31994L0001[1]

A Bizottság 94/1/EK irányelve (1994. január 6.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv kiigazításáról

A Bizottság 94/1/EK irányelve

(1994. január 6.)

az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányával módosított, az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel egy tagállam alkalmazta a 75/324/EGK irányelv 10. cikkében előírt védzáradékot;

mivel az elfogadott védintézkedések indokoltak azon kockázatok tekintetében, amelyek a fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k) helyett a fokozottan tűzveszélyes hajtógázoknak az aeroszoladagolókban történő gyakoribb használatával függnek össze;

mivel az egyes aeroszoladagolókban található egyes anyagok és/vagy készítmények különösen tűzveszélyesek;

mivel a jelenleg hatályban levő rendelkezések nem nyújtanak megfelelő biztosítékot egyes aeroszoladagolók biztonsága tekintetében; mivel ennek megfelelően az említett rendelkezéseket módosítani kell;

mivel néhány tűzveszélyes anyagot és/vagy készítményt tartalmazó aeroszoladagoló nem gyulladásveszélyes; mivel ennek megfelelően egyes címkézési követelménytől való eltérést kell megállapítani;

mivel az irányelvben található rendelkezések összhangban vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 75/324/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) a melléklet 2.2. és 2.3. pontjában említett adatok;"

2. A 9. cikk a következő cikkel egészül ki:

"9a. cikk

Amennyiben az aeroszoladagolók forgalomba hozataláért felelős személy olyan vizsgálati eredmények vagy más adatok birtokában van, amelyek igazolják, hogy a tűzveszélyes tartalommal rendelkező adott aeroszoladagolók a normális vagy az ésszerűen előrelátható használati körülmények között nem gyulladásveszélyesek, saját felelősségére dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a melléklet 2.2 b) és 2.3 b) pontjának rendelkezéseit.

Az említett dokumentumok egy-egy példányát a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

Az említett esetben, az aeroszoladagolóban található tűzveszélyes anyag mennyiségét egyértelműen, jól olvasható és letörölhetetlen módon fel kell tüntetni a címkén, a következő formában: "a töltet X tömeg % tűzveszélyes anyagot tartalmaz"."

3. A melléklet ennek az irányelvnek a melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1994. október 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Ezeket a rendelkezéseket 1995. április 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1994. január 6-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

a)b) A 75/324/EGK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

Az 1.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.8. Tűzveszélyes tartalom

A "tűzveszélyes tartalom" olyan anyag és készítmény, amely megfelel az 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv VI. mellékletében a "fokozottan tűzveszélyes", "tűzveszélyes" és "kismértékben tűzveszélyes" kategóriákra megállapított kritériumoknak, és, amelyet a 67/548/EGK tanácsi irányelv VI. melléklete felsorol.

A tartály tartalmának tűzveszélyességét és lobbanáspontját a fent említett irányelv V. mellékletének A. részében leírt egyedi módszerekkel kell meghatározni."

A 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.2. Címkézés

A veszélyes anyagok és készítmények besorolására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelvek sérelme nélkül, különös tekintettel az egészség és/vagy a környezet veszélyeztetésére, minden aeroszoladagolón jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon fel kell tüntetni a következő jelzéseket:

a) A tartalomtól függetlenül: "A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.";

b) Amennyiben a tartalom az 1.8. pont értelmében tűzveszélyesnek minősül: adott esetben egy láng szimbólum, annak jelölésére, hogy az aeroszoladagolóban található anyagok és/vagy készítmények, beleértve a hajtógázt is, tűzveszélyesek, valamint a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 2.2.3., 2.2.4. és 2.2.5. pontjában rögzített kritériumoknak megfelelően megállapított, az adott veszélyességre utaló tájékoztató, a láng szimbólum és a veszélyesség feltüntetése a fenti irányelv II. mellékletében felsorolt rendelkezéseknek megfelelően.

2.3. A használatra vonatkozó különleges előírások

A veszélyes anyagok és készítmények besorolására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelvek sérelme nélkül, különös tekintettel az egészség és/vagy a környezet veszélyeztetésére, minden aeroszoladagolón jól láthatóan, olvasható és letörölhetetlen módon fel kell tüntetni a következőket:

a) Tartalomtól függetlenül: azokat a kiegészítő jellegű, használattal kapcsolatos óvintézkedéseket, amelyek figyelmeztetik a fogyasztót a termék használatával kapcsolatos különleges veszélyekre;

b) Ha a tartalom tűzveszélyes, a következő figyelmeztető feliratokat:

- "Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani",

- "Nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a dohányzás",

- "Gyermekektől elzárva tartandó"."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0001&locale=hu

Tartalomjegyzék