A Szombathelyi Törvényszék P.20413/2013/4. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 157. §, 220. §, 342. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 79. §] Bíró: Varsányiné dr. Kántor Lilla

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

17.P.20.413/2013/4.szám

A Szombathelyi Törvényszék felperesnek, -

alperes ellen, -

sajtó-helyreigazítás iránt indított perében meghozta a következő

Í T É L E T E T :

A törvényszék kötelezi az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az internetes portálon megjelent #L-re és D-ra is vallott a koronatanú# cikk megjelenésének megfelelő terjedelmében, megfelelő betűméteren és ugyanazon helyen jelentesse meg az alábbi

HELYREIGAZÍTÁST:

Megjelent, #L-re és D-ra is vallott a koronatanú# című írásunk címében, és magában a cikkben #hivatalos iratokra# hivatkozva valótlanul azt híreszteltük D L-sal kapcsolatosan, hogy egy H G nevű személy azt állította, miszerint D L a S-Z mérkőzésből #hasznot húzott#, és hogy D L, mint az #S# város akkori edzője egy K Z nevű személytől tudomást szerzett arról, hogy valakik manipulálni kívánják a mérkőzést, és hogy kik lehetnek szerinte ezek a személyek, így kiket hagyjon ki, hogyha nem akar veszíteni, és D L ezen információ birtokában megfogadta a mérkőzést és a bundázókat pedig bennhagyta a csapatban. Ezzel ellentétbe a valóság az, hogy H G nevű személy D L-sal kapcsolatban semmilyen terhelő vallomást nem tett a S-ZTE mérkőzéssel kapcsolatban.#

A törvényszék kötelezi az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50.000 Ft (ötvenezer) + ÁFA képviseleti költséget, 20.317 (húszezer-háromszáztizenhét) Ft készkiadást.

A törvényszék kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a Magyar Állam javára az illetékes adóigazgatóság külön felhívására a felhívásban jelzett időben és módon 36.000 (harminchatezer) Ft eljárási illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, amelyet írásban, három példányban a Győri Ítélőtáblához címezve a Szombathelyi Törvényszéknél kell benyújtani.

Amennyiben a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére illetve a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik, csak a teljesítési határidővel, illetve csupán az ítélet indokolása ellen irányul a felek tárgyalás tartását kérhetik. A felek kérhetik, hogy fellebbezésüket a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el.

I N D O K O L Á S :

A törvényszék a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján, a csatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A hírportálon #L-re és D-ra is vallott a koronatanú# című írásban a felperesre vonatkozóan az alábbi valótlan tartalmú közlemény jelent meg:

D L is fogadott?

#H G vallomásában azt állítja, D L a korábbi világválogatott labdarúgó az #S# város akkori edzője is hasznot húzott az ominózus meccsből. Állítása szerint K Z megtudta, hogy valakik manipulálni akarják a meccset és felhívta D L-t, hogy figyelmeztesse, megítélése szerint kik lehetnek benne a mérkőzés manipulálásában, kiket hagyjon ki, hogy ha nem akar veszíteni. H azt mondta, hogy edző ezek után megfogadta a meccset, a bundázókat pedig bent hagyta a csapatban#.

A felperes 2013. március 5. napján kelt és ugyanazon napon postára is adott felszólításában (keresetlevél mellékletét képező F/4. okirati bizonyíték) kérte az alperestől a helyreigazítást azzal, hogy a valótlan tartalmú cikk eltávolítása mellett a kereseti kérelemben írtak szerint a helyreigazítást tegyék közzé az internetes hírportálon.

A felperes a helyreigazítási kérelmében sérelmezte, hogy a megjelent cikkben hivatalos iratokra hivatkozva valótlanul híresztelték, hogy egy H G nevű személy azt állította, miszerint D L a 2008. november 9-i S-Z mérkőzésből hasznot húzott, és hogy D L, mint az #S# város akkori edzője egy K Z nevű személytől tudomást szerzett arról, hogy valakik manipulálni kívánják a mérkőzést, és hogy kik lehetnek szerinte ezek a személyek, így kiket hagyjon ki, hogy ha nem akar veszíteni, és D L ezen információ birtokában megfogadta a mérkőzést és a bundázókat benne hagyta a csapatban.

A sajtó-helyreigazítás iránti kérelmét a felperes az internetes portál kiadója részére, a Világháló Egyesület részére küldte meg, mely sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet a kiadó képviselőjének meghatalmazottja átvette 2013. március 6. napján (keresetlevél F/5. számú okirati bizonyítéka).

2013. március 11. napján megjelent az internetes hírportálon a következő cikk:

D másként értelmezi H vallomását.

#D L ügyvédje felszólított bennünket, hogy vegyük le oldalunkról #L-re és D-ra is vallott a koronatanú# című cikkünket, amelyben H G-nak a büntető ügyben tett vallomását ismertettük#.

Ezt követően egy vallomásrészletet tett közzé a hírportál miszerint #K rájött arra, hogy az #S# városi mérkőzést megcsinálják a játékosok, ezért jelezni akarta D-nak, hogy engem és a védelmet szedje ki a csapatból és játszasson másokat. Ezt végül nem tette meg, hanem ő maga is megfogadta a mérkőzést#.

A hírportálon megjelent, hogy #a cikket nem vesszük le, ám D L-nak a magyar labdarúgásban szerzett érdemeire való tekintettel lehozzuk a kért közleményt, amelyben leírják az ő véleményüket is és értelmezésüket#. Majd ezt követően jelent meg a helyreigazítási közleménye a felperesnek változatlan formában.

A felperes kereseti kérelmében helyreigazításra kérte kötelezni az alperest a 2013. március 5. napján kelt kérelemben foglaltakkal azonos tartalomban.

Az alperes elsődlegesen a pert a Pp. 157. § a) pontja alapján kérte megszüntetni, másodlagosan pedig a kereset elutasítását kérte figyelemmel a Pp. 342. § (1) bekezdésére, a 343. § (3) bekezdésére, valamint a 344. § (2) bekezdésére továbbá arra, hogy tényleges jogsérelem hiányában annak preparáltsága okán.

Az alperes ellenkérelmében hivatkozott arra, hogy a Világháló Egyesület az internetes sajtótermék kiadója. Ezért a perbeli legitimációval a sajtótermék szerkesztősége rendelkezik a Pp. 342. § (1) bekezdése alapján.

2013. március 28.napján a 17.P.20.163/2013/5. számú ítéletében a felperes keresetének helyt adva a kereseti kérelemnek megfelelő helyreigazítás közzétételére kötelezte az alperes kiadóját.

A Győri Ítélőtábla a Pf.I.20.145/2013/3. számú végzésében az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására, és újabb határozat hozatalára utasította azzal, hogy a bíróságnak fel kell hívnia a felperest arra, hogy a megfelelő alperest vonja perbe. Ugyanis a Pp. 342. § (1) bekezdésében taxatíve felsorolt sajtó-helyreigazításra kötelezettek körébe a kiadó nem tartozik, ezért a felperes a kiadó ellen jogszerűen nem indíthatott pert.

A megismételt eljárásban a törvényszék felhívására a felperes a Szerkesztőségét perbevonta, és a szerkesztőséggel szemben a kereseti kérelmét változatlan formában fenntartotta.

A felperesi álláspont szerint mivel az impresszum a sérelmezett cikk megjelenésekor hiányos volt, ezért rákényszerültek arra, hogy a kiadóhoz forduljanak helyreigazítási kérelemmel.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!