31991L0410[1]

A Bizottság irányelve (1991. július 22.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizennegyedik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1991. július 22.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizennegyedik hozzáigazításáról

(91/410/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel módosított [1], a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése szerint a háztartási használatra szánt bizonyos veszélyes anyagokat tartalmazó tárolókat gyermekek által nehezen kinyitható zárral és/vagy tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel kell ellátni;

mivel a 88/379/EGK tanácsi irányelv [3] 6. cikkének (2) bekezdése szerint a lakosság számára értékesített vagy hozzáférhető készítmények bizonyos kategóriáit tartalmazó tárolókat gyermekek által nehezen kinyitható zárral és/vagy tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel kell ellátni;

mivel a gyermekek számára kellően biztonságos csomagolóeszközök valamennyi formája, különösen azok, amelyeket nemzetközi szabványok határoznak meg, olyan csomagolóeszköznek tekinthető, amely gyermekek által nehezen kinyitható zárral van ellátva;

mivel az e rendelkezésekre vonatkozó műszaki előírások a 67/548/EGK irányelv IX. mellékletének A. és B. részében vannak megállapítva; mivel a 79/831/EGK irányelv 19. cikke rendelkezik arról, hogy a IX. melléklet a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással foglalkozó bizottság eljárása alapján jön létre;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv IX. mellékletének szövege helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

(1) 1992. augusztus 1-jéig a tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok legkésőbb 1992. november 1-jétől alkalmazzák.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. július 22-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

alelnök

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

[3] HL L 187., 1988.7.16., 14. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A IX. melléklet szövegének helyébe a következő szöveg lép:

IX. MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 2000/32/EGK irányelve, HL L 136., 2000.6.8., 1. o.

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 2000/32/EGK irányelve, HL L 136., 2000.6.8., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0410&locale=hu

Tartalomjegyzék