32015D1873[1]

A Tanács (EU) 2015/1873 végrehajtási határozata (2015. október 8.) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4′-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

A TANÁCS (EU) 2015/1873 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 8.)

a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4′-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) kibővített tudományos bizottsága a rendkívüli ülésén, a 2005/387/IB határozat 6. cikkével összhangban kockázatértékelési jelentést készített a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4′-DMAR) új pszichoaktív anyagról, amely jelentést ezt követően, 2014. szeptember 19-én benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2) A 4,4′-DMAR egy szintetikus szubsztituált oxazolin származék. Két szintetikus, az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye értelmében ellenőrizendő stimuláns, az aminorex és a 4-metil-aminorex (4-MAR) származéka.

(3) A 4,4′-DMAR legalább 2012 decembere óta hozzáférhető az uniós kábítószerpiacon, és 2012 decemberében tettek róla bejelentést a korai előrejelző rendszeren keresztül. Kilenc tagállamból érkezett bejelentés arra vonatkozóan, hogy lefoglalások alkalmával elsősorban fehér, illetve színes por és tabletták formájában, valamint biológiai és begyűjtött mintákban 4,4′-DMAR-t azonosítottak.

(4) Az új pszichoaktív anyagok piacán a 4,4′-DMAR mint internetes kiskereskedők által értékesített "kutatáshoz szükséges vegyi anyag" jelent meg, de immár az utcai kábítószer-kereskedőktől is beszerezhető. A 4,4′-DMAR-t önmagában értékesítik és fogyasztják, de a tiltott kábítószerek piacán megtévesztő módon ecstasyként és amfetaminként is árulják.

(5) 2013 júniusa és 2014 júniusa között három tagállamban 31 olyan halálesetet regisztráltak, amely a 4,4′-DMAR-rel hozható összefüggésbe. Az esetek többségében vagy a 4,4′-DMAR idézte elő a halál bekövetkeztét, vagy más anyagokkal együtt vélhetően hozzájárult ahhoz. Nem halálos kimenetelű mérgezésről egy tagállamból egy eset kapcsán érkezett bejelentés.

(6) A 4,4′-DMAR toxicitásáról nem állnak rendelkezésre tanulmányok.

(7) A 4,4′-DMAR használatáról nem állnak rendelkezésre prevalencia adatok. A rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy használata nem széles körű. A halálesetekkel kapcsolatos ügyek vizsgálatából származó információk alapján arra lehet következtetni, hogy a 4,4′-DMAR-t fogyasztók valamely más stimulánssal kívántak élni, és tudtukon kívül fogyasztották ezt az anyagot.

(8) A szervezett bűnözés korlátozott szerepet játszik a 4,4′-DMAR Unión belüli előállításában, terjesztésében, kereskedelmében és a fogyasztók ellátásának biztosításában. A 4,4′-DMAR előállításához használt kémiai prekurzorok, illetve szintézis utak nem ismertek.

(9) A 4,4′-DMAR-t mint ellenőrizendő anyagot az Egyesült Nemzeteknek sem a kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményében, sem a pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették jegyzékbe. Az Egyesült Nemzetek rendszere keretében az anyag jelenleg sem képezi, a múltban sem képezte értékelés tárgyát, és ilyen értékelést nem is terveznek.

(10) Az Unióban a 4,4′-DMAR nem rendelkezik megalapozott és elfogadott humán- vagy állatgyógyászati alkalmazással. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az analitikai célú referenciaanyagokban, valamint a vegyi, farmakológiai és toxikológiai vizsgálatára irányuló tudományos kutatásokban való használatán kívül az anyag bármilyen egyéb célra felhasználásra kerülne.

(11) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy a 4,4′-DMAR-ra vonatkozóan szűkösek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok, és további kutatásra lenne szükség az anyag egészségügyi és társadalmi kockázatainak meghatározása érdekében. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok és információk mindenesetre elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a 4,4′-DMAR-t Unió-szerte ellenőrzési intézkedések alá vonják. Mivel a 4,4′-DMAR fogyasztása egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és előfordulhat, hogy a felhasználók tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, továbbá mivel az anyagnak nincs gyógyászati értéke, indokolt a 4,4′-DMAR-t ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(12) Mivel három tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló nemzeti szabályozásának megfelelően ellenőrzi a 4,4′-DMAR-t, öt tagállam pedig egyéb jogalkotási intézkedéseket alkalmaz az anyag ellenőrzésére, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana az anyag hozzáférhetősége és felhasználása jelentette kockázatokkal szemben.

(13) Az EMCDDA kibővített tudományos bizottsága a rendkívüli ülésén a 2005/387/IB határozat 6. cikke (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban kockázatértékelési jelentést készített az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) új pszichoaktív anyagról, amely jelentést ezt követően, 2014. október 6-án benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(14) Az MT-45 egy N,N′-diszubsztituált piperazin, amelyben a piperazingyűrű egyik nitrogénatomjához egy ciklohexángyűrű, a másik nitrogénatomhoz egy 1,2-difenil-etil rész kapcsolódik. Az MT-45 egyike az 1970-es évek elején kifejlesztett 1-(1,2-difeniletil) piperazin analgetikumoknak.

(15) Az MT-45 2013 októbere óta van jelen az uniós kábítószerpiacon, ahol mint "kutatáshoz szükséges vegyi anyagot" értékesítik, elsősorban az interneten keresztül. Az EMCDDA 12 olyan internetes beszállítói és kiskereskedői honlapot azonosított, amelyen MT-45-öt kínáltak eladásra; ezek közül néhányat nyilvánvalóan az Unió területéről üzemeltetnek.

(16) Egy tagállam számolt be összesen 28 halálesetről, melyek 2013 novembere és 2014 júliusa között következtek be. Az elemzések a legtöbb esetben kimutatták az MT-45 jelenlétét a biológiai mintákban. A szóban forgó tagállamból emellett 18 nem halálos kimenetelű mérgezési esetről érkezett még bejelentés: ezek az opioid mérgezéshez hasonló klinikai jellemzőket mutattak és néhány esetben reagáltak az opioidreceptor-antagonista naloxonnal folytatott kezelésre.

(17) Számos, állatokon végzett vizsgálat arra utal, hogy az MT-45-nek a morfiuménál többszörösen nagyobb az akut toxicitása.

(18) A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy az MT-45 használata nem széles körű. Úgy tűnik, hogy az anyag használata elsősorban az otthoni környezetre korlátozódik, felhasználása új anyagok kipróbálására hajlandó felhasználókra, vagy a heroinhoz vagy más opioidhoz nem jutó opioidfüggőkre jellemző.. A felhasználók az MT-45-öt adott esetben akár más pszichoaktív anyagokkal együtt is használják. Az MT-45 esetleges társadalmi kockázatairól nem áll rendelkezésre információ.

(19) Nincs bizonyíték arra, hogy a szervezett bűnözés érintett lenne az Unióban az MT-45 előállításában, terjesztésében, kereskedelmében és a fogyasztók ellátásának biztosításában. A tagállamokban fellelt MT-45 előállításához használt kémiai prekurzorok, illetve szintézis utak nem ismertek.

(20) Az MT-45-öt mint ellenőrizendő anyagot az Egyesült Nemzeteknek sem a kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményében, sem a pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették jegyzékbe. Az Egyesült Nemzetek rendszere keretében az anyag jelenleg sem képezi, a múltban sem képezte értékelés tárgyát, és ilyen értékelést nem is terveznek.

(21) Az MT-45 nem rendelkezik megalapozott vagy elfogadott humán-, vagy állatgyógyászati alkalmazással az Unióban. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az analitikai célú referenciaanyagokban, valamint a vegyi, farmakológiai és toxikológiai vizsgálatára irányuló tudományos kutatásokban való használatán kívül az anyag bármilyen egyéb célra felhasználásra kerülne.

(22) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy az MT-45-re vonatkozóan szűkösek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok, és további kutatásra lenne szükség az anyag egészségügyi és társadalmi kockázatainak meghatározása érdekében. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok és információk mindenesetre elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy az MT-45-öt Unió-szerte ellenőrzési intézkedések alá vonják. Mivel egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és mivel nincs gyógyászati értéke, indokolt az MT-45-öt ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(23) Mivel egy tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezménye és az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló nemzeti szabályozásának megfelelően ellenőrzi az MT-45-öt, hét tagállam pedig egyéb jogalkotási intézkedéseket alkalmaz az anyag ellenőrzésére, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana az anyag hozzáférhetősége és felhasználása jelentette kockázatokkal szemben.

(24) A 2005/387/IB tanácsi határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárás is rendelkezésre áll, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia a 4,4′-DMAR és az MT-45 ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonásáról az Unió egészében.

(25) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(26) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(27) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, továbbá az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A következő új pszichoaktív anyagokat az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá kell vonni:

a) 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4′-DMAR);

b) 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45).

2. cikk

2016. október 21-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezménye és/vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló szabályozásuknak megfelelően az 1. cikkben említett új pszichoaktív anyagokat ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonják.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D1873 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D1873&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére