31997D0266[1]

A Bizottság határozata (1996. december 18.) a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról

A Bizottság határozata

(1996. december 18.)

a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról

(97/266/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel a 92/43/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdése rendelkezik arról, hogy a tagállamok megküldjék a Bizottságnak a Natura 2000 keretében javasolt területek listáját az említett 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerint, azok mindegyikére vonatkozó adatszolgáltatással együtt a Bizottság által az említett irányelv 21. cikkében meghatározott eljárás szerint kidolgozott űrlapon;

mivel mindegyik Natura 2000 által javasolt területről az űrlapokhoz meg kell adni a terület térképét, nevét, földrajzi elhelyezkedését, nagyságát és azokat az adatokat, amelyek a terület kiválasztásánál használt kritériumokból következnek;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 92/43/EGK irányelv 20. cikke alapján felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/43/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második alpontja szerinti adatközlésre szolgáló űrlap e határozat mellékletében megadottak szerint elfogadásra kerül.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 18-án.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvhez

és

a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvhez kidolgozott

EGYSÉGES ŰRLAP

EUR 15 változat

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányának (HL L 1.,1995.1.1., 135-137. o.) figyelembevételével átdolgozott, 1994. május 27-i végső változat,

és

az 1995. márciusi, Eurostat NUTS térségi szintekre érvényes változat

EGYSÉGES ŰRLAP

a különleges madárvédelmi területekhez (KMT, SPA = Special Protection Areas), a közösségi jelentőségű területként (KJT, SCI = Sites of Community Importance) azonosításra kiválasztható területekhez és a különleges természetmegőrzési területekhez (KTT, SAC = Special Areas of Conservation).

1. A TERÜLET AZONOSÍTÁSA

+++++ TIFF +++++

2. A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE

+++++ TIFF +++++

3. ÖKOLÓGIAI ADATOK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

4. A TERÜLET LEÍRÁSA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

5. A TERÜLET VÉDETTSÉGE ÉS KAPCSOLATA A CORINE BIOTÓP TERÜLETEKKEL

+++++ TIFF +++++

6. A TERÜLETEN ÉS A TERÜLET KÖRÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS HATÁSOK

+++++ TIFF +++++

7. A TERÜLET TÉRKÉPE

+++++ TIFF +++++

8. DIAKÉPEK

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

NATURA 2000

EGYSÉGES ADATŰRLAP

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal |

Bevezető | 182 |

1 | A TERÜLET AZONOSÍTÁSA | 185 |

| 1.1 | Területtípus (kötelező) | 185 |

| 1.2 | Területkód (kötelező) | 185 |

| 1.3 | Az űrlap kitöltésének kelte (kötelező) | 185 |

| 1.4 | Aktualizálás (kötelező) | 185 |

| 1.5 | Kapcsolat más leírt területekkel (kötelező, ha létezik ilyen kapcsolat) | 186 |

| 1.6 | Adatszolgáltató (kötelező) | 186 |

| 1.7 | A terület neve (kötelező) | 186 |

| 1.8 | Területi javaslati és kijelölési időpontok (kötelező) | 186 |

2. | A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE | 186 |

| 2.1. | A terület középpontja (kötelező) | 186 |

| 2.2. | Területnagyság (kötelező) | 187 |

| 2.3. | Területhossz | 187 |

| 2.4. | Magasság (ott kell megadni, ahol meghatározó) | 187 |

| 2.5. | Közigazgatásirégió-kód, név és a százalékos lefedettség minden egyes régióban (kötelező) | 187 |

| 2.6. | Biogeográfiai régió(k) (kötelező) | 187 |

3. | ÖKOLÓGIAI ADATOK | 189 |

| 3.1. | A területen található élőhelytípusok és a terület értékelése az élőhelyek szerint | 189 |

| 3.2. | A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikkében meghatározott, illetve a 92/43/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt fajok, és a terület értékelése ezen fajokra | 192 |

| 3.3. | Más fajok (megadandó, ahol jelentős) | 195 |

4. | A TERÜLET LEÍRÁSA | 195 |

| 4.1. | A terület általános jellege (kötelező) | 196 |

| 4.2. | Minőség és jelentőség (kötelező) | 196 |

| 4.3. | Sérülékenység (kötelező) | 196 |

| 4.4. | A terület kijelölése (amennyiben releváns) | 196 |

| 4.5. | Tulajdonviszonyok (amennyiben jreleváns) | 196 |

| 4.6. | Dokumentáció (amennyiben releváns) | 196 |

| 4.7. | Előzmények (nem kitöltendő rész) | 196 |

5. | A TERÜLET VÉDETTSÉGE ÉS KAPCSOLATA A CORINE BIOTÓP TERÜLETEKKEL | 197 |

| 5.1. | Védettségi állapot országos és regionális szinten (D. függelék) (kötelező) | 197 |

| 5.2. | A kijelölt terület kapcsolata más területekkel (szomszédos, ill. más védettségi kategóriába tartozó területek) (amennyiben releváns) | 197 |

| 5.3. | Kapcsolat a Corine biotóp területekkel (megadandó, ahol ez értelemszerű) | 197 |

6. | A TERÜLETEN ÉS A TERÜLET KÖRÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS HATÁSOK ISMERTETÉSE | 198 |

| 6.1. | Általános hatások és az érintett terület területi aránya (E. függelék) (amennyiben releváns) | 198 |

| 6.2. | Területkezelés | 198 |

7. | A TERÜLET TÉRKÉPE (kötelező) | 198 |

8. | DIAKÉPEK ÉS MÁS FÉNYKÉPES DOKUMENTÁCIÓ (amennyiben releváns) | 199 |

Bevezető

A Natura 2000 sikere a közösségi jelentőségű élőhelyekre és fajokra vonatkozó, az elkövetkező évek során összegyűjtendő információk mennyiségétől függ. Európában az adatgyűjtés terén szerzett tapasztalatok a Corine biotóp program során gyűltek össze, ez a program az Európai Unióban jelenleg 6000 területet ír le. Az adatmezők java része e tapasztalatokon alapul, a vonatkozó irányelvek keretei közötti módosításokkal és bővítésekkel.

Minthogy a "Madárvédelmi" és az "Élőhelyvédelmi" irányelvek által meghatározott területek közösen fogják alkotni a Natura 2000 hálózatot, ezért egységes vázlatot kell kialakítani mindkét kérdőívre vonatkozóan, egy egységes hálózat megteremtése érdekében. Mivel az űrlap számításba veszi mindkét irányelv valamennyi szempontját, ezért csak egyetlen űrlapra van szükség. A "Madárvédelmi" irányelvhez tartozó, meglévő adatlapban szereplő valamennyi adatmező teljes mértékben megfelel az új adatűrlapnak. Vagyis, ahol az 1100 különleges madárvédelmi terület (KMT = SPA) adatlapja megvan, ott ezeket ide automatikusan át lehet venni.

Tehát a "Madárvédelmi" irányelv szerint különleges madárvédelmi területként (KMT) meghatározott valamennyi területre ezt az űrlapformát kell használni. Ami az "Élőhelyvédelmi" irányelvet illeti, kezdetben ez használandó a közösségi jelentőségű területként (KJT, SCI = Sites of Community Importance) kiválasztható területekhez szükséges, 1995 júniusáig elkészítendő információk megadására, az irányelv 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában (1. fázis).

A Natura 2000 e fázisának teljesítéséhez az adatbiztosítás jogi alapját az "Élőhelyvédelmi irányelv" 4. cikke adja, amely előírja, hogy "az adatközlés tartalmazza a terület térképét, annak nevét, földrajzi fekvését, kiterjedését, és a III. mellékletben (1. fázis) meghatározott kritériumok alkalmazásából eredő adatokat egy olyan űrlap formájában, amelyet a Bizottság állapított meg a 21. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően". A tagállamoknak a "Madárvédelmi" irányelv 4. cikkének (3) bekezdése értelmében "be kell küldeni a Bizottságnak minden vonatkozó információt a szükséges koordináció érdekében, hogy az megtehesse a megfelelő kezdeményezést annak biztosítékául, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott területek egy olyan összefüggő egységes egészet alkossanak, amely megfelel az ilyen fajok védelmi igényeinek, abban a földrajzi tengeri és szárazföldi környezetben, amelyre az irányelvet alkalmazzák".

Az adatbázis fő célkitűzései a következők:

1. megfelelő információ biztosítása ahhoz, hogy a Bizottság, a tagállamokkal együttműködve, intézkedéseket koordinálhasson egy egységes Natura 2000 hálózat kialakítása céljából, és értékelje annak hatékonyságát a 92/43/EGK tanácsi irányelv I. melléklete szerinti élőhelyek és a II. mellékletében felsorolt fajok élőhelyei, valamint a az I. melléklet szerinti madárfajok, és egyéb a 79/409/EGK tanácsi irányelv alkalmazási körébe tartozó vándormadár fajok élőhelyének megőrzése szempontjából;

2. olyan információ biztosítása, amely más döntéshozatali lehetőséghez segíti a Bizottságot, azzal a céllal, hogy a Natura 2000 hálózat figyelembevétele teljes legyen a Bizottság tevékenységének más területein, különösen a regionális, az agrár-, az energia-, a közlekedés- és idegenforgalmi politika terén;

3. a Bizottság és az érintett bizottságok támogatása a LIFE-ból és más pénzügyi eszközökből történő támogatásokhoz szükséges intézkedések megválasztásában olyan esetekben, amikor a terület megőrzésére vonatkozó adatok - pl. a tulajdonjog és a kezelési gyakorlat - feltehetőleg megkönnyítik a döntéshozatali folyamatot;

4. hasznos fórumot biztosítani a közösségi jelentőségű élőhelyekre és fajokra vonatkozó információk cseréjére és megosztására, valamennyi tagállam javára.

Ez az anyag bemutatja az űrlap valamennyi elemét. Továbbá egyes elemek a felhasználó "alkalmazási kézikönyvének" a tárgyai lesznek, különösen azok, melyek a prioritással bíró élőhelytípusok értelmezésére vonatkoznak.

Az űrlap a papíron készült feljegyzésekre, valamint azok számítógépes beolvasására és továbbítására tekintettel van megtervezve.

Azok az adatmezők, melyeket KJT-ként való jelöléskor kell kitölteni, vastag dőlt betűkkel vannak szedve az űrlapokon, és a "kötelező" minősítés található a magyarázó megjegyzések vonatkozó részeiben. Ezek a mezők a KMT-eseteknél is kötelezőek. Az ökológiai információs követelményekről további magyarázat található a magyarázó megjegyzések 3. szakaszában.

A többi mezőt a KMT-vé nyilvánítás vagy a KTT-vé kijelölés esetén kell kitölteni, amikor az információ a kérdéses hely megőrzésére és kezelésére vonatkozóan releváns. Ezen mezőket a magyarázat rovatban az "amennyiben releváns" megjegyzés követi.

Az elvárás az, hogy a területkijelölésre vagy területosztályozásra vonatkozó összes információ fel legyen tüntetve. Ide tartozik különösen a szóban forgó terület kiválasztásának indoklására vonatkozó információ, valamint minden adat, amely lehetővé teszi annak kiértékelését, hogy e terület mennyiben járul hozzá a Natura 2000 hálózat hatékonyságához és egységességéhez. A további vonatkozó információkat is meg kell adni, mihelyt ez lehetséges. Azonban azokra a helyekre, amelyek bizonyosan beletartoznak a Natura 2000 hálózatba, az összes űrlapmezőt ki kell tölteni, mivel az űrlapon található információmezők eleve csak azokra korlátozódnak, melyek jelentősebbnek minősülnek a terület védelme és megfigyelése szempontjából, nemzeti és közösségi szinten egyaránt.

Az érintett hatóságokkal történő konzultáció keretei között kifejlesztendő Natura 2000 adatbázisrendszer űrlapjának teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a nemzetközi egyezmények és megállapodások - pl. a biogenetikai tartalékok és az Európa Tanácsi Európa Diploma - alapján gyűjtött információkkal.

Minden egyes területen az élőhely adatnyilvántartásán túl a tagállamoknak az "Élőhelyvédelmi" irányelv III. melléklete értelmében közölniük kell a saját országukban található egyes élőhelytípusok által elfoglalt teljes terület nagyságát és, hogy valamennyi nemzeti élőhely állományi adatain túl még a felségterületen belüli teljes populáció méretének becslése is szükséges a III. melléklet szerinti elemzés céljára. Ez az adatközlés, éppen úgy, mint a madárpopulációkra vonatkozó, külön adatállományokban szerepel majd. Jelenleg az Ornis Bizottság felügyelete alatt egy adatbázis készül azzal a céllal, hogy a madárállomány- adatokat összesítse a közösség valamennyi régiójára vonatkozóan.

1. ábra

A területek között lehetséges kapcsolatok

KMT | KJT-ként választható terület | Kód- típus | A Natura 2000 űrlap kitöltésére vonatkozó iránymutatás |

+++++ TIFF +++++

| A | KMT-nek nyilvánított, más Natura 2000 területhez nem kapcsolódó terület Egy űrlapot kell kitölteni a területről |

+++++ TIFF +++++

| B | KJT-ként választható, más Natura 2000 területhez nem kapcsolódó terület Egy űrlapot kell kitölteni a területről |

+++++ TIFF +++++

| C | Az KJT-ként választható terület ugyanaz, mint a KMT-vé nyilvánított Egy űrlapot kell kitölteni a területről |

+++++ TIFF +++++

| D | A KMT érint (de nem fed át) egy másik Natura 2000 területet, amelyik lehet egy KJT-ként választható vagy egy KMT-nek nyilvánított terület egy másik közigazgatási régióban. |

E | A KJT-ként választható terület érint egy másik Natura 2000 területet, amely egy KMT vagy egy KJT-ként választható terület, egy másik közigazgatási régióban. két különálló területként kezelendő; két űrlapot kell kitölteni, a vonatkozó Natura 2000 terület(ek) kódjait mindegyik űrlapon fel kell tüntetni. |

+++++ TIFF +++++

| F | A KMT tartalmaz egy KJT-ként választható területet. |

G | A KJT-ként választható terület teljesen a kijelölt KMT-n belül van. Két külön területként kezelendő; két űrlapot kell kitölteni, a vonatkozó Natura 2000 terület(ek) kódjait mindegyik űrlapon fel kell tüntetni. |

+++++ TIFF +++++

| H | A kijelölt KMT teljesen a KJT-ként választható területen belül van. |

I | A KJT-ként választható terület tartalmazza a kijelölt KMT-t Két külön területként kezelendő; két űrlapot kell kitölteni, a vonatkozó Natura 2000 terület(ek) kódjait mindegyik űrlapon fel kell tüntetni. |

+++++ TIFF +++++

| J | A KMT részlegesen benyúlik a KJT-ként választható területbe. |

K | A KJT-ként választható terület részlegesen benyúlik a KMT-be. Két külön területként kezelendő; két űrlapot kell kitölteni, a vonatkozó Natura 2000 terület(ek) kódjait mindegyik űrlapon fel kell tüntetni. |

A Natura 2000 adatűrlap és adatbázis

Ugyanazt az űrlapformát kell használni az összes olyan területre, amelyet a Natura 2000 jelenlegi fejlettségi szintjén átfog, azaz a különleges madárvédelmi területnek (KMT) nyilvánított és a közösségi jelentőségű területekként (KJT-k) javasolt területekre. Lehetnek olyan esetek, amikor kapcsolat van két vagy több Natura 2000 terület között. Az 1. ábra vázolja azokat a lehetséges kapcsolatokat, amelyek fennállhatnak két Natura 2000 terület között. Azokban az esetekben, amikor átfedés van két terület között, vagy amikor az egyik a másik belsejében van, két külön űrlap kitöltése válik szükségessé. Ez a különböző kijelölésből következő jogi különbözőségek következménye.

1. A TERÜLET AZONOSÍTÁSA

1.1. Területtípus (kötelező)

Ez az egyjegyű kód figyelembe veszi a közösségi jelentőségűnek javasolt terület (KJT) és a különleges madárvédelmi területként (KMT) minősített területek közötti kapcsolatokat. Ezeknek a kódoknak (A-tól K-ig) mindegyike megfelel valamelyik, az 1. ábra szerinti egyedi kapcsolatnak. Ahol a kapcsolat egynél több másik területtel áll fenn, ott azt a kódjelet kell használni, ami az uralkodó kapcsolatnak felel meg. A kódjel automatikusan lehetőséget nyújt a területtípus azonosítására is (KMT, KJT-ként választható-e, vagy esetleg mindkettő).

1.2. Területkód (kötelező)

Egy relációs adatbázisban mindegyik területet egyedi kód jelöl, amely alapelemként szerepel az adatbázisban. Az egyedi területkód kilenc jelkaraktert tartalmaz, és két komponensből áll:

1. az első két karakter az országkód

AT | Ausztria | IE | Írország |

BE | Belgium | IT | Olaszország |

DE | Németország | LU | Luxemburg |

DK | Dánia | NL | Hollandia |

ES | Spanyolország | PT | Portugália |

FI | Finnország | SE | Svédország |

FR | Franciaország | UK | Egyesült Királyság |

GR | Görögország | | |

2. A további hét jelkarakter - amelyik mindegyik terület számára egyedi alfanumerikus kód kialakítását teszi lehetővé - az illetékes nemzeti hatóság által meghatározott logikus és egységes rendszer szerint lesz megadva.

Kapcsolat állhat fenn a megnevezett terület és a Corine Biotóp Területek között. Ezt az információt az adatűrlap 5. szakaszában kell megadni, ez foglalkozik az egyéb kijelölt területekkel fennálló kapcsolatokkal (önkéntes).

1.3. Az űrlap kitöltésének kelte (kötelező)

Írja be azt az időpontot, amit "kitöltés kelte"-ként kíván szerepeltetni a megadott tájékoztatáson. A dátummezőben szerepel az év (négy betűhely), majd ezt követi a hónap (két betűhelyes) számjeles formában.

Például: 199305: az első adatkitöltés 1993 májusában történt.

1.4. Aktualizálás (kötelező)

Írja be azt a dátumot, amikor a területre megadott tájékoztatás utoljára változott, ugyanazt a formát használva, amint a "Kelt" mező kitöltésénél. Egy felvett új területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén az "Aktualizálás" adatmező hat betűhelyét üresen kell hagyni. Abban az esetben, amikor az adatközlés már többször változott, ez a mező a legutóbbi változás szerinti dátumot tartalmazza. A közbenső változásokat az "előzmények" mező tartalmazza, a változás jellegének megadásával együtt (ld. 3.7.).

1.5. Kapcsolat más leírt területekkel (kötelező, ha létezik ilyen kapcsolat)

Ez a mező kereszthivatkozást biztosít az összes olyan kapcsolódó, leírt terület között, amelyhez a Natura 2000 űrlapforma kerül felhasználásra: közösségi jelentőségű területként (KJT) javasolt területek, és különleges madárvédelmi területekként (KMT) kijelölt területek (és a későbbiekben a különleges természetmegőrzési területként kiválasztott területek is). Adja meg mindegyik kapcsolódó terület területi kódját.

1.6. Adatszolgáltató (kötelező)

Írja be annak a személynek vagy szervezetnek a nevét és címét, aki/amely az űrlapban megadott információkat szolgáltatja. Ha az adatok nagyobb részét egynél több személy vagy szervezet szolgáltatta, akkor ezek mindegyikét be kell írni, megadva nevüket és címüket.

1.7. A terület neve (kötelező)

A területneveket az ország nyelvén kell beírni. Ezzel elkerülhető a nehéz lefordítás, és a nemzeti vagy a helyi szinten meglévő adatok bevitele egyértelmű. A nem a latin abc-n alapuló írásjegyekkel (pl. görög) megadott neveket át kell írni.

1.8. A területi javaslati és kijelölési időpontok (kötelező)

Ide négy időpont tartozhat: a terület közösségi jelentőségű területként (KJT) való kijelölésére tett javaslat időpontja, a terület KJT-ként történő jóváhagyásának időpontja, és két kijelölési időpont (KTT és KMT), mindegyik időpont megadása szükséges. A négy almező mutatja azt az évet és hónapot, amikor a területet javasolták közösségi jelentőségű területként való kijelölésre, amikor azt jóváhagyták KJT-ként, továbbá azt a dátumot, amikor a tagállamok hivatalosan besorolták különleges madárvédelmi területnek és/vagy végül azt, amikor különleges természetmegőrzési területként nevezték meg. Amikor egy területet valahová már besoroltak, majd ezt követően megnövelték, akkor az első listázási évet kell megadni és a legutóbbi teljes területnagyságot.

2. A TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE

2.1. A terület középpontja (kötelező)

A terület középpontjának földrajzi koordinátáit (hosszúsági, szélességi) kell megadni fokokban, ívpercekben és ívmásodpercekben. A Greenwichtől nyugatra eső fokokat, ívperceket és ívmásodperceket a szokásos módon negatív számként, a keletre esőket pozitívként kell megadni, amit megerősíthet egy + jel vagy - mint köztudott - ennek tekinthető az, ha a jelet egy betűköz helyettesíti. Ezzel elkerülhetők a koordináta problémák, ha az adatokat később továbbítják a térinformatikai rendszerbe (GIS).

Diszjunkt részterületekből összeálló területek esetében a legjelentősebb alterület koordinátáit kell megadni.

Csaknem minden ország más léptéket, vetülettípust és paramétereket használ a topográfiai térképek elkészítésénél. Mivel a koordináták azonosítására ez a legfontosabb forrás, az alternatív koordinátarendszerek, mint pl. az UTM, a Lambert-féle konform vagy azimutális, a Gauss-Krüger stb., azzal a feltétellel fogadhatók el a terület helyzetének megadására, ha a vetítési típus és paraméterek meg vannak nevezve a 7. fejezetben (a terület térképe). Ezeket a koordinátaadatokat egy térinformatikai rendszerben (GIS) hosszúsági és szélességi fokokra konvertálják a végleges adatbázisban történő tárolás céljából.

Bár a terület középpontjának koordinátái csaknem az összes forrásdokumentációból hiányoznak, kérjük, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezt az adatmezőt pontosan töltsék ki. Ez alappontja a térképkészítésnek és a más tematikus rétegekkel (pl. felszínborítás, talajtípus, területhasználat, levegőminőség stb.) való összekapcsolásának. Ha valaki adatokat továbbít a központi adatbázisba, és alternatív koordinátarendszert kíván használni, akkor erről tárgyalnia kell az illetékes bizottsági szervezeti egységgel. Ha a koordináták pontos megállapítása már megtörtént, akkor a többi adatmező automatikusan kitölthető minden hosszadalmasabb eljárás nélkül.

Ha a területkoordináták továbbítása digitális úton történik, ez a mező automatikusan számítható ki a poligonok középpontjaként.

2.2. Területnagyság (kötelező)

A területnagyságot hektárokban kell megadni. Bár ez az adat kötelező, -99 értéket kell beírni arra a területre, amelynek nagysága még nem ismeretes. Az érték 0 is lehet, ha a terület egy barlang vagy egy sziklafal. Ilyen esetben a 2.3. pont kitöltése kötelező.

Ha a terület nagysága az időben változott, akkor a legújabb teljes területnagyságot kell megadni.

2.3. Területhossz (kötelező, ha 2.2. ⇒ 0)

Ez az adatmező csak akkor kötelező, ha a területmérés nem releváns (pl. barlang, sziklafal esetén). A mérethosszúságot km egységben adjuk meg.

Ha a terület hosszmérete az időben változott, akkor a legújabb teljes területi méretnagyságot kell megadni.

2.4. Magasság (ott kell megadni, ahol meghatározó)

Adja meg a terület tengerszint feletti magasságát abban a három adatalmezőben, amelyek a terület határain belül előforduló maximális, minimális és közepes magassági adatok megadására szolgálnak. Fontos a negatív (tengerszint alatti) magassági értékek magadása is, ha ilyen van. A közepes magassági méretet a magassági osztályok súlyozott átlagaként kell meghatározni a területre. A magassági adatok automatikus kiszámítása esetén - egy digitális kiemelkedési modellt (DEM) használva a GIS-rendszerben - több időt kell fordítani a területi koordináták és határok pontos megadására. Ilyen modell felhasználás céljából elérhető lesz a Bizottságban az Eurostat Gisco-projekten keresztül.

2.5. Közigazgatásirégió-kód, név és a százalékos lefedettség minden egyes régióban (kötelező)

Az Eurostat kidolgozott egy egységes, hierarchikus kódolási rendszert az Európai Közösség régióira a statisztikai adatok hivatkozási alapjául. Ezt a kódolási rendszert kell alkalmazni az összes regionális kódolási alkalmazásnál a Bizottságban. Teljes ismertetése megtalálható az Eurostat kiadványában és az A. mellékletben.

A NUTS-kódokat meg kell adni mindegyik területre, a területnek a régión belüli százalékos arányával együtt. Egy kód megadása kötelező. Ahol a terület átnyúlik különböző régiókba, mindegyik érintett régió kódját meg kell adni az adatbázisban, a legrészletesebb formában (öt karakter). A régió neve a kereszthivatkozásokhoz szükséges.

Ahol a határadatok digitális formában állnak rendelkezésre, ott a különböző NUTS-régiókban a százalékos lefedettséget digitális formában lehet kiszámolni.

Ahol a területek tartalmaznak egy olyan tengerrészt, amelyre nem vonatkozik a NUTS- rendszer, ott a területnek az ezen a részen belüli százalékértékét is meg kell adni.

2.6. Biogeográfiai régió(k) (kötelező)

A biogeográfiai régiókat ábrázoló térkép alapján (2. ábra: Doc. Hab 95/10) a megfelelő mezők bejelölésével kell jelezni azt a régiót/azokat a régiókat, ahol a terület található,

+++++ TIFF +++++

Kartográfia: Európai Természetvédelmi Központ

Párizs - 1995. november

3. ÖKOLÓGIAI ADATOK

A 92/43/EGK irányelv szerinti közösségi jelentőségű területek (KJT) listájának megállapítása

A tagállamok megadják az I. melléklet (3.1. szakasz) élőhelytípusaira, valamint a II. melléklet (3.2.c-től 3.2.g-ig terjedő szakaszok) szerinti növény- és állatfajokra vonatkozó információkat.

A két irányelv valamelyikének hatálya alá tartozó terület kijelölésének vagy besorolásának végső fázisában minden olyan ökológiai információt meg kell adni, amely szükséges ahhoz, hogy értékelni lehessen a terület hozzájárulását a Natura 2000 hálózat általános hatékonyságához és egységességéhez.

A különleges madárvédelmi területnek (KMT) nyilvánított vagy nyilvánítandó területekhez

- az I. melléklet szerinti fajokra (3.2.a szakasz) és azokra a vonuló fajokra, amelyek nem szerepelnek az I. mellékletben (3.2.b szakasz) minden releváns információt meg kell adni,

- az I. melléklet (3.1 szakasz) szerinti élőhelyekre, valamint a II. melléklet (3.2.c-től a 3.2.g-ig terjedő szakaszok) növény- és állatfajaira vonatkozó információkat a terület egészére vagy annak részeire akkor kell megadni, ha azokat a 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján közösségi jelentőségűnek javasolják, vagy egyidejűleg különleges természetmegőrzési területként (KTT) kijelölik,

- a növény- és állatfajokra vonatkozó, minden más ide tartozó információ (3.3. szakasz) megadása kívánatos,

- abban az esetben, ha a területet KMT-vé nyilvánítják, de sem egészében, sem részeiben nincs a 92/43/EGK tanácsi irányelv szerint közösségi jelentőségűnek nyilvánítva, viszont bizonyos információk a természetes élőhelyekről és a növény- és állatfajokról mégis relevánsak lehetnek azoknak a madárfajoknak a megőrzése szempontjából, amelyekre tekintettel a KMT-minősítés történt, kívánatos ezeknek az információknak a megadása.

A különleges természetmegőrzési területként (KTT) kijelölendő területek

- az I. melléklet (3.1. szakasz) szerinti élőhelytípusokra és a II. melléklet (3.2.c -től 3.2.g-ig tartó szakaszok) szerinti növény- és állatfajokra vonatkozó minden idetartozó információ megadása kötelező,

- az I. melléklet szerinti madárfajokra vonatkozóan és a 79/409/EGK tanácsi irányelv (3.2.a és 3.2.b szakaszok) szerinti vonuló fajokra vonatkozó összes információt biztosítani kell a területnek az egészére vagy arra a részére, amelyet egyidejűleg KMT-vé is nyilvánítottak vagy ilyenné kívánják azt nyilvánítani,

- minden más, a növény- és állatfajokra vonatkozó, ide tartozó információ (3.3. szakasz) megadása kívánatos.

3.1. A területen található élőhelytípusok és a terület értékelése az élőhelyek szerint

i. Kódok és az élőhelyek %-os területi aránya

- az I. melléklet szerinti élőhelytípusok: kódok és %-os arányuk a területen (B. függelék)

Ide a 92/43/EGK irányelv I. melléklete szerinti élőhelytípusok kódját kell írni, amint azt a B. függelék mutatja. Ez a négy betűhelyes kód követi az irányelv I. mellékletében szereplő élőhelytípusok hierarchikus bemutatását. A kérdéses területen található minden I. melléklet szerinti élőhelyet be kell írni ezek %-os arányával együtt (az irányelv III. melléklete A. része b) pontjának kritériumai szerint).

Példa: 4110/005: a terület 5 %-a van lefedve az I. melléklet szerinti 4110 típusszámú élőhellyel.

ii. Területértékelési kritériumok az I. melléklet szerinti természetes élőhelytípusokra (a III. melléklet A. részével összhangban)

- REPREZENTATIVITÁS: = a III. melléklet A. részének a) pontja: az élőhelytípus reprezentativitásának mértéke a területen.

A III. melléklet A. részének a) kritériumát az I. melléklet szerinti élőhelytípusok értelmezési kézikönyve (interpretation manual) alapján kell használni, mivel ez a kézikönyv adja meg az élőhelyek definícióját, jellegzetes fajait, és egyéb jellemzőit. A reprezentativitás mértéke azt mutatja meg, hogy egy élőhelytípus "mennyire tipikus". Ha szükséges, ez az értékelés vegye figyelembe a kérdéses területen található élőhelytípus reprezentativitási fokát, akár az élőhelytípusok egy csoportjára, akár a különböző élőhelytípusok meghatározott kombinációjára.

Ha az összehasonlításhoz terepadatok, különösen mennyiségi adatok, nem állnak rendelkezésre, vagy ha a kritérium mérése nem lehetséges, akkor az élőhelytípus rangsorolásához a "legjobb szakértői becslés" módszerét lehet alkalmazni.

A következő besorolási rendszer alkalmazandó:

A: kiemelkedő reprezentativitás;

B: jó reprezentativitás;

C: szignifikáns reprezentativitás.

Egyébként, minden olyan esetben, amikor egy élőhelytípus a kérdéses területen nincs reprezentatív mértékben jelen, ezt egy negyedik kategóriaként kell jelezni:

D: nem jellemző (nem szignifikáns) jelenlét.

Azokban az esetekben, amikor a területi reprezentativitás a vonatkozó élőhelytípusra a "D: nem jellemző", akkor semmi más értékelési kritérium szerinti jellemzés nem szükséges ehhez az élőhelytípushoz a szóban forgó területen. Ezekben az esetekben a "relatív terület", a "természetvédelmi helyzet" és az "általános értékelés" kritériumokat nem kell kitölteni.

- RELATÍV TERÜLET: = a III. melléklet A. részének b) kritériuma: a természetes élőhelytípus által lefedett területrész aránya, e természetes élőhelytípus országos kiterjedéséhez viszonyítva.

Elméletileg az A. rész b) kritériumának meghatározásához meg kell mérni az élőhelytípus által lefedett felszín nagyságát a területen, és ugyanezen élőhelytípus országos kiterjedését. Bár ez nyilvánvaló, de rendkívül nehéz lehet elvégezni ezeket a méréseket, különösen azokat, amelyek az országos összterületre vonatkoznak.

Ezt a kritériumot egy "p" százalékértékkel kell megadni. Függetlenül attól, hogy két mérési adat létezik-e, vagy ez meghatározható (és így a százalékérték kiszámítható), vagy hogy az eredmény a lehető legjobb megítélés szerinti becslésből származik-e (ami a legvalószínűbb helyzet), a "p" értéket a következő tartományok valamelyikébe kell sorolni:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0 %.

- TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET: = a III. melléklet A. részének c) kritériuma: a természetes élőhelytípus struktúrájának és funkcióinak megőrzöttségi foka, és a helyreállítási lehetőségek.

E kritérium három alkritériumot foglal magába, ezek:

i. a strukturális megőrzöttség mértéke;

ii. a funkcionális megőrzöttség mértéke;

iii. helyreállítási lehetőségek.

Bár az előbbi alkritériumokat külön-külön is lehet értékelni, a nemzeti listára javasolt területek kiválasztási követelményei tekintetében mégis összegezni kell őket, mivel hatásuk a folyamatra komplex és kölcsönös.

i. A strukturális megőrzöttség mértéke

Ezen alkritériumnál az I. melléklet élőhelyei értelmezésének kézikönyvére (interpretation manual) kell hivatkozni, mivel ez adja meg az élőhelyek definícióját, jellegzetes fajait, és egyéb jellemzőit.

Egy megadott, és a területen jelenleg meglévő élőhelytípus szerkezetének az értelmezési kézikönyv adataihoz, (és más tudományos adatokhoz), illetve a még ugyanezen élőhelytípus más területeken meglévő állapotához való viszonyításakor az alábbi minősítések valamelyikébe kell tudni sorolni azt, a "legjobb szakértői becslés" módszerét használva:

I kiváló szerkezetű;

II jól megőrzött szerkezetű;

III átlagos vagy részlegesen leromlott szerkezetű.

Abban az esetben, amikor az értékelés során a "kiváló szerkezetű" alkritérium adódik, akkor az A. rész c) kritériuma összességében "A: kiváló megőrzöttség"-ként minősítendő, függetlenül a másik két alkritérium fokozatától.

Abban az esetben, amikor a szóban forgó terület szerinti élőhelytípusra nem érvényes a kiváló szerkezetű minősítés, ott még a másik két alkritérium szerinti értékelés is szükséges.

ii. A funkciók megőrzöttségének foka

Egy megadott helyen lévő, meghatározott élőhelytípus funkcióinak meghatározása és mérése, valamint megőrzöttségük értékelése nehéz dolog lehet, különösen más élőhelytípusoktól függetlenül végezve. Emiatt hasznos a "funkciók megőrzöttségét" az érintett területi élőhely- típus kilátásaival kapcsolatosan (kapacitás és valószínűség) leírni, tekintettel azok szerkezetének jövőt illető fenntartására, mérlegelve egyrészt a várható kedvezőtlen hatásokat, másrészt minden olyan ésszerű megőrzési tevékenységet, ami lehetséges.

I kiváló kilátások;

II jó kilátások;

III átlagos vagy kedvezőtlen kilátások.

Az olyan esetekben, amikor az "I: kiváló kilátások" vagy "II: jó kilátások" alcsoport az első alkritériumfokozat "II: jól konzervált szerkezet" csoporttal párosul, ott az A. rész c) kritériumát egészében az "A: kiváló megőrzöttség" vagy "B: jó megőrzöttség" minősítéssel kell jellemezni, függetlenül a harmadik alkritérium szerinti minősítéstől, amit tovább már nem kell figyelembe venni.

Az olyan esetekben, amikor a "III: átlagos vagy kedvezőtlen kilátások" alcsoport az első alkritériumfokozat "III: átlagos vagy részlegesen leromlott szerkezetű" minősítéssel párosul, ott az A. rész c) kritériumát egészében a "C: átlagos vagy csökkentett megőrzöttség" minősítéssel kell jellemezni, függetlenül a harmadik alkritérium szerinti minősítéstől, amit tovább már nem kell figyelembe venni.

iii. Helyreállítási lehetőségek

Ez az alkritérium használandó annak értékelésére, hogy a kérdéses helyen az érintett élőhelytípus milyen mértékben állítható vissza.

Az első értékelendő dolog a kivitelezhetőség tudományos szempontból: vagyis, hogy jelenlegi ismereteink lehetővé teszik-e a "mit és hogyan kell tenni?" kérdés megválaszolását. A válaszadáshoz teljes mértékben ismerni kell az élőhelytípus struktúráját és funkcióit, valamint azokat a konkrét kezelési terveket és előírásokat, amelyek a helyreállításhoz, azaz más szavakkal, az élőhelytípus által elfoglalt terület százalékos arányának stabilizálásához vagy növeléséhez, valamint az élőhelytípus sajátos szerkezetének és funkcióinak hosszú távú fenntartásához és helyreállításához szükségesek, illetve ahhoz, hogy tipikus fajai számára fennmaradjon vagy visszaálljon a kedvező megőrzöttségi állapot.

A második kérdés, amit fel lehet tenni, hogy ez "költséghatékony-e a természet megőrzése szempontjából ?". Ennek értékelésénél figyelembe kell venni az élőhelytípus ritkaságát és fenyegetettségének mértékét.

A rangsorba állítási rendszer, a "legjobb szakértői becslés" módszerét használva, a következő:

I könnyű helyreállítás,

II. a helyreállítás lehetséges átlagos ráfordítással,

III. nehéz vagy lehetetlen helyreállítás.

Szintézis: a három alkritérium alkalmazása a végső besoroláshoz.

A: kiváló megőrzöttség

= kiváló struktúra, függetlenül a másik két alkritérium szerinti besorolástól,

= jól megőrzött struktúra és kiváló kilátások, függetlenül a 3. alkritérium szerinti besorolástól.

B: jó megőrzöttség

= jól megőrzött struktúra és jó kilátások, függetlenül a harmadik alkritérium szerinti besorolástól,

= jól megőrzött struktúra és átlagos/esetleg kedvezőtlen kilátások, és könnyű vagy átlagos ráfordítással lehetséges helyreállítás,

= átlagos/részlegesen leromlott struktúra, kiváló kilátások, és könnyű vagy átlagos ráfordítással lehetséges helyreállítás,

= átlagos/részlegesen leromlott struktúra, jó kilátások, és könnyű helyreállítás.

C: átlagos vagy lecsökkent megőrzöttség

= minden más kombináció.

- ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS: = a III. melléklet A. részének d) kritériuma: a terület értékességének általános kiértékelése az érintett természeti élőhely megőrzése szempontjából.

Ez a kritérium szolgál az előző kritériumok összesített formában történő minősítésére, amelynek során a kritériumokat az adott élőhely esetében megfelelő súlyozással vesszük figyelembe. Más szempontokat is figyelembe lehet venni a legjellemzőbb elemek minősítésekor, annak érdekében, hogy általánosan minősíthető legyen ezek pozitív vagy negatív hatása az élőhelytípus megőrzöttségére. A "legjellemzőbb" elemek élőhelytípusonként változhatnak; ezek közé tartozhat az olyan emberi tevékenység a területen és az azzal szomszédos területeken egyaránt, amely feltehetőleg befolyásolja az élőhelytípus természetvédelmi helyzetét, a terület tulajdonviszonyai, a terület jogi státusza, a különböző élőhelytípusok és a fajok közötti ökológiai összefüggések stb.

A "legjobb szakértői becslést" lehet felhasználni ennek az általános értéknek a véleményezésére is, az alábbi értékelési rendszerben:

A: kiváló érték,

B: jó érték,

C: szignifikáns érték.

3.2. A 79/409/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott, illetve a 92/43/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt fajok, és a terület értékelése ezen fajokra

i. Fajok kódja, neve és állományadatai

A területekhez értelemszerűen írjuk be a 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint az összes madárfaj tudományos nevét, és a 92/43/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt összes olyan növény- és állatfajét, amely előfordul a területen, megjelölve azok populációnagyságát a területen (lásd alább). Minden ilyen fajra meg kell adni a C. melléklet szerinti négyjegyű kódszámot is, ideértve az összes vonuló madár fajt, amelyre a 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése vonatkozik.

Mivel számos állatfaj - különösen a madarak közül - vonuló, a terület a fajok életciklusának különböző vonatkozásaiban lehet fontos. A fajok osztályozása e szempontból a következő:

Állandó : egész évben a területen található,

Szaporodás/reprodukció : a területet fészkelésre és a fiókák felnevelésére használja,

Vonulás/pihenés : a költőterületen kívüli területet vonuláskor vagy vedléskor használja,

Telelés : a területet télen használja.

Ahol a területen több évszakban is találunk nem állandó állományt, ott ezt a megfelelő űrlapmezőkben fel kell tüntetni.

Ahol ismert, ott mindig a populáció pontos nagyságát kell megadni. Amikor nem ismerjük a pontos számot, azt a tartományt kell megadni, amelybe ez beleesik (1-5, 5-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-10000, >10000). Ahol a populáció pontos mérete nem ismert, de van adat a minimális vagy a maximális állománynagyságról, ott az állapotot a < (kisebb mint) vagy a > (nagyobb mint) jellel kell megadni. Egy kiegészítő toldalék jelzi, hogy a populáció értéke párokra (p) vagy egyedekre (i) vonatkozik-e. Egyes speciális szaporodási rendszerekkel rendelkező fajoknál a hím és a nőstény egyedek számát külön lehet megadni: ezeket a számokat ennek megfelelően az (m) (hím) vagy az (f) (nőstény) toldalékokkal kell megjelölni. Különösen az emlősök, a kétéltűek/hüllők és a halak esetén fordulhat elő, hogy egyáltalán nem áll rendelkezésre számadat. Ebben az esetben a populáció nagyságát/sűrűségét azzal kell jelezni, hogy a faj gyakori (C = common), ritka (R = rare) vagy nagyon ritka (V = very rare). Amennyiben semmiféle populációs adat nincs, akkor azt kell közölni, hogy a faj jelen van (P = present).

Abban a ritka esetben, amikor a gerinctelen állat- valamint növényfajok állományáról van adatunk a területre, a populáció becsült értékét vagy értéktartományát kell közölni az előbbiekben megadottak szerint. Egyébként azt kell jelezni, hogy a faj gyakori (C), ritka (R) vagy nagyon ritka (V). Amennyiben semmiféle populációs adat nincs, akkor azt kell közölni, hogy a faj jelen van (P).

Ha az állományadatok hiánya ellenére a terület közösségi jelentőségű egy faj szempontjából, akkor a populáció jellegét a "Minőség" megnevezésű, leírásra szolgáló szövegmezőbe kell beírni, vázolva a populáció jellegét (pl. sűrű, elszórt vagy elszigetelt).

A következő fajcsoportokat külön-külön kell megadni: madarak, emlősök, kétéltűek és hüllők, halak, gerinctelenek és növények.

ii. Területértékelési kritériumok a II. mellékletben megadott fajokra (a III. melléklet B. részének megfelelően)

- POPULÁCIÓ: = a III. melléklet B. részének a) kritériuma: a faj területen jelen levő populációjának nagysága és sűrűsége az országos állományhoz viszonyítva

Ez a kritérium arra szolgál, hogy az állomány méretét és sűrűségét az országos állományhoz viszonyítva lehessen értékelni.

Ezt az utolsó szempontot általában meglehetősen nehéz kiértékelni. Az optimális adat az a százalékérték lenne, ami a területi és az országos állományok arányából adódik. Az A. rész b) kritériumánál javasoltak szerint kell megbecsülni, vagy egy tartományba kell sorolni az állománynagyságot, a következő progresszív modellt használva:

A: 100 ≥ p > 15 %

B: 15 ≥ p > 2 %

C: 2 ≥ p > 0 %

Továbbá, minden olyan esetben, amikor egy érintett faj a szóban forgó területen nem szignifikáns mértékben van jelen, ezt egy negyedik kategóriaként kell megadni.

D: nem szignifikáns populáció

Abban az esetben, amikor a területen az adott populáció a "D: nem szignifikáns populáció" osztályba sorolható, semmiféle más utalás nem szükséges a szóban forgó terület szerinti ezen élőhelytípusra vonatkozó más minősítési kritériumokra. Ilyen esetekben a "megőrzöttség", "elszigeteltség" és "általános értékelés" kritériumokat nem kell kitölteni.

- MEGŐRZÖTTSÉG: = a III. melléklet B. részének b) kritériuma: az élőhely olyan jellemzőinek megőrzöttsége, amelyek fontosak az érintett fajok és a helyreállítási lehetőségek szempontjából.

Ez a kritérium két alkritériumból áll:

i. az élőhely adott fajok szempontjából jelentős jellemzőinek megőrzöttségi foka,

ii. helyreállítási lehetőségek.

i. az élőhely adott fajok szempontjából jelentős jellemzőinek megőrzöttségi foka

Az i. kritériumhoz az élőhely jellemzőinek az adott fajok biológiai követelményei szempontjából történő általános értékelése szükséges. A populációdinamikára vonatkozó jellemzők a legmegfelelőbbek közé tartoznak, az állat- és növényfajok szempontjából egyaránt. Az élőhely struktúráját és bizonyos nem természeti jellemzőket kell értékelni.

A "legjobb szakértői becslést" kell használni ennek a kritériumnak a minősítéséhez:

I. az elemek állapota kiváló,

II. az elemek jól megőrzöttek,

III. az elemek átlagos vagy részlegesen leromlott állapotban vannak.

Abban az esetben, amikor a megőrzöttség az "I. az elemek állapota kiváló", illetőleg a "II. az elemek jól megőrzöttek" alosztályok szerinti minősítést kapja, akkor a B. rész b) kritériuma az "A: kiváló megőrzöttség", illetőleg a "B: jó megőrzöttség" összesítő minősítést kapja, függetlenül a többi alkritérium minősítésétől.

ii. Helyreállítási lehetőségek

Ehhez az alkritériumhoz, amelyet csak akkor szükséges figyelembe venni, ha az elemek átlagos vagy részlegesen leromlott állapotúak, az A. rész c) pontjának iii. kritériumával analóg megközelítést kell használni, hozzávéve ehhez a vizsgált populáció életképességének minősítését. Ennek eredménye a következő osztályozás:

I. könnyű helyreállítás,

II. a helyreállítás lehetséges átlagos erőfeszítéssel,

III. a helyreállítás nehéz vagy lehetetlen.

A két alkritérium osztályozásának összesítése:

A. kiváló megőrzöttség

= az elemek kiváló állapotúak, függetlenül a helyreállítási lehetőség szerinti osztályozástól,

B. jó megőrzöttség

= az elemek jól megőrzöttek, függetlenül a helyreállítási lehetőség szerinti osztályozástól,

= az elemek átlagosan vagy részlegesen leromlott állapotúak, a helyreállítás könnyű,

C. átlagos vagy lecsökkent megőrzöttség

= minden más kombináció.

- ELSZIGETELTSÉG: = a III. melléklet B. részének c) kritériuma: a területen jelen lévő populáció elszigeteltsége a faj természetes elterjedési területéhez viszonyítva.

Ezt a kritériumot úgy lehet értelmezni, mint egy adott populáció hozzájárulásának közelítő mértékét a faj genetikai sokféleségéhez egyfelől, és másfelől, mint ennek a meghatározott populációnak a sérülékenységét. A legegyszerűbb megközelítést használva elmondható, minél jobban el van szigetelve egy populáció (a faj természetes elterjedésén belül), annál nagyobb a szerepe a faj genetikai diverzitásában. Vagyis az "elszigeteltség" kifejezést egy tágabb értelmezésben kell tekinteni, egyaránt alkalmazva a szigorúan vett endemizmusokra, alfajokra/változatokra, valamint egy metapopuláció alpopulációira. Az értelmezésben a következő fokozati besorolásokat kell alkalmazni:

A: (csaknem) elszigetelt populáció,

B: nem elszigetelt populáció, de az elterjedési terület határai mentén,

C: nem elszigetelt populáció a kiterjedt elterjedési területen belül.

- ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS: = a III. melléklet B. részének d) kritériuma: a terület általános értékelése az adott fajok megőrzése szempontjából.

Ez a kritérium a terület általános értékére vonatkozik az érintett fajok megőrzése szempontjából. Ez használható az előző kritériumok szerinti minősítések összegzésére, és a hely egyéb, az adott fajokra nézve fontosnak ítélt tulajdonságainak értékelésére. Ezek a tulajdonságok fajonként mások lehetnek, és magukban foglalhatják a területen vagy annak szomszédságában végzett olyan emberi tevékenységeket, amelyek befolyásolhatják a fajok megőrzöttségi állapotát, úgy mint a földhasználat, a terület jogi védettsége, vagy a különböző fajok és élőhelytípusok közötti ökológiai kapcsolatok stb.

A "legjobb szakértői becslés" alkalmazható ehhez az általános értékeléshez, a következő besorolási rendszert használva:

A: kiváló érték

B: jó érték

C: szignifikáns érték

3.3. Más fajok (megadandó, ahol jelentős)

Itt minden más jelentős növény- és állatfajt fel lehet sorolni azokra a területekre, ahol ezek fontosak a terület megőrzése és gondozása szempontjából, az alábbiak szerint:

- Jelölje be a megfelelő fajcsoport négyzetét.

- Adja meg a fajok tudományos nevét.

- Ahol lehetséges, adja meg a fajok rendszeres populációjának maximális értékét. Amennyiben mennyiségi adatok nem állnak rendelkezésre, ott az állományt félig mennyiségi vagy minőségi jelleggel kell megadni, a 3.2. szakasz i. pontjában vázolt rendszert alkalmazva.

- Kérjük jelezni mindegyik faj felsorolásának indokát, a következő kategóriákat használva:

- A.: nemzeti vörös könyves faj (National Red Data),

- B.: endemikus fajok,

- C.: nemzetközi egyezmények (ideérte a berni, bonni és a biológiai sokféleségről szóló egyezményeket),

- D. egyéb okok.

Az egyes fajok felsorolásának indokaira - különösen a D. kategóriát illetően - további részleteket lehet megadni a 4.2. szakaszban, ahol a terület minőségét és jelentőségét leíró szabad fogalmazású szöveg számára található szövegmezőt.

A III. melléklet kódjait itt nem használjuk, és területértékelés sincs itt a fajok szempontjából.

4. A TERÜLET LEÍRÁSA

Ez a szakasz elsősorban a terület alapjellemzőinek szabad fogalmazású leírására szolgál, a következő kettős céllal:

- lehetővé tenni azon alapinformációk megadását, amelyek nincsenek megfelelően megjelenítve a kódolt részben,

- precíz és stuktúrált leírást adni a területről, részletes adatokkal.

4.1. A terület általános jellege (kötelező)

Ez a mező a terület általános "képének" megadására szolgál. Összegezze a terület fő jellemzőit, kezdve a terület fő élőhelyi osztályainak megadásával, amelyek mindenkori területi százalékos arányát a legjobb szakértői becslést alkalmazva kell kifejezni (ezek az élőhelyi osztályok a megfelelő mezőben már előzőleg is meg voltak adva). Az élőhelyi osztályok összesített területének 100 %-ot kell kiadni, és meg kell egyezni a terület teljes felszínének nagyságával.

A meghatározó fő geológiai, geomorfológiai és tájképi jellemzőket kell itt beírni. Adott esetben jelezze a domináns vegetációtípusokat. Említse meg a terület megőrzése szempontjából fontos más, nem az I. melléklet szerinti élőhelyeket is. Ahol az élőhelyi osztályokra vonatkozó információk további részletező feltárása fontos a terület megőrzése szempontjából (pl. hogy az dehesas vagy szőlőterület-e), ott ezt az egyéb területjellemzők megnevezésű, szabad fogalmazású szakaszban kell megadni. A kis, sávos vagy mozaikos telepítésű, fás jellegű területekre (sövények, ligetek, fasorok) vonatkozó információkat is ennél az általános jellegű szöveges résznél kell közölni.

4.2. Minőség és jelentőség (kötelező)

Adja meg a terület általános minőségét és jelentőségét az irányelvek szerinti természetvédelmi célok szempontjából.

Az olyan nemzetközileg fontos vizes élőhelyek esetében, amelyeken rendszeresen tartózkodik legalább 20000 vízimadár, ezt a tényt ide kell beírni.

Ha a 3.3. szakaszban felsorolt valamelyik faj a D. minősítést kapta meg, akkor ennek indokát kell vázolni.

4.3. Sérülékenység (kötelező)

Jelezze a területre kiható emberi és más eredetű hatások jellegét és mértékét, és az itt található élőhelyek és ökoszisztémák sérülékenységét. Ebbe a mezőbe kerüljön azoknak a fontos elemeknek a leírása, amelyeket nem lehet megfelelően jellemezni a 6.1. szakaszban szereplő kódolt adatok szerint.

4.4. A terület kijelölése (amennyiben releváns)

A terület kijelölésére vonatkozó szempontokat szabad fogalmazású szöveges formában közölje, ha azt nem megfelelően mutatják be a területkijelölési kódok (lásd 5. szakasz).

4.5. Tulajdonviszonyok (amennyiben releváns)

A tulajdonviszonyt általánosságban kell megadni, (pl. "magántulajdon", "állami tulajdon", "NGO általi megőrzés"). Ha lehetséges, adjuk meg a terület egyes tulajdonosi csoportok szerinti megoszlására vonatkozó becslést.

4.6. Dokumentáció (amennyiben releváns)

Amennyiben van ilyen, akkor mindegyik terület esetén meg kell adni a területre vonatkozó szakirodalmat és/vagy tudományos adatokat. Az adatbevitel során alkalmazni kell a tudományos hivatkozások megadásánál szokásos általános gyakorlatot. A kérdőívben közöltekre vonatkozó, de nem publikált vagy közölt anyagokat is be kell ide venni, ha ez hasznos.

4.7. Előzmények (nem kitöltendő rész)

Ezt a mezőt az illetékes bizottsági szolgálat használja azoknak az állapotoknak a nyilvántartására, amelyeken a terület fejlődése során keresztülment. Az itt feljegyzendő információk például az alábbiak:

- első értesítés,

- hibák helyesbítése,

- a terület tényleges fizikai változásaiból bekövetkező módosítások.

Az előzményeket rögzítő mező minden esetben tartalmaz három almezőt, melyek a következők:

- a változás kelte,

- a változó mező neve,

- a bevezetett változások vázlatos leírása.

5. A TERÜLET VÉDETTSÉGE ÉS KAPCSOLATA A CORINE BIOTÓP TERÜLETEKKEL

Az 5.1. és 5.2. alpontokban a közölt kapcsolatokat olyan térképen ábrázolva kell megküldeni, amelyen a megfelelő területek határa egyértelműen felismerhető (az ezzel kapcsolatos további felvilágosítást lásd a magyarázat 7. szakaszában).

5.1. Védettségi állapot országos és regionális szinten (D. függelék) (kötelező)

A D. függelék mindegyik tagállamra tartalmaz egy listát az országos és regionális szintű, jogszabályban megállapított védettségi kategóriákról. A következő három kategóriára a védelmi típusok három listája vonatkozik:

A. a növény- és állatfajok, élőhelyek és tájak (az utóbbi már amennyiben a növény- és állatfajok, ill. az élőhelyek védelmét szolgálja) védelmének céljából alkalmazott kijelölés- típusok,

B. a növény- és állatfajok, ill. élőhelyek megőrzéséhez megfelelő védelmet biztosító ágazati, így különösen erdészeti, törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések által biztosított védelem,

C. a növény- és állatfajok vagy élőhelyek tartós védelmét biztosító magánjogi szabályok.

A védettségi típusok rangsora a védelem szigorúsága szerinti, a legszigorúbb kategóriával kezdődően.

Ahol a területre nincs semmiféle védettségi állapot, ott fontos jelezni ezt a "semmiféle védettségi állapot"-nak megfelelő nemzeti kóddal.

Mindegyik területnél a megfelelő védettségi kategóriához tartozó kódot be kell írni, az egyes kategóriák területen belüli %-os arányával együtt. Az ebben az adatmezőben tárolt információ a különböző védettségi kategóriák szintjén van. Ha ugyanazon kategóriában több természetvédelmi terület van a területen, akkor e kategóriában azok összesített százalékos arányát kell megadni.

Az egyes kijelölt területek és a terület arányát külön-külön kell közölni (ld. 5.2.).

5.2. A kijelölt terület kapcsolata más területekkel (szomszédos, ill. más védettségi kategóriába tartozó területek) (amennyiben releváns)

A kérdőívnek ez a része lehetővé teszi, hogy a szomszédos, azonos kategóriájú területeket, vagy az egymást átfedő vagy egymással szomszédos, de különböző kategóriába tartozó területeket is jelezni lehessen. A különböző típusok közötti kapcsolatokat is ki kell mutatni, azok kölcsönös egymásra vonatkoztatásával. Minden lehetséges kapcsolatot be kell sorolni a következő kódok valamelyikébe:

- a típusok megegyeznek ("=" kód),

- a megadott terület teljes mértékben magában foglal egy másikat ("+" kód),

- a másik terület teljes mértékben magában foglalja a megadott területt ("-" kód),

- a két terület részben átfedi egymást ("*" kód).

E kód mellett meg kell adni a megadott terület azon részének százalékos arányát, amely a másik területet fedi.

- A szomszédos területeket a "/" kóddal elválasztva kell megadni.

A kérdőív ezen felül helyet ad a lehetséges nemzetközi szintű kijelölési típusoknak (pl. ramsari vagy Európa Diplomás terület, bioszféra rezervátum, világörökség) és tartalmaz több olyan nyílt szövegmezőt, ahol a nemzeti védettségi kategóriát lehet megemlíteni, a terület nevének, a kapcsolat jellegének és a megadott terület %-os arányának megadásával. Ez kereszthivatkozásokat tesz lehetővé a kijelölt területekre vonatkozó adatbázis felé.

5.3. Kapcsolat a Corine biotóp területekkel (amennyiben releváns)

Minden olyan ismertetett területnél, amelyik átfedésben van Corine biotóp területekkel, meg kell adni a Corine területkódot, az átfedés típusát (használva az 5.2. szakasz szerinti jelölést), és az ismertetett területnek azt a százalékhányadát, amilyen mértékben átnyúlik a Corine területre.

6. A TERÜLETEN ÉS A TERÜLET KÖRÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS HATÁSOK ISMERTETÉSE

6.1. Általános hatások és az érintett terület területi aránya (E. függelék) (amennyiben releváns)

A hatások alatt értendő az összes olyan emberi tevékenység és természetes folyamat (ld. E. függelék), amely befolyással lehet, akár kedvező, akár kedvezőtlen irányban, a területek megőrzöttségére és kezelésére. A területi hatásokkal és a tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakat kell közölni:

- adja meg a megfelelő kódokat az E. függelékből,

- adja meg a hatások erősségét a következő kategóriák használatával:

- A: erős hatás,

- B: közepes hatás,

- C: gyenge hatás,

- adja meg százalékban a területnek azt a hányadát, amelyre ezek kihatnak,

- adja meg, hogy a hatás kedvező (+), semleges (0) vagy kedvezőtlen (-).

Adja meg a terület környezetében folyó tevékenységeket és érvényesülő hatásokat is. Környezet az a terület, ahonnan az érkező külső hatások és tevékenységek befolyásolhatják a terület sértetlenségét. Ez többek között függ a helyi felszíni viszonyoktól, a terület és az emberi tevékenység jellegétől.

Ha vannak olyan fellépő hatások és tevékenységek, melyeket a felsorolás nem tartalmaz, akkor ezeket a 4.3. szakaszban a "sérülékenység" című szabad fogalmazású szövegmezőben kell megadni.

6.2. Területkezelés

A terület kezeléséért felelős szerv/testület (megadandó, ahol ez releváns)

A terület kezeléséért felelős hatóság vagy magánszemély teljes megnevezését, beleértve nevét, címét, telefon/fax számát, kell megadni.

A terület kezelésére vonatkozó tervek és gyakorlat, beleértve a hagyományos emberi tevékenységeket (amennyiben jelentős)

A folyó vagy kidolgozás alatt álló kezelési tervek tömör összefoglalása, a tevékenységek tervezett időrendjével. Ez vegye számításba az sérülékenységi űrlapmezőben (4.3.) felsorolt emberi tevékenységekből eredő fenyegetettséget.

Mint azt a bevezető már jelezte, egy ilyen információ sok esetben fontos lehet a várható sikeresség megítélésekor, a LIFE program vagy más pénzügyi eszközök keretében javasolt természetvédelmi intézkedések értékelésekor. Kérjük, hivatkozzon a közzétett tervekre.

7. A TERÜLET TÉRKÉPE (Kötelező)

A területre vonatkozó információ a terület határainak térképre rajzolásával sokkal pontosabban adható meg helyileg. A digitalizált adatok segítségével lehetővé válik a tágabb környezettel kapcsolatban más adatcsoportokkal való összevetés, a tematikus rétegek segítségével (pl. a felszínborítás, talaj- és vízminőség vagy fizikai tervezési adatok). Ez lehetővé teszi az adatok olyan alkalmazásokban történő használatát, amelyekhez pontos információk szükségesek a térbeli kapcsolatokról. Ez például az adatok sokkal jobb felhasználását teszi lehetővé egy környezeti hatásvizsgálat során.

Az összes területet 0,4 mm-nél kisebb vonalvastagságú, és ugyanolyan részletességű és minőségű térképeken kell feltüntetni, mint amilyenek a hivatalosan kiadott, és az illetékes topográfiai intézet valamennyi szabványának megfelelő, 1:100000 vagy az ehhez lehetséges legközelebbi léptékű topográfiai térképek. Ahol több közeli terület fordul elő, ott ugyanazt a térképet kell használni az összes területre.

Ha a területi határok egy térinformatikai rendszerben is rendelkezésre állnak, akkor ezek a digitális adatok a digitalizáláshoz használt térképsorozatokra, léptékre, térképvetületre és a paraméterekre történő hivatkozással legyenek elérhetők, és az erre vonatkozó adatokat meg kell adni az űrlapon.

A fő védettségi kategóriákba tartozó és legjobban megőrzött területeket egy második térképen kell megadni, amelynek pontosan ugyanazon jellemzőkkel kell bírnia, mint az elsőnek.

Továbbá, ha a terület légifelvétele rendelkezésre áll, az nagyon hasznosnak minősül a területi sajátosságok "megértéséhez".

8. DIAKÉPEK ÉS MÁS FÉNYKÉPES DOKUMENTÁCIÓ (amennyiben releváns)

Az adatlaphoz csatolt diaképeket és más fényképes dokumentációt a tárgyra, a területre és a felvétel időpontjára történő hivatkozással kell felsorolni. Bár a fényképes dokumentáció nem kötelező, de nagyon hasznos a vonatkozó terület általános állapotának "megértéséhez", különösen akkor, ha problémák vagy panaszok merülnek fel egy adott területtel kapcsolatban. Továbbá a Bizottság ezeket a diafelvételeket felhasználhatja tájékoztatásra vagy oktatási célokra a Natura 2000 hálózattal kapcsolatban.

A diaképeknek az űrlapon megadott számát a diaképek másolatain is fel kell tüntetni. Az összes diaképpel és fényképpel kapcsolatban a szerzőt és a szerzői jogvédelemre vonatkozó adatot is közölni kell.

--------------------------------------------------

NATURA 2000 HÁLÓZAT

FÜGGELÉKEK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI ŰRLAPHOZ

A. függelék

Az Európai Unió összes régiójának felsorolása az Eurostat által meghatározott NUTS kódolási rendszerben

+++++ TIFF +++++

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

Összefüggés a NUTS-szintek között

A régiók területei

A régiók populációja

Nevek és kódok felsorolása

EUR15 0. NUTS-szint -

EUR15 1. NUTS-szint -

Belgique/België 211

Danmark. 214

Deutschland 216

Ellada 231

Espanã 235

France 239

Ireland 244

Italia 246

Luxembourg 251

Nederland 252

Österreich. 255

Portugal 258

Suomi/Finland 261

Sverige 264

United Kingdom 267

Melléklet 271

BEVEZETÉS

"Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája" (Nomenclature of Territorial Units for Statistics = NUTS) anyagot az Eurostat készítette el azzal a céllal, hogy biztosítva legyen a területi egységek egyféle egységes felosztása a regionális statisztika elkészítéséhez az Európai Unióban.

Bár a NUTS-nak nincs törvényi jellege önmagában, mégis ezt alkalmazzák 1988 óta a közösségi törvényhozás során (a Tanács 2052/88/EGK rendelete a Strukturális Alapok feladatairól és eredményeségéről: HL L 185., 1988.7.15.)

A Közösség három újonnan csatlakozott tagállamának (Ausztria, Finnország, Svédország) integrációján túlmenően ez a változat olyan közigazgatási módosulásokat is tartalmaz, amelyek a NUTS 1992. márciusi utolsó kiadása óta következtek be:

- a 3. NUTS-szint újrabeosztása a korábbi Kelet-Németország "Länder"-ei esetében,

- a tizedik "province" létrehozása Belgiumban. Brabantot felosztották Brabant Wallon-ra és Vlaams Brabant-ra, és Brüsszel levált a Brabant "provice"-ról. Ez végre lehetővé teszi, hogy egy tökéletesen hierarchikus szerkezet jöjjön létre a belga nomenklatúrában,

- Írország a kilenc "planning region"-t nyolc "regional authority region"-ra csökkentette. A három "planning region": a North East, a Donegal és a North West egyetlen, Border nevű, region-ná olvadt össze. Az East "planning region" kettéoszlott, Dublinra és Mid East-re,

- Olaszországban hat "provincia", Vercelli, Novarra, Como, Milano, Forli és Firenze kétfelé oszlott. Catanzaro "provincia" három részre oszlott.

Emellett több módosítás történt a kódokban is. A szerkezetük nem változott, de az első két karakterüket - a korábbi R1-et, R2-t, ... és így tovább - az ISO Alfa 2 kód helyettesíti. A kódrendszert is átszervezték úgy, hogy a kódok növekvő sorrendben történő kiválasztásánál, a nomenklatúra különböző elemei olyan sorrendben jelenjenek meg, ahogyan azt a tagállamok igénylik.

Az ezen anyagban található térképek célja egyszerűen az, hogy az olvasó el tudja helyezni a régiókat; a régióhatárok megadása is tisztán jelzés céljára szolgál. Az alkalmazott lépték eltérő lehet, az országoktól függően.

Mivel több régió neve azonos, azért ezek megkülönböztetésére mindegyikükhöz az ország rövidítése kapcsolódik.

Egyes NUTS-régiók különböző szinteken is megjelenhetnek (pl. Luxemburg országként is és az 1., a 2. és a 3. szinten is megjelenik). Ezen esetekben csak egy kód van hozzá rendelve. Azért, hogy könnyebben felismerhető legyen a mindenkori NUTS-szint összes régiója, a régió nevét minden olyan NUTS-szintnek megfelelő oszlopban meg kell ismételni, ahová az tartozik. Az I. melléklet tartalmazza e régiók felsorolását.

ALAPELVEK

A NUTS-nómenklatúra létrehozása és kifejlesztése a következő elvek alapján történt:

a. A NUTS-rendszer közigazgatási egységeken alapul

Különböző kritériumokat lehet alkalmazni az országok régiókra történő felosztásához. Ezek általánosságban normatív és analitikai kritériumokra oszlanak szét:

normatív régiók a politikai akarat kifejeződései; ezek határai a körzeti közösségek feladatainak megfelelően vannak rögzítve annak a népességszámnak megfelelően, amely szükséges ezeknek a feladatoknak hatékony, gazdaságos teljesítéséhez, a történeti, kulturális és más tényezőknek megfelelően,

analitikai (vagy funkcionális) régiók meghatározása az analitikai követelményeknek megfelelően történik; ezeket a zónákat vagy földrajzi kritériumok alapján szervezik egybe (pl. magasság vagy talajtípus szerint) vagy társadalmi-gazdasági kritériumok alapján (pl. a regionális gazdaságok egyneműsége, egymást kiegészítő állapota, vagy különbözősége).

Gyakorlati okból, amely az adatok rendelkezésre állásához és a regionális politika végrehajtásához kapcsolódik, a NUTS-nómenklatúra elsődlegesen a tagállamokban jelenleg hatályos közigazgatási egységeken alapul (normatív kritériumok).

b. A NUTS általános jellegű regionális egységekből áll

Néhol bizonyos helyi sajátos tevékenységhez kötött körzeti egységek (bányászati régiók, vasúti régiók, mezőgazdasági régiók, munkaerő-piaci régiók stb.) lehetnek használatban az egyes tagállamokban. A NUTS figyelmen kívül hagyja ezeket a tartományi és helyi egységeket az általános jellegű regionális egységek javára.

c. A NUTS egy ötszintű hierarchikus osztályozási rendszer (három regionális és két helyi szint)

Mivel ez egy hierarchikus osztályozás, a NUTS minden egyes tagállamot meghatározott számú 1. szintű NUTS-régióra oszt fel, amelyikek mindegyike tovább oszlik meghatározott számú 2. szintű NUTS-régióra és így tovább.

A regionális szinten (a közösségek figyelembevétele nélkül) a tagállamok igazgatási rendszere rendszerint két regionális fő szintet tartalmaz (Németországban Länder és Kreise, Franciaországban régions és départements, Spanyolországban comunidades autonomas és provincias, az Egyesült Királyságban standard regions és counties, Olaszországban regioni és province stb.).

Azért, hogy mindegyik NUTS-szinten gazdaságilag összehasonlítható egységeket lehessen definiálni, minden tagállamnak egy további regionális szintet kell létrehoznia a fent említett két fő szint mellett. Ez a további szint ezért egy kevéssé fontos, vagy éppenséggel egy nem is létező igazgatási szerkezetnek felel meg, és az osztályozási szintje a NUTS első három szintjén belül váltakozik, a tagállamoktól függően: 1. NUTS-szint Franciaország, Olaszország, Görögország és Spanyolország esetében, 2. NUTS-szint Németország és az Egyesült Királyság esetében, és 3. NUTS-szint Belgium stb. esetében.

ALKALMAZÁSOK

A NUTS-nómenklatúra referenciaként szolgál:

a) a Közösség regionális statisztikai adatainak összegyűjtéséhez és összehangolásához:

Az 1970-es években A NUTS fokozatosan felváltotta a különböző statisztikai területekhez (mezőgazdaság, szállítás stb.) használt sajátos felosztásokat, és a NUTS alapításának oka az volt, hogy kialakult a regionális gazdasági elszámolás, és meghatározták a közösségi felmérések regionális szekcióit.

b) a régiók társadalmi-gazdasági elemzéséhez:

Miközben a NUTS nagysági méretkapcsolatot teremt a régiók között, egyben több analitikai szintet is jelent. Az 1961. évi, Brüsszelben megtartott Regionális Gazdasági Konferencia, amelyet a Bizottság szervezett, megállapította, hogy a tagállamok számára a 2. NUTS-szint (alaprégiók) volt az a keret, amelyet általánosan alkalmaztak a saját regionális politikájuk során, és így megfelelő szintnek bizonyult a regionális-nemzeti problémák kezelésére, míg a 1. NUTS-régiót (a nagyobb társadalmi-gazdasági régiók, melyek az alaprégiókat egyesítik) célszerű használni az olyan regionális közösségi problémák kezelésére, mint pl. a "a vámunió és gazdasági integráció hatásai a nemzeti területeknek közvetlenül alárendelt következő szinten". A 3. NUTS-régiót - amely főleg azokat a régiókat tartalmazza, amelyek már túlságosan kicsinyek átfogó gazdasági elemzés céljára - speciális diagnózisok kialakításához lehet felhasználni, vagy annak kijelölésére, hogy hol kell regionális intézkedéseket tenni.

c) a közösségi regionális politika összefogásához:

A Strukturális Alapoktól nyerhető segítség érdekében, a támogatásra érdemesség értékelése céljából a fejlődésben lemaradt régiókat, (az 1. célkitűzésben érintett területek) és a az északi régiókat, amelyek népessége rendkívül alacsony (a 6. célkitűzésben érintett tartományok) a 2. NUTS-szint alapján kell meghatározni.

A többi elsődlegességi célnak megfelelően támogatandó területek főleg a 3. NUTS-szint alapján választhatóak ki.

A közösségi régiók társadalmi és gazdasági helyzetét és fejlődését értékelő rendszeres beszámolók, amelyek háromévenkénti elkészítésére a Bizottság köteles az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 4254/88/EGK tanácsi rendelet 8. cikke értelmében, eddig főleg a 2. NUTS-szinteken alapultak.

FŐ JELLEMZŐK

A jelenlegi NUTS-nómenklatúra az Európai Unió gazdasági területét [1] 77 régióra osztja az 1. NUTS-szinten, 206-ba a 2. NUTS-szinten és 1031-be a 3. NUTS-szinten. A következő országokra helyi egységeket is meghatároztak a 4. NUTS-szinten: Finnország, Görögország, Írország, Luxemburg, Portugália és az Egyesült Királyság. Az 5. NUTS-szint 98433 kisebb közigazgatási területet vagy ennek megfelelő egységet foglal magában.

Ama törekvés ellenére, hogy az adott NUTS-szinten levő területek összehasonlítható nagyságúak legyenek, mindegyik szinten találunk olyan régiókat, amelyek nagyon különbözőek a területüket, lakosságuk számát, gazdasági súlyukat és közigazgatási hatáskörüket tekintve. Ez a heterogenitás a Közösség szintjén gyakran csak a tagállamok szintjén eleve meglévő különbségek tükröződése.

A területüket tekintve legnagyobb régiók Svédországban és Finnországban vannak:

- Manner-Suomi (Kontinentális Finnország) [2] az 1. NUTS-szinten 336600 km2,

- Övre Norrland (Dél-kelet): 154310 km2, Pohjois-Suomi (Finnország): 136070 km2 a 2. NUTS-szinten,

- Lappi (Finnország): 98940 km2, Norrbottens län (Dél-kelet): 98910 km2, Västerbottens län (Dél-kelet): 55400 km2 a 3. NUTS-szinten,

A lakossági adatokat tekintve is jelentős különbségek vannak a régiók között:

- Az 1. NUTS-szinten az angol South-East régió és Nordrhein-Westfalen a legsűrűbben lakott terület egyenként 17 millió lakossal. Másrészt viszont Åland (25000 lakos) a legritkábban lakott régió az NUTS 1. régiók közül.

- A 2. NUTS-szinten az Île de France és Lombardia lakossága 10, illetve 9 millió, míg van 16 olyan régió (ezek legtöbbje határszéli környék vagy sziget), melyek lakossága kevesebb, mint 300000: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, Luxemburg belga régiója, La Rioja, Corse, Açores, Madeira, Highlands and Islands, és négy görög régió.

- A 3. NUTS-szinten található Greater London, Berlin, Madrid és Barcelona spanyol provinciák, az olasz provinciák Milano, Roma és Napoli, és a görög Attika-i nomos mindegyikében több mint 3 millió lakos van, míg több NUTS 3. régió Németországban, Belgiumban, Ausztriában, Finnországban és Görögországban 50000-nél kevesebb lakosú.

A következő táblázat a legnagyobb, a legkisebb és az átlagos területeket és lakosságszámokat mutatja be az első három NUTS-szinten mindegyik tagállamra és az egész Európai Unióra.

KÖZZÉTÉTEL

Ez a kiadvány a NUTS-nak csak az első három szintjét tartalmazza. A teljes nómenklatúra mágneslemezen hozzáférhető. Ez tartalmazza az ezen anyagban meghatározott öt szintnek a közösségi kódjait, nemzeti kódjait és megnevezéseit.

Igény esetén az Eurostat információs irodájától kell kérni a mágneslemez megküldését.

+++++ TIFF +++++

1. Táblázat: Kapcsolat a NUTS-szintek és a nemzeti közigazgatási egységek között

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | NUTS 4 | NUTS 5 |

BE | Régions | 3 | Provinces | 11 | Arrondissements | 43 | - | | Communes | 589 |

DK | - | 1 | - | 1 | Amter | 15 | - | | Kommuner | 276 |

DE | Länder | 16 | Regierungsbezirke | 38 | Kreise | 445 | - | | Gemeinden | 16176 |

GR | Groups of development regions | 4 | Development regions | 13 | Nomoi | 51 | Eparchies | 150 | Demoi/Koinotides | 5921 |

ES | Agrupación de comunitades autónomas | 7 | Comunitades autónomas + Ceuta y Mellila | 171 | Provincias + Ceuta y Mellila | 502 | - | | Municipios | 8077 |

FR | Z.E.A.T + DOM | 81 | Régions + DOM | 224 | Départements + DOM | 964 | - | | Communes | 36664 |

IE | - | 1 | - | 1 | Regional Authority Regions | 8 | Counties/County boroughs | 34 | DEDs/Wards | 3445 |

IT | Gruppi di regioni | 11 | Regioni | 20 | Provincie | 103 | - | | Comuni | 8100 |

LU | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Cantons | 12 | Communes | 118 |

NL | Landsdelen | 4 | Provincies | 12 | COROP regio's | 40 | - | | Gemeenten | 672 |

AT | Gruppen von Bundesländern | 3 | Bundesländern | 9 | Gruppen von Politischen Bezirken | 35 | - | | Gemeinden | 2351 |

PT | Continente + Regioes autonomas | 12 | Comissaoes de coordenacão regional + Regioes autonomas | 2 | Grupos de Concelhos | 30 | Concelhos - municipios | 305 | Freguesias | 4208 |

FI | Manner-Suomi/Ahvenanmaa | 2 | Suuralueet | 6 | Maakunnat | 19 | Seutukunnat | 88 | Kunnat | 455 |

SE | - | 1 | Riksområden | 8 | Län | 24 | - | | Kommuner | 286 |

UK | Standard regions | 11 | Groups of counties | 35 | Counties/Local authority regions | 65 | Districts | 485 | Wards/Communities/ Localities | 11095 |

EUR 15 | | 77 | | 206 | | 1031 | | 1074 | | 98433 |

Az egy szinthez tartozó nemzeti összesítő értékek magukban foglalják a magasabb szinteket (pl. Belgium: 10 tartomány és 1 egység jelenti a NUTS 2-t: Rég.Bruxelles-Cap/Brussels Hfdst.gewest).

2. táblázat: A régiók területei (1000 km2)

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

Átlag | Min. | Max. | Átlag | Min. | Max. | Átlag | Min. | Max. |

B | 10,2 | 0,2 | 16,8 | 3,4 | 2,40 | 4,4 | 0,7 | 0.10 | 2 |

DK | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,10 | 43,1 | 2,9 | 0,10 | 6,2 |

D | 22,3 | 0,4 | 70,6 | 8,9 | 0,40 | 29,5 | 0,7 | 0,03 | 2,9 |

GR | 33 | 3,8 | 56,8 | 10,2 | 2,31 | 19,1 | 2,6 | 0,33 | 5,4 |

E | 72,1 | 7,2 | 215 | 28 | 0,03 | 94,2 | 9,7 | 0,01 | 21,7 |

F | 70,36 | 12 | 145,6 | 34,4 | 1,10 | 83,9 | 6,3 | 0,11 | 83,9 |

IRL | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,90 | 68,9 | 7,7 | 3,32 | 12,2 |

I | 27,4 | 13,6 | 44,4 | 15,1 | 3,30 | 25,7 | 3,2 | 0,21 | 7,5 |

L | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 2,6 |

NL | 10,3 | 7,3 | 11,9 | 3,4 | 1,40 | 5,7 | 1 | 0,13 | 3,4 |

A | 28 | 23,6 | 34,4 | 9,3 | 0,14 | 19,2 | 2,4 | 0,41 | 4,6 |

P | 30,7 | 0,8 | 88,9 | 11,1 | 0,80 | 27 | 3,1 | 0,80 | 8,6 |

FIN | 169,1 | 1,6 | 336,6 | 56,4 | 1,55 | 136,1 | 17,8 | 1,55 | 98,9 |

S | 410,9 | 410,9 | 410,9 | 51,4 | 6,50 | 154,3 | 17,1 | 2,9 | 98,9 |

UK | 22 | 7,3 | 77,1 | 6,9 | 0,70 | 30,6 | 3,7 | 0,38 | 25,3 |

EUR-15 | 68,1 | 0,2 | 410,9 | 23,0 | 0,03 | 154,3 | 5,4 | 0,01 | 98,9 |

3. táblázat: A régiók lakossága 1992.1.1-én (1000 fő)

| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

Átlag | Min. | Max. | Átlag | Min. | Max. | Átlag | Min. | Max. |

B | 3348 | 951 | 5810 | 1116 | 236 | 2258 | 234 | 38 | 951 |

DK | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 335 | 45 | 608 |

D | 5039 | 684 | 17595 | 2015 | 492 | 5273 | 148 | 17 | 3456 |

GR | 2578 | 1004 | 3540 | 793 | 195 | 3540 | 202 | 21 | 3540 |

E | 5584 | 1502 | 10502 | 2171 | 127 | 6984 | 752 | 56 | 4910 |

F | 6546 | 1539 | 10862 | 2266 | 134 | 10862 | 589 | 73 | 2540 |

IRL | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 444 | 195 | 1371 |

I | 5169 | 1584 | 8868 | 2843 | 117 | 8868 | 599 | 92 | 3923 |

L | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |

NL | 3796 | 1605 | 717 | 1265 | 238 | 3284 | 380 | 55 | 1292 |

A | 2638 | 1750 | 3336 | 879 | 273 | 1570 | 226 | 21 | 1570 |

P | 3286 | 238 | 9366 | 1408 | 238 | 3479 | 329 | 50 | 1832 |

FIN | 2527 | 25 | 5030 | 842 | 25 | 1787 | 266 | 25 | 1278 |

S | 8668 | 868 | 8668 | 1084 | 397 | 1728 | 361 | 57 | 1662 |

UK | 5273 | 2089 | 17703 | 1657 | 278 | 6905 | 892 | 72 | 6905 |

EUR-15 | 4238 | 25 | 17703 | 1830 | 25 | 10862 | 410 | 17 | 6905 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉG. BRUXELLES-CAP.-BRUSSELS HFDST. GEWEST | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest | Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. gewest |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Antwerpen | |

BE211 | | | Antwerpen (Arrondissement) |

BE212 | | | Mechelen |

BE213 | | | Turnhout |

BE22 | | Limburg (b) | |

BE221 | | | Hasselt |

BE222 | | | Maaseik |

BE223 | | | Tongeren |

BE23 | | Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Aalst |

BE232 | | | Dendermonde |

BE233 | | | Eeklo |

BE234 | | | Gent (Arrondissement) |

BE235 | | | Oudenaarde |

BE236 | | | Sint-Niklaas |

BE24 | | Vlaams Brabant | |

BE241 | | | Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Leuven |

BE25 | | West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Brugge |

BE252 | | | Diksmuide |

BE253 | | | Ieper |

BE254 | | | Kortrijk |

BE255 | | | Oostende |

BE256 | | | Roeselare |

BE257 | | | Tielt |

BE258 | | | Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Brabant Wallon | Brabant Wallon |

BE32 | | Hainaut | |

BE321 | | | Ath |

BE322 | | | Charleroi |

BE323 | | | Mons |

BE324 | | | Mouscron |

BE325 | | | Soignies |

BE326 | | | Thuin |

BE327 | | | Tournai |

BE33 | | Liège | |

BE331 | | | Huy |

BE332 | | | Liège (Arrondissement) |

BE333 | | | Verviers |

BE334 | | | Waremme |

BE34 | | Luxembourg (b) | |

BE341 | | | Arlon |

BE342 | | | Bastogne |

BE343 | | | Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Neufchâteau |

BE345 | | | Virton |

BE35 | | Namur | |

BE351 | | | Dinant |

BE352 | | | Namur (Arrondissement) |

BE353 | | | Philippeville |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

DK | DANMARK | Danmark | DANMARK |

DK001 | | | København og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns amt |

DK003 | | | Frederiksborg amt |

DK004 | | | Roskilde amt |

DK005 | | | Vestsjællands amt |

DK006 | | | Storstrøms amt |

DK007 | | | Bornholms amt |

DK008 | | | Fyns amt |

DK009 | | | Sønderjyllands amt |

DK00A | | | Ribe amt |

DK00B | | | Vejle amt |

DK00C | | | Ringkøbing amt |

DK00D | | | Århus amt |

DK00E | | | Viborg amt |

DK00F | | | Nordjyllands amt |

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a.d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | Berlin | |

DE301 | | | Berlin-West, Stadt |

DE302 | | | Berlin-Ost, Stadt |

DE4 | BRANDENBURG | Brandenburg | |

DE401 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE402 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE403 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE404 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE405 | | | Barnim |

DE406 | | | Dahme-Spreewald |

DE407 | | | Elbe-Elster |

DE408 | | | Havelland |

DE409 | | | Märkisch-Oderland |

DE40A | | | Oberhavel |

DE40B | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE40C | | | Oder-Spree |

DE40D | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE40E | | | Potsdam-Mittelmark |

DE40F | | | Prignitz |

DE40G | | | Spree-Neiße |

DE40H | | | Teltow-Fläming |

DE40I | | | Uckermark |

DE5 | BREMEN | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | Hamburg | |

DE601 | | | Hamburg, Freie - und Hansestadt |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE80I | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE921 | | | Hannover, Kreisfreie Stadt |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE924 | | | Hannover, Landkreis |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim a. d. Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Landkreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer-Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Pirmasens |

DEC | SAARLAND | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | Sankt Wendel |

DED | SACHSEN | Sachsen | |

DED01 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED02 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED03 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED04 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED05 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED06 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED07 | | | Auerbach |

DED08 | | | Klingenthal |

DED09 | | | Oelsnitz |

DED0A | | | Plauen-Land |

DED0B | | | Reichenbach |

DED0C | | | Annaberg |

DED0D | | | Bautzen |

DED0E | | | Chemnitzer Land |

DED0F | | | Delitzsch |

DED0G | | | Döbeln |

DED0H | | | Freiberg |

DED0I | | | Leipziger Land |

DED0J | | | Meißen |

DED0K | | | Mittlerer Erzgebirgkreis |

DED0L | | | Mittweida |

DED0M | | | Muldentalkreis |

DED0N | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED0P | | | Riesa-Großenhain |

DED0Q | | | Löbau-Zittau |

DED0R | | | Sächsische Schweiz |

DED0S | | | Stollberg |

DED0T | | | Torgau-Oschatz |

DED0U | | | Weißeritzkreis |

DED0V | | | Aue-Schwarzenberg |

DED0W | | | Kamenz |

DED0X | | | Zwickauer Land |

DED0Y | | | Dresden-Land |

DED0Z | | | Hoyerswerda |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle/Saale, Stadtkreis |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG08 | | | Wartburgkreis |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

GR | | | ELLADA |

GR1 | VOREIA ELLADA | | |

GR11 | | Anatoliki Makedonia, Thraki | |

GR111 | | | Evros |

GR112 | | | Xanthi |

GR113 | | | Rodopi |

GR114 | | | Drama |

GR115 | | | Kavala |

GR12 | | Kentriki Makedonia | |

GR121 | | | Imathia |

GR122 | | | Thessaloniki |

GR123 | | | Kilkis |

GR124 | | | Pella |

GR125 | | | Pieria |

GR126 | | | Serres |

GR127 | | | Chalkidiki |

GR13 | | Dytiki Makedonia | |

GR131 | | | Grevena |

GR132 | | | Kastoria |

GR133 | | | Kozani |

GR134 | | | Florina |

GR14 | | Thessalia | |

GR141 | | | Karditsa |

GR142 | | | Larisa |

GR143 | | | Magnisia |

GR144 | | | Trikala |

GR2 | KENTRIKI ELLADA | | |

GR21 | | Ipeiros | |

GR211 | | | Arta |

GR212 | | | Thesprotia |

GR213 | | | Ioannina |

GR214 | | | Preveza |

GR22 | | Ionia Nisia | |

GR221 | | | Zakynthos |

GR222 | | | Kerkyra |

GR223 | | | Kefallinia |

GR224 | | | Lefkada |

GR23 | | Dytiki Ellada | |

GR231 | | | Aitoloakarnania |

GR232 | | | Achaia |

GR233 | | | Ileia |

GR24 | | Sterea Ellada | |

GR241 | | | Voiotia |

GR242 | | | Evvoia |

GR243 | | | Evrytania |

GR244 | | | Fthiotida |

GR245 | | | Fokida |

GR25 | | Peloponnisos | |

GR251 | | | Argolida |

GR252 | | | Arkadia |

GR253 | | | Korinthia |

GR254 | | | Lakonia |

GR255 | | | Messinia |

GR3 | ATTIKI | Attiki | Attiki |

GR4 | NISIA AIGAIOU, KRITI | | |

GR41 | | Voreio Aigaio | |

GR411 | | | Lesvos |

GR412 | | | Samos |

GR413 | | | Chios |

GR42 | | Notio Aigaio | |

GR421 | | | Dodekanisos |

GR422 | | | Kyklades |

GR43 | | Kriti | |

GR431 | | | Irakleio |

GR432 | | | Lasithi |

GR433 | | | Rethymni |

GR434 | | | Chania |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | La Coruna |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Orense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | Principado de Asturias |

ES13 | | Cantabria | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | Pais Vasco | |

ES211 | | | Alava |

ES212 | | | Guipuzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | Comunidad Foral de Navarra |

ES23 | | La Rioja | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Avila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-la Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante |

ES522 | | | Castellon De La Plana |

ES523 | | | Valencia |

ES53 | | Islas Baleares | Islas Baleares |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucia | |

ES611 | | | Almeria |

ES612 | | | Cadiz |

ES613 | | | Cordoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaen |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | Región de Murcia |

ES63 | | Ceuta y Melilla | |

ES631 | | | Ceuta |

ES632 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz De Tenerife |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE DE FRANCE | Île de France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD - PAS-DE-CALAIS | Nord - Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR413 | | | Moselle |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays de la Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | Gadeloupe |

FR92 | | Martinique | Martinique |

FR93 | | Guyane | Guyane |

FR94 | | Réunion | Réunion |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

IE | IRELAND | Ireland | IRELAND |

IE001 | | | Border |

IE002 | | | Dublin |

IE003 | | | Mid-East |

IE004 | | | Midland |

IE005 | | | Mid-West |

IE006 | | | South-East (IRL) |

IE007 | | | South-West (IRL) |

IE008 | | | West |

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

IT | | | ITALIA |

IT1 | NORD OVEST | | |

IT11 | | Piemonte | |

IT111 | | | Torino |

IT112 | | | Vercelli |

IT113 | | | Biella |

IT114 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

IT115 | | | Novara |

IT116 | | | Cuneo |

IT117 | | | Asti |

IT118 | | | Alessandria |

IT12 | | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta |

IT13 | | Liguria | |

IT131 | | | Imperia |

IT132 | | | Savona |

IT133 | | | Genova |

IT134 | | | La Spezia |

IT2 | LOMBARDIA | Lombardia | |

IT201 | | | Varese |

IT202 | | | Como |

IT203 | | | Lecco |

IT204 | | | Sondrio |

IT205 | | | Milano |

IT206 | | | Bergamo |

IT207 | | | Brescia |

IT208 | | | Pavia |

IT209 | | | Lodi |

IT20A | | | Cremona |

IT20B | | | Mantova |

IT3 | NORD EST | | |

IT31 | | Trentino-Alto Adige | |

IT311 | | | Bolzano-Bozen |

IT312 | | | Trento |

IT32 | | Veneto | |

IT321 | | | Verona |

IT322 | | | Vicenza |

IT323 | | | Belluno |

IT324 | | | Treviso |

IT325 | | | Venezia |

IT326 | | | Padova |

IT327 | | | Rovigo |

IT33 | | Friuli-Venezia Giulia | |

IT331 | | | Pordenone |

IT332 | | | Udine |

IT333 | | | Gorizia |

IT334 | | | Trieste |

IT4 | EMILIA-ROMAGNA | Emilia-Romagna | |

IT401 | | | Piacenza |

IT402 | | | Parma |

IT403 | | | Reggio nell'Emilia |

IT404 | | | Modena |

IT405 | | | Bologna |

IT406 | | | Ferrara |

IT407 | | | Ravenna |

IT408 | | | Forlì-Cesena |

IT409 | | | Rimini |

IT5 | CENTRO (I) | | |

IT51 | | Toscana | |

IT511 | | | Massa-Carrara |

IT512 | | | Lucca |

IT513 | | | Pistoia |

IT514 | | | Firenze |

IT515 | | | Prato |

IT516 | | | Livorno |

IT517 | | | Pisa |

IT518 | | | Arezzo |

IT519 | | | Siena |

IT51A | | | Grosseto |

IT52 | | Umbria | |

IT521 | | | Perugia |

IT522 | | | Terni |

IT53 | | Marche | |

IT531 | | | Pesaro e Urbino |

IT532 | | | Ancona |

IT533 | | | Macerata |

IT534 | | | Ascoli Piceno |

IT6 | LAZIO | Lazio | |

IT601 | | | Viterbo |

IT602 | | | Rieti |

IT603 | | | Roma |

IT604 | | | Latina |

IT605 | | | Frosinone |

IT7 | ABRUZZO-MOLISE | | |

IT71 | | Abruzzo | |

IT711 | | | L'Aquila |

IT712 | | | Teramo |

IT713 | | | Pescara |

IT714 | | | Chieti |

IT72 | | Molise | |

IT721 | | | Isernia |

IT722 | | | Campobasso |

IT8 | CAMPANIA | Campania | |

IT801 | | | Caserta |

IT802 | | | Benevento |

IT803 | | | Napoli |

IT804 | | | Avellino |

IT805 | | | Salerno |

IT9 | SUD | | |

IT91 | | Puglia | |

IT911 | | | Foggia |

IT912 | | | Bari |

IT913 | | | Taranto |

IT914 | | | Brindisi |

IT915 | | | Lecce |

IT92 | | Basilicata | |

IT921 | | | Potenza |

IT922 | | | Matera |

IT93 | | Calabria | |

IT931 | | | Cosenza |

IT932 | | | Crotone |

IT933 | | | Catanzaro |

IT934 | | | Vibo Valentia |

IT935 | | | Reggio di Calabria |

ITA | SICILIA | Sicilia | |

ITA01 | | | Trapani |

ITA02 | | | Palermo |

ITA03 | | | Messina |

ITA04 | | | Agrigento |

ITA05 | | | Caltanissetta |

ITA06 | | | Enna |

ITA07 | | | Catania |

ITA08 | | | Ragusa |

ITA09 | | | Siracusa |

ITB | SARDEGNA | Sardegna | |

ITB01 | | | Sassari |

ITB02 | | | Nuoro |

ITB03 | | | Oristano |

ITB04 | | | Cagliari |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

| LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | Luxembourg (Grand-Duché) | Luxembourg (Grand-Duché) |

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | Ultrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie's-Gravenhage |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch- Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT12 | | Centro (P) | |

PT121 | | | Baixo Vouga |

PT122 | | | Baixo Mondego |

PT123 | | | Pinhal Litoral |

PT124 | | | Pinhal Interior Norte |

PT125 | | | Dâo-Lafôes |

PT126 | | | Pinhal Interior Sul |

PT127 | | | Serra da Estrela |

PT128 | | | Beira Interior Norte |

PT129 | | | Beira Interior Sul |

PT12A | | | Cova da Beira |

PT13 | | Lisboa e Vale do Tejo | |

PT131 | | | Oeste |

PT132 | | | Grande Lisboa |

PT133 | | | Península de Setúbal |

PT134 | | | Médio Tejo |

PT135 | | | Lezíria do Tejo |

PT14 | | Alentejo | |

PT141 | | | Alentejo Litoral |

PT142 | | | Alto Alentejo |

PT143 | | | Alentejo Central |

PT144 | | | Baixo Alentejo |

PT15 | | Algarve | Algarve |

PT2 | AÇORES | Açores | Açores |

PT3 | MADEIRA | Madeira | Madeira |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI11 | | Uusimaa | Uusimaa |

FI12 | | Etelä-Suomi | |

FI121 | | | Varsinais-Suomi |

FI122 | | | Satakunta |

FI123 | | | Häme |

FI124 | | | Pirkanmaa |

FI125 | | | Päijät-Häme |

FI126 | | | Kymenlaakso |

FI127 | | | Etelä-Karjala |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI14 | | Väli-Suomi | |

FI141 | | | Keski-Suomi |

FI142 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI143 | | | Vaasan rannikkoseutu |

FI144 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI15 | | Pohjois-Suomi | |

FI151 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI152 | | | Lappi |

FI2 | AHVENANMAA/ÅLAND | Ahvenanmaa/Åland | Ahvenanmaa/Åland |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

SE | SVERIGE | | SVERIGE |

SE01 | | Stockholm | |

SE011 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE03 | | Småland med öarna | |

SE031 | | | Jönköpings län |

SE032 | | | Kronobergs län |

SE033 | | | Kalmar län |

SE034 | | | Gotlands Län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE042 | | | Kristianstad län |

SE043 | | | Malmöhus län |

SE05 | | Västsverige | |

SE051 | | | Hallands län |

SE052 | | | Göteborgs och Bohus län |

SE053 | | | Älvsborgs län |

SE054 | | | Skaraborgs län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Kopparbergs län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

CODE | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UK1 | NORTH | | |

UK11 | | Cleveland, Durham | |

UK111 | | | Cleveland |

UK112 | | | Durham |

UK12 | | Cumbria | Cumbria |

UK13 | | Northumberland, Tyne and Wear | |

UK131 | | | Northumberland |

UK132 | | | Tyne and Wear |

UK2 | YORKSHIRE AND HUMBERSIDE | | |

UK21 | | Humberside | Humberside |

UK22 | | North Yorkshire | North Yorkshire |

UK23 | | South Yorkshire | South Yorkshire |

UK24 | | West Yorkshire | West Yorkshire |

UK3 | EAST MIDLANDS | | |

UK31 | | Derbyshire, Nottinghamshire | |

UK311 | | | Derbyshire |

UK312 | | | Nottinghamshire |

UK32 | | Leicestershire, Northamptonshire | |

UK321 | | | Leicestershire |

UK322 | | | Northamptonshire |

UK33 | | Lincolnshire | Lincolnshire |

UK4 | EAST ANGLIA | East Anglia | |

UK401 | | | Cambridgeshire |

UK402 | | | Norfolk |

UK403 | | | Suffolk |

UK5 | SOUTH EAST (UK) | | |

UK51 | | Bedfordshire, Hertfordshire | |

UK511 | | | Bedfordshire |

UK512 | | | Hertfordshire |

UK52 | | Berkshire, Buckinghamshire Oxfordshire | |

UK521 | | | Berkshire |

UK522 | | | Buckinghamshire |

UK523 | | | Oxfordshire |

UK53 | | Surrey, East-West Sussex | |

UK531 | | | East Sussex |

UK532 | | | Surrey |

UK533 | | | West Sussex |

UK54 | | Essex | Essex |

UK55 | | Greater London | Greater London |

UK56 | | Hampshire, Isle of Wight | |

UK561 | | | Hampshire |

UK562 | | | Isle of Wight |

UK57 | | Kent | Kent |

UK6 | SOUTH WEST (UK) | | |

UK61 | | Avon, Gloucestershire, Wiltshire | |

UK611 | | | Avon |

UK612 | | | Gloucestershire |

UK613 | | | Wiltshire |

UK62 | | Cornwall, Devon | |

UK621 | | | Cornwall |

UK622 | | | Devon |

UK63 | | Dorset, Somerset | |

UK631 | | | Dorset |

UK632 | | | Somerset |

UK7 | WEST MIDLANDS | | |

UK71 | | Hereford & Worcester, Warwickshire | |

UK711 | | | Hereford and Worcester |

UK712 | | | Warwickshire |

UK72 | | Shropshire, Staffordshire | |

UK721 | | | Shropshire |

UK722 | | | Staffordshire |

UK73 | | West Midlands (County) | West Midlands (County) |

UK8 | NORTH WEST (UK) | | |

UK81 | | Cheshire | Cheshire |

UK82 | | Greater Manchester | Greater Manchester |

UK83 | | Lancashire | Lancashire |

UK84 | | Merseyside | Merseyside |

UK9 | WALES | | |

UK91 | | Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys | |

UK911 | | | Clwyd |

UK912 | | | Dyfed |

UK913 | | | Gwynedd |

UK914 | | | Powys |

UK92 | | Gwent, Mid-South-West Glamorgan | |

UK921 | | | Gwent |

UK922 | | | Mid Glamorgan |

UK923 | | | South Glamorgan |

UK924 | | | West Glamorgan |

UKA | SCOTLAND | | |

UKA1 | | Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside | |

UKA11 | | | Borders |

UKA12 | | | Central |

UKA13 | | | Fife |

UKA14 | | | Lothian |

UKA15 | | | Tayside |

UKA2 | | Dumfries & Galloway, Strathclyde | |

UKA21 | | | Dumfries and Galloway |

UKA22 | | | Strathclyde |

UKA3 | | Highlands, Islands | |

UKA31 | | | Highlands |

UKA32 | | | Islands |

UKA4 | | Grampian | Grampian |

UKB | NORTHERN IRELAND | Northern Ireland | Northern Ireland |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

B. függelék

A 92/43/EGK irányelv I. mellékletének élőhelytípusai

Kód | I. mellékleti kód | P | Élőhelytípus |

1110 | 11.25 | | Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok |

1120 | 11.34 | * | Neptunhínár-állományok |

1130 | 13.2 | | Folyók tölcsértorkolatai |

1140 | 14 | | A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások |

1150 | 21 | * | Lagúnák |

1160 | - | | Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök |

1170 | - | | Zátonyok |

1180 | - | | Sekély tengervízben feltörő gázok által kialakított "oszlopok" |

1210 | 17.2 | | Hordaléksávok egyéves vegetációja |

1220 | 17.3 | | Sziklapadok évelő vegetációja |

1230 | 18.21 | | Az atlanti és a balti partvidék növényzettel borított sziklái |

1240 | 18.22 | | A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.) |

1250 | 18.23 | | A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája |

1310 | 15.11 | | Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon |

1320 | 15.12 | | Tengerparti zsinegfűgyepek (Spartinion) |

1330 | 15.13 | | Atlanti partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia) |

1340 | 15.14 | * | Kontinentális sós rétek (Puccinellietallia distantis) |

1410 | 15.15 | | Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi) |

1420 | 15.16 | | Mediterrán és meleg atlanti partvidéki sótűrő cserjések (Arthrocnemetalia fructicosae) |

1430 | 15.17 | | Ibériai sótűrő és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea) |

1510 | 15.18 | * | Sós sztyeppek (Limonietalia) |

1520 | 15.19 | * | Kalciumszulfátos sztyeppek (Gypsophiletalia) |

1530 | 15.1A | * | Pannon szikes sztyeppek és mocsarak |

2110 | 16.211 | | Vándorló partidűne-kezdemények |

2120 | 16.212 | | Partvonal mentén vándorló dűnék ("fehér dűnék") európai homoknáddal (Ammophila arenaria) |

2130 | 16.221 -> 16.227 | * | Lágyszárú vegetációval megkötött álló dűnék ("szürke dűnék") |

2131 | 16.221 | * | Gallio-Koelerion albescentis |

2132 | 16.222 | * | Euphorbio-Helichristion |

2133 | 16.223 | * | Crucianellion maritimae |

2134 | 16.224 | * | Euphorbia terracina |

2135 | 16.225 | * | Mesobromion |

2136 | 16.226 | * | Trifolino-Garantietea sangvinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei |

2137 | 16.227 | * | Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae |

2140 | 16.23 | * | Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum) |

2150 | 16.24 | * | Euroatlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea) |

2160 | 16.25 | | Homoktövissel (Hippophae rhamnoides) borított dűnék |

2170 | 16.26 | | Homoki fűzzel (Salix arenariae) borított dűnék |

2180 | 16.29 | | Az atlanti partvidék erdős dűnéi |

2190 | 16.31 -> 16.35 | | Nedves dűneközök |

2191 | 16.31 | | Dűneközi semlyéktavak |

2192 | 16.32 | | Dűneközi semlyékek pionírtársulásai |

2193 | 16.33 | | Dűneközi semlyékek rétlápjai |

2194 | 16.34 | | Dűneközi semlyékek rétjei |

2195 | 16.35 | | Dűneközi semlyékek nádasai és sásosai |

21A0 | 1A | * | Machairek (* Írországban) |

2210 | 16.223 | | Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított parti álló dűnék |

2220 | 16.224 | | Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék |

2230 | 16.228 | | Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűne-gyepek |

2240 | 16.229 | | Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűnegyepek egyéves növényekkel |

2250 | 16.27 | * | Borókás dűnék (Juniperus-fajok) |

2260 | 16.28 | | Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia) |

2270 | 16.29 × 42.8 | * | Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék |

2310 | 64.1 × 31.223 | | Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal |

2320 | 64.1 × 31.227 | | Száraz, homoki fenyérek Calluna-fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum) |

2330 | 64.1 × 35.2 | | Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel |

2340 | 64.71 | * | Pannon kilúgozódott dűnék |

3110 | 22.11 × 22.31 | | Atlanti homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei, kétéltű vegetációval: Lobelia, Littorelia és Isoetes |

3120 | 22.11 × 22.34 | | A nyugati mediterraneum homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-fajokkal |

3130 | 22.12 × (22.31 & 22.32) | | A közép-európai és Alpok körüli területek oligotróf vizei iszapnövényzettel: Littorella, Isoetes, vagy egynyári vegetáció kiemelkedő zátonyokon (Nanocyperetalia) |

3131 | 22.12 × 22.31 | | A közép-európai és Alpok körüli területek oligotróf vizei, iszapnövényzettel: Litorella vagy Isoetes |

3132 | 22.12 × 22.32 | | A közép-európai és Alpok-körüli területek oligotróf vizei, egynyári vegetációval a vízpartokon (Nanocyperetalia) |

3140 | 22.12 × 22.44 | | Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel |

3150 | 22.13 | | Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel |

3160 | 22.14 | | Disztróf tavak |

3170 | 22.34 | * | Mediterrán időszakos tavacskák |

3180 | - | * | Turloughok (Írország) |

3220 | 24.221 & 24.222 | | Magashegységi folyók és partjaik lágyszárú növényzete |

3221 | 24.221 | | Alhavasi patakmenti füzikés társulások |

3222 | 24.222 | | Magashegységi kavicsos medernövényzet |

3230 | 24.223 | | Magashegységi folyók és fásszárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica) |

3240 | 24.224 | | Magashegységi folyók és fásszárú vegetációjuk parti fűzzel (Salix elaeagnos) |

3250 | 24.225 | | Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum) |

3260 | 24.4 | | Alacsonyhegységi és síkvidéki folyók vízi boglárka (Ranunculus) hínárja |

3270 | 24.52 | | Alacsonyhegységbeli folyók Chenopodietum rubri-val |

3280 | 24.53 | | Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion-fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával |

3290 | - | | Időszakos mediterrán folyók |

4010 | 31.11 | | Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix) |

4020 | 31.12 | * | Dél-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix) |

4030 | 31.2 | | Száraz fenyérek (minden altípus) |

4040 | 31.234 | * | Száraz partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans) és Ulex maritimus-szal |

4050 | 31.3 | * | Endemikus makaronéziai száraz fenyérek |

4060 | 31.4 | | Havasi és alhavasi fenyérek |

4070 | 31.5 | * | Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirsuti) |

4080 | 31.622 | | Szubarktikus bokorfüzesek |

4090 | 31.7 | | Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal |

5110 | 31.82 | | Meszes sziklalejtők állandósult puszpángformációi (Buxus sempervirens) (részben Berberidion) |

5120 | 31.842 | | Hegyvidéki Genista purgans-formációk |

5130 | 31.88 | | Borókaformációk (Juniperus communis) mészkedvelő fenyéreken vagy gyepekben |

5140 | 31.89 | * | Szuharformációk (Cistus palhinhae) nedves tengerparti fenyéreken |

5210 | 32.131 -> 32.135 | | Borókaformációk |

5211 | 32.131 | | Fás matorral vörös borókával (Juniperus oxycedrus) |

5212 | 32.132 | | Fás matorral föníciai borókával (Juniperus phoenicea) |

5213 | 32.133 | | Fás matorralok görög és szagos borókával (Juniperus excelsa és J. foetidissima) |

5214 | 32.134 | | Fás matorral közönséges borókával (Juniperus communis) |

5215 | 32.135 | | Fás matorral szíriai borókával (Juniperus drupacea) |

5220 | 32.17 | * | Jujubás (Zyziphus) matorral |

5230 | 32.18 | * | Babércserjés (Laurus nobilis) matorral |

5310 | 32.216 | | Babércserjések |

5320 | 32.217 | | Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett |

5330 | 32.22 -> 32.26 | | Valamennyi típus |

5331 | 32.22 | | Faalakú kutyatej állományai |

5332 | 32.23 | | Hosszúlevelűnád (Ampelodesmos) uralta mediterrán vízparti cserjés (garigue) |

5333 | 32.24 | | Kis legyezőpálmás cserjés |

5334 | 32.25 | | Elősivatagi cserjés |

5335 | 32.26 | | Melegkedvelő mediterrán rekettyések (retamares) |

5410 | 33.1 | | Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astralago-Plantaginetum subulatae) |

5420 | 33.3 | | Tövisesvérfű-phryganák (Sarcopoterium spinosum) |

5430 | 33.4 | | Krétai formációk (Euphorbieto-Verbascion) |

6110 | 34.11 | * | Karsztos mészkedvelő gyepek (Alysso-Sedion albi) |

6120 | 34.12 | * | Száraz meszes homoki gyepek (Koelerion glaucae) |

6130 | 34.2 | | Ólom- és cinktűrő gyepek |

6140 | 36.314 | | Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek |

6150 | 36.32 | | Havasi és boreális szilikátgyepek |

6160 | 36.36 | | Ibériai Festuca indigesta szilikátgyepek |

6170 | 36.41 -> 36.45 | | Havasi mészkedvelő gyepek |

6171 | 36.41 | | Rozsdás sás (Carex ferruginea) rétek és ezekhez kapcsolódó társulások |

6172 | 36.42 | | Füzéres havasisás (Kobresia myosuroides) állományok |

6173 | 36.43 | | Sziklapárkány mészkőgyepek |

6174 | 36.44 | | Havasi nehézfémtűrő társulások |

6175 | 36.45 | | Hegyi-mediterrán sziklapárkány gyepek |

6180 | 36.5 | | Makaronéziai hegyvidéki gyepek |

6210 | 34.31 -> 34.34 | * | Meszes alapkőzetű vidék (Festuco Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) |

6211 | 34.31 | * | Szubkontinentális sztyeppes gyepek |

6212 | 34.32 | * | Szubatlanti félszáraz mészkedvelő gyepek |

6213 | 34.33 | * | Szubatlanti rendkívül száraz mészkedvelő gyepek |

6214 | 34.34 | * | Közép-európai mészkedvelő szilikátgyepek |

6220 | 34.5 | * | Pszeudo-sztyepp fűfélékkel és egyéves fajokkal (Thero-Brachypodietea) |

6230 | 35.1 | * | Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein |

6240 | 34.31 | * | Szubkontinentális sztyeppek |

6250 | 34.91 | * | Pannon sztyeppek |

6260 | 34.A1 | * | Pannon homoki gyepek |

6310 | 32.11 | | Szklerofil legelőerdők Qercus suber-rel és/vagy Quercus ilex-szel |

6410 | 37.31 | | Kékperjés láprétek mészkövön és agyagon (Eu-Molinion) |

6420 | 37.4 | | Mediterrán magasfüvű és sásos rétek (Molinio-Holoschoenion) |

6430 | 37.7 & 37.8 | | Eutróf magasfüvesek |

6431 | 37.7 | | Vízfolyások és erdők üde magaskórós szegélyei |

6432 | 37.8 | | Alhavasi és havasi magaskórós társulások |

6440 | - | | Gyakran elárasztott Cnidion venosae rétek |

6510 | 38.2 | | Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |

6520 | 38.3 | | Hegyi kaszálórétek (angol jellegű, Geranium sylvaticum-al) |

7110 | 51.1 | * | Dagadólápok |

7120 | 51.2 | | Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni |

7130 | 52.1 & 52.2 | * | Takarólápok (* csak az aktívak) |

7131 | 52.1 | * | Síksági takaróláp |

7132 | 52.2 | * | Hegyvidéki takaróláp |

7140 | 54.5 | | Tőzegmohás lápok és ingólápok |

7150 | 54.6 | | Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion) |

7210 | 53.3 | * | Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és lápi sással (Caricion davalliana) |

7220 | 54.12 | * | Mésztufás források (Cratoneurion) |

7230 | 54.2 | | Mészkedvelő üde láp- és sásrétek |

7240 | 54.3 | * | A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi |

7310 | 54.8 | * | Aapa-lápok |

7320 | 54.9 | * | Palsa-lápok |

8110 | 61.1 | | Szilikátos sziklatörmelék-lejtők |

8120 | 61.2 | | Eutrikus sziklatörmelék-lejtők |

8130 | 61.3 | | Nyugat-mediterrán és hegyvidéki meleg sziklatörmelék-lejtők |

8140 | 61.4 | | Balkáni sziklatörmelék-lejtők |

8150 | 61.5 | | Közép-európai szilikátos sziklatörmelék-lejtők |

8160 | 61.6 | * | Közép-európai meszes sziklatörmelék-lejtők |

8210 | 62.1 & 62.1A | | Meszes altípusok |

8211 | 62.11 | | Nyugat-európai mediterrán és ibériai hegyvidéki mészkősziklák |

8212 | 62.12 | | Közép-pireneusi mészkősziklák |

8213 | 62.13 | | Liguri-apennini mészkősziklák |

8214 | 62.14 | | Dél-itáliai mészkősziklák |

8215 | 62.15 | | Havasi és szubmediterrán mészkősziklák |

8216 | 62.16 | | Európai-mediterrán görög mészkősziklák |

8217 | 62.17 | | Égei mészkősziklák |

8218 | 62.18 | | Dél-görögországi hegyi sziklák |

8219 | 62.19 | | Közép-görögországi hegyi sziklák |

821A | 62.1A | | Észak-görögországi mészkősziklák |

8220 | 62.2 | | Szilikátsziklás altípusok |

8230 | 62.3 | | Sziklafelületen élő pionír növényzet |

8240 | 62.4 | * | Mészkőhasadékok |

8310 | 65 | | Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok |

8320 | - | | Lávamezők és természetes üregek |

8330 | - | | Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok |

8340 | - | | Állandó gleccserek |

9010 | 42.C | | Nyugati tajga |

9110 | 42.11 | | Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) |

9120 | 41.12 | | Epifitákban (Ilici-Fagion) gazdag bükkösök Ilex- és Taxus-fajokkak |

9130 | 41.13 | | Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) |

9140 | 41.15 | | Alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius) |

9150 | 41.16 | | Meszes bükkösök (Cephalanthero-Fagion) |

9160 | 41.24 | | Stellario-Carpinetum gyertyános-tölgyesek |

9170 | 41.26 | | Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek |

9180 | 41.4 | * | Tilio-Acerion szurdokerdők |

9190 | 41.51 | | Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon |

91A0 | 41.53 | | Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken |

91B0 | 41.86 | | Fraxinus angustifolia-erdők (keskenylevelű kőris-erdők) |

91C0 | 42.51 | * | Kaledóniai erdők |

91D0 | 44.A1 -> 44.A4 | * | Láperdők |

91D1 | 44.A1 | * | Tőzegmohás nyírfások |

91D2 | 44.A2 | * | Skót mocsári fenyvesek |

91D3 | 44.A3 | * | Hegyi mocsári fenyvesek |

91D4 | 44.A4 | * | Tőzegmohás lucfenyvesek |

91 | 44.3 | * | Ártéri égeres maradványerdők (Alnion glutinoso-incanae) |

91F0 | 44.4 | | Nagy folyók menti tölgy-szil-kőris elegyes erdők |

91G0 | 41.2B | * | Pannon gyertyános-tölgyesek |

91H0 | 41.7374 | * | Pannon molyhos tölgyesek |

91I0 | 41.7A | * | Euroszibériai erdőssztyepptölgyesek |

9210 | 41.181 | * | Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal |

9220 | 41.184 | * | Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis) |

9230 | 41.6 | | Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica) |

9240 | 41.77 | | Ibériai tölgyerdők (Quercus faginea) (Ibériai-félsziget) |

9250 | 41.85 | | Macedón tölgyerdők (Quercus trojana) (Itália és Görögország) |

9260 | 41.9 | | Szelídgesztenyések |

9270 | 41.1A × 42.17 | | Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis) |

9280 | 41.1B | | Magyar tölgyesek (Quercus frainetto) |

9290 | 42.A1 | | Cipruserdők (Acero-Cupression) |

92A0 | 44.17 | | Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba) alkotta galériaerdők |

92B0 | 44.52 | | Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix és egyéb fajokkal |

92C0 | 44.7 | | Keleti platánerdők (Platanion orientalis) |

92D0 | 44.8 | | Termomediterrán folyóparti galériaerdők (Nerio-Tamariceteae) és az Ibériai-félsziget délnyugati részének parti galériaerdei (Securinegion tinctoriae) |

9310 | 41.7C | | Krétai molyhostölgyerdők (Quercus brachyphylla) |

9320 | 45.1 | | Olea-erdők és Ceratonia-erdők |

9330 | 45.2 | | Paratölgyerdők (Quercus suber) |

9340 | 45.3 | | Magyaltölgyerdők (Quercus ilex) |

9350 | 45.5 | | Nagypikkelyű tölgyerdők (Quercus macrolepis) |

9360 | 45.61 -> 45.63 | * | Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea) |

9361 | 45.61 | * | Azori-szigeteki babérerdők (laurisilva) |

9362 | 45.62 | * | Madeirai babérerdők (laurisilva) |

9363 | 45.63 | * | Kanári-szigeteki babérerdők (laurisilva) |

9370 | 45.7 | * | Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek |

9380 | 45.8 | | Közönséges magyalerdők (Ilex aquifolium) |

9410 | 42.21 -> 42.23 | | Mészkerülő erdők (Vaccinio-Piceetea) |

9411 | 42.21 | | Alhavasi lucfenyvesek az Alpokban |

9412 | 42.22 | | Hegyi lucfenyvesek a közép-Alpokban |

9413 | 42.23 | | Alhavasi hercyniai erdők |

9420 | 42.31 és 42.32 | | Havasi vörösfenyő és cirbolyafenyő (Pinus cembra) alkotta erdők |

9421 | 42.31 | | Keleti vörösfenyő és cirbolyafenyő alkotta szilikátos erdők |

9422 | 42.32 | | Keleti vörösfenyő és cirbolyafenyő alkotta mészköves erdők |

9430 | 42.4 | * | Kampósfenyőerdők (Pinus uncinata) (* gipszen vagy mészkövön) |

9510 | 42.14 | * | Appenninekbeli közönséges jegenyefenyő- (Abies alba) és Picea excelsa-erdők |

9520 | 42.19 | | Andalúz jegenyefenyő-erdők (Abies pinsapo) |

9530 | 42.61 -> 42.66 | * | Mediterrán fenyőerdők endemikus feketefenyővel |

9531 | 42.61 | * | Olasz Pinus nigra alkotta erdők |

9532 | 42.62 | * | Görög Pinus nigra alkotta erdők |

9533 | 42.63 | * | Salzmann-féle fenyvesek |

9534 | 42.64 | * | Korzikai vörösfenyvesek |

9535 | 42.65 | * | Kalábriai vörösfenyvesek |

9536 | 42.66 | * | Pallas-féle fenyvesek |

9540 | 42.8 | | Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel, ideértve a törpefenyőt (Pinus mungo) és a balkáni fenyőt (Pinus leucodermis) |

9550 | 42.9 | | Makaronéziai fenyőerdők (endemikus) |

9560 | 42.A2 -> 42.A5 & 42A8 | * | Endemikus mediterrán erdők borókafajokkal (Juniperus spp.) |

9561 | 42.A2 | * | Spanyol borókafenyő alkotta erdők |

9562 | 42.A3 | * | Görög borókafenyő alkotta erdők |

9563 | 42.A4 | * | Szagos borókafenyő (Juniperus foetidissima) alkotta erdők |

9564 | 42.A5 | * | Szíriai borókafenyő (Juniperus drupaceae) alkotta erdők |

9565 | 42.A8 | * | Makaronéziai borókafenyvesek |

9570 | 42.A6 | * | Lakkcipruserdők (Tetraclinis articulata) (Murcia) |

9580 | 42.A71 -> 42.A73 | * | Tiszafaerdők (Taxus baccata) |

9581 | 42.A71 | * | Brit tiszafaerdők |

9582 | 42.A72 | * | Korzikai tiszafaerdők |

9583 | 42.A73 | * | Szardíniai tiszafaerdők |

C. függelék

A 79/409/EGK irányelv I. melléklete szerinti madárfajok

Nowak-kód | Fajnév | Melléklet |

I. | II./1. | II./2. | III./1. | III./2. |

A402 | Accipiter brevites | I | | | | |

A085 | Accipiter gentilis | | | | | |

A400 | Accipiter gentilis arrigonii | I | | | | |

A086 | Accipiter nisus | | | | | |

A401 | Accipiter nissus granti | I | | | | |

A298 | Acrocephalus arundinaceus | | | | | |

A293 | Acrocephalus melanopogon | I | | | | |

A294 | Acrocephalus paludicola | I | | | | |

A296 | Acrocephalus palustris | | | | | |

A295 | Acrocephalus schoenobeanus | | | | | |

A297 | Acrocephalus scirpaceus | | | | | |

A168 | Acitis hypoleucos | | | | | |

A324 | Aegithalos caudatus | | | | | |

A223 | Aegolius funereus | I | | | | |

A079 | Aegyptus monachus | I | | | | |

A247 | Alauda arvensis | | | | | |

A200 | Alca torda | | | | | |

A229 | Alcedo atthis | I | | | | |

A111 | Alectoris barbara | I | | I | I | |

A411 | Alectorischukar | | | | | |

A109 | Alectorisgraeca | | I | | | |

A412 | Alectorisgraeca saxatilis | I | | | | |

A413 | Alectorisgraeca whitakeri | I | | | | |

A110 | Alectoris rufa | | I | | I | |

A203 | Alle alle | | | | | |

A054 | Anas acuta | | I | | | I |

A056 | Anas clypeata | | I | | | I |

A052 | Anas crecca | | I | | | I |

A050 | Anas penelope | | I | | | I |

A053 | Anas platyrhynchos | | I | | | |

A055 | Anas querquedula | | I | | | |

A051 | Anas strepera | | I | | | |

A041 | Anser albifrons | | | I | | |

A394 | Anser albifrons albifrons | | | | | I |

A395 | Anser albifrons flavirostris | I | | | | |

A043 | Anser anser | | I | | | I |

A040 | Anserbrachyrhynvhus | | | I | | |

A042 | Anser erythropus | I | | | | |

A039 | Anser fabalis | | I | | | |

A432 | Anthus benthelotii | | | | | |

A255 | Anthus campestris | I | | | | |

A258 | Anthus cervinus | | | | | |

A257 | Anthuspratensis | | | | | |

A254 | Anthus richardi | | | | | |

A259 | Anthus spinoletta | | | | | |

A256 | Anthus trivialis | | | | | |

A226 | Apus apus | | | | | |

A424 | Apus caffer | I | | | | |

A228 | Apus melba | | | | | |

A227 | Apus pallidus | | | | | |

A425 | Apus unicolor | | | | | |

A405 | Aquila adabeltri | I | | | | |

A091 | Aquila chrysaetos | I | | | | |

A090 | Aquila clanga | I | | | | |

A404 | Aquila heliaca | I | | | | |

A089 | Aquila pomarina | I | | | | |

A028 | Ardea cinerea | | | | | |

A029 | Ardea purpurea | I | | | | |

A024 | Ardeola ralloides | I | | | | |

A169 | Aretania interpres | | | | | |

A222 | Asio flammeus | I | | | | |

A221 | Asio otus | | | | | |

A218 | Athene noctua | | | | | |

A059 | Aythya ferina | | I | | | I |

A061 | Aythya fuligula | | I | | | I |

A062 | Aythya marila | | | I | | I |

A060 | Aythya nyroca | I | | | | |

A263 | Bombycilla garullus | | | | | |

A104 | Bonasa bonasia | I | | I | | |

A021 | Botaurus stellaris | I | | | | |

A046 | Branta bernicla | | | I | | |

A044 | Branta canadensis | | I | | | |

A045 | Branta leucopsis | I | | | | |

A396 | Branta ruficollis | I | | | | |

A215 | Bubo bubo | I | | | | |

A025 | bubulcus ibis | | | | | |

A452 | Bucanetes githagineus | I | | | | |

A067 | Bucepthala clangua | | | I | | |

A387 | Bulweria bulwerii | I | | | | |

A133 | Burbinus oedicnemus | I | | | | |

A087 | Buteo buteo | | | | | |

A088 | Buteo lagopus | | | | | |

A403 | Buteo rufinus | I | | | | |

A243 | Calandrella brachydactyla | I | | | | |

A431 | Calandrella rufescens | | | | | |

A374 | Calcarius lapponicus | | | | | |

A144 | Calidris alba | | | | | |

A149 | Calidris alpina | | | | | |

A143 | Calidris canutus | | | I | | |

A147 | Calidris ferruginea | | | | | |

A148 | Calidris maritima | | | | | |

A145 | Calidris minuta | | | | | |

A146 | Calidris temminckii | | | | | |

A010 | Calonectris diomedea | I | | | | |

A224 | Caprimulgus europaeus | I | | | | |

A225 | Caprimulgus ruficollis | | | | | |

A366 | Carduelis cannabina | | | | | |

A364 | Carduelis carduelis | | | | | |

A368 | Carduelis chloris | | | | | |

A367 | Carduelis flammea | | | | | |

A365 | Carduelis flavirostris | | | | | |

A371 | Carduelis spinus | | | | | |

A202 | Carpodacus erythrinus | | | | | |

A268 | Cepphus grylle | | | | | |

A335 | Cercotrichas galactotes | | | | | |

A334 | Certhia brachydactyla | | | | | |

A288 | Certhia familiaris | | | | | |

A138 | Charadrius alexandrinus | | | | | |

A417 | Charadrius asiaticus | | | | | |

A136 | Charadrius dubius | | | | | |

A137 | Charadrius hiaticula | | | | | |

A430 | Chersophilus duponti | I | | | | |

A416 | Chlamydothis undulata | I | | | | |

A196 | Chlidonias hybridus | I | | | | |

A198 | Chlidonias leucopterus | | | | | |

A197 | Chlidonias niger | I | | | | |

A031 | Ciconia ciconia | I | | | | |

A030 | Ciconia nigra | I | | | | |

A264 | Cinclus cinclus | | | | | |

A080 | Circaetus gallicus | I | | | | |

A081 | Circus aeruginosus | I | | | | |

A082 | Circuscyaneus | I | | | | |

A083 | Circusmacrourus | I | | | | |

A084 | Circus pyrgargus | I | | | | |

A289 | Cisticola jundicis | | | | | |

A211 | Glamator glandarius | | | | | |

A064 | Clangula hyemalis | | | I | | |

A373 | Coccothraustes coccothraustes | | | | | |

A422 | Columba bollii | I | | | | |

A423 | Columba junonniae | I | | | | |

A206 | Columbalivia | | I | | | |

A207 | Columba oenas | | | I | | |

A208 | Columba palumbus | | I | | I | |

A421 | Columba palumbus azorica | I | | | | |

A455 | Columba trocaz | I | | | | |

A231 | Coracias garrulus | I | | | | |

A350 | Corvus corax | | | | | |

A349 | Corvus corone | | I | | | |

A348 | Corvus frugilegus | | I | | | |

A347 | Corvus monedula | | I | | | |

IA113 | Coturnix coturnix | | | I | | |

A122 | Crex crex | I | | | | |

A212 | Cuculus canorus | | | | | |

A134 | Cursorius cursor | I | | | | |

A454 | Cyanopica cyana | | | | | |

A037 | Cygnus bewicki | I | | | | |

A038 | Cygnus cygnus | I | | | | |

A036 | Cygnus olor | | | I | | |

A253 | Delichon urbica | | | | | |

A239 | Dendrocopos leucotos | I | | | | |

A237 | Dendrocopos major | | | | | |

A427 | Dendrocopos major canariensis | I | | | | |

A428 | Dendrocopos major thanerri | I | | | | |

A238 | Dendrocopos medius | I | | | | |

A240 | Dendrocopos minor | | | | | |

A429 | Dendrocopos syriacus | I | | | | |

A236 | Drycopus martius | I | | | | |

A027 | Egretta alba | I | | | | |

A026 | Egretta garzetta | I | | | | |

A399 | Elanus caeruleus | I | | | | |

A447 | Emberiza caesia | I | | | | |

A378 | Emberiza cia | | | | | |

A446 | Emberiza cineracea | I | | | | |

A377 | Emberiza cirlus | | | | | |

A376 | Emberiza citrinella | | | | | |

A379 | Emberiza hortulana | I | | | | |

A382 | Emberiza melanocephala | | | | | |

A380 | Emberiza pusilla | | | | | |

A381 | Emberiza schoeniclus | | | | | |

A248 | Eremophila alpestris | | | | | |

A269 | Erithacus rubecula | | | | | |

A139 | Eudromias morinellus | I | | | | |

A101 | Falco biarnicus | I | | | | |

A098 | Falco columbarius | I | | | | |

A100 | Falco eleonorae | I | | | | |

A095 | Falco naumanni | I | | | | |

A103 | Falco peregrinus | I | | | | |

A102 | Falco rusticolus | I | | | | |

A099 | Falco subbuteo | | | | | |

A096 | Falco tinnunculus | | | | | |

A097 | Falco vespertinus | | | | | |

A321 | Ficedula albicollis | I | | | | |

A322 | Ficedula hypoleuca | | | | | |

A320 | Ficedula parva | I | | | | |

A442 | Ficedula semitorquata | I | | | | |

A204 | Fratercula arctica | | | | | |

A359 | Fringilla coelebs | | | | | |

A448 | Fringilla coelebs ombrinosa | I | | | | |

A360 | Fringillamontifringilla | | | | | |

A449 | Fringilla teydea | I | | | | |

A125 | Fulica atra | | I | | | I |

A126 | Fulica crisata | I | | | | |

A009 | Fulmarus glaciaris | | | | | |

A244 | Galerida crisata | | | | | |

A245 | Galerida theklae | I | | | | |

A153 | Galligano galligano | | I | | | I |

A154 | Galligano media | I | | | | |

A123 | Galligano chloropus | | | I | | |

A342 | Garrulus galndarius | | | I | | |

A002 | Gavia arctica | I | | | | |

A003 | Gavia immer | I | | | | |

A001 | Gavia stellata | I | | | | |

A189 | Gelochelidon nilotica | I | | | | |

A033 | Geronticus eremita | | | | | |

A135 | Glareola pratincola | I | | | | |

A217 | Glaucidium passerinum | I | | | | |

A127 | Grus grus | I | | | | |

A076 | Cypaetus barbatus | I | | | | |

A078 | Gyps fulvus | I | | | | |

A130 | Haemotopus ostralegus | | | I | | |

A426 | Halcyon myrnensis | | | | | |

A075 | Haliaeetus albicilla | I | | | | |

A093 | Hieraaetus fasciatus | I | | | | |

A092 | Hieraaetus pennatus | I | | | | |

A131 | Himantopus himantopus | I | | | | |

A299 | Hippolais icterina | | | | | |

A439 | Hippolais olivetorum | I | | | | |

A438 | Hippolais pallida | | | | | |

A300 | Hippolais polygotta | | | | | |

A252 | Hirundo daurica | | | | | |

A251 | Hirundi rustica | | | | | |

A398 | Histrionicus histrionicus | | | | | |

A418 | Hoplopterus spinosus | I | | | | |

A014 | Hydrobates pelagicus | I | | | | |

A022 | Ixobrychus minutus | I | | | | |

A233 | Jynx torquilla | | | | | |

A105 | Lagopus lagopus lagopus | | | I | I | |

A406 | Lagopus lagopus scot./hibernicus | | I | | I | |

A106 | Lagopus mutus | | I | | | I |

A408 | Lagopus mutus helveticus | I | | | | |

A407 | Lagopus mutus pireanicus | I | | | | |

A338 | Lanius collurio | I | | | | |

A340 | Lanius excubitor | | | | | |

A339 | Lanius minor | I | | | | |

A433 | Lanius nubicus | | | | | |

A341 | Lanius senator | | | | | |

A184 | Larus argentatus | | | I | | |

A181 | Larus audouinii | I | | | | |

A182 | Larus canus | | | I | | |

A183 | Larus fuscus | | | I | | |

A180 | Larus genei | I | | | | |

A185 | Larus galucoides | | | | | |

A186 | Larus hyperboreus | | | | | |

A187 | Larus marinus | | | I | | |

A176 | Larus melanocephalus | I | | | | |

A177 | Larus minutus | | | | | |

A179 | Larusri dibundus | | | I | | |

A178 | Larus sabini | | | | | |

A150 | Limicola falcinellus | | | | | |

A157 | Limosa lapponica | I | | I | | |

A156 | Limosa limosa | | | I | | |

A291 | Locustella fluviatilis | | | | | |

A292 | Locustella lusciniodes | | | | | |

A290 | Locustella naevia | | | | | |

A369 | Loxia curvirosta | | | | | |

A370 | Loxia pytyopsittacus | | | | | |

A451 | Loxia scotica | I | | | | |

A246 | Lullula arborea | I | | | | |

A270 | Luscinia luscinia | | | | | |

A271 | Luscinia megahynchos | | | | | |

A272 | Luscinia svecica | I | | | | |

A152 | Lymnocryptes minimus | | I | | | I |

A057 | Marmaronetta angustirostis | I | | | | |

A066 | Melanitta fusca | | | I | | |

A065 | Melanitta nigra | | | I | | I |

A242 | Melanocorypha calandra | I | | | | |

A068 | Mergus albellus | I | | | | |

A070 | Mergus merganser | | | I | | |

A069 | Mergus serrator | | | I | | |

A230 | Merops apiaster | | | | | |

A383 | Miliaria calandra | | | | | |

A073 | Milvus migrans | I | | | | |

A074 | Milvus milvus | I | | | | |

A280 | Monticola saxatilis | | | | | |

A281 | Monticola solitarius | | | | | |

A358 | Montifringilla nivalis | | | | | |

A262 | Motacilla alba | | | | | |

A261 | Motacilla cinerea | | | | | |

A260 | Moticilla flava | | | | | |

A441 | Musciapa latirostis | | | | | |

A319 | Muscicapa striata | | | | | |

A077 | Neophron percnopterus | I | | | | |

A058 | Netta rufina | | | I | | |

A344 | Nucifraga caryocatactes | | | | | |

A160 | Numenius αrquata | | | I | | |

A158 | Numenius phaeopus | | | I | | |

A159 | Numenius tenuirostis | I | | | | |

A216 | Nyctea scandiaca | I | | | | |

A023 | Nycticorax nycticorax | I | | | | |

A390 | Oceanodroma castro | I | | | | |

A015 | Oceanodroma leucorhoa | I | | | | |

A278 | Oenanthe hispanica | | | | | |

A435 | Oenanthe isabellina | | | | | |

A436 | Oenanthe leucopyga | | | | | |

A279 | Oenanthe leucura | I | | | | |

A277 | Oenanthe oenanthe | | | | | |

A337 | Oriolus oriolus | | | | | |

A129 | Otis tarda | I | | | | |

A214 | Otus scops | | | | | |

A071 | Oxyura leucocephala | I | | | | |

A094 | Pandion haliaetus | I | | | | |

A323 | Panurus biarmicus | | | | | |

A328 | Parus ater | | | | | |

A329 | Parus caeruleus | | | | | |

A327 | Parus cristatus | | | | | |

A443 | Parus lugubris | | | | | |

A330 | Parus major | | | | | |

A326 | Parus montanus | | | | | |

A325 | Parus palustris | | | | | |

A354 | Passer domesticus | | | | | |

A355 | Passer hispaniolensis | | | | | |

A356 | Passer montanus | | | | | |

A389 | Pelagodroma marina | I | | | | |

A020 | Pelecanus crispus | I | | | | |

A019 | Palacanus onocrotalus | I | | | | |

A112 | Perdix perdix | | I | | I | |

A415 | Perdix perdix hispaniensis | I | | | | |

A414 | Perdix perdix italica | I | | | | |

A072 | Pernis apivorus | I | | | | |

A357 | Petronia petronia | | | | | |

A018 | Phalacrocorax aristotelis | | | | | |

A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii | I | | | | |

A017 | Phalacrocorax carbo | | | | | |

A391 | Phalacrocorax carbo sinensis | I | | | | |

A393 | Phalacrocorax pygmeus | I | | | | |

A171 | Phalaropus fulicarius | | | | | |

A170 | Phalaropus lobatus | I | | | | |

A115 | Phasianus colchius | | I | | I | |

A151 | Philomachus pugnax | I | | I | | |

A035 | Phoenicopterus ruber | I | | | | |

A273 | Phoenicurus orchuros | | | | | |

A274 | Phoenicurus phoenicurus | | | | | |

A313 | Phylloscopus bonelli | | | | | |

A315 | Phylloscopus collybita | | | | | |

A314 | Phylloscopus sibilatrix | | | | | |

A312 | Phylloscopus trochiloides | | | | | |

A316 | Phylloscopus trochilus | | | | | |

A343 | Pica pica | | I | | | |

A241 | Picodes triadactylus | I | | | | |

A234 | Picus carnus | I | | | | |

A235 | Picus viridis | | | | | |

A034 | Platalea leucorodia | I | | | | |

A375 | Plectrophenax nivalis | | | | | |

A032 | Plegadis falcinellus | I | | | | |

A140 | Pluvialis apricaria | I | | I | | I |

A141 | Pluvialis quartarola | | | I | | |

A007 | Podiceps auritus | I | | | | |

A005 | Podiceps cristatus | | | | | |

A006 | Podiceps grisegena | | | | | |

A008 | Podiceps nigricolis | | | | | |

A124 | Porphirio porphyrio | I | | | | |

A120 | Porzana parva | I | | | | |

A119 | Porzana porzana | I | | | | |

A121 | Porzana pusilla | I | | | | |

A267 | Prunella collaris | | | | | |

A266 | Prunella modularis | | | | | |

A205 | Pterocles alchata | I | | | | |

A420 | Pterocles orientalis | I | | | | |

A386 | Pterodroma feae | I | | | | |

A385 | Pterodroma madeira | I | | | | |

A250 | Ptyonoprogne rupestris | | | | | |

A388 | Puffinus assimilis | I | | | | |

A011 | Puffinus gravis | | | | | |

A012 | Puffinus griseus | | | | | |

A013 | Puffinus puffinus | | | | | |

A384 | Puffinus puffinus mauretanicus | I | | | | |

A345 | Pyrrhocorax graculus | | | | | |

A346 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | I | | | | |

A453 | Pyrrhula murina | I | | | | |

A372 | Pyrrhula pyrrhula | | | | | |

A118 | Rallus aquiaticus | | | I | | |

A132 | Recurvirosta avosetta | I | | | | |

A318 | Regulus ignicapillus | | | | | |

A317 | Regulus regulus | | | | | |

A336 | Remiz pendulinus | | | | | |

A249 | Riparia riparia | | | | | |

A188 | Rissa triadactyla | | | | | |

A437 | Saxicola dacotiae | I | | | | |

A275 | Saxicola rubetra | | | | | |

A276 | Saxicola torquata | | | | | |

A155 | Scolopax rusticola | | I | | | I |

A450 | Sarinus canatria | | | | | |

A362 | Sarinus citrinella | | | | | |

A361 | Serinus serinus | | | | | |

A332 | Sitta europaea | | | | | |

A444 | Sitta krueperi | I | | | | |

A445 | Sitta neumayer | | | | | |

A331 | Sitta whiteheadi | I | | | | |

A063 | Somateria molissima | | | I | | I |

A174 | Stercorarius longicaudus | | | | | |

A173 | Stercorarius parasiticus | | | | | |

A172 | Stercorariu pomarinus | | | | | |

A175 | Stercorariu skua | | | | | |

A195 | Sterna albifrons | I | | | | |

A190 | Sterna caspia | I | | | | |

A192 | Sterna dougallii | I | | | | |

A193 | Sterna hirundo | I | | | | |

A194 | Sterna paradisaea | I | | | | |

A191 | Sterna sandvicensis | I | | | | |

A209 | Strepropelia decaocto | | | I | | |

A210 | Strepropelia turtur | | | I | | |

A219 | Strix aluco | | | | | |

A457 | Strix nebulosa | I | | | | |

A220 | Strix uralensis | I | | | | |

A353 | Sturnus roseus | | | | | |

A352 | Sturnusunicolor | | | | | |

A351 | Sturnus vulgaris | | | | | |

A016 | Sula bassana | | | | | |

A456 | Surnia ulula | I | | | | |

A311 | Sylvia atrcapilla | | | | | |

A310 | Sylvia borin | | | | | |

A304 | Sylvia cantillans | | | | | |

A309 | Sylvia communis | | | | | |

A303 | Sylvia conspillata | | | | | |

A308 | Sylvia curruca | | | | | |

A306 | Sylvia hortensis | | | | | |

A305 | Sylvia melanocephala | | | | | |

A307 | Sylvia nisoria | I | | | | |

A440 | Sylvia ruepelli | I | | | | |

A301 | Sylvia sarda | I | | | | |

A302 | Sylvia undata | I | | | | |

A004 | Tachybaptus ruficollis | | | | | |

A397 | Tadorna ferruginea | I | | | | |

A048 | Tadorna tadorna | | | | | |

A107 | Tetrao tetrix | | | I | | |

A410 | Tetrao tetrix britannicus | | | | | I |

A409 | Tetrao tetrix tetrix | I | | | | |

A108 | Tetrao urogallus | I | | I | | I |

A128 | Tetrax tetrax | I | | | | |

A333 | Tichodroma muraria | | | | | |

A161 | Tringa erythropus | | | I | | |

A166 | Tringa glareola | I | | | | |

A164 | Tringa nebularia | | | I | | |

A165 | Tringa ochropus | | | | | |

A163 | Tringa stagnalis | | | | | |

A162 | Tringa totanus | | | I | | |

A265 | Troglodytes troglodytes | | | | | |

A434 | Troglodytes troglodytes fridanensis | I | | | | |

A286 | Turdus iliacus | | | I | | |

A283 | Turdus merula | | | I | | |

A285 | Turdus philomenos | | | I | | |

A284 | Turdus pilaris | | | I | | |

A282 | Turdus toquatus | | | | | |

A287 | Turdus viscivorus | | | I | | |

A117 | Turnix sylvatica | I | | | | |

A213 | Tyto alba | | | | | |

A232 | Upupa epops | | | | | |

A199 | Uria aalge | | | | | |

A419 | Uria aalge ibericus | I | | | | |

A142 | Vanellus vanellus | | | I | | |

A167 | Xenus cinereus | I | | | | |

A 92/43/EGK irányelv II. melléklete szerinti állatfajok

Kód | P | Fajnév | Melléklet |

II. | IV. | V. |

1101 | * | Acipenser struio (Linnaeus 1758.) | I | I | |

1120 | | Alburnus albidus (Costa 1838.) | I | | |

1119 | | Alburnus vulturius | I | | |

1911 | * | Alopex lagopus | I | I | |

1102 | | Alosa alosa (Linnaeus 1758.) | I | | I |

1103 | | Alosa fallax (Lacepède 1800.) | I | | I |

1187 | * | Alytes muletensis (Sanchez & Androver) | I | I | |

1133 | | Anaecypris hispanica (Steindachner 1866.) | I | I | |

1152 | | Alphanius fasciatus (Cuvier & Νalenciennes 1821.) | I | | |

1151 | | Alphanius iberus (Velnciennes 1846.) | I | | |

1051 | | Apteromantis aptera | I | I | |

1130 | | Aspius aspius (Linnaeus 1758.) | I | | I |

1092 | | Austropotamobius pallipes | I | | I |

1049 | | Baetica ustulata | I | I | |

1308 | | Barbastella barbastellus (Schreber) | I | I | |

1143 | | Barbus capito | I | | I |

1142 | | Barbus comiza (Steindacher1865.) | I | | I |

1138 | | Barbus meridionalis (Risso 1826.) | I | | I |

1137 | | Barbus plebejus (Valenciennes 1842.) | I | | I |

1188 | | Bombina bombina (Linnaeus) | I | I | |

1193 | | Bombina variegata (Linnaeus) | I | I | |

1085 | | Buprestis splendens | I | I | |

1078 | * | Callimrpha quadripunctata | I | | |

1352 | * | Canis lupus Linnaeus | I | I | I |

1372 | | Capra aegagrus Erxleben | I | I | |

1370 | * | Capra pyrenaica Schinz pyrenaica | I | I | |

1914 | * | Carabus menestresi pacholei | I | | |

1080 | * | Carabus olympiae | I | I | |

1224 | * | Caretta caretta (Linnaeus) | I | I | |

1011 | | Caesolus calculus | I | I | |

1010 | | Caesolus commixta | I | I | |

1009 | | Caesolus sphaerula | I | I | |

1337 | | Castor fiber Linnaeus | I | I | I |

1088 | | Cerambyx cerdo | I | I | |

1367 | * | Cervus elaphrus Linneaus cosicanus Erxleben | I | I | |

1141 | | Chalcalburnus chalcoides (Guldenstaedt 1772.) | I | | |

1273 | | Chalcides occidentalis | I | I | |

1172 | | Chioglossa lusitanica Bocage | I | I | |

1115 | | Chondostroma genei Bonaparte 1832. | I | | |

1128 | | Chondostroma lusitanicum Collares-Pereira 1980. | I | | |

1116 | | Chondostroma polylepis Steindacher 1866. | I | | |

1140 | | Chondostroma soetta Bonaparte 1832. | I | | |

1126 | | Chondostroma toxostroma Vallor 1837. | I | | |

1147 | | Cobitis conspersa Cantori | I | | |

1148 | | Cobitis larvata De Filippi 1859. | I | | |

1149 | | Cobitis taenia Linnaeus 1758. | I | | |

1144 | | Cobitis trichonica Stephanidis 1974. | I | | |

1045 | | Coenagrion hylas | I | | |

1044 | | Coenagrion mercuriale | I | | |

1071 | | Coenonympha oedippus | I | I | |

1047 | | Cordulegaster trinacriae | I | I | |

1113 | * | Coregonus oxyhynchus (Linnaeus 1758.) | I | I | |

1161 | | Cottus ferroginus | I | | |

1163 | | Cottus gonio Linnaeus 1758. | I | | |

1162 | | Cottus petiti Bacescu 1964. | I | | |

1086 | | Cucujus cinnaberinus | I | I | |

1195 | | Discolossus jeanneae Busack | I | I | |

1196 | | Discolossus montalentii | I | I | |

1190 | | Discolossus sardus | I | I | |

1004 | | Discula leacockinia | I | I | |

1002 | | Discula tabellata | I | I | |

1022 | | Discus defloratus | I | I | |

1023 | | Discus guerinianus | I | I | |

1081 | | Dytiscus latissimus | I | I | |

1279 | | Elaphe quatorlineata (Laécèpede) | I | I | |

1293 | | Elaphe situla (Linnaeus) | I | I | |

1007 | | Elona quimperiana | I | I | |

1220 | | Emys orbicularis (Linnaeus) | I | I | |

1072 | | Erebia carcaria | I | I | |

1073 | | Erebia christi | I | I | |

1074 | | Eriogaster catax | I | I | |

1098 | | Eudontomyzon spp. | I | | |

1065 | | Euphydryas aurinia | I | | |

1301 | | Galemys pyrenaicus | I | I | |

1255 | | Galliotia galloti insulanagae Martin | I | I | |

1242 | * | Gallotia simonyi (Steindacher) | I | I | |

1024 | | Geomalacus maculosus | I | I | |

1006 | | Geomitra moniziana | I | I | |

1124 | | Gobio albipinnatus Lukash 1933. | I | | |

1122 | | Gobio uranosscopus (Agassiz 1828.) | I | | |

1046 | | Gomphus graslinii | I | I | |

1075 | | Graellsia isabellae | I | | I |

1082 | | Graphoderus bilineatus | I | I | |

1912 | * | Gulo gulo | I | I | |

1157 | | Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus 1758.) | I | | I |

1364 | | Halichoreus gryptus (Fabricius) | I | | I |

1915 | | Helicopsis striata austriaca | I | | |

1025 | | Helix subplica | I | I | |

1105 | | Hucho hucho (Linnaeus 1758.) | I | | I |

1052 | | Hyprodyas maturna | I | I | |

1118 | | Iberocrypris palaciosi (Doadrio 1980.) | I | | |

1249 | | Lacerta monticola Boulenger | I | I | |

1259 | | Lacerta schreiberi Bedriaga | I | I | |

1117 | * | Ladigesocypris ghigii (Gianferrari 1927.) | I | | |

1099 | | Lampetra fluviatilis (Linnaeus 1758.) | I | | I |

1096 | | Lampetra planeri (Bloch 1784.) | I | | |

1017 | | Leiostyla abbreviata | I | I | |

1018 | | Leiostyla cassida | I | I | |

1019 | | Leiostyla corneocostata | I | I | |

1020 | | Leiostyla gibba | I | I | |

1021 | | Leiostyla lamellosa | I | I | |

1097 | | Lethenteron zanandreai (Vladykov 1955.) | I | | I |

1132 | | Leuciscus lucumonis Bianco 1982. | I | | |

1131 | | Leuciscus souffia Risso 1826. | I | | |

1042 | | Leucorrhinia pectoralis | I | I | |

1079 | | Limoniscus violaceus | I | | |

1043 | | Lindenia tetraphylla | I | I | |

1083 | | Lucanus cervus | I | | |

1355 | | Lutra lutra (Linnaeus) | I | I | |

1060 | | Lycaena dispar | I | I | |

1361 | | Lynx lynx Lannaeus | I | I | |

1362 | * | Lynx pardina (Themminck) | I | I | |

1036 | | Macromia splendens | I | I | |

1061 | | Maculinea nausithous | I | I | |

1059 | | Maculinea teleius | I | I | |

1029 | | Margaritifera margaritifera | I | | I |

1222 | | Mauremys caspica | I | I | |

1221 | | Mauremys leprosa (Schweigger) | I | I | |

1062 | | Melanargia arge | I | I | |

1176 | | Mertensiella luschani (Steindacher) | I | | |

1338 | | Microtus cabrerae Thomas | I | I | |

1340 | * | Microtus oeconomus (Pallas) arenicola | I | I | |

1310 | | Miniopterus schreibersi (Kuhl) | I | I | |

1145 | | Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758.) | I | | |

1366 | * | Monachus monachus (Hermann) | I | I | |

1089 | | Morimus funereus | I | | |

1356 | | Mustela luterola (Linnaeus) | I | I | |

1323 | | Myotis bechsteinii (Kuhl) | I | I | |

1307 | | Myotis blythii (Tomes) | I | I | |

1316 | | Myotis capacinii Bonaparte | I | I | |

1318 | | Myotis dasycneme Boie | I | I | |

1321 | | Myotis emarginatus (Geoffroy) | I | I | |

1324 | | Myotis myotis (Borkhausen) | I | I | |

1037 | | Ophiogomphus cecilia | I | I | |

1084 | * | Osmoderma eremita | I | I | |

1373 | | Ovis amon Linnaeus musimon Pallas | I | I | |

1041 | | Oxygastra curtisii | I | I | |

1156 | | Padogobius nigrans (Canestrini 1867.) | I | | |

1155 | | Padogobius panizzae (Verga 1841.) | I | | |

1055 | | Papilio hospiton | I | I | |

1199 | * | Pelobates fuscus Laurenti insubricus | I | | |

1095 | | Petromyzon marinus Linnaeus | I | | |

1913 | * | Phoca hispida saimensis | I | I | |

1365 | | Phoca vitulina Linnaeus | I | | I |

1351 | | Phocanea phocanea (Linnaeus) | I | I | |

1129 | | Phoxinellus spp. | I | | |

1229 | | Phyllodactylus europaeus | I | I | |

1063 | | Plebicula golgus | I | I | |

1265 | | Pocardis lilfordi (Günther) | I | I | |

1252 | | Pocardis pityusensis (Boscá) | I | I | |

1154 | | Pomaoschistus canestrini (Nini 1882.) | I | | |

1186 | | Proteus anguinus Laurenti | I | I | |

1910 | * | Pteromys volans (Sciuropterus russicus) | I | I | |

1215 | | Rana latestei Boulenger | I | I | |

1306 | | Rhinolophus blasii Peters | I | I | |

1305 | | Rhinolophus euryale Blasius | I | I | |

1304 | | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) | I | I | |

1303 | | Rhinolophus hipposideros (Bechstein) | I | I | |

1302 | | Rhinolophus mehelyi Matschie | I | I | |

1134 | | Rhodeus serieceus amarus (Pallas 1776.) | I | | |

1087 | * | Rosalia alpina | I | I | |

1374 | * | Rupicabra ornata Neumann | I | I | |

1371 | | Rupicabra rupicapra Lannaeus balkanica Bolkay | I | I | |

1123 | | Rutilus alburnoides (Steindacher 1866.) | I | | |

1127 | | Rutilus arcasii (Steindacher 1866.) | I | | |

1139 | | Rutilus frisii meidingeri (Heckel 1852.) | I | | I |

1125 | | Rutilus lemmingii (Steindacher 1866.) | I | | |

1135 | | Rutilus macrolepidotus (Steindacher 1866.) | I | | |

1114 | | Rutilus pigus (Lacepède 1804) | I | | |

1136 | | Rutilus rubilio (Bonaparte 1837.) | I | | |

1146 | | Sabanejewia aurata (Filippi 1865.) | I | | |

1169 | * | Salamandra salamandra (Linnaeus) aurorae | I | | |

1175 | | Salamandrina terdigiata | I | I | |

1108 | | Salmo marostigma (Dumeril 1858.) | I | | |

1107 | | Salmo marmoratus Cuvier 1817. | I | | |

1106 | | Salmo salar Linnaeus 1758. | I | | I |

1121 | | Scardinus graecus Stephanidis 1937. | I | | |

1150 | | Silurus aristotelis (Garman 1890) | I | | I |

1181 | | Speleomantes ambrosii | I | I | |

1182 | | Speleomantes flavus | I | I | |

1180 | | Speleomantes genei | I | I | |

1184 | | Speleomantes imperialis | I | I | |

1183 | | Speleomantes supramontes | I | I | |

1335 | | Spermophilus citellus Linnaeus | I | | |

1219 | | Testudo graeca | I | I | |

1217 | | Testudo hermanni (Gmelin) | I | I | |

1218 | | Testudo margaritana | I | I | |

1166 | | Triturus cristatus (Laurenti) | I | I | |

1349 | | Tursiops truncatus (Montagu) | I | I | |

1032 | | Unio crassus | I | I | |

1354 | * | Ursus arctos Linnaeus | I | I | |

1153 | * | Valencia hispanica (Velenciennes 1846.) | I | I | |

1014 | | Vertigo angustior | I | | |

1015 | | Vertigo genesii | I | | |

1013 | | Vertigo geyeri | I | | |

1016 | | Vertigo moulisnsiana | I | | |

1296 | * | Vipera schweizeri Werner | I | I | |

1298 | | Vipera ursinii (Bonaparte) | I | I | |

1160 | | Zingel streber (Siebold 1863.) | I | | |

A 92/43/EGK irányelv II. melléklete szerinti növényfajok

Kód | P | Fajnév | Melléklet |

II. | IV. | V. |

1431 | * | Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei | I | I | |

1475 | * | Acotinum corsicum Gayer | I | I | |

1479 | | Adonis distorta Ten. | I | I | |

1517 | | Aeonium gomeraense Preager | I | I | |

1518 | | Aeonium saubdersii Bolle | I | I | |

1519 | | Aichyson dumosum (Lowe) Praeg. | I | I | |

1516 | | Aldrovanda vesiculosa L. | I | I | |

1847 | | Allium grosii Font Quer | I | I | |

1508 | | Alyssum pyrenaicum Lapeyr | I | I | |

1615 | | Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trelease | I | I | |

1559 | * | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd | I | I | |

1674 | * | Anchusa crispa Viv. | I | I | |

1855 | * | Androcymbium psammophilium Svent. | I | I | |

1842 | * | Androcymbium rechingeri Greuter | I | I | |

1630 | | Androsace mathilde Levier | I | I | |

1632 | | Androsace pyrenaica Lam. | I | I | |

1807 | | Andryala crithmifolia Ait. | I | I | |

1607 | * | Angelica heterocarpa Lloyd | I | I | |

1617 | | Angelica palustris (Besser) Hoffm. | I | I | |

1766 | * | Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter | I | I | |

1553 | | Anthyllis hystrix Cardona, Contadr. & E. Sierra | I | I | |

1560 | | Anthyllis Lemannia Lowe | I | I | |

1723 | | Antirrhium charidemi Lange | I | I | |

1619 | * | Apium bermejoi Llorens | I | I | |

1614 | | Apium repens (Jacq.) Lag | I | I | |

1474 | | Aquilegia bertolonii Schott | I | I | |

1473 | | Aquilegia kitaibelii Schott | I | I | |

1472 | * | Aquilegia pyreanica D.C. cazorensis (Heywood) Galiano | I | I | |

1507 | | Arabis sadina (Samp.) P. Cout. | I | I | |

1439 | | Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw | I | I | |

1470 | * | Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter | I | I | |

1453 | | Arenaria provincialis Chater & Halliday | I | I | |

1812 | * | Argyranthemum lidii Humphries | I | I | |

1824 | | Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. | I | I | |

1823 | | Argyranthemum winterii (Svent.) Humpheries | I | I | |

1645 | | Armeria berlengensis Daveau | I | I | |

1646 | * | Armeria helodes Martini & Pold | I | I | |

1637 | | Armeria neglecta Girard | I | I | |

1638 | | Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld | I | I | |

1644 | * | Armeria rouyana Daveau | I | I | |

1636 | | Armeria solerirolii (Duby) Godron | I | I | |

1635 | | Armeria velutina Welv. ex Boiss. & reuter | I | I | |

1765 | * | Artemisa granatensis Boiss. | I | I | |

1916 | * | Artemisa laciniata Willd. | I | I | |

1917 | * | Artemisa pancicii (Janka) Ronn. | I | I | |

1840 | * | Asphodelus bento-rainhae P. Silva | I | I | |

1423 | | Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | I | I | |

1802 | * | Aster pyrenaeus Desf. ex DC. | I | I | |

1757 | * | Aster sorrentinii (tod) Lojac. | I | I | |

1543 | * | Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge | I | I | |

1558 | * | Astragalus aquilanus Anzalone | I | I | |

1544 | | Astragalus centralpinus Braun-Blanquet | I | I | |

1555 | * | Astragalus maritimus Moris | I | I | |

1748 | | Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. | I | I | |

1613 | | Athamanta cortianta Ferrarini | I | I | |

1822 | * | Artactylis arbuscula Svent & Michaelis | I | I | |

1811 | | Atractylis preuxiana Schulz | I | I | |

1707 | * | Atropa baetica Willk. | I | I | |

1886 | | Avenula hackelii (Henriq.) Holub | I | I | |

1755 | * | Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer | I | I | |

1445 | * | Bassia saxicola (Guss.) A.J. Scott | I | I | |

1535 | * | Bencomia brachysstachya Svent. | I | I | |

1536 | | Bencomia sphaerocarpa Svent. | I | I | |

1446 | | Beta patula Ait. | I | I | |

1506 | * | Biscutella neustriaca Bonnet | I | I | |

1505 | | Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. | I | I | |

1500 | | Boleum asperum (Pers.) Desvaux | I | I | |

1872 | * | Borderea chouardii (Gausen) Heslot | I | I | |

1419 | | Botrychium simplex Hitchc. | I | I | |

1498 | | Brassica glabrescens Poldini | I | I | |

1496 | | Brassica insularis Moris | I | I | |

1494 | * | Brassica macrocarpa Guss. | I | I | |

1882 | | Bromus grossus Desf. ex D.C. | I | I | |

1385 | | Bruchia vogesiaca Swaegr. | I | | |

1388 | * | Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill | I | | |

1605 | * | Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. | I | I | |

1616 | | Bupleurum handiese (Bolle) Kunkel | I | I | |

1606 | * | Bupleurum kakiskalae Greuter | I | I | |

1386 | | Buxbaumia viridis (Moug. ex. Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | I | | |

1832 | | Caldesia parnassifolia (L.) Parl. | I | I | |

1810 | | Calendula maderensis DC. | I | I | |

1751 | * | Campanula sabatia De Not. | I | I | |

1659 | | Caralluma burchardii N.E. Brown | I | I | |

1760 | * | Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. | I | I | |

1899 | | Carex marato-belizii Raymond | I | I | |

1897 | * | Carex panormitana Guss. | I | I | |

1770 | * | Centaurea alba L. heldreichii (Halachy) Dostal | I | I | |

1830 | * | Centaurea alba L. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler | I | I | |

1806 | * | Centaurea attica Nyman megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal | I | I | |

1794 | * | Centaurea balearica J.D. Rodrigez | I | I | |

1796 | * | Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday | I | I | |

1772 | * | Centaurea citricolor Front Quer | I | I | |

1801 | | Centaurea corymbosa Pourret | I | I | |

1774 | | Centaurea gadorensis G. Bianca | I | I | |

1791 | * | Centaurea horrida Badaro | I | I | |

1776 | * | Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. | I | I | |

1798 | | Centaurea kartschiana Scop. | I | I | |

1778 | * | Centaurea lactiflora Halacsy | I | I | |

1793 | | Centaurea micranthia Hoffmans. & Link herminii (Rouy) Dostal | I | I | |

1780 | * | Centaurea niederi Heldr. | I | I | |

1799 | * | Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. | I | I | |

1782 | * | Centaurea pinnata Pau | I | I | |

1795 | | Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca | I | I | |

1784 | | Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostàl | I | I | |

1785 | | Centaurea vicentina Mariz | I | I | |

1655 | * | Centaurium rigualii Esteve Chueca | I | I | |

1658 | * | Centarium somedanum Lainz | I | I | |

1746 | | Centhrantus trinervis (Viv.) Beguinot | I | I | |

1901 | * | Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. | I | I | |

1660 | * | Ceropegia chrysantha Svent. | I | I | |

1721 | | Chaenorhium serpyllifolium (Lange) Lange lusitanicum R. Fernandes | I | I | |

1609 | | Chaerophyllum azoricum Trelease | I | I | |

1537 | * | Chamaemeles coriacea Lindl. | I | I | |

1814 | | Cheirolophus duranii (Burchard) Holub | I | I | |

1828 | | Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub | I | I | |

1808 | | Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub | I | I | |

1809 | | Cheirolophus massonianus (lowe) Hansen | I | I | |

1826 | | Cirsium latifoluium Lowe | I | I | |

1596 | | Cistus chinamadensis Bañares & Romero | I | I | |

1592 | | Cistus palhinhae Ingram | I | I | |

1492 | | Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva | I | I | |

1490 | * | Coincya rupestris Rouy | I | I | |

1887 | | Coleanthus subtilis (tratt.) Seidl | I | I | |

1478 | * | Consolida samia P.H. Davis | I | I | |

1663 | * | Convolvus argyrothamus Greuter | I | I | |

1666 | * | Convolvus caput-medusae Lowe | I | I | |

1664 | * | Convolvus fernandesii Pinto da Silva & Teles | I | I | |

1667 | * | Convolvus lopez-socasii Svent. | I | I | |

1665 | * | Convolvus massonii A. Dietr. | I | I | |

1488 | * | Coronopus navasii Pau | I | I | |

1511 | * | Crambe arborea Webb ex Christ | I | I | |

1510 | | Crambe laeviata DC. ex Christ | I | I | |

1513 | * | Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. | I | I | |

1786 | * | Crepis crocifolica Boisss & Heldr. | I | I | |

1787 | | Crepis granatensis (Wilk.) B.Bianca & M. Cueto | I | I | |

1420 | | Culcita macrocarpa C. Persl | I | I | |

1902 | | Cypripedium calceolus L. | I | I | |

1546 | * | Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. | I | I | |

1583 | | Daphne petrea Leybold | I | I | |

1584 | * | Daphne rodriguezii Texidor | I | I | |

1538 | | Dendriopterium pulidoi Svent. | I | I | |

1895 | | Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) | I | I | |

1447 | | Dianthus cintranus Boiss. & Reuter cintranus Boiss. & Reuter | I | I | |

1469 | | Dianthus marizii (Samp.) Samp. | I | I | |

1468 | | Dianthus rupicola Biv. | I | I | |

1383 | | Dichelyma capillaceum (With.) Myr. | I | | |

1381 | | Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. | I | | |

1486 | | Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo | I | I | |

1485 | * | Diplotaxis siettana Maire | I | I | |

1497 | | Diplotaxis vicentina (P. Cout) Rothm. | I | I | |

1380 | | Distichophylum carinatum Dix. & Nich. | I | | |

1561 | * | Dorycnium spectabile Webb & Berthel | I | I | |

1689 | | Dracocephalum austriacum L. | I | I | |

1393 | | Drepanoclaudus vernicosus (Mitt.) Warnst. | I | | |

1425 | * | Dryopteris corley Fraser-Jenk. | I | I | |

1397 | * | Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. | I | | |

1680 | | Echium candicans L. fil. | I | I | |

1677 | * | Echium gentianoides Webb & Coincy | I | I | |

1898 | | Eleocharis carniolica kock. | I | I | |

1624 | | Erica scoparia L. azorica (hochst.) D.A. Webb | I | I | |

1789 | | Erigeron frigidus Boiss. ex DC. | I | I | |

1570 | * | Erodium astraglodies Boiss. & Reuter | I | I | |

1569 | | Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco | I | I | |

1568 | * | Erodium rupicola Boiss. | I | I | |

1502 | | Erucastrum palustre (Pirona) Vis. | I | I | |

1604 | | Eryngium alpinum L. | I | I | |

1603 | * | Eryngium vivparum Gay | I | I | |

1578 | * | Euphorbia handiensis Burchard | I | I | |

1576 | | Euphorbia lambii Svent. | I | I | |

1575 | * | Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann | I | I | |

1577 | | Euphorbia stygiana H.C. Watson | I | I | |

1573 | | Euphorbia transtagana Boiss. | I | I | |

1736 | * | Euphrasia azorica Wats | I | I | |

1720 | * | Euphrasia genargentea (Freoli) Diana | I | I | |

1734 | | Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. | I | I | |

1714 | | Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. | I | I | |

1610 | | Ferula latipinna Santos | I | I | |

1884 | | Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. | I | I | |

1888 | | Festuca duriotagana Franco & R. Alonso | I | I | |

1885 | | Festuca elegans Boiss. | I | I | |

1890 | | Festuca henriquesii Hack. | I | I | |

1891 | | Festuca sumilustanica Franco & R. Afonso | I | I | |

1580 | | Frangula azorica Turin | I | I | |

1661 | * | Galium litorale Guss. | I | I | |

1662 | * | Galium viridiflorum Boiss. & Reuter | I | I | |

1893 | | Gaudinia hispanica Stace & Tutin | I | I | |

1550 | | Genista sorycnifolia Font Quer | I | I | |

1547 | | Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci | I | I | |

1656 | | Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet | I | I | |

1654 | | Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg | I | I | |

1571 | * | Geranium maderense P.F. Yeo | I | I | |

1737 | * | Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel | I | I | |

1738 | * | Globularia sarcophylla Svent. | I | I | |

1432 | * | Globularia stygia Orph ex. Boiss. | I | I | |

1907 | | Goodyera macrophylla Lowe | I | I | |

1467 | * | Gypsophila papillosa P. Porta | I | I | |

1593 | | Halimium verticillatum (Brot.) Sennen | I | I | |

1594 | | Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday | I | I | |

1597 | * | Helianthemum bystropogophyllum Svent. | I | I | |

1591 | | Helianthemum caput-felis Boiss. | I | I | |

1827 | | Helichrysum Webb | I | I | |

1829 | | Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.) | I | I | |

1448 | | Herniaria algarvica Chaudri | I | I | |

1449 | | Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco | I | I | |

1466 | * | Herniaria latifolia Lapeyr. litandierei Gamisans | I | I | |

1462 | | Herniaria maritima Link | I | I | |

1892 | | Holcus setiglumis Boiss. & Reuter duriensis Pinto da Silva | I | I | |

1851 | | Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. | I | I | |

1422 | | Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis | I | I | |

1779 | | Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. | I | I | |

1433 | * | Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson | I | I | |

1495 | * | Iberis arbuscula Runemark | I | I | |

1503 | | Iberis procumbens Lange microcarpa Franco & Pinto da Silva | I | I | |

1487 | * | Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. | I | I | |

1499 | | Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. | I | I | |

1417 | | Isoetes azorica Durieu & Paiva | I | I | |

1416 | | Isoetes boryana Durieu | I | I | |

1415 | | Isoetes malinverniana Ces. & De Not. | I | I | |

1727 | * | Isoplexis chalchanta Svent. & OShanahan | I | I | |

1728 | | Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer | I | I | |

1752 | | Jasione crispa (Pourret) Samp. serpentinica Pinto da Silva | I | I | |

1753 | | Jasione lusitanica A. DC. | I | I | |

1652 | | Jasminum azoricum L. | I | I | |

1877 | | Juncus valvatus Link | I | I | |

1392 | | Jungermannia handelli (Schiffn.) Amak. | I | | |

1805 | * | Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. | I | I | |

1800 | * | Jurinea fontqueri Cuatrec. | I | I | |

1444 | * | kochia saxicola Guss. | I | I | |

1581 | | Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. | I | I | |

1438 | | Kunkeliella subsucculenta Kammer | I | I | |

1825 | * | Lactuca watsoniana Trel. | I | I | |

1768 | * | Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter | I | I | |

1599 | * | Laserpitium longiradium Boiss. | I | I | |

1792 | | Leontodon boryi Boiss. ex DC. | I | I | |

1759 | | Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. | I | I | |

1790 | * | Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell | I | I | |

1871 | | Leucojum nicaeense Ard. | I | I | |

1788 | | Leuzea longifolia Hoffmans. & Link | I | I | |

1758 | | Ligularia sibirica (L.) Cass. | I | I | |

1649 | * | Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze | I | I | |

1650 | | Limonium dendriodes Svent. | I | I | |

1633 | | Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze lusitanicum (Daveau) Franco | I | I | |

1634 | * | Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana | I | I | |

1639 | | Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco | I | I | |

1640 | | Limonium multiflorum Erben | I | I | |

1642 | * | Limonium pseudolateum Arrig. & Diana | I | I | |

1647 | * | Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sundig | I | I | |

1643 | * | Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. | I | I | |

1648 | * | Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan | I | I | |

1726 | | Linaria algarviana Chav. | I | I | |

1716 | | Linaria coutinhoi Valdés | I | I | |

1719 | * | Linaria ficalhoana Rouy | I | I | |

1715 | | Linaria flava (Poiret) Desf. | I | I | |

1718 | * | Linaria hellenica Turill | I | I | |

1713 | * | Linaria ricardoi Cout. | I | I | |

1710 | | Linaria tonzigii Lona | I | I | |

1717 | * | Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo | I | I | |

1572 | * | Linum muelleri Moris | I | I | |

1903 | | Liparis loeselii (L.) Rich. | I | I | |

1668 | * | Lithidora nitida (H. Ern) R. Fernandes | I | I | |

1562 | * | Lotus azoricus P.W. Ball | I | I | |

1563 | | Lotus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis | I | I | |

1564 | * | Lotus kunkelli (E. Chueca) D. Bramwell & all. | I | I | |

1831 | | Luronium natans (L.) Raf. | I | I | |

1598 | * | Lythrum flexuosum Lag. | I | I | |

1379 | | Mannia triandra (Scop.) Grolle | I | | |

1539 | | Marcetella maderensis (Born.) Svent. | I | I | |

1430 | * | Marsilea azorica Launert & Paiva | I | I | |

1427 | | Marsilea batardae Launert | I | I | |

1428 | | Marsilea quadrifola L. | I | I | |

1429 | | Marsilea strigosa Willd. | I | I | |

1390 | * | Marsupella profunda Lindb. | I | | |

1579 | | Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. | I | I | |

1389 | | Meesia longiseta Hedw. | I | | |

1612 | | Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. | I | I | |

1556 | | Melilotus segetalis (Brot.) Ser. fallax Franco | I | I | |

1697 | * | Micromeria teygeta P.H. Davis | I | I | |

1879 | | Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo | I | I | |

1458 | | Moehringia tommasinii Marches. | I | I | |

1520 | | Monanthes wildpretii Bañares & Scholz | I | I | |

1620 | | Monizia edulis Lowe | I | I | |

1850 | * | Muscari gussonei (Parl.) Tod. | I | I | |

1754 | | Musschia aurea (L.f.) DC. | I | I | |

1756 | * | Musschia wollastonii Lowe | I | I | |

1678 | | Myosotis azorica H.C. Watson | I | I | |

1669 | | Myosotis lusitanica Schuster | I | I | |

1676 | | Myosotis maritima Hochst. in Seub. | I | I | |

1670 | | Myosotis rechsteineri Wartm. | I | I | |

1673 | | Myosotis retusifolia R. Afonso | I | I | |

1435 | * | Myrica rivas-martinezii Santos. | I | I | |

1833 | | Najas flexilis (Wills.) Rostk. & W.L. Schmidt | I | I | |

1865 | | Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley | I | I | |

1863 | | Narcissus calcicola Medonça | I | I | |

1862 | | Narcissus cyclamineus DC. | I | I | |

1860 | | Narcissus fernandesii G. Pedro | I | I | |

1859 | | Narcissus humilis (Cav.) Traub | I | I | |

1858 | * | Narcissus nevadensis Pugsley | I | I | |

1857 | | Narcissus pseudonarcissus L. nobilis (Haw.) A. Fernandes | I | I | |

1870 | | Narcissus scaberulus Henriq. | I | I | |

1868 | | Narcissus triandrus (Salisb.) D.A. Webb capax (Salibs.) D.A. Webb | I | I | |

1869 | | Narcissus viridiflorus Schousboe | I | I | |

1600 | * | Naufraga balearica Constans & Cannon | I | I | |

1683 | | Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy | I | I | |

1684 | * | Nepeta syphaciotica P.H. Davis | I | I | |

1396 | | Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. | I | | |

1709 | | Odontites granatensis Boiss. | I | I | |

1729 | | Odontites holliana (Lowe) Benth. | I | I | |

1601 | * | Oenanthe coniodes Lange | I | I | |

1621 | | Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. | I | I | |

1675 | | Omphalodes kuzinskaya Willk. | I | I | |

1676 | * | Omphalodes littoralis Lehm. | I | I | |

1549 | * | Ononis hackelii Lange | I | I | |

1815 | * | Onopordum carduelinum Bolle | I | I | |

1821 | * | Onopordum nogalestii Svent. | I | I | |

1418 | | Orphioglossum polyphyllum A. Braun | I | I | |

1905 | * | Orphys lunulata Parl. | I | I | |

1685 | | Origanum dictamnus | I | I | |

1387 | | Orthotrichum rogeri Brid. | I | | |

N201 | | Paeonia cambessedesii (Wilk.) Wilk. | I | I | |

1481 | | Paeonia clusii F.C. Stern rhodia D (Stearn) Tzanoudakis | I | I | |

1482 | | Paeonia parnassica Tzanoudakis | I | I | |

1514 | * | Parolina schizogynoides Svent. | I | I | |

1816 | * | Pericallis hadrosoma Svent. | I | I | |

1602 | | Petagnia saniculifolia Guss. | I | I | |

1395 | | Petalophyllum salsii Nees & Goot. ex Lehm. | I | | |

1456 | | Petrocoptis grandiflora Rothm. | I | I | |

1454 | | Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. | I | I | |

1451 | | Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez-Casas | I | I | |

1817 | | Phangalon benettii Lowe | I | I | |

1894 | | Phalaris maderensis (Menezes) Menezes | I | I | |

1896 | | Phoenix theophrasti Greuter | I | I | |

1653 | | Picconia azorica (Tutin) Knobl. | I | I | |

1741 | | Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper | I | I | |

1532 | * | Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. | I | I | |

1742 | | Plantago algarbiensis Samp. | I | I | |

1743 | | Plantago almogravensis Franco | I | I | |

1744 | | Plantago malato-belizii Lawalree | I | I | |

1440 | | Polygonum praelongum Coode & Cullen | I | I | |

1412 | * | Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. | I | I | |

1534 | | Potentilla delphinensis Gren. & Godron | I | I | |

1627 | * | Primula apennina Widmer | I | I | |

1628 | | Primula palinuri Petagna | I | I | |

1540 | | Prunus lusitanica L. azorica (Mouillef.) Franco | I | I | |

1878 | | Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub | I | I | |

1889 | | Puccinellia pungens (Pau) Paunero | I | I | |

1477 | | Pulsatilla patens (L.) Miller | I | I | |

1476 | * | Ranunculis weyleri Mares | I | I | |

1515 | * | Reseda decursiva Forssk. | I | I | |

1531 | * | Ribes sardoum Martelli | I | I | |

1384 | | Riccia breidleri Jur. ex Steph. | I | | |

1391 | | Riella helicophylla (Mont.) Hook. | I | | |

1608 | | Rouya polygama (Desf.) Coincy | I | I | |

1442 | | Rumex azoricus Rech. fil. | I | I | |

1441 | | Rumex rupertis Le Gall | I | I | |

1443 | * | Salicornia veneta Pignatti & Lausi | I | I | |

1434 | | Salix salvifolia Brot. australis Franco | I | I | |

1745 | * | Sambucus palmensis Link | I | I | |

1622 | | Sanicula azorica Guthnick ex Seub. | I | I | |

1777 | | Santolina impressa Hoffmanns. & Link | I | I | |

1775 | | Santolina semidentata Hoffmans. & Link | I | I | |

1525 | | Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb | I | I | |

1527 | | Saxifraga florulenta Moretti | I | I | |

1528 | | Saxifraga hirculus L. | I | I | |

1524 | | Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. | I | I | |

1747 | | Scabiosa nitens Roemer & J.A. Schultes | I | I | |

1394 | | Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell. | I | | |

1854 | | Scilla maderensis Menezes | I | I | |

1524 | | Sedum brissemoretti Raymond-Hamet | I | I | |

1853 | | Semele maderensis Costa | I | I | |

1804 | * | Senecio elodes Boiss. & Reuter | I | I | |

1803 | | Senecio nevadensis Boiss. & Reuter | I | I | |

1611 | * | Seseli intricatum boiss. | I | I | |

1730 | | Sibthorpia peregrina L. | I | I | |

1703 | * | Sideritis cystosiphon Svent. | I | I | |

1699 | * | Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle | I | I | |

1688 | | Sideritis incana L. glauca (Cay.) Malagarriga | I | I | |

1700 | | Sideritis infernalis Bolle | I | I | |

1687 | | Sideritis javalambrensis Pau | I | I | |

1704 | | Sideritis marmorea Bolle | I | I | |

1692 | | Sideritis serrata Cav. ex Lag. | I | I | |

1450 | | Silene cintrana Rothm. | I | I | |

1461 | * | Silene hicesiae Broullo & Signorello | I | I | |

1464 | | Silene hifacensis Rouy ex Willk. | I | I | |

1459 | * | Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. | I | I | |

1457 | | Silene longicilia (Brot.) Otth. | I | I | |

1455 | | Silene mariana Pau | I | I | |

1463 | * | Silene orphanidis Boiss. | I | I | |

1452 | * | Silene rothmaleri Pinto da Silva | I | I | |

1465 | * | Silene velutina Pourret ex Loisel. | I | I | |

1512 | | Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe | I | I | |

1501 | | Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castriejo | I | I | |

1493 | | Sisymbrium supinum L. | I | I | |

1705 | * | Solanum lidii Sundig | I | I | |

1625 | | Soldanella villosa Darracq. | I | I | |

1671 | | Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci | I | I | |

1541 | | Sorbus madernsis (Lowe) Docle | I | I | |

1471 | | Spergularia azorica (Kindb.) Lebel | I | I | |

1398 | | Sphagnum pylaisii Brid. | I | | |

1818 | | Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in buch) Ditt | I | I | |

1883 | * | Stipa austroitalica Martinovsky | I | I | |

1881 | * | Stipa bavarica Martinosky & H. Scholz | I | I | |

1918 | * | Stipa styriaca Martinovsky | I | I | |

1880 | * | Stipa veneta Moraldo | I | I | |

1819 | | Sventenia bupleuroides Font Quer | I | I | |

1672 | * | Symphytum cycladense Pawl. | I | I | |

1820 | * | Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth | I | I | |

1399 | | Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. | I | | |

1565 | * | Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. | I | I | |

1566 | * | Teline salsoloides Arco & Acebes. | I | I | |

1701 | | Teucriuma butiloides L'Hér | I | I | |

1702 | | Teucrium betonicum L'Hér | I | I | |

1693 | | Teucrium lepicephalum Pau | I | I | |

1694 | | Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday | I | I | |

1382 | * | Thamnobryum fernandesii Sérgio | I | | |

1437 | | Thesium ebracteatum Hayne | I | I | |

1618 | | Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. | I | I | |

1695 | * | Thymus camphoratus Hoffmans. & Link | I | I | |

1681 | | Thymus carnosus Boiss. | I | I | |

1682 | * | Thymus cephalotos L. | I | I | |

1421 | | Trichomanes speciosum Willd. | I | I | |

1545 | | Trifolium saxatile All. | I | I | |

1595 | * | Tuiberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira | I | I | |

1731 | | Verbascum litigiosum Samp. | I | I | |

1733 | | Veronica micrantha Hoffmnas. & Link | I | I | |

1732 | * | Veronica oetaea L.-A. Gustavson | I | I | |

1552 | * | Vicia bifoliolata J.D. Rodrigez | I | I | |

1567 | | Vicia dennesiana H.C. Watson | I | I | |

1585 | * | Viola hispida Lam. | I | I | |

1585 | | Viola jaubertiana Mares & Vigineix | I | I | |

1589 | | Viola paradoxa Lowe | I | I | |

1426 | | Woodwardia radicans (L.) Sm. | I | I | |

1436 | | Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. | I | I | |

D. függelék

Országos és regionális szintű védettségi állapotkategóriák tagállamonként

BELGIË/BELGIQUE (BE)

Kategória | Kód | Típus |

BE00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION - GEEN BECHERMINGSSTATUS |

A | BE01 | Réserve naturelle domaniale - Staatsnatuurreservaat |

BE02 | Réserve naturelle agréée - Erkend natuurreservaat |

BE03 | Bosreservaat |

BE04 | Réserve forestière |

BE05 | Parc naturel - Natuurpark |

BE06 | Erkend bosreservaat |

B | BE11 | Berschermd duingebiet |

BE12 | Site classé - Gerangschikt landschap |

BE13 | Openbaar bos |

BE14 | Zone naturelle d'intérêt scientifique ou Réserve naturelle - R/N-gebied |

BE15 | Autres - Andere |

C | BE21 | Réserve naturelle privée - Privaat natuurreservaat |

DANMARK (DK)

Kategória | Kód | Típus |

DK00 | STATUS: UBESKYTTET |

A | DK01 | Fredet område |

DK02 | Videnskabeliegt reservat |

DK03 | Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler |

DK04 | Fortidsminde |

DK05 | Vildtreservat |

DK06 | Større nationalt naturområde |

DK07 | Nationalt biologisk interesseområde |

DK08 | Marint biologisk interesseområde |

B | DK11 | Naturskovsområde |

DK12 | Regionalt biologisk interesseområde |

DK13 | Regional spredningskorridor |

C | DK21 | Ejet af private fonde |

DEUTSCHLAND (DE)

Kategória | Kód | Típus |

DE00 | OHNE SCHUTZSTATUS |

A | DE01 | Nationalpark |

DE02 | Naturschitzgebiet |

DE03 | Flächenhaftes Naturdenkmal |

DE04 | Geschützter Landschaftsbestandteil |

DE05 | Naturpark (soweit relevant) |

DE06 | Artenschon- und Artenschutzgebiete |

DE07 | Landschaftsschutzgebiet |

B | DE11 | Waldschutzgebiet ohne forstliche Nutzung |

DE12 | Waldschutzgebiet mit eingeschränkter Nutzung |

DE13 | Schutzwald (Boden-, Erosions-, Lawinenschutz) |

C | DE21 | Im Besitz/Eigentum einer Naturschutzorganisation |

ELLAS (GR)

Kategória | Kód | Típus |

GR00 | NO PROTECTION STATUS |

A | GR01 | Absolute nature reserve area |

GR02 | Absolute nature reserve zone in nature (woodland) park |

GR03 | Absolute marine reserve zone in marine park |

GR04 | Absolute nature reserve in ecodevelopment area |

GR05 | Core strict nature reserve in national park |

GR06 | Natural monument and landmark (protected as strict nature reserve) |

GR07 | Nature reserve area |

GR08 | Nature reserve zone in nature (woodland) park |

GR09 | Marine reserve zone in marine park |

GR10 | Nature reserve zone in ecodevelopment area |

GR11 | Peripheral zone of National park |

GR12 | Aesthetic forest |

B | GR21 | Game breeding station |

GR22 | Game refuge |

GR23 | Controlled hunting area |

GR24 | Protected forest |

GR25 | Multiple use management zone in nature (woodland) park |

GR26 | Multiple use management zone in marine park |

GR27 | Multiple use management zone in ecodevelopment area |

GR28 | Protected significant natural formations |

C | GR31 | Land owned by a non-governmental organization for nature conservation |

ESPAÑA (ES)

Kategória | Kód | Típus |

ES00 | SIN ESTATUTO DE PROTECCIÓN |

A | ES01 | Reserva Biológica Nacional |

ES02 | Reserva Integral |

ES03 | Reserva Marina |

ES04 | Reserva Natural |

ES05 | Reserva Natural de Fauna Salvaje |

ES06 | Reserva Natural Parcial |

ES07 | Reserva Integral Natural |

ES08 | Parque Nacional |

ES09 | Parque Nacional (Red Estatal) |

ES10 | Parque Natural |

ES11 | Parque Regional |

ES12 | Parque |

ES13 | Paraje Natural |

ES14 | Paraje Natural de Interés National |

ES15 | Paraje Natural de la Comunitad Valenciana |

ES16 | Sitio Natural de Interés Nacional |

ES17 | Área Natural de Especial Interés |

ES18 | Enclave Natural |

ES19 | Monumento Natural |

ES20 | Monumento Natural de Interés Nacional |

ES21 | Paisaje Protegido |

C | ES31 | Reserva privada |

FRANCE (FR)

Kategória | Kód | Típus |

FR00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION |

A | FR01 | Parc national (zone centrale) |

FR02 | Parc national (réserve intégrale) |

FR03 | Réserve naturelle (par décret) |

FR04 | Réserve naturelle volontaire |

FR05 | Arrêté préfectoral de protection de biotope |

FR06 | Réserve biologique domaniale intégrale |

FR07 | Réserve biologique domaniale dirigée |

FR08 | Réserve biologique forestière |

B | FR11 | Forêt de protection |

FR12 | Site/Monument inscrit |

FR13 | Site/Monument classé |

FR14 | Site acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |

FR15 | Parc naturel régional |

FR16 | Parc national (zone péripherique) |

FR17 | Réserve nationale de chasse |

FR18 | Réserve de chasse du domaine public maritime |

FR19 | Réserve de chasse du domaine public fluvial |

FR20 | Réserve de chasse approuvée |

FR21 | Réserve de pêche du domaine public fluvial |

FR22 | Réserve conventionnelle |

FR23 | Forêt domaniale |

FR24 | Forêt communale bénéficiant du régime forestier |

C | FR31 | Site acquis par un conservatoire des sites |

FR32 | Site acquis par le département |

FR33 | Réserve libérale (à caractère privé) |

IRELAND (IE)

Kategória | Kód | Típus |

IE00 | NO PROTECTION STATUS |

A | IE01 | National nature reserve Section 15 of Wildlife Act 1976 |

IE02 | National nature reserve Section 16 of Wildlife Act 1976 |

IE03 | National park |

IE04 | Refuge for fauna Wildlife Act 1976 |

IE05 | No shooting area (Wildfowl Sanctuary) Wildlife Act 1976 |

B | IE11 | Fresh waters designated under terms of Directive 87/659/CEE - S.I. 293 of 1988 |

IE12 | Tree preservation order Planning Acts 1963 and subsequent |

IE13 | Special amenity area order - Planning Acts 1963 and subsequent |

C | IE21 | Land owned by a non-governmental organization for nature conservation |

ITALIA (IT)

Kategória | Kód | Típus |

IT00 | NESUN TIPO DI PROTEZIONE |

A | IT01 | Parco nazionale |

IT02 | Riserva naturale statale |

IT03 | Parco naturale interregionale |

IT04 | Parco naturale regionale/provinciale |

IT05 | Riserva naturale regionale/provinciale |

IT06 | Monumenti naturali |

IT07 | Oasi di protezione della fauna |

B | IT11 | Bellezze naturali |

IT12 | Arce di verde urbano |

IT13 | Vincoli idrogeologici |

IT14 | Aree di protezione di sorgenti d'acqua |

C | IT21 | Oasi di protezione costituite da soggetti privati |

IT22 | Fondi chiusi |

LUXEMBOURG (LU)

Kategória | Kód | Típus |

LU00 | AUCUN STATUT DE PROTECTION |

A | LU01 | Zone verte |

LU02 | Zone protégée |

LU03 | Site éco |

LU04 | Paysage protégé |

LU05 | Parc naturel |

B | LU11 | Sites et monuments |

LU12 | Réserve de chasse domaniale |

LU13 | Réserve de chasse communale |

LU14 | Réserve piscicole |

LU15 | Zone et secteur de protection des eaux |

C | LU31 | Réserve naturelle privée |

NEDERLAND (NL)

Kategória | Kód | Típus |

NL00 | GEEN BECHERMINGSSTATUS |

A | NL01 | Natuurbeschermingswet |

C | NL21 | Natuurreservaat met beheerssubsidie |

NL22 | Nationaal park |

NL23 | Relatienota-beheersgebieden |

ÖSTERREICH (AT)

Kategória | Kód | Típus |

AT00 | OHNE SCHUTZSTATUS |

A | AT01 | Nationalpark |

AT02 | Naturpark |

AT03 | Naturschutzgebiet |

AT04 | Landschaftsschutzgebiet |

AT05 | Ruhegegiet |

AT06 | Geschützter Landschaftsteil |

AT07 | Geschützte Grünbestände |

AT08 | Geschützte Naturgebiete von örtlicher Bedeutung |

AT09 | Sonstige Lanschaftsteile |

AT10 | Naturdenkmal |

AT11 | Naturhölen |

AT12 | Baumschutz (in der Stadt Salzburg) |

AT13 | Moorschutz |

AT14 | Feuchtgebietsschutz |

AT15 | Auwaldschutz |

AT16 | Schutz stehender Gewässer (einschließlich Uferbereich) |

AT17 | Schutz fließender Gewässer (einschließlich Uferbereich) |

AT18 | Schutz der Gletscher |

AT19 | Schutz der Alpinregion (bzw. d. Alpinen Ödlandes) |

AT20 | Seltene und bedrohte Tierarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume |

AT21 | Seltene und bedrohte Pflanzenarten (aufgelistet) sowie deren Lebensräume |

AT22 | Pilze |

B | AT31 | Naturwaldzellen (Forstrecht) |

AT32 | Erholungswald (Forstrecht) |

AT33 | Schutzwald (Forstrecht) |

AT34 | Wasserschutzgebiete (Wasserrecht) |

AT35 | Wasserschongebiete (Wasserrecht) |

AT36 | Ökologisch besonders wertvolle Gebiete (Raumordnung) |

C | AT41 | Moorerhaltungsprämien |

AT42 | Mähprämien in Streuwiesen |

AT43 | Mähprämien in sonstigen Feuchtwiesen |

AT44 | Mähprämien in Halbtrockenrasen |

AT45 | Weideverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten) |

AT46 | Beweidungsprämien (zumeist in Halbtrockenrasen oder Almbereich). |

AT47 | Lärchenwieseprämien (zur Erhaltung der traditionellen Kulturform "Lärchenwiese") |

AT48 | Düngeverzichtsprämien (zumeist in Feuchtgebieten und Halbtrockenrasen) |

AT49 | Almbewirtschaftungsprämien |

AT50 | Prämien für Außernutzungstellung von ökologisch wertvollen Gebieten wie Naturwäldern, Auwäldern |

PORTUGAL (PT)

Kategória | Kód | Típus |

PT00 | SEM ESTATUTO DE PROTECÇÃO |

A | PT01 | Reserva integral |

PT02 | Refúgio ornitológico |

PT03 | Reserva botânica |

PT04 | Reserva zoológica |

PT05 | Area ornitológica a recuperar |

PT06 | Parque national |

PT07 | Reserva natural |

PT08 | Parque natural |

PT09 | Monumento natural |

PT10 | Sítio classificado |

PT11 | Paisagem protegida |

B | PT21 | Reserva ecólogica national |

PT22 | Domínio público hídrico |

PT23 | Reserva agricola national |

PT24 | Mata national |

PT25 | Reserva florestal natural integral |

PT26 | Reserva florestal natural parcial |

PT27 | Reserva florestal de recreio |

PT28 | Zona de caça proibida |

PT29 | Reserva de caça |

PT30 | Zona de caça nacional |

PT31 | Zona de pesca proibida |

PT32 | Zona de pesca reservada |

PT33 | Zona de defesa e controlo urbano |

C | PT41 | Sito de interesse biológico |

SUOMI / FINLAND (FI)

Kategória | Kód | Típus |

FI00 | EI SUOJELTU |

A | FI01 | Luonnonpuisto ( Strict nature reserve) |

FI02 | Kansallispuisto ( National park) |

FI03 | Valtion luonnonsuojelualue ( State nature reserve) |

FI04 | Luonnonmuistomerkki valtion maalla ( Natural monument on state-owened land) |

B | FI11 | Erämaa-alue ( Wilderness area) |

FI12 | Valtion retkeilyalue ( State hiking area) |

FI13 | Metsähallituksen päätöksellä suojeltu valtion metsä ( State forest protected by decision of the Forest and Park Serevice) |

FI14 | Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue ( Esker or rock area protected by the Land Extraction Act) |

FI15 | Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ( Water system proptected by the Act on Protection of Rapids) |

C | FI16 | Yksityinen luonnonsuojelualue ( Private nature reserve) |

FI17 | Luonnonmuistomerkki yksityismaala ( Natural monument on private land) |

SVERIGE (SE)

Kategória | Kód | Típus |

SE00 | UTAN SKYDDSSTATUS |

A | SE01 | Nationalpark ( National park) |

SE02 | Naturreservat ( Nature reserve) |

SE03 | Naturvardsområde ( Nature conservation area) |

SE04 | Biotopskydd ( Habitat protection) |

SE05 | Samrådsområde ( Consultation area) |

SE06 | Särskilt skydd för djur eller växtart inom ett område ( Wildlife sanctuary) |

UNITED KINGDOM (UK)

Kategória | Kód | Típus |

UK00 | NO PROTECTION STATUS |

A | UK01 | National nature reserve |

UK02 | Marine nature reserve |

UK03 | Area of special protection for birds |

UK04 | Site of special scientific interest / Area of special scientific interest (Northern Ireland) |

C | UK21 | Land owened by a non-governmental organization for nature conservation |

E. Függelék

A terület természetvédelmi helyzetét befolyásoló hatások és tevékenységek

Kód | Kategória |

| Mezőgazdaság, erdészet |

100 | Művelés |

101 | a művelési gyakorlat módosítása |

102 | kaszálás / vágás |

110 | Peszticidek alkalmazása |

120 | Trágyázás |

130 | Öntözés |

140 | Legeltetés |

141 | legeltetési rendszer feladása |

150 | Mezőgazdasági birtokrendezés |

151 | sövények és bozótosok kivágása |

160 | Általános erdőgazdálkodás |

161 | erdőfelújítás természetes módon |

162 | erdőfelújítás és -telepítés mesterséges módon |

163 | erdősítés pótlása |

164 | tarvágás |

165 | aljnövényzet vágása |

166 | egészségügyi fakitermelés (elhalt, beteg fák) |

167 | újraerdősítés nélküli fakitermelés (irtás) |

170 | Állattenyésztés |

171 | Állatállomány etetése |

180 | Égetés |

190 | Előbbiekben nem említett egyéb mezőgazdasági és erdészeti tevékenység |

| Halászat, vadászat és gyűjtögetés |

200 | Hal és kagyló akvakultúra |

210 | Hivatásos halászat |

211 | helyhez kötött halászat |

212 | vonóhálós halászat |

213 | eresztőhálós halászat |

220 | Sporthorgászat |

221 | élő csali gyűjtése |

230 | Vadászat |

240 | Vadon élő állatok befogása/eltávolítása, általános |

241 | gyűjtés (rovarok, hüllők, kétéltűek stb.) |

242 | fészekből történő kiemelés (sólymok) |

243 | csapdaállítás, megmérgezés, orvvadászat |

244 | vadon élő állatok egyéb módon történő befogása |

250 | Növények gyűjtése/eltávolítása, általános |

251 | florisztikailag értékes területek károsítása |

290 | Előbbiekben nem említett egyéb vadászati, halászati vagy gyűjtési tevékenység |

| Bányászat és anyagkitermelés |

300 | Homok- és kavicskitermelés |

301 | külszíni fejtés |

302 | vízparti anyagok kitermelése |

310 | Tőzegkitermelés |

311 | kézi tőzegvágás |

312 | gépi tőzegbányászat |

320 | Olaj- vagy gázkutatás és kitermelés |

330 | Bányák |

331 | külszíni bányászat |

332 | föld alatti bányászat |

340 | Sóbányák |

390 | Előbbiekben nem említett, egyéb bányászati és kitermelési tevékenység |

| Urbanizáció, iparosítás és hasonló tevékenységek |

400 | Urbanizált terület, emberi lakóhely |

401 | folyamatos urbanizáció |

402 | nem folyamatos urbanizáció |

403 | szétszórt lakóhelyek |

409 | egyéb típusú lakóhelyek |

410 | Ipari vagy kereskedelmi területek |

411 | gyár |

412 | ipari raktározás |

419 | egyéb ipari/kereskedelmi területek |

420 | Hulladéklerakás |

421 | háztartási hulladék lerakása |

422 | ipari hulladék lerakása |

423 | inert hulladékok lerakása |

424 | egyéb anyagok lerakása |

430 | Mezőgazdasági épületek |

440 | Anyagtárolás |

490 | Egyéb urbanizációs, ipari és hasonló tevékenység |

| Infrastruktúra |

500 | Közlekedési hálózat |

501 | ösvények, csapások, kerékpárutak |

502 | utak, autóutak |

503 | vasúti pályák, TGV |

504 | kikötői területek |

505 | repülőtér |

506 | sportrepülőtér, helikopter-repülőtér |

507 | híd, viadukt |

508 | alagút |

509 | egyéb közlekedési hálózatok |

510 | Energiaszállítás |

511 | villamosvezetékek |

512 | csővezetékek |

513 | az energiaszállítás egyéb formái |

520 | Hajózás |

530 | A területek megközelítésének fejlesztése |

590 | A szállítás és közlekedés egyéb formái |

| Szabadidő-eltöltés és turizmus (egyes formák már szerepelnek az előbbiekben különböző fejezeteknél) |

600 | Sport- és szabadidő-létesítmények |

601 | golfpálya |

602 | síterület |

603 | stadion |

604 | körpálya, útvonal |

605 | lóversenypálya |

606 | mutatványos park |

607 | sportpálya |

608 | kempingek és lakókocsis területek |

609 | egyéb sport/szabadidő-létesítmények |

610 | Látogatóközpontok |

620 | Szabadtéri sportok és szabadidő-tevékenységek |

621 | vízisportok |

622 | gyaloglás, lovaglás és kerékpározás |

623 | túrázás motoros járművekkel |

624 | hegymászás, sziklamászás, barlangászat |

625 | vitorlázórepülés, siklórepülés, siklóernyőzés, léggömbrepülés |

626 | síelés, sípályán kívüli síelés |

629 | jiné venkovní sporty a zábavní aktivity |

690 | Egyéb szabadidős és turisztikai tevékenységek |

| Szennyezés és egyéb emberi hatások/tevékenységek |

700 | Szennyezés |

701 | vízszennyezés |

702 | légszennyezés |

703 | talajszennyezés |

709 | a szennyezés egyéb vagy kevert formái |

710 | Zajterhelés |

720 | Letaposás, túl intenzív látogatottság |

730 | Katonai manőverezés |

740 | Vandalizmus |

790 | Egyéb szennyezés vagy emberi hatás/tevékenység |

| Emberi tevékenység kiváltotta változás a hidraulikai körülményekben (vizes területek és tengeri környezet) |

800 | Területfeltöltés, területek lecsapolása és kiszárítása, általános |

801 | mélyföldi ármentesítés |

802 | termőföld visszanyerése tengerből, folyótorkolatból vagy mocsárból |

803 | csatornák, árkok, kis állóvizek, tavak, mocsarak, gödrök feltöltése |

810 | Vízelvezetés |

811 | vízi és parti vegetáció kezelése vízlecsapolás céljából |

820 | Üledék (iszap stb.) eltávolítása |

830 | Csatornázás |

840 | Elárasztás |

850 | A hidrográfiai működés módosítása, általános |

851 | tengeráramok módosítása |

852 | a szárazföld belsejében lévő vízfolyások szerkezetének módosítása |

853 | vízszintszabályozás |

860 | Hulladéklerakás, mederkotrásból származó anyagok lerakása |

870 | Gátak, parti művek, mesterséges partszakaszok, általános |

871 | tengervédelmi vagy partvédelmi műtárgyak |

890 | A hidraulikai viszonyokban emberi közreműködéssel kiváltott egyéb változások |

| Természetes (biotikus és abiotikus) folyamatok |

900 | Erózió |

910 | Feltöltődés |

920 | Kiszáradás |

930 | Lesüllyedés |

940 | Természeti katasztrófák |

941 | árvíz |

942 | lavina |

943 | hegyomlás, földcsuszamlás |

944 | vihar, ciklon |

945 | vulkanikus tevékenység |

946 | földrengés |

947 | szökőár |

948 | tűz (természeti) |

949 | egyéb természeti katasztrófa |

950 | Biocönózis szukcesszió |

951 | organikus anyagok felhalmozódása |

952 | eutrofizáció |

953 | savasodás |

954 | egy faj inváziója |

960 | Fajközi faunakapcsolatok |

961 | versengés (pl. sirályok/csérek) |

962 | parazitizmus |

963 | betegség bevitele |

964 | genetikai szennyezés |

965 | ragadozó életmód |

966 | behurcolt vagy betelepült fajok miatt kialakuló antagonizmus |

967 | antagonizmus háziállatokkal szemben |

969 | állatfajok közötti versengés egyéb vagy vegyes formái |

970 | Fajközi flórakapcsolatok |

971 | versengés |

972 | parazitizmus |

973 | betegség bevitele |

974 | genetikai szennyezés |

975 | beporzási közvetítő hiánya |

976 | vadfajok károkozása |

979 | növényfajok közötti versengés egyéb vagy vegyes formái |

990 | Egyéb természeti folyamatok |

[1] Hivatkozás: SEC 2.05, 13.07

[2] Svédország kivételével, amely csak egyetlen NUTS 1. régióból áll.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0266 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0266&locale=hu

Tartalomjegyzék