32004L0117[1]

A Tanács 2004/117/EK irányelve (2004. december 22.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2004/117/EK IRÁNYELVE

(2004. december 22.)

a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-ei 66/401/EGK tanácsi irányelv (3), a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-ei 66/402/EGK tanácsi irányelv (4), a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelv (5), a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelv (6) és az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelv (7) szerint a vetőmagokat kizárólag akkor lehet hatóságilag minősíteni, ha a teljesítendő feltételeket - vetőmagvizsgálat céljából vett mintákon végzett - hatósági vetőmagvizsgálat során határozták meg.

(2) A 66/400/EGK, a 66/401/EGK, a 66/402/EGK és a 69/208/EGK tanácsi irányelv szerinti vetőmag-mintavétellel és vetőmagvizsgálattal kapcsolatos átmeneti kísérlet megszervezéséről szóló, 1998. április 27-i 98/320/EK bizottsági határozat (8) egy közösségi szinten megszervezendő átmeneti kísérletet irányoz elő annak megbecsülése céljából, hogy a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel és vetőmagvizsgálat a hatósági vetőmag-minősítési eljárásoknak egy kedvezőbb alternatíváját jelenti-e, anélkül, hogy a vetőmag minőségében jelentős romlás következne be.

(3) A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy meghatározott feltételek mellett a hatósági vetőmag-minősítési eljárások a vetőmag minőségének jelentős romlása nélkül egyszerűsíthetők, szemben a hatósági vetőmag-mintavétel és vetőmagvizsgálat rendszer eredményeivel. Következésképpen célszerű előírni, hogy ezen egyszerűsített eljárásokat hosszútávon alkalmazzák és kiterjesszék a zöldségterményekre is.

(4) A 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK irányelvnek, többek között a nem hatósági szántóföldi ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló, 98/96/EK tanácsi irányelv (9) meghatározza a hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzések minősítési eljárásának szabályait. Ezen eljárások részletes értékelése azt mutatta, hogy a hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzéseket, minősített vetőmag termesztése esetén minden terményre ki kell terjeszteni. Az értékelés azt is kimutatta, hogy a hatósági felügyelők által ellenőrzendő és felügyelendő, hatósági minősítésre felvett területek arányát csökkenteni kell.

(5) A 2002/54 irányelvet helyénvaló a többi vetőmagról rendelkező irányelvhez igazítani az eltérés engedélyezésének lehetőségére vonatkozóan azon tagállamok számára, ahol a cukorrépa termesztése és a cukorrépa-vetőmag forgalmazása minimális gazdasági jelentőséggel bír.

(6) A vetőmagok egyenértékűségének közösségi hatálya a harmadik országokban betakarított vetőmagok tekintetében jelenleg kizárólag bizonyos vetőmag-kategóriákra korlátozódik. Az egyenértékűség rendszerét, különösen figyelembe véve a nemzetközi szintű fejlesztéseket, ki kell terjeszteni minden vetőmagfajtára, amely megfelel a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvben meghatározott sajátosságoknak, vizsgálati követelményeknek, jelölési és zárolási feltételeknek.

(7) A 98/320/EK határozat 2005. április 27-én lejár. Ezért helyénvaló a termesztett vetőmag azon határozat szerinti forgalmazására vonatkozó közösségi feltételeket megtartani az új rendelkezések alkalmazásáig.

(8) A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A B. 1. bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

b) A B. 2. bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

c) A C. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

d) A Ca. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

e) A Cb. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

f) A D. c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek."

2. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) Amennyiben az (1) bekezdés B. 1.d) pontjában, az (1) bekezdés B. 2.d) pontjában, az (1) bekezdés C. d) pontjában, az (1) bekezdés Ca. d) pontjában, az (1) bekezdés Cb. d) pontjában és az (1) bekezdés D. c) pontjában meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök végzik. Ezen rész arányának legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat.

A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A laboratórium az engedély keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium: Az ii. alpontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5%-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg ezen - hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó - irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek."

3. A 2. cikk (4) bekezdéséből a második albekezdést el kell hagyni.

4. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz és a kereskedelmi vetőmag vizsgálatához a mintavétel hivatalosan, vagy hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 19. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik."

b) A következő (1a) és (1b) bekezdés betoldásra kerül: "(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni: (1b) A 21. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan."

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők: Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha erről a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság ettől eltérően állapodik meg.

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelően felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hatóságilag felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt az arányt általában a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatóságilag engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

5. A 15. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított takarmánynövény-vetőmagokat, kérelem esetén, hatóságilag "minősített vetőmag"-ként minősítsék, ha:

a) előállítása közvetlenül:

i. olyan elit vetőmagból vagy minősített vetőmagból történt, amelyet hatóságilag minősítettek egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismertek el,

vagy

ii. valamely tagállamban hatóságilag minősített elit vetőmag és egy - az i. alpontban említett - harmadik országban hatóságilag minősített elit vetőmag keresztezéséből;

b) átesett a 16. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek a II. mellékletben ugyanezen kategóriára megállapított feltételek."

6. A 16. cikk (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó takarmánynövény-vetőmag az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított vetőmaggal, és megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek."

2. cikk

A 66/402/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A C. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

b) A Ca. c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek.";

c) A D. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

d) A D. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a) pontban meghatározott feltételeknek.";

e) A D. (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek.";

f) Az E. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

g) Az F. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.";

h) A G. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek."

2. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) Amennyiben az (1) bekezdés C. d) pontjában, az (1) bekezdés Ca. c) pontjában, az (1) bekezdés D. 1.d) pontjában, az (1) bekezdés D. 2.b) pontjában, az (1) bekezdés D. (3) c) pontjában, az (1) bekezdés E. d) pontjában, az (1) bekezdés F. d) pontjában és az (1) bekezdés G. d) pontjában meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, úgy a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származhat;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök végzik. Ezen rész arányának legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képesítéssel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek alapján szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A laboratórium az engedélyezés keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium: Az ii. alpontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és az illetékes vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából a hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg ezen - hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó - irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek."

3. A 2. cikk (4) bekezdéséből a második albekezdést el kell hagyni.

4. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, és a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz a mintavétel hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 19. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hivatalosan történik.";

b) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki: "(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett mintavétel végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni: (1b) A 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan."

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint;

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők: Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hatóságilag felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hivatalosan engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

5. A 15. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított gabonavetőmagokat, kérelem esetén, hatóságilag "minősített vetőmag"-ként minősítsék, ha:

a) előállítása közvetlenül történt:

i. olyan elit vetőmagból vagy első generációs minősített vetőmagból, amelyet hatóságilag minősítettek egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el, vagy

ii. valamely tagállamban hatóságilag minősített elit vetőmag és egy - az i. alpontban említett - harmadik országban hatóságilag minősített elit vetőmag keresztezéséből;

b) átesett a 16. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek a II. mellékletben ugyanezen kategóriára megállapított feltételek."

6. A 16. cikk (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó gabonavetőmag az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított elit vetőmaggal illetve minősített vetőmaggal, és megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek."

3. cikk

A 2002/54/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A c) pont iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat által, vagy az IB. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

b) A d) pont iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

2. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjának iv. alpontjában és az (1) bekezdés d) pontjának iv. alpontjában említett hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök végzik. Ezen rész arányának legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A laboratórium az engedélyezés keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium: Az ii. alpontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét az illetékes vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából a hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek."

3. A 2. cikk (4) bekezdéséből a második albekezdést el kell hagyni.

4. Az 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, és a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz a mintavétel hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 25. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik.";

b) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki: "(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett mintavétel végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni: (1b) A 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan."

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők: Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hatóságilag felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hivatalosan engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

5. A 22. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított cukorrépa-vetőmagokat, kérelem esetén, hatóságilag "minősített vetőmag"-ként minősítsék, ha:

a) azt hatóságilag minősített elit vetőmagból állították elő közvetlenül egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el;

b) átesett a 23. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek az I. melléklet B. részében ugyanezen kategóriára megállapított feltételek."

6. A 23. cikk (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó cukorrépa-vetőmag az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított vetőmaggal, és megfelel-e ezen irányelv rendelkezéseinek."

7. A 30. cikk után a következő cikket kell beilleszteni:

"30a. cikk

A 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, kérelme esetén a tagállam - a 20. cikkben foglalt rendelkezés kivételével - részben vagy egészben felmenthető az ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a területén a cukorrépa-termesztés és a cukorrépa-vetőmag forgalmazása minimális gazdasági jelentőséggel bír."

4. cikk

A 2002/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A c) iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek."

b) A d) (1) bekezdés ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"ii. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i. alpontban meghatározott feltételeknek;".

c) A d) (2) bekezdés iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iii. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i. és ii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

d) Az e) iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

e) Az f) iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

f) A g) iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

g) A h) iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

h) Az i) iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;"

i. A j) iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iii. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i. és ii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

2. A 2. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(5) Amennyiben az (1) bekezdés c) iv. alpontjában, az (1) bekezdés d)(1) ii. alpontjában, az (1) bekezdés d)(2) iii. alpontjában, az (1) bekezdés e) iv. alpontjában, az (1) bekezdés f) iv. alpontjában, az (1) bekezdés g) iv. alpontjában, az (1) bekezdés h) iv. alpontjában, az (1) bekezdés i) iv. alpontjában és az (1) bekezdés j) iii. alpontjában meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök kell végzik. Ezen rész arányának legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A laboratórium az engedélyezés keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium: Az ii. pontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából a hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5 %-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek."

3. A 2. cikk (6) bekezdéséből a második albekezdést el kell hagyni.

4. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz és a kereskedelmi vetőmag vizsgálatához a mintavétel hatóságilag, vagy hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 22. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik."

b) A következő (1a) és (1b) bekezdés betoldásra kerül: "(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni: (1b) A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan."

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők: Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hivatalosan felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatóságilag engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

5. A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított olaj- és rostnövények vetőmagját, kérelem esetén, hatóságilag »minősített vetőmag«-ként minősítsék, ha:

a) előállítása közvetlenül történt:

i. olyan elit vetőmagból vagy első generációs minősített vetőmagból, amelyet hatóságilag minősítettek egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el, vagy

ii. valamely tagállamban hatóságilag minősített elit vetőmag és egy - az i. alpontban említett - harmadik országban hatóságilag minősített elit vetőmag keresztezéséből;

b) átesett a 20. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek a II. mellékletben ugyanezen kategóriára megállapított feltételek."

6. A 20. cikk (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) az olaj- és rostnövények harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó vetőmagja az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított vetőmaggal, és megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek."

5. cikk

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A c) pont iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

b) A d) pont iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;".

2. A 2. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjának iv. alpontjában és az (1) bekezdés d) pontjának iv. alpontjában említett hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, úgy a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, melynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök végzik. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A laboratórium az engedélyezés keretein belül az illetékes vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium: Az ii. alpontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság szabályos módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából a hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlanságból történő megszegése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek."

3. A 25. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok előírják, hogy a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz a mintavétel hatóságilag, vagy hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 39. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik.

E rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha utóellenőrzésekhez standard vetőmagból vesznek mintát."

b) A következő (1a) és (1b) bekezdés betoldásra kerül: "(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni: (1b) A 46. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan."

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők: Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a munkaadója, a minősítést kérő és az illetékes vetőmag-minősítő hatóság között.

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét az illetékes vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hatóságilag felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatóságilag engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlanmegsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

6. cikk

A 98/320/EK határozat 4. cikkében a "2005. április 27." időpont helyébe a "2005. szeptember 30." időpont lép.

7. cikk

A Bizottság legkésőbb 2010. október 1-éig benyújtja az ezen irányelvvel bevezetett minősítési eljárások egyszerűsítésére vonatkozó részletes értékelését. Ez az értékelés elsősorban a felügyeleti rendszerek teljesítményének a vetőmag minőségére gyakorolt esetleges hatásaival foglalkozik.

8. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. október 1-je előtt megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal ezen rendelkezések szövegét és a rendelkezések, valamint az irányelv közötti kapcsolatot kimutató megfelelési táblázatot.

Ezen rendelkezések elfogadásakor a tagállamoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, illetőleg azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

10. cikk

Ezen irányelv címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. VEERMAN

(1) 2004. november 17-ei vélemény. (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(2) 2004. szeptember 15-ei vélemény. (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(3) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o. A legutóbb a 2004/55/EK bizottsági irányelvvel (HL L 114., 2004.4.21., 18. o.) módosított irányelv.

(4) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 193., 2002.7.20., 12. o. A 2003/61/EK irányelvvel módosított irányelv.

(6) HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.) módosított irányelv.

(7) HL L 193., 2002.7.20., 74. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel módosított irányelv.

(8) HL L 140., 1998.5.12., 14. o. A legutóbb a 2004/626/EK rendelettel (HL L 283., 2004.9.2.) módosított határozat.

(9) HL L 25., 1999.2.1., 27. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0117&locale=hu