Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32015R2264[1]

A Tanács (EU, Euratom) 2015/2264 rendelete (2015. december 3.) a 920/2005/EK rendelet által bevezetett, az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől való ideiglenes eltérések meghosszabbításáról és fokozatos megszüntetéséről

A TANÁCS (EU, Euratom) 2015/2264 RENDELETE

(2015. december 3.)

a 920/2005/EK rendelet által bevezetett, az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől való ideiglenes eltérések meghosszabbításáról és fokozatos megszüntetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 342. cikkére,

mivel:

(1) A 920/2005/EK tanácsi rendelet (1) értelmében az ír nyelv hivatalos nyelvvé és az uniós intézmények egyik munkanyelvévé vált.

(2) Az 1257/2010/EU tanácsi rendelet (2) ötéves időtartamra, azaz 2016. december 31-ig meghosszabbította a 920/2005/EK rendelet 2. cikkének első bekezdésében megállapított eltérést.

(3) A 920/2005/EK rendelet gyakorlati okokból és átmeneti jelleggel úgy rendelkezik, hogy az uniós intézmények nem kötelesek minden jogi aktust - beleértve a Bíróság ítéleteit is - ír nyelven megszövegezni, vagy arra lefordítani, az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendeletek kivételével. A 920/2005/EK rendelet alkalmazásának kezdetét követő négy éven belül és utána öt évenként a Tanácsnak kell határoznia arról, hogy megszünteti-e az eltérést.

(4) Bár szükséges, hogy a 920/2005/EK rendelet 2. cikkének első bekezdésében megállapított eltérés 2017. január 1-jétől további öt évvel meghosszabbodjon, az uniós intézményeknek továbbra is proaktívan törekedniük kell arra, hogy az Unió tevékenységéről minél több ír nyelvű információ álljon rendelkezésre. Az eltérés hatályát ezért fokozatosan szűkíteni kell olyan módon, hogy a szóban forgó öt éves időszak végére teljesen megszűnjön.

(5) Az uniós jogalkotási eljárás késedelmeinek elkerülése érdekében az eltérés hatályának szűkítését szorosan figyelemmel kell kísérni, és a rendelkezésre álló fordítási kapacitás fényében felül kell vizsgálni. Az ír hatóságoknak és a Bizottságnak - a többi uniós intézménnyel együttműködve - rendszeres találkozókat kell tartaniuk annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék az uniós intézmények személyzeti felvételének alakulását, a külső szolgáltatók kapacitását, valamint a nyelvi erőforrásokkal és az uniós vívmányok rendelkezésre állásához kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatos fokozott együttműködést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 920/2005/EK rendelet 2. cikkének első bekezdésében megállapított eltérés a 2017. január 1-jétől kezdődő ötéves időszakra meghosszabbodik.

Ez a cikk az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendeletekre nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó továbbá a mellékletben felsorolt jogiaktus-kategóriákra az egyes kategóriáknál megjelölt időponttól kezdve.

2. cikk

Az ír hatóságok és a Bizottság - a többi uniós intézménnyel együttműködve - rendszeres találkozókat tartanak annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék, hogy az uniós intézmények elegendő számú ír nyelvű személyzetet alkalmaznak-e a mellékletben foglalt eltérés fokozatos, sikeres csökkentéséhez, továbbá hogy figyelemmel kísérjék a külső szolgáltatók kapacitását és igénybevételét az uniós intézmények ír nyelvi igényeinek kielégítésére.

A Bizottság legkésőbb 2019 októberéig jelentést nyújt be a Tanácsnak arról, hogy az uniós intézmények milyen mértékben jutottak előbbre a mellékletben foglalt eltérés fokozatos csökkentésének végrehajtása terén.

A Tanács e végrehajtási jelentés vizsgálata alapján, a Szerződés 342. cikkének megfelelően határozhat a mellékletben megjelölt időpontok felülvizsgálatáról.

3. cikk

A Bizottság lekésőbb 2021 júniusáig jelentést nyújt be a Tanácsnak arról, hogy az uniós intézmények a többi hivatalos nyelvhez viszonyítva elegendő kapacitás áll-e rendelkezésre ahhoz, hogy 2022. január 1-jétől - a 2. cikkben említett tényezők alapján - eltérés nélkül alkalmazzák az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló 1. sz. rendeletet (3) és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló 1. sz. rendeletet (4).

4. cikk

Amennyiben a Tanács rendeletben eltérően nem rendelkezik, a 920/2005/EK rendelet 2. cikkének első bekezdésében megállapított eltérés 2022. január 1-től nem alkalmazandó.

5. cikk

A 920/2005/EK rendelet 3. cikkét el kell hagyni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BRAZ

(1) A Tanács 2005. június 13-i 920/2005/EK rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet módosításáról, valamint az e rendeletektől való ideiglenes eltérések bevezetéséről (HL L 156., 2005.6.18., 3. o.).

(2) A Tanács 2010. december 20-i 1257/2010/EU rendelete a 920/2005/EK rendelet által az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet tekintetében bevezetett ideiglenes eltérések meghosszabbításáról (HL L 343., 2010.12.29., 5. o.).

(3) HL 17., 1958.10.6., 385. o.

(4) HL 17., 1958.10.6., 401. o.

MELLÉKLET

Az eltérés fokozatos megszüntetésének ütemterve

Jogi aktusIdőpont
Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott irányelvekLegkésőbb 2017. január 1-ig
Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott határozatokLegkésőbb 2018. január 1-ig
A Tanács által elfogadott, valamennyi tagállamnak címzett irányelvekLegkésőbb 2020. január 1-ig
A Tanács által elfogadott rendeletekLegkésőbb 2020. január 1-ig
A Tanács által elfogadott, címzett megjelölése nélküli határozatokLegkésőbb 2020. január 1-ig
A Bizottság által elfogadott rendeletekLegkésőbb 2021. január 1-ig
A Bizottság által elfogadott, valamennyi tagállamnak címzett irányelvekLegkésőbb 2021. január 1-ig
A Bizottság által elfogadott, címzett megjelölése nélküli határozatokLegkésőbb 2021. január 1-ig

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R2264 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R2264&locale=hu

Tartalomjegyzék