Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995D0410[1]

A Tanács határozata (1995. június 22.) a Finnországba és Svédországba szállítandó vágóbaromfinak a származási üzemben vett minta útján történő mikrobiológiai vizsgálata szabályainak megállapításáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1995. június 22.)

a Finnországba és Svédországba szállítandó vágóbaromfinak a származási üzemben vett minta útján történő mikrobiológiai vizsgálata szabályainak megállapításáról

(95/410/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 10b. cikke (1) bekezdésére,

mivel a Bizottság jóváhagyta a Finnország és Svédország által benyújtott, a szalmonella-ellenőrzésekre vonatkozó operatív programokat; mivel az említett programok különleges intézkedéseket tartalmaznak a vágóbaromfi vonatkozásában;

mivel a mikrobiológiai vizsgálatok üzemekben történő végrehajtása képezi a Finnországnak és Svédországnak nyújtandó további garanciák egyikét, és egyenértékű garanciákat biztosít a finn és svéd működési programok által biztosítottakkal, ahogy azt az idevonatkozó bizottsági határozatok is elismerik;

mivel Finnországnak és Svédországnak legalább olyan szigorú behozatali követelményeket kell támasztania a harmadik országokból érkező vágóbaromfi-szállítmányokkal szemben, mint az e határozatban előírtak;

mivel a mintavételi módszer, a szükséges mintaszám és a minták vizsgálatához alkalmazandó mikrobiológiai módszer meghatározása révén meg kell állapítani a mintavétel útján történő mikrobiológiai vizsgálatok szabályait;

mivel a vizsgálatok hatóköre és az elfogadandó módszerek tekintetében hivatkozni kell az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság 1994. június 10-i jelentésében megfogalmazott véleményére;

mivel nem kell megkövetelni a mikrobiológiai vizsgálatokat olyan üzemekből származó vágóbaromfi esetében, amelyre kiterjed a Finnország és Svédország által végrehajtott programmal egyenértékűnek elismert valamely program;

mivel a 90/539/EGK irányelv 10b. cikke (2) bekezdésével összhangban e határozat rendelkezéseinek figyelembe kell venniük a Finnország és Svédország által elfogadott és végrehajtott operatív programokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 90/539/EGK irányelv 10b. cikke értelmében a Finnországba és Svédországba szállítandó vágóbaromfira a 2. és 3. cikkben megállapított szabályokat kell alkalmazni.

2. cikk

A 90/539/EGK irányelv 10b. cikkében megállapított szalmonella-kimutatási mikrobiológiai vizsgálatokat az A. mellékletben foglaltaknak megfelelően végzik el.

3. cikk

(1) A Finnországba és Svédországba szállítandó vágóbaromfit a B. mellékletben bemutatott tanúsítvány kíséri.

(2) Az (1) bekezdésben előírt tanúsítványt

- kísérheti a 90/539/EGK irányelv IV. mellékletében megadott 5. tanúsítványminta,

- be lehet építeni az első francia bekezdésben említett tanúsítványba.

4. cikk

A Finnországban és Svédországban végrehajtott operatív programok eredményei alapján összeállított jelentés figyelembevételével tett bizottsági javaslat és a határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján eljárva a Tanács 1998. július .1 előtt felülvizsgálja ezt a határozatot.

5. cikk

Ezt a határozatot 1995. július 1-jétől kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

A. MELLÉKLET

1. Mintavételi módszer

Az állományból a vágást megelőző 14 napon belül kell mintát venni. A levett mintáknak több friss, legalább 1g súlyú ürülékből álló egyesített ürülékmintából kell állnia, amelyeket a baromfi tartására szolgáló épületben, vagy amennyiben az állatok egy gazdaságban több épületbe is bejárnak, akkor az állatok tartására szolgáló minden egyes épületcsoportban véletlenszerűen kiválasztott több helyen gyűjtöttek be.

2. Szükséges mintaszám

Azon helyek száma, ahonnan különálló ürülék- vagy alommintákat kell venni az egyesített minta összeállításához:

Az épületben tartott baromfik számaAz épületben vagy a gazdaságban lévő épületcsoportokban veendő ürülékminták száma
1–24Az egységek számával egyenlő, maximum 20
25–2920
30–3925
40–4930
50–5935
60–8940
90–19950
200–49955
500 vagy több60

3. Mikrobiológiai módszer a minták vizsgálatára

A minta szalmonella kimutatására irányuló mikrobiológiai vizsgálatát a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványa vagy annak javított kiadásai, vagy a Skandináv Élelmiszeranalitikai Bizottság által ismertetett módszer (71. számú NMKL-módszer, 1991., negyedik kiadás) vagy annak javított kiadásai szerint kell végezni. A 90/539/EGK irányelv 32. cikkében megállapított eljárással összhangban azonban más, egyenértékű garanciákat kínáló módszerek is engedélyezhetők.

Ha az analitikai eredmények kapcsán vita alakul ki a tagállamok között, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993 számú szabványát vagy annak javított kiadásait kell referenciamódszernek tekinteni.

B. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 95/1/EK, Euratom, ESZAK határozattal (HL L 1., 1995.1.1., 1. .o) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995D0410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995D0410&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995D0410-19980324 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995D0410-19980324&locale=hu