25/2006. (BK 10.) BM utasítás

a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról szóló 9/2006. (BK 5.) BM utasítás módosításáról

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról szóló 9/2006. (BK 5.) BM utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az Ut. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. A 2006. április 3-án, illetve szükség esetén azt követően kihirdetett árvízi veszélyhelyzettel érintett települési önkormányzatok polgármesterei - az 1. pontban foglaltakon túl - támogatást igényelhetnek az árvízi veszélyhelyzetből adódóan a lakosság egyszeri "gyorssegélyezése" miatt felmerülő többletköltségeikhez. E célra a Kormány 2006. április 4-i döntése alapján 300 millió forint fordítható. A támogatás mértéke és igénylésének feltétele:

3.1. Kizárólag az árvízi veszélyhelyzettel érintett települési önkormányzatok polgármesterei nyújthatnak be kérelmet;

3.2. A támogatás szempontjából kizárólag az árvízi veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt egyszeri lakossági "gyorssegély" összege vehető figyelembe. Ezen indokolt lakossági többletköltségek különösen: lakossági kiköltöztetés esetén az ideiglenes elhelyezés többletköltségei, élelmezés többletköltségei, az árvíz miatti útlezárás okán a munkába/iskolába járással kapcsolatban esetlegesen felmerülő többletköltségek, az árvíz levonulását követő fertőtlenítés többletköltségei;

3.3. Az elemi kár (árvíz) miatt segítségre szoruló állampolgárok támogatásáról a polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti átmeneti segélyezés keretében gondoskodik;

3.4. Az önkormányzatok polgármesterei az érintett lakosoknak 2006. április 3-ától kezdődően kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" következőkben meghatározott százalékát soron kívül igényelhetik a központi költségvetésből:

3.4.1. azon települési önkormányzatok, amelyek szerepelnek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében, a kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" 90%-át igényelhetik a központi költségvetésből a következők szerint:

a) a lakosonkénti egyszeri "gyorssegély" összege legalább 3000 Ft, melyből a központi költségvetés 2700 Ft-ot térít meg,

b) amennyiben a "gyorssegély" összege lakosonként a 3000 Ft-ot meghaladja, úgy a kifizetésre kerülő összeg 90%-a - de legfeljebb 13 500 Ft - igényelhető vissza a központi költségvetésből;

3.4.2. azon települési önkormányzatok, amelyek nem szerepelnek a Rendelet mellékletében, a kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" 80%-át igényelhetik a központi költségvetésből a következők szerint:

a) a lakosonkénti egyszeri "gyorssegély" összege legalább 3000 Ft, melyből a központi költségvetés 2400 Ft-ot térít meg,

b) amennyiben a "gyorssegély" összege lakosonként a 3000 Ft-ot meghaladja, úgy a kifizetésre kerülő összeg 80%-a - de legfeljebb 12 000 Ft - igényelhető vissza a központi költségvetésből.

3.5. Amennyiben a 3.4.1. alpont szerinti települési önkormányzat ezen Utasítás hatályba lépése előtt a lakosság számára kifizetett/kifizetendő gyorssegély 80%-át - de legfeljebb lakosonként 12 000 forintot - már visszaigényelte a központi költségvetésből, úgy a polgármester igénylést nyújthat be a gyorssegély további 10%-ának - de lakosonként legfeljebb 1500 Ft - megtérítésére.

3.6. A polgármester - a 3.5 alpontban foglalt esetet kivéve - az egyszeri lakossági "gyorssegély" soron kívüli kifizetéséhez szükséges támogatási igényt - előlegként - az Ut. 7. számú mellékletének kitöltésével a belügyminiszterhez a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya útján (a bmogf@bm.gov.hu e-mail címre és egyidejűleg a 06-1-441-1068 fax számra) nyújthatja be. A 3.5 alpontban szereplő esetben a támogatási igényt a polgármester legkésőbb 2006. május 31-éig levélben (a fenti fax számra) jelzi a belügyminiszter felé.

3.7. A polgármester által benyújtott kérelemről a belügyminiszter soron kívül dönt.

3.8. Az önkormányzat a jóváhagyott támogatás felhasználásáról az egyszeri "gyorssegély" érintett lakosok részére történő kifizetését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2006. június 30-ig - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának figyelembevételével-köteles elszámolni."

2. Ez az utasítás 2005. május 15-én lép hatályba és 2006. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter