen a közös agrárpolitika területén, ki kell igazítani e nómenklatúra alkalmazásának figyelembevétele érdekében; mivel ezek az kiigazítások főszabályként nem igényelnek lényegi változtatást; mivel egyszerűsítés céljából helyénvaló lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy elfogadja a kérdéses jogi aktusokhoz szükséges technikai módosításokat;

mivel e rendelet hatálybalépése magában foglalja a közös vámtarifáról szóló, 1968. június 28-i 950/68/EGK tanácsi rendelet [6] és a legutóbb a 2055/84/EGK rendelettel [7] módosított, a Közös Vámtarifa szerinti nómenklatúra egységes alkalmazásához szükséges intézkedésekről szóló, 1969. január 16-i 97/69/EGK tanácsi rendelet [8] hatályon kívül helyezését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelettel létrejön egy árunómenklatúra (a továbbiakban: "Kombinált Nómenklatúra" vagy rövidített formában "KN") azzal a céllal, hogy egyszerre és egyidejűleg eleget tegyen mind a Közös Vámtarifa, mind a Közösség külkereskedelmi statisztikája által megkívánt követelményeknek.

(2) A Kombinált Nómenklatúra alkotóelemei:

a) a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúra;

b) az ehhez a nómenklatúrához tartozó közösségi alszámos bontások, amelyek megjelölése "KN-alszám" azokban az esetekben, ahol a vonatkozó vámtétel meghatározásra kerül;

c) bevezető rendelkezések, továbbá kiegészítő megjegyzések az áruosztályokhoz, illetve az árucsoportokhoz és lábjegyzetek a KN-alszámokhoz.

(3) A Kombinált Nómenklatúrát az I. melléklet tartalmazza.

Az említett melléklet határozza meg a Közös Vámtarifa autonóm és szerződéses vámtételeit, valamint a kiegészítő statisztikai egységeket és az egyéb szükséges információkat.

2. cikk

A Bizottság létrehozza az Európai Közösségek integrált vámtarifáját (a továbbiakban: TARIC), amely a Kombinált Nómenklatúrán alapul. Ennek alkotóelemei:

a) további közösségi alszámos bontások, a (továbbiakban: TARIC-alszám), amelyek a II. mellékletben felsorolt különös közösségi intézkedésekre is figyelemmel az áruk leírásához szükségesek;

b) az alkalmazandó vámtételek és egyéb díjak;

c) a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében említett kódszámok;

d) az érintett közösségi intézkedések végrehajtásához vagy kezeléséhez szükséges minden egyéb információ.

3. cikk

(1) Minden KN-alszámhoz egy nyolc számjegyű kódszám tartozik:

a) az első hat számjegy a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúra vámtarifaszámaihoz és vámtarifa-alszámaihoz kapcsolódó kódszám;

b) a hetedik és nyolcadik számjegy határozza meg a KN-alszámokat. Ha a Harmonizált Rendszer szerinti vámtarifaszám vagy vámtarifa-alszám közösségi célból nincs tovább bontva, a hetedik és nyolcadik számjegy "00".

(2) A kilencedik számjegy a tagállamok nemzeti statisztikai albontásainak használatára van fenntartva, amelyeket az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban kell beilleszteni.

(3) A TARIC-alszámokat a 10. és 11. számjegy azonosítja, amelyek az (1) bekezdésben említett kódszámokkal együtt alkotják a TARIC-kódot. Közösségi albontás hiányában a 10. és 11. számjegy "00".

(4) Kivételesen, olyan különös közösségi intézkedések alkalmazása céljából, amelyek egyáltalán nincsenek kódszámmal kifejezve, vagy nem teljesen vannak kóddal kifejezve, további négy számjegyű TARIC-kódot lehet használni a 10. és 11. számjegy szintjén.

4. cikk

(1) A Kombinált Nómenklatúra a vámtételekkel és egyéb vonatkozó díjakkal, valamint a TARIC-ban vagy egyéb közösségi rendelkezésekben foglalt tarifális intézkedésekkel együtt alkotja a Szerződés 9. cikke szerinti Közös Vámtarifát, amelyet a Közösségbe behozott árukra kell alkalmazni.

(2) A Közösség és a tagállamok a Kombinált Nómenklatúrát - beleértve annak kódszámait és adott esetben az ahhoz kapcsolódó kiegészítő statisztikai egységeket -alkalmazzák a Közösség külkereskedelmi statisztikájának céljaira.

5. cikk

(1) A TARIC-ot a Bizottság és a tagállamok a behozatallal és, amennyiben szükséges, a kivitellel, valamint a tagállamok közötti kereskedelemmel kapcsolatos közösségi intézkedések alkalmazása céljából használják.

(2) A TARIC kódszámait kell alkalmazni valamennyi, a megfelelő vámtarifaalszám alá tartozó áru behozatalára. Amennyiben szükséges, a TARIC-kódszámokat kell alkalmazni a kivitelre, valamint a tagállamok közötti kereskedelemre.

(3) A tagállamok nemzeti statisztikai célból a KN-alszámok után, illetve egyéb nemzeti célból a TARIC-alszámok után további albontásokat illeszthetnek be.

Az ilyen albontásokhoz a 2793/86 EGK rendelettel összhangban kell azonosító kódszámokat rendelni.

(4) Azok a tagállamok, amelyek a statisztikai célon kívül egyéb nemzeti célból további albontásokat alkalmaznak, a Bizottság megfelelő tájékoztatása mellett a TARIC-alszámok és a megfelelő 10 és 11. számjegy alkalmazását legkésőbb 1989. december 31-ig elhalaszthatják.

6. cikk

A Bizottság felelős a TARIC kezeléséért és kihirdetéséért. Ennek keretében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a következők céljából:

a) a II. mellékletben felsorolt intézkedéseknek a TARIC-ba történő beépítése;

b) a TARIC-kódszámok meghatározása;

c) a TARIC naprakésszé tétele;

d) a tagállamok haladéktalan tájékoztatása a TARIC-alszámok és a TARIC numerikus kódjainak a változásáról.

7. cikk

(1) A Bizottság tevékenységét egy vám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó bizottság segíti "Nómenklatúra Bizottság" néven (a továbbiakban: bizottság), amely a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

8. cikk

A bizottság bármely, az elnöke által saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérelmére elé terjesztett kérdést megvizsgálhat:

a) a Kombinált Nómenklatúrára vonatkozóan;

b) a TARIC-nómenklatúrára vagy bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan, amely teljesen vagy részben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, azt adott esetben további albontással egészíti ki, és amelyet valamely különös közösségi rendelkezéssel hoznak létre a tarifális intézkedések, illetve az árukereskedelemhez kapcsolódó más intézkedések alkalmazásának céljából.

9. cikk

(1) Az alábbiakban meghatározott tárgyköröket érintő intézkedéseket a 10. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a Kombinált Nómenklatúra és a TARIC alkalmazása, különösen az alábbiak tekintetében:

- áruk besorolása a 8. cikkben említett nómenklatúrákba,

- magyarázó megjegyzések;

b) a Kombinált Nómenklatúra módosítása a statisztikával vagy a kereskedelempolitikával kapcsolatos követelményekben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében;

c) a II. melléklet módosítása;

d) a Kombinált Nómenklatúra módosítása, illetve a vámtételek kiigazítása a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott határozatokkal összhangban;

e) a Kombinált Nómenklatúra olyan módosítása, amelyek célja a Kombinált Nómenklatúra kiigazítása a technológia vagy a kereskedelem fejlődésének figyelembevételével, illetve amelyek a szövegek egységesítését vagy pontosítását szolgálják;

f) a Kombinált Nómenklatúrának a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúra megváltozásából eredő módosítása;

g) a Harmonizált Rendszer alkalmazásával, működtetésével és kezelésével összefüggő azon kérdések, amelyeket a Vámegyüttműködési Tanács keretében kell megvitatni.

(2) Az (1) bekezdés szerint elfogadott rendelkezések nem módosíthatják:

- a vámtételeket,

- a mezőgazdasági lefölözéseket, visszatérítéseket vagy egyéb, a közös agrárpolitika keretén belül vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozása eredményeként létrejött egyes árukra alkalmazandó külön szabályozási rendszerek keretein belül alkalmazott összegeket,

- a közösségi rendelkezések alapján megállapított mennyiségi korlátozásokat,

- a közös agrárpolitika keretein belül elfogadott nómenklatúrákat.

(3) Amennyiben szükséges, a KN-alszámokra vonatkozó módosításokat haladéktalanul fel kell venni TARIC-alszámokként is. Az alszámok a KN-be csak a 12. cikkben említett feltételek alapján vehetők fel.

10. cikk

(1) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára az elfogadandó intézkedésekről. A bizottság az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(2) A Bizottság elfogadja az azonnal alkalmazandó intézkedéseket. Ha azonban ezek nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság ezeket az intézkedéseket haladéktalanul közli a Tanáccsal. Ebben az esetben a Bizottság e közlés időpontjától számított három hónapra elhalasztja azoknak az intézkedéseknek az alkalmazását, amelyekről határozott.

(3) A Tanács a (2) bekezdés szerinti időtartamon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

11. cikk

(1) Amennyiben a közösségi rendelkezések olyan feltételeket írnak elő, amelyek behozatal esetében kedvezményes tarifális elbánás alkalmazását teszik lehetővé az áruk jellegére vagy meghatározott célú felhasználására tekintettel, ezeket a feltételeket a 10. cikkben megállapított eljárások szerint lehet meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "kedvezményes tarifális elbánás" a közös agrárpolitika vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árukra alkalmazandó különös rendelkezések által előírt vámnak, azzal egyenértékű díjnak, mezőgazdasági lefölözésnek vagy más behozatali díjnak bármely, akár vámkontingens alapján történő csökkentését vagy felfüggesztését jelenti.

12. cikk

A Bizottság minden évben rendelettel elfogadja a Kombinált Nómenklatúra egységes szerkezetű változatát a Közös Vámtarifa vonatkozó autonóm és szerződéses vámtételeivel együtt, amint az a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott intézkedésekből következik. Az említett rendeletet legkésőbb október 31-ig ki kell hirdetni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, és azt a következő év január 1-jétől kell alkalmazni.

13. cikk

A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság felhatalmazást kap, hogy ne alkalmazza a TARIC-ot abban az időszakban, amelyben a Közösséghez történő csatlakozásról szóló okmányban előírt tarifális ügyekkel kapcsolatos átmeneti szabályok alkalmazandók.

14. cikk

Ahol a preferenciális tarifális kedvezményt a Vámegyüttműködési Tanács 1987. december 31-én hatályos nómenklatúrájából levezetett származási szabályok alapján nyújtják, ott ezeket a szabályokat továbbra is alkalmazni kell az ebben az időpontban hatályban lévő közösségi jogi aktusokkal összhangban.

15. cikk

(1) A Kombinált Nómenklatúra alapján létrehozott kódok és árumegnevezések a Közös Vámtarifa- és a Nimex-nómenklatúra alapján létrehozott kódok és árumegnevezések helyébe lépnek, a Közösség által az e rendelet hatálybalépése előtt kötött nemzetközi megállapodások, valamint az említett nómenklatúrákra vonatkozó, azok végrehajtása érdekében elfogadott jogi aktusok sérelme nélkül.

A Bizottság megfelelően módosítja azokat a közösségi jogi aktusokat, amelyek hivatkoznak a vám- és statisztikai nómenklatúrára. (2) A különböző hatályos közösségi jogi aktusokban szereplő, a Nimexre történő hivatkozásokat a Kombinált Nómenklatúrára történő hivatkozásokként kell érteni.

16. cikk

A 950/68/EGK és a 97/69/EGK rendelet hatályát veszti.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1-5. és a 12-16. cikket 1998. január 1-jéig nem kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. E. Tygesen

[1] HL C 154., 1987.6.12., 6. o.

[2] HL C 190., 1987.7.20.

[3] 1987. július 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 263., 1986.9.15., 74. o.

[5] HL L 81., 1986.3.26., 29. o.

[6] HL L 172., 1968.7.22., 1. o.

[7] HL L 191., 1984.7.19., 1. o.

[8] HL L 14., 1969.1.21., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R2658 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R2658&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére