9/2006. (BK 5.) BM utasítás

a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról

A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok szabályozására kiadom az alábbi

utasítást:

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szereplő - a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása - előirányzat felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő munka során az alábbi követelmények szerint kell eljárni:

1. A támogatás azon helyi önkormányzatok részére javasolható, melyek működőképessége a költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. és 2. pontja alapján igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható.

2. A támogatással kapcsolatos döntés megalapozott előkészítése érdekében fel kell kérni valamennyi támogatást igénylő helyi önkormányzatot, hogy az 1-6. számú mellékletként megjelölt adatlapok kitöltésével, továbbá a gazdálkodását, likviditást veszélyeztető körülményeket bemutató hivatalos dokumentumok megküldésével mutassa be az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A szükséges adatlapok kitöltésének hiányában kérelem miniszteri döntésre nem terjeszthető elő.

3. A 2006. április 3-án, illetve szükség esetén azt követően kihirdetett árvízi veszélyhelyzettel érintett települési önkormányzatok polgármesterei - az 1. pontban foglaltakon túl - támogatást igényelhetnek az árvízi veszélyhelyzetből adódóan a lakosság egyszeri "gyorssegélyezése" miatt felmerülő többletköltségeikhez. E célra a Kormány 2006. április 4-i döntése alapján 300 millió forint fordítható. A támogatás mértéke és igénylésének feltétele:[1]

3.1. Kizárólag az árvízi veszélyhelyzettel érintett települési önkormányzatok polgármesterei nyújthatnak be kérelmet;

3.2. A támogatás szempontjából kizárólag az árvízi veszélyhelyzettel összefüggő, indokolt egyszeri lakossági "gyorssegély" összege vehető figyelembe. Ezen indokolt lakossági többletköltségek különösen: lakossági kiköltöztetés esetén az ideiglenes elhelyezés többletköltségei, élelmezés többletköltségei, az árvíz miatti útlezárás okán a munkába/iskolába járással kapcsolatban esetlegesen felmerülő többletköltségek, az árvíz levonulását követő fertőtlenítés többletköltségei;

3.3. Az elemi kár (árvíz) miatt segítségre szoruló állampolgárok támogatásáról a polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti átmeneti segélyezés keretében gondoskodik;

3.4. Az önkormányzatok polgármesterei az érintett lakosoknak 2006. április 3-ától kezdődően kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" következőkben meghatározott százalékát soron kívül igényelhetik a központi költségvetésből:

3.4.1. azon települési önkormányzatok, amelyek szerepelnek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében, a kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" 90%-át igényelhetik a központi költségvetésből a következők szerint:

a) a lakosonkénti egyszeri "gyorssegély" összege legalább 3000 Ft, melyből a központi költségvetés 2700 Ft-ot térít meg,

b) amennyiben a "gyorssegély" összege lakosonként a 3000 Ft-ot meghaladja, úgy a kifizetésre kerülő összeg 90%-a - de legfeljebb 13 500 Ft - igényelhető vissza a központi költségvetésből;

3.4.2. azon települési önkormányzatok, amelyek nem szerepelnek a Rendelet mellékletében, a kifizetett/vagy kifizetendő egyszeri "gyorssegély" 80%-át igényelhetik a központi költségvetésből a következők szerint:

a) a lakosonkénti egyszeri "gyorssegély" összege legalább 3000 Ft, melyből a központi költségvetés 2400 Ft-ot térít meg,

b) amennyiben a "gyorssegély" összege lakosonként a 3000 Ft-ot meghaladja, úgy a kifizetésre kerülő összeg 80%-a - de legfeljebb 12 000 Ft - igényelhető vissza a központi költségvetésből.

3.5. Amennyiben a 3.4.1. alpont szerinti települési önkormányzat ezen Utasítás hatályba lépése előtt a lakosság számára kifizetett/kifizetendő gyorssegély 80%-át - de legfeljebb lakosonként 12 000 forintot - már visszaigényelte a központi költségvetésből, úgy a polgármester igénylést nyújthat be a gyorssegély további 10%-ának - de lakosonként legfeljebb 1500 Ft - megtérítésére.

3.6. A polgármester - a 3.5 alpontban foglalt esetet kivéve - az egyszeri lakossági "gyorssegély" soron kívüli kifizetéséhez szükséges támogatási igényt - előlegként - az Ut. 7. számú mellékletének kitöltésével a belügyminiszterhez a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya útján (a bmogf@bm.gov.hu e-mail címre és egyidejűleg a 06-1-441-1068 fax számra) nyújthatja be. A 3.5 alpontban szereplő esetben a támogatási igényt a polgármester legkésőbb 2006. május 31-éig levélben (a fenti fax számra) jelzi a belügyminiszter felé.

3.7. A polgármester által benyújtott kérelemről a belügyminiszter soron kívül dönt.

3.8. Az önkormányzat a jóváhagyott támogatás felhasználásáról az egyszeri "gyorssegély" érintett lakosok részére történő kifizetését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2006. június 30-ig - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának figyelembevételével-köteles elszámolni.

4. A döntés-előkészítés során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- a működési célra igénybe vett hitel nagyságára;

- a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyára;

- az önkormányzat tett-e lépéseket a racionálisabb feladatellátás érdekében, közoktatási intézményeit milyen kihasználtsággal működteti;

- a dologi kiadások tervezésére az esetlegesen jelentkező új szakfeladatok függvényében;

- a fennálló tartozások rendezése érdekében az önkormányzat valamennyi, tőle elvárható intézkedést megtett-e.

5. A helyi önkormányzatokat megillető támogatás ösz-szegéről a belügyminiszter dönt.

6. A támogatást a belügyminiszter célhoz, feladathoz is kötheti.

7. A célhoz, feladathoz kötött támogatás esetében a döntésről tájékoztató levélben a belügyminiszter a konkrét eset körülményeinek figyelembevételével határozza meg az elszámolás módját és határidejét. Ennek hiányában a támogatás elszámolása a költségvetési beszámoló készítésével egyidejűleg történik.

8. A kérelmek benyújtása év közben folyamatos. A döntés-előkészítés, a döntés meghozatala, valamint a jóváhagyott támogatás adott költségvetési évben történő felhasználása érdekében a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai által felülvizsgált kérelmek Belügyminisztériumba történő beérkezésének utolsó határideje 2006. december 15. napja. Az ezt követően beérkezett kérelmek felülvizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. Az előirányzat felhasználásáról (a döntésekről és a még rendelkezésre álló előirányzatról) a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya naprakész nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az önkormányzat nevét, az igényelt és a megítélt támogatás összegét.

10. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és 2006. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

1. sz. melléklet

Önkormányzat neve:.......................................
Megye:.........................................................
ezer forint
No.Megnevezés2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok2006. évi eredeti előirányzatI. negyedévÁprilisMájusJúniusElső félév Összesen a féléves beszámoló alapjánTeljesítés%
1234567=3+...+68
BEVÉTELEK
1Intézményi működési bevételek
2Önkormányzat sajátos működési bevétele
- ebből: helyi adó
- magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a
3Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
4Önkormányzat költségvetési támogatása
- ebből felhalmozási
5Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek
- ebből működésre
- ebből fejlesztésre
6Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra
1+...6 bevétel együtt
8Finanszírozási műveletek (hitel...)
- ebből működési célú hitel
- ebből felhalmozási célú hitel
- ebből függő bevétel
9(7+8) összes bevétel
KIADÁSOK
10Személyi juttatás
11Munkaadókat terhelő járulék
12Dologi kiadás
13Szociális kiadás
14Egyéb működési célú kiadás
1510+...14 = működési kiadások
16Felújítás
17Beruházás. ...
1816-17 =  felhalmozási kiadás
1915+18 = kiadások együtt
20Finanszírozási müveletek (hiteltörlesztés...)
- ebből működési célú hiteltörlesztés
- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés
-ebből függő kiadás^
21(19+20 ) összes kiadások
227-19 eltérése (+/-)
239-21 eltérése (+/-)
Önkormányzat neve:....................................... Megye:.........................................................
No.Megnevezés2006. évi módosított
előirányzat
JúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberÖsszesenTeljesítés
9101112131416=7+(10+...+15)17
BEVÉTELEK
1Intézményi működési bevételek
2Önkormányzat sajátos működési bevétele
- ebből helyi adó
- magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a
3Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
4Önkormányzat költségvetési támogatása
- ebből felhalmozási
5Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek
- ebből működésre
- ebből fejlesztésre
6Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra
71+...6 bevétel együtt
8Finanszírozási műveletek (hitel...)
- ebből működési célú hitel
- ebből felhalmozási célú hitel
ebből függő bevétel
9(7+8) összes bevétel   
KIADÁSOK
10Személyi juttatás
11Munkaadókat terhelő járulék
12Dologi kiadás
13Szociális kiadás
14Egyéb működési célú kiadás
1510+... 14 = működési kiadások
16Felújítás
17Beruházás
1816+17 = felhalmozási kiadás
15+18 = kiadások együtt
20Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)
- ebből működési célú hiteltörlesztés
- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés
ebből függő kiadás
21(19+20) összes kiadások                                
227-19 eltérése (+/-)
239-21 eltérése (+/-)

2. sz. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

No.BEVÉTELEK2005. évi költségvetési beszámoló adata2006. évi eredeti előirányzat2006. évi módosított előirányzat
1.Támogatások (2+...+8)
2.* Címzett és céltámogatás_
3.*Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása
4.* Fejlesztési és vis maior támogatás
5.ebből: működési c. vis maior tám.
6.* Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása (70%)
7.* Központosított támogatásokból felhalm. célú
8.* Egyéb tám. felhalm. célú
9.Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések, valamint a lakáshoz jutás támogatásának- 100%-a
10.Megyei önk. szja bev-ből felhalm-i célú (22%)
11.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev.
12.ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás
13.Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a
14.Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a
15.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
16.ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele
17.Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata
18.Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része
19.ebből: - 2004. és 2005. évi vis maior maradványa
20.- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege
21.Felhalmozási áfa visszatérülés
22.Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
23.Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú)
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás
25.Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött)                           
26.BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25)
27.ebből: működési célú kiadások finanszírozása
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye
No.KIADÁSOK2005. évi költségvetési beszámoló adata2006. évi eredeti előirányzat2006. évi módosított előirányzat
28.Felújítások
29.ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás
30.- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.
31.Beruházási kiadások
32.ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás
33.- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.
34.Pénzügyi befektetések kiadásai
35.Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás
36.ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel
37.- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás
38.Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.
39.Felhalmozási célú hitelek kamata
40.Értékesített tárgyi e. immat. javak áfa befizetése
41.Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
42.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.
43.Felhalmozási célú tartalék
44.Saját rezsis beruházás kiadásai
45.KIADÁSOK  ÖSSZESEN (28+31+34+35+38+...+44)
46.Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások
Dátum:..............................................................................
kitöltést végezte
P. H.
...........................
polgármester
...........................
jegyző

3. sz. melléklet

Működési kiadások alakulása szakfeladatonként

adatok ezer forintban

2005. évi költségvetési beszámoló szerinti  tényadatok2006. évi-eredeti előirányzat2006. évi módosított előirányzatVáltozás
%
(2006 eredeti ei./2005)
1.55230 Intézményi étkeztetés
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök                         :
Összesen:
2.63211 Közutak-hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Dologi kiadás
3.751153 Önkormányzati és többcélú kist. társ. igazgatási tev.
Létszám:
- Személyi juttatás ebből: képviselők tiszteletdíja
- Munkaadót terhelő járulék ebből: tiszteletdíj utáni
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
4.751164 Helyi Kisebbségi Önk. Ig. tev.
- Dologi kiadás
2005. évi
költségvetési beszámoló szerinti tényadatok
2006. évi
eredeti előirányzat
2006. évi
módosított előirányzat
Változás
%
(2006 eredeti ei./2005)
5.751845 Város- és községgazdálkodás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
6.751768 Köztemető fenntartási feladatok
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
Összesen:
7.751878 Közvilágítási feladatok
- Dologi kiadás
8.751922 Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ. elszámolásai
- Orvosi ügyelet támogatása
- Egyéb...
Összesen:
9.801115 Óvodai nevelés
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
10.801214 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
11.801313 Alapfokú művészeti oktatás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok2006. évi eredeti előirányzat2006. évi módosított előirányzatVáltozás %
(2006 eredeti ei./2005)
12.851219 Háziorvosi szolgálat
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
13.851297 Védőnői szolgálat
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
14.853224 Házi segítségnyújtás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
15.853246 Szociális étkeztetés
- Dologi kiadás
16.853257 Nappali szociális ellátás
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
17.853279 Rendszeres pénzbeli ellátások
- Gyermeknevelési támogatás
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
- Ápolási díj
- Rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Rendszeres szociális és nevelési segély
-Egyéb
Összesen:
18.853280 Eseti pénzbeni ellátások
- Eseti lakásfenntartási támogatás
- Átmeneti segély
- Temetési segély
- Közgyógyigazolványok utáni befizetés
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- Egyéb eseti segélyezési formák
Összesen:
19.902113 Települési hulladékok kezelése
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
20.921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
21.923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
Létszám:
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
22.Céltartalék    
Ebből:
- Államháztartási tartalék
23.Működési célú hitel kamata               
24.Működési célú hitel visszafizetés
Ebből:
- Tényleges hitelvisszafizetési kötelezettség*
_
- A forráshiány összege került működési hitelként megtervezésre
25.Függő, átfutó kiadások
Létszám összesen:
Működési célú kiadások összesen:-■

Felhalmozási célú kiadások

2005. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok2006. évi eredeti előirányzat2006. évi módosított előirányzatVáltozás %
(2006 eredeti ei./2005)
1.         Beruházási kiadások finanszírozása
2.         Felhalmozási célú hitel visszafizetése
3.        Felhalmozási célú hitel kamata
Felhalmozási célú kiadások összesen:
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:
A táblázat kitöltését végezte: ......................................................, tel.:.................................
                                           (olvasható név)                                          (körzetszámmal)
Dátum:..........................................
P. H.
.......................
polgármester
.........................
jegyző
4. sz. melléklet
Önkormányzat neve: ............................................
 Megye:  ..............................................................
Lakosok száma (tárgyév január 1.).....................fő
1. Köztisztviselői illetményalap összege:                                     ...........................Ft
2. a) 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött
 tartós bankbetét összege:                                                      ...........................E Ft
 b) ebből felhalmozási célú:                                                    ...........................E Ft
3. Az önkormányzatnál folyamatban lévő beruházások: a) megnevezése és beruházási összköltsége:
.................................................................................................................... ..      ....................... E Ft
.................................................................................................................... ..      ....................... E Ft
.................................................................................................................... ..      ....................... E Ft
.................................................................................................................... ..      ....................... E Ft
b) megvalósítása milyen forrásokból történik (címzett, céltámogatás, faj, decentralizált támogatás,
hitel, lakossági hozzájárulás stb.)?*
........................E Ft
........................E Ft
........................E Ft
........................E Ft
c) várható befejezés időpontja:
4. Az önkormányzatnál tárgyévben megvalósult beruházások a) megnevezési és beruházási összköltsége:
........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
........................E Ft
b) megvalósítása milyen forrásokból történt (címzett, céltámogatás, EU, decentralizált támogatás, hitel, lakossági hozzájárulás stb.)?*
........................E Ft
........................E Ft
........................E Ft
........................E Ft
c) Beruházás kezdő éve:...............................................................................................
d) befejezés időpontja:...................................................................................................
5. Az önkormányzatnak van-e évek óta fennálló tartozása (röviden be kell bemutathatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettséget):
6. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 1. pont)
tárgyévi igénye I. ütem:                                          .....................E Ft
ebből jóváhagyott támogatás                                   .....................E Ft
tárgyévi igénye II. ütem:                                       .....................E Ft
ebből jóváhagyott támogatás                                   .....................E Ft
* Beruházásonként külön szükséges a forrásokat bemutatni, jelölve az egyes források összegét.
7
a) A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása (költségvetési törvény 6. sz. melléklet 3. pont)
előző évi igénye:                                 .....................E Ft
ebből jóváhagyott támogatás                .....................E Ft
b) A támogatási igény megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges kérelemre való hivatkozással):     
tárgyévi igénye:.....................E Ft
....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
8. A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránti igény jóváhagyása esetén - a gazdálkodást veszélyeztető kötelezettség(ek) megszüntetését követően - az önkormányzat működőképessége**
 - véglegesen biztosítható
 - átmenetileg állítható helyre.
....................................,2006...............
P. H.
...........................
polgármester
...........................
jegyző
** A megfelelő válasz aláhúzandó, a válasz adott költségvetési évre vonatkozik.

5. sz. melléklet

Bevételek és kiadások összesített teljesítése és előirányzata

adatok ezer forintban

No.BEVÉTELEK2004. évi tény2005. évi tény2006. évi terv
2.3.4.5.
1.Intézményi működési bevételek
2.ebből: - felhalmozási áfa visszatérülés
3.- ért. t. eszk. és immat. javak áfája
4.- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata
5.Önkormányzatok sajátos műk. bevételei
6.ebből: - illetékek, helyi adók
7.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
8.Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)
9.- normatív állami hozzájárulás
10.- központosított előirányzatok
11.- felhalmozási célú támogatások
12.- működésképtelenné vált önkorm. tám.
13.- kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz
14.- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása
15.- egyéb központi támogatások
16.Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.
17.- egyéb központi támogatások
18.Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.
19.Hitel, kötvény (20+21)
20.- működési célú hitel, kötvény kibocsátás
21.- felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás
22.Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása
23.Előző évi pénzmaradvány, eredmény
24.ebből: felhalmozási célú maradvány
25.Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése
26.Kiegyenlítő, függő. átfutó bevételek
27.BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5+7+8+18+19+22+23+25+26)
28.ebből: vállalkozási bevételek összesen
No.KIADÁSOK2004. évi tény2005. évi tény2006. évi terv
2.3.4.5,
29..Működési kiadások
(30+31+32+37+38)
30.- személyi juttatások
31.- munkaadókat terhelő járulékok
32.- dologi kiadások
33.ebből:
- ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése
34.- működési célú hitelek kamatai
35.- fejlesztési célú hitelek kamatai
36.ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata
37.- társadalom- és szociálpolitikai juttatások
38.- működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások
39.Felújítás
40.Beruházási kiadások
41.Pénzügyi befektetések kiadásai
42.Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.
43.Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45)
44.- működ. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.
45.- felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.
46.ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel
47.Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása
48.Tervezett maradvány, eredmény, tartalék
ebből: államháztartási céltartalék
49.Kölcsönök
50.Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
51.KIADÁSOK   ÖSSZESEN (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)
52.ebből: vállalkozási kiadások összesen
A táblázat kitöltését végezte:................................................, tel.:..............................(körzetszámmal)
Dátum:..........................................
P.H.
.............................
polgármester
.............................
jegyző

6. sz. melléklet

Tájékoztató adatok

SorszámMegnevezésMértékegység2004 évi tény2005. évi tény2006. évi terv
1.2.3.4.5.6.
I.Teljes munkaidőben foglalkoztatott
a)    Választott tisztségviselők
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
b)   Önkormányzati köztisztviselők összesen
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
c)    Önkormányzati közalkalmazottak összesen
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
- ebből önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül)
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
d)    Rendvédelmi szervek összesen
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
II.Részmunkaidőben foglalkoztatottak
a)    Önkormányzati köztisztviselők összesen
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
b)    Önkormányzati közalkalmazottak összesen
- rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
- nem rendszeres személyijuttatásokE Ft
- munkajogi létszám
- ebből önkormányzati közalkalmazottak (OEP kör nélkül)
- rendszeres személyi juttatások összesen
- nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
- munkajogi létszám
c)    Rendvédelmi szervek összesen
-   rendszeres személyi juttatások összesenE Ft
-   nem rendszeres személyi juttatásokE Ft
-   munkajogi létszám
SorszámMegnevezésMértékegység2005. évi tény2006. évi terv
1.2.3.4.5.
1.Ellátottsági mutatók
a)      óvoda
2.- férőhelyek számadb
3.- férőhely kihasználtság%
4.- óvodai csoportok számadb
b)      általános iskola
.   5.- tanulók száma
6.- tanulócsoportok számadb
7.- egy pedagógusra jutó tanuló
P. H.
........................................................................................

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 25/2006. (BK 10.) BM utasítás 1. pontja. Hatályos 2006.05.15.

Tartalomjegyzék