31990L0539[1]

A Tanács irányelve (1990. október 15.) a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. október 15.)

a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről

(90/539/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a baromfi élő állatként és a keltetőtojás állati termékként szerepel a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek listáján;

mivel a baromfitermelés ésszerű fejlődésének és ezzel összefüggésben a szektor növekvő termelékenységének biztosítása érdekében fontos, hogy közösségi szinten a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó bizonyos állat-egészségügyi szabályok meghatározásra kerüljenek;

mivel a baromfitenyésztés és -tartás a mezőgazdasági szektor részét képezi; mivel jövedelemforrást jelent a mezőgazdasággal foglalkozó népesség egy része számára;

mivel meg kell szüntetni az egyes tagállamok állat-egészségügyi feltételei közötti egyenlőtlenségeket a Közösségen belüli baromfi- és keltetőtojás-kereskedelem ösztönzésének érdekében, ezáltal is hozzájárulva a belső piac létrehozásához;

mivel a Közösségen belüli kereskedelem harmonikus fejlődésének érdekében a harmadik országokból történő behozatal szabályozását illetően egy közösségi rendszert kell megállapítani;

mivel ezen irányelv rendelkezései elvben nem vonatkoznak a kereskedelem különös eseteire, úgymint a kiállításokra, a bemutatókra és a versenyekre;

mivel ezen irányelv hatálya kiterjed a tenyésztés vagy emberi fogyasztás céljából tartott fürjek, galambok, kacsák, fácánok és foglyok kereskedelmére;

mivel - tekintettel a modern baromfitartás jellegére - a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmének harmonikus fejlődését legjobban a telepek folyamatos ellenőrzésével lehet elősegíteni;

mivel a tagállamok illetékes hatóságainak feladata ezen irányelvben megállapított feltételeknek megfelelő telep engedélyezése, illetve a feltételek betartásának biztosítása;

mivel a legutóbb a 3987/87/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1975. október 29-i 2782/75/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) rendelkezik az egyes telepek számára az engedélyezés során adandó megkülönböztető nyilvántartási számról és a keltetőtojások jelöléséről; mivel a Bizottság a legutóbb az 1351/87/EGK rendelettel ( 6 ) módosított 1868/77/EGK rendelete ( 7 ) végrehajtási szabályokat állapít meg az említett rendelet alkalmazására; mivel - gyakorlati megfontolásokból - a telepek azonosítására és a keltetőtojások jelölésére ugyanezen kritériumokat kell alkalmazni ezen irányelvben is;

mivel a baromfinak és a keltetőtojásnak a Közösségen belüli kereskedelemben való részvétel és a fertőző betegségek elkerülése érdekében meg kell felelnie bizonyos állat-egészségügyi követelményeknek;

mivel a madárinfluenza és a Newcastle-betegség leküzdésére irányuló ellenőrzési szabályok meghatározását el kell halasztani;

mivel ugyanezen okból meg kell határozni a szállítási feltételeket;

mivel a Bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy jóváhagyjon bizonyos további kiegészítő követelményeket egy adott tagállam bizonyos baromfibetegségek leküzdésének terén tett előrehaladása figyelembevételével, feltéve, hogy e követelmények semmiképpen sem lépik túl az adott tagállam által nemzeti szinten alkalmazott követelményeket; mivel ebben az összefüggésben kívánatosnak bizonyulhat a baromfiállományt sújtó betegségek vonatkozásában az egyes tagállamok vagy azok egyes régiói státusának megállapítása;

mivel a Közösségen belüli, nagyon kis mennyiségű kereskedelmi tranzakciók esetében - gyakorlati megfontolásokból - nem lehet az összes közösségi követelményt alkalmazni, bizonyos alapvető szabályokat mégis be kell tartani;

mivel az előírt követelmények betartásának érdekében gondoskodni kell hatósági állatorvos által kibocsátott, a baromfit és a keltetőtojást a rendeltetési helyig kísérő egészségügyi bizonyítványról;

mivel egy adott rendeltetési tagállam által végrehajtandó ellenőrző vizsgálatok és a bevezetendő védőintézkedések megszervezése és utólagos felülvizsgálata tekintetében figyelembe kell venni - a belső piac létrehozására tekintettel - a belső piac megvalósításának céljával meghatározott, az élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazható állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvben ( 8 ) megállapított általános szabályozást;

mivel rendelkezni kell a Bizottság által a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködésben végrehajtandó ellenőrzésekről;

mivel a harmadik országokból történő behozatalra alkalmazandó közösségi intézkedések meghatározása szükségessé teszi egy olyan lista összeállítását, amely azon harmadik országokat vagy harmadik országok meghatározott területeit tartalmazza, ahonnan baromfit vagy keltetőtojást lehet behozni;

mivel az országok kiválasztásának olyan általános szempontokon kell alapulnia, mint a baromfi- és az egyéb állatállomány egészségi állapota, az állat-egészségügyi szolgálat szervezettsége és jogosítványai, valamint az adott államban hatályos egészségügyi szabályozás;

mivel továbbá, a baromfi és a keltetőtojás behozatala nem engedélyezhető azokból az országokból, amelyek a közösségi állatállományra veszélyt jelentő fertőző baromfibetegségekkel fertőzöttek, vagy az ilyen betegségektől túlságosan rövid ideje mentesültek;

mivel a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó általános feltételeket ki kell egészíteni az adott ország állat-egészségügyi állapotának figyelembevétele alapján megállapított speciális feltételekkel; mivel - a speciális feltételeket meghatározó szempontok technikai jellegéből és sokféleségéből következően - előzetesen az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segítségét kell igénybe venni meghatározásuk érdekében;

mivel a baromfi és a keltetőtojás behozatalára vonatkozó, szabványosított formájú bizonyítvány hatékony eszköz annak bemutatására, hogy a közösségi szabályokat betartották; mivel e szabályok speciális, a harmadik országtól függően változó rendelkezéseket tartalmazhatnak; mivel ezt figyelembe kell venni a bizonyítvány szabványosított formájának meghatározásakor;

mivel a Közösség állatorvos-szakértőinek kell felelőseknek lenniük azért, hogy a harmadik országokban e szabályokat betartsák;

mivel a behozatal során végrehajtott ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a baromfi és a keltetőtojás eredetére és egészségi állapotára;

mivel a tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy a baromfi és a keltetőtojás Közösség területére történő beérkezésekor, valamint rendeltetési helyükre történő szállításakor valamennyi, a közegészség és az állatok egészségének megóvása érdekében szükséges intézkedést meghozzanak, beleértve a levágást és a megsemmisítést is;

mivel a baromfi és a keltetőtojás ellenőrző vizsgálatát érintő szabályok és általános elvek - a belső piac létrehozását célzó intézkedések részeként - később kerülnek meghatározásra;

mivel valamennyi tagállamnak rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy azonnal tilalmat rendeljen el egy harmadik országból történő behozatalra vonatkozóan, amennyiben ez a behozatal az emberi és az állati egészséget veszélyeztetheti; mivel - a Közösségbe irányuló kivitelre feljogosított államok listája esetleges módosításának sérelme nélkül - ebben az esetben a tagállamoknak az adott harmadik országgal szembeni magatartásának összehangolását késlekedés nélkül biztosítani kell;

mivel a baromfitartás technológiájának állandó fejlődése szükségessé teszi a baromfibetegségek ellenőrzése terén alkalmazott módszerek rendszeres változtatását;

mivel ezen irányelv rendelkezéseit felül kell vizsgálni a belső piac létrehozásával összefüggésben;

mivel gondoskodni kell az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést biztosító eljárásról,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

(1) Ezen irányelv a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmét és azok harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételeket határozza meg.

(2) Ezen irányelv nem vonatkozik a kiállításokra, bemutatókra és versenyekre szánt baromfira.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a "hatósági állatorvos" és a "harmadik ország" fogalom a 72/462/EGK irányelvben említett fogalom definíciójának felel meg.

Továbbá ezen irányelv alkalmazásában:

1. "baromfi" : tyúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, liba, fürj, galamb, fácán és fogoly, és laposmellű futómadár (Ratitae)amelyet tenyésztés, hústermelés vagy étkezésitojás-termelés vagy a szárnyasvad-állomány utánpótlása céljából fogságban nevelnek vagy tartanak;

2. "keltetőtojás" : az 1. pontban meghatározott baromfi által tojt, keltetésre szánt tojást jelent;

3. "naposcsibe" : minden 72 óránál fiatalabb baromfi, amelyet még nem etettek meg; a pézsmakacsa (Cairina moschata) és keresztezései azonban már ez idő alatt is etethetők;

4. "tenyészbaromfi" : 72 órás vagy ennél idősebb, keltetőtojás termelésére szánt baromfi;

5. "haszonbaromfi" : 72 órás vagy ennél idősebb, hústermelés és/vagy étkezésitojás-termelés vagy a szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt, fogságban nevelt baromfi;

6. "vágóbaromfi" : a beérkezés után - amilyen gyorsan csak lehetséges - azonnal, de legkésőbb 72 órán belül levágásra közvetlenül a vágóüzembe küldött baromfi;

7. "állomány" : valamennyi azonos egészségi állapotú, azonos helyen vagy azonos elkerített területen tartott, egy járványügyi egységet képező baromfi. Istállózott baromfinál ez azt is jelenti, hogy valamennyi baromfit ugyanabban a légtérben helyezték el;

8. "gazdaság" : tenyész- vagy haszonbaromfi nevelésére vagy tartására használt létesítmény, amely egy telepet is magában foglal;

9. "telep" : olyan létesítmény vagy a létesítmény egy része, amely egyetlen helyen található, és a következő tevékenységekre használják:

a) tenyésztelep: olyan létesítmény, amelyben tenyészbaromfi nevelésének céljából keltetőtojás előállítása folyik;

b) szaporítótelep: olyan létesítmény, amelyben haszonbaromfi nevelésének céljából keltetőtojás előállítása folyik;

c) nevelőtelep:

i. vagy tenyészbaromfi-nevelő telep, ahol a tenyészbaromfit a szaporodási érettség elérését megelőzően nevelik;

vagy

ii. haszonbaromfi-nevelő telep, ahol a haszonbaromfit a tojásrakási érettség elérését megelőzően nevelik;

d) baromfikeltető állomás: olyan létesítmény, amelyben a tojások keltetése és a bujtatás folyik, és naposcsibét forgalmaz:

10. "felhatalmazott állatorvos": olyan, az illetékes állat-egészségügyi hatóság által a hatóság felelősségére kijelölt állatorvos, aki az ezen irányelvben meghatározott ellenőrzéseket egy adott telepen végrehajtja;

11. "engedélyezett laboratórium": olyan, valamely tagállam területén elhelyezkedő, az illetékes állat-egészségügyi hatóság által engedélyezett laboratórium, amely a hatóság felelősségére az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai vizsgálatokat végzi;

12. "állat-egészségügyi vizsgálat": hatósági vagy felhatalmazott állatorvos által végzett, egy telep teljes baromfiállományának egészségügyi állapotát illető ellenőrzési célú látogatás;

13. "bejelentési kötelezettség alá eső betegség": az V. mellékletben felsorolt betegség;

14. "gócpont": a 82/894/EGK irányelvben meghatározott hely;

16. "karanténállomás": olyan létesítmény, ahol a baromfiállományt teljes elkülönítésben és más baromfiállományokkal való közvetlen vagy közvetett érintkezéstől mentesen tartják, hogy lehetővé váljon az V. mellékletben felsorolt betegségek megállapítására irányuló hosszú távú megfigyelés és vizsgálat végrehajtása;

17. "kényszervágás": a gócpontban a teljes fertőzött vagy fertőzésgyanús baromfiállománynak és minden baromfiterméknek valamennyi állat-egészségügyi védőintézkedés betartása mellett végrehajtott megsemmisítése.

II. FEJEZET

A Közösségen belüli kereskedelem szabályai

3. cikk

(1) A tagállamok 1991. július 1-jéig beterjesztik a Bizottsághoz nemzeti intézkedéseik tervét annak biztosítása érdekében, hogy a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme céljából létesült telepek megfeleljenek a II. mellékletben meghatározott engedélyezési szabályoknak.

(2) A Bizottság megvizsgálja a terveket. A 32. cikkben megállapított eljárással összhangban a terveket jóváhagyhatja vagy - a jóváhagyás megadása előtt - módosíthatja és kiegészítheti.

(3) A (2) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően az említett bekezdéssel összhangban jóváhagyott tervhez kapcsolódó módosításokat vagy kiegészítéseket:

- az adott tagállam kérésére annak érdekében engedélyezik, hogy figyelembe vegyék a helyzetnek az adott tagállamban bekövetkezett változását, vagy

- annak érdekében követelik, hogy figyelembe vegyék a betegségmegelőzés és a betegségek elleni küzdelem módszereiben bekövetkezett fejlődést.

4. cikk

Valamennyi tagállam kijelöl egy nemzeti referencialaboratóriumot, amely felelős az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai módszerek összehangolásáért és a területén található engedélyezett laboratóriumok használatáért.

A tagállamok a nemzeti referencialaboratóriumok részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A Közösségen belüli kereskedelem céljára:

a) a keltetőtojásnak, a naposcsibének, a tenyészbaromfinak és a haszonbaromfinak eleget kell tennie a 6., 12., 15. és 17. cikkben meghatározott feltételeknek. Meg kell felelniük a 13. és 14. cikk alapján meghatározott valamennyi feltételnek is.

Ezen túlmenően:

- a keltetőtojásnak meg kell felelnie a 7. cikkben meghatározott feltételeknek,

- a naposcsibének meg kell felelnie a 8. cikkben megállapított feltételeknek,

- a tenyész- és a haszonbaromfinak meg kell felelnie a 9. cikkben meghatározott feltételeknek;

b) a vágóbaromfinak meg kell felelnie a 10., 12., 15. és 17. cikkben meghatározott feltételeknek, valamint a 13. és a 14. cikk alapján meghatározott feltételeknek;

c) a vadállomány frissítésére szánt baromfinak (a naposcsibét is beleértve) meg kell felelnie a 10a., 12., 15. és 17. cikkben meghatározott feltételeknek, valamint a 13. és a 14. cikk alapján meghatározott feltételeknek;

d) a Finnországba és Svédországba szánt baromfinak a szalmonella tekintetében meg kell felelnie a 9a., 9b. és 10b. cikkben megállapított feltételeknek.

6. cikk

A keltetőtojásnak, naposcsibének, a tenyészbaromfinak és a haszonbaromfinak:

1. olyan telepről kell származnia, amely:

a) az illetékes hatóság által a II. melléklet I. fejezetében megállapított szabályoknak megfelelően engedélyezett és megkülönböztető számmal ellátott;

b) a szállítás idején semmilyen, baromfira vonatkozó állat-egészségügyi korlátozás hatálya alá nem esik;

c) nem helyezkedhetnek el olyan területen, amely állat-egészségügyi okok miatt a közösségi jogszabályok szerint korlátozó intézkedések hatálya alatt áll valamely olyan betegség kitörése következtében, amelyre a baromfi fogékony.

2. olyan állomány, amely a kiszállítás időpontjában fertőző baromfibetegségnek sem klinikai tüneteit, sem annak gyanúját nem mutatja.

6a. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban engedélyezett telepek, valamint azok megkülönböztető számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 32. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

A kiszállítás időpontjában a keltetőtojásnak:

1. olyan állományból kell származnia,

- amelyet hat hétnél hosszabb ideig a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint egy vagy több közösségi telepen tartottak,

- amely vakcinázása a III. melléklet szerinti vakcinázási feltételek mellett történt;

- amely hatósági vagy meghatalmazott állatorvos által végzett állat-egészségügyi vizsgálaton esett át a kiszállítást megelőző 72 órán belül, és a vizsgálat idején fertőző betegségnek sem klinikai tüneteit, sem annak gyanúját nem mutatta,

- vagy amely hatósági, illetve meghatalmazott állatorvos által végzett rendszeres havi ellenőrzésen esett át, és a legutóbbi vizsgálat a kiszállítást megelőző 31 napon belül történt. Ha ezt a lehetőséget választják, a hatósági, illetve a meghatalmazott állatorvosnak át kell vizsgálnia az állomány egészségi állapotát tükröző nyilvántartásokat, és az állomány mellett a kiszállítást megelőző 72 órában szolgálatot teljesítő személy által megadott aktuális információk alapján fel kell mérnie az állomány aktuális egészségi állapotát. Ha a nyilvántartások vagy egyéb információk betegség gyanújára adnak okot, az állománynak olyan hatósági, illetve meghatalmazott állatorvos által végzett állat-egészségügyi vizsgálaton kellett átesnie, amely kizárja a fertőző baromfibetegség lehetőségét;

2. a Bizottság 1868/77/EGK rendelete szerinti jelöléssel kell rendelkezniük;

3. a hatósági állatorvos utasításának megfelelő fertőtlenítésen kellett átesniük.

Ezen túlmenően, ha a keltetőtojást előállító állományban a keltetési idő alatt tojás útján átvihető fertőző baromfibetegségek lépnek fel, akkor erről értesíteni kell az érintett baromfikeltető állomást, az állomásért és a származási állományért felelős hatóságokat.

8. cikk

A naposcsibék:

a) keltetése a 6. és 7. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő keltetőtojásokból történt;

b) vakcinázás esetén megfelelnek a III. mellékletben előírt vakcinázási feltételeknek;

c) a szállítás idején nem adnak okot betegség gyanújára a II. melléklet II. B. 2. g) és h) alpontja alapján.

9. cikk

A szállítás idején a tenyészbaromfi és a haszonbaromfi:

a) a keltetés óta vagy hat hétnél tovább egy vagy több, a 6. cikk 1. pontjának a) alpontjában meghatározott közösségi telepen tartózkodott;

b) vakcinázás esetén megfelelnek a II. mellékletben előírt vakcinázási feltételeknek;

c) hatósági, illetve meghatalmazott állatorvos által végzett vizsgálatnak vetették alá a kiszállítást megelőző 48 órán belül, és a vizsgálat idején fertőző baromfibetegségnek sem klinikai tüneteit, sem annak gyanúját nem mutatta.

9a. cikk

(1) A szalmonella tekintetében Finnország és Svédország egy operatív programot nyújthat be a Bizottságnak a tenyészbaromfi-állományokra és a továbbtenyészésre vagy haszonbaromfi-állományok közé bevezetendő naposcsibe-állományokra vonatkozóan.

(2) A Bizottság megvizsgálja az operatív programokat. A vizsgálatot követően, amennyiben indokolt, a Bizottság a 32. cikkben megállapított eljárás szerint meghatározza azokat a további általános vagy korlátozott garanciákat, amelyek a Finnországba és Svédországba irányuló szállítmányok tekintetében előírhatók. E garanciáknak a Finnország és Svédország által nemzeti szinten alkalmazott garanciákkal egyenértékűeknek lenniük. A megfelelő határozatokat a csatlakozási szerződés hatálybalépése előtt el kell fogadni.

9b. cikk

(1) A szalmonella tekintetében Finnország és Svédország a Közösségi szabályok elfogadásáig operatív programot nyújthat be a Bizottságnak a tojótyúk-állományokra (árutojás-termelő haszonbaromfi-állományok) vonatkozóan.

(2) A Bizottság megvizsgálja az operatív programokat. A vizsgálatot követően, amennyiben indokolt, a Bizottság a 32. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározza azokat a további általános vagy korlátozott garanciákat, amelyek a Finnországba és Svédországba irányuló szállítmányok tekintetében előírhatók. E garanciáknak a Finnország és Svédország által nemzeti szinten alkalmazott garanciákkal egyenértékűeknek lenniük. E garanciák elfogadása során az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottságnak a baromfikra veszélyes szerotípusok listájába felveendő szalmonella-szerotípusokra vonatkozó véleményét is figyelembe kell venni. A megfelelő intézkedéseket a csatlakozási szerződés hatálybalépése előtt el kell fogadni.

10. cikk

A szállítás időpontjában a vágóbaromfinak olyan telepről kell származnia:

a) amelyben a keltetés óta vagy több mint 21 napja tartózkodott;

b) amely nem esik semmilyen, baromfira vonatkozó állat-egészségügyi korlátozás hatálya alá;

c) ahol a hatósági vagy meghatalmazott állatorvos által a kiszállítást megelőző 5 napon belül azon az állományon végrehajtott vizsgálat, amelyhez a levágásra szánt szállítmány tartozik, az állományban fertőző baromfibetegségnek sem klinikai tüneteit, sem annak gyanúját nem mutatta;

d) amely nem olyan területen helyezkedik el, amely állat-egészségügyi okok miatt a közösségi jogszabályok szerint korlátozó intézkedések hatálya alatt áll valamely olyan betegség kitörése következtében, amelyre a baromfi fogékony.

10a. cikk

(1) Kiszállításkor a 72 órásnál idősebb, a szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt baromfinak olyan telepről kell származniuk:

a) ahol azokat kikelésüktől kezdve vagy 21 napnál hosszabb ideig tartották, és ahol a kiszállítást megelőző két héten belül nem kerültek érintkezésbe a telepre újonnan érkezett baromfival;

b) amely nem esik semmilyen, baromfira vonatkozó állat-egészségügyi korlátozás alá;

c) ha a hatósági, illetve meghatalmazott állatorvos által a kiszállítást megelőző 48 órán belül azon az állományon végrehajtott vizsgálat, amelyből a kiszállítás történik, az állományban fertőző baromfibetegségnek sem klinikai tüneteit, sem annak gyanúját nem mutatta;

d) amely nem olyan területen helyezkedik el, amely állat-egészségügyi okok miatt a közösségi jogszabályok szerint tiltó intézkedések hatálya alatt áll valamely olyan betegség kitörése következtében, amelyre a baromfi fogékony.

(2) A 6. és a 9a. cikket az (1) bekezdésben említett baromfira nem kell alkalmazni.

10b. cikk

(1) A szalmonella tekintetében és a II. melléklet III. fejezetének A. pontjában nem említett szerotípusokra tekintettel, a Finnországba és Svédországba irányuló, vágóbaromfi-szállítmányokat a származási hely szerinti létesítményben végzett mintavételes mikrobiológiai vizsgálatnak kell alávetni a Tanács által a Bizottság javaslata alapján, a csatlakozási szerződés hatálybalépése előtt megállapítandó szabályoknak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálatok hatókörét és az elfogadandó módszereket az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleménye, illetve a Finnország és Svédország által a Bizottságnak benyújtandó operatív program alapján kell meghatározni.

(3) A (1) bekezdésben említett vizsgálatot a 32. cikkben megállapított eljárás szerint e programmal egyenértékűnek elismert programok hatálya alá tartozó gazdaságokból származó vágóbaromfik esetében nem kell elvégezni.

11. cikk

(1) Az 5-10. és a 15. cikk követelményei nem vonatkoznak a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére 20-nál kevesebb egységből álló szállítmányok esetén.

(2) Azonban az (1) bekezdésben említett baromfinak és keltetőtojásnak a szállítás idején olyan állományból kell származnia, amely:

- a Közösség területén volt a keltetés óta vagy legalább három hónapja,

- a szállítás idején nem mutatta egyetlen fertőző baromfibetegség klinikai tünetét sem,

- vakcinázás esetén megfelelnek a III. mellékletben előírt vakcinázási feltételeknek,

- nem esik semmilyen baromfira vonatkozó állat-egészségügyi korlátozás hatálya alá,

- nem olyan területen helyezkednek el, amely állat-egészségügyi okok miatt a közösségi jogszabályok szerint korlátozó intézkedések hatálya alatt áll valamely olyan betegség kitörése következtében, amelyre a baromfi fogékony,

- a kiszállítást megelőző egy hónapon belül lefolytatott szerológiai teszt során a szállítmányban lévő valamennyi egyednek Salmonella pullorum-mal és Salmonella gallinarum-mal szemben termelt ellenanyagokra nézve a II. melléklet III. fejezete értelmében negatív eredményt kell adnia. Keltetőtojás és naposcsibe esetén a származási állományt a kiszállítás előtti három hónapon belül olyan szerológiai vizsgálatnak kell alávetni, amely a Salmonella pullorum és a Salmonella gallinarum 5 %-os előfordulási gyakoriságát 95 %-os biztonsággal kimutatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a laposmellű futómadarakat vagy a laposmellű futómadarak keltetőtojásait tartalmazó szállítmányokra.

12. cikk

(1) Azon baromfi- és keltetőtojás-szállítmányok esetében, amelyeket az 1. cikk szerint, a Newcastle-betegség ellen vakcinázó tagállamból vagy a tagállamok egyes régióiból e cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított minősítésű tagállamba vagy tagállam valamely régiójába szántak, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a keltetőtojásnak olyan állományból kell származnia, amely:

- nem vakcinázott, vagy

- inaktív oltóanyaggal vakcinázott, vagy

- élő oltóanyaggal vakcinázott, feltéve, hogy a vakcinázás legalább 30 nappal a keltetőtojás begyűjtése előtt történt;

b) a naposcsibéket - beleértve a vadállományok feltöltésére szánt csibéket - nem lehet Newcastle-betegség ellen vakcinázni, és azoknak:

- az a) pontban meghatározott feltételeket kielégítő keltetőtojásokból kell származniuk,

- olyan baromfikeltető állomásról kell származniuk, amelyben az alkalmazott módszerek lehetővé teszik, hogy az ilyen tojásokat az a) pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő tojásoktól teljesen eltérő időben és helyen keltessék;

c) a tenyész- és haszonbaromfit:

- tilos Newcastle-betegség ellen vakcinázni, és

- a szállítás előtt 14 napig hatósági állatorvosi felügyelet alatt álló telepen vagy karanténállomáson elkülönítve kell tartani. Ezzel összefüggésben a származási telepen vagy - adott esetben - karanténállomáson a szállítást megelőző 21 napban Newcastle-betegség ellen vakcinázott baromfit nem tarthattak és a szállítmányhoz nem tartozó baromfi sem kerülhetett be ez idő alatt a telepre vagy a karanténállomásra; továbbá semmilyen vakcinázást sem végezhettek a karanténállomásokon, és

- a szállítást megelőző 14 napban - a Newcastle-betegség antitestjeinek kimutatása érdekében - a 32. cikkben meghatározott eljárás alapján elfogadott részletes szabályoknak megfelelően reprezentatív szerológiai tesztnek vetették alá;

d) a vágóbaromfinak olyan állományból kell származnia, amely:

- amennyiben a Newcastle-betegség ellen nem vakcinázták, megfelel a c) pont harmadik francia bekezdésében meghatározott követelményeknek,

- amennyiben vakcinázták, a szállítást megelőző 14 napban - reprezentatív mintavétel során - a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban elfogadott részletes szabályoknak megfelelően a Newcastle-betegség vírusának kimutatását célzó vizsgálaton esett át.

(2) Ha egy tagállam vagy egy tagállam egy vagy több régiója Newcastle-betegség elleni vakcinázásra nem kötelezettnek kívánja magát nyilváníttatni, a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott programot terjeszthet elő.

A Bizottság megvizsgálja a tagállamok által előterjesztett programokat. A programokat a 13. cikk (1) bekezdésében leírt szempontok alapján, a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban lehet elfogadni. Minden olyan általános vagy különös biztosíték, amelyet a Közösségen belüli kereskedelemben megkövetelhetnek, ugyanezen eljárás szerint határozható meg.

Ha egy tagállam vagy egy tagállam régiója úgy ítéli meg, hogy a Newcastle-betegség elleni vakcinázásra nem kötelezett státust elérte, kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz, hogy a 32. cikkben meghatározott eljárás alapján állapítsák meg számára a Newcastle-betegség elleni vakcinázásra nem kötelezett státust.

Egy tagállam vagy régió Newcastle-betegség elleni vakcinázásra nem kötelezett státusának megállapításához a 14. cikk (1) bekezdése szerinti adatokat és különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- az 1. cikkben említett baromfi Newcastle-betegség elleni vakcinázását - 92/66/EGK irányelv 17. cikkének (3) bekezdésében említett postagalambok kötelező vakcinázásának kivételével - a megelőző 12 hónapon belül nem engedélyezték,

- a tenyészbaromfi-állományokat a Newcastle-betegség jelenlétének megállapítása céljából évente legalább egyszer - a 32. cikkben meghatározott eljárás alapján elfogadott részletes szabályok szerint - szerológiai vizsgálat alá kell vetni,

- a telepeken nem lehet olyan baromfi, amelyet a megelőző 12 hónap során Newcastle-betegség ellen vakcináztak, kivéve a 92/66/EGK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének megfelelően vakcinázott postagalambokat.

Finnország és Svédország tekintetében a "Newcastle-betegség ellen nem vakcinázott övezet" státusra vonatkozó megfelelő határozatokat a 32. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a csatlakozási szerződés hatálybalépését megelőzően kell elfogadni.

(3) A Bizottság a Newcastle-betegség elleni vakcinázásra nem kötelezett státust a 32. cikk szerinti eljárással megszüntetheti abban az esetben, ha

i. súlyos, ellenőrzés alatt nem tartható Newcastle-betegség járvány tör ki;

ii. vagy megszüntették azokat a jogi korlátozásokat, amelyek tiltották a Newcastle-betegség elleni rutinvakcinázáshoz való rendszeres visszatérést.

13. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam önkéntes vagy kötelező programot állít vagy állított össze a baromfiállományt sújtó valamely betegség leküzdésének érdekében, a programot a Bizottság elé terjeszti, különösen kiemelve az alábbiakat:

- a betegség elterjedése a tagállam területén,

- a program létrehozásának okai, figyelemmel a betegség jelentőségére és a program költség-haszon viszonyaira,

- a földrajzi terület, ahol a programot bevezették,

- a baromfitelepeken alkalmazandó minősítési kategóriák, az egyes kategóriákban teljesítendő szabványok és az alkalmazandó vizsgálati eljárások,

- a program ellenőrzési eljárásai,

- abban az esetben alkalmazandó intézkedések, amennyiben egy telep - bármely okból - elveszti a minősítését,

- abban az esetben végrehajtandó intézkedések, amennyiben a program rendelkezéseivel összhangban végrehajtott vizsgálatok pozitívnak bizonyulnak.

(2) A Bizottság megvizsgálja a tagállamok által benyújtott programokat. A programokat - a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban - az (1) bekezdésben említett szempontok alapján jóváhagyják. Bármilyen további, a Közösségen belüli kereskedelemben megkövetelhető általános vagy különleges biztosítékot ugyanezen eljárással összhangban határoznak meg. E biztosítékok nem lehetnek szigorúbbak a tagállam által a saját területén alkalmazottaknál.

A Bizottsághoz 1991. július 1-je előtt benyújtott programok esetében a jóváhagyásra és a kiegészítő kereskedelmi biztosítékokra vonatkozó döntéseket 1992. január 1-je előtt hozzák meg.

(3) A tagállamok által benyújtott programokat a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban módosítják vagy egészítik ki. A már engedélyezett programok és a (2) bekezdéssel összhangban meghatározott biztosítékok módosításait és kiegészítéseit ugyanezen eljárás szerint engedélyezik.

(4) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a fertőző bronchitis (IB) tekintetében Svédország által előterjesztett programot. E vizsgálatot követően, amennyiben indokolt, a (2) bekezdés rendelkezéseit lehet alkalmazni. A (2) bekezdésben előírt megfelelő határozatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell fogadni. A határozatok elfogadásáig, a csatlakozási szerződés hatálybalépését követő egyéves időszakban Svédország a fent említett betegség tekintetében a saját hatályban lévő nemzeti rendelkezéseit alkalmazhatja. Az egyéves időszak szükség esetén a 32. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghosszabbítható.

14. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam a területét vagy területének egy részét mentesnek tekinti valamely olyan betegségtől, amelyre a baromfiállomány fogékony, a Bizottsághoz megfelelő bizonyító dokumentációt nyújt be, különösen kiemelve az alábbiakat:

- a betegség jellege és előfordulása, illetve lefolyása a tagállam területén,

- az ellenőrző vizsgálatok eredményei, amelyek alapjául a szerológiai, mikrobiológiai vagy patológiai vizsgálatok és a betegség illetékes hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége szolgál,

- a végrehajtott ellenőrzés időtartama,

- adott esetben a betegség elleni vakcinázás tilalmának időtartama és a tilalom által érintett földrajzi terület,

- annak megerősítésére tett intézkedések, hogy a szóban forgó terület a betegségtől mentesült.

(2) A Bizottság megvizsgálja a tagállam által benyújtott dokumentációkat. A Közösségen belüli kereskedelemben megkövetelhető általános vagy különös biztosítékokat a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban határozzák meg. E biztosítékok nem lehetnek szigorúbbak a tagállam által a saját területén alkalmazottaknál. Az 1991. július 1-je előtt benyújtott dokumentációk esetében a kiegészítő biztosítékokra vonatkozó döntéseket 1992. január 1-je előtt hozzák meg.

(3) Az érintett tagállam értesíti a Bizottságot az (1) bekezdésben meghatározott körülményekben bekövetkezett bármely változásról. A (2) bekezdésben meghatározott biztosítékokat - az értesítés alapján - a 32. cikkben megállapított eljárással összhangban módosítják vagy visszavonják.

(4) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a Svédország által a pulyarhinotracheitis (TRT), a duzzadtfej betegség (SHS), a fertőző gége- és légcsőgyulladás (ILT), a tyúkok tojáshéjképzési zavara (EDS 76) és a baromfihimlő tekintetében benyújtott bizonyítékokat. E vizsgálatot követően, amennyiben indokolt, a (2) bekezdés rendelkezéseit lehet alkalmazni. A (2) bekezdésben előírt megfelelő határozatokat a lehető legrövideb időn belül el kell fogadni. A határozatok elfogadásáig a csatlakozási szerződés hatálybalépését követő egyéves időszakban Svédország a fenti betegségek tekintetében a saját hatályban lévő nemzeti rendelkezéseit alkalmazhatja. Az egyéves időszak szükség esetén a 32. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghosszabbítható.

15. cikk

(1) Naposcsibét és keltetőtojást a következő módon kell szállítani:

- vagy egy még nem használt, e célra tervezett eldobható dobozokban, amelyet csak egyszer használnak fel és utána megsemmisítenek,

- vagy - valamennyi újrafelhasználást megelőzően fertőtlenített - többször használatos dobozokban.

A dobozoknak minden esetben:

a) csak ugyanarról a telepről származó, ugyanahhoz a fajhoz, kategóriához és fajtához tartozó baromfitól származó naposcsibét vagy keltetőtojást szabad tartalmaznia;

b) jelölésében tartalmaznia kell:

- a származási tagállamot és régiót,

- a származási telepnek a II. melléklet I. fejezetének (2) pontja szerinti engedélyezési számát,

- az egyes dobozokban található csibék vagy tojások számát,

- azt a baromfifajt, amelyhez a csibék vagy tojások tartoznak.

(2) A naposcsibéket vagy keltetőtojásokat tartalmazó dobozok szállításkor megfelelő tárolóedényekbe csoportosíthatók. Az ilyen módon csoportosított dobozok számát és az (1) bekezdés b) pontjában említett jelöléseket fel kell tüntetni a tárolóedényeken.

(3) A tenyész- és haszonbaromfit olyan rekeszekben vagy ketrecekben kell szállítani:

- amelyek csak ugyanazon fajhoz, kategóriához és típushoz tartozó és ugyanazon telepről származó baromfit tartalmaznak,

- amelyeken feltüntették a származási telep - II. melléklet I. fejezetének 2. pontja által meghatározott - engedélyezési számát.

(4)

a) A tenyész- és haszonbaromfit és a naposcsibéket késedelem nélkül a rendeltetési telepre kell szállítani anélkül, hogy - az ezen irányelvben megállapított követelményeknek megfelelő tenyész- és haszonbaromfi, illetve naposcsibe kivételével - azok más élő madarakkal érintkeznének.

b) A vágóbaromfit késedelem nélkül a rendeltetési vágóhídra kell szállítani anélkül, hogy - az ezen irányelvben megállapított követelményeknek megfelelő vágóbaromfi kivételével - azok más élő madarakkal érintkeznének.

c) A szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt baromfit késedelem nélkül rendeltetési helyükre kell szállítani, anélkül hogy más baromfival - kivéve az ezen irányelvben leírt feltételeknek megfelelő, szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt baromfival - érintkezésbe kerülnének.

(5) A rekeszeknek, ketreceknek és a szállítóeszközöknek olyan kialakításúaknak kell lenniük, hogy:

- megakadályozzák az ürülék elszóródását, és a legkisebbre csökkentsék a toll elhullását a szállítás során,

- lehetővé tegyék a baromfi megtekintését,

- lehetővé tegyék a tisztítást és a fertőtlenítést.

(6) A szállítóeszközöket, valamint a - többször használatos - tárolóedényeket, rekeszeket, ketreceket az érintett tagállam illetékes hatóságai által adott utasításokkal összhangban be- és kirakodás előtt tisztítani és fertőtleníteni kell.

16. cikk

A 15. cikk (4) bekezdésében említett baromfit nem lehet madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel fertőzött területen keresztül szállítani, kivéve a főútvonalon vagy vasúton történő szállítást.

17. cikk

A tagállamok közötti kereskedelemben a baromfit és a keltetőtojást a rendeltetési helyre történő szállítás idejére el kell látni egészségügyi bizonyítvánnyal, amely:

- a IV. melléklet megfelelő mintájával megegyezik,

- a hatósági állatorvos aláírásával rendelkezik,

- a berakodás napján a küldő tagállam és a rendeltetési tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein került kiállításra,

- öt napig érvényes,

- egyetlen lapból áll,

- alapvetően egyetlen címzett számára készül,

- olyan pecséttel és aláírással látták el, amelynek színe a bizonyítvány betűinek színétől eltér.

18. cikk

A rendeltetési tagállamok - a Szerződés általános rendelkezéseinek megfelelően - általános vagy korlátozott hozzájárulást adhatnak a feladási tagállamok számára, amellyel engedélyezik a baromfi és a keltetőtojás behozatalát a területükre a 17. cikkben meghatározott bizonyítvány nélkül is.

III. FEJEZET

A harmadik országokból történő behozatal szabályai

20. cikk

A Közösségbe behozott baromfinak és keltetőtojásnak meg kell felelnie a 21., 22., 23. és 24. cikkben meghatározott feltételeknek.

21. cikk

(1) A baromfinak és a keltetőtojásnak a Bizottság által a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban összeállított lis-tán szereplő harmadik országból kell származnia. Ezt a listát a 33. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet kiegészíteni vagy módosítani.

(2) Annak eldöntésekor, hogy egy harmadik ország vagy annak egy része felvehető-e az (1) bekezdésben említett listára, különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a baromfiállomány, a többi háziállat és a vadon élő állatok egészségi állapota a harmadik országban, különös tekintettel az egzotikus állati betegségekre és az adott államban fennálló környezeti állapot egészségügyi vonatkozásaira annak érdekében, hogy a tagállamok lakosságának és állatállományának egészségére vonatkozó esetleges veszélyek elkerülhetők legyenek;

b) a harmadik ország által adott, a területén előforduló fertőző állati betegségek, különösen a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. és B. listáján szereplő betegségekre vonatkozó információszolgáltatás rendszeressége és gyorsasága;

c) az érintett országban elfogadott, az állatbetegségek megelőzését és leküzdését szolgáló szabályok;

d) az érintett ország állat-egészségügyi szolgálatának felépítése és hatásköre;

e) a fertőző állatbetegségek megelőzését és leküzdését célzó intézkedések szervezettsége és végrehajtása;

f) az érintett állam által az ezen irányelvben meghatározott előírásokkal kapcsolatban nyújtható biztosítékok;

g) a hormonokra és szermaradványokra vonatkozó közösségi szabályoknak való megfelelés.

(3) Az (1) bekezdésben említett listát és annak bármilyen módosítását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszik.

22. cikk

(1) A baromfinak és a keltetőtojásnak olyan harmadik országokból kell származnia:

a) amelyekben a madárinfluenza és a Newcastle-betegség a 92/40/EGK tanácsi irányelv, illetve 92/66/EGK tanácsi irányelv értelmében bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség;

b) amelyek madárinfluenzától és Newcastle-betegségtől mentesek,

vagy

amelyek - bár nem mentesek a fenti betegségektől - a 92/40/EGK, illetve a 92/66/EGK irányelvben előírtakkal legalább egyenértékű védelmi intézkedéseket hoznak e betegségek ellen.

(2) A harmadik országoknak az (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos besorolása céljából, különösen az alkalmazott oltóanyagok típusát illetően, a 32. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően 1995. január 1-jéig további szempontokat kell elfogadni.

(3) A Bizottság a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghatározhatja, hogy az (1) bekezdés előírásait milyen feltételek mellett lehet harmadik országok területének csak egyes részeire alkalmazni.

23. cikk

(1) A 21. cikk (1) bekezdésének megfelelően összeállított listán szereplő harmadik ország területéről vagy annak egy részéből baromfi vagy keltetőtojás abban az esetben hozható be, amennyiben az olyan állományokból származik, amelyek:

a) a szállítást megelőzően megszakítás nélkül az adott ország területén vagy területének egy részén voltak a 32. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott ideig;

b) megfelelnek az érintett országból származó baromfi vagy keltetőtojás behozatalára vonatkozó - a 32. cikkben meghatározott eljárással összhangban elfogadott - állat-egészségügyi feltételeknek. A feltételek a baromfi fajának és kategóriájának megfelelően különbözőek lehetnek.

(2) Az állat-egészségügyi feltételeket a II. fejezetben és a megfelelő mellékletekben meghatározott szabályok alapján állapítják meg. A 32. cikkben megállapított eljárással összhangban esetenként eltérések állapíthatók meg, amennyiben a harmadik ország legalább egyenértékű állat-egészségügyi biztosítékokat nyújt.

24. cikk

(1) A baromfit és a keltetőtojást bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa állított ki és írt alá.

A bizonyítvány:

a) a rendeltetési tagállamba irányuló szállításra való berakodás napján kerül kiállításra;

b) a rendeltetési tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein kerül kiállításra;

c) eredeti példánya kíséri a szállítmányt;

d) bizonyítja, hogy a baromfi vagy keltetőtojás megfelel az ezen irányelv követelményeinek és azoknak a követelményeknek, amelyeket ezen irányelvnek megfelelően fogadtak el a harmadik országokból származó behozatal vonatkozásában;

e) öt napig érvényes;

f) egyetlen lapból áll;

g) egyetlen címzett számára készül;

h) olyan pecséttel és aláírással látták el, amelynek színe a bizonyítvány betűinek színétől eltér.

(2) Az (1) bekezdésben említett bizonyítványnak meg kell felelnie a 32. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott mintának.

25. cikk

A tagállamok és a Bizottság állat-egészségügyi szakértői helyszíni ellenőrzéseket végeznek annak érdekében, hogy ezen irányelv valamennyi rendelkezése hatékonyan érvényesüljön.

Az ellenőrzések végrehajtásáért felelős tagállami szakértőket a Bizottság jelöli ki a tagállamok javaslatai alapján.

Az ellenőrzéseket a Közösség nevében hajtják végre, és ez utóbbi viseli a költségeit is.

Az ellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzési eljárást a 32. cikkben megállapított eljárással összhangban határozzák meg.

26. cikk

(1) A Bizottság a 33. cikkben megállapított eljárással összhangban úgy határozhat, hogy egy harmadik országból vagy annak egy részéből történő behozatalt bizonyos fajokra, keltetőtojásokra, tenyész- vagy haszonbaromfira, vágóbaromfira vagy különleges célokra szánt baromfira korlátozza.

(2) A Bizottság a 32. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározhatja, hogy a behozott baromfit, keltetőtojást vagy a behozott tojásból keltetett baromfit legfeljebb két hónapig karantén alatt vagy elkülönítve kell tartani.

27a. cikk

A 20., 22., 23. és 24. cikk sérelme nélkül a Bizottság a 32. cikkben megállapított eljárással összhangban esetenként dönthet a harmadik országokból származó baromfi és keltetőtojás behozatalának engedélyezéséről akkor is, ha az érintett behozatal nem felel meg 20., 22., 23. és 24. cikk előírásainak. Az ilyen behozatalra vonatkozó végrehajtási szabályokat - ugyanezen eljárás szerint - ezzel egyidejűleg kell kidolgozni. E szabályoknak legalább az ezen irányelv II. fejezete által nyújtott állat-egészségügyi biztosítékokkal egyenértékű állat-egészségügyi biztosítékokat kell nyújtaniuk, ideértve a kötelező karantént és a madárinfluenza, a Newcastle-betegség és minden más érintett betegség vizsgálatát.

28. cikk

A vágóbaromfit a rendeltetési tagállamba való beléptetés után - lehetőség szerint - azonnal a vágóhídra kell szállítani, hogy az ott késedelem nélkül leölésre kerüljön.

Adott esetben - a 33. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott bármely speciális feltétel sérelme nélkül - állat-egészségügyi okok miatt a rendeltetési tagállam illetékes hatósága vágóhidat jelöl ki, ahová az érintett baromfit szállítani kell.

IV. FEJEZET

Közös rendelkezések

29. cikk

(1) A baromfira és a keltetőtojásra a Közösségen belüli kereskedelemben a 89/662/EGK irányelvben meghatározott védőintézkedéseket kell alkalmazni.

30. cikk

(1) A baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmében a 90/425/EGK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi ellenőrzési szabályokat kell alkalmazni.

(2) A 90/425/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) Az A. melléklet I. része a következő hivatkozással egészül ki:

"a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv

-----

HL L 303., 1990.10.31., 6. o."

b) A B. mellékletben a következő francia bekezdést el kell hagyni:

"- élő baromfi"

"- keltetőtojások"

31. cikk

A tagállamok a 20., 21. és 22. cikk alapján elfogadott határozatok hatálybalépésének időpontjáig a baromfi és a keltetőtojás harmadik országokból történő behozatalára vonatkozóan legalább a II. fejezet alkalmazásból következő feltételekkel egyenértékű feltételeket alkalmaznak.

32. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 9 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 10 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

33. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

34. cikk

A mellékletek módosításairól - különösen a diagnosztikai módszerek fejlődésében bekövetkezett és az egyes betegségek gazdasági jelentőségére vonatkozó változásoknak való megfelelés érdekében - a Bizottság határoz a 32. cikkben megállapított módszer szerint.

36. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. május 1.-jére megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

37. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

2. A madárbetegségeknek a 4. cikkel összhangban kijelölt nemzeti referencialaboratóriumai felelősek az egyes tagállamokban az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai módszerek összehangolásáért. E célból:

a) ellátják a regisztrált laboratóriumokat a diagnosztikai vizsgálatok számára szükséges reagensekkel;

b) folyamatosan ellenőrzik az azon laboratóriumok által használt valamennyi reagens minőségét, amelyek számára engedélyezték az ezen irányelvben meghatározott diagnosztikai vizsgálatok elvégzését;

c) rendszeresen összehasonlító vizsgálatokat végeznek.

II. MELLÉKLET

A TELEPEK ENGEDÉLYEZÉSE

I. FEJEZET

Általános szabályok

1. Annak érdekében, hogy a Közösségen belüli kereskedelemben való részvételt az illetékes hatóság engedélyezze, a telepeknek:

a) ki kell elégíteniük a létesítményekre és a működésre vonatkozó, a II. fejezetben megállapított feltételeket;

b) alkalmazniuk kell és be kell tartaniuk a - központi állat-egészségügyi hatóság által engedélyezett és a III. fejezet követelményeit figyelembe vevő - egészségügyi ellenőrző programot;

c) meg kell adniuk minden lehetőséget a d) pontban felsorolt eljárások végrehajtásához;

d) alá kell vetniük magukat az illetékes állat-egészségügyi hatóság által egy szervezett egészségügyi ellenőrzés formájában végzett felügyeletnek. Ezen egészségügyi ellenőrzés magában foglalja különösen:

- a hatósági állatorvos évente végzett, ellenőrzési célú látogatását, amelyet egy - a telep higiéniájára és működésére vonatkozóan a II. mellékletben megállapított feltételek betartására irányuló - ellenőrzés egészít ki,

- a telep egészségügyi státusának az illetékes állat-egészségügyi hatóság által végzett folyamatos ellenőrzéséhez szükséges információknak a gazdálkodó által végzett nyilvántartását;

e) csak a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott baromfit szabad tartaniuk.

2. Az illetékes hatóság valamennyi, az 1. pontban meghatározott feltételeknek eleget tevő telepet egy megkülönböztető engedélyezési számmal lát el, amely megegyezhet a 2782/75/EGK rendelet alapján kiadott számmal.

II. FEJEZET

A létesítmények és működésük

A. Tenyész-, szaporító- és nevelőtelepek

1. A létesítmények

a) A létesítmények elhelyezkedésének és elrendezésének összhangban kell lennie a termelési tevékenység jellegével, biztosítva a betegség bevitelének megakadályozását, és - amennyiben betegség lépne fel - a betegség leküzdését. Ha egy telepen több baromfiféle található, azokat faj szerint egyértelműen szét kell választani.

b) A létesítményeknek jó higiéniás feltételeket kell biztosítaniuk, és lehetővé kell tenniük az egészségügyi ellenőrzést.

c) A berendezéseknek meg kell felelniük a termelési tevékenység jellegének, és lehetővé kell tenniük a létesítmények és a baromfi- és tojásszállító eszközök tisztítását és fertőtlenítését az arra legmegfelelőbb helyen.

2. A nevelés

a) A nevelési technológiának - amennyire csak lehetséges - a "védett nevelés" és a "mindent be/mindent ki" elvén kell nyugodnia. Az egyes betelepítések között tisztítást, fertőtlenítést és teljes kiürítést kell végrehajtani.

b) A tenyész-, szaporító- és nevelőtelepek csak:

- magából a telepből származó és/vagy

- a 6. cikk a) pontjával összhangban engedélyezett más közösségi tenyész-, szaporító- és nevelőtelepből származó és/vagy

- ezen irányelvvel összhangban, harmadik országból behozott baromfit tartalmazhatnak.

c) A telep igazgatósága higiéniai szabályokat határoz meg, a személyzetnek megfelelő munkaruhát, a látogatóknak pedig védőruhát kell viselniük.

d) Az épületeknek, ketreceknek és a berendezéseknek jól karbantartott állapotban kell lenniük.

e) A tojásokat naponta többször be kell gyűjteni, azoknak tisztáknak kell lenniük, és - amilyen gyorsan csak lehet - fertőtleníteni kell őket.

f) A gazdálkodó értesíti a felhatalmazott állatorvost a termelési eredményekben bekövetkezett bármilyen változásról vagy bármilyen egyéb, fertőző baromfibetegségre utaló jelről. Betegség gyanúja esetén a felhatalmazott állatorvos elküldi a diagnózis megerősítéshez vagy felállításához szükséges mintákat valamely engedélyezett laboratóriumba.

g) Az egyes állományokra vonatkozó eseménytörténetet, nyilvántartást vagy adathordozókat legalább két évig meg kell őrizni az állomány távozása után, és annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- érkezés és távozás,

- termelési teljesítmény,

- megbetegedések és elhullások az okok megjelölésével,

- elvégzett laboratóriumi vizsgálatok és azok eredményei,

- a baromfi származási helye,

- a tojás rendeltetési helye.

h) Fertőző baromfibetegség fellépése esetén a laboratóriumi vizsgálatok eredményeiről haladéktalanul értesíteni kell a felhatalmazott állatorvost.

B. Baromfikeltető állomások

1. A létesítmények

a) A baromfikeltető állomást fizikailag és működését tekintve el kell különíteni a nevelőtelepektől. A kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy lehetővé váljon az alábbiakban felsorolt működési egységek elkülönítése:

- tojástárolás és -válogatás,

- fertőtlenítés,

- előkeltetés,

- keltetés,

- az áru szállításra való előkészítése és csomagolása.

b) Az épületeknek a kívülről jövő madarak és rágcsálók ellen védettnek kell lenniük; a padlónak és a falaknak tartós, vízálló és mosható anyagból kell készülniük; a természetes vagy mesterséges világításnak, légáramoltatásnak és a hőrendszernek megfelelő típusúnak kell lennie; gondoskodni kell a hulladék (tojás és csibe) higiénikus eltávolításáról.

c) A berendezés felületének simának és vízállónak kell lennie.

2. Működés

a) A működésnek a tojás, a mozgó berendezés és személyzet egyirányú mozgásának elvén kell alapulnia.

b) A keltetőtojások:

- vagy a 6. cikk a) pontjával összhangban engedélyezett közösségi tenyész- vagy szaporítótelepről származnak,

- ezen irányelvvel összhangban hozták be őket harmadik országokból.

c) A higiéniai szabályokat a telep igazgatósága határozza meg, a személyzetnek megfelelő munkaruhát, a látogatóknak pedig védőruhát kell viselniük.

d) Az épületeknek és a berendezéseknek jól karbantartott állapotban kell lenniük.

e) Fertőtleníteni kell:

- a tojásokat a beérkezésük és a keltetési folyamat közötti időben,

- az előkeltetőgépeket rendszeres jelleggel,

- a bújtatógépeket és berendezést minden egyes tétel keltetése után.

f) A baromfikeltető állomás egészségügyi állapotát egy mikrobiológiai minőségellenőrzési program alapján kell meghatározni.

g) A gazdálkodó értesíti a felhatalmazott állatorvost a termelési eredményekben bekövetkezett bármilyen változásról vagy bármilyen egyéb, fertőző baromfibetegségre utaló jelről. Betegség gyanúja esetén a felhatalmazott állatorvos elküldi a diagnózis megerősítéshez vagy felállításához szükséges mintákat valamely engedélyezett laboratóriumba, és értesíti az illetékes állatorvosi hatóságot, amely dönt a meghozandó intézkedésekről.

h) Az egyes állományokra vonatkozó eseménytörténetet, nyilvántartást vagy adathordozókat legalább két évig meg kell őrizni az állomány távozása után, és annak tartalmaznia kell - amennyiben lehetséges - az alábbiakat:

- a tojás származása és beérkezésének dátuma,

- keltetési eredmények,

- bármilyen rendellenesség,

- végrehajtott laboratóriumi vizsgálatok és ezek eredményei,

- bármely vakcinázási program részletei,

- a keltetett, de ki nem kelt tojások száma és rendeltetése,

- a naposcsibék rendeltetési helye.

i) Fertőző baromfibetegség fellépése esetén a laboratóriumi vizsgálatok eredményeiről haladéktalanul értesíteni kell a felhatalmazott állatorvost.

III. FEJEZET

A betegségekre vonatkozó egészségügyi ellenőrző program

A betegségekre vonatkozó egészségügyi ellenőrző programnak - az egészségügyi intézkedések és a 13. és 14. cikk sérelme nélkül - legalább az alább felsorolt fertőzésekre és fajokra vonatkozó ellenőrzési feltételekre kell kiterjedniük:

A. A Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum és Salmonella arizonae fertőzések

1. Az érintett fajok

a) S. pullorum et gallinarum: tyúkok, pulykák, gyöngytyúkok, fürjek, fácánok, foglyok és kacsák.

b) S. arizonae: pulykák.

2. A betegségekre vonatkozó egészségügyi ellenőrző program

a) A fertőzés megállapítására szerológiai és/vagy bakteriológiai vizsgálatokat kell alkalmazni.

b) A vizsgálati mintákat megfelelő módon, vérből, másodosztályú csibékből, a keltetőgépekből származó pihékből vagy porból, a keltető faláról vett kenetmintából, az itatóból vett hulladékból vagy vízből kell venni.

c) Az S. pullorum vagy az S. arizonae jelenlétére irányuló vérmintavétel útján végzett szerológiai vizsgálat esetében a vizsgálandó minták számának megállapításakor figyelembe kell venni a fertőzés érintett országbeli elterjedtségét és a telepen történt korábbi előfordulásait.

Az állományokat minden egyes tojásrakási periódus alatt meg kell figyelni a betegség észlelésére legalkalmasabb időben.

B. A Mycoplasma gallisepticum és Mycoplasma meleagridis fertőzések

1. Az érintett fajok

a) Mycoplasma gallisepticum: tyúkok és pulykák.

b) Mycoplasma meleagridis: pulykák.

2. A betegségekre vonatkozó egészségügyi ellenőrző program

a) A fertőzés megállapítására szerológiai és/vagy bakteriológiai vizsgálatokat és/vagy a légzsák léziók naposcsibékben és pipékben való meglétének vizsgálatát kell alkalmazni.

b) A vizsgálati mintákat megfelelő módon, vérből, naposcsibékből és pipékből, spermából, a légcsőből, a kloákából vagy a légzsákból vett kenetmintából kell venni.

c) Az M. gallisepticum vagy M. meleagridis megállapítását célzó vizsgálatokat reprezentatív minta alapján kell elvégezni a fertőzésnek a nevelés és a tojásrakás alatti folyamatos ellenőrzése érdekében, azaz közvetlenül a tojásrakás kezdete előtt és azután háromhavonként.

C. Az eredmények és a meghozandó intézkedések

Amennyiben nincsenek reakciók, a vizsgálat negatívnak minősül. Eltérő esetben az állomány esetében felmerül a betegség gyanúja, és a IV. fejezetben részletezett intézkedéseket végre kell hajtani.

D. A két vagy több elkülönített termelési egységből álló telepeken az illetékes állat-egészségügyi hatóság ezen intézkedésektől a fertőzött telepen lévő egészséges termelési egységek tekintetében eltérhet, amennyiben a felhatalmazott állatorvos megerősítette, hogy az érintett termelési egységek struktúrája és mérete, valamint a működése az elhelyezés, tartás és etetés tekintetében olyan, teljesen elszigetelt egységeket képez, hogy az érintett betegség nem képes az egyik termelési egységről a másikra átterjedni.

IV. FEJEZET

Egy telepnek adott engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának feltételei

1. A telep engedélyét fel kell függeszteni:

a) ha a II. fejezetben megállapított feltételek már nem teljesülnek;

b) addig, amíg a betegségnek megfelelő vizsgálatot el nem végzik:

- ha madárinfluenza vagy Newcastle-betegség gyanúja áll fenn a telepen,

- ha a telepre olyan telepről érkezett a baromfi vagy a keltetőtojás, amely madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel fertőzött, vagy a fertőzés gyanúja fennáll,

- ha a fertőzés átvitelére alkalmas kapcsolat keletkezett a telep és a madárinfluenza és a Newcastle-betegség gócpontja között;

c) az új vizsgálatok elvégzéséig, amennyiben a II. és a III. fejezetben meghatározott feltételekkel összhangban folytatott, a S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum vagy M. meleagridis fertőzésre irányuló ellenőrzés eredményei okot adtak a fertőzés gyanújára;

d) a hatósági állatorvos által rendelt megfelelő intézkedések végrehajtásáig, amennyiben a telepről megállapították, hogy az I. fejezet (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt követelményeknek nem felel meg.

2. A telep engedélyét vissza kell vonni:

a) ha a madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség megjelenik a telepen;

b) ha a megfelelő, ismételt vizsgálat megerősíti az S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum vagy M. meleagridis fertőzés fennállását;

c) ha a hatósági állatorvos ismételt felszólítása után sem történt intézkedés annak érdekében, hogy a telepet összhangba hozzák az I. fejezet (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt követelményekkel.

3. Az újraengedélyezés feltételei:

a) ha az engedélyt madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel való fertőzöttség miatt vonták vissza, az engedély 21 nappal a tisztítás és fertőtlenítés után újra kiadható, amennyiben a kényszervágást végrehajtották;

b) ha az engedélyt azért vonták vissza, mert a fertőzést:

i. Salmonella pullorum et gallinarum vagy Salmonella arizonae okozta, az engedély újra kiadható két, legalább 21 nap különbséggel elvégzett, negatív eredményű vizsgálat után és ha a fertőzött állomány vágását fertőtlenítés követte;

ii. Mycoplasma gallisepticum vagy Mycoplasma meleagridis okozta, az engedély újra kiadható két, legalább 60 napos különbséggel az egész állományon elvégzett negatív eredményű vizsgálat után.

III. MELLÉKLET

A BAROMFI VAKCINÁZÁSI FELTÉTELEI

1. A baromfi vagy a keltetőtojást termelő baromfiállomány vakcinázására használt oltóanyagnak azon tagállam illetékes hatósága által kiadott forgalombahozatali engedéllyel kell rendelkeznie, amelyben az oltóanyagot használják.

2. A Newcastle-betegség elleni oltóanyagnak rutin vakcinázási programok keretében történő használatára vonatkozó szempontokat a Bizottság határozhatja meg.

IV. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI KERESKEDELEMBEN HASZNÁLATOS ÁLLATORVOSI BIZONYÍTVÁNYOK

(1-6. minta)

1. MINTA

2. MINTA

3. MINTA

4. MINTA

5. MINTA

6. MINTA

V. MELLÉKLET

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ BETEGSÉGEK

- Madárinfluenza

- Newcastle-betegség

( 1 ) HL C 89., 1989.4.10., 1. o.

( 2 ) HL C 260., 1990.10.15.

( 3 ) HL C 194., 1989.7.31., 11. o.

( 4 ) HL L 376., 1987.12.31., 20. o.

( 5 ) HL L 282., 1975.11.1., 100. o.

( 6 ) HL L 127., 1987.5.16., 18. o.

( 7 ) HL L 209., 1977.8.17., 1. o.

( 8 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

( 9 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 10 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0539 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0539&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0539-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0539-20080903&locale=hu

Tartalomjegyzék