32011R0999[1]

A Tanács 999/2011/EU rendelete ( 2011. október 10. ) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 999/2011/EU RENDELETE

(2011. október 10.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló 2011/666/KKBP a 2011. október 10. határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2006. május 18-i 765/2006/EK rendelete (2) előírja Lukasenko elnök és egyes fehérorosz tisztviselők vagyoni eszközeinek befagyasztását.

(2) A Tanács a 2011. június 20-i 588/2011/EU rendelettel (3) további neveket vett fel a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékébe. E további nevek szervezeteket tartalmaztak.

(3) A 2011/666/KKBP tanácsi határozattal a Tanács úgy határozott, hogy a vagyoni eszközök befagyasztásától való eltérésről kell rendelkezni annak biztosítása érdekében, hogy az uniós vállalkozások ne legyenek eltiltva a jegyzékbe vett szervezetek jegyzékbe vételét megelőzően megkötött szerződések értelmében e szervezetektől az uniós vállalkozások részére járó pénzeszközök visszanyerésétől.

(4) Ez az intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a hatálybalépéséhez uniós szintű jogszabály szükséges.

(5) A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben vagy az IA. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy:

i) a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság úgy határozott, hogy a kifizetés közvetlenül vagy közvetve nem az I. mellékletben vagy az IA. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

ii) az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2011. október 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

(1) Lásd e Hivatalos Lap 17. oldalát.

(2) HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(3) HL L 161., 2011.6.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0999 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0999&locale=hu