32006L0055[1]

A Bizottság 2006/55/EK irányelve ( 2006. június 12. ) a 66/402/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2006/55/EK IRÁNYELVE

(2006. június 12.)

a 66/402/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 21a. cikkére,

mivel:

(1) Egyes gabonafélék, különösen a Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecal, Oryza sativa, Avena sativa és a Hordeum vulgare vetőmagtételeinek legnagyobb tömegére vonatkozó nemzetközi szabályokat a közelmúltban felülvizsgálták.

(2) Helyénvaló e gabonafajták vetőmagtételeire vonatkozóan a közösségi jogszabályokban előírt legnagyobb tömeget kiigazítani.

(3) A 66/402/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/402/EGK irányelv III. mellékletében szereplő táblázat második oszlopában "25" helyébe "30" lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. december 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét és a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0055 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0055&locale=hu