31987D0231[1]

A Tanács határozata (1987. április 7.) a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a sertéspestisre vonatkozó egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról

A Tanács határozata

(1987. április 7.)

a 64/432/EGK és a 72/461/EGK irányelvnek a sertéspestisre vonatkozó egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról

(87/231/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [4] módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK [5] tanácsi irányelv meghatározta azokat a feltételeket, amelyeket a Közösségen belüli kereskedelemre szánt élő sertéseknek a klasszikus sertéspestist illetően teljesíteniük kell;

mivel a legutóbb a 87/64/EGK [6] irányelvvel módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-ei 72/461/EGK [7] tanácsi irányelv meghatározza azokat a biztosítékokat, amelyeket a Közösségen belüli kereskedelemre szánt friss sertéshúsnak a klasszikus sertéspestist illetően teljesíteniük kell;

mivel a közösségi intézkedés keretében bevezetett, a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló nemzeti programok következtében egyes tagállamok teljesen felszámolták ezt a betegséget, és ezek hivatalosan klasszikus sertéspestistől mentesnek tekinthetők; mivel ezért e tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget a megszerzett minősítés fenntartására, és területükön a betegség ismételt jelentkezésének meggátlására, olyan biztosítékok megerősítése révén, amelyekkel az érintett termékek kereskedelme tekintetében rendelkeznek, figyelembe véve ennek a betegségnek a sertésállományaik termelékenységére és az ágazatban dolgozók jövedelmére gyakorolt hátrányos következményeit;

mivel e rendelkezések alkalmazását korlátozni kell a Tanács klasszikus sertéspestis leküzdésére irányuló határozatának meghozataláig,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 64/432/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4b. cikk (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Azok a tagállamok, amelyek a sertéspestistől hivatalosan mentesek, nem akadályozhatják meg olyan sertések területükre történő behozatalát, amelyek az alábbi helyekről származnak:".

2. A 4b. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

"(2) E cikk 1988. december 31-ig alkalmazandó."

3. A 4b. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

4. A 7. cikk (1) bekezdésének F. pontja helyébe a következő lép:

"F. A 3. cikk (4) bekezdésétől eltérve a tenyésztésre vagy termelésre szánt sertések esetében 1988. december 31-ig azok az állatok, amelyeket sertéspestis ellen vakcináztak. Az ilyen állatokat különleges jelzéssel kell ellátni, és olyan gazdaságokba kell irányítani, amelyekben az állatokat sertéspestis ellen programszerűen vakcinázzák."

2. cikk

A 72/461/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 13a. cikk (1) bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Azok a tagállamok, amelyek hivatalosan sertéspestistől mentesek, nem akadályozhatják meg a friss húsnak területükre történő behozatalát egy másik tagállamból, ha az említett hús az alábbi helyekről származik:".

2. A 13a. cikk (1) bekezdésének i. pontjában a "4c. cikk (1) bekezdése" szavak helyébe a "4b. cikk (1) bekezdése" szavak lépnek.

3. A 13a. cikk (3) bekezdésének első és második albekezdésében az "1987. december 31." időpont helyébe "1988. december 31." lép.

3. cikk

A Tanács a Bizottság javaslatára 1987. november 1-jéig minősített többséggel határoz a 64/432/EGK irányelv 4b. cikkében és a 7. cikk (1) bekezdés F. pontjában, valamint a 72/461/EGK irányelv 13a. cikkében meghatározott időpontok meghosszabbításáról.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak legkésőbb 1987. december 31-ig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1987. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Maystadt

[1] HL C 295., 1986.11.21., 8. o.

[2] HL C 76., 1987.3.23.

[3] HL C 83., 1987.3.30., 3. o.

[4] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[5] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

[6] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[7] HL L 34., 1987.2.5., 52. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987D0231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987D0231&locale=hu