Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31972L0461[1]

A Tanács irányelve (1972. június 12.) a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról

A Tanács irányelve

(1972. június 12.)

a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról

(72/461/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a legutóbb az 1970. október 27-i tanácsi irányelvvel [1] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i tanácsi irányelv [2] végrehajtása addig nem éri el a kívánt hatást, amíg a tagállamok húsra vonatkozó egészségügyi követelményei közötti különbségek akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet; mivel az ilyen különbségek kiküszöbölésére a tagállamok húsra vonatkozó egészségügyi rendelkezéseit közelíteni kell egymáshoz;

mivel főként az olyan állatok egészségi állapotára vonatkozó információk megszerzésének fejlesztése érdekében, amelyekből a másik tagállamba irányuló frisshús-szállítmány származik, elő kell írni, hogy bizonyos kategóriákba tartozó állatoknak egy meghatározott időszakon át a Közösség területén kell előzőleg tartózkodniuk, kivéve ha a rendeltetési ország ez alól felmentést adott, és erről tájékoztatta a többi tagállamot és a Bizottságot;

mivel a járványos betegségek friss hús útján történő terjedésének elkerülésére azon friss húst, amely a közösségi szabályoknak megfelelően egészségügyi korlátozások alatt álló gazdaságból vagy területről érkező állatokból származik, ki kell zárni a Közösségen belüli kereskedelemből;

mivel figyelmet kell fordítani arra, hogy a közösségi szabályoknak meg nem felelő friss hús az e szabályokban előírt állat-egészségügyi jelöléssel nem látható el;

mivel a tagállamoknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy megtilthassák a húsnak a területükre történő bevitelét, amennyiben az nem felel meg a közösségi egészségügyi rendelkezéseknek; mivel azonban a feladó számára engedélyezni kell, hogy saját kérésére, vagy képviselőjének kérésére visszaszállítsa a húst, kivéve ha egészségügyi alapon ennek ellenkezője indokolt;

mivel a feladót vagy annak képviselőjét, valamint az exportáló ország illetékes hatóságait tájékoztatni kell bármely tiltás vagy korlátozás okairól, hogy arról tudomást szerezhessenek;

mivel a tagállamoknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy megtilthassák a friss hús területükre történő bevitelét egy olyan tagállamból, ahol egy járványos betegség jelentkezett; mivel a járványos betegség természetétől és tulajdonságától függően az ilyen tiltás korlátozható az exportáló ország területének egy részéről származó húsra, vagy kiterjeszthető azon terület egészére; mivel egy ragályos betegségnek egy tagállam területén történő jelentkezésekor szükséges, hogy annak leküzdésére a megfelelő intézkedéseket gyorsan megtegyék; mivel az ilyen betegségekkel járó veszélyeket és a feltétlenül szükséges védőintézkedéseket az egész Közösségen belül ugyanazon szempontból kell értékelni; mivel e célból az 1968. október 15-i tanácsi határozat [3] által felállított Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak rendkívüli közösségi eljárást kell létrehoznia a szükséges intézkedések meghozatalára;

mivel kívánatosnak tűnik, hogy ezen irányelvben lefektessék a megkülönböztetés tilalmának elvét; mivel ennek megfelelően, addig is, amíg nem hoznak speciális közösségi szabályokat a harmadik országokból származó import szabályozására, világosan meg kell határozni, hogy a tagállamok által a harmadik országokra alkalmazandó bánásmód ne legyen kedvezőbb annál a bánásmódnál, amit az irányelv szerint a tagállamok közötti kereskedelemre alkalmaznak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a házi szarvasmarhafélék, a sertés, a juh és a kecske, valamint a lófélék friss húsának Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozik.

(2) Ezen állatok minden emberi fogyasztásra alkalmas részét húsnak kell tekinteni.

(3) Minden húst, amely nem esett át semmiféle tartósítási eljáráson, friss húsnak kell tekinteni; az irányelv alkalmazásában azonban a hűtött és a fagyasztott húst friss húsnak kell tekinteni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "hatósági állatorvos": a tagállam illetékes központi hatósága által kijelölt állatorvos;

b) "exportáló ország": az a tagállam, ahonnan egy másik tagállamba friss húst küldenek;

c) "rendeltetési ország": az a tagállam, ahová egy másik tagállamból friss húst küldenek.

3. cikk

Csak olyan friss hús küldhető egy tagállam területéről egy másik tagállam területére, amely teljesíti a következő követelményeket:

a) A házi juh, kecske vagy lófélék húsának, a 6. cikk sérelme nélkül, olyan állatokból kell származnia, amelyek közvetlenül a vágás előtt legalább huszonegy napot töltöttek a Közösség területén vagy - a huszonegy napnál fiatalabb állatok esetében -, amelyek születésük óta ott tartózkodtak.

b) A hús nem származhat olyan állatból, amely olyan gazdaságból vagy területről érkezik, amely a legutóbb az 1972. február 7-i tanácsi irányelvvel [4] módosított, a szarvasmarhafélék és sertés Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i tanácsi irányelv [5] 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján egészségügyi okokból korlátozás alá esik a ragadós száj- és körömfájás, sertéspestis vagy fertőző sertésbénulás (Teschen betegség) jelentkezésének eredményeképpen, amely betegségekre a kérdéses állatok fogékonyak.

c) A hús nem származhat olyan vágóhidakról, amelyekben ragadós száj- és körömfájás, sertéspestis vagy fertőző sertésbénulás (Teschen betegség) eseteit állapították meg.

E betegségek egyikének jelentkezése esetén a tagállamok biztosítják, hogy a feltehetően fertőzött hús nem vesz részt a Közösségen belüli kereskedelemben.

4. cikk

A 3. cikk b) pontjának sérelme nélkül, a sertésekből, juhokból és kecskékből származó friss hús nem küldhető egy másik tagállam területére, csak azzal a feltétellel, hogy az ilyen állatok az exportáló országnak nem olyan gazdaságából származnak, amely sertés-, juh- vagy kecske-brucellózis jelentkezése következtében egészségügyi okokból korlátozás alatt áll.

Az ilyen korlátozásnak az utolsó hatóságilag megállapított esetet követően legalább hat hétig fenn kell állnia.

5. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. és 4. cikk követelményeit nem teljesítő állatok friss húsát nem látják el a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló irányelv I. mellékletének IX. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel.

(2) A rendeltetési ország megtilthatja a friss húsnak a területére történő bevitelét, amennyiben megállapítást nyert, hogy a 3. és 4. cikket nem tartották be.

(3) Ebben az esetben a rendeltetési országnak, a feladó vagy képviselőjének kérésére engedélyeznie kell az egész frisshús-szállítmány visszaszállítását, feltéve hogy ez egészségügyi megfontolásokkal nem ellentétes.

(4) A rendeltetési ország illetékes hatósága elrendelheti a szállítmány megsemmisítését, amennyiben a (2) bekezdés alapján tilos a beszállítás, és az exportáló ország vagy a tranzitország, adott esetben, nem engedélyezi a visszaszállítást.

(5) Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett intézkedések alkalmazására a szarvasmarhafélék és a sertés Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló irányelv 6. cikkének (7) bekezdése alkalmazandó.

6. cikk

(1) A 3. cikk a) pontjától való eltéréssel, a rendeltetési országok egy vagy több exportáló ország számára általános engedélyeket, vagy egyedi esetekre korlátozott engedélyeket adhatnak olyan friss húsnak a területükre történő bevitelére, amely nem olyan állatokból származik, amelyek a levágást közvetlenül megelőzően legalább huszonegy napig, illetve a huszonegy napnál fiatalabb állatok esetében a születésük óta a Közösség területén tartózkodtak.

(2) Amennyiben egy rendeltetési ország az (1) bekezdésnek megfelelően általános engedélyt nyújt, akkor erről haladéktalanul értesíti a tagállamokat és a Bizottságot.

(3) Amennyiben egy rendeltetési ország az (1) bekezdésben szabályozott engedélyek egyikét megadja, akkor árutovábbítás esetében a megfelelő engedélyt be kell szerezni az érintett tranzitországoktól.

7. cikk

(1) A 3., 4. és 6. cikk sérelme nélkül, egy tagállam a következő intézkedéseket hozhatja, ha fennáll a veszélye annak, hogy egy másik tagállamból a területére történő friss hús behozatalával állatbetegségek terjedhetnek el:

a) járványos betegségnek a másik tagállamban történő jelentkezése esetén ideiglenesen megtilthatja vagy korlátozza az adott tagállam érintett területeiről a hús behozatalát;

b) ha egy járványos betegség széles körben elterjed, vagy fennáll a veszélye újabb súlyos ragályos vagy fertőző állatbetegség jelentkezésének, akkor ideiglenesen megtilthatja vagy korlátozhatja a hús behozatalát az adott állam teljes területéről.

(2) Valamennyi tagállamnak késedelem nélkül jelentenie kell a többi tagállamnak és a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett bármely betegségeknek jelentkezését a területén, valamint az annak leküzdésére hozott intézkedéseket. A betegség megszűnését is azonnal jelenteniük kell.

(3) A tagállamok által az (1) bekezdés alapján hozott intézkedéseket, valamint az ilyen intézkedések hatályon kívül helyezését azonnal közölni kell a többi tagállammal és a Bizottsággal, az ilyen intézkedések pontos okaival együtt.

A 8. cikkben meghatározott eljárás alapján dönteni lehet ezen intézkedések módosításáról, különös tekintettel a többi tagállam által elfogadott intézkedésekkel való összehangolásukra, illetve érvénytelenítésükre.

(4) Az (1) bekezdésben felvázolt helyzet felmerülése esetén, és ha szükségesnek tűnik, hogy más tagállamok is alkalmazzák az említett bekezdés alapján hozott intézkedéseket, a (3) bekezdésnek megfelelően hozott módosításokkal együtt, akkor a megfelelő rendelkezések a (8) cikkben meghatározott eljárás szerint kerülnek elfogadásra.

(5) A friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló irányelv 8. cikke hatályát veszti.

8. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni, akkor az ügyeket az elnök, saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére, az 1968. október 15-i tanácsi határozattal felállított Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban "bizottság") elé terjeszti.

(2) A bizottságon belül a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

(3) A Bizottság képviselője benyújtja az elfogadásra javasolt intézkedések tervezetét. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít az ilyen intézkedésekről. A véleményeket tizenkét szavazatos többséggel kell elfogadni.

(4) Ha az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság elfogadja és azonnal végrehajtja azokat. Ha azonban ezek az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével vagy a bizottság nem nyilvánít véleményt, akkor a Bizottság haladéktalanul benyújt a Tanácsnak egy javaslatot a szükséges intézkedésekre vonatkozóan. A Tanács minősített többséggel fogadja el az intézkedéseket.

Ha a javaslatok Tanács elé terjesztését követő 15 napon belül a Tanács semmilyen intézkedést nem fogadott el, a Bizottság elfogadja és azonnal alkalmazza a javasolt intézkedéseket, kivéve azt az esetet, ha a Tanács ezeket az intézkedéseket egyszerű többséggel elutasította.

9. cikk

A 8. cikket tizennyolc hónapig kell alkalmazni attól a naptól számítva, amikor akár a 8. cikk (1) bekezdése szerint, akár bármely más hasonló szabály alapján először tájékoztatták a bizottságot.

10. cikk

A friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó közösségi rendelkezések végrehajtásáig az ezen országokból behozott friss húsra vonatkozó rendelkezések nem lehetnek kedvezőbbek, mint az ezen irányelvből eredő rendelkezések.

11. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 1974. január 1. előtt megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1972. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Lardinois

[1] HL L 239., 1970.10.30., 42. o.

[2] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[3] HL L 255., 1968.10.28., 23. o.

[4] HL L 38., 1972.2.12., 95. o.

[5] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972L0461 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972L0461&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.