A Legfelsőbb Bíróság Gfv.30099/2011/7. számú határozata választottbírósági ítélet érvénytelenítése tárgyában. [1994. évi LXXI. törvény (Vbt.) 17. §, 55. §] Bírók: Csőke Andrea, Lőrincz Györgyné, Vezekényi Ursula

Gfv.X.30.099/2011/7.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság a dr. Törő András ügyvéd és a dr. Busch Béla ügyvéd által képviselt felperesnek dr. Borbás Ágnes, dr.Sárközy Szabolcs és dr.Szilasi András ügyvéd által képviselt alperes ellen választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében a Fővárosi Bíróság 2011. február 2. napján kelt, 15.G.41.425/2010/16. számú jogerős ítélete ellen a felperes részéről előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján indult felülvizsgálati eljárásban a 2011. június 21-én tartott tárgyaláson meghozta a következő

í t é l e t e t:

A Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság a Fővárosi Bíróság 15.G.41.425/2010/16. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 1.250.000 (Egymillió-kettőszázötvenezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A jogerős ítéletben megállapított és a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából jelentős tényállás a következő:

Jelen per felperese, a választottbírósági alperes (a továbbiakban vagy felperesként, vagy választottbírósági alperesként kerül feltüntetésre), mint földgázkereskedő és jelen per alperese, a választottbírósági felperes (a továbbiakban vagy alperesként vagy választottbírósági felperesként kerül feltüntetésre), mint feljogosított földgázfogyasztó között 2005. január 19-én földgázszállításra vonatkozó szerződés jött létre.

A szerződés 8. pontjában "Alulszállítás" címszó alatt megállapodtak abban, hogy ha az eladó vis maior kivételével, nem ajánlja fel átvételre a Havi Maximum Mennyiséget, akkor az eladónak a vevő részére kötbérként a Havi Maximum Mennyiségből átvételre fel nem ajánlott gáz minden egyes köbméterére a kiszámított havi ár 75 %-át kell fizetnie.

A 11. pontban a felek kikötötték a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság hatáskörét "bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik."

A felek között a szerződéses kapcsolat problémamentes volt, 2007. november 23-án azonban a felperes levélben kérte az alperestől a szerződés módosítását az árképzés tekintetében a gáz árának emelkedése miatt. Az alperes nem értett egyet a felperessel, a felek között vita bontakozott ki. A felperes közölte az alperessel, hogy amennyiben nem tudnak megállapodni, a földgázszállítást felfüggeszti. A felek többször is módosították a szerződést. Az 1. számú módosítás 2008. január 1-én kelt és a január 1-31. közötti időszakra, a 2. számú 2008. február 1-én kelt és a február 1-29. közötti időszakra, a 3. számú módosítás 2008. február 15-én kelt és a március 1-31. közötti időszakra, a 4. számú március 26-án kelt és az április 1-május 31. közötti időszakra, míg az 5. számú módosítás május 28-án kelt és a június 1-31. közötti időszakra tartalmazott rendelkezéseket.

Az alperes több alkalommal közölte, hogy az eredeti szerződést tekinti érvényesnek és hatályosnak, függetlenül a felperes által kikényszerített módosításoktól.

2008. június 20-án kelt levelében az alperes tájékoztatta a felperest, hogy "a kiegészítő szerződéses nyilatkozatokat", melyek 2008. január 1-től június 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak, a Ptk.210. § (4) bekezdése alapján megtámadja, azokat 2008. január 1-től kezdődő hatállyal érvénytelennek tekinti, és felszólította a felperest a felmerült többletköltségek elszámolására.

A felek között továbbra is vitás volt a helyzet, a felperes a földgázszállítás felfüggesztését helyezte kilátásba, ha az alperes a tartozását nem elégíti ki, illetve a nyilatkozatban meghatározott mértékű bankgaranciát nem ad a felperes részére. A felperes 2008. június 30-án tájékoztatta az alperest, hogy 2008. június 30-a 12 órától egyenletes ütemben a leveléhez mellékelt ütemezés szerint csökkenti a gázbeszállítást az alperes részére.

Az alperes 2008. július 2-án kelt levelében közölte a felperessel, hogy a teljesítés megtagadása jogos ok nélkül történt, ezért érvényesíteni fogja a szerződésszegéssel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi kárát.

Az alperes 2008. június 30-án megkötötte az E. Zrt-vel a 2008. június 30-ra és július-augusztus hónapokra szóló földgáz adásvételi keretszerződést.

2008. január 3-án, 4-én a felperes csak az alperes által igényelt földgázmennyiség egy részét szállította le, s június 30-án 12 órától egyenletes ütemben az általa a mellékletben közöltek szerint csökkentette az alperes részére történő gázbeszállítást.

*

Az alperes keresetet nyújtott be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbírósághoz 2008. július 24-én. A választottbírósági eljárásban többször módosított keresetében a választottbírósági felperes az alábbi kereseti kérelmeket terjesztette elő:

I. számú kereseti kérelmében kérte, hogy a Választottbíróság állapítsa meg az 1-5. számú Módosítások érvénytelenségét és kötelezze a választottbírósági alperest 2.094.700.462 Ft és járulékai megfizetésére a Ptk.210.§ (4) bekezdése, 236.§ (1) bekezdése és 237.§ (1) bekezdése alapján, mert a földgáz szállítás felfüggesztésére/megszüntetésére irányuló folyamatos kijelentései kimerítik a jogellenes fenyegetés fogalmát.

II. számú kereseti kérelmében vagylagosan kötbér és kártérítés megfizetésére kérte kötelezni a választottbírósági alperest a kereseti kérelemben meghatározott különböző összegekben a Ptk. 246.§ (1) bekezdése és a Megállapodás 8. pontja szerint a 2008. január 3-4-én és június 30-án megvalósult alulszállítás miatt.

III. számú kereseti kérelmében vagylagosan kötbér és kártérítés megfizetésére kérte kötelezni a választottbírósági alperest a kereseti kérelemben meghatározott különböző összegekben a Ptk. 246.§ (1) bekezdése és a Megállapodás 8. pontja alapján a 2008. július-október hónapokban megvalósult alulszállítás miatt.

A IV. számú kereseti kérelmében kérte, hogy állapítsa meg a Választottbíróság, miszerint a választottbírósági alperesnek a választottbírósági eljárás tartama alatt 2008. november 21-én tett, a Ptk.281.§-ának (3) bekezdésére alapított elállási nyilatkozata nem hatályos, és ennek következtében a felek közötti szerződés nem szűnt meg.

Kérte a választottbírósági alperest kötelezni költségei megtérítésére is.

A választottbírósági alperes kérte a kereset elutasítását és a választottbírósági felperes perköltségben való marasztalását. Álláspontja szerint az I. számú keresetben érvényesített jogellenes fenyegetésre alapozott felperesi követelés mind a ténybeli, mind a jogi alapot nélkülözi.

Érdemben vitatta a II-III. számú kereseti kérelemben foglalt "alulszállítás" miatti kötbérkövetelés jogalapját és összegszerűségét.

Állította, hogy a választottbírósági eljárás során 2008. november 21-én kiadott elállási nyilatkozata folytán a szerződés megszűnt a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal. Miután a Választottbíróság ebben az eljárásban nem foglalkozott az elállási nyilatkozatával, ezért 2009. szeptember 29-én keresetet terjesztett elő, melyben kérte, hogy a Választottbíróság állapítsa meg a 2008. november 21-én kelt elálló nyilatkozatának hatályosságát és ennek következtében a felek között 2005. január 19-én megkötött szerződés 2008. július 1-i hatállyal való megszűnését. A VB/09208 szám alatt indított eljárás jogerős befejezéséig a III. számú kereseti kérelem tekintetében az eljárás felfüggesztését, a IV. számú kereseti kérelem tekintetében az eljárás megszüntetését, vagy annak felfüggesztését kérte. (választottbírósági tárgyalási jegyzőkönyv 2010. április 8.)

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!